Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1262

Nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 13 – Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (Text s významom pre EHP)

OJ L 338, 17.12.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 263 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1262/oj

17.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1262/2008

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 13 – Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné účtovné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil 5. júla 2007 interpretáciu 13 – Vernostné programy pre zákazníkov (ďalej len „IFRIC 13“). IFRIC 13 odstraňuje súčasné nezrovnalosti v praxi, pokiaľ ide o spôsob účtovania tovaru alebo služieb poskytovaných zadarmo alebo so zľavou v rámci vernostných programov pre zákazníkov, ktoré spoločnosti používajú na odmeňovanie svojich zákazníkov vo forme bodov, leteckých míľ alebo iného kreditu pri kúpe tovaru alebo služby.

(3)

Konzultácia so skupinou expertov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 13 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG k tomuto schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 Interpretácia 13 – Výbor pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) – Vernostné programy pre zákazníkov sa dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní IFRIC 13, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku začínajúceho sa po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA

IFRIC 13

„Interpretácia IFRIC 13 Vernostné programy pre zákazníkov“

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

INTERPRETÁCIA IFRIC 13

Vernostné programy pre zákazníkov

ODKAZY

IAS 8 Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 18 Výnosy

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok

SÚVISLOSTI

1

Účtovné jednotky využívajú vernostné programy pre zákazníkov, aby motivovali svojich zákazníkov kupovať ich tovar alebo služby. Ak si zákazník kúpi tovar alebo služby, účtovná jednotka mu poskytne prísľub odmeny (často označovaný ako „body“ alebo „vernostné body“). Zákazník môže využiť tieto body na získanie určitej odmeny, napr. tovaru alebo služby zdarma alebo so zľavou.

2

Tieto programy fungujú rôznymi spôsobmi. Od zákazníkov sa môže vyžadovať, aby nazbierali určitý minimálny počet alebo stanovenú hodnotu vernostných bodov predtým, ako budú môcť tieto body vymeniť. Vernostné body sa môžu udeliť na individuálny nákup alebo hromadný nákupi, alebo za nepretržitú vernosť zákazníka počas určitého obdobia. Účtovná jednotka môže prevádzkovať vernostný program pre zákazníkov samostatne alebo sa môže podieľať na programe, ktorý prevádzkuje tretia strana. Ponúkanými odmenami môžu byť tovar alebo služby poskytované samotnou účtovnou jednotkou a/alebo práva na získanie tovarov alebo služieb od tretej strany.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

3

Táto interpretácia sa vzťahuje na prísľuby odmeny za vernosť, ktoré:

a)

účtovná jednotka poskytuje svojim zákazníkom ako súčasť predajnej transakcie, t. j. predaj tovarov, poskytovanie služieb alebo využívanie majetku účtovnej jednotky zákazníkom; a

b)

po splnení akýchkoľvek kvalifikačných podmienok môžy byť zákazníkmi v budúcnosti vymenené za tovar alebo služby zdarma alebo so zľavou.

Táto interpretácia sa zaoberá účtovaním vykonávaným účtovnou jednotkou, ktorá poskytuje prísľub odmeny svojim zákazníkom.

RIEŠENÉ PROBLÉMY

4

Problémy riešené v tejto interpretácii sú tieto:

a)

či má byť záväzok subjektu poskytovať tovar alebo služby zdarma, alebo so zľavou („odmeny“) v budúcnosti vykázaný a určený:

(i)

priradením nejakej získanej alebo získateľnej protihodnoty z predajnej transakcie k prísľubom odmeny a odložením vykázania výnosov (s použitím odseku 13 IAS 18); alebo

(ii)

vytvorením rezervy vo výške odhadnutých budúcich nákladov na vykonanie odmien (s použitím odseku 19 IAS 18); a

b)

ak je protihodnota priradená k vernostným bodom:

(i)

aké množstvo by k nim malo byť priradené;

(ii)

kedy sa majú vykázať výnosy; a

(iii)

ak odmeny poskytuje tretia strana, ako sa majú výnosy určiť.

KONSENZUS

5

Účtovná jednotka uplatní odsek 13 IAS 18 a účtuje prísľuby odmeny ako samostatne identifikovateľný prvok predajnej transakcie (predajných transakcií), pri ktorých (ktorej) sú poskytované („počiatočný predaj“). Reálna hodnota získanej alebo získateľnej protihodnoty vzhľadom na počiatočný predaj sa priradená medzi medzi prísľuby odmeny a ostatné súčasti predaja.

6

Protihodnota priradená k prísľubom odmeny sa určuje s odkazom na ich reálnu hodnotu, napr. hodnota, za ktorú by bolo možné prísľub odmeny predať samostatne.

7

Ak účtovná jednotka sama poskytuje odmeny, vykáže protihodnotu priradenú k prísľubom odmeny ako výnos potom, keď sa vernostné body uhradia a účtovná jednotka tak splní svoj záväzok na poskytnutie odmeny. Množstvo určených výnosov sa zakladá na počte vernostných bodov, ktoré boli vymenené za odmeny, vo vzťahu k celkovému počtu vernostných bodov, o ktorých sa očakáva, že budú vymenené.

8

Ak odmeny poskytuje tretia strana, účtovná jednotka posúdi, či získava protihodnotu priradenú v prísľuboch odmeny na svoj vlastný účet (t.j. účtovná jednotka je v danej transakcii príkazcom) alebo pre tretiu stranu (t.j. účtovná jednotka je sprostredkovateľom pre tretiu stranu).

a)

Ak účtovná jednotka získava protihodnotu v mene tretej strany, je povinná:

(i)

určiť svoj výnos ako čistú sumu získanú na vlastný účet, napr. rozdiel medzi protihodnotou priradenou k prísľubom odmeny a sumou, ktorú treba zaplatiť tretej strane za dodanie odmien; a

(ii)

vykázať túto čistú sumu ako výnos, keď tretej strane vznikne povinnosť dodať odmeny a stane sa oprávnenou na zisk protihodnoty z takéhoto konania. Tieto udalosti sa môžu vyskytnúť okamžite po udelení prísľubu odmeny. Ak si však zákazník môže vybrať, či bude požadovať odmenu od účtovnej jednotky alebo od tretej strany, môžu tieto udalosti nastať len vtedy, keď bude zákazník požadovať odmenu od tretej strany.

b)

Ak účtovná jednotka získava protihodnotu na svoj vlastný účet, určí svoje výnosy ako hrubú protihodnotu priradenú k prísľubom odmeny a vykáže výnos potom, ako splní svoje záväzky týkajúce sa odmien.

9

Ak sa kedykoľvek očakáva, že nevyhnutné náklady na splnenie záväzkov poskytnúť odmeny prevýšia získanú a získateľnú protihodnotu (t.j. protihodnota priradená k prísľubom odmeny v čase počiatočného predaja, ktorá doteraz ešte nebola vykázaná ako výnos, plus ďalšie protihodnoty, ktoré je potrebné poskytnúť, keď si zákazník uplatní prísľub protihodnoty), účtovná jednotka má nevýhodné zmluvy. Na tieto dodatočné náklady je potrebné vykázať záväzok podľa IAS 37. Potreba vykázať takýto záväzok môže vzniknúť, ak sa zvýšia očakávané náklady pre dodávanie odmien, napr. ak účtovná jednotka prepracuje svoje očakávania o počte vernostných bodov, ktoré budú uplatnené.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

10

Účtovná jednotka uplatní túto interpretáciu na ročné obdobia začínajúce sa 1. júla 2008 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní túto interpretáciu na obdobie začínajúce pred 1. júlom 2008, je povinná túto skutočnosť zverejniť.

11

Zmeny v účtovných zásadách sa zaúčtujú v súlade s požiadavkami IAS 8.

Príloha

Usmernenie na uplatňovanie

Táto príloha je integrálnou súčasťou interpretácie.

Oceňovanie reálnej hodnoty prísľubov odmeny

AG1

V odseku 6 konsenzu sa vyžaduje, aby bola protihodnota priradená k prísľubom odmeny oceňovaná s odkazom na ich reálnu hodnotu, napr. suma, za ktorú je možné vernostné body predať samostatne. Ak sa reálna hodnota nedá určiť priamo, musí byť odhadnutá.

AG2

Účtovná jednotka môže odhadnúť reálnu hodnotu prísľubu odmeny s odkazom na reálnu hodnotu odmien, za ktoré by ich bolo možné vymeniť. Reálna hodnota týchto odmien by sa znížila, aby sa zohľadnili tieto skutočnosti:

(a)

reálna hodnota odmien, ktoré by boli ponúknuté zákazníkom, ktorí nezískali vernostné body z počiatočného predaja; a

(b)

pomerná časť prísľubov odmeny, pri ktorých sa neočakáva, že zákazníci ich uplatnia.

Ak si zákazníci môžu zvoliť z rôznych odmien, reálna hodnota prísľubov odmien bude odrážať reálne hodnoty celej škály dostupných odmien, vážených proporčne k frekvencii, s ktorou sa očakáva výber každej odmeny.

AG3

Za určitých okolností môžu byť dostupné iné techniky odhadovania. Napríklad, ak bude odmeny poskytovať tretia strana a účtovná jednotka jej platí za každý vernostný bod, ktorý poskytne, môže odhadnúť reálnu hodnotu vernostných bodov sumou, ktorú platí tretej strane, s pridaním primeranej ziskovej marže. Pri výbere a uplatňovaní techniky odhadu, ktorá spĺňa požiadavky odseku 6 konsenzu a je najvhodnejšia v daných okolnostiach, je potrebný posudok.


Top