Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1261

Nariadenie Komisie (ES) č. 1261/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 (Text s významom pre EHP)

OJ L 338, 17.12.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 259 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1261/oj

17.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 338/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1261/2008

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné účtovné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 17. januára 2008 zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 2 – Platby na základe podielov (ďalej len „zmena a doplnenie IFRS 2“). V zmene a doplnení IFRS 2 sa uvádza objasnenie toho, čo sú podmienky nároku, ako zaúčtovať podmienky, ktoré sa netýkajú priznania nároku, a ako by mala účtovná jednotka alebo protistrana zaúčtovať zrušenie dohody o zaplatení formou akcií.

(3)

Konzultácia so skupinou expertov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmena a doplnenie IFRS 2 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG k tomuto schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 2 Platby na základe podielov mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 2 Platby na základe podielov, ďalej len „zmena a doplnenie IFRS 2“, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmenu a doplnenie IFRS 2, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku začínajúceho po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 2

„Zmena a doplnenie IFRS 2 Platby na základe podielov“

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IFRS 2

Platby na základe podielov

V tomto dokumente sa ustanovujú zmeny a doplnenia IFRS 2 Platby na základe podielov. Týmito zmenami a doplneniami sa finalizujú návrhy, ktoré boli zahrnuté do Návrhu na pripomienkovanie navrhovaných zmien a doplnení IFRS 2 Podmienky a zrušenia nároku, zverejneného vo februári 2006.

Účtovné jednotky uplatnia tieto zmeny a doplnenia na všetky platby na základe podielov v rámci rozsahu pôsobnosti IFRS 2 na ročné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršia aplikácia je povolená.

PODMIENKY BEZ NÁROKU

V uvedenom štandarde sa za odsek 21 dopĺňajú tento nadpis a odsek 21A.

Prístup k podmienkam bez nároku

21A

Podobne berie účtovná jednotka pri odhadovaní reálnej hodnoty poskytnutých nástrojov vlastného imania do úvahy všetky podmienky bez nároku. Preto pokiaľ ide o poskytnutie majetkových nástrojov s podmienkami bez nároku jednotka vykáže tovar alebo služby prijaté od protistrany, ktorá spĺňa všetky podmienky nároku, ktorými nie sú trhové podmienky (napríklad služby prijaté od zamestnanca, ktorého zamestnanecký pomer bude trvať v priebehu stanovenej doby), bez ohľadu na to, či došlo ku splneniu týchto podmienok bez nároku.

ZRUŠENIA

V uvedenom štandarde sa odsek 28 mení a dopĺňa takto.

„28

Ak sa zrušia alebo vysporiadajú poskytnuté nástroje vlastného imania počas obdobia nároku (v situácii inej ako je ich zrušenie prepadnutím v prípade, ak sa nesplnili podmienky nároku)…“

V uvedenom štandarde sa odsek 28 písm. b) mení a dopĺňa takto:

„28

b)

… Všetky takéto prebytky sa vykážu ako náklad. Ak by však dohoda o zaplatení formou akcií obsahovala komponenty záväzku, jednotka opätovne ocení reálnu hodnotu záväzku k dátumu zrušenia alebo vysporiadania. Každá platba uskutočnená na účel vysporiadania komponentu záväzku sa zaúčtuje ako zánik záväzku.“

V uvedenom štandarde sa za odsekom 28 dopĺňa tento odsek 28A.

„28A

Ak si môže účtovná jednotka alebo protistrana vybrať, či splní podmienku bez nároku, účtovná jednotka zachytí nesplnenie tejto podmienky bez nároku zo svojej strany alebo protistranou počas obdobia bez nároku ako zrušenie.“

DÁTUM ÚČINNOSTI

V uvedenom štandarde sa dopĺňa tento odsek 62.

„62

Účtovná jednotka spätne uplatní nasledovné dodatky pre ročné obdobia začínajúce 1. januára 2009 alebo neskôr:

a)

požiadavky odseku 21A v súvislosti s prístupom k podmienkam bez nároku;

b)

revidované definície pojmov „nárok“ a „podmienky nároku“ v prílohe A;

c)

zmeny a doplnenia v odsekoch 28 a 28A v súvislosti so zrušeniami.

Skoršia aplikácia je povolená. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na obdobia začínajúce pred 1. januárom 2009, je povinná túto skutočnosť zverejniť.“

DEFINÍCIE

Definície pojmov „nárok“ a „podmienky nároku“ sa v prílohe A menia a dopĺňajú takto.

„nárok

Vznik právneho nároku. V rámci dohody o zaplatení formou akcií vzniká právo protistrany na príjem peňazí, iného majetku alebo nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky, keď právny nárok protistrany prestáva byť podmienený splnením stanovených podmienok nároku.

podmienky nároku

Podmienky, ktoré určujú, či účtovná jednotka prijme služby, ktoré oprávňujú protistranu na príjem peňazí, iného majetku alebo nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky v rámci dohody o zaplatení formou akcií. Podmienky nároku sú buď podmienkami služby alebo podmienkami výkonnosti. Podmienky služby vyžadujú, aby protistrana ukončila stanovenú dobu poskytovania služieb. Podmienky výkonnosti vyžadujú, aby protistrana ukončila stanovenú dobu poskytovania služieb, a splnila stanovené výkonnostné ciele (napríklad stanovený nárast zisku účtovnej jednotky v priebehu stanoveného obdobia). Podmienka výkonnosti môže zahŕňať trhovú podmienku.“.


Top