EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z  22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – Prvá časť

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

z 22. októbra 2008

o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou

Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – Prvá časť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 40, článok 47 ods. 1 a 2 prvú a tretiu vetu, články 55 a 71, článok 80 ods. 2, články 95 a 100, článok 137 ods. 2, článok 156, článok 175 ods. 1 a článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4), bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(2)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(3)

Zmeny a doplnenia, ktoré je preto vhodné vykonať v nástrojoch, sa týkajú len postupu vo výbore a v prípade smerníc si nevyžadujú ich transpozíciu členskými štátmi,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroje, ktoré sa uvádzajú v prílohe, sa prispôsobujú v súlade s uvedenou prílohou rozhodnutiu 1999/468/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2006/512/ES.

Článok 2

Odkazy na ustanovenia nástrojov uvedené v prílohe sa vysvetľujú ako odkazy na tieto ustanovenia, ako sú upravené týmto nariadením.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. septembra 2008.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


PRÍLOHA

1.   POĽNOHOSPODÁRSTVO

1.1.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch  (1)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/4/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na zosúladenie tejto smernice so všeobecnými ustanoveniami uplatniteľnými na potraviny. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/4/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/4/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

O zosúladení tejto smernice so všeobecnými ustanoveniami Spoločenstva uplatniteľnými na potraviny rozhoduje Komisia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.“

2.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

1.2.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu  (3)

Pokiaľ ide o smernicu 2000/36/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na jej vykonávanie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2000/36/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2000/36/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Nasledujúce opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice, zamerané na zmenu jej nepodstatných prvkov okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2:

opatrenia na zosúladenie tejto smernice so všeobecnými ustanoveniami Spoločenstva uplatniteľnými na potraviny,

opatrenia na prispôsobenie ustanovení v bode 2 oddielu B a v oddieloch C a D prílohy I technickému pokroku.“

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.   ZAMESTNANOSŤ

2.1.   Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci  (5)

Pokiaľ ide o smernicu 89/391/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav v samostatných smerniciach ustanovených v článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ktoré sú dôsledkom prijatia smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie, ako aj technického pokroku, zmien v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nových zistení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky uvedených samostatných smerníc, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 17 smernice 89/391/EHS sa v dôsledku toho nahrádza takto:

„Článok 17

Postup výboru

1.   Pokiaľ ide o čisto technické úpravy v samostatných smerniciach ustanovených v článku 16 ods. 1, Komisii pomáha výbor so zreteľom na:

a)

prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie;

b)

technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov samostatných smerníc sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v odseku 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v odseku 3.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.2.   Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel  (6)

Pokiaľ ide o smernicu 92/29/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav v prílohách k tejto smernici so zreteľom na technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v tejto oblasti. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 92/29/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 8 smernice 92/29/EHS sa v dôsledku toho nahrádza takto:

„Článok 8

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor na účely prijatia výlučne technických úprav príloh k tejto smernici so zreteľom na technický pokrok alebo zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v tejto oblasti.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v odseku 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v odseku 3.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)  (7)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/44/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav v prílohe k tejto smernici vyplývajúcich z prijatia smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk, ako aj z technického pokroku, zmien v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo podmienkach a nových zistení v oblasti mechanických vibrácií. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/44/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 11 a 12 smernice 2002/44/ES sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 11

Technické zmeny a doplnenia

Komisia prijíma čisto technické zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vložiť do prílohy k tejto smernici, so zreteľom na:

a)

prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk;

b)

technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo podmienkach a nové zistenia v oblasti mechanických vibrácií.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 12 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 12 ods. 3.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 ods. 1 smernice 89/391/EHS.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)  (8)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/10/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav vyplývajúcich z prijatia smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk, ako aj z technického pokroku, zmien v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo podmienkach a nových zistení v oblasti hluku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/10/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 12 a 13 smernice 2003/10/ES sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 12

Technické zmeny a doplnenia

Čisto technické zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vložiť do prílohy, prijíma Komisia so zreteľom na:

a)

prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk a

b)

technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo podmienkach a nové zistenia v oblasti hluku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 13 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 13 ods. 3.

Článok 13

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor uvedený v článku 17 ods. 1 smernice 89/391/EHS.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)  (9)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/40/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav v prílohách k tejto smernici so zreteľom na prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk a so zreteľom na technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo podmienkach a na nové zistenia v oblasti elektromagnetických polí. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/40/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/40/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 10 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Čisto technické zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vložiť do prílohy, prijíma Komisia so zreteľom na:

a)

prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a štandardizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk;

b)

technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a na nové zistenia v oblasti elektromagnetických polí.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 11 ods. 3.“

2.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)  (10)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/25/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie čisto technických úprav v prílohách k tejto smernici so zreteľom na prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk a so zreteľom na technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo medzinárodných špecifikáciách a na nové vedecké zistenia v oblasti vystavenia pracovníkov umelému optickému žiareniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/25/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie čisto technických zmien a doplnení postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/25/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 10 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Čisto technické zmeny a doplnenia, ktoré sa majú vložiť do príloh, prijíma Komisia so zreteľom na:

a)

prijatie smerníc v oblasti technickej harmonizácie a štandardizácie so zreteľom na dizajn, budovanie, výrobu alebo konštrukciu pracovných prostriedkov a/alebo pracovísk;

b)

technický pokrok, zmeny v najvhodnejších harmonizovaných európskych normách alebo medzinárodných špecifikáciách a na nové vedecké zistenia v oblasti vystavenia pracovníkov umelému optickému žiareniu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 11 ods. 3.“

2.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.   PODNIKANIE

3.1.   Smernica 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly  (11)

Pokiaľ ide o smernicu 76/767/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh a tých ustanovení v samostatných smerniciach, ktoré sa osobitne uvádzajú v každej z uvedených smerníc, technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 76/767/EHS a samostatných smerníc, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 76/767/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 17 ods. 2 písm. a) sa nahrádza týmto textom:

„a)

členský štát zašle ostatným členským štátom dokumenty opisujúce nádoby a dokumenty, ktoré odôvodňujú žiadosť o odchýlku, vrátane výsledkov všetkých vykonaných skúšok, pričom štáty v lehote štyroch mesiacov vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas, predložia akékoľvek pripomienky, otázky, dodatočné požiadavky, žiadosti o ďalšie skúšky alebo, pokiaľ si želajú, postúpia záležitosť výboru uvedenému v článku 20 ods. 1. Kópie týchto dokumentov sa zašlú Komisii. Táto korešpondencia je dôverná.“

2.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Komisia prispôsobuje prílohy I a II k tejto smernici a tie ustanovenia v samostatných smerniciach, ktoré sa osobitne uvádzajú v každej z uvedených smerníc. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice a samostatných smerníc sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2.“

3.

Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

3.2.   Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov  (12)

Pokiaľ ide o smernicu 76/769/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej príloh technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 76/769/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov, akým je napríklad naliehavá potreba posilniť obmedzenia uvádzania na trh alebo používania nebezpečných látok, nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 76/769/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

Komisia môže prispôsobiť prílohy k tejto smernici technickému pokroku so zreteľom na látky a prípravky, na ktoré sa táto smernica už vzťahuje. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 2b ods. 2. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 2b ods. 3.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2b

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený článkom 29 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHS (13).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel  (14)

Pokiaľ ide o smernicu 94/25/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie nevyhnutných zmien a doplnení v súvislosti s pokrokom technických poznatkov a novými vedeckými dôkazmi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 94/25/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 94/25/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6a sa nahrádza takto:

„Článok 6a

Komisia môže prijímať zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné v súvislosti s pokrokom technických poznatkov a novými vedeckými dôkazmi, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v prílohe I.B.2 a prílohe I.C.1 s výnimkou priamych a nepriamych úprav týkajúcich sa hodnôt výfukových alebo hlukových emisií a Froudovho čísla a pomeru medzi výkonom a výtlakom (P/D). Takéto zmeny a doplnenia môžu zahŕňať referenčné palivá a normy, ktoré sa majú používať na testovanie výfukových a hlukových emisií.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6b ods. 2.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6b

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený podľa článku 6 ods. 3.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien  (15)

Pokiaľ ide o smernicu 96/73/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na prispôsobenie metód kvantitatívnej analýzy ustanovených v jej prílohe II technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky uvedenej smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 5 a 6 smernice 96/73/ES sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 5

Komisia prispôsobuje metódy kvantitatívnej analýzy ustanovené v prílohe II technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 6

1.   Komisii pomáha Výbor pre smernice týkajúce sa názvov textílií a ich označovania.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov  (16)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/45/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej príloh technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/45/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/45/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 10 ods. 3 sa prvá veta nahrádza týmto textom:

„V prípade určitých prípravkov klasifikovaných ako nebezpečné v zmysle článku 7, odchylne od bodov 2.4, 2.5 a 2.6 odseku 2 tohto článku, Komisia môže vymedziť výnimky k určitým ustanoveniam o environmentálnom označovaní alebo špecifické ustanovenia, ktoré majú vzťah k environmentálnemu označovaniu, kde sa môže poukázať na to, že by mohlo nastať zníženie dosahu na životné prostredie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20a ods. 3.“

2.

V článku 12 ods. 4 sa druhá veta nahrádza týmto textom:

„Ak je to vhodné, Komisia môže rozhodovať o opatreniach v rámci prílohy V. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20a ods. 3.“

3.

Článok 19 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Komisia prijíma rozhodnutie v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20a ods. 2.“

4.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Komisia prispôsobuje prílohy k tejto smernici technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20a ods. 3.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 20a

1.   Komisii pomáha výbor ustanovený podľa článku 29 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHS (17).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (18)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/24/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tejto smernici alebo ustanovení v samostatných smerniciach uvedených v prílohe I k tejto smernici technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/24/ES alebo samostatných smerníc, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/24/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Komisia môže prispôsobiť prílohy k tejto smernici alebo ustanovenia v samostatných smerniciach uvedených v prílohe I k tejto smernici technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice alebo jej samostatných smerníc sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 2.“

2.

Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

3.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami  (19)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/37/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tejto smernici, na prispôsobenie technických ustanovení v samostatných smerniciach a na vloženie ustanovení týkajúcich sa typového schvaľovania ES pre samostatné technické jednotky. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/37/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2003/37/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa úvodná časť nahrádza týmto textom:

„1.   Komisia prijíma nasledujúce opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, potrebné na vykonávanie tejto smernice a súvisiace s ďalej uvedeným predmetom, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3:“;

b)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Komisia prispôsobuje prílohy k tejto smernici, ak sú podľa rozhodnutia 97/836/ES zavedené nové predpisy alebo zmeny a doplnenia existujúcich predpisov, ktoré Spoločenstvo prijalo. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 3.“

2.

Článok 20 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách  (20)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/22/ES, Komisia by mala byť splnomocnená prijať akékoľvek vhodné opatrenie s cieľom zmeniť a doplniť jej prílohy týkajúce sa konkrétnych meradiel (MI-001 až MI-010). Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/22/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/22/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa vypúšťa.

2.

Článok 16 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Na požiadanie členského štátu alebo z vlastného podnetu Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy týkajúce sa konkrétnych meradiel (MI-001 až MI-010) v súvislosti s:

a)

najväčšími dovolenými chybami (MPE) a triedami presnosti;

b)

predpísanými podmienkami fungovania;

c)

kritickými hodnotami;

d)

rušiacimi vplyvmi.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 3.“

4.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4.1.   Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie  (21)

Pokiaľ ide o smernicu 76/160/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie G a I hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v jej prílohe technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 76/160/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 76/160/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Komisia prijíma také zmeny a doplnenia, ktoré sú potrebné na prispôsobenie G a I hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v prílohe k tejto smernici technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 2.“

2.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

4.2.   Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd  (22)

Pokiaľ ide o smernicu 91/271/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie požiadaviek ustanovených v oddieloch A, B a C prílohy I. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 91/271/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 91/271/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Zberné systémy uvedené v odseku 1 musia spĺňať požiadavky oddielu A prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

2.

Článok 4 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd uvedené v odsekoch 1 a 2 musí spĺňať príslušné požiadavky v oddiele B prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

3.

Článok 5 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd uvedené v odseku 2 musí spĺňať príslušné požiadavky v oddiele B prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

4.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza týmto textom:

„4.   Komisia preskúma túto požiadavku a podnikne príslušné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.“;

b)

v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Za takých okolností členské štáty predložia Komisii príslušnú dokumentáciu vopred. Komisia preskúma tento prípad a podnikne príslušné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.“

5.

Článok 11 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Nariadenia a/alebo osobitné povolenia musia spĺňať požiadavky oddielu C prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

6.

Článok 12 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Predchádzajúce nariadenia a/alebo osobitné povolenia vypúšťania z čističiek komunálnych odpadových vôd, urobené podľa odseku 2, v rámci aglomerácií od 2 000 do 10 000 p. k. v prípade vypúšťania do sladkých vôd a estuárií a v prípade aglomerácií s 10 000 p. k. alebo viac, týkajúce sa všetkých vypúšťaní, obsahujú podmienky splnenia príslušných požiadaviek oddielu B prílohy I. Komisia môže tieto požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.“

7.

Článok 15 ods. 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Komisia môže formulovať usmernenia o monitorovaní uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.“

8.

Článok 17 ods. 4 sa nahrádza týmto textom:

„4.   Komisia stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 metódy a formáty, ktoré sa prijmú na ohlasovanie národných programov. Všetky zmeny a doplnenia týchto metód a formátov sa prijmú v súlade s uvedeným postupom.“

9.

V článku 18 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.3.   Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov  (23)

Pokiaľ ide o smernicu 91/676/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie alebo doplnenie jej príloh technickému a vedeckému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 91/676/EHS okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 91/676/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Články 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 7

Komisia môže vypracovať usmernenia o monitorovaní uvedené v článkoch 5 a 6 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 9 ods. 2.

Článok 8

Komisia môže prispôsobiť prílohy k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.“

2.

Článok 9 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

3.

V bode 2 prílohy III sa tretí pododsek nahrádza týmto textom:

„V prípade, že členský štát povolí iné množstvo podľa druhého pododseku písmena b), informuje o tom Komisiu, ktorá preskúma oprávnenosť tohto povolenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 9 ods. 2.“

4.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z terminálov do čerpacích staníc  (24)

Pokiaľ ide o smernicu 94/63/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na úpravu technických podmienok pre zariadenie na plnenie zdola stanovených v prílohe IV a na prispôsobenie príloh technickému pokroku s výnimkou limitných hodnôt uvedených v bode 2 prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 94/63/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 94/63/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa šiesty pododsek nahrádza týmto textom:

„Všetky distribučné sklady s plniacimi zariadeniami pre automobilové cisterny sa vybavia aspoň jednou konštrukciou, ktorá spĺňa podmienky pre zariadenie na plnenie zdola ustanovené v prílohe IV. Komisia tieto podmienky opätovne preskúmava v pravidelných intervaloch, a ak je to vhodné, upravuje ich. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia môže prispôsobiť prílohy k tejto smernici technickému pokroku s výnimkou limitných hodnôt uvedených v bode 2 prílohy II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 2.“

3.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

4.5.   Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok  (25)

Pokiaľ ide o smernicu 96/82/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh II až VI technickému pokroku a na ustanovenie zosúladených kritérií na všetky rozhodnutia príslušných orgánov v členských štátoch, či podnik je v stave nevytvoriť nebezpečenstvo veľkej havárie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/82/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/82/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 9 ods. 6 sa písmeno b) nahrádza týmto textom:

„b)

Komisia stanovuje zosúladené kritériá na rozhodnutie príslušného orgánu, či podnik je v stave nevytvoriť nebezpečenstvo veľkej havárie v zmysle písmena a). Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.“

2.

Článok 15 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Členské štáty hneď, ako sú zhromaždené informácie stanovené v článku 14, informujú Komisiu o výsledku svojej analýzy a odporúčaniach prostredníctvom formulára vytvoreného a aktualizovaného regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.

Podávajúc správu o týchto informáciách, členské štáty sa môžu omeškať len v prípade plnenia právnych postupov, keď také podávanie správ môže následne ovplyvniť také postupy.“

3.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Mandát výboru

1.   Komisia prispôsobuje kritériá uvedené v článku 9 ods. 6 písm. b) a príloh II až VI technickému pokroku.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3.

2.   Opatrenie na vypracovanie formulára uvedeného v článku 15 ods. 2 sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 2.“

4.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.6.   Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov  (26)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/31/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku a na prijatie opatrení na štandardizáciu metód kontroly, odoberania vzoriek a robenia analýz. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/31/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/31/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Postup výboru

Opatrenia potrebné na prispôsobenie príloh k tejto smernici vedeckému a technickému pokroku a akékoľvek opatrenia na štandardizáciu metód kontroly, odoberania vzoriek a robenia analýz v súvislosti so skládkovaním odpadu prijíma Komisia, ktorej pomáha výbor zriadený článkom 18 smernice 2006/12/ES. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 3. Na tento účel bude výbor v súvislosti s prílohou II brať do úvahy všeobecné zásady a všeobecné postupy testovania a akceptačné kritériá ustanovené v prílohe II a stanoví zvláštne kritériá a/alebo skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok, vrátane podzemných skládok.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 Komisia prijíma, a ak je to potrebné, mení a dopĺňa ustanovenia o harmonizácii a pravidelnom prenose štatistických údajov uvedených v článkoch 5, 7 a 11.“

2.

Článok 17 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov  (27)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/94/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky uvedenej smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/94/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Opatrenia potrebné na prispôsobenie príloh, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, prijíma Komisia po konzultáciách so spotrebiteľskými organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

Aby sa pomohlo tomuto procesu, každý členský štát podá Komisii do 31. decembra 2003 správu o účinnosti ustanovení tejto smernice, vzťahujúcu sa na obdobie od 18. januára 2001 do 31. decembra 2002. Forma tejto správy sa stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 najneskôr do 18. januára 2001.

2.   Okrem opatrení uvedených v odseku 1 Komisia uskutoční opatrenia zamerané na:

a)

podrobnejšiu špecifikáciu formátu štítku uvedeného v článku 3 prostredníctvom prispôsobenia prílohy I;

b)

podrobnejšiu špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa príručky uvedenej v článku 4 z hľadiska klasifikácie nových modelov automobilov, čím sa umožní vyhotovenie zoznamu modelov zaradených do špecifikovaných tried podľa emisií CO2 a spotreby paliva vrátane triedy, v ktorej budú zahrnuté modely nových automobilov s najúčinnejším využitím paliva;

c)

vypracovanie odporúčaní, aby sa umožnilo využitie zásad opatrení týkajúcich sa propagačnej literatúry uvedenej v prvom odseku článku 6 na iné média a materiály.

Opatrenia uvedené v písmene a) prvom pododseku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

Opatrenia uvedené v písmenách b) a c) prvom pododseku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2.“

2.

Článok 10 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov  (28)

Pokiaľ ide o smernicu 2000/76/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie kritérií na požiadavky týkajúce sa zníženia frekvencie určitých periodických meraní, na rozhodovanie o termíne, počnúc ktorým sa vykonávajú nepretržité merania určitých limitných hodnôt emisií, na prispôsobenie článkov 10, 11 a 13 a príloh I a III technickému pokroku a novým zisteniam týkajúcim sa prínosov znižovania množstva emisií pre zdravie a na prispôsobenie tabuliek v bode 2.1 prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2000/76/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2000/76/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza týmto textom:

„7.   V povolení, ktoré vydáva príslušný orgán, môže byť schválené zníženie frekvencie periodických meraní ťažkých kovov z dvakrát za rok na raz za dva roky a periodických meraní furánov a dioxínov z dvakrát za rok na raz za rok za predpokladu, že množstvá emisií vznikajúcich pri spaľovaní alebo spoluspaľovaní sú menšie než 50 % limitných hodnôt emisií určených podľa prílohy II (pre ťažké kovy) alebo prílohy V (pre furány a dioxíny), a za predpokladu, že existujú kritériá na požiadavky, ktoré sa majú plniť. Komisia prijme opatrenia na stanovenie týchto kritérií založených aspoň na ustanoveniach druhého odseku písm. a) a d). Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 2.“

b)

Odsek 13 sa nahrádza týmto textom:

„13.   Hneď ako budú v Spoločenstve k dispozícii vhodné meracie techniky, Komisia rozhodne o termíne, počnúc ktorým sa musia vykonávať nepretržité merania limitných hodnôt emisií ťažkých kovov, dioxínov a furánov do ovzdušia v súlade s prílohou III. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 2.“

2.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Prispôsobenie technickému pokroku a novým zisteniam

Komisia prijme opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice a prispôsobenie článkov 10, 11 a 13 a príloh I a III technickému pokroku a novým zisteniam týkajúcim sa prínosov znižovania množstva emisií pre zdravie v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 2.“

3.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.

Prvý pododsek v bode II.2.1 prílohy II sa nahrádza týmto textom:

„V prípadoch, keď budú v smernici 2001/80/ES pre veľké spaľovne stanovené prísnejšie limitné hodnoty emisií alebo budú stanovené podľa iných právnych predpisov Spoločenstva, tieto limitné hodnoty emisií nahradia pri príslušných zariadeniach a znečisťujúcich látkach limitné hodnoty emisií, ktoré sú stanovené v nasledujúcich tabuľkách (Cproc). V tomto prípade Komisia prispôsobí nasledujúce tabuľky týmto prísnejším limitným hodnotám emisií. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa bez zbytočného odkladu prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 2.“

4.9.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku  (29)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/49/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie bodu 3 prílohy I a príloh II a III technickému a vedeckému pokroku a na zavedenie spoločných metód posudzovania. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/49/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/49/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Spoločné metódy posudzovania na určenie Ldvn a Lnoc stanoví Komisia prostredníctvom revízie prílohy II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 13 ods. 3. Až do prijatia týchto metód členské štáty môžu používať metódy posudzovania prispôsobené v súlade s prílohou II a založené na metódach stanovených v ich vlastných právnych predpisoch. V takomto prípade členské štáty musia preukázať, že tie metódy podávajú ekvivalentné výsledky k výsledkom získaným metódami stanovenými v odseku 2 bode 2 prílohy II.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku

Komisia prispôsobuje bod 3 prílohy I a prílohy II a III k tejto smernici technickému a vedeckému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“

3.

Článok 13 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

4.

V prílohe III sa druhá veta úvodnej časti nahrádza týmto textom:

„Vzťahy dávka – účinok zavedené budúcimi revíziami tejto prílohy v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3 sa budú týkať najmä:“.

4.10.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov  (30)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1830/2003, Komisia by mala byť splnomocnená na vytvorenie a prispôsobenie systému na stanovenie jedinečných identifikačných znakov pre GMO. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky uvedeného nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1830/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Jedinečné identifikačné znaky

Komisia:

a)

vytvorí pred uplatňovaním článkov 1 až 7 systém na stanovenie jedinečných identifikačných znakov pre GMO;

b)

primerane prispôsobí systém ustanovený v písmene a).

Opatrenia stanovené v prvom odseku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 2. V rámci tejto činnosti sa zohľadní vývoj na medzinárodnej scéne.“

2.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa vypúšťa.

4.11.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel  (31)

Pokiaľ ide o smernicu 2004/42/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej prílohy III technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/42/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2004/42/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia prispôsobuje prílohu III s cieľom zohľadniť technický pokrok. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

2.

Článok 12 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.12.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch  (32)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 842/2006, Komisia by mala byť splnomocnená na vypracovanie štandardných požiadaviek na kontrolu úniku, na stanovenie minimálnych požiadaviek a podmienok vzájomného uznávania, pokiaľ ide o programy odbornej prípravy a udeľovanie osvedčení, a na prijatie dodatočných požiadaviek na označovanie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 842/2006 jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 842/2006 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 ods. 7 sa nahrádza týmto textom:

„7.   Komisia vypracuje štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre každý typ zariadení uvedený v odseku 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Na základe informácií získaných od členských štátov a po porade s príslušnými odvetviami Komisia stanoví minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania, pokiaľ ide o programy odbornej prípravy a udeľovanie osvedčení spoločnostiam, ako aj všetkým príslušným zamestnancom zapojeným do inštalácie, údržby alebo obsluhy zariadenia a systémov, na ktoré sa vzťahuje článok 3 ods. 1, a zamestnancom zapojeným do činností upravených v článkoch 3 a 4. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

3.

Článok 7 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Forma označenia, ktorá sa bude používať, sa stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

Požiadavky na označovanie dodatočné k tým, ktoré sú ustanovené v odseku 1, sa prijmú v prípade potreby. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Skôr než Komisia predloží návrh výboru uvedenému v článku 12 ods. 1, preskúma vhodnosť dodatočných environmentálnych informácií vrátane potenciálu globálneho otepľovania do označenia, berúc do úvahy existujúce systémy označovania, ktoré sa v súčasnosti používajú pri výrobkoch a zariadeniach uvedených v odseku 2.“

4.

Článok 12 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.13.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb  (33)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/44/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie G hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v prílohe I technickému a vedeckému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/44/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/44/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Komisia prijíma opatrenia potrebné na prispôsobenie G hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v prílohe I k tejto smernici technickému a vedeckému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2.“

2.

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

4.14.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov  (34)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/113/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie G hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v prílohe I technickému a vedeckému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/113/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 12 smernice 2006/113/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

„Článok 12

Komisia, ktorej pomáha výbor zriadený článkom 13 ods. 1 smernice 2006/44/ES, prijíma opatrenia nevyhnutné na prispôsobenie G hodnôt ukazovateľov a metód analýzy stanovených v prílohe I k tejto smernici technickému a vedeckému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2 smernice 2006/44/ES.“

5.   EUROSTAT

5.1.   Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve  (35)

Pokiaľ ide o nariadenie (EHS) č. 696/93, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jeho prílohy hospodárskemu a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (EHS) č. 696/93, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (EHS) č. 696/93 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Články 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„Článok 5

Po skončení prechodného obdobia podľa článku 4 môže Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 povoliť členskému štátu používanie iných štatistických jednotiek výrobného systému.

Článok 6

Komisia prijme opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia vrátane opatrení zameraných na prispôsobenie prílohy hospodárskemu a technickému pokroku týkajúcemu sa najmä štatistických jednotiek výrobného systému, kritérií použitia a definícií špecifikovaných v prílohe. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.2.   Smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu  (36)

Pokiaľ ide o smernicu 95/57/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na určenie definícií, ktoré sa budú aplikovať na charakteristiky zhromažďovania údajov a akékoľvek úpravy zoznamu charakteristík, na prijatie nevyhnutných požiadaviek na minimálnu presnosť, ktorým vyhovujú výsledky zhromažďovania údajov, ako aj postupov na zabezpečenie harmonizovaného spracovania systematických chýb, a na prijatie podrobných pravidiel na spracúvanie zhromaždených informácií členskými štátmi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 95/57/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 95/57/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Definície, ktoré sa budú aplikovať na charakteristiky zhromažďovania údajov a akékoľvek úpravy zoznamu charakteristík zhromažďovania údajov, určí Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.“

2.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Zhromažďovanie štatistických informácií sa má tam, kde to bude možné, zabezpečiť tak, aby výsledky vyhovovali nevyhnutným požiadavkám na minimálnu presnosť. Tieto požiadavky a postupy na zabezpečenie harmonizovaného spracovania systematických chýb prijíma Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2. Požiadavky na minimálnu presnosť sa určia s osobitným vzťahom k počtu prenocovaní za rok na národnej úrovni.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Spracovanie údajov

Členské štáty spracujú informácie zhromaždené podľa článku 3 v súlade s požiadavkami na presnosť uvedenými v článku 4 a v súlade s podrobnými pravidlami prijatými Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2. Regionálna úroveň sa dodrží v súlade s nomenklatúrou územných jednotiek (NUTS) Štatistického úradu Európskych spoločenstiev.“

4.

V článku 7 ods. 3 sa slová „v článku 12“ nahrádzajú slovami „v článku 12 ods. 1“.

5.

V článku 9 sa slová „v článku 12“ nahrádzajú slovami „v článku 12 ods. 1“.

6.

V článku 11 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Opatrenia týkajúce sa článkov 3, 4 a 6, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.

Opatrenia uvedené v článkoch 7 a 9 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 1.“

7.

Článok 12 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.3.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS)  (37)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1059/2003, Komisia by mala byť splnomocnená na úpravu administratívnych jednotiek používaných v klasifikácii NUTS, na odchýlenie určitých neadministratívnych jednotiek od populačných prahov, na úpravu menších administratívnych jednotiek používaných na úrovni NUTS 3, ako aj na zmenu a doplnenie klasifikácie NUTS. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1059/2003 okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza týmto textom:

„4.   Existujúce administratívne jednotky používané v klasifikácii NUTS sa vymenúvajú v prílohe II. Opatrenia týkajúce sa zmien a doplnení prílohy II, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

b)

v odseku 5 sa tretí pododsek nahrádza týmto textom:

„Určité neadministratívne jednotky sa však môžu odchýliť od týchto prahov z dôvodov konkrétnej geografickej, sociálno-ekonomickej, historickej, kultúrnej alebo environmentálnej situácie, najmä na ostrovoch a v najvzdialenejších regiónoch. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“

2.

V článku 4 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia a upravujúce prílohu III sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 4 sa prvá veta nahrádza týmto textom:

„4.   Zmeny a doplnenia klasifikácie NUTS sa prijímajú v druhej polovici kalendárneho roku, nie častejšie ako každé tri roky, na základe kritérií stanovených v článku 3. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Pri zmenách a doplneniach klasifikácie NUTS príslušný členský štát zasiela Komisii časové rady pre nové regionálne rozčlenenie ako náhradu za údaje, ktoré už boli zaslané. Zoznam časových radov a ich dĺžku určuje Komisia, pričom sa zohľadňuje, či je vôbec možné ich predložiť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2. Tieto časové rady by sa mali dodať do dvoch rokov od zmien a doplnení klasifikácie NUTS.“

4.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii vypomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)  (38)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1177/2003, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení týkajúcich sa cieľových sekundárnych oblastí a jednotlivcov zahrnutých do počiatočnej vzorky, ako aj vykonávacích opatrení s cieľom zohľadniť hospodárske a technické zmeny. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1177/2003 okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1177/2003 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Cieľové sekundárne oblasti sa zahrnú každý rok, počnúc rokom 2005, len do prierezovej zložky. Každý rok sa zahrnie jedna sekundárna oblasť. Opatrenia týkajúce sa vymedzenia týchto oblastí, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

2.

Článok 8 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   V dlhodobej zložke sa jednotlivci zahrnutí do počiatočnej vzorky, konkrétne osoby ako výberové jednotky, sledujú počas trvania panelu. Každá osoba ako výberová jednotka, ktorá sa presťahovala do súkromnej domácnosti v rámci národných hraníc, sa bude sledovať do jej nového miesta v súlade s pravidlami a postupmi sledovania, ktoré vymedzí Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“

3.

Článok 14 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2“ vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3 prinajmenšom 12 mesiacov pred začiatkom roka zisťovania.“

5.5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve  (39)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 138/2004, Komisia by mala byť splnomocnená na aktualizovanie metodiky úhrnných účtov pre poľnohospodárstvo (EÚP) v Spoločenstve, ako aj zoznamu premenných a lehôt na prenos údajov z týchto úhrnných účtov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 138/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 138/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Komisia aktualizuje metodiku EÚP. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 4 ods. 2.“

2.

Článok 3 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Komisia aktualizuje zoznam premenných a lehoty na prenos údajov ustanovené v prílohe II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 4 ods. 2.“

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

5.6.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti  (40)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 808/2004, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení na realizáciu modulov týkajúcich sa rôznych prvkov, ako napríklad výberu a vymedzenia, prispôsobenia a modifikovania tém a ich charakteristík, pokrytia, periodicity a včasnosti poskytnutia údajov a konečných termínov na prenos výsledkov stanovených v uvedenom nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 808/2004 okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Články 8 a 9 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa v dôsledku toho nahrádzajú takto:

„Článok 8

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia na realizáciu modulov tohto nariadenia sa týkajú týchto prvkov: výberu a vymedzenia, prispôsobenia a modifikovania tém a ich charakteristík, pokrytia, referenčných období a členení charakteristík, periodicity a včasnosti poskytnutia údajov a konečných termínov na prenos výsledkov.

2.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia vrátane úprav a aktualizácie opatrení s cieľom zohľadniť ekonomické a technické zmeny. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 9 ods. 2 s prihliadnutím na zdroje členských štátov a zaťaženosť respondentov, technickú a metodologickú dosiahnuteľnosť a spoľahlivosť výsledkov.

3.   Vykonávacie opatrenia sa prijímajú najmenej deväť mesiacov pred začiatkom obdobia zberu údajov.

Článok 9

Postup výboru

1.   Komisii vypomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

5.7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií  (41)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 184/2005, Komisia by mala byť splnomocnená na určenie spoločných noriem kvality, ako aj obsahu a periodicity správ o kvalite. Takisto by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh hospodárskym a technickým zmenám. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 184/2005 okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 184/2005 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicitu správ o kvalite určuje Komisia s prihliadnutím na dôsledky v oblasti nákladov na zber a zostavovanie údajov, ako aj na významné zmeny, ktoré sa týkajú zberu údajov.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3.

Na základe správ o kvalite Komisia vyhodnocuje kvalitu zasielaných údajov, pričom jej pomáha Výbor pre platobnú bilanciu uvedený v článku 11 ods. 1.

Toto vyhodnotenie Komisie sa zasiela Európskemu parlamentu pre informáciu.“

2.

Články 10 a 11 sa nahrádzajú takto:

„Článok 10

Prispôsobenie hospodárskym a technickým zmenám

Nasledujúce opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením a potrebné na zohľadnenie hospodárskych a technických zmien prijíma Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3:

a)

opatrenia, ktorými sa aktualizujú požiadavky na údaje vrátane termínov na predkladanie, ako aj prieskumov, rozšírenia a vylučovania dátových tokov stanovených v prílohe I;

b)

opatrenia, ktorými sa aktualizujú vymedzenia pojmov stanovené v prílohe II.

Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre platobnú bilanciu (ďalej len ‚výbor‘).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   ECB sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru ako pozorovateľ.“

5.8.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora  (42)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 1161/2005, Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie časových harmonogramov a rozdelenia transakcií s cieľom upraviť čas zasielania údajov, upraviť podiel na celkovom súčte Spoločenstva a definovať spoločné normy kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1161/2005 okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 1161/2005 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Komisia prijme časový harmonogram zasielania jednotlivých položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a každé rozhodnutie, ktorým sa vyžaduje rozdelenie transakcií vymenovaných v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3. Žiadne takéto rozhodnutie sa neprijme skôr, ako Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia podľa článku 9.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza týmto textom:

„4.   Komisia môže upraviť lehotu na zasielanie stanovenú v odseku 3 najviac o päť dní. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.“

2.

Článok 3 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Komisia môže upraviť podiel (1 %) na celkovom súčte Spoločenstva uvedený v odseku 1. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.“

3.

Článok 6 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa kvalita zasielaných údajov časom zlepšovala s cieľom dosiahnuť spoločné normy kvality, ktoré ma zadefinovať Komisia. Opatrenia, ktorými sa ustanovujú spoločné normy kvality, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 8 ods. 3.“

4.

Článok 7 sa vypúšťa.

5.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.   INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

6.1.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy  (43)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/93/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie kritérií pre členské štáty s cieľom určiť, či by sa mal orgán zriadiť, na určenie súladu bezpečných zariadení na vytvorenie podpisu s požiadavkami uvedenými v prílohe III k tejto smernici. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/93/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/93/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 4 sa prvý pododsek nahrádza týmto textom:

„Súlad bezpečných zariadení na vytvorenie podpisu s požiadavkami uvedenými v prílohe III bude určovať príslušný verejný alebo súkromný orgán, ktorý určí členský štát. Komisia stanoví kritériá pre členské štáty s cieľom určiť, či by sa mal orgán zriadiť. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.“

2.

V článku 3 ods. 5 sa slová „v článku 9“ nahrádzajú slovami „v článku 9 ods. 2“.

3.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre elektronický podpis.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

6.2.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“  (44)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 733/2002, Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie kritérií a postupu menovania registra a na prijatie všeobecných politických pravidiel týkajúcich sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ (TLD) a všeobecných princípov politiky registrácie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 733/2002, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie kritérií a postupu menovania registra postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 733/2002 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza týmto textom:

„a)

stanoví kritériá a postup menovania registra. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 6 ods. 4.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Po poradách s registrom Komisia prijme pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a fungovania ‚.eu‘ TLD a všeobecné princípy politiky registrácie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 3.

Pravidlá verejnej politiky zahŕňajú:

a)

politiku mimosúdneho urovnania sporov;

b)

pravidlá verejnej politiky o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien vrátane možnosti postupnej registrácie doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva a pre verejné orgány na registráciu ich mien;

c)

politiku možného zrušenia doménových mien vrátane otázky bona vacantia;

d)

jazykové problémy a geografické pojmy;

e)

zaobchádzanie s duševným vlastníctvom a inými právami.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (45).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

7.   VNÚTORNÝ TRH

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií  (46)

Pokiaľ ide o smernicu 2005/36/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie určitých prvkov v texte a na vymedzenie kritérií potrebných na realizáciu spoločných platforiem, ktorých cieľom je upustenie od kompenzačných opatrení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2005/36/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2005/36/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene c) bode ii) sa vypúšťa druhá veta;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„Komisia môže prispôsobiť zoznam v prílohe II s cieľom zohľadniť odbornú prípravu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prvom pododseku písm. c) bode ii). Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

2.

V článku 13 ods. 2 treťom pododseku sa tretia veta nahrádza týmto textom:

„Zoznam v prílohe III možno prispôsobiť s cieľom zohľadniť regulované vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré poskytujú porovnateľný odborný štandard a ktoré pripravujú účastníkov na porovnateľnú úroveň zodpovedností a funkcií. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

3.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa druhá veta nahrádza týmto textom:

„Ak Komisia po porade s členskými štátmi dospeje k názoru, že návrh spoločnej platformy uľahčuje vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie, môže predložiť návrhy opatrení určených na prijatie. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Ak je členský štát toho názoru, že kritériá stanovené v opatrení prijatom podľa odseku 2 už neposkytujú primerané záruky, pokiaľ ide o odbornú kvalifikáciu, informuje o tom Komisiu, ktorá predloží návrhy opatrení určených na prijatie, ak je to potrebné. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

4.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Prispôsobenie zoznamu činností v prílohe IV

Komisia môže prispôsobiť zoznamy činností v prílohe IV, ktoré podliehajú uznaniu odbornej praxe podľa článku 16 na účely aktualizácie alebo vyjasnenia nomenklatúry, za predpokladu, že zmeny nemenia činnosti týkajúce sa jednotlivých kategórií. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

5.

V článku 21 ods. 6 sa druhý dsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť znalosti a zručnosti uvedené v článku 24 ods. 3, článku 31 ods. 6, článku 34 ods. 3, článku 38 ods. 3, článku 40 ods. 3 a článku 44 ods. 3 vedeckému a technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

6.

Článok 25 ods. 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Komisia môže prispôsobiť minimálne trvanie odbornej prípravy uvedenej v bode 5.1.3 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

7.

V článku 26 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže do bodu 5.1.3 prílohy V zaradiť nové lekárske špecializácie spoločné aspoň dvom pätinám členských štátov na účely zohľadnenia vývoja vnútroštátnych právnych predpisov. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

8.

V článku 31 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť obsah uvedený v bode 5.2.1 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

9.

V článku 34 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť obsah uvedený v bode 5.3.1 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

10.

V článku 35 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť minimálne trvanie odbornej prípravy uvedenej v druhom pododseku vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

11.

V článku 38 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť obsah uvedený v bode 5.4.1 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

12.

V článku 40 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť obsah uvedený v bode 5.5.1 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

13.

V článku 44 ods. 2 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť obsah uvedený v bode 5.6.1 prílohy V vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

14.

V článku 46 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza týmto textom:

„Komisia môže prispôsobiť znalosti a zručnosti uvedené v odseku 1 vedeckému a technickému pokroku. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 58 ods. 3.“

15.

Článok 58 sa nahrádza takto:

„Článok 58

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre uznávanie odbornej kvalifikácie.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

8.   ZDRAVIE A OCHRANA SPOTREBITEĽA

8.1.   Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlo zmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu  (47)

Pokiaľ ide o smernicu 89/108/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na stanovenie kritérií čistoty, ktoré musia spĺňať kryogénne médiá, ako aj postupy na odber vzoriek hlboko zmrazených potravín a na sledovanie ich teploty a teplôt v prepravných prostriedkoch a úložných a skladovacích priestoroch. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 89/108/EHS jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 89/108/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa tretí odsek nahrádza týmto textom:

„Komisia prijme podľa potreby kritériá čistoty, ktoré musia tieto kryogénne médiá spĺňať. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.“

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Komisia prijme postupy na odber vzoriek hlboko zmrazených potravín a na sledovanie ich teploty a teplôt v prepravných prostriedkoch a úložných a skladovacích priestoroch. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.“

3.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

8.2.   Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín  (48)

Pokiaľ ide o smernicu 90/496/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie potrebných ustanovení na vykonanie zmien v zozname vitamínov, minerálov a ich odporúčaných denných dávkach, na vymedzenie pojmu vláknina a metód analýzy súvisiacich s vlákninou, na obmedzenie či zákaz vyhlásení o výživovej hodnote, na zmeny a doplnenia týkajúce sa zoznamu skupín živín a ich prevodných faktorov, ako aj na stanovenie pravidiel týkajúcich sa rozsahu údajov, ktoré majú byť uvedené, a spôsobu ich oznámenia v prípade nebalených potravín. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 90/496/EHS okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 90/496/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 4 písm. a) sa druhý pododsek nahrádza týmto textom:

„Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, ktoré menia zoznam vitamínov, minerálov a ich odporúčaných denných dávok, prijme Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“

2.

V článku 1 ods. 4 písm. b) treťom pododseku sa slová „v článku 10“ nahrádzajú slovami „v článku 10 ods. 2“.

3.

V článku 1 ods. 4 sa písmeno j) nahrádza týmto textom:

„j)

‚vláknina‘ je látka, ktorú definuje Komisia a ktorá sa určuje analytickou metódou, ktorú stanovuje Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Dovoľujú sa len údaje o výživovej hodnote týkajúce sa energetickej hodnoty živín uvedených v článku 1 ods. 4 písm. a) bode ii) a látok, ktoré patria do niektorej skupiny vyššie uvedených živín alebo sú ich zložkami. Komisia môže prijať ustanovenia o obmedzení či zákaze vyhlásení o výživovej hodnote v zmysle tohto článku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“

5.

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza týmto textom:

„2.   Komisia prijme zmeny a doplnenia prevodných faktorov uvedené v odseku 1 a rozšírenie zoznamu v uvedenom odseku o látky, ktoré patria k niektorej zo skupín tam spomenutých živín alebo sú jej zložkami, a o ich prevodné faktory na presnejší výpočet energetickej hodnoty potravín. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“

6.

V článku 6 ods. 3 sa slová „v článku 10“ nahrádzajú slovami „v článku 10 ods. 2“.

7.

V článku 6 ods. 5 písm. b) sa slová „v článku 10“ nahrádzajú slovami „v článku 10 ods. 2“.

8.

V článku 6 ods. 8 druhom pododseku sa slová „v článku 10“ nahrádzajú slovami „v článku 10 ods. 2“.

9.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

V prípade nebalených potravín ponúkaných na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania a potravín zabalených pri predaji na žiadosť kupujúceho alebo balených na bezprostredný predaj smie byť rozsah údajov uvedený v článku 4 a spôsob ich oznámenia stanovený vnútroštátnymi právnymi predpismi až do výsledného prijatia opatrení Komisiou. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.“

10.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

8.3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením  (49)

Pokiaľ ide o smernicu 1999/2/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na vykonávanie pravidiel týkajúcich sa ožarovania potravín. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 1999/2/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie určitých výnimiek v súvislosti s pravidlami týkajúcimi sa maximálnych dávok žiarenia v prípade potravín a úpravy ožarovaním v kombinácii s chemickou úpravou, ako aj na prijatie doplňujúcich požiadaviek na povolenie zariadení na ožarovanie mali zvyčajné lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať zvyčajné lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie zmien a doplnení smernice 1999/2/ES alebo jej vykonávacích smerníc prostredníctvom zákazov alebo obmedzení v porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom v rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 1999/2/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Komisia môže prijať výnimky z odseku 1. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 4.“

2.

Článok 7 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Povolenie bude udelené len vtedy, ak zariadenie:

spĺňa požiadavky Spoločného potravinového kódexu FAO/WHO – Komisiou odporúčaného Medzinárodného kódexu pre prevádzku zariadení na ožarovanie používaných na úpravu potravín (odkaz FAO/WHO/CAC, zväzok XV, vydanie 1) a akékoľvek doplňujúce požiadavky, ktoré môže prijať Komisia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 4,

označuje osobu zodpovednú za súlad so všetkými podmienkami potrebnými na aplikáciu tohto procesu.“

3.

V článku 8 ods. 3 sa slová „v článku 12“ nahrádzajú slovami „v článku 12 ods. 2“.

4.

V článku 9 ods. 2 písm. a) prvom pododseku sa slová „v článku 12“ nahrádzajú slovami „v článku 12 ods. 2“.

5.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (50).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

6.

V článku 14 ods. 2 sa slová „v článku 12“ nahrádzajú slovami „v článku 12 ods. 2“.

7.

Článok 14 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Úpravy tejto smernice alebo jej vykonávacej smernice môže prijať Komisia iba v rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie ochrany verejného zdravia, a v každom prípade musia byť obmedzené na zákazy alebo obmedzenia v porovnaní s predchádzajúcim právnym stavom. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 12 ods. 5.“

8.4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa týkajú potravinových doplnkov  (51)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/46/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie osobitných predpisov a pravidiel pre vitamíny a minerály používané ako prísady potravinových doplnkov vrátane špecifických hodnôt maximálnej a minimálnej hladiny pre vitamíny a minerály prítomné v potravinových doplnkoch, ako aj ich kritérií čistoty. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/46/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať zvyčajné lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie opatrenia zakazujúceho používanie pôvodne povoleného vitamínu alebo minerálu postup pre naliehavé prípady stanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/46/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Kritériá čistoty látok uvedených v prílohe II k tejto smernici prijme Komisia s výnimkou prípadov, keď sa takéto kritériá uplatňujú na základe odseku 3. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“

2.

Článok 4 ods. 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Zmeny v zoznamoch uvedených v odseku 1, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť na vypustenie vitamínu alebo minerálu zo zoznamu uvedeného v odseku 1 tohto článku postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 13 ods. 4.“

3.

Článok 5 ods. 4 sa nahrádza týmto textom:

„4.   Komisia prijme maximálne a minimálne množstvá vitamínov a minerálov uvedené v odsekoch 1, 2 a 3. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“

4.

Článok 12 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   S cieľom odstrániť ťažkosti uvedené v odseku 1 a zabezpečiť ochranu ľudského zdravia Komisia prijme úpravy tejto smernice alebo vykonávacích opatrení. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť na prijatie týchto úprav postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 13 ods. 4. Členský štát, ktorý prijal ochranné opatrenia, ich môže v takomto prípade zachovať v platnosti až do schválenia úprav.“

5.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (52).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

9.   ENERGETIKA A DOPRAVA

9.1.   Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi  (53)

Pokiaľ ide o smernicu 91/672/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamu kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 91/672/EHS okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 91/672/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

V prípade potreby Komisia upraví zoznam osvedčení uvedených v prílohe I k tejto smernici. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 2.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.“

9.2.   Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch  (54)

Pokiaľ ide o smernicu 92/75/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na doplnenie ďalších typov spotrebičov pre domácnosť do zoznamu uvedeného v článku 1 ods. 1 a na prijatie opatrení týkajúcich sa vymenovaných spotrebičov pre domácnosť. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 92/75/EHS jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 92/75/EHS sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Do zoznamu v tomto článku možno doplniť ďalšie typy spotrebičov pre domácnosť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 2.“

2.

Článok 2 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Podrobnosti týkajúce sa štítka a opisu spotrebiča sa vymedzia v smerniciach týkajúcich sa každého typu spotrebiča, prijatých podľa tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 2.“

3.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Komisia prijme a prispôsobí technickému pokroku opatrenia týkajúce sa ustanovenia a činnosti systému prostredníctvom vykonávacích smerníc a doplnením ďalších domácich spotrebičov do zoznamu v článku 1 ods. 1, pri ktorých je pravdepodobnosť, že možno dosiahnuť významné energetické úspory.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 2.“

4.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.3.   Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok na získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve  (55)

Pokiaľ ide o smernicu 96/50/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie vzoru kapitánskeho osvedčenia s cieľom zohľadniť vývoj potrebných odborných znalostí nevyhnutných na získanie osvedčenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 96/50/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 96/50/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Komisia môže prispôsobiť vzor kapitánskeho osvedčenia stanoveného v prílohe I vývoju potrebných odborných znalostí nevyhnutných na získanie osvedčenia, špecifikovaných v prílohe II. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 7 smernice 91/672/EHS.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.4.   Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva  (56)

Pokiaľ ide o smernicu 98/41/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých ustanovení bez toho, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice, s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia Dohovoru SOLAS týkajúce sa registračných systémov, ktoré následne nadobudli účinnosť. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 98/41//ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 98/41/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 3 písm. b) sa slová „v článku 13“ nahrádzajú slovami „v článku 13 ods. 2“;

b)

v odseku 4 treťom pododseku sa slová „v článku 13“ nahrádzajú slovami „v článku 13 ods. 2“.

2.

V článku 12 sa prvý pododsek nahrádza týmto textom:

„Bez toho, aby boli dotknuté postupy zmeny a doplnenia Dohovoru SOLAS, táto smernica sa môže meniť a dopĺňať, aby sa na účely tejto smernice a bez rozšírenia jej rozsahu zabezpečilo uplatňovanie následných zmien a doplnení Dohovoru SOLAS, ktoré sa týkajú registračných systémov a ktoré nadobudli účinnosť po prijatí tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“

3.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (57), so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

9.5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu  (58)

Pokiaľ ide o smernicu 2000/59/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh, definícií v článku 2 písm. b) uvedenej smernice, ako aj odkazov na právne nástroje Spoločenstva a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a na prispôsobenie príloh s cieľom zlepšiť režim ustanovený smernicou 2000/59/ES a zohľadniť opatrenia Spoločenstva a IMO, ktoré následne nadobúdajú účinnosť, takým spôsobom, ktorým sa zabezpečí ich zosúladené vykonávanie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2000/59/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2000/59/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (59).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Postup pri zmene a doplnení

Prílohy k tejto smernici, definícia v článku 2 písm. b), odkazy na právne nástroje Spoločenstva a odkazy na právne nástroje IMO môže prispôsobiť Komisia s cieľom zosúladiť opatrenia Spoločenstva alebo opatrenia IMO, ktoré nadobudli účinnosť, pokiaľ sa takýmito zmenami a doplneniami nerozšíri rozsah pôsobnosti tejto smernice.

Okrem toho prílohy k tejto smernici môže meniť a dopĺňať Komisia, keď sú zmeny a doplnenia potrebné s cieľom zlepšiť režim ustanovený v tejto smernici, pokiaľ sa takýmito zmenami a doplneniami nerozšíri rozsah pôsobnosti tejto smernice.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

Zmeny a doplnenia medzinárodných právnych nástrojov uvedených v článku 2 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2099/2002.“

9.6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad  (60)

Pokiaľ ide o smernicu 2001/96/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých definícií, odkazov na medzinárodné dohovory a kódexy, na rezolúcie a obežníky IMO, odkazy na normy ISO, odkazy na právne nástroje Spoločenstva, ako aj ich príloh, pokiaľ sa tým nerozšíri rozsah pôsobnosti uvedenej smernice, s cieľom vykonávať postupy určené v smernici a zabezpečiť zosúladenie s medzinárodnými právnymi nástrojmi a právnymi nástrojmi Spoločenstva, ktoré boli prijaté, zmenené a doplnené alebo nadobudli účinnosť po nadobudnutí účinnosti smernice 2001/96/ES. Komisia by takisto mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie postupov medzi loďami na hromadný náklad a terminálmi a povinností týkajúcich sa predkladania správ. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2001/96/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2001/96/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (61).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

2.

Článok 15 ods. 1 a 2 sa nahrádzajú týmto textom:

„1.   Definície v bodoch 1 až 6 a 15 až 18 článku 3, odkazy na medzinárodné dohovory a kódexy a na rezolúcie a obežníky IMO, odkazy na normy ISO, odkazy na právne nástroje Spoločenstva a prílohy sa môžu meniť a dopĺňať s cieľom ich zosúladenia s medzinárodnými právnymi nástrojmi a právnymi nástrojmi Spoločenstva, ktoré boli prijaté, zmenené a doplnené alebo nadobudli účinnosť po prijatí tejto smernice, pokiaľ sa tým nerozšíri rozsah pôsobnosti tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

2.   Komisia môže meniť a dopĺňať článok 8 a prílohy na účely vykonávania postupov stanovených v tejto smernici a môže meniť alebo rušiť povinnosti týkajúce sa predkladania správ, uvedené v článku 11 ods. 2 a článku 12, pokiaľ sa takýmito zmenami a doplneniami nerozšíri rozsah pôsobnosti tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“

9.7.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES z 18. februára 2002 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva  (62)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/6/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie zoznamov ohlasovacích formalít lodí, podpisovateľov, technických špecifikácií, ako aj vzorov FAL formulárov IMO. Komisia by takisto mala byť splnomocnená na prispôsobenie odkazov na právne nástroje IMO na účely zosúladenia smernice 2002/6/ES s opatreniami Spoločenstva alebo IMO. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/6/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/6/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Postup pri zmene a doplnení

Komisia prijme opatrenia na prispôsobenie príloh I a II k tejto smernici a odkazov na právne nástroje IMO, aby sa zosúladili s opatreniami Spoločenstva alebo IMO, ktoré nadobudli účinnosť, pokiaľ sa takýmito zmenami a doplneniami nerozšíri rozsah pôsobnosti tejto smernice. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.“

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia (ES) č. 2099/2002 (63).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

9.8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva  (64)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/30/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamu mestských letísk v prílohe I. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/30/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/30/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene b) sa vypúšťa posledná veta;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Komisia môže prispôsobiť prílohu I. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 3.“

2.

Článok 13 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.9.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov  (65)

Pokiaľ ide o smernicu 2002/91/EHS, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých častí všeobecného rámca stanoveného v prílohe k uvedenej smernici technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/91/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2002/91/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 sa prvý odsek nahrádza týmto textom:

„Členské štáty uplatnia na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni metodiku výpočtu energetickej hospodárnosti budov na základe všeobecného rámca stanoveného v prílohe k tejto smernici. Komisia prispôsobí body 1 a 2 prílohy technickému pokroku so zreteľom na štandardy alebo normy uplatňované podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“

2.

V článku 13 sa druhý odsek nahrádza týmto textom:

„Prispôsobenia bodov 1 a 2 prílohy k tejto smernici technickému pokroku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.“

3.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.10.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro  (66)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/25/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie špecifických požiadaviek na stabilitu a indikatívnych usmernení pre vnútroštátne správne orgány s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, najmä v IMO, a zvýšiť účinnosť uvedenej smernice na základe získaných skúseností a technického pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/25/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2003/25/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Prispôsobenie

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy k tejto smernici s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, najmä v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), a zvýšiť účinnosť smernice na základe získaných skúseností a technického pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 2.“

2.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (67).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

9.11.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy  (68)

Pokiaľ ide o smernicu 2003/59/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie jej príloh vedeckému a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/59/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2003/59/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Prispôsobenia príloh I a II vedeckému a technickému pokroku, ktoré sú opatreniami zameranými na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 2.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.12.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel  (69)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 785/2004, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie čiastok týkajúcich sa poistenia zodpovednosti voči cestujúcim, batožine a nákladu a čiastok týkajúcich sa poistenia zodpovednosti voči tretím stranám. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 785/2004, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 785/2004 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 ods. 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   Čiastky uvedené v tomto článku sa môžu v prípade potreby prispôsobiť, ak zmeny a doplnenia v príslušných medzinárodných zmluvách preukážu nutnosť takej zmeny. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.“

2.

Článok 7 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Čiastky uvedené v tomto článku sa môžu v prípade potreby prispôsobiť, ak zmeny a doplnenia v príslušných medzinárodných zmluvách preukážu nutnosť takej zmeny. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 3.“

3.

Článok 9 ods. 3 sa nahrádza týmto textom:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

9.13.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva  (70)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 336/2006, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie prílohy venovanej ustanoveniam pre správu týkajúcim sa vykonávania Medzinárodného kódexu pre bezpečnosť. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 336/2006, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Nariadenie (ES) č. 336/2006 sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 11 ods. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   Prispôsobenia prílohy II zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) zriadený článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (71).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

9.14.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách  (72)

Pokiaľ ide o smernicu 2006/32/ES, Komisia by mala byť splnomocnená na prispôsobenie určitých hodnôt a metód výpočtu technickému pokroku, na zdokonalenie a doplnenie všeobecného rámca na meranie a overovanie úspor energie, na zvýšenie percentuálneho podielu harmonizovaných výpočtov zhora nadol používaných v harmonizovanom výpočtovom modeli a na prípravu súboru harmonizovaných ukazovateľov energetickej účinnosti a smerných hodnôt. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/32/ES okrem iného aj jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Smernica 2006/32/ES sa v dôsledku toho mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Preskúmanie a prispôsobovanie technickému pokroku

1.   Hodnoty a metódy výpočtu uvedené v prílohách II až V k tejto smernici sa prispôsobujú technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

2.   Do 1. januára 2010 Komisia podľa potreby zdokonalí a doplní body 2 až 6 prílohy IV, pričom dodrží všeobecný rámec ustanovený v uvedenej prílohe. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného aj jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

3.   Do 1. januára 2012 Komisia zvýši percentuálny podiel harmonizovaných výpočtov zhora nadol používaných v harmonizovanom výpočtovom modeli, ktorý je uvedený v bode 1 prílohy IV, bez toho, aby boli dotknuté systémy členských štátov, v ktorých je už tento podiel vyšší. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3. Nový harmonizovaný výpočtový model s podstatne vyšším percentuálnym podielom výpočtov zdola nahor sa začne používať od 1. januára 2012.

Ak to bude možné a vhodné, použije sa pri meraní celkových úspor energie počas celého obdobia uplatňovania smernice harmonizovaný výpočtový model uvedený v prvom pododseku bez toho, aby boli dotknuté modely tých členských štátov, ktoré používajú vyšší percentuálny podiel výpočtov zdola nahor.

4.   Najneskôr 1. januára 2010 Komisia pripraví súbor harmonizovaných ukazovateľov energetickej účinnosti a smerných hodnôt, ktoré sú na nich založené, so zreteľom na dostupné údaje alebo údaje, ktoré možno získať pre každý členský štát nákladovo účinným spôsobom. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3. Pri príprave týchto harmonizovaných ukazovateľov energetickej účinnosti a smerných hodnôt Komisia použije ako referenčný dokument indikatívny zoznam uvedený v prílohe V. Členské štáty postupne zapracujú tieto ukazovatele a smerné hodnoty do štatistických údajov zaradených do svojich EEAP, ako je to uvedené v článku 14, a použijú ich ako jeden z dostupných nástrojov rozhodovania o budúcich prioritných oblastiach svojich EEAP.

Komisia najneskôr 17. mája 2011 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri stanovení ukazovateľov a smerných hodnôt.“

2.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“


(1)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(3)  Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19.

(4)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(5)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.

(7)  Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38.

(9)  Ú. v. EÚ L 159, 30.4.2004, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38.

(11)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 153.

(12)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(13)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.“

(14)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 15.

(15)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(17)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.“

(18)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 135, 30.4.2004, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.

(23)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(24)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24.

(25)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

(26)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(27)  Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 16.

(28)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(29)  Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12.

(30)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(31)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(32)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(33)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 20.

(34)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 14.

(35)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1.

(36)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 32.

(37)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

(38)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.

(39)  Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1.

(40)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(41)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.

(42)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 22.

(43)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(44)  Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.

(45)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.“

(46)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(47)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34.

(48)  Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.

(49)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16.

(50)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(51)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(52)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(53)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.

(54)  Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

(55)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 31.

(56)  Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35.

(57)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(58)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81.

(59)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(60)  Ú. v. ES L 13, 16.1.2002, s. 9.

(61)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(62)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 31.

(63)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(64)  Ú. v. ES L 85, 28.3.2002, s. 40.

(65)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65.

(66)  Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 22.

(67)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(68)  Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4.

(69)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 1.

(70)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 1.

(71)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.“

(72)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64.


Chronologický index

1.

Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie.

2.

Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

3.

Smernica Rady 76/767/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spoločných ustanoveniach o tlakových nádobách a metódach ich kontroly.

4.

Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlo zmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu.

5.

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

6.

Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín.

7.

Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd.

8.

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

9.

Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi.

10.

Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách.

11.

Smernica Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch.

12.

Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve.

13.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel.

14.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc.

15.

Smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu.

16.

Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok na získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve.

17.

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.

18.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien.

19.

Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva.

20.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením.

21.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch.

22.

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.

23.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov.

24.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy.

25.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov.

26.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu.

27.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu.

28.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov.

29.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke lode na hromadný náklad.

30.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/6/ES z 18. februára 2002 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov Spoločenstva.

31.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva.

32.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel.

33.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“.

34.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa týkajú potravinových doplnkov.

35.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).

36.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku.

37.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

38.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).

39.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro.

40.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS).

41.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami.

42.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).

43.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy.

44.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov.

45.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve.

46.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách.

47.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel.

48.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti.

49.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel.

50.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).

51.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

52.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1161/2005 zo 6. júla 2005 o zostavovaní štvrťročných nefinančných účtov podľa inštitucionálneho sektora.

53.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií.

54.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva.

55.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS).

56.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách.

57.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch.

58.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb.

59.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov.


Top