Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0755

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/755/oj

1.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 755/2008

z 31. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1), a najmä na jej článok 11 písm. c.) bod ii),

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 3 smernice 2005/36/ES sa stanovuje, že ak sú pre dané regulované povolanie stanovené iné osobitné opatrenia priamo súvisiace s uznávaním odborných kvalifikácií, príslušné ustanovenia smernice 2005/36/ES sa neuplatňujú. V článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch a o zmene a doplnení smernice 2001/25/ES (2) sa stanovuje automatické uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (3). Preto by sa smernica 2005/36/ES nemala vzťahovať na uznávanie osvedčení námorníkov pracujúcich na palube lodí, ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice 2001/25/ES.

(2)

Česká republika, Dánsko, Nemecko, Taliansko, Rumunsko a Holandsko podali odôvodnenú žiadosť o vymazanie ich námorných profesií z bodu 3 písm. a) prílohy II k smernici 2005/36/ES, ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice 2001/25/ES.

(3)

Česká republika, Dánsko, Nemecko, Taliansko a Rumunsko požiadali o vymazanie všetkých povolaní a príslušného opisu odbornej prípravy uvedených pre tieto krajiny v bode 3 písm. a) prílohy II k smernici 2005/36/ES. Holandsko požiadalo o vymazanie dvoch povolaní: „prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlá) (s doplnkovou odbornou prípravou) [stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)]“ a „inžiniera pobrežných plavidiel (s diplomom) (diploma motordrijver)“, ako aj príslušných opisov odbornej prípravy z bodu 3 písm. a) prílohy II k smernici 2005/36/ES.

(4)

Spojené kráľovstvo podalo odôvodnenú žiadosť o vymazanie svojich námorných profesií, ktoré spadajú pod pôsobnosť smernice 2001/25/ES, z bodu 5 prílohy II k smernici 2005/36/ES.

(5)

Smernica 2005/36/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre uznávanie odborných kvalifikácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k smernici 2005/36/ES sa týmto mení a dopĺňa, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160.

(3)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/45/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).


PRÍLOHA

Príloha II k smernici 2005/36/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 3 písm. a) sa nahrádza týmto:

„a)

Námorná doprava

 

Odborná príprava:

 

v Lotyšsku:

elektrodôstojník na lodiach (kuģu elektromehāniķis),

operátor chladiaceho systému (kuga saldēšanas iekārtu mašīnists),

 

v Holandsku:

úradník VTS (VTS-functionaris);

 

ktorá predstavuje odbornú prípravu:

v Lotyšsku:

i)

v prípade elektrodôstojníka na lodiach (kuģu elektromehāniķis)

1.

dovŕšenie najmenej 18 rokov veku;

2.

vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 6 mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy;

ii)

v prípade operátora chladiaceho systému (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists)

1.

dovŕšenie najmenej 18 rokov veku;

2.

vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy.

v Holandsku:

Vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej pätnásť rokov, ktoré pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania (HBO) alebo stredoškolského odborného vzdelávania (MBO), po ktorých nasledujú štátne a regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou.“

2.

Bod 5 sa mení a dopĺňa takto:

Desiata, jedenásta, dvanásta, trinásta a štrnásta zarážka sa zrušuje.


Top