Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0012

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z  11. marca 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

OJ L 76, 19.3.2008, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 141 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/12/oj

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/39


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/12/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na úpravu prílohy III a na prijatie a revíziu podrobných pravidiel týkajúcich sa vývozu a označovania batérií a akumulátorov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/66/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2006/66/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2006/66/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2006/66/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 10 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 je možné stanoviť prechodné opatrenia na vyriešenie ťažkostí, ktorým čelí členský štát pri plnení požiadaviek odseku 2 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností.

Do 26. septembra 2007 sa zavedie spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

2.

v článku 12 ods. 6 sa prvá veta nahrádza takto:

„6.   Prílohu III je možné upraviť alebo doplniť s prihliadnutím na technický alebo vedecký pokrok. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

3.

v článku 15 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Stanovia sa podrobné pravidlá na vykonávanie tohto článku, a to najmä kritériá hodnotenia zhodnosti podmienok, ako sa uvádza v odseku 2. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

4.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Registrácia

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý výrobca registrovaný. Registrácia podlieha tým istým procedurálnym požiadavkám v každom členskom štáte. Takéto požiadavky na registráciu zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

5.

článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia, aby kapacita všetkých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov na nich bola do 26. septembra 2009 viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne uvedená. Podrobné pravidlá na vykonanie tejto požiadavky vrátane harmonizovaných metód na určovanie kapacity a riadneho použitia sa stanovia najneskôr do 26. marca 2009. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

b)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Z požiadaviek na označovanie podľa tohto článku je možné udeliť výnimky. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

6.

v článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 57.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top