EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Smernica Rady 2007/75/ES z  20. decembra 2007 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o určité dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/13


SMERNICA RADY 2007/75/ES

z 20. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o určité dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2) sú ustanovené určité výnimky, ktoré sa týkajú sadzieb DPH. Uplatňovanie niektorých z týchto výnimiek sa skončí v pevne stanovený dátum, zatiaľ čo uplatňovanie iných bude trvať až do zavedenia konečnej úpravy.

(2)

Uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa sadzieb DPH, ktoré sa ustanovujú v smernici 2006/112/ES v súlade s Aktom o pristúpení z roku 2003 a ktoré umožňujú plynulú adaptáciu ekonomík niektorých nových členských štátov na vnútorný trh, má pevne stanovený dátum a čoskoro sa skončí.

(3)

Viaceré tieto nové členské štáty vyjadrili želanie uplatňovať výnimky, z ktorých majú úžitok, v ďalšom období.

(4)

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu o používaní znížených sadzieb a na legislatívny návrh, ktorý má predložiť Komisia, je vhodné predĺžiť uplatňovanie určitých výnimiek do konca roka 2010, ktorý je rokom, do ktorého sa predĺžilo vykonávanie experimentu s uplatňovaním zníženej sadzby na služby s vysokým podielom práce.

(5)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa smernica 2006/112/ES mení a dopĺňa takto:

1.

článok 123 sa nahrádza takto:

„Článok 123

Česká republika môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 5 % na dodanie stavebných prác na bytovú výstavbu, ktoré sa neposkytujú v rámci sociálnej politiky, s výnimkou stavebných materiálov.“;

2.

článok 124 sa vypúšťa;

3.

v článku 125 ods. 1 a 2 sa dátum „do 31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „do 31. decembra 2010“;

4.

článok 126 sa vypúšťa;

5.

v článku 127 sa dátum „1. januára 2010“ nahrádza dátumom „31. decembra 2010“;

6.

článok 128 sa nahrádza takto:

„Článok 128

1.   Poľsko môže naďalej poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodania niektorých kníh a odborných periodík do 31. decembra 2010.

2.   Poľsko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 7 % na poskytovanie reštauračných služieb do 31. decembra 2010 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

3.   Poľsko môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 3 % na dodanie potravín uvedených v bode 1 prílohy III.

4.   Poľsko môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 7 % na poskytovanie služieb na výstavbu, rekonštrukciu a úpravu obytných priestorov, ktoré sa neposkytujú ako súčasť sociálnej politiky, okrem stavebných materiálov, a na dodania obytných budov alebo častí obytných budov pred prvým obývaním uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a).“;

7.

v článku 129 ods. 1 a 2 sa dátum „do 31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „do 31. decembra 2010“;

8.

článok 130 sa vypúšťa.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).


Top