EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0112R(02)

Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ( Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006 )

OJ L 335, 20.12.2007, p. 60–62 (ES, DA, DE, IT, SK, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/corrigendum/2007-12-20/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/60


Korigendum k smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

( Úradný vestník Európskej únie L 347 z 11. decembra 2006 )

Na strane 1 v poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„(1)

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 9)“

má byť:

„(1)

Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).“

Na strane 1 v poznámke pod čiarou č. 2:

namiesto:

„(2)

Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 69/493/EHS Ú. v. ES L 320, z 20.12.1969, s. 34).“

má byť:

„(2)

Ú. v. ES 71, 14.4.1967, s. 1301. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 77/388/EHS.“

Na strane 8 v obsahu:

namiesto:

„PRÍLOHA I - ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V TREŤOM PODODSEKU ČLÁNKU 13 ODS. 1.. 1“

má byť:

„PRÍLOHA I – ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 13 ODS. 1 TREŤOM PODODSEKU“.

Na strane 8 v obsahu:

namiesto:

„PRÍLOHA IX - UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 311 ODS. 1 BODOCH 2, 3 A 4 1“

má byť:

„PRÍLOHA IX – UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 311 ODS. 1 BODOCH 2, 3 A 4“.

Na strane 9 v obsahu – príloha XI časť A:

namiesto:

„Časť A - Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia (uvedené v článku 411)“

má byť:

„Časť A – Zrušené smernice a ich následné zmeny a doplnenia“.

Na strane 22 v článku 83:

namiesto:

„…, ako sa v súlade s kapitolou 1 určí …“

má byť:

„…, ako sa v súlade s kapitolou 2 určí …“.

Na strane 28 v článku 133 v druhom odseku:

namiesto:

„… ustanovené v písmene d) prvého odseku …“

má byť:

„… ustanovené v písmene d) prvého odseku tohto článku …“.

Na strane 36 v článku 170 v písmene b):

namiesto:

„… v súlade s článkami 194, 195, 196, 197 a 199.“

má byť:

„… v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199.“

Na strane 54 v článku 306 ods. 1 v druhom pododseku:

namiesto:

„… vzťahuje článok 79 ods. 1 písm. c).“

má byť:

„… vzťahuje písm. c) prvého odseku článku 79.“

Na strane 62 v článku 372:

namiesto:

„… stanoveného v článku 179 ods. 1, …“

má byť:

„… stanoveného v článku 179 prvom odseku, …“.

Na strane 62 v článku 373:

namiesto:

„… od článku 28 a v článku 79 ods. 1 písm. c), …“

má byť:

„… od článku 28 a od článku 79 prvého odseku písm. c), …“.

Na strane 64 v názve kapitoly pred článkom 399:

namiesto:

„Kapitola 2

Prepočítavací kurz“

má byť:

„Kapitola 3

Prepočítavací kurz“.

Na strane 78 v prílohe XI v časti A v bode 2:

namiesto:

„Smernica 84/386/EHS (Ú. v. ES L 208, 3.8.1884, s. 58)“

má byť:

„Smernica 84/386/EHS (Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 58)“.

Na strane 79 v prílohe XI časti A v bode 2 na konci zoznamu sa za riadok „Smernica 2006/69/ES (Ú. v. EÚ L 221, 12.8.2006, s. 9) (výlučne článok 1)“ dopĺňa nový riadok, ktorý znie:

„Smernica 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129) (výlučne bod 2 prílohy)“.

Na strane 79 v prílohe XI časti B v druhom riadku tabuľky:

namiesto:

„Smernica 92/77/EHS

1. január 1978“

má byť:

„Smernica 77/388/EHS

1. január 1978“.

Na strane 80 v prílohe XI časti B na konci tabuľky sa za riadok „Smernica 2006/69/ES 1. január 2008“ dopĺňa nový riadok, ktorý znie:

„Smernica 2006/98/ES

1. január 2007“.

Na strane 88 v stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ v šiestom riadku:

namiesto:

„článok 13 bod B písm. d) body 1 až 5 prvá a druhá zarážka“

má byť:

„článok 13 bod B písm. d) bod 5 prvá a druhá zarážka“.

Na strane 92 v stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ v štvrtom riadku odspodu:

namiesto:

„článok 24a prvý odsek prvá až dvanásta zarážka“

má byť:

„článok 24a prvý odsek prvá až desiata zarážka“.

Na strane 92 sa medzi tretí a štvrtý riadok odspodu:

stĺpci „Smernica 77/388/EHS“ vkladá text „článok 24a druhý odsek“,

v stĺpci „Táto smernica“ vkladá „–“.

Na strane 96 v stĺpci „Táto smernica“ v šiestom riadku odspodu:

namiesto:

„článok 198 ods. 1 a 2“

má byť:

„článok 198 ods. 1 a 3“.

Na strane 117 v stĺpci „Iné akty“ v predposlednom riadku:

namiesto:

„Príloha VIII ods. 7 bod 1 tretí pododsek Aktu o pristúpení z roku 2003“

má byť:

„Príloha VIII ods. 7 bod 1 písm. b) tretí pododsek Aktu o pristúpení z roku 2003“.


Top