Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0259

Rozhodnutie Rady z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

OJ L 81, 19.3.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 144 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 225 - 226

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/259/oj

32004D0259Úradný vestník L 081 , 19/03/2004 S. 0035 - 0036


Rozhodnutie Rady

z 19. februára 2004

o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

(2004/259/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 175 ods. 1, v súčinnosti s článkom 300 ods. 2, prvá veta prvého pododseku a článok 300 ods. 3, prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1) podpora opatrení, na medzinárodnej úrovni, určených na potláčanie regionálnych alebo celosvetových problémov v oblasti životného prostredia, je jedným z cieľov politiky Spoločenstva v oblasti životného prostredia, v súlade s článkom 174 zmluvy;

(2) Spoločenstvo podpísalo v Aarhuse 24. júna 1998 Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (ďalej len "protokol");

(3) protokol má za cieľ kontrolu, obmedzovanie alebo eliminovanie uvoľňovania, emisií a úniku perzistentných organických látok, ktoré majú značné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, následkom ich diaľkového cezhraničného atmosferického presunu;

(4) protokol určuje v princípe elimináciu alebo obmedzenie výroby a používania trinástich látok, považovaných za perzistentné organické látky. Okrem toho, zmluvné strany musia podniknúť účinné opatrenia na obmedzenie alebo stabilizáciu celkových ročných emisií určitých látok;

(5) protokol je otvorený na ratifikáciu, prijatie, schválenie alebo pristúpenie štátmi a regionálnymi organizáciami ekonomickej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru;

(6) pretože väčšina ustanovení protokolu sa týka ochrany životného prostredia a ochrany ľudského zdravia, je primerané vybrať článok 175 ods. 1 ako právny základ, v súvislosti s článkom 300;

(7) protokol prispieva k dosiahnutiu cieľov environmentálnej politiky Spoločenstva. Je preto primerané, aby Spoločenstvo schválilo protokol čo najskôr;

(8) Spoločenstvo už prijalo právne nástroje, ktoré zahrňujú záležitosti riadené protokolom, vrátane smerníc Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky [3], a 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) [4],

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text protokolu je priložený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa schvaľuje predseda Rady, aby vymenoval osobu (osoby) splnomocnené uložiť schvaľovaciu listinu v mene Spoločenstva u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, v súlade s článkom 16 protokolu.

V Bruseli 19. februára 2004

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Stanovisko doručené 20. novembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[2] Stanovisko doručené 29. októbra 2003 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

[4] Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

--------------------------------------------------

Top