Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0051

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES z 19. júla 2002 o znížení úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel zmenená a doplnená smernicou 97/24/ESText s významom pre EHP.

OJ L 252, 20.9.2002, p. 20–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 51 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 200 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 200 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 64 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/51/oj

32002L0051

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES z 19. júla 2002 o znížení úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel zmenená a doplnená smernicou 97/24/ESText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 252 , 20/09/2002 S. 0020 - 0032
CS.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
ET.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
HU.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
LT.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
LV.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
MT.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
PL.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
SK.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61
SL.ES Kapitola 07 Zväzok 007 S. 51 - 61


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/51/ES

z 19. júla 2002

o znížení úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel zmenená a doplnená smernicou 97/24/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3], na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 1. mája 2002,

keďže:

(1) piaty akčný program Európskeho spoločenstva o ochrane životného prostredia, ktorého celková koncepcia bola schválená Radou v rezolúcii Rady a predstaviteľov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady 1. februára 1993 [4], predpokladá vyvinúť ďalšie úsilie zamerané na podstatné zníženie súčasnej úrovne emisií škodlivín z motorových vozidiel;

(2) smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel [5] je jednou zo samostatných smerníc postupu ES typového schvaľovania Spoločenstva stanoveného smernicou Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel [6];

(3) podľa článku 5 smernice 97/24/ES sa od komisie požaduje, aby do 24 mesiacov od dátumu prijatia smernice predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh vypracovaný na základe výskumu a hodnotenia nákladov a výnosov vyplývajúcich z uplatňovania prísnejších limitných hodnôt a stanovujúci následnú etapu, počas ktorej sa prijmú opatrenia zamerané na ďalšie sprísnenie limitných hodnôt škodlivín príslušných vozidiel. Taká akcia sa obmedzuje na motocykle, pretože ďalšia etapa, v ktorej sa predpokladajú prísnejšie limitné hodnoty pre mopedy uplatňované od 17. júna 2002, je už uvedená v smernici 97/24/ES;

(4) na základe posúdenia technickej uskutočniteľnosti a nákladovej efektívnosti boli určené jednotné limity pre test typu I, uplatniteľné od roku 2003 pre všetky motocykle, čo zodpovedá zníženiu o 60 % pre uhľovodíky a oxid uhoľnatý v prípade motocyklov so štvordobým motorom a 70 % pre uhľovodíky a 30 % pre oxid uhoľnatý u motocyklov s dvojdobým motorom. V prípade motocyklov so štvordobým motorom sa ďalšie zníženie oxidov dusíka nepovažuje za realizovateľné vzhľadom na predpokladané technológie. V prípade motocyklov s dvojdobým motorom je použitie pokrokovej technológie priameho vstreku, ktorá má najväčší potenciál z hľadiska zníženia emisií uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého, nevyhnutne spojené s miernym zvýšením limitu oxidov dusíka vo vzťahu k súčasným limitom, čím sa limity zladia s limitmi motocyklov so štvordobým motorom. Na základe bilancie emisií, ktorá potvrdzuje nepatrný podiel motocyklov na celkových emisiách oxidov dusíka v cestnej doprave, sa to považuje za prijateľné;

(5) na základe špeciálnych charakteristík a používania niektorých kategórií vozidiel známych ako enduro a trial motocykle a vzhľadom a na ich veľmi malý podiel na celkových emisiách, kvôli malému počtu takých vozidiel predaných každoročne v Európe, mala by byť udelená dočasná výnimka z nových limitov, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2003, aby mohli výrobcovia zaviesť vhodné technológie;

(6) aby úroveň emisií nových vozidiel neprekročila súčasné prijateľné hladiny emisií, sú dôležité inšpekcie a údržba. Z tohto hľadiska a v súlade s ustanoveniami pre osobné automobily by sa požiadavky na testovanie typu II, a najmä limit objemu 4,5 % pre oxid uhoľnatý mali nahradiť požiadavkami na meranie a zaznamenávanie údajov potrebných na účely testovania technickej spôsobilosti;

(7) trojkolky a štvorkolky sú vybavené buď zážihovými alebo vznetovými (dieselovými) motormi. V súlade s limitmi emisií pre osobné automobily si každá kategória vyžaduje samostatný súbor limitných hodnôt. V tejto súvislosti je potrebné sa v budúcnosti zaoberať otázkou emisií častíc;

(8) charakteristiky referenčných palív používaných na testovanie emisií by sa mali zladiť s charakteristikami uplatniteľnými na osobné automobily, čím by odrážali zmeny v špecifikáciách predávaných palív v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa kvality benzínu a nafty;

(9) členské štáty by daňovými stimulmi mali umožniť urýchlené uvedenie na trh takých vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky prijaté na úrovni Spoločenstva a mali by podporiť environmentálne priaznivejšie technológie na základe záväzných emisných hodnôt. Také stimuly by mali spĺňať určité podmienky, ktoré majú zabrániť deformáciám vnútorného trhu. Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov zahrnúť emisie škodlivín a iných látok do základne pre výpočet cestných daní dvoj- a trojkolesových vozidiel;

(10) v súlade so zmluvou členské štáty môžu, okrem iného, ponúknuť fiškálne alebo finančné stimuly na úpravu starších dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ak by tým splnili limitné hodnoty obsiahnuté v tejto smernici alebo v ďalších verziách smernice 97/24/ES;

(11) mal by sa zaviesť nový testovací cyklus typového schvaľovania, ktorý umožní reprezentatívnejšie hodnotenie emisných účinkov v testovacích podmienkach, ktoré budú vernejšie pripomínať podmienky, s ktorými sa stretáva vozidlo v prevádzke a ktoré zohľadnia rozdiely v spôsobe jazdy medzi malými a veľkými motocyklami. Prebiehajú ďalšie vývojové práce, aby sa podporilo zavedenie vedecky podloženého nového testovacieho cyklu;

(12) je nevyhnutné stanoviť ďalšiu etapu povinných emisných limitov s účinnosťou od roku 2006, ktorá bude znamenať ďalšie podstatné zníženie z hľadiska limitných hodnôt na rok 2003;

(13) aby sa zabezpečilo dodržanie limitných hodnôt emisií, od 1. januára 2006 by sa mali zaviesť testy zhody dvoj a trojkolesových motorových vozidiel v prevádzke (prevádzkové testy). Od 1. januára 2006 by sa mali zaviesť špecifické požiadavky na správnu funkciu zariadení na kontrolu emisií počas normálnej doby životnosti dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel s kilometrickým výkonom do 30000 km;

(14) malo by sa tiež zabezpečiť, aby prevádzkové podmienky používaných dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel zodpovedali nastaveniu pre testovací cyklus a aby sa nepoužívali žiadne prístroje na vypnutie alebo obchádzanie častí;

(15) pretože dvoj- a trojkolesové motorové vozidlá produkujú zvyšujúci sa podiel celkových emisií CO2 v oblasti dopravy, je nevyhnutné, aby boli čo najskôr stanovené emisie CO2 a/alebo spotreba paliva dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel a aby boli začlenené do stratégie Spoločenstva týkajúcej sa zníženia emisií CO2 v cestnej doprave;

(16) vzhľadom na globálny trh pre motocykle a podobné problémy s kvalitou ovzdušia na celom svete je potrebné snažiť sa o harmonizovaný testovací cyklus. Komisia bude naďalej vyvíjať úsilie na finalizáciu takéhoto harmonizovaného testovacieho cyklu spolu so všetkými stranami pôsobiacimi na iných trhoch a na čo možno najrýchlejšie ukončenie týchto prác. Celosvetový testovací cyklus pre emisie motocyklov, na ktorom v súčasnosti pracuje v Ženeve pracovná skupina 29. Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov, je dobrým základom. Je vhodné zaviesť taký nový celosvetový testovací cyklus ako alternatívu postupu typového schvaľovania pre druhú etapu v roku 2006. Ak by bol všeobecne uznávaný, mohol by sa nový testovací cyklus pre všetky ďalšie etapy znižovania emisií stať regulárnym základom typového schvaľovania;

(17) cieľ navrhovaného opatrenia, t. j. zníženie úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty jednotlivo a môžu ho preto z hľadiska rozsahu a účinku navrhovaných opatrení lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v tom istom článku táto smernica nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa;

(18) smernica 97/24/ES by sa mala príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľom tejto smernice je zníženie úrovne emisií škodlivín z dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel sprísnením limitných hodnôt pre takéto emisie.

Článok 2

1. S účinnosťou od 1. apríla 2003 nesmie žiadny členský štát z dôvodov týkajúcich sa opatrení prijatých proti znečisťovaniu ovzdušia:

a) zamietnuť udelenie ES typového schválenia podľa článku 4 ods. 1 smernice 92/61/EHS, alebo

b) zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel,

ak opatrenia, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia, spĺňajú požiadavky smernice 97/24/ES.

2. S účinnosťou od 1. apríla 2003 členské štáty, z dôvodov týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia, odmietnu udeliť ES typové schválenie podľa článku 4 ods. 1 smernice 92/61/EHS akémukoľvek typu vozidla, ak nie sú splnené ustanovenia smernice 97/24/ES.

Pre test typu I sa použijú limitné hodnoty stanovené v riadku A tabuľky v kapitole 5, prílohe II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES.

3. S účinnosťou od 1. júla 2004 musia členské štáty:

a) považovať osvedčenia o zhode, ktorými sú opatrené nové vozidlá podľa smernice 92/61/EHS, naďalej za neplatné a

b) zamietnuť registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nie sú opatrené osvedčením o zhode v súlade so smernicou 92/61/EHS,

z dôvodov týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia, ak vozidlá nespĺňajú ustanovenia smernice 97/24/ES.

Pre test typu I pre mopedy sa použijú limitné hodnoty stanovené v druhom riadku tabuľky v kapitole 5, prílohe I, bode 2.2.1.1.3 smernice 97/24/ES.

Pre test typu I pre motocykle a trojkolky sa použijú limitné hodnoty stanovené v riadku A tabuľky v kapitole 5, prílohe II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES.

4. Pre motocykle enduro a trial s dvoma kolesami v súlade so smernicou 92/61/EHS dátum stanovený v odseku 2 je 1. január 2004 a dátum stanovený v odseku 3 je 1. júl 2005.

Motocykle trial sú definované ako vozidlá s týmito charakteristikami:

a) minimálna výška sedadla: 700 mm;

b) minimálna svetlá výška nad vozovkou: 280 mm;

c) maximálna kapacita palivovej nádrže: 41 l;

d) minimálny celkový prevodový pomer v najvyššom prevodovom stupni (primárny pomer × prevodový pomer × konečný prevodový pomer): 7,5.

Motocykle enduro sú definované ako vozidlá s týmito charakteristikami:

a) minimálna výška sedadla: 900 mm;

b) minimálna svetlá výška nad vozovkou: 310 mm;

c) minimálny celkový prevodový pomer v najvyššom prevodovom stupni (primárny pomer × prevodový pomer × konečný prevodový pomer): 6,0.

Článok 3

1. S účinnosťou od 1. januára 2006 členské štáty, z dôvodov týkajúcich sa opatrení prijatých proti znečisťovaniu ovzdušia, zamietnu udelenie ES typového schválenia podľa článku 4 ods. 1 92/61/EHS novému typu vozidla, ak nie sú splnené ustanovenia smernice 97/24/ES.

Pre test typu I sa použijú limitné hodnoty stanovené v riadku B tabuľky v kapitole 5, prílohe II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES.

2. S účinnosťou od 1. júla 2007 členské štáty:

a) nepovažujú osvedčenia o zhode, ktorými sú opatrené nové vozidlá podľa smernice 92/61/EHS, naďalej za platné a

b) odmietnu registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nie sú opatrené osvedčením o zhode v súlade so smernicou 92/61/EHS,

z dôvodov týkajúcich sa opatrení prijatých proti znečisťovaniu ovzdušia, ak vozidlá nespĺňajú ustanovenia smernice 97/24/ES.

Pre test typu I sa použijú limitné hodnoty stanovené v riadku B tabuľky v kapitole 5, prílohe I, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES.

Pre vozidlá, z ktorých sa ročne v Európskej únii nepredá viac než 5000 jednotiek, platí dátum 1. január 2008.

Článok 4

1. Členské štáty môžu stanoviť daňové stimuly len u vozidiel, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 97/24/ES. Také stimuly spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a) uplatňujú sa na nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu, ktoré v predstihu spĺňajú limitné hodnoty stanovené v riadku A tabuľky v kapitole 5, prílohy II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES; končia s účinnosťou povinného uplatňovania limitných hodnôt emisií stanovených v článku 2 ods. 3 pre nové vozidlá; alebo

b) uplatňujú sa na nové vozidlá ponúkané na predaj na trhu členského štátu, ktoré v predstihu spĺňajú limitné hodnoty stanovené v riadku B tabuľky v kapitole 5, prílohy II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES; končia s účinnosťou povinného uplatňovania limitných hodnôt emisií stanovených v článku 3 ods. 2 tejto smernice pre nové vozidlá;

2. Pre každý typ vozidla uvedeného v odseku 1 musia byť daňové stimuly nižšie ako sú dodatočné náklady na získanie a zabudovanie technických riešení na vozidlo, aby sa zabezpečilo dodržanie hodnôt stanovených v riadku A alebo B tabuľky v kapitole 5, prílohe II, bode 2.2.1.1.5 smernice 97/24/ES.

3. Komisia musí byť včas informovaná o plánoch na zavedenie alebo zmenu daňových stimulov uvedených v odseku 1 tak, aby k nim mohla zaujať stanovisko.

Článok 5

Pri typovom schvaľovaní sa musí potvrdiť správna činnosť zariadení na kontrolu emisií počas normálnej doby životnosti dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel od 1. januára 2006 pre nové typy vozidiel a od 1. januára 2007 pre všetky typy vozidiel s kilometrickým výkonom do 30000 km. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2002 návrh, v ktorom bude definovaná "normálna doba životnosti" a stanovené doplňujúce ustanovenia. Vo svojej analýze nákladov a výnosov Komisia osobitne venuje pozornosť dopadu návrhu na malé a stredné podniky.

Článok 6

1. S účinnosťou od 1. januára 2006 pre nové dvoj- a trojkolesové motorové vozidlá a od 1. januára 2007 pre všetky typy vozidiel musí byť v typových schváleniach udelených vozidlám potvrdená aj správna činnosť zariadení na kontrolu emisií počas normálnej doby životnosti vozidiel v normálnych podmienkach používania (zhoda vozidiel v prevádzke, ktoré sú riadne udržiavané a používané).

2. Na tento účel Komisia Európskemu parlamentu a Rade predloží návrh, v ktorom bude definovaná "normálna doba životnosti" a stanovené doplňujúce ustanovenia. Tieto budú okrem iného obsahovať:

- kritériá vykonávania kontrol,

- kritériá výberu testovaných vozidiel,

- kritériá vykonávania testov,

- pravidlá na odstránenie možných chýb,

- kritérium žiadneho nákladového zaťaženia majiteľa/držiteľa vozidla.

Vo svojej analýze nákladov a výnosov Komisia osobitne venuje pozornosť dopadu návrhu na malé a stredné podniky.

Článok 7

1. S účinnosťou od 1. januára 2006 členské štáty nesmú naďalej udeľovať ES typové schválenie a musia zamietnuť udelenie národného typového schválenia pre dvoj- alebo trojkolesové vozidlo, ak jeho emisie CO2 a spotreba paliva nie sú stanovené v súlade s relevantnými ustanoveniami.

2. S účinnosťou od 1. januára 2007 členské štáty:

- nepovažujú osvedčenia o zhode, ktorými sú opatrené nové dvojkolesové vozidlá s objemom valcov nad 150 cm3 podľa smernice 92/61/EHS, za naďalej platné a

- odmietnu registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré nie sú opatrené osvedčením o zhode v súlade so smernicou 92/61/EHS,

ak ich emisie CO2 a spotreba paliva nie sú stanovené v súlade s relevantnými ustanoveniami.

Článok 8

1. Komisia posúdi ďalšie sprísnenie emisných noriem vozidiel, ktoré spadajú do rozsahu platnosti tejto smernice, pričom zohľadní:

a) technologický rozvoj v oblasti technológie kontroly emisií a ich technickú a ekonomickú realizovateľnosť z hľadiska ich uplatnenia na motocykle, ako aj ich uplatnenie na rôznych trhoch, na ktorých sa tieto vozidlá predávajú;

b) pokrok pri vývoji reprezentatívnejšieho testovacieho cyklu pre motocykle, ktorý odstráni obmedzenia súčasného testovacieho cyklu, ako je studený štart a vysoká jazdná dynamika;

c) možnosť harmonizácie testovacieho cyklu na celosvetovej báze;

d) koreláciu limitných hodnôt medzi súčasným a novým testovacím cyklom;

e) ďalšie práce na emisiách častíc a problém emisií častíc zo vznetových motorov a zážihových motorov;

f) prebiehajúce práce na životnosti a dodržiavaní predpisov v prevádzke;

g) ďalšie práce v oblasti štartu za studena, palubných diagnostických systémov (OBD) a emisiách z odparovania;

h) prebiehajúce práce na výmenných katalyzátoroch;

i) ekonomický dopad na malosériovú výrobu a na výrobcov s nízkym objemom výroby;

Komisia okrem toho bude vyvíjať technológiu merania špecifických emisií CO2 z dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel.

2. Komisia najneskôr do 31. decembra 2002 predloží Výboru na prispôsobenie sa technickému pokroku návrh, v ktorom stanoví testovaciu metódu na meranie emisií častíc v súlade s výsledkami štúdií uvedených v odseku 1 písm. e), ktorá sa má uplatňovať na nové typové schválenia od 1. januára 2004.

3. Komisia najneskôr do 31. decembra 2002 predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh, ktorý bude obsahovať:

a) záväzné limitné hodnoty emisií pre test typu I pre trojkolky a štvorkolky na druhú povinnú etapu od roku 2006 a limitné hodnoty emisií pre emisie častíc v súlade s výsledkami štúdií uvedených v odseku 1 písm. e);

b) povinnosť merania špecifických emisií CO2 v rámci typového schválenia v súlade s článkom 7. Komisia predloží aj vhodné návrhy na začlenenie dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel do stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 cestnej dopravy (dohoda na zníženie priemerných emisií CO2, označovanie, daňové stimuly);

c) ustanovenia týkajúce sa životnosti, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára 2006, v súlade s článkom 5;

d) požiadavky na začlenenie testovania zhody vozidiel v prevádzke (prevádzkové testy) do postupov typového schválenia pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá s účinnosťou od 1. januára 2006 podľa článku 6;

e) nový súbor limitných hodnôt (etapa III) pre mopedy, vrátane emisií častíc v súlade s výsledkami štúdií uvedených v odseku 1 písm. e), ktoré sa majú používať od roku 2006. Ustanovenia o požiadavkách na životnosť a povinnosť merania špecifických emisií CO2 pri typovom schvaľovaní sa budú uplatňovať aj na mopedy.

4. Komisia predloží Európskemu parlamentu a rade návrh týkajúci sa inšpekcií a údržby, OBD a kontroly emisií z odparovania. Komisia tiež zabezpečí, aby sa na trh uvádzali len náhradné a doplnkové časti pre výfukové systémy, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 97/24/ES a tejto smernice. Vydávanie typových schválení sa musí dať dostatočne overiť a údaje na vydanom typovom schválení sa musia dať rýchlo, efektívne a transparentne získať a sledovať v európskom dátovom systéme.

5. Čo možno najskôr a najneskôr po technickom vývoji celosvetového testovacieho cyklu Komisia predloží návrh na jeho začlenenie a na nový súbor limitných hodnôt, vrátane emisií častíc pre vznetové motory a dvojdobé zážihové motory. Tieto limitné hodnoty by sa mali stanoviť v korelácii s druhou záväznou etapou v roku 2006 tejto smernice (riadok B tabuľky v kapitole 5, bod 2.2.1.1.5 prílohy II smernice 97/24/ES), aby bola zaručená rovnaká úroveň emisií. Testovací cyklus by sa mal zaviesť spolu s týmito novými limitnými hodnotami (riadok C vložený do tabuľky v kapitole 5, bod 2.2.1.1.5 prílohy II smernice 97/24/ES) ako alternatíva postupu typového schválenia podľa výberu výrobcu pre druhú záväznú etapu v roku 2006. Po zavedení nového celosvetového testovacieho cyklu by sa potom tento stal jediným regulárnym postupom typového schválenia. Pre ďalšie etapy znižovania výfukových emisií po roku 2006 bude nový testovací cyklus s limitnými hodnotami založenými na tomto cykle jediným platným postupom typového schválenia.

Článok 9

Kapitola 5 smernice 97/24/ES sa mení a dopĺňa v súlade s textom prílohy tejto smernice.

Článok 10

Členské štáty do 1. apríla 2003 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 11

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 337 E, 28. 11. 2000, s. 140 a Ú. v. ES C 240 E, 28. 8. 2001, s. 146.

[2] Ú. v. ES C 123, 25. 4. 2001, s. 22.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. februára 2001 (Ú. v. ES, C 276, 1. 10. 2001, s. 135), Spoločná pozícia rady z 13. júla 2001 (Ú. v. ES, C 301, 26. 10. 2001, s. 43) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2001. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. mája 2002 a rozhodnutie Rady z 11. júna 2002.

[4] Ú. v. ES, C 138, 17. 5. 1993, s. 1.

[5] Ú. v. ES, L 226, 18. 8. 1997, s. 1.

[6] Ú. v. ES, L 225, 10. 8. 1992, s. 72. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES (Ú. v. ES, L 106, 3. 5. 2000, s. 1).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZMENY A DOPLNKY KAPITOLY 5 SMERNICE 97/24/ES

1. Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a) bod 1.4 sa nahrádza takto:

"1.4 "Plynné škodliviny" znamenajú emisie výfukových plynov t. j. oxid uhoľnatý, oxidy dusíka vyjadrené ako ekvivalent oxidu dusičitého (NO2) a uhľovodíky, pričom sa predpokladajú tieto pomery:

- C1H1,85 pre benzín;

- C1H1,86 pre naftu."

b) dopĺňajú sa tieto body:

"1.5 "Vypínacie zariadenie" znamená zariadenie, ktoré meria, sníma alebo reaguje na premenné prevádzkové zmeny (napr. rýchlosť vozidla, otáčky motora, zaradený prevodový stupeň, teplotu, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter) na účely aktivácie, zmeny, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktoréhokoľvek komponentu alebo funkcie emisného kontrolného systému, čím sa znižuje účinnosť emisného kontrolného systému za podmienok, ktoré sa môžu pravdepodobne vyskytnúť pri normálnej prevádzke vozidla, pokiaľ nie je použitie takého zariadenia zahrnuté v použitom emisnom certifikačnom testovacom postupe.

1.6 "iracionálna stratégia emisnej kontroly" znamená každú stratégiu alebo opatrenia, ktoré v prípade vozidla, prevádzkovaného v normálnych podmienkach používania, zníži účinnosť emisného kontrolného systému pod úroveň očakávanú podľa aplikovateľného testovacieho postupu,"

;

c) bod 2.2.1.1 sa nahrádza takto:

"2.2.1.1. Test typu I (overenie priemerných výfukových emisií v miestach s vysokou hustotou dopravy).

2.2.1.1.1. Test sa vykoná postupom popísaným v doplnku 1. Metódy používané na zachytávanie a analýzu plynov sú stanovené nižšie.

2.2.1.1.2. Obrázok I.2.2 znázorňuje priebeh testu typu I.

2.2.1.1.3. Vozidlo sa umiestni na dynamometri vybavenom prostriedkami na simuláciu zaťaženia a zotrvačnosti.

2.2.1.1.4. Počas testu sa výfukové plyny riadia a proporcionálna vzorka sa zachytí v jednom alebo niekoľkých vakoch. Výfukové plyny testovaného vozidla sa riadia, vzorkujú a analyzujú podľa postupu popísaného nižšie a meria sa celkový objem zriedeného výfukového plynu.

+++++ TIFF +++++

Obrázok I.2.2Diagram priebehu testu typu I

2.2.1.1.5 Pokiaľ bod 2.2.1.1.6 neustanovuje inak, test sa musí vykonať trikrát. Výsledné hmotnosti plynných emisií získané v každom teste musia byť menšie ako sú limity uvedené v tejto tabuľke (riadky A pre rok 2003 a riadky B pre rok 2006):

| Trieda | Hmotnosť oxidu uhoľnatého (CO) | Hmotnosť uhľovodíkov (HC) | xHmotnosť oxidov dusíka (NO) |

L1 (g/km) | L2 (g/km) | L3 (g/km) |

Limitné hodnoty pre motocykle (dvojkolesové) pre typové schválenie a zhodu výroby

A (2003) | I (< 150 cm3) | 5,5 | 1,2 | 0,3 |

II (≥ 150 cm3) | 5,5 | 1,0 | 0,3 |

B (2006) | I (< 150 cm3) (Mestský jazdný cyklus, za studena) [1] | 2,0 | 0,8 | 0,15 |

II (≥ 150 cm3) (Mestský+ mimomestský jazdný cyklus, za studena) [2] | 2,0 | 0,3 | 0,15 |

Limitné hodnoty pre trojkolky a štvorkolky pre typové schválenie a zhodu výroby (zážihové motory)

A (2003) | Všetky | 7,0 | 1,5 | 0,4 |

Limitné hodnoty pre trojkolky a štvorkolky pre typové schválenie a zhodu výroby (vznetové motory)

B (2006) | Všetky | 2,0 | 1,0 | 0,65 |

2.2.1.1.5.1 Bez ohľadu na požiadavky bodu 2.2.1.1.5, pre každú škodlivinu alebo kombináciu škodlivín, jedna z troch výsledných hmotností môže prekročiť, no maximálne o 10 %, predpísaný limit za predpokladu, že aritmetický priemer troch výsledkov je nižší ako predpísaný limit. Ak sa predpísané limity prekročia v prípade viac ako jednej škodliviny, nezáleží na tom, či to nastane v tom istom teste alebo v rôznych testoch.

2.2.1.1.5.2 Pri overovaní zhody s limitnými hodnotami v riadkoch B na rok 2006 pre motocykle s povolenou maximálnou rýchlosťou 110 km/h bude maximálna rýchlosť pre mimomestský jazdný cyklus obmedzená na 90 km/h.

2.2.1.1.6 Počet testov predpísaný v bode 2.2.1.1.5 sa zníži v nasledovných podmienkach, keď V1 je výsledok prvého testu a V2 je výsledok druhého testu pre každú škodlivinu.

2.2.1.1.6.1 Ak je výsledok získaný pre každú škodlivinu menší alebo rovný 0,70 L (t. j. V1 ≤ 0,70 L), vykoná sa len jeden test.

2.2.1.1.6.2 Ak nie sú splnené požiadavky bodu 2.2.1.1.6.1, vykonajú sa len dva testy, ak pre každú škodlivinu sú splnené tieto podmienky:

V1 ≤ 0,85 L a V1 + V2 ≤ 1,70 L a V2 ≤ L."

;

d) Tabuľky I a II sa vypúšťajú;

e) Bod 2.2.1.2 sa nahrádza takto:

"2.2.1.2 Test typu II (test oxidu uhoľnatého pri voľnobehu) a údaje o emisiách požadované pre testovanie spôsobilosti vozovky.

2.2.1.2.1 Táto požiadavka sa uplatní na všetky vozidlá poháňané zážihovým motorom, pre ktoré sa vyžaduje ES typové schválenie v súlade s touto smernicou.

2.2.1.2.2 Pri testovaní podľa doplnku 2 (test typu II) pri normálnych voľnobežných otáčkach:

- sa zaznamená obsah oxidu uhoľnatého vo vzťahu k objemu emitovaných výfukových plynov,

- sa musia zaznamenať otáčky motora počas testu, vrátane prípadných tolerancií.

2.2.1.2.3 Pri testovaní pri "vysokých voľnobežných otáčkach" (t. j. >2000 min−1):

- sa zaznamená obsah oxidu uhoľnatého vo vzťahu k objemu emitovaných výfukových plynov,

- sa musia zaznamenať otáčky motora počas testu, vrátane prípadných tolerancií.

2.2.1.2.4 Počas testu sa musí odmerať a zaznamenať teplota motorového oleja.

2.2.1.2.5 Zaznamenané údaje sa uvedú v príslušných bodoch dokumentu, s odkazom na prílohu VII smernice 92/61/EHS."

;

f) dopĺňa sa tento bod:

"2.3 Používanie vypínacieho zariadenia a/alebo iracionálnej stratégie emisnej kontroly je zakázané.

2.3.1 Vo vozidle sa môže inštalovať zariadenie, funkcie, systém alebo prvok riadenia motora za predpokladu, že:

- sa aktivuje len na také účely ako je ochrana motora, štartovanie za studena alebo tepla, alebo

- sa aktivuje len na také účely ako je prevádzková bezpečnosť, všeobecná bezpečnostná stratégia a stratégia núdzovej prevádzky.

2.3.2 Používanie zariadenia, funkcie, systému alebo prvku riadenia motora, z ktorého vyplynie použitie odlišnej alebo modifikovanej stratégie riadenia motora ako je stratégia bežne používaná v priebehu cyklov emisného testu, bude prípustné, ak sa pri splnení požiadaviek bodu 2.3.3 plne preukáže, že takéto opatrenie nezníži účinnosť emisného kontrolného systému. Vo všetkých ostatných prípadoch sa také zariadenie bude považovať za vypínacie zariadenie.

2.3.3 Výrobca musí predložiť dokumentáciu, z ktorej vyplýva základný konštrukčný princíp systému a je zrejmé, akým spôsobom systém priamo alebo nepriamo riadi svoje výstupné premenné veličiny.

a) Formálna dokumentácia, ktorá sa predloží technickej službe v dobe predloženia žiadosti o typové schválenie, obsahuje úplný popis systému. Táto dokumentácia môže byť stručná za predpokladu, že poskytne dôkaz, že boli identifikované všetky výstupné dáta prípustné podľa matice získanej z rozsahu riadenia jednotlivých vstupných jednotiek.

Dokumentácia musí obsahovať aj zdôvodnenie používania akéhokoľvek zariadenia, funkcie, systém alebo prvok riadenia motora a musí zahŕňať doplňujúce podklady a testovacie údaje, aby sa preukázali účinky na výfukové emisie každého zariadenia inštalovaného vo vozidle. Tieto informácie sa priložia k dokumentácii požadovanej v prílohe V.

b) Z doplňujúcich podkladov musia vyplynúť parametre zmenené zariadením, funkciou, systémom alebo prvkom riadenia motora alebo limitné podmienky, v ktorých fungujú. Doplňujúce podklady musia obsahovať popis logiky riadenia palivového systému, stratégiu časovania a bodov spínania počas všetkých prevádzkových režimov. Tieto informácie sú prísne dôverné a ostávajú u výrobcu, no môžu sa poskytnúť inšpekcii v dobe typového schvaľovania."

g) Bod 3.1.1 sa nahrádza takto:

"3.1.1 Vozidlo sa vyberie zo série a podrobí sa testu popísanému v bode 2.2.1.1. Limitné hodnoty na kontroly zhody výroby sú uvedené v bode 2.2.1.1.5."

;

h) Pôvodný bod 3.1.1 sa prečísluje na bod 3.1.2 a mení a doplní sa takto:

—slová "v tabuľkách I a II" sa nahradia slovami "v tabuľke v bode 2.2.1.1.5";

—slová "v tabuľkách uvedených v bode 2.2.1.1.2" sa nahradia slovami "v tabuľke v bode 2.2.1.1.5";

i) Bod 3.1.3 doplnku 1 sa nahrádza takto:

"3.1.3 Môže sa overiť tesnosť sacieho systému, aby sa zabezpečilo, že karburácia nie je ovplyvnená náhodným nasatím vzduchu."

;

j) v bode 5.3.1 doplnku 1 posledná veta znie takto:

"Pred začiatkom zachytávania výfukových plynov sa vykonajú dva úplné predkondicionovacie cykly."

;

k) Bod 6.1.3 doplnku 1 sa nahrádza takto:

"6.1.3 Pred začiatkom prvého predkondicionovacieho cyklu sa prúd vzduchu s meniacou sa rýchlosťou nasmeruje na motocykel alebo trojkolku. Potom sa vykonajú dva úplné cykly, počas ktorých sa nezachytávajú žiadne výfukové plyny. Ventilačný systém musí mať mechanizmus riadený rýchlosťou valca skúšobného stavu tak, aby v rozsahu od 10 km/h do 50 km/h bola lineárna rýchlosť vzduchu na vstupe ventilátora rovná relatívnej rýchlosti valca s toleranciou približne 10 %. Pri rýchlostiach valca pod 10 km/h môže byť rýchlosť vzduchu nulová. Koncová časť ventilátora musí mať tieto charakteristiky:

i) plocha aspoň 0,4 m2;

ii) výška spodného okraja nad zemou od 0,15 do 0,20 m;

iii) vzdialenosť od čelného okraja motocykla alebo motorovej trojkolky od 0,3 do 0,45 m."

;

l) Bod 6.2.2 doplnku 1 sa nahrádza takto:

"6.2.2 Prvý cyklus sa začne súčasne so začatím odberu vzoriek a merania otáčok čerpadla."

;

m) Bod 7.2.1 doplnku 1 sa nahrádza takto:

"7.2.1 Po dvoch predkondicionovacích cykloch (počiatočný okamih prvého cyklu) sa vykonajú súčasne činnosti špecifikované v bodoch 7.2.2 až 7.2.5."

;

n) Bod 7.4 doplnku 1 sa nahrádza takto:

""7.4 Analýza

7.4.1 Výfukové plyny obsiahnuté vo vaku sa musia analyzovať čo možno najskôr a v každom prípade najneskôr do 20 minút po skončení testovacieho cyklu.

7.4.2 Pred každou analýzou vzorky sa merací rozsah použitý pre každú škodlivinu musí zodpovedajúcim nulovacím plynom nastaviť na nulu.

7.4.3 Analyzátory sa potom nastavia podľa kalibračných kriviek pomocou ciachovacieho plynu s menovitou koncentráciou od 70 do 100 %.

7.4.4 Potom sa prekontroluje nulové nastavenie analyzátorov. Ak sa údaje líšia o viac ako 2 % od meracieho rozsahu nastaveného podľa bodu 7.4.2, postup sa opakuje.

7.4.5 Vzorky sa potom analyzujú.

7.4.6 Po analýze sa nulovacie a ciachovacie body prekontrolujú s použitím tých istých plynov. Ak sa výsledky týchto kontrol nelíšia o viac ako 2 % od údajov podľa bodu 7.4.3, analýza sa považuje za prijateľnú.

7.4.7 Vo všetkých bodoch tejto časti musia byť prietokové rýchlosti a tlaky rôznych plynov rovnaké ako tie, ktoré sa použili počas kalibrácie analyzátorov.

7.4.8 Uznanou hodnotou koncentrácie každej škodliviny nameranej v plynoch je hodnota odčítaná po ustálení meracieho zariadenia.""

;

o) Bod 2.2 doplnku 2 sa nahrádza takto:

"2.2 Test typu II špecifikovaný v bode 2.2.1.2 prílohy II sa musí vykonať ihneď po teste typu I s motorom pri normálnych voľnobežných otáčkach a pri vysokých voľnobežných otáčkach."

;

2. Príloha IV sa nahrádza takto:

"

PRÍLOHA IV

ŠPECIFIKÁCIE PRE REFERENČNÉ PALIVO (BENZÍN)

Referenčným palivom je palivo popísané v bode 1 prílohy IX smernice 70/220/EHS.

ŠPECIFIKÁCIE PRE REFERENČNÉ PALIVO (MOTOROVÁ NAFTA)

Referenčným palivom je palivo popísané v bode 2 prílohy IX smernice 70/220/EHS.

"

[1] "Testovací cyklus Predpisu EHK č. 40 (s emisiami meranými pre všetkých šesť prevádzkových režimov — odber vzoriek začína pri T = 0).

[2] "Testovací cyklus Predpisu EHK č. 40 + mimomestský jazdný cyklus (emisie merané pre všetky prevádzkové režimy — odber vzoriek začína pri T = 0), s maximálnou rýchlosťou 120 km/h.

[3] "Nevyhnutné technické zmeny týkajúce sa doplnku 1 a poddoplnkov 1 a 4 prílohy II kapitoly 5 tejto smernice sa prijmú najneskôr do 1. októbra 2002 v súlade s postupom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku na odstránenie technických prekážok obchodu v sektore motorových vozidiel, podľa článku 13 smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových a ich prípojných vozidiel ("Ú. v. ES, L 42, 23. 2.1970, s. 1").

--------------------------------------------------

Top