Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0024

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHStext s významom pre EHP.

OJ L 124, 9.5.2002, p. 1–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 399 - 442
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 035 P. 245 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 035 P. 245 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 021 P. 61 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32013R0168 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/24/oj

32002L0024Úradný vestník L 124 , 09/05/2002 S. 0001 - 0044


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES

z 18. marca 2002

o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS

(text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2]

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3]

keďže

(1) Smernica Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel [4] ustanovila postup typového schvaľovania v spoločenstve dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek vyrábaných v súlade s technickými požiadavkami stanovenými v samostatných smerniciach.

(2) Všetky tieto samostatné smernice uvedené v podrobnom zozname systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú regulované na úrovni spoločenstva, sa prijali.

(3) Začiatok uplatňovania smernice 97/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 1997 o určitých komponentoch a charakteristikách dvoj alebo trojkolesových motorových vozidiel [5] umožňuje uplatňovať postup typového schvaľovania v celom rozsahu.

(4) Ak má systém typového schvaľovania riadne fungovať, je potrebné si vyjasniť určité administratívne pokyny a doplniť normy obsiahnuté v prílohách k smernici 92/61/EHS. Za týmto účelom je nevyhnutné zaviesť harmonizované normy, týkajúce sa najmä číslovania osvedčení o typovom schválení ako aj výnimky pre výbehové vozidlá a vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky inkorporujúce technológie, ktoré ešte nie sú pokryté dohodami spoločenstva, formou analogických noriem smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [6].

(5) Berúc do úvahy v súčasnosti zavedené technológie, skúmanie komponentov a charakteristík uvedených vozidiel malo za následok zachovanie iba tých, ktoré sú uvedené v prílohe I k tejto smernici, nakoľko všetky ostatné sú nevhodné pre regulačné účely. Avšak vzhľadom na pokrok a vývoj v oblasti technológie je vhodné preskúmať všetky ďalšie komponenty a charakteristiky, najmä tie, ktoré sa týkajú sekundárnej bezpečnosti, ktoré sa potom pridajú k tým, ktoré sú už uvedené v spomínanej prílohe I.

(6) Schvaľovací postup spoločenstva je určený k tomu, aby umožnil každému členskému štátu potvrdiť, že každý typ vozidla bol podrobený kontrolám uvedeným v samostatných smerniciach a bol uvoľnený do obehu s osvedčením o typovom schválení. Jeho účelom je taktiež výrobcom umožniť vypracovať osvedčenie o konformite pre všetky vozidlá konformné s už schváleným typom. Ak je vozidlo vybavené takýmto osvedčením, tak potom môže byť umiestnené na trh, predané a zaregistrované na používanie v celom spoločenstve.

(7) Nakoľko hlavné ciele zlepšenia funkčnosti systému spoločenstva pre schvaľovanie vozidiel podľa typov sa nedajú v dostatočnej miere dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a dajú sa, berúc do úvahy rozsah a dopadu navrhovaných opatrení, lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity ako je uvedené v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality uvedeným v tomto článku, smernica nepôjde nad rámec toho, čo je nevyhnutné pre dosiahnutie daných cieľov.

(8) Opatrenia nevyhnutné pre zavedenie tejto smernice sa prijmú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [7].

(9) Z dôvodov jasnosti odporúčame zrušiť smernicu Rady 92/61/EHS a nahradiť ju touto smernicou,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Rozsah platnosti a definície

Článok 1

1. Táto smernica platí pre všetky dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá, so zdvojenými kolesami alebo iné, určené k premávke na ceste a pre komponenty alebo samostatné technické jednotky takých vozidiel.

Táto smernica neplatí pre nasledovné vozidlá:

a) vozidlá s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 6 km/h;

b) vozidlá určené na dohľad na chodcov;

c) vozidlá určené k používaniu telesne postihnutými osobami;

d) vozidlá určené k používaniu v súťažiach, na cestách alebo v teréne;

e) vozidlá už používané pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto smernice;

f) traktory a stroje používané pre poľnohospodárske alebo podobné účely;

g) vozidlá určené predovšetkým pre účely trávenia voľného času v teréne, majúce symetricky usporiadané kolesá, s jedným kolesom vpredu a s dvomi kolesami vzadu;

h) bicykle s pomocnými pedálmi, ktoré sú vybavené pomocným elektrickým motorom s maximálnym trvalým menovitým výkonom 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší vtedy, keď vozidle dosiahne rýchlosť 25 km/h, alebo aj skôr, keď bicyklista prestane šliapať do pedálov,

ani pre komponenty alebo technické jednotky týchto vozidiel, pokiaľ nie sú určené k montáži na vozidlá, pre ktoré platí táto smernica.

Taktiež neplatí pre typové schválenie jednotlivých vozidiel s výnimkou, že členské štáty, ktoré vydávajú takéto schválenia akceptujú každé typové osvedčenie komponentov a samostatných technických jednotiek, vydané podľa tejto smernice namiesto tých, ktoré boli vydané podľa zodpovedajúcich národných požiadaviek.

2. Vozidlá uvedené v odseku 1 sa ďalej delia na:

a) mopedy, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória Lle) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou max. 45 km/h a charakterizované:

i) v prípade dvojkolesového typu motorom, ktorého:

- zdvihový objem valcov nepresahuje 50 cm3 v prípade motora s vnútorným spaľovaním, alebo

- maximálny trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora;

ii) v prípade trojkolesového typu, motorom, ktorého:

- zdvihový objem valcov nepresahuje 50 cm3, ak sa jedná o typ s iskrovým (priamym) spaľovaním, alebo

- maximálny čistý výkon nepresahuje 4 kW, v prípade spaľovacích motorov, alebo

- maximálny trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora;

b) motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h,

c) motorové trojkolky, t. j. vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h.

3. Táto smernica platí tiež pre štvorkolky, t. j. motorové vozidlá so štyrmi kolesami s nasledovnými charakteristikami:

a) ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (kategória L6e) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h, a

i. u ktorých zdvihový objem motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, alebo

ii. u ktorých maximálny čistý výkon nepresahuje 4 kW v prípade ostatných motorov s vnútorným spaľovaním, alebo

iii. u ktorých maximálny trvalý menovitý výkon nepresahuje 4 kW v prípade elektrického motora.

Tieto vozidlá spĺňajú technické požiadavky uplatniteľné na trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je v niektorej samostatnej smernici špecifikované inak;

b) štvorkolky iné než sú uvedené v písm. a), ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nepresahuje 400 kg (kategória L7e) (550 kg u vozidiel určených na prepravu tovaru), bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých maximálny čistý výkon motora nepresahuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a spĺňajú technické požiadavky uplatniteľné na motorové trojkolky kategórie L5e, pokiaľ nie je v niektorej samostatnej smernici špecifikované inak.

Článok 2

Pre účely tejto smernice:

1. "typ vozidla" znamená buď vozidlo alebo skupinu vozidiel (variantov), ktoré:

a) patria do jednej kategórie (dvojkolesový moped L1e, trojkolesový moped L2e, atď. ako je to definované v článku 1);

b) sú vyrábané tým istým výrobcom;

c) majú taký istý podvozok, rám a pomocný rám, podlahovú olejovú skriňu motora alebo konštrukciu, ku ktorej sú pripojené všetky hlavné komponenty;

d) majú hnaciu jednotku s takým istým princípom činnosti (vnútorné spaľovanie, elektrickú, hybridnú, atď.);

e) majú rovnaké typové označenie dané výrobcom.

Typ vozidla môže zahŕňať varianty a verzie;

2. "variant" znamená vozidlo alebo skupinu vozidiel(verzií) rovnakého typu, pričom:

a) majú rovnaký tvar karosérie (základné charakteristiky);

b) v rámci skupiny vozidiel(verzií) rozdiel hmotnosti v pohotovostnom stave medzi najnižšou hodnotou a najvyššou hodnotou nepresahuje 20 % najnižšej hodnoty;

c) v rámci skupiny vozidiel(verzií) rozdiel maximálnej prípustnej hmotnosti medzi najnižšou hodnotou nepresahuje 20 % najnižšej hodnoty;

d) majú rovnaký pracovný cyklus, (dvojtaktný alebo štvortaktný, zážihový alebo vznetový);

e) v rámci skupiny vozidiel (verzií) rozdiel v zdvihovom objeme hnacej jednotky (v prípade jednotky s vnútorným spaľovaním) medzi najnižšou a najvyššou hodnotou nepresahuje 30 % najnižšej hodnoty;

f) majú rovnaký počet a usporiadanie valcov;

g) v rámci skupiny vozidiel (verzií) rozdiel vo výkone hnacej jednotky medzi najnižšou a najvyššou hodnotou nepresahuje 30 % najnižšej hodnoty;

h) majú rovnaký pracovný režim (elektrických motorov);

i) majú rovnaký typ prevodovky (manuálna, automatická, atď.);

3. "verzia" znamená vozidlo toho istého typu a variantu, v ktorom však môže byť zabudované akékoľvek zariadenie, vybavenie alebo komponenty alebo systémy uvedené v informačnom dokumente v prílohe II, za predpokladu, že je iba:

a) jedna hodnota je uvedená pre:

i. hmotnosť v pohotovostnom stave;

ii. maximálnu prípustnú hmotnosť;

iii. výkon hnacej jednotky;

iv. zdvihový objem hnacej jednotky; a

b) jeden súbor skúšobných výsledkov uvedený v súlade s prílohou VII;

4. "systém" znamená akýkoľvek systém vozidla ako sú brzdy, zariadenia na riadenie emisií, atď., ktorý podlieha požiadavkám uvedeným v ktorejkoľvek zo samostatných smerníc;

5. "samostatná technická jednotka" znamená zariadenie, ako je náhradný tlmič výfukového systému podliehajúci požiadavkám samostatnej smernice, určený k tomu, aby bol súčasťou vozidla, ktoré môže byť typovo schválené samostatne, alebo iba vzhľadom na jeden alebo viacero špecifikovaných typov vozidiel, tam, kde samostatná smernica výslovne uvádza, že sa to musí vykonať takým spôsobom;

6. "komponent" znamená zariadenie ako napr. svietidlo, ktoré spĺňa požiadavky samostatnej smernice a ktoré je určené k tomu, aby tvorilo súčasť vozidla. Môže to byť komponent typovo schválený nezávisle na vozidle, pokiaľ samostatná smernica výslovne prikazuje previesť to takým spôsobom;

7. "typové schválenie" znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že určitý typ vozidla, systém, samostatná technická jednotka alebo komponent spĺňa technické požiadavky stanovené v tejto smernici alebo samostatných smerniciach a vyhovel kontrolám správnosti údajov výrobcu, ako je uvedené v zozname v prílohe I;

8. "zdvojené kolesá" znamenajú dve kolesá, namontované na tej istej náprave tak, že vzdialenosť medzi stredmi ich plôch styku so zemou je menšia ako 460 mm. Zdvojené kolesá sa považujú za jedno koleso;

9. "vozidlá s dvojitým pohonom" znamenajú vozidlá s dvomi rôznymi systémami pohonu, napríklad s elektrickým systémom a s tepelným systémom;

10. "výrobca" znamená osobu alebo orgán, ktorý schvaľovaciemu orgánu zodpovedá za všetky hľadiská procesu typového schvaľovania vozidla a za zabezpečenie súladu výroby. Nie je podstatné, či táto osoba alebo orgán sú priamo zapojené vo všetkých stupňoch konštrukcie vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré sú predmetom schvaľovacieho procesu;

11. "technický servis" znamená organizáciu alebo orgán, ktorý bol menovaný ako testovacie laboratórium na vykonávanie testov alebo kontrol v mene schvaľovacieho orgánu členského štátu. Túto činnosť môže vykonávať aj samotný schvaľovací orgán.

KAPITOLA II

Postupy pre udelenie typového schválenia

Článok 3

Žiadosti o typové schválenie podáva výrobca schvaľovaciemu orgánu v danom členskom štáte. Žiadosti obsahujú informačný dokument, ktorého vzor pre účely typového schválenia vozidla je uvedený v prílohe II a pre účely typového schválenia systémov, samostatných technických jednotiek alebo komponentov je uvedený v prílohe alebo dodatku k smernici pre príslušný systém, samostatnú technickú jednotku alebo komponent a ich súčasťou musia byť aj ostatné dokumenty uvedené v informačnom dokumente. Žiadosti pre daný typ vozidla, systém a samostatnú technickú jednotku alebo komponent sa môžu predkladať iba jednému členskému štátu.

Článok 4

1. Každý členský štát udelí typové schválenia pre všetky typy vozidiel, systémov, samostatných technických jednotiek alebo komponentov, ak tieto spĺňajú nasledovné podmienky:

a) typ vozidla spĺňa technické požiadavky samostatných smerníc a je v súlade s údajmi uvedenými v podrobnom zozname v prílohe I tak ako to popisuje jeho výrobca;

b) systém, samostatná technická jednotka alebo komponent spĺňa technické požiadavky príslušnej samostatnej smernice a je v súlade s údajmi uvedenými v podrobnom zozname prílohy I tak ako to popisuje výrobca.

2. Pred vykonaním typového schválenia príslušné orgány členského štátu, ktoré vykonávajú tieto činnosti, podniknú všetky nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, ak je to potrebné v spolupráci s príslušnými orgánmi členského štátu, kde prebieha výroba alebo kde je výrobok uvedený na územie spoločenstva, dosiahnutie zhody s ustanoveniami v prílohe VI tak, aby nové vozidlá, systémy, samostatné technické jednotky alebo komponenty vyrábané, uvádzané na trh, ponúkané na predaj alebo uvádzané do prevádzky zodpovedali schválenému typu.

3. Príslušné orgány uvedené v odseku 2 zabezpečia, ak je to potrebné tak v spolupráci s príslušnými orgánmi členského štátu, kde prebieha výroba alebo kde je výrobok uvedený do spoločenstva, aby boli naďalej dodržiavané ustanovenia prílohy VI.

4. Kde je žiadosť o typové schválenie sprevádzaná jedným alebo viacerými osvedčeniami o typovom schválení systému, samostatné technické jednotky alebo jednotky vydané jedným alebo viacerými členskými štátmi, členský štát, ktorý vykonáva typové schvaľovanie určitého typu vozidla je povinný ich akceptovať a nevykonáva pre systémy, samostatné technické jednotky alebo komponenty, ktoré boli typovo schválené kontroly vyžadované v odseku 1 písm. b).

5. Každý členský štát je zodpovedný za typové schválenie systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, ktoré udeľuje. Príslušné orgány členského štátu, ktoré udeľujú typové schválenie pre určitý typ vozidla, musia overiť zhodu výroby, kde je to potrebné, tak v spolupráci s tými príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, ktoré vydali osvedčenia o typovom schválení pre systémy, samostatnú technickú jednotku alebo komponenty.

6. Ak však členský štát zistí, že vozidlo, systém, samostatná technická jednotka alebo komponent, ktoré vyhovujú ustanoveniam odseku 1 aj napriek tomu predstavujú vážne ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, tak môže odmietnuť udeliť typové schválenie. O tomto musí bezodkladne informovať ostatné členské štáty a Komisiu s uvedením dôvodov, z ktorých pri svojom rozhodnutí vychádzal.

Článok 5

1. Príslušný orgán členského štátu vyplní formulár typového schválenia obsiahnutý v prílohe III pre všetky typy vozidiel, pre ktoré typové schválenie udeľuje, a navyše zapíše výsledky skúšok pod príslušné hlavičky na formulári pripojenom k formuláru pre schvaľovanie vozidla, ktorého vzor je uvedený v prílohe VII.

2. Príslušný orgán členského štátu vyplní formulár o typovom schválení obsiahnutý v prílohe alebo dodatku ku každej príslušnej samostatnej smernici pre každý typ systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, pre ktoré typové schválenie vykonáva.

3. Osvedčenia o typovom schválení systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu sa číslujú v súlade s postupom popísaným v prílohe V, časť A.

Článok 6

1. Príslušný orgán každého členského štátu zašle príslušným orgánom ostatných členských štátov do jedného mesiaca kópiu osvedčenia o typovom schválení spolu s prílohami pre každý typ vozidla, ktorému udelia typové schválenie alebo zamietnu udeliť typové schválenie.

2. Príslušný orgán každého členského štátu zašle mesačne príslušným orgánom ostatných členských štátov zoznam typových schválení systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, ktoré v priebehu mesiaca udelil alebo zamietol udeliť.

Navyše, na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu zašle bezodkladne kópiu osvedčenia o typovom schválení spolu s prílohami pre každý typ systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu.

Článok 7

1. Osvedčenie o súlade, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV-A, vyplní výrobca pre každé vozidlo vyrobené v súlade s typom, ktorý bol schválený. Takéto osvedčenie je súčasťou každého vozidla. Členské štáty môžu však požadovať, po oznámení Komisii a ostatným členským štátom minimálne v trojmesačnom predstihu, z dôvodov zdanenia vozidla alebo s cieľom vystavenia registračného dokumentu vozidla, aby osvedčenie o súlade obsahovalo iné údaje ako sú údaje uvedené v prílohe IV-A za predpokladu, že tieto údaje sú výslovne včlenené do informačného dokumentu.

Osvedčenie o súlade musí byť vyhotovené takým spôsobom, aby sa zabránilo falšovaniu. Za týmto účelom sa potlač musí vykonať na papieri chránenom buď farebnou grafikou alebo vodotlačou s identifikačným znakom výrobcu vozidla.

2. Osvedčenie o súlade, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV-B, vyplní výrobca pre každú nepôvodnú samostatnú technickú jednotku alebo komponent vyrobený v súlade so schváleným typom. Toto osvedčenie sa nevyžaduje pre pôvodné samostatné technické jednotky alebo komponenty.

3. Kde samostatná technická jednotka alebo komponent, ktorý má byť typovo schválený ako komponent, vykonáva svoju funkciu alebo vykazuje špecifické charakteristiky len v spojení s inými komponentmi vozidla, a z tohto dôvodu splnenie jednej alebo viacerých požiadaviek môže byť overené len vtedy, keď samostatná technická jednotka alebo komponent, ktorý sa má schvaľovať, funguje v spojení s inými komponentmi vozidla, či už skutočnými alebo simulovanými, rozsah platnosti typového schválenia tejto samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, je príslušným spôsobom obmedzený. V osvedčení o typovom schválení pre samostatnú technickú jednotku alebo komponent, sú uvedené všetky obmedzenia týkajúce sa použitia a všetky pokyny pre montáž. Dodržanie týchto obmedzení a požiadaviek sa overí v čase typového schvaľovania vozidla.

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, držiteľ typového schválenia pre samostatnú technickú jednotku alebo komponent, ktoré bolo vydané podľa článku 4, je povinný umiestniť na každú takú samostatnú technickú jednotku alebo komponent, vyrobený v súlade so schváleným typom svoju výrobnú alebo obchodnú značku alebo prehlásenie o type a, pokiaľ to samostatná smernica vyžaduje, značku typového schválenia uvedenú v článku 8. V tomto druhom prípade sa nevyžaduje vyplniť osvedčenie uvedené v odseku 2.

5. Každý držiteľ osvedčenia o typovom schválení pre samostatnú technickú jednotku alebo komponent, ktoré na základe odseku 3 obsahuje obmedzenia týkajúce sa použitia, musí dodať podrobné informácie o týchto obmedzeniach a musí dodať pokyny k montáži, kde to pripadá do úvahy, pre každú vyrobenú samostatnú technickú jednotku alebo komponent.

6. Každý držiteľ osvedčenia o typovom schválení pre samostatnú technickú jednotku nepôvodného vybavenia, vydaného v spojení s jedným alebo viacerými typmi vozidla, musí s každou takou jednotkou dodať podrobné informácie, ktoré umožnia identifikovať tieto vozidlá.

Článok 8

1. Každé vozidlo vyrobené v súlade s typom, ktorý bol typovo schválený, musí byť opatrené typovou schvaľovacou značkou pozostávajúcou v súlade s oddielom 1, oddielom 3, oddielom 4 z typového schvaľovacieho čísla stanoveného v prílohe V, časť A.

2. Každá samostatná technická jednotka a každý komponent vyrobený v konformite s typom, ktorému bolo udelené typové schválenie, obsahuje, ak to príslušná samostatná smernica stanovuje, typovú schvaľovaciu značku, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe V, časť B. Typové schvaľovacie číslo uvedené v prílohe V, časť B odsek 1.2 obsahuje v súlade s oddielom 4 typové schvaľovacie číslo uvedené v prílohe V, časť A.

Informácie obsiahnuté v tejto typovej schvaľovacej značke môžu však byť doplnené ďalšími informáciami, ktoré umožnia identifikovať určité charakteristiky, ktoré sú špecifické pre danú samostatnú technickú jednotku alebo komponent. Takéto ďalšie informácie sú v prípade potreby špecifikované v samostatných smerniciach pre samostatné technické jednotky alebo komponenty.

Článok 9

1. Výrobca je zodpovedný za výrobu každého vozidla alebo výrobu každého systému, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu v súlade so schváleným typom. Konečné zastavenie výroby alebo akékoľvek zmeny informácií obsiahnutých v informačnom dokumente musí oznámiť držiteľ typového schválenia príslušným orgánom členského štátu, ktorý vydal typové schválenie.

2. Ak príslušné orgány členského štátu uvedeného v odseku 1 usúdia, že zmena tohto typu nevyvolá žiadnu zmenu existujúceho osvedčenia o typovom schválení alebo vydanie nového osvedčenia o typovom schválení, tak budú o tom informovať výrobcu.

3. Ak príslušné orgány členského štátu uvedeného v odseku 1 potvrdia, že zmena v informáciách uvedených v informačnom dokumente oprávňuje vykonať nové kontroly alebo nové testy, tak o tom príslušne informujú výrobcu a takéto testy vykonajú. Ak by tieto kontroly alebo testy vyvolali zmeny existujúceho osvedčenia o typovom schválení alebo vydanie nového osvedčenia, tak tieto orgány informujú príslušné orgány ostatných členských štátov v súlade s článkom 6.

4. Tam, kde sa údaje uvedené v informačnom dokumente pre schválenie vozidla zmenili, výrobca vydá revidované strany pre schvaľovací orgán, kde jasne uvedie charakter zmeny a dátum opätovného vydania. Referenčné číslo na informačnom dokumente sa mení iba v prípade, ak zmeny vykonané v informačnom dokumente si vynútia zmeny jedného alebo viacerých zápisov uvedených v osvedčení o súlade v prílohe IV (okrem položiek 19.1 a 45 až 51).

5. Tam, kde osvedčenie o typovom schválení stráca účinnosť vzhľadom na konečné zastavenie výroby typu vozidla, ktorý bol typovo schválený alebo systému alebo samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, ktoré boli typovo schválené, príslušné orgány členského štátu, ktorý vykonal toto typové schválenie informujú príslušné orgány v ostatných členských štátoch do jedného mesiaca.

Článok 10

1. Ak členský štát, ktorý vykonal typové schválenie zistí, že vozidlá, systémy, samostatné technické jednotky alebo komponenty nie sú v súlade so schváleným typom, tak vykoná potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby výroba každej položky, ktorá sa typovo schválila, bola znovu v súlade. Príslušné orgány tohto členského štátu informujú orgány ostatných členských štátov o prijatých opatreniach, ktoré môžu v prípade potreby viesť až k odobraniu typového schválenia.

2. Ak členský štát zistí, že vozidlá, systémy, samostatné technické jednotky alebo komponenty nie sú v súlade so schváleným typom, tak môžu požiadať členský štát, ktorý vykonal typové schválenie, aby overil zistené nezrovnalosti. Každý členský štát, ktorý udelil typové schválenie, vykoná nevyhnutné kontroly do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tejto žiadosti. Pokiaľ sa zistí nesúlad, tak príslušné orgány členského štátu, ktorý udelil typové schválenie, vykonajú nevyhnutné opatrenia stanovené v odseku 1.

3. Príslušné orgány členských štátov sa budú navzájom informovať do jedného mesiaca o odobratí každého udeleného typového schválenia a o dôvodoch takéhoto opatrenia.

4. Ak členský štát, ktorý udelil typové schválenie odmietne uznať nesúlad, o ktorom bol informovaný, tak zainteresované členské štáty vyvinú úsilie na vyriešenie tejto záležitosti. Komisia musí byť priebežne informovaná a v prípade potreby musí viesť príslušné porady s cieľom dosiahnutia urovnania.

Článok 11

Konajúc kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, môže Rada potvrdiť rovnocennosť medzi podmienkami alebo ustanoveniami pre typové schválenie vozidiel, systémov, samostatných technických jednotiek a komponentov tejto smernice a samostatných smerníc a postupov stanovenými medzinárodnými predpismi alebo predpismi tretích krajín v rámci mnohostranných alebo dvojstranných dohôd medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

Článok 12

Ak členský štát zistí, že vozidlá, systémy a samostatné technické jednotky alebo komponenty predstavujú riziko pre bezpečnosť cestnej premávky, i keď sú typu, ktorý bol typovo schválený, môže maximálne na dobu šiestich mesiacov zakázať na svojom území ich predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie. Musí o tom informovať okamžite ostatné členské štáty a Komisiu s uvedením dôvodov pre svoje rozhodnutie.

Článok 13

Akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa odmietnutia alebo odobratia typového schválenia, zákazu predaja alebo používania vozidla, samostatnej technickej jednotky alebo komponentu, prijaté v súlade s ustanoveniami prijatými pre implementáciu tejto smernice, obsahuje podrobné dôvody, na ktorých sa zakladá. Rozhodnutie sa oznámi zainteresovanej strane, ktorá je súčasne informovaná o možných opravných prostriedkoch, ktoré dovoľujú platné zákony v členských štátoch a o lehotách, v ktorých možno tieto opravné prostriedky použiť.

Článok 14

1. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom názvy a adresy:

a) orgánov udeľujúcich typové schválenie a pokiaľ je to potrebné, oblasti, za ktoré sú tieto orgány zodpovedné;

b) technických servisov, ktoré schválili, s uvedením, pre ktoré druhy testov bol každý z týchto servisov schválený. Oznámené servisy musia vyhovovať harmonizovaným normám pre činnosť testovacích laboratórií (EN 45001), pričom platia nasledujúce ustanovenia:

i. výrobca nemôže byť schválený ako technický servis s výnimkou prípadu, keď to výslovne stanovuje samostatná smernica;

ii. pre účely tejto smernice sa nepokladá za výnimočné, keď technický servis používa zariadenie z vonkajšieho zdroja na základe dohody so schvaľovacím orgánom.

2. Predpokladá sa, že servis vyhovuje harmonizovanej norme, ale Komisia môže požiadať členské štáty o predloženie dôkazu.

Technické servisy tretích krajín nemôžu byť oznámené ako schválené technické servisy inak ako v rámci dvojstranných alebo mnohostranných dohôd medzi spoločenstvom a tretími krajinami.

KAPITOLA III

Podmienky pre voľný pohyb, prechodné úpravy, výnimky a alternatívne postupy.

Článok 15

1. Členské štáty nezabránia uvedeniu na trh, predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie nových vozidiel, vyhovujúcich tejto smernici. Iba vozidlá vyhovujúce tejto smernici môžu byť predvedené k prvej registrácii.

2. Členské štáty nezabránia uvedeniu na trh, predaj alebo používanie nových samostatných technických jednotiek alebo nových komponentov vyhovujúcich tejto smernici. Iba samostatné technické jednotky a komponenty, vyhovujúce tejto smernici, môžu byť uvádzané na trh a predávané prvý krát na používanie v členských štátoch.

3. Odchylne od odsekov 1 a 2:

a) členské štáty môžu oslobodiť vozidlá, systémy, samostatné technické jednotky a komponenty určené:

i. buď na výrobu v malých sériách maximálne do 200 jednotiek za rok pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

ii. alebo pre ozbrojené sily, represívne orgány, služby civilnej obrany, požiarne útvary alebo orgány verejných prác,

od povinnosti spĺňať akékoľvek požiadavky samostatných smerníc.

Ostatné členské štáty sú informované o týchto výnimkách do jedného mesiaca po ich udelení. Do troch mesiacov tieto členské štáty rozhodnú, či akceptujú typové schválenie pre vozidlá, ktoré sú registrované na ich území. Na osvedčení o takomto typovom schválení nesmie byť uvedené záhlavie "Osvedčenie o ES- typovom schválení";

b) osvedčenia o typovom schválení vydané na národnej úrovni pred 17. júnom 1999 zostávajú v platnosti v členských štátoch, ktoré ich vydali po dobu štyroch rokov od dátumu, od ktorého sa vyžadovalo dosiahnutie súladu vnútroštátnych právnych predpisov s príslušnými smernicami.

To isté obdobie platí aj pre typy vozidiel, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky spĺňajúce národné požiadavky členských štátov, uplatňujúcich iné právne systémy ako sú systémy typového schválenia, ktoré boli v platnosti pred implementáciou príslušných smerníc.

Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje posledne uvedená výnimka môžu byť uvedené na trh, predávané a uvedené do prevádzky počas tohto obdobia bez toho, aby bol stanovený akýkoľvek časový limit ich používania.

Uvedenie na trh, predaj alebo použitie systémov, samostatných technických jednotiek alebo komponentov pre tieto vozidlá nie je obmedzené žiadnym časovým limitom.

4. Táto smernica nemá vplyv na právo členských štátov stanoviť, v súlade so zmluvou, požiadavky, ktoré považujú za potrebné pre zabezpečenie ochrany užívateľov pri používaní príslušných vozidiel, za predpokladu, že to nemá za následok modifikáciu vozidla.

Článok 16

1. Odchylne od článku 15 ods. 1 a 2 a v rámci limitov stanovených v prílohe VIII členské štáty môžu na obmedzené obdobie registrovať a povoliť predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ktoré sú v súlade s typom vozidla, ktorého typové schválenie už nie je v platnosti. Táto možnosť je limitovaná obdobím 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému typové schválenie stratilo svoju platnosť.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré sa nachádzali na území spoločenstva a ktoré boli vybavené platným osvedčením o súlade, ktoré bolo vydané v čase, kedy ešte typové schválenie daného vozidla bolo ešte stále v platnosti, avšak ktoré neboli zaregistrované alebo uvedené do prevádzky predtým ako dané typové osvedčenie stratilo svoju platnosť.

2. Skôr ako sa odsek 1 môže uplatňovať na jeden alebo viacero typov danej kategórie, výrobca musí predložiť príslušnému orgánu každého členského štátu, ktorého sa to týka žiadosť v čase uvedenia do prevádzky takýchto typov vozidiel. V takejto žiadosti musia byť uvedené technické alebo ekonomické dôvody, ktoré ju robia odôvodnenou.

Do troch mesiacov musia tieto členské štáty rozhodnúť o tom, či a pre koľko jednotiek akceptujú príslušný typ vozidla pre registráciu na svojom území. Každý členský štát, ktorého sa to týka, bude v čase uvedenia do prevádzky takýchto typov vozidiel zodpovedný za zabezpečenie stavu, že výrobca dosiahol súlad s ustanoveniami prílohy VIII. Členské štáty musia každoročne zaslať Komisii zoznam udelených výnimiek.

3. Pokiaľ sa jedná o vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, v ktorých sú zabudované technológie alebo koncepcie, ktoré nemôžu vzhľadom na ich špecifický charakter spĺňať jednu alebo viacero požiadaviek jednej alebo viacerých samostatných smerníc, uplatňujú písm. c) článku 8 ods. 2 smernice 70/156/EHS.

KAPITOLA IV

Postup pre prispôsobovanie sa technickému pokroku

Článok 17

Akékoľvek zmeny potrebné s cieľom prispôsobenia sa technickému pokroku príloh k tejto smernici alebo ustanovení samostatných smerníc, uvedených v prílohe I, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 18 ods. 2

Článok 18

1. Komisii bude pomáhať Výbor pre prispôsobenie sa technickému pokroku, zriadený na základe článku 13 smernice 70/156/EHS (ďalej len "výbor").

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba uvedená v článku 8 ods. 6 nariadenia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor príjme svoj vlastný procesný poriadok.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 19

Smernica Rady 92/61/EHS sa ruší s účinnosťou od 9. novembra 2003. Odkazy na smernicu 92/61/EHS sa interpretujú ako odkazy na túto smernicu a v súlade s tabuľkou korešpondencie v prílohe IX.

Článok 20

1. Členské štáty prijmú pred 9. májom 2003 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty musia uplatňovať ustanovenia uvedené v odseku 1, prvý pododsek, od 9. novembra 2003. Avšak na žiadosť výrobcu sa predchádzajúci vzor osvedčenia o súlade môže používať 12 mesiacov po tomto dátume.

3. Od 9. mája 2003 členské štáty nemôžu zakázať prvé uvedenie do prevádzky vozidiel vyhovujúcich tejto smernici.

4. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 21

Táto smernica nezbavuje platnosti žiadne schválenia udelené pred 9. novembrom 2003, a ani nebráni predĺženiu platnosti takýchto schválení za podmienok tej smernice, na základe ktorej boli pôvodne udelené. Avšak od 9. novembra 2004 musia byť osvedčenia o súlade vydané výrobcom v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

Článok 22

Až do harmonizácie systémov registrácie a zdaňovania v členských štátoch týkajúcich sa vozidiel, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, členské štáty môžu používať systémy národného kódu s cieľom uľahčiť registráciu a zdaňovanie na svojom území. Členské štáty môžu taktiež požadovať doplnenie osvedčenia o súlade o národné kódové číslo.

Článok 23

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva.

Článok 24

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. marca 2002

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

za Radu

predseda

M. Arias Cañete

[1] Ú. v. ES C 307 E, 26.10.1999, s.1.

[2] Ú. v. ES C 368, 20.12.1999, s.1.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 27. októbra 1999 (Ú. v. ES C 154, 5.6.2000, s.50), Spoločná pozícia Rady z 29. októbra 2001 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. februára 2002 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s.72.Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/7/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 106, 3.5.2000. s.1).

[5] Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s.1.

[6] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s.1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s.9.).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s.23.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I: | Zoznam požiadaviek pre účely typového schválenia vozidla |

Príloha II: | Informačný dokument |

Príloha III: | Osvedčenie o ES typovom schválení |

Príloha IV: | Osvedčenia o súlade |

Príloha V: | Číslovanie a označovanie |

Príloha VI: | Ustanovenia týkajúce sa kontrolovania výroby |

Príloha VII: | Výsledky skúšok |

Príloha VIII: | Výbehové vozidlá |

Príloha IX: | Korelačná tabuľka |

--------------------------------------------------

Top