EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0181

Rozhodnutie Rady a Komisie z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami

OJ L 69, 9.3.1998, p. 1–116 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 253 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 149 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj

31998D0181Úradný vestník L 069 , 09/03/1998 S. 0001 - 0116


Rozhodnutie Rady a Komisie

z 23. septembra 1997

o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami [1]

(98/181/ES, ESUO, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 54 ods. 2, poslednú vetu článku 57 ods. 2, článok 66, 73c ods. 2, 87, 99, 100a, 113, 130s ods. 1 a 235, v spojení s druhou vetou článku 228 ods. 2 a druhým pododsekom článku 228 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na stanovisko Konzultačného výboru založeného Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na jednohlasný súhlas Rady podľa článku 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na schválenie Radou podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ,

keďže Európska energetická charta bola podpísaná Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi dňa 17. decembra 1991;

keďže dňa 17. decembra 1994 Európske spoločenstvá a ich členské štáty podpísali Zmluvu o energetickej charte a Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch Európskymi spoločenstvami s cieľom ustanoviť bezpečný a záväzný medzinárodný právny rámec pre princípy a ciele stanovené v tejto charte;

keďže Európske spoločenstvá a ich členské štáty dočasne uplatňovali Zmluvu o energetickej charte na základe rozhodnutia Rady č. 94/998/ES [3] a č. 94/1067/Euratom [4] odo dňa ich podpisu;

keďže princípy a ciele Zmluvy o energetickej charte majú zásadnú dôležitosť pre európsku budúcnosť, umožniac členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov a krajinám strednej a východnej Európy rozvíjať ich energetický potenciál, pomáhajúc zlepšiť bezpečnosť dodávok;

keďže princípy a ciele Protokolu energetickej charty napomôžu poskytovať širšiu ochranu pre životné prostredie, menovite podporovať energetickú účinnosť;

keďže je nevyhnutné upevniť iniciatívnu a ústrednú úlohu Európskych spoločenstiev, umožniac posledne menovaným plne sa zúčastňovať na vykonávaní Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty;

keďže uzatvorenie Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskych společenstiev;

keďže článok 73 c ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva musí byť používaný ako právny základ pre toto rozhodnutie, odkedy Zmluva o energetickej charte ukladá isté záväzky Európskym spoločenstvám, ktoré sa týkajú pohybu kapitálu a platieb medzi spoločenstvami a tretími krajinami zmluvných strán Zmluvy o energetickej charte;

keďže by Zmluva o energetickej charte mohla postihnúť právne akty založené na článku 235 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva; keďže naposledy menovaná zmluva neposkytla žiadne právomoci iné než tie, ktoré vyplynuli z článku 235 na vykonávanie záväzkov uložených touto zmluvou s ohľadom na spoluprácu v energetickej oblasti;

keďže Zmluva o energetickej charte a protokol energetickej charty musí byť schválený Európskymi spoločenstvami;

keďže v súlade so zabezpečením jednotného zastupovania Európskych spoločenstiev navonok v procese uzatvárania ako aj pri vykonávaní záväzkov, do ktorých vstupujú Európske spoločenstvá a členské štáty, je treba ustanoviť vhodné koordinačné postupy; keďže nakoniec je treba vykonať ustanovenie pre toto rozhodnutie, aby bolo uložené u vlády Portugalskej republiky v rovnakom čase ako ratifikačné nástroje členských štátov; keďže z toho istého dôvodu pozícia, ktorá má byť prijatá Európskymi spoločenstvami a členskými štátmi, musí byť koordinovaná s ohľadom na rozhodnutie prijaté Konferenciou energetickej charty založenej Zmluvou o energetickej charte v oblasti, pre ktorú si podelia zodpovednosť;

keďže Konferencia energetickej charty má autonómne rozhodovacie právomoci; keďže následne, musia byť ustanovené vhodné postupy pre vytvorenie pozície Európskych spoločenstiev v rámci Konferencie energetickej charty;

keďže tieto postupy by mali mať zjednodušenú povahu s cieľom zabezpečiť efektívnu účasť Európskych spoločenstiev na spomenutej konferencii;

keďže s ohľadom na rozhodnutia vyššie spomenutej konferencie požadujúce prijatie alebo obmenu práva spoločenstva Rada a Komisia by mali konať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 228 ods. 1 a 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva;

keďže tam, kde sa rozhodnutia, ktoré majú byť prijaté Konferenciou energetickej charty, týkajú oblastí zmiešanej príslušnosti, Európske spoločenstvá a členské štáty majú spolupracovať s ohľadom na dosiahnutie spoločnej pozície v súlade s výkladom práva Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Zmluva o energetickej charte a Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch (ďalej len "Protokol energetickej charty") sú týmto schválené v mene Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Texty Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty sú priložené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Európskeho spoločenstva uloží schvaľovacie nástroje Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty u vlády Portugalskej republiky v súlade s článkami 39 a 49 Zmluvy o energetickej charte a s článkami 15 a 21 Protokolu energetickej charty. Za tých istých podmienok predseda Komisie uloží schvaľovacie nástroje v mene Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Predseda Rady a predseda Komisie konajúci v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v uvedenom poradí, majú konzultovať, pokiaľ to bude možné, s členskými štátmi na účely zabezpečenia súčasného uloženia ich schvaľovacích nástrojov.

Článok 3

1. Pozícia, ktorej prijatie Európskym spoločenstvom sa vyžaduje v rámci Konferencie energetickej charty založenej Zmluvou o energetickej charte, s ohľadom na rozhodnutia tejto konferencie, požadujúcej predstavenie alebo modifikáciu práva spoločenstva, prijme podľa odseku 3 Rada, konajúca v súlade s príslušnými pravidlami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny. Rada však koná jednohlasne, ak rozhodnutie, ktoré má byť prijaté na uvedenej konferencii, pokrýva oblasť, pre ktorú sa vyžaduje jednohlasnosť pre prijatie vnútorných pravidiel spoločenstva.

2. V ostatných prípadoch pozíciu, ktorá má byť prijatá Európskym spoločenstvom, prijíma Rada.

3. Pre záležitosti spadajúce pod odsek 1 Rada a Komisia pravidelnom plne informujú Európsky parlament a dávajú Európskemu parlamentu možnosť vyjadriť jeho stanovisko k pozícii spoločenstva, ktorá má byť prijatá na konferencii spomínanej v odseku 1.

V prípade rozhodnutia na spomínanej konferencii, podľa článku 34 ods. 7 Zmluvy o energetickej charte, Rada konzultuje, alebo obdrží súhlas Európskeho parlamentu pred prijatím svojho rozhodnutia, podľa podmienok ustanovených v článku 228 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

4. Pozícia, ktorá má byť prijatá v mene Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, prijme Komisia so súhlasom Rady, konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny alebo jednohlasnosti podľa predmetu veci.

5. Pozíciu, ktorá má byť prijatá v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, prijme Komisia so súhlasom Rady, konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny.

Článok 4

Toto rozhodnutie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 23. septembra 1997

Za Radu

predseda

H. Wijers

Za Komisiu

J. Santer

predseda

[1] Rozhodnutie o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch v mene Európskych spoločenstiev bolo prijaté Radou 27. mája 1997.

[2] Ú. v. ES C 85, 17.3.1997.

[3] Ú. v. ES L 380, 31.12.1994, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 380, 31.12.1994, s. 113.

--------------------------------------------------

Top