EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A1128(01)

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej

OJ L 327, 28.11.1997, p. 3–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 056 P. 5 - 97
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 070 P. 3 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 070 P. 3 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 068 P. 5 - 71

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/800/oj

Related Council decision

21997A1128(01)

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej

Úradný vestník L 327 , 28/11/1997 S. 0001 - 0069
Úradný vestník L 327 , 28/11/1997 S. 0003 - 0069
mimoriadne vydanie v českom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v českom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v estónskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v estónskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v litovskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v litovskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v maltskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v maltskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v poľskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v poľskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97
mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 26 S. 356 - 357
mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 56 S. 5 - 97


Dohoda o partnerstve a spolupráci,

ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej [1]

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len "Spoločenstvo",

na jednej strane a

RUSKÁ FEDERÁCIA,

ďalej len "Rusko",

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY význam existujúcich historických väzieb medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Ruskom a spoločné hodnoty, o ktoré sa delia,

UZNÁVAJÚC, že Spoločenstvo a Rusko si želajú tieto väzby posilniť a založiť partnerstvo a spoluprácu, ktoré by prehĺbili a rozšírili vzťahy vytvorené v minulosti, najmä Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci, podpísanou 18. decembra 1989, ďalej len "dohoda z roku 1989",

BERÚC DO ÚVAHY záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov konajúcich v rámci Európskej únie na základe Zmluvy o založení Európskej únie zo 7. februára 1992 a Ruska upevniť politické a ekonomické slobody, ktoré predstavujú samotný základ partnerstva,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok strán podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj mierové urovnávanie sporov, a na tento účel spolupracovať v rámci Organizácie Spojených národov a Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a iných fór,

BERÚC DO ÚVAHY pevný záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Ruska riadne vykonávať všetky zásady a ustanovenia obsiahnuté v Záverečnom akte konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE), záverečných dokumentov následných zasadnutí v Madride a vo Viedni, dokumentu Bonnskej konferencie KBSE o hospodárskej spolupráci, Parížskej charty pre novú Európu a helsinského dokumentu KBSE z roku 1992 s názvom Výzvy zmeny,

POTVRDZUJÚC oddanosť Spoločenstva a jeho členských štátov a Ruska cieľom a zásadám uvedeným v Európskej energetickej charte zo 17. decembra 1991 a vo vyhlásení lucernskej konferencie z apríla 1993,

SÚC PRESVEDČENÍ o rozhodujúcom význame zákonnosti a dodržiavania ľudských práv, najmä práv menšín, o vytvorení systému viacerých politických strán so slobodnými a demokratickými voľbami a ekonomickou liberalizáciou zameranou na vytvorenie trhovej ekonomiky,

VERIAC, že úplná realizácia partnerstva predpokladá pokračovanie a zavŕšenie politických a ekonomických reforiem Ruska,

SO ŽELANÍM podporiť proces regionálnej spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, medzi krajinami bývalého ZSSR s cieľom podporovať prosperitu a stabilitu v regióne,

SO ŽELANÍM, ABY sa začal a rozvíjal pravidelný politický dialóg o dvojstranných a medzinárodných otázkach spoločného záujmu,

BERÚC DO ÚVAHY ochotu Spoločenstva poskytnúť technickú pomoc tam, kde to pripadá do úvahy, na realizáciu hospodárskej reformy v Rusku a na rozvoj hospodárskej spolupráce,

MAJÚC NA PAMÄTI prospešnosť tejto dohody pri uľahčovaní postupného zblíženia medzi Ruskom a širšou oblasťou spolupráce v Európe a susednými regiónmi a postupnú integráciu Ruska do otvoreného medzinárodného obchodného systému,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok zmluvných strán liberalizovať obchod založený na zásadách obsiahnutých vo Všeobecnej dohode o clách a obchode, ďalej len "GATT", v znení Uruguajského kola obchodných rokovaní, a berúc do úvahy založenie Svetovej obchodnej organizácie, ďalej len "WTO",

UZNÁVAJÚC, že Rusko už nie je krajinou so štátnym obchodovaním a že je teraz krajinou s hospodárstvom v prechodnom štádiu a že trvalý pokrok smerom k trhovému hospodárstvu sa posilní spoluprácou medzi zmluvnými stranami formou uvedenou v tejto dohode,

S VEDOMÍM nevyhnutnosti zlepšovať podmienky ovplyvňujúce podnikateľskú činnosť a investície a podmienky v takých oblastiach, ako je usadzovanie spoločností, práca, poskytovanie služieb a pohyb kapitálu,

S PRESVEDČENÍM, že táto dohoda vytvorí nové prostredie pre hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami, a najmä na rozvoj obchodu a investícií, ktoré sú podstatné pre hospodársku reštrukturalizáciu a technologickú modernizáciu,

SO ŽELANÍM nadviazať úzku spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia, berúc pritom do úvahy nezávislosť v tejto oblasti medzi existujúcimi zmluvnými stranami,

MAJÚC NA PAMÄTI zámer strán rozvíjať spoluprácu v oblasti výskumu vesmíru vzhľadom na to, že v tejto oblasti sa ich činnosti navzájom dopĺňajú,

SO ŽELANÍM podporovať kultúrnu spoluprácu a zlepšovať tok informácií,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zakladá partnerstvo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ruskom na strane druhej. Ciele tohto partnerstva sú:

- zabezpečiť primeraný rámec na politický dialóg medzi zmluvnými stranami, ktorý umožní rozvoj úzkych vzťahov medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti,

- podporovať obchod a investície a harmonické hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami založené na zásadách trhového hospodárstva a tak podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých zmluvných stranách,

- posilňovať politické a hospodárske slobody,

- podporovať ruské úsilie skonsolidovať demokraciu vo svojej krajine, rozvíjať svoje hospodárstvo a zavŕšiť prechod na trhové hospodárstvo,

- vytvoriť základ hospodárskej, sociálnej, finančnej a kultúrnej spolupráce založenej na zásadách vzájomných výhod, vzájomnej zodpovednosti a vzájomnej podpory,

- podporovať činnosti spoločného záujmu,

- zabezpečiť príslušný rámec na postupnú integráciu Ruska do širšej oblasti spolupráce v Európe,

- vytvárať nevyhnutné podmienky na budúce vytvorenie oblasti voľného obchodu medzi Spoločenstvom a Ruskom vzťahujúcej sa v zásade na celý obchod s tovarmi medzi Ruskom a Spoločenstvom, ako aj podmienky na dosiahnutie slobody usadzovania spoločností, cezhraničného obchodu so službami a pohybu kapitálu.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 2

Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv, definované najmä helsinským záverečným aktom a Parížskou chartou pre novú Európu, je základom vnútornej a zahraničnej politiky zmluvných strán a predstavuje hlavný prvok partnerstva a tejto dohody.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú zvážiť vývoj príslušných hláv tejto dohody, najmä hlavy III a článku 53, ak to okolnosti umožnia, s cieľom vytvorenia zóny voľného obchodu medzi sebou. Rada pre spoluprácu môže vydávať odporúčania o takomto trende zmluvným stranám. Takýto vývoj sa dá realizovať iba na základe dohody medzi zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými postupmi. Zmluvné strany spoločne preskúmajú v roku 1998, či okolnosti umožňujú začať rokovania o vytvorení zóny voľného obchodu.

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že spoločne na základe vzájomného súhlasu preskúmajú prípadne vhodné zmeny a doplnenia ktorejkoľvek časti dohody vzhľadom na zmeny v okolnostiach, a najmä situácie vyplývajúcej po pristúpení Ruska ku GATT/WTO. Prvé preskúmanie sa vykoná tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo po vstupe Ruska do GATT/WTO, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 5

1. Doložka najvyšších výhod udelená Ruskom podľa tejto dohody sa nebude uplatňovať počas prechodného obdobia, ktoré uplynie päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody, pokiaľ ide o výhody definované v prílohe 1, poskytované Ruskom ostatným krajinám bývalého ZSSR. Toto obdobie sa môže predĺžiť na konkrétne sektory na základe vzájomného súhlasu medzi zmluvnými stranami.

2. V prípade doložky najvyšších výhod, udelenej podľa hlavy III, prechodné obdobie uvedené v odseku 1 uplynie tri roky po nadobudnutí platnosti dohody alebo po vstupe Ruska do GATT/WTO, podľa toho, čo nastane skôr.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 6

Medzi zmluvnými stranami sa zavedie pravidelný politický dialóg, ktorý si tieto strany želajú rozvíjať a prehlbovať. Sprevádza a konsoliduje zblíženie medzi Európskou úniou a Ruskom, podporuje politické a hospodárske zmeny, ktoré v Rusku prebiehajú, a prispieva k vytvoreniu nových foriem spolupráce. Politický dialóg:

- posilní väzby medzi Ruskom a Európskou úniou; hospodárske zbližovanie dosiahnuté prostredníctvom tejto dohody povedie k intenzívnejším politickým vzťahom,

- prinesie čoraz väčšie zbližovanie stanovísk k medzinárodným problémom spoločného záujmu a tak zvýšenie bezpečnosti a stability,

- počíta s tým, že zmluvné strany sa vynasnažia spolupracovať v záležitostiach týkajúcich sa dodržiavania zásad demokracie a ľudských práv a povedú v prípade potreby konzultácie v záležitostiach týkajúcich sa ich riadneho vykonávania.

Článok 7

1. Zasadania sa uskutočnia dvakrát ročne medzi predsedom Rady Európskej únie a predsedom Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a prezidentom Ruska na strane druhej.

2. Politický dialóg na úrovni ministrov prebieha v rámci Rady pre spoluprácu, zriadenej na základe článku 90, a pri iných príležitostiach, vrátane trojky Európskej únie, na základe vzájomnej dohody.

Článok 8

Ostatné postupy a mechanizmy politického dialógu stanovia zmluvné strany, a to najmä v nasledujúcich formách:

- dvojročné zasadania na úrovni vyšších úradníkov medzi trojkou Európskej únie na jednej strane a ruskými úradníkmi na strane druhej,

- úplné využívanie diplomatických kanálov,

- akékoľvek iné prostriedky vrátane možnosti stretnutí odborníkov, ktoré prispejú ku konsolidácii a rozvoju tohto dialógu.

Článok 9

Politický dialóg na parlamentnej úrovni prebieha v rámci Parlamentného výboru pre spoluprácu, zriadeného podľa článku 95.

HLAVA III

OBCHOD S TOVAROM

Článok 10

1. Zmluvné strany si vzájomne udelia všeobecnú doložku najvyšších výhod opísanú v článku I ods. 1 GATT.

2. Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na:

a) výhody udelené susedným krajinám s cieľom uľahčiť cezhraničný styk;

b) výhody poskytnuté s cieľom vytvoriť colnú úniu alebo oblasť voľného obchodu, alebo na základe vytvorenia takejto únie alebo oblasti; pojmy "colná únia" a "oblasť voľného obchodu" majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v článku XXIV ods. 8 GATT alebo vytvorené postupom uvedeným v odseku 10 toho istého článku GATT;

c) výhody poskytované konkrétnym krajinám v súlade s GATT a inými medzinárodnými dohovormi v prospech rozvojových krajín.

Článok 11

1. Výrobky z územia jednej zmluvnej strany dovezené na územie druhej zmluvnej strany nepodliehajú priamo ani nepriamo vnútorným daniam ani iným vnútorným poplatkom akéhokoľvek druhu navyše k poplatkom, ktoré sa uplatňujú priamo alebo nepriamo na podobné domáce výrobky.

2. Okrem toho týmto výrobkom sa prizná nie menej priaznivý režim ako režim priznaný podobným výrobkom domáceho pôvodu, pokiaľ ide o všetky zákony, nariadenia a požiadavky ovplyvňujúce ich vnútorný predaj, ponúkanie na predaj, nákup, dopravu, distribúciu alebo použitie. Ustanovenia tohto odseku nebránia uplatňovaniu diferencovaných vnútorných dopravných poplatkov, ktoré sú založené výlučne na ekonomickom fungovaní dopravných prostriedkov, a nie na krajine pôvodu výrobku.

3. Článok III odseky 8, 9 a 10 GATT sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami mutatis mutandis.

Článok 12

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zásada voľného tranzitu tovaru je dôležitou podmienkou dosiahnutia cieľov tejto dohody.

V tejto súvislosti každá zmluvná strana zabezpečí neobmedzený tranzit tovaru pochádzajúceho z colného územia alebo určeného pre colné územie druhej strany cez svoje územie.

2. Pravidlá opísané v článku V ods. 2, 3, 4 a 5 GATT sú medzi zmluvnými stranami uplatniteľné.

Článok 13

Medzi týmito zmluvnými stranami sa uplatňujú mutatis mutandis nasledujúce články GATT:

1. článok VII ods. 1, 2, 3 a 4 písm. a), b) a d) a ods. 5;

2. článok VIII;

3. článok IX;

4. článok X.

Článok 14

Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o dočasnom prijatí tovaru, ktoré zaväzujú obidve zmluvné strany, každá zmluvná strana naďalej poskytne druhej strane oslobodenie od dovozných poplatkov a ciel na dočasne prijatý tovar v prípadoch a v súlade s postupmi výslovne stanovenými akýmkoľvek iným medzinárodným dohovorom v tejto záležitosti, ktorý je pre ne záväzný, v súlade so svojimi právnymi predpismi. Takéto právne predpisy sa uplatňujú na základe najvyšších výhod, a tak podliehajú výnimkám uvedeným v článku 10 ods. 2 tejto dohody. Zohľadnia sa pri tom podmienky, za ktorých dané strany prijali povinnosti vyplývajúce z takéhoto dohovoru.

Článok 15

1. Tovar, ktorý má pôvod v Rusku, sa do Spoločenstva dováža bez množstvových obmedzení, bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 17, 20 a 21 tejto dohody a ustanovenia článkov 77, 81, 244, 249 a 280 aktov o pristúpení Španielska a Portugalska k Spoločenstvu.

2. Tovar s pôvodom v Spoločenstve sa dováža do Ruska bez množstvových obmedzení a bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 17, 20 a 21 a prílohy 2 k tejto dohode.

Článok 16

Pokiaľ Rusko nevstúpi do GATT/WTO, zmluvné strany povedú konzultácie vo Výbore pre spoluprácu o svojich dovozných colných politikách vrátane zmien týkajúcich sa colnej ochrany. Takéto konzultácie sa ponúknu najmä pred zvýšením colnej ochrany.

Článok 17

1. Ak sa niektorý výrobok dováža na územie jednej zo zmluvných strán v takom zvýšenom množstve alebo za takých podmienok, ktoré by mohli spôsobiť alebo hrozili by spôsobiť závažné škody domácim výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov, Spoločenstvo alebo Rusko, podľa toho, koho sa to týka, môže prijať primerané opatrenia v súlade s nasledujúcimi postupmi a podmienkami.

2. Predtým, ako sa prijmú akékoľvek opatrenia, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, hneď ako je to možné, Spoločenstvo alebo Rusko, podľa okolností, poskytne Výboru pre spoluprácu všetky príslušné informácie s cieľom nájsť prijateľné riešenie pre obidve zmluvné strany. Zmluvné strany začnú okamžite konzultácie v rámci spoločného výboru.

3. Ak ako výsledok konzultácií zmluvné strany nedosiahnu dohodu do 30 dní od oznámenia opatrení vykonaných na zamedzenie danej situácii Výboru pre spoluprácu, zmluvná strana, ktorá žiadala o konzultácie, má možnosť obmedziť dovozy dotknutých výrobkov v takom rozsahu a na také obdobie, aké je nevyhnutné na zabránenie alebo nápravu škôd, alebo prijať iné vhodné opatrenia.

4. Za kritických okolností, keď by oneskorenie spôsobilo škodu, ktorá by sa iba ťažko napravila, zmluvné strany môžu prijať opatrenia ešte pred konzultáciami pod podmienkou, že hneď po prijatí takéhoto opatrenia sa okamžite ponúknu konzultácie.

5. Pri výbere opatrení podľa tohto článku zmluvné strany uprednostnia tie, ktoré spôsobia najmenšie narušenie pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

6. Ak jedna zmluvná strana prijme ochranné opatrenie v súlade s ustanoveniami tohto článku, druhá zmluvná strana sa môže odchýliť od svojich záväzkov podľa tejto hlavy voči prvej zmluvnej strane, pokiaľ ide o rovnocenný obchod.

Takéto opatrenie sa nesmie prijať skôr, ako takáto druhá zmluvná strana ponúkne konzultácie, a ani vtedy, ak sa dosiahne dohoda do 45 dní po dátume ponúknutia takýchto konzultácií.

7. Právo odchýliť sa od záväzkov uvedených v odseku 6 sa neuplatňuje prvé tri roky od nadobudnutia účinnosti ochranného opatrenia za predpokladu, že ochranné opatrenie bolo prijaté v dôsledku absolútneho nárastu dovozov, maximálne na obdobie štyroch rokov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 18

Touto hlavou, a najmä článkom 17, nie je žiadnym spôsobom dotknuté a ani ovplyvnené prijatie antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení ktoroukoľvek zmluvnou stranou v súlade s článkom VI GATT, dohody o vykonaní článku VI GATT, dohody o výklade a uplatňovaní článkov VI, XVI a XXIII GATT alebo súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o antidumpingové šetrenia alebo šetrenia dotácií, zmluvné strany súhlasia, že preskúmajú predložené materiály druhej zmluvnej strany a dotknuté zainteresované strany budú informovať o podstatných faktoch a zreteľoch, na základe ktorých sa prijme konečné rozhodnutie. Skôr než sa uložia konečné antidumpingové a vyrovnávajúce clá, strany vynaložia maximálne možné úsilie, aby dosiahli konštruktívne riešenie problému.

Článok 19

Táto dohoda nebráni prijatiu zákazov alebo obmedzení na dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejného záujmu, bezpečnosti verejnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany prírodných zdrojov; ochrany národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty alebo ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, alebo predpisov týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie ani skrytého obmedzenia obchodu medzi zmluvnými stranami.

Článok 20

Táto hlava nemá vplyv na ustanovenia dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o obchodovaní s textilnými výrobkami, parafovanej 12. júna 1993 a uplatňovanej so spätnou platnosťou od 1. januára 1993. Článok 15 tejto dohody sa nevzťahuje na obchodovanie s textilnými výrobkami zaradenými do kapitol 50 až 63 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 21

1. Obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, sa riadi:

- ustanoveniami tejto hlavy s výnimkou článku 15 a

- po nadobudnutí jej platnosti ustanoveniami dohody o množstvových dohovoroch týkajúcich sa výmen oceliarskych výrobkov ESUO.

2. Vytvorenie kontaktnej skupiny pre záležitosti týkajúce sa uhlia a ocele sa riadi protokolom č. 1, ktorý je pripojený k tejto dohode.

Článok 22

Obchod s jadrovým materiálom

1. Na obchodovanie s jadrovým materiálom sa vzťahujú:

- ustanovenia tejto dohody s výnimkou článkov 15 a 17 ods. 1 až 5 a ods. 7,

- ustanovenia článkov 6, 7, 14 a 15 ods. 1, 2 a 3, prvá veta, a ods. 4 a 5 dohody z roku 1989,

- pripojená výmena listov.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 tohto článku zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky potrebné kroky s cieľom dospieť k dohode vzťahujúcej sa na obchodovanie s jadrovým materiálom do 1. januára 1997.

3. Až do dosiahnutia takejto dohody sa naďalej uplatňujú ustanovenia tohto článku.

4. Vykonajú sa kroky s cieľom uzatvoriť dohodu týkajúcu sa jadrových bezpečnostných zariadení, fyzickej ochrany a administratívnej spolupráce pri preprave jadrového materiálu. Dokiaľ nenadobudne platnosť takáto dohoda, budú sa uplatňovať, pokiaľ ide o prepravu jadrového materiálu, príslušné právne predpisy a medzinárodné záväzky zmluvných strán o nešírení jadrových zbraní.

5. Na účely uplatňovania režimu uvedeného v odseku 1:

- odkaz v článku 6 a v článku 15 ods. 5 dohody z roku 1989 na "túto dohodu" sa rozumie ako režim vytvorený odsekom 1 tohto článku,

- odkaz v článku 17 ods. 6 tejto dohody na "tento článok" sa rozumie ako článok 15 dohody z roku 1989,

- odkaz v článkoch 6, 7, 14 a 15 dohody z roku 1989 na "zmluvné strany" sa rozumie ako strany tejto dohody,

- odkaz na "spoločný výbor" v článku 15 dohody z roku 1989 znamená Výbor pre spoluprácu založený na základe článku 92 tejto dohody.

HLAVA IV

USTANOVENIA O PODNIKANÍ A INVESTÍCIÁCH

KAPITOLA I

PRACOVNÉ PODMIENKY

Článok 23

1. S výhradou právnych predpisov, podmienok a postupov uplatniteľných v každom členskom štáte Spoločenstvo a členské štáty vynaložia potrebné úsilie, aby zabezpečili, že ruským štátnym príslušníkom zamestnaným v súlade s právnymi predpismi na území členského štátu sa udeľuje zaobchádzanie bez diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmeňovanie alebo prepúšťanie, v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi.

2. Rusko poskytne s výhradou podmienok a spôsobov uplatniteľných v Rusku zaobchádzanie uvedené v odseku 1 štátnym príslušníkom členského štátu zamestnaným v súlade s právnymi predpismi na jeho území.

Článok 24

Koordinácia sociálneho zabezpečenia

Zmluvné strany uzatvoria dohody s cieľom:

1. prijať s výhradou podmienok a modalít uplatniteľných v každom členskom štáte ustanovenia potrebné na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov ruskej štátnej príslušnosti zamestnaných v súlade s právnymi predpismi na území členského štátu a tam, kde to prichádza do úvahy, členom ich rodiny s pobytom v súlade s právnymi predpismi. Tieto ustanovenia zabezpečia najmä, aby:

- všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu ukončené takýmito pracovníkmi v rôznych členských štátoch sa spočítali na účely dôchodkov vo vzťahu k starobe, invalidite alebo úmrtiu a na účely zdravotnej starostlivosti pre takýchto pracovníkov a ich rodinných príslušníkov,

- akékoľvek dôchodky z hľadiska vysokého veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo invalidity vyplývajúcej z predchádzajúceho, s výnimkou osobitných nepríspevkových dávok, sa mohli voľne previesť so sadzbou uplatniteľnou podľa zákonov dlhujúceho členského štátu alebo členských štátov,

- uvedení pracovníci dostali rodinné prídavky na vyššie uvedených členov ich rodiny tam, kde to prichádza do úvahy;

2. prijať s výhradou podmienok a modalít uplatniteľných v Rusku ustanovenia nevyhnutné na poskytnutie pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú zamestnaní v Rusku v súlade s právnymi predpismi, a príslušníkom ich rodín s pobytom v súlade s právnymi predpismi zaobchádzanie podobné zaobchádzaniu špecifikovanému v druhej a tretej zarážke odseku 1.

Článok 25

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 24 tejto dohody, neovplyvňujú žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd medzi Ruskom a členskými štátmi, ak tieto dohody stanovujú priaznivejšie zaobchádzanie poskytnuté štátnym príslušníkom Ruska alebo členských štátov.

Článok 26

Rada pre spoluprácu preskúma, aké zlepšenia pracovných podmienok pre podnikateľov zhodné s medzinárodnými záväzkami strán vrátane záväzkov uvedených v dokumente bonnskej konferencie KBSE možno vykonať.

Článok 27

Rada pre spoluprácu predloží odporúčania na vykonávanie článkov 23 a 26 tejto dohody.

KAPITOLA II

PODMIENKY OVPLYVŇUJÚCE USADZOVANIE A ČINNOSŤ SPOLOČNOSTÍ

Článok 28

1. Spoločenstvo a jeho členské štáty na jednej strane a Rusko na strane druhej si navzájom poskytnú zaobchádzanie, ktoré nebude menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytnuté akejkoľvek tretej krajine, pokiaľ ide o podmienky ovplyvňujúce usadzovanie spoločností na svojich územiach, a to všetko v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými pre každú zmluvnú stranu.

2. Bez toho, aby tým boli dotknuté výhrady uvedené v prílohe 3, Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú dcérskym spoločnostiam ruských spoločností v Spoločenstve zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytnuté ostatným spoločnostiam Spoločenstva alebo spoločnostiam Spoločenstva, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami spoločností ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, čo je výhodnejšie, pokiaľ ide o ich činnosť, a taktiež v zhode s ich zákonmi a inými právnymi predpismi.

3. Bez toho, aby tým boli dotknuté výhrady uvedené v prílohe 4, Rusko poskytne ruským dcérskym spoločnostiam spoločností Spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytnuté ostatným ruským spoločnostiam alebo ruským spoločnostiam, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti ktorejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, čo je výhodnejšie, pokiaľ ide o ich činnosť, a taktiež v zhode so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

4. Spoločenstvo a ich členské štáty na jednej strane a Rusko na strane druhej poskytnú pobočkám ruských spoločností, resp. spoločností Spoločenstva zaobchádzanie, ktoré nebude o nič menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytnuté pobočkám ktorejkoľvek tretej krajiny, pokiaľ ide o ich činnosť, a taktiež v zhode s ich zákonmi a inými právnymi predpismi.

5. Ustanovenia odsekov 2 a 3 nemožno použiť na obchádzanie právnych predpisov niektorej zmluvnej strany uplatniteľných na prístup dcérskych spoločností druhej zmluvnej strany usadených na území prvej zmluvnej strany k špecifickým sektorom alebo činnostiam.

Zaobchádzanie uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vzťahuje na spoločnosti usadené v Spoločenstve a v Rusku k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody a spoločnosti usadené po tomto dátume hneď po ich usadení.

Článok 29

Ustanovenia článku 28 tejto dohody spolu s nasledujúcimi ustanoveniami sa uplatňujú na bankové a poisťovacie služby uvedené v prílohe 6.

1. Vzhľadom na bankové služby uvedené v prílohe 6 časti B povaha zaobchádzania poskytnutého Ruskom podľa článku 28 ods. 1, pokiaľ ide o usadzovanie iba formou zakladania dcérskych spoločností, a podľa článku 28 ods. 3 je uvedená v prílohe 7 časti A.

Pokiaľ ide o poisťovacie služby uvedené v prílohe 6 časti A ods. 1 a 2, povaha zaobchádzania poskytnutého Ruskom podľa článku 28 ods. 1 je uvedená v prílohe 7 časti B.

2. Napriek akýmkoľvek iným ustanoveniam tejto dohody zmluvnej strane sa nesmie brániť pri prijímaní opatrení z dôvodov diktovaných opatrnosťou vrátane ochrany investorov, vkladateľov, poistencov alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť, alebo pri zabezpečovaní integrity a stability finančného systému. Takéto opatrenia sa nesmú využiť ako prostriedok vyhýbania sa záväzkom danej zmluvnej strany tejto dohody.

Nič v tejto dohode si nemožno vysvetliť v tom zmysle, aby sa od zmluvnej strany požadovalo vyzradenie informácií o obchodných veciach a účtoch jednotlivých zákazníkov alebo dôverné informácie či údaje o majetku, ktorými disponujú verejné subjekty.

3. Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia časti A ods. 1 písm. d) a e) prílohy 7, Spoločenstvo a členské štáty na jednej strane a Rusko na strane druhej neprijmú žiadne nové predpisy ani opatrenia, ktoré by mohli zaviesť alebo zhoršiť diskrimináciu v porovnaní so situáciou, ktorá existovala ku dňu podpísania dohody, pokiaľ ide o podmienky ovplyvňujúce usadzovanie spoločností druhej zmluvnej strany na svojich územiach v porovnaní s vlastnými spoločnosťami.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pojem "zhoršiť diskrimináciu" zahŕňa zhoršenie diskriminačných podmienok alebo ich rozšírenie, alebo opakované zavedenie po súčasnom období uplatňovania.

4. Na účely tejto dohody, pokiaľ ide o bankové činnosti, spoločnosť sa považuje za ruskú dcérsku spoločnosť spoločnosti Spoločenstva vtedy, ak je viac ako päťdesiat percent (50 %) jej akciového kapitálu v držbe spoločnosti Spoločenstva.

Článok 30

Na účely tejto dohody:

a) pod pojmom "usadzovanie" sa rozumie právo spoločností Spoločenstva alebo ruských spoločností uvedených v písmene h) tohto článku začať výkon hospodárskych činností založením dcérskych spoločností a pobočiek v Rusku, resp. v Spoločenstve.

Vzhľadom na finančné služby uvedené v článku 29 pod pojmom "usadzovanie" sa rozumie právo spoločností Spoločenstva alebo ruských spoločností uvedených v písmene h) tohto článku začať výkon hospodárskych činností založením dcérskych spoločností a pobočiek v Rusku alebo v Spoločenstve po získaní licencie od príslušných orgánov v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v každej zmluvnej strane;

b) pod pojmom "dcérska spoločnosť" spoločnosti sa rozumie spoločnosť, ktorá je ovládaná prvou spoločnosťou;

c) pod pojmom "hospodárske činnosti" sa rozumejú činnosti priemyselného, obchodného alebo odborného charakteru vrátane finančných služieb;

d) pod pojmom "pobočka" spoločnosti sa rozumie miesto podnikania bez právnej subjektivity, ktoré vzbudzuje dojem trvalosti, ako je napríklad rozšírenie materskej spoločnosti, ktoré má riadenie a je materiálovo vybavené na podnikateľské rokovania s tretími stranami, takže tretie strany, aj keď vedia, že v prípade potreby vznikne právne spojenie s materskou spoločnosťou, ktorej ústredie je v zahraničí, nemusia priamo rokovať s materskou spoločnosťou, ale môžu vykonávať obchodnú činnosť v mieste podnikania, ktoré predstavuje rozšírenie;

e) pod pojmom "dcérska spoločnosť Spoločenstva" alebo "ruská dcérska spoločnosť" sa rozumie "spoločnosť Spoločenstva" alebo "ruská spoločnosť", tak ako je definovaná ďalej, ktorá je taktiež dcérskou spoločnosťou "ruskej spoločnosti" alebo "spoločnosti Spoločenstva";

f) pod pojmom štátny príslušník členského štátu, resp. Ruska sa rozumie fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom jedného z členských štátov alebo Ruska v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi;

g) pod pojmom "činnosť" sa rozumie vykonávanie hospodárskych činností;

Pokiaľ ide o finančné služby uvedené v článku 29, pod pojmom "činnosť" sa rozumie vykonávanie všetkých hospodárskych činností povolených na základe licencie, ktorá bola udelená spoločnosti príslušnými orgánmi v zhode so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v každej zmluvnej strane;

h) pod pojmom "spoločnosť Spoločenstva" alebo "ruská spoločnosť" sa rozumie spoločnosť založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu, resp. Ruska, ktorá má svoje registrované sídlo alebo centrálnu správu, alebo hlavné miesto podnikania na území Spoločenstva, resp. Ruska. Ak však spoločnosť založená v súlade s právnymi predpismi členského štátu, resp. Ruska má iba svoje registrované sídlo na území Spoločenstva, resp. Ruska, táto spoločnosť sa považuje za spoločnosť Spoločenstva alebo ruskú spoločnosť, ak jej činnosť má reálne a trvalé prepojenie s hospodárstvom jedného z členských štátov, resp. Ruska.

Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu, oprávnenými subjektmi podľa ustanovení tejto kapitoly a kapitoly III sú tiež lodné spoločnosti usadené mimo Spoločenstva alebo Ruska a ovládané štátnymi príslušníkmi členského štátu, resp. Ruska, pokiaľ sú ich plavidlá registrované v takomto členskom štáte alebo v Rusku v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.

Na účely tohto ustanovenia medzinárodná námorná doprava zahŕňa intermodálne prepravné operácie, ktorých súčasťou je aj plavba po mori, bez toho, aby tým boli dotknuté uplatniteľné vnútroštátne obmedzenia týkajúce sa prepravy tovarov a cestujúcich inými spôsobmi dopravy;

i) na účely článku 29 a prílohy 7, pokiaľ ide o bankové služby uvedené v prílohe 6 časti B, pojem "ruská dcérska spoločnosť" alebo "dcérska spoločnosť Spoločenstva", definovaný v písmene e), sa vzťahuje na takú dcérsku spoločnosť, ktorá je bankou v súlade s právnymi predpismi Ruska, resp. členského štátu.

Na účely článku 29 a prílohy 7, pokiaľ ide o bankové služby uvedené v prílohe 6 časti B, pojem "spoločnosť Spoločenstva" alebo "ruská spoločnosť", definovaný v písmene h), sa vzťahuje na takú spoločnosť, ktorá je bankou v súlade s právnymi predpismi Ruska, resp. členského štátu.

Článok 31

Bez ohľadu na článok 100 ustanoveniami tejto hlavy nie je dotknuté uplatňovanie akýchkoľvek opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo obchádzaniu opatrení týkajúcich sa prístupu tretích krajín na jej trh prostredníctvom ustanovení tejto dohody ktoroukoľvek stranou.

Článok 32

1. Napriek ustanoveniam kapitoly I tejto hlavy spoločnosti Spoločenstva a ruská spoločnosť usadená na území Ruska, resp. Spoločenstva je oprávnená zamestnávať alebo nechať zamestnávať prostredníctvom jednej zo svojich dcérskych spoločností, pobočiek alebo spoločných podnikov v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskej krajine usadenia na území Ruska, resp. Spoločenstva zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, resp. Ruska, ak takíto zamestnanci sú kľúčovými pracovníkmi, ako je definované v odseku 2 tohto článku, a ak ich zamestnávajú výlučne spoločnosti, dcérske spoločnosti, pobočky alebo spoločné podniky. Povolenie na pobyt a pracovné povolenia takýchto zamestnancov sa vzťahujú len na obdobie takéhoto pracovného pomeru.

2. Kľúčoví pracovníci vyššie spomenutých spoločností, ďalej len "organizácie", sú "presunutými pracovníkmi v rámci spoločnosti", ako je definované v písmene c) v nasledujúcich kategóriách, ak je organizácia právnickou osobou a daných pracovníkov zamestnáva táto organizácia alebo sú jej partnermi v tejto organizácii (iní ako majoritní akcionári) počas obdobia aspoň jedného roka, ktorý predchádza takémuto pohybu:

a) osoby pracujúce vo vedúcej funkcii v organizácii, ktoré predovšetkým usmerňujú riadenie podniku (pobočka, dcérska spoločnosť alebo spoločný podnik), ktoré všeobecne kontroluje alebo riadi predovšetkým správna rada alebo akcionári podniku, alebo ich ekvivalentom vrátane:

- vedenia podniku alebo jeho oddelenia, alebo subdivízie podniku,

- dozoru a kontroly práce ostatných nadriadených, odborných alebo vedúcich zamestnancov,

- uplatňovania osobnej autority pri prijímaní a prepúšťaní alebo odporúčaní prijať alebo prepustiť pracovníkov, alebo uplatňovania v iných personálnych otázkach;

b) osoby pracujúce v organizácii, ktoré majú neobvyklé znalosti nevyhnutné na fungovanie podniku, výskumného zariadenia, techniky alebo riadenia; posúdenie takýchto vedomostí môže odrážať okrem vedomostí špecifických pre daný podnik vysokú úroveň kvalifikácie týkajúcej sa typu práce alebo obchodu požadujúceho špecifické technické poznatky vrátane členstva v profesiách vyžadujúcich povolenie;

c) "pracovník preložený v rámci spoločnosti" je definovaný ako fyzická osoba, ktorá pracuje v organizácii na území zmluvnej strany a ktorá je dočasne preložená v rámci vykonávania hospodárskej činnosti na územie druhej zmluvnej strany; príslušná organizácia musí mať hlavné miesto podnikania na území zmluvnej strany a preloženie sa musí realizovať do podniku takejto organizácie, ktorá efektívne vykonáva podobné hospodárske činnosti na území druhej zmluvnej strany.

Článok 33

Zmluvné strany uznávajú dôležitosť vzájomného poskytovania národného zaobchádzania, pokiaľ ide o usadzovanie, a ak sa s tým v tomto prípade nepočíta, činnosť spoločností druhej zmluvnej strany na svojich územiach a dohodli sa, že posúdia možnosť premiestňovania na tento účel na obojstranne uspokojivom základe a vzhľadom na akékoľvek odporúčania Rady pre spoluprácu.

Článok 34

1. Zmluvné strany vynaložia všetko svoje úsilie, aby sa zabránilo prijatiu opatrení alebo krokov, ktoré obmedzia podmienky na usadzovanie a činnosť spoločností jednej alebo druhej strany vo väčšej miere, ako to bolo v deň pred podpísaním dohody.

2. Najneskôr na konci tretieho roku po podpísaní dohody a následne v ročných intervaloch zmluvné strany v rámci Rady pre spoluprácu preskúmajú:

- opatrenia zavedené ktoroukoľvek stranou od podpísania dohody, ktoré ovplyvňujú usadzovanie alebo činnosť spoločností jednej strany na území druhej strany a ktoré sú predmetom záväzkov prijatých v článku 28, a

- či je možné, aby zmluvné strany prijali:

- záväzok neprijímať žiadne opatrenia ani kroky, ktoré by mohli mať za následok, že podmienky usadzovania a činnosti spoločností jednej strany u druhej strany by sa stali reštriktívnejšími v porovnaní so situáciou existujúcou v čase takéhoto skúmania, pokiaľ sa s tým nepočíta už v samotnej dohode, alebo

- iné záväzky ovplyvňujúce ich voľnosť v činnosti

v oblastiach odsúhlasených medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o záväzky prijaté v článku 28.

Ak po takomto preskúmaní jedna zo zmluvných strán je toho názoru, že opatrenia zavedené druhou zmluvnou stranou od podpísania dohody viedli k situácii, ktorá je výrazne reštriktívnejšia, čo sa týka usadzovania alebo činnosti spoločností prvej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany v porovnaní so situáciou existujúcou k dátumu podpísania dohody, takáto strana môže požiadať druhú zmluvnú stranu o začatie konzultácií. V takomto prípade sa uplatňujú ustanovenia časti A prílohy 8.

3. Pri podporovaní cieľov tohto článku sa musia prijať opatrenia uvedené v časti B prílohy 8.

4. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia článku 51. Situácie, na ktoré sa vzťahuje článok 51, sa riadia výlučne ustanoveniami tohto článku na úkor ustanovení akéhokoľvek iného článku.

Článok 35

1. Článok 28 sa nevzťahuje na leteckú dopravu, vnútroštátnu riečnu dopravu a námornú dopravu.

2. V súvislosti s nižšie uvedenými činnosťami vykonávanými prepravnými agentúrami na zabezpečenie služieb v medzinárodnej námornej doprave vrátane operácií intermodálnej dopravy, ktorá zahŕňa aj morskú dopravu, každá zmluvná strana však povolí spoločnostiam druhej zmluvnej strany ich obchodnú prítomnosť na svojom území vo forme dcérskych spoločností alebo pobočiek za podmienok usadzovania a činností nie menej výhodných, ako sú podmienky udeľované vlastným spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam, alebo pobočkám spoločností akejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, ktoré sú výhodnejšie, a toto všetko v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v každej zmluvnej strane.

3. Takéto činnosti zahŕňajú:

a) marketing a predaj služieb námornej dopravy a s ňou súvisiacich služieb priamo so zákazníkmi, od cenovej ponuky až po fakturáciu;

b) nákup a opakovaný predaj akýchkoľvek dopravných a súvisiacich služieb vrátane dopravných služieb akýmkoľvek vnútroštátnym spôsobom nevyhnutným na poskytovanie intermodálnej služby;

c) prípravu dokumentácie týkajúcej sa prepravných dokladov, colných dokladov alebo iných dokladov týkajúcich sa pôvodu a charakteru prepravovaného tovaru;

d) poskytovanie obchodných informácií akýmkoľvek spôsobom vrátane počítačových informačných systémov a elektronickej výmeny dát (s výhradou nediskriminačných obmedzení týkajúcich sa telekomunikácií);

e) uzatváranie akýchkoľvek obchodných dohôd s inými lodnými agentúrami;

f) konanie v mene spoločností okrem iného v rámci organizovania zastávok plavidiel alebo prevzatia nákladu podľa požiadaviek.

KAPITOLA III

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Článok 36

Pokiaľ ide o sektory uvedené v prílohe 5 k tejto dohode, zmluvné strany si vzájomne poskytnú zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytnuté akejkoľvek tretej krajine, pokiaľ ide o podmienky ovplyvňujúce cezhraničné poskytovanie služieb spoločnosťami Spoločenstva alebo ruskými spoločnosťami na území Ruska, resp. Spoločenstva podľa zákonov a iných právnych predpisov platných v každej zmluvnej strane.

Článok 37

S výhradou ustanovení článku 48 tejto dohody zmluvné strany povolia pre sektory uvedené v prílohe 5 k tejto dohode dočasné premiestňovanie fyzických osôb, ktoré sú zástupcami spoločnosti Spoločenstva alebo ruskej spoločnosti a ktoré žiadajú o dočasný vstup na účely rokovaní o predajoch cezhraničných služieb alebo na účely uzatvorenia dohôd o predaji cezhraničných služieb pre takúto spoločnosť, ak takíto zástupcovia nebudú zaangažovaní v realizácii priamych predajov verejnosti alebo v poskytovaní služieb samým sebe.

Článok 38

1. Pri sektoroch uvedených v prílohe 5 každá zmluvná strana môže regulovať podmienky cezhraničného poskytovania služieb na svojom území. Pokiaľ sú takéto nariadenia všeobecne uplatniteľné, tak sa spravujú primeraným, objektívnym a nestranným spôsobom.

2. Odsekom 1 nie sú dotknuté ustanovenia článkov 36 a 50.

3. Najneskôr na konci tretieho roku po podpísaní dohody a následne v ročných intervaloch zmluvné strany v rámci Rady pre spoluprácu preskúmajú:

- opatrenia zavedené ktoroukoľvek zmluvnou stranou od podpísania dohody, ovplyvňujúce cezhraničné poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 36, a

- či je možné, aby zmluvné strany prijali:

- záväzok neprijímať žiadne opatrenia ani kroky, ktoré by mohli urobiť podmienky cezhraničného poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 36, reštriktívnejšími v porovnaní so situáciou existujúcou v čase takéhoto preskúmania, alebo

- iné záväzky ovplyvňujúce ich voľnosť konania

v oblastiach odsúhlasených medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o záväzky prijaté v článku 36.

Ak po takomto preskúmaní jedna zo zmluvných strán je toho názoru, že opatrenia zavedené druhou zmluvnou stranou od podpísania dohody viedli k situácii, ktorá je výrazne reštriktívnejšia, pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje článok 36, v porovnaní so situáciou existujúcou ku dňu podpísania dohody, takáto prvá zmluvná strana môže požiadať druhú zmluvnú stranu o začatie konzultácií. V takomto prípade sa uplatňujú ustanovenia časti A prílohy 8.

4. Pri podporovaní cieľov tohto článku sa prijmú opatrenia uvedené v časti B prílohy 8.

5. Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ustanovenia článku 51. Situácie, na ktoré sa vzťahuje článok 51, sa riadia výlučne ustanoveniami tohto článku s vylúčením akýchkoľvek iných.

Článok 39

1. Pokiaľ ide o námornú dopravu, zmluvné strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodný trh a k doprave na obchodnom základe.

a) Vyššie uvedeným ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru Organizácie Spojených národov o kódexe rokovania líniových konferencií, uplatniteľným na zmluvné strany tejto dohody. Námorné linky, ktoré nie sú členmi konferencie, môžu voľne prevádzkovať svoju činnosť v súťaži s konferenciou, pokiaľ dodržujú zásadu spravodlivej hospodárskej súťaže na obchodnom základe.

b) Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok zachovať prostredie slobodnej súťaže ako základnú črtu obchodu s voľne uloženým suchým a tekutým nákladom.

2. Pri uplatňovaní zásad odseku 1 zmluvné strany:

a) odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody neuplatňujú vo svojom vzájomnom obchode žiadne ustanovenia dvojstranných dohôd medzi ktorýmkoľvek členským štátom a bývalým ZSSR o zdieľaní nákladu;

b) nezavedú ustanovenia o zdieľaní nákladu do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami o obchode s voľne uloženým suchým a tekutým nákladom a loďami plaviacimi sa po pravidelných trasách. To však nevylučuje možnosť takýchto dohovorov týkajúcich sa nákladu lodí plávajúcich po pravidelných trasách za výnimočných okolností, keď prepravné spoločnosti využívajúce lode plaviace sa po pravidelných trasách z jednej alebo druhej zmluvnej strany tejto dohody by inak nemali skutočnú príležitosť obchodovania do tretej príslušnej krajiny a z tretej príslušnej krajiny;

c) po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia, administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by predstavovali skryté obmedzenie alebo mali diskriminačný vplyv na slobodné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.

Každá zmluvná strana okrem iného poskytne zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté jej vlastným lodiam, lodiam používaným na prepravu tovaru, cestujúcich alebo tovaru aj cestujúcich, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre zahraničné lode, využívaním infraštruktúry a pomocných námorných služieb týchto prístavov, ako aj o súvisiace poplatky a odvody, colné zariadenia a prideľovanie miest na zakotvenie a zariadení na nakládku a vykládku.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po nadobudnutí platnosti tejto dohody a najneskôr do 31. decembra 1996 povedú rokovania o postupnom otváraní vnútrozemských vodných tokov každej zmluvnej strany štátnym príslušníkom a lodiarskym spoločnostiam druhej strany, pokiaľ ide o slobodu poskytovať medzinárodné morsko-riečne služby.

Článok 40

Na účely vytvorenia priaznivých podmienok pre železničnú dopravu medzi zmluvnými stranami sa dohodlo, že obidve zmluvné strany budú v rámci tejto dohody a prostredníctvom vhodných dvojstranných a mnohostranných mechanizmov podporovať:

- uľahčovanie colných odbavení a iných postupov colného odbavenia na hranici pre nákladný a vozový park,

- spoluprácu pri vytváraní vhodného vozového parku v súlade s požiadavkami medzinárodnej dopravy,

- aproximáciu nariadení a postupov, ktorými sa riadi medzinárodná doprava,

- ochranu a rozvoj medzinárodnej prepravy cestujúcich medzi členskými štátmi a Ruskom.

Článok 41

Spolupráca zabezpečuje spravodlivé, vyrovnané a konkurenčné podmienky trhu vypúšťania rakiet do vesmíru a dopravy, založeného na zdravých hospodárskych faktoroch, a podniknú sa najmä kroky na podporu rokovaní a realizácie mnohostranných pravidiel týkajúcich sa medzinárodného obchodu v oblasti služieb súvisiacich s vypúšťaním rakiet do vesmíru a dopravou.

Počas prechodného obdobia do roku 2000 sa odsúhlasia podmienky poskytovania služieb spojených s vypúšťaním rakiet do vesmíru.

Článok 42

Zmluvné strany sa vynasnažia poskytovať si vzájomnú pomoc, pokiaľ sa to týka opatrení podporujúcich cezhraničný obchod v oblasti satelitného prenosu údajov mobilnými satelitmi na svojich príslušných územiach v zhode s ich právnymi predpismi, praktikami a podmienkami. V roku 1996 sa zmluvné strany stretnú a posúdia možnosti udeliť si navzájom doložku najvyšších výhod v oblasti mobilných satelitných služieb.

Článok 43

S cieľom zabezpečiť koordinovaný rozvoj dopravy medzi zmluvnými stranami prispôsobený ich obchodným potrebám zmluvné strany môžu po nadobudnutí platnosti tejto dohody uzatvoriť konkrétne dohody týkajúce sa podmienok vzájomného prístupu na trh a poskytovania služieb v sektore dopravy, pokiaľ sa týmito podmienkami nezaoberá táto dohoda. Takéto dohody sa môžu vzťahovať na viac ako iba na jeden alebo jediný spôsob dopravy.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Na účely kapitol II, III a hlavy V sa neberie žiadny ohľad na režim poskytnutý Spoločenstvom, jeho členskými štátmi alebo Ruskom na základe záväzkov prijatých v rámci dohôd o hospodárskej integrácii.

Článok 45

Spoločnosti, ktoré ovládajú a výlučne vlastnia spoločne spoločnosti Spoločenstva a ruské spoločnosti, sú tiež oprávnené subjekty podľa ustanovení kapitol II a III tejto hlavy a hlavy V.

Článok 46

1. Ustanovenia tejto hlavy sa uplatňujú s výhradou obmedzení, ktoré sú opodstatnené z dôvodov verejného záujmu, verejnej bezpečnosti a zdravia ľudí.

2. Neuplatňujú sa na činnosti, ktoré sú na území ktorejkoľvek zmluvnej strany spojené, aj keď len príležitostne, s vykonávaním verejnej moci.

Článok 47

Rada pre spoluprácu vydáva odporúčania na ďalšiu liberalizáciu obchodu so službami, berúc do úvahy rozvoj v odvetví služieb zmluvných strán a ostatné medzinárodné záväzky prijaté týmito zmluvnými stranami, najmä vzhľadom na konečné výsledky rokovaní o všeobecnej dohode o obchode so službami, ďalej len "GATS".

Článok 48

Na účely tejto hlavy nič v tejto dohode nebráni zmluvným stranám v uplatňovaní ich zákonov a iných právnych predpisov ohľadom vstupu a pobytu, práce, pracovnoprávnych podmienok, naturalizácie fyzických osôb a poskytovania služieb za predpokladu, že ich neuplatňujú tak, aby jednej zo strán zrušili či obmedzili výhody, ktoré sa jej priznávajú podľa podmienok konkrétneho ustanovenia dohody. Vyššie uvedeným ustanovením nie je dotknuté uplatňovanie článku 46.

Článok 49

1. Doložka najvyšších výhod udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy alebo hlavy V sa neuplatňuje na daňové výhody, ktoré zmluvné strany poskytujú alebo v budúcnosti budú poskytovať na základe dohôd o zamedzení dvojitému zdaneniu alebo na základe iných daňových dohovorov.

2. Nič v tejto hlave ani v hlave V sa nesmie interpretovať tak, aby to bránilo zmluvným stranám v prijímaní alebo vymáhaní akéhokoľvek opatrenia zameraného na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo daňových únikov na základe daňových ustanovení dohôd o zamedzení dvojitému zdaneniu a iných daňových dohovorov alebo vnútroštátnych daňových právnych predpisov.

3. Nič v tejto hlave ani v hlave V sa nesmie interpretovať tak, aby to bránilo členským štátom alebo Rusku rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovníkmi, ktorí nie sú v identických situáciách, najmä pokiaľ ide o miesto ich bydliska.

Článok 50

Bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 37, žiadne ustanovenie kapitol II, III a IV tejto hlavy sa neinterpretuje tak, aby dávalo právo:

- štátnym príslušníkom členských štátov, resp. Ruska vstúpiť alebo sa zdržiavať na území Ruska, resp. Spoločenstva v akomkoľvek postavení, a najmä ako akcionár alebo partner v spoločnosti alebo ako manažér alebo zamestnanec spoločnosti, alebo ako dodávateľ alebo príjemca služieb,

- dcérskym spoločnostiam Spoločenstva alebo pobočkám ruských spoločností zamestnávať alebo nechať zamestnať na území Spoločenstva štátnych príslušníkov Ruska,

- ruským dcérskym spoločnostiam alebo pobočkám spoločností Spoločenstva zamestnávať alebo nechať zamestnať na území Ruska štátnych príslušníkov členských štátov,

- ruským spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam Spoločenstva alebo pobočkám ruských spoločností poskytovať pracovníkov, ktorí sú ruskými štátnymi príslušníkmi, ktorí budú konať za iné osoby a pod ich kontrolou na základe zmlúv o dočasnej práci,

- spoločnostiam Spoločenstva alebo ruským dcérskym spoločnostiam, alebo pobočkám spoločností Spoločenstva poskytovať pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, ktorí budú konať za iné osoby a pod ich kontrolou na základe zmlúv o dočasnej práci.

Článok 51

1. Zaobchádzanie poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto dohody odo dňa, ktorý nastane jeden mesiac pred dňom nadobudnutia účinnosti príslušných záväzkov vyplývajúcich z GATS v súvislosti s odvetviami alebo opatreniami, na ktoré sa vzťahuje GATS, nesmie byť v žiadnom prípade výhodnejšie ako zaobchádzanie poskytnuté prvou zmluvnou stranou podľa ustanovení GATS, a to v súvislosti s každým odvetvím a pododvetvím služieb a spôsobom ich poskytovania.

2. Bez toho, aby tým bol automaticky dotknutý charakter ustanovení odseku 1, zmluvná strana, ktorá prijala záväzky vyplývajúce z GATS, musí informovať druhú stranu o príslušných ustanoveniach a úpravách vyplývajúcich z týchto ustanovení tejto dohody.

3. Do jedného mesiaca od získania informácií uvedených v odseku 2 od strany, ktorá prijala záväzky vyplývajúce z GATS, druhá zmluvná strana môže oznámiť prvej zmluvnej strane svoj zámer upraviť svoje záväzky na základe tejto hlavy a takéto úpravy vykonať nasledujúcim spôsobom:

- pokiaľ bolo z dohody vyňaté určité odvetvie služieb, pododvetvie alebo spôsob poskytovania služieb, bola minimalizovaná oblasť jej pôsobnosti alebo bola podmienená splnením podmienok podľa odseku 1, identické odvetvie, pododvetvie alebo spôsob poskytovania môže byť vylúčený alebo oblasť jeho pôsobnosti minimalizovaná rovnakým spôsobom, alebo podmienená splnením identických alebo podobných podmienok.

4. Tieto úpravy vykonané druhou zmluvnou stranou musia viesť k obnoveniu rovnováhy povinností medzi jednotlivými zmluvnými stranami.

5. V prípade, ak niektorá zmluvná strana usúdi, že úpravy vykonané podľa odseku 3 neviedli k obnoveniu rovnováhy povinností medzi zmluvnými stranami, tak takáto zmluvná strana môže požiadať druhú zmluvnú stranu o začatie konzultácií do 30 dní s cieľom nájsť uspokojivé riešenie prostredníctvom akejkoľvek inej vhodnej úpravy jej povinností podľa tejto hlavy.

6. Ak sa do 30 dní od začatia takýchto konzultácií nenájde žiadne uspokojivé riešenie, tak na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany budú uplatniteľné postupy podľa článku 101.

HLAVA V

PLATBY A KAPITÁL

Článok 52

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že povolia vo voľne zameniteľnej mene akékoľvek bežné platby medzi rezidentmi Spoločenstva a Ruska, ktoré súvisia s pohybom tovaru, služieb alebo osôb realizovanom v súlade s ustanoveniami súčasnej dohody.

2. Musí byť zabezpečený voľný pohyb kapitálu medzi rezidentmi Spoločenstva a Ruska vo forme priamych investícií realizovaných v spoločnostiach vytvorených v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny a investícií realizovaných v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy IV a presun takýchto investícií do zahraničia vrátane akýchkoľvek kompenzačných platieb vyplývajúcich z takých opatrení, ako je vyvlastnenie, znárodnenie, alebo opatrení s rovnakým účinkom, a akéhokoľvek zisku pochádzajúceho z takýchto operácií.

3. Ustanovenia časti 2 nebránia Rusku uplatňovať obmedzenia zahraničných priamych investícií ruskými rezidentmi. Päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany súhlasia s tým, aby prebehli konzultácie o zachovaní takýchto obmedzení, berúc do úvahy všetky príslušné menové, fiškálne a finančné aspekty.

4. Transfery týkajúce sa pohybov kapitálu, na ktoré sa vzťahuje odsek 2, sa realizujú za podmienok rovnakého výmenného kurzu ako prevody týkajúce sa bežných transakcií.

5. Bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 6 a 7, po prechodnom období piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zmluvné strany nezavedú žiadne nové obmedzenia týkajúce sa pohybu kapitálu a s ním spojených bežných platieb medzi osobami s bydliskom v Spoločenstve a v Rusku a nespôsobia to, aby tieto dohovory boli reštriktívnejšie. Zavedenie obmedzení počas prechodného obdobia uvedeného v prvej vete tohto odseku nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa odsekov 2, 3, 4 a 9 tohto článku.

6. Po nadobudnutí účinnosti zákazu uvedeného v odseku 5 a bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1 a 2, ak za výnimočných okolností pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Ruskom spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne ťažkosti vo fungovaní politiky výmenného kurzu alebo menovej politiky Spoločenstva alebo Ruska, Spoločenstvo, resp. Rusko môže prijať ochranné opatrenia, pokiaľ ide o pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Ruskom, na obdobie nepresahujúce šesť mesiacov, ak sú takéto opatrenia bezpodmienečne nevyhnutné.

7. S odvolaním sa na ustanovenia tohto článku môže Rusko až dovtedy, kým sa nezavedie úplná konvertibilita ruskej meny v zmysle článku VIII stanov Dohody o Medzinárodnom menovom fonde (MMF), vo výnimočných prípadoch uplatňovať výmenné obmedzenia spojené s udeľovaním alebo prijímaním krátkodobých a strednodobých finančných úverov, pokiaľ takéto obmedzenia sú uvalené na Rusko pre udelenie takýchto úverov a sú povolené v súlade so štatútom Ruska podľa MMF.

Rusko uplatňuje tieto obmedzenia nediskriminačným spôsobom. Budú sa uplatňovať tak, aby došlo k čo najmenšiemu narušeniu tejto dohody. Rusko musí okamžite informovať Radu pre spoluprácu o zavedení takýchto opatrení a o akýchkoľvek zmenách takýchto opatrení.

8. Zmluvné strany vzájomne konzultujú s cieľom uľahčiť pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Ruskom na účely podporovania hlavných cieľov tejto dohody. Zmluvné strany sa snažia najmä ďalej liberalizovať pohyb kapitálu súvisiaci s nepriamym investovaním a obchodnými úvermi a pohyb kapitálu súvisiaci s finančnými pôžičkami a úvermi poskytnutými rezidentmi Spoločenstva ruským rezidentom. Rada pre spoluprácu vydáva vhodné odporúčania prvých päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

9. Zmluvné strany si vzájomne udelia doložku najvyšších výhod, a to najmä pokiaľ ide o voľnosť bežných platieb a pohybu kapitálu a o spôsoby platieb.

HLAVA VI

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, OCHRANA DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA; SPOLUPRÁCA V OBLASTI LEGISLATÍVY

Článok 53

Hospodárska súťaž

1. Zmluvné strany súhlasia, že sa vynasnažia napraviť alebo odstrániť uplatňovaním svojho práva hospodárskej súťaže alebo inak obmedzenia hospodárskej súťaže medzi podnikmi alebo spôsobené štátnou intervenciou, pokiaľ by tieto mohli negatívne ovplyvniť obchod medzi Spoločenstvom a Ruskom.

2. S cieľom dosiahnuť hlavné ciele uvedené v odseku 1:

2.1. Zmluvné strany zabezpečia, aby mali a vymáhali právne predpisy, ktoré sa zaoberajú obmedzeniami hospodárskej súťaže medzi podnikmi v rámci svojej právomoci.

2.2. Zmluvné strany sa zdržia od poskytovania vývoznej podpory uprednostňujúcej určité podniky alebo výrobu iných výrobkov, ako sú primárne výrobky. Zmluvné strany taktiež deklarujú svoju pripravenosť, počínajúc tretím rokom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, zaviesť pre iné podpory, ktoré deformujú alebo hrozia deformovať hospodársku súťaž do takej miery, že negatívne ovplyvňujú obchodovanie medzi Spoločenstvom a Ruskom, prísnu disciplínu vrátane výslovného zákazu poskytovania určitej pomoci. Tieto kategórie poskytovania podpory a pravidlá uplatniteľné na každého sa spoločne vymedzia do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Na žiadosť jednej zmluvnej strany druhá zmluvná strana poskytne informácie o svojich programoch podpory alebo o konkrétnych jednotlivých prípadoch štátnej podpory.

2.3. Počas prechodného obdobia, ktoré uplynie päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody, Rusko môže prijať opatrenia nezlučiteľné s druhou vetou bodu 2.2 za predpokladu, že tieto opatrenia budú zavedené a uplatňované za okolností uvedených v prílohe 9.

2.4. V prípade štátnych monopolov obchodného charakteru zmluvné strany deklarujú svoju pripravenosť, počínajúc tretím rokom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody, zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnej diskriminácii medzi štátnymi príslušníkmi a spoločnosťami zmluvných strán týkajúcej sa podmienok, za ktorých sa tovar nadobúda alebo za ktorých sa s tovarom obchoduje.

V prípade verejných podnikov alebo podnikov, ktorým členské štáty alebo Rusko udelili výhradné práva, strany deklarujú svoju pripravenosť, že od tretieho roku odo dňa nadobudnutia platnosti dohody zabezpečia, že sa neuzákoní ani neuchová žiadne opatrenie deformujúce obchod medzi Spoločenstvom a Ruskom, ktoré by bolo v rozpore so záujmami zmluvných strán. Toto ustanovenie nebráni z právneho hľadiska ani fakticky vykonaniu konkrétnych úloh pridelených takýmto podnikom.

2.5. Obdobie definované v bodoch 2.2 a 2.4 možno na základe dohody zmluvných strán predĺžiť.

3. V rámci Výboru pre spoluprácu sa môžu na žiadosť Spoločenstva alebo Ruska uskutočniť konzultácie o obmedzeniach alebo deformáciách hospodárskej súťaže, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, a o vymáhaní pravidiel hospodárskej súťaže s výhradou obmedzení uvalených zákonom so zreteľom na zverejnenie informácií, dôvernosť a obchodné tajomstvo. Konzultácie môžu tiež zahŕňať otázky o interpretácii odsekov 1 a 2.

4. Zmluvné strany na základe skúseností s uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže plne zvážia poskytnutie technickej pomoci iným zmluvným stranám pri rozvoji a vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov.

5. Vyššie uvedené ustanovenia žiadnym spôsobom neovplyvňujú práva zmluvnej strany uplatniť primerané opatrenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 18, aby sa vyriešili deformácie pri obchodovaní.

Článok 54

Ochrana duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

1. Podľa ustanovení tohto článku a prílohy 10 zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť, ktorú prikladajú zabezpečeniu zodpovedajúcej a účinnej ochrany a presadzovania práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2. Zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť, ktorú pripisujú povinnostiam vyplývajúcim z nasledujúcich mnohostranných dohovorov:

- Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok (Štokholmský akt 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známok (Ženeva 1977, zmenená a doplnená v roku 1979),

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (1977, pozmenená v roku 1980),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, zmenená, doplnená a pozmenená v roku 1979 a 1984),

- Protokol o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid 1989).

3. Vykonávanie ustanovení tohto článku a prílohy 10 podlieha pravidelnému preskúmaniu zmluvnými stranami v súlade s článkom 90. Ak by sa mali vyskytnúť problémy v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ovplyvňujúce obchodné podmienky, tak na žiadosť ktorejkoľvek strany prebehnú naliehavé konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenia.

Článok 55

Spolupráca v oblasti legislatívy

1. Zmluvné strany uznávajú, že dôležitou podmienkou upevňovania hospodárskych väzieb medzi Ruskom a Spoločenstvom je aproximácia právnych predpisov. Rusko vynaloží všetko potrebné úsilie, aby zabezpečilo, že jeho právne predpisy sa stanú postupne zlučiteľné s právnymi predpismi Spoločenstva.

2. Aproximácia právnych predpisov sa rozšíri najmä na nasledujúce oblasti: právo spoločností, bankové právo, podnikové účty a dane, ochrana pracovníkov na pracovisku, finančné služby, pravidlá hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie, ochrana zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, životné prostredie, ochrana spotrebiteľov, nepriame zdaňovanie, colné právo, technické pravidlá a normy, jadrové zákony a nariadenia, doprava.

HLAVA VII

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 56

1. Spoločenstvo a Rusko podporujú hospodársku spoluprácu na širokom základe s cieľom prispieť k expanzii ich hospodárstiev, k vytvoreniu podporného medzinárodného ekonomického prostredia a k integrácii medzi Ruskom a širšou oblasťou spolupráce v Európe. Takáto spolupráca posilní a rozvinie existujúce hospodárske väzby v prospech obidvoch strán.

2. Politiky a ostatné opatrenia zmluvných strán týkajúce sa tejto hlavy sa osobitne navrhujú tak, aby privodili hospodárske a sociálne reformy a reštrukturalizáciu v Rusku a riadia sa požiadavkami trvalej udržateľnosti a harmonického sociálneho rozvoja; taktiež v plnom rozsahu zahŕňajú ekologické hľadiská.

3. Táto spolupráca sa okrem iného vzťahuje na:

- rozvoj ich priemyselných odvetví a dopravy,

- využívanie nových zdrojov dodávok a nových trhov,

- podporu technologického a vedeckého pokroku,

- stimulovanie stabilného rozvoja sociálnych a ľudských zdrojov a rozvoja miestnej zamestnanosti,

- podporovanie regionálnej spolupráce s cieľom jej harmonického a trvalo udržateľného rozvoja.

4. Zmluvné strany považujú za podstatné, aby popri vytváraní vzťahov vzájomného partnerstva a spolupráce zachovali a rozvíjali spoluprácu s ostatnými európskymi štátmi a s ostatnými krajinami bývalého ZSSR na účely harmonického rozvoja regiónu a vynaložia maximálne úsilie na podporu tohto procesu.

5. Pokiaľ to prichádza do úvahy, hospodárske a ostatné formy spolupráce uvedené v tejto dohode môže podporovať Spoločenstvo na základe príslušných nariadení Rady o technickej pomoci krajinám bývalého ZSSR, berúc do úvahy priority odsúhlasené zmluvnými stranami. Podporu možno poskytnúť aj prostredníctvom iných príslušných nástrojov Spoločenstva, ktoré sú k dispozícii.

Zmluvné strany musia venovať mimoriadnu pozornosť opatreniam schopným podporiť spoluprácu s ostatnými krajinami bývalého ZSSR.

6. Ustanovenia tejto hlavy nemajú vplyv na vymáhateľnosť pravidiel hospodárskej súťaže zmluvných strán a na konkrétne ustanovenia o hospodárskej súťaži tejto dohody uplatniteľné na podniky.

Článok 57

Priemyselná spolupráca

1. Spolupráca sa zameria na podporovanie najmä:

- rozvoja obchodných väzieb medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi vrátane malých a stredných podnikov,

- zlepšovania úrovne manažmentu na podnikovej úrovni,

- procesu privatizácie v kontexte hospodárskej reštrukturalizácie a posilňovania súkromného sektora,

- úsilia tak verejného, ako aj súkromného sektora reštrukturalizovať a modernizovať priemysel počas prechodného obdobia vedúceho k trhovému hospodárstvu a za podmienok zabezpečujúcich ochranu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja,

- konverzie obranných priemyselných odvetví,

- rozvoja príslušných trhovo orientovaných obchodných pravidiel a praktík, ako aj prevodu know-how.

2. Iniciatívy v oblasti priemyselnej spolupráce musia zohľadňovať priority stanovené Spoločenstvom a Ruskom. Cieľom iniciatív musí byť najmä vytvorenie vhodného rámca pre podniky, zlepšovanie manažérskeho know-how a podpora transparentnosti, pokiaľ ide o trhy a podmienky pre podniky.

Článok 58

Podpora a ochrana investícií

1. Majúc na pamäti príslušné právomoci a oprávnenia Spoločenstva a členských štátov, spolupráca sa zameria na vytvorenie priaznivej klímy pre investície, domáce aj zahraničné, najmä prostredníctvom lepších podmienok na ochranu investícií, presunu kapitálu a výmenu informácií o investičných možnostiach.

2. Cieľom spolupráce je najmä:

- uzavretie prípadných dohôd medzi členskými štátmi a Ruskom o podpore a ochrane investícií,

- uzavretie prípadných dohôd medzi členskými štátmi a Ruskom o zamedzení dvojitého zdanenia,

- výmena informácií o investičných možnostiach okrem iného vo forme obchodných veľtrhov, výstav, obchodných týždňov a iných podujatí,

- výmena informácií o právnych predpisoch, nariadeniach a správnych postupoch v oblasti investícií.

Článok 59

Verejné obstarávanie

Zmluvné strany spolupracujú na rozvíjaní podmienok na otvorené a súťažné udeľovanie zmlúv na tovar a služby najmä prostredníctvom výziev na verejnú súťaž.

Článok 60

Posudzovanie štandardov a zhody; ochrana spotrebiteľa

1. V rámci svojich kompetencií a v súlade so svojimi právnymi predpismi zmluvné strany prijmú opatrenia s cieľom znížiť rozdiely existujúce medzi zmluvnými stranami v oblastiach metrológie, štandardizácie a certifikácie stimulovaním používania medzinárodne odsúhlasených nástrojov v týchto oblastiach.

Zmluvné strany úzko spolupracujú vo vyššie uvedených oblastiach s príslušnými európskymi a inými medzinárodnými organizáciami.

Zmluvné strany najmä stimulujú praktickú vzájomnú súčinnosť svojich príslušných organizácií s cieľom začať rokovania o dohodách o vzájomnom uznávaní v oblasti činností týkajúcich sa posudzovania zhody.

2. Zmluvné strany úzko spolupracujú s cieľom dosiahnuť zlučiteľnosť medzi svojimi systémami spotrebiteľskej ochrany.

Táto spolupráca je zameraná na vytváranie trvalých systémov vzájomného informovania o nebezpečných výrobkoch, o zlepšovaní informácií poskytovaných spotrebiteľom, najmä o cenách, o charakteristických vlastnostiach ponúkaných výrobkov a služieb, o rozvoji výmen medzi zástupcami záujmov spotrebiteľov a o zvyšovaní kompatibility politík ochrany spotrebiteľa.

Článok 61

Baníctvo a suroviny

1. Zmluvné strany spolupracujú s cieľom posilniť rozvoj sektorov baníctva a surovín. Musí sa klásť zvláštny dôraz na spoluprácu v sektore neželezných kovov.

2. Spolupráca sa zameria najmä na nasledujúce oblasti:

- výmenu informácií medzi zmluvnými stranami vo všetkých oblastiach záujmu týkajúcich sa sektorov baníctva a surovín vrátane obchodných záležitostí,

- prijatie a vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia,

- odbornú prípravu.

3. Takáto spolupráca podlieha pravidelnému preskúmaniu zmluvnými stranami v rámci zvláštneho výboru alebo orgánu, ktorý sa zriadi v súlade s ustanoveniami článku 93.

4. Týmto článkom nie sú dotknuté články zaoberajúce sa konkrétnejšie surovinami, najmä články 21, 65 a 66.

Článok 62

Veda a technika

1. Zmluvné strany podporujú obojstrannú spoluprácu v oblasti civilného vedeckého výskumu a technického rozvoja (VTR) na základe vzájomných výhod a pri zohľadnení dostupnosti zdrojov, primeraného prístupu k svojim príslušným programom a s výhradou primeraných úrovní účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva (PDV).

2. Spolupráca v oblasti vedy a techniky zahŕňa:

- výmenu vedeckých a technických informácií,

- spoločné činnosti výskumu a technického rozvoja (VTR),

- odborné školenia a programy mobility pre vedeckých pracovníkov, výskumných pracovníkov a technikov, ktorí sa na oboch stranách podieľajú na VTR.

Ak sa takáto spolupráca uskutoční vo forme činností zahŕňajúcich vzdelávanie a/alebo odbornú prípravu, musí sa uskutočniť v súlade s ustanoveniami článku 63.

Pri uskutočňovaní takejto spolupráce sa osobitná pozornosť venuje prevedeniu vedeckých pracovníkov, inžinierov, výskumných pracovníkov a technikov, ktorí sa podieľali na výskume a výrobe zbraní hromadného ničenia, na inú prácu.

3. Takáto spolupráca sa realizuje v súlade so špecifickými dohovormi, ktoré sa dohodnú a uzavrú v súlade s postupmi prijatými každou zmluvnou stranou a ktoré medziiným obsahujú príslušné predpisy v oblasti práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva (PDV).

Článok 63

Vzdelávanie a odborná príprava

1. Zmluvné strany spolupracujú s cieľom zvýšiť úroveň všeobecného vzdelania, odbornej kvalifikácie tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.

2. Spolupráca sa zameria najmä na nasledujúce oblasti:

- aktualizáciu stupňov vyššieho vzdelávania a školenia v Rusku,

- školenie výkonných predstaviteľov z verejného aj súkromného sektora a vyšších štátnych úradníkov v prioritných oblastiach, ktoré sa stanovia,

- spoluprácu medzi univerzitami, spoluprácu medzi univerzitami a firmami,

- mobilitu učiteľov, absolventov vysokých škôl, pracovníkov správy, mladých vedcov a výskumníkov a mladých ľudí,

- podporovanie vyučovania v oblasti európskych štúdií v rámci primeraných inštitúcií,

- výučbu jazykov Spoločenstva a Ruska,

- postgraduálne školenia konferenčných tlmočníkov,

- školenia pre novinárov,

- výmenu výučbových metód a podporovanie využívania moderných výučbových programov a technických zariadení,

- rozvoj dištančnej výchovy a nové školiace technológie,

- školenia pre školiteľov.

3. Do úvahy by tiež mohla prichádzať prípadná účasť jednej zmluvnej strany na príslušných programoch v oblasti vzdelávania a školenia druhej zmluvnej strany v súlade s ich príslušnými postupmi a v prípade vhodnosti sa potom vypracujú inštitucionálne rámce a plány spolupráce vychádzajúce z účasti Ruska na programe Spoločenstva Tempus.

Článok 64

Poľnohospodárstvo a agropriemyselný sektor

Spolupráca sa zameria na modernizáciu, reštrukturalizáciu a privatizáciu poľnohospodárskeho a agropriemyselného sektora v Rusku za podmienok, ktoré zabezpečia, aby sa bral ohľad na životné prostredie. Táto spolupráca sa realizuje okrem iného prostredníctvom rozvoja súkromných fariem a distribučných kanálov, spôsobov skladovania, marketingu a manažmentu, modernizácie vidieckej infraštruktúry a zlepšovania poľnohospodárskeho územného plánovania, zlepšovania produktivity, kvality a účinnosti a prevodu technológií a know-how. Zmluvné strany sa zamerajú na dosiahnutie kompatibility svojich hygienických a rastlinolekárskych noriem.

Článok 65

Energetika

1. Spolupráca sa uskutočňuje v rámci zásad trhového hospodárstva a Európskej energetickej charty, na pozadí postupnej integrácie energetických trhov v Európe.

2. Spolupráca medziiným zahŕňa nasledujúce oblasti:

- zlepšenie kvality a bezpečnosti dodávok energie ekonomicky a ekologicky správnym spôsobom,

- sformulovanie energetickej politiky,

- zlepšenie riadenia a regulovania energetického sektora v súlade s trhovým hospodárstvom,

- zavedenie celého radu inštitucionálnych, právnych, fiškálnych a iných podmienok nevyhnutných na stimulovanie rastu obchodu a investícií v sektore energetiky,

- podporovanie úspor energie a energetickej účinnosti,

- modernizáciu energetickej infraštruktúry vrátane prepojenia dodávok plynových rozvodných a elektrických sietí,

- dosah výroby, zásobovania a spotreby energie na životné prostredie s cieľom zabrániť škodlivému vplyvu týchto činností na životné prostredie alebo ho minimalizovať,

- zlepšenie energetických technológií pri dodávkach a pri konečnom použití v rámci celej škály druhov energie,

- školenia manažmentu a technické školenia v sektore energetiky.

Článok 66

Jadrový sektor

Majúc na pamäti príslušné právomoci a kompetencie Spoločenstva a jeho členských štátov, civilná spolupráca v jadrovom sektore sa realizuje okrem iného prostredníctvom implementácie dvoch dohôd o termonukleárnej fúzii a o jadrovej bezpečnosti, ktoré majú zmluvné strany odsúhlasiť.

Článok 67

Vesmír

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 41, zmluvné strany podporujú dlhodobú spoluprácu tam, kde to prichádza do úvahy, v oblastiach civilného výskumu, vývoja a komerčného využitia vesmíru. Mimoriadnu pozornosť venujú najmä iniciatívam v plnej miere využívajúcim na obojstranne výhodnom základe komplementárnosť svojich aktivít.

Článok 68

Stavebníctvo

Zmluvné strany spolupracujú v oblasti stavebného priemyslu, najmä v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú články 55, 57, 60, 62, 63 a 77 tejto dohody.

Táto spolupráca sa okrem iného zameria na modernizáciu a reštrukturalizáciu sektora stavebníctva v Rusku v súlade so zásadami trhového hospodárstva a pri náležitom zohľadnení súvisiacich zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych hľadísk.

Článok 69

Životné prostredie

1. Majúc na pamäti Európsku energetickú chartu a vyhlásenie lucernskej konferencie z roku 1993, zmluvné strany rozvíjajú a upevňujú spoluprácu v oblasti životného prostredia a zdravia ľudí.

2. Spolupráca sa zameria na boj proti zhoršovaniu životného prostredia, a najmä na:

- účinné sledovanie úrovní znečistenia a posudzovanie životného prostredia; informačný systém o stave životného prostredia,

- boj proti lokálnemu, regionálnemu a cezhraničnému znečisťovaniu ovzdušia a vôd,

- ekologickú obnovu,

- trvale udržateľnú, účinnú a environmentálne efektívnu výrobu a využívanie energie; bezpečnosť priemyselných závodov,

- klasifikáciu a bezpečnú manipuláciu s chemikáliami,

- kvalitu vôd,

- znižovanie odpadu, recyklovanie odpadu a bezpečnú likvidáciu odpadu, vykonávanie bazilejského dohovoru,

- environmentálny dosah poľnohospodárstva, pôdnej erózie a chemického znečistenia,

- ochranu lesov,

- zachovanie biodiverzity, chránených oblastí a trvalo udržateľného využitia a riadenia biologických zdrojov,

- územné plánovanie vrátane výstavby a urbanistického plánovania,

- využívanie ekonomických a fiškálnych nástrojov,

- globálnu klimatickú zmenu,

- environmentálne vzdelávanie a povedomie,

- vykonanie dohovoru Espoo o posúdení environmentálneho dosahu v cezhraničnom kontexte.

3. Spolupráca sa uskutoční najmä prostredníctvom:

- plánovania postupu v prípade katastrofy a iných havarijných situácií,

- výmeny informácií a odborníkov vrátane informácií a odborníkov, ktorí sa zaoberajú prenosom čistých technológií a bezpečného a environmentálne vhodného využitia biotechnológií,

- spoločných výskumných činností,

- zlepšovania právnych predpisov v duchu noriem Spoločenstva,

- spolupráce na regionálnej úrovni vrátane spolupráce v rámci Európskej agentúry pre životné prostredie a na medzinárodnej úrovni,

- rozvoja stratégií najmä z hľadiska globálnych a klimatických problémov a tiež z hľadiska dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja,

- štúdie environmentálneho dosahu.

Článok 70

Doprava

Strany rozvíjajú a posilňujú svoju spoluprácu v oblasti dopravy.

Táto spolupráca sa okrem iného zameria na reštrukturalizáciu a modernizáciu dopravných systémov a sietí v Rusku a tam, kde to prichádza do úvahy, na rozvoj a zabezpečovanie zlučiteľnosti dopravných systémov v kontexte dosiahnutia globálnejšieho dopravného systému.

Táto spolupráca okrem iného zahŕňa:

- modernizáciu riadenia a fungovania cestnej dopravy, železníc, prístavov a letísk,

- modernizáciu a rozvoj infraštruktúry železníc, vodných ciest, ciest, prístavov, letísk a leteckej navigácie vrátane modernizácie významných trás spoločného záujmu a transeurópskych spojení pre vyššie uvedené spôsoby dopravy,

- podporu a rozvoj kombinovanej prepravy,

- podporu programov spoločného výskumu a rozvoja,

- vypracovanie legislatívneho a inštitucionálneho rámca na rozvoj politík a vykonávanie politík vrátane privatizácie dopravného sektora.

Článok 71

Poštové služby a telekomunikácie

1. Zmluvné strany rozšíria a upevnia spoluprácu v tejto oblasti s cieľom postupnej integrácie svojich telekomunikačných a poštových sietí na technickej úrovni. Na tento účel iniciujú menovite nasledujúce činnosti:

- výmenu informácií o telekomunikačných a poštových službách a o politikách pre oblasť televízneho vysielania,

- výmenu technických a iných informácií, realizáciu školení a poradenských činností,

- realizáciu prevodu technológií a know-how,

- zabezpečovanie príslušných úradov na obidvoch stranách s cieľom realizácie spoločných projektov,

- podporovanie predovšetkým nových komunikačných zariadení na potreby komerčných a verejných inštitúcií,

- podporovanie európskych technických noriem, systémov certifikácie a regulačných prístupov,

- spoluprácu pri zabezpečovaní komunikácie v kritických prípadoch, vzájomné konzultácie pri vypracúvaní smerníc na spoluprácu operátorov v podmienkach katastrof atď.

2. Tieto činnosti sa zamerajú okrem iného na nasledujúce prioritné oblasti:

- rozvoj a modernizáciu integrovaného telekomunikačného sektora v Rusku v rámci trhových reforiem a tvorby príslušného regulačného základu,

- modernizáciu ruskej telekomunikačnej siete a jej integráciu na technickej úrovni európskych a celosvetových sietí,

- spoluprácu pri vývoji systémov výmeny informácií a prenosu údajov medzi organizáciami Spoločenstva a Ruska,

- integráciu transeurópskych telekomunikačných sietí na technickej úrovni,

- modernizáciu ruských poštových a vysielacích služieb vrátane právnych a regulačných hľadísk,

- riadenie telekomunikačných, poštových, televíznych a vysielacích služieb v meniacom sa ekonomickom prostredí obidvoch zmluvných strán, okrem iného organizačných štruktúr, stratégií a plánovania, colnej politiky a nákupných zásad.

Článok 72

Finančné služby

Zmluvné strany spolupracujú s cieľom vytvoriť a rozvíjať vhodný rámec na sektor bankovníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb v Rusku, prispôsobený potrebám trhového hospodárstva.

Spolupráca sa zameria na:

- vypracovanie účtovných predpisov, ktoré sú vhodné pre voľné trhové hospodárstvo a ktoré sú kompatibilné s predpismi prijatými členskými štátmi,

- reštrukturalizáciu bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb,

- zdokonalenie monitorovania a regulácie v sektore bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb,

- vypracovanie kompatibilných systémov auditu,

- výmenu informácií o príslušných platných alebo pripravovaných zákonoch,

- modernizáciu infraštruktúry obchodných a súkromných bánk.

Článok 73

Regionálny rozvoj

Zmluvné strany posilnia spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Podporujú na úrovni celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánov výmenu informácií o regionálnej politike a politike územného plánovania a o metódach formulovania regionálnej politiky s osobitným dôrazom na rozvoj znevýhodnených oblastí.

Strany tiež podporia priame kontakty medzi príslušnými regiónmi a verejnými organizáciami zodpovednými za plánovanie regionálneho rozvoja medziiným s cieľom vymieňať si metódy a spôsoby posilňovania regionálneho rozvoja.

Článok 74

Spolupráca v sociálnej oblasti

1. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, zmluvné strany rozvíjajú vzájomnú spoluprácu s cieľom zlepšiť úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci.

Spolupráca zahŕňa najmä:

- vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci so špecifickým zameraním na sektory činností s vysokými rizikami,

- rozvoj a podporu preventívnych opatrení na boj proti chorobám z povolania a iným poruchám súvisiacim s povolaním,

- zabránenie nebezpečenstvám veľkých havárií a zaobchádzanie s toxickými chemikáliami,

- výskum s cieľom rozvoja poznatkov súvisiacich s pracovným prostredím a ochranou zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

2. Pokiaľ ide o zamestnanosť, spolupráca zahŕňa najmä technickú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

- optimalizácia pracovného trhu,

- modernizácia hľadania zamestnania a konzultačné služby,

- plánovanie a riadenie reštrukturalizačných programov,

- podpora rozvoja lokálnej zamestnanosti,

- výmena informácií o programoch flexibilnej zamestnanosti vrátane programov stimulujúcich na samostatné zamestnanie a podporujúcich podnikanie.

3. Zmluvné strany venujú zvláštnu pozornosť spolupráci v oblasti sociálnej ochrany, ktorá medziiným zahŕňa spoluprácu v oblasti plánovania a vykonávania reforiem sociálnej ochrany v Rusku.

Tieto reformy v Rusku sa zamerajú na rozvoj spôsobov ochrany vlastných trhových hospodárstiev a zahrnú všetky formy sociálnej ochrany.

Spolupráca zahŕňa aj technickú pomoc na rozvoj inštitúcií sociálneho zabezpečenia s cieľom podporovať postupný prechod na systém spočívajúci v kombinácii príspevkových foriem a foriem sociálnej pomoci ochrany, ako aj mimovládnych organizácií poskytujúcich sociálne služby.

Článok 75

Cestovný ruch

Zmluvné strany zvýšia a rozvinú spoluprácu, ktorá zahŕňa:

- uľahčenie cestovného ruchu,

- spoluprácu medzi oficiálnymi orgánmi cestovného ruchu,

- zvýšenie toku informácií,

- prevod know-how,

- štúdium možností spoločných činností.

Článok 76

Malé a stredné podniky

1. Zmluvné strany sa zamerajú na rozvoj a posilnenie malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu spolupráce medzi MSP Spoločenstva a Ruska.

2. Zmluvné strany podporujú výmenu informácií a know-how okrem iného v takých oblastiach, ako sú:

- právne, administratívne, technické, daňové, finančné a ostatné podmienky potrebné na zakladanie a rozširovanie MSP a na cezhraničnú spoluprácu,

- poskytovanie špecializovaných služieb požadovaných zo strany MSP, ako je školenie riadiacich pracovníkov, účtovníctvo, marketing, kontrola kvality, vytváranie a posilňovanie agentúr, ktoré takéto služby poskytujú,

- vytváranie trvalých a stálych väzieb medzi operátormi Spoločenstva a ruskými operátormi s cieľom zlepšiť tok informácií do MSP a podporovať cezhraničnú spoluprácu okrem iného prostredníctvom prístupu a činnosti siete obchodnej spolupráce a európskych informačných korešpondenčných centier, za predpokladu, že pre každú z týchto sietí budú splnené potrebné podmienky.

Zmluvné strany úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť splnenie potrebných podmienok prístupu do sietí.

Článok 77

Komunikácia, informatika a informačná infraštruktúra

1. Zmluvné strany podporujú rozvoj moderných metód narábania s informáciami vrátane médií. Vykonajú príslušné vhodné kroky na posilnenie účinnej vzájomnej výmeny informácií. Priorita sa musí venovať programom zameraným na poskytovanie základných informácií o Spoločenstve verejnosti a špecializovaných informácií odborným obchodným kruhom.

2. Zmluvné strany vynaložia potrebné úsilie rozšíriť a upevniť túto spoluprácu s cieľom vytvorenia vhodnej informačnej infraštruktúry. Na tento účel iniciujú menovite tieto činnosti:

- výmenu informácií o politikách vytvárania informačných infraštruktúr vrátane regulačných politík,

- využívanie možnosti spoločných projektov výskumu a vývoja informačných a komunikačných technológií a vytvárania informačnej infraštruktúry prispôsobenej potrebám trhového hospodárstva, berúc do úvahy konverzný potenciál ruských podnikov a ruské záujmy v oblasti informatizácie a umožňujúc interoperabilitu s informačnými infraštruktúrami v Spoločenstve,

- rozvíjanie spoločných programov týkajúcich sa školenia odborníkov v oblasti informačných technológií a informačných služieb,

- podporovanie európskych technických noriem, systémov certifikácie a regulačných prístupov.

Článok 78

Clo

1. Cieľom spolupráce je dosiahnuť kompatibilitu colných systémov zmluvných strán.

2. Spolupráca zahŕňa najmä tieto oblasti:

- výmenu informácií,

- zlepšenie pracovných metód,

- harmonizáciu a zjednodušenie colných konaní týkajúcich sa tovaru, s ktorým sa obchoduje medzi zmluvnými stranami,

- prepojenie medzi tranzitnými systémami Spoločenstva a Ruska,

- podporu pri zavádzaní a riadení moderných colných informačných systémov vrátane počítačových systémov na kontrolných colných miestach,

- vzájomnú pomoc a spoločné akcie, pokiaľ ide o tovar "s dvojakým použitím" a o tovar podliehajúci necolným obmedzeniam,

- organizovanie seminárov a školení.

V prípade potreby sa poskytne technická pomoc.

3. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia spolupráca predpokladaná v tejto dohode, a najmä podľa článku 82 a 84, vzájomná pomoc medzi administratívnymi orgánmi v colných záležitostiach zmluvných strán sa uskutoční v súlade s ustanoveniami protokolu č. 2.

Článok 79

Spolupráca v oblasti štatistiky

1. Spolupráca sa zameria na budúci rozvoj účinných štatistických systémov, medzinárodnú a programovo-technickú kompatibilitu štatistických údajov s cieľom poskytnúť načas spoľahlivé štatistické údaje potrebné na podporu a monitorovanie hospodárskej spolupráce medzi zmluvnými stranami a procesu hospodárskych reforiem v Rusku a taktiež prispieť k rozvoju súkromného podnikania v Rusku.

2. Strany spolupracujú najmä s cieľom:

- podporovať rozvoj účinného štatistického systému v Rusku, a to najmä na účely vypracúvania vhodného inštitucionálneho rámca,

- zlepšiť štandardy školenia a odbornú úroveň pracovníkov pre oblasť štatistiky,

- dosiahnuť harmonizáciu s medzinárodnými metódami, a to najmä s metódami, normami a klasifikáciami Spoločenstva,

- poskytovať hospodárskym prevádzkovateľom súkromného a verejného sektora príslušné makroekonomické a mikroekonomické údaje,

- garantovať dôvernosť údajov,

- vymieňať si štatistické informácie a na tento účel budovať a/alebo využívať databázy.

Článok 80

Ekonómia

Zmluvné strany uľahčia proces hospodárskych reforiem a koordinovanie hospodárskych politík a spolupracujú na zlepšení porozumenia základov svojich príslušných hospodárstiev a tvorby a realizácie hospodárskej politiky v trhovom hospodárstve.

Strany:

- si vymieňajú informácie o makroekonomickej výkonnosti a perspektívach a o stratégiách rozvoja,

- spoločne analyzujú hospodárske otázky obojstranného záujmu vrátane rámcovania hospodárskej politiky a nástrojov jej realizácie,

- podporujú extenzívnu spoluprácu medzi ekonómami a vyššími úradníkmi s cieľom urýchliť prevod informácií a know-how na navrhovanie hospodárskych politík a zabezpečujú intenzívnejšie šírenie výsledkov politicky relevantného výskumu.

Článok 81

Pranie špinavých peňazí

1. Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vyvinúť úsilie a spolupracovať s cieľom zabrániť používaniu svojich finančných systémov na pranie príjmov z trestných činností vo všeobecnosti, a najmä z drogových trestných činov.

2. Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa administratívnu a technickú pomoc na účely stanovenia vhodných noriem proti praniu špinavých peňazí, rovnocenných s normami prijatými v tejto oblasti Spoločenstvom a medzinárodným fórom vrátane Pracovnej skupiny pre finančné akcie (FATF).

Článok 82

Boj proti drogám

Zmluvné strany spolupracujú na zvyšovaní efektívnosti a účinnosti základných politík a opatrení proti nedovolenej výrobe, dodávkam a predaju narkotík a psychotropných látok vrátane prevencie zneužitia chemikálií na výrobu drog a prekurzorov, ako aj pri podporovaní prevencie dopytu po drogách a jeho znižovaní. Spolupráca v tejto oblasti sa zakladá na vzájomných konzultáciách a úzkej spolupráci medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o ciele a opatrenia v rôznych oblastiach súvisiacich s drogami, a zabezpečí okrem iného výmenu školiacich programov a tam, kde to prichádza do úvahy, zahŕňa technickú pomoc Spoločenstva.

Článok 83

Spolupráca v oblasti regulácie kapitálových pohybov a platieb v Rusku

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 52, zmluvné strany, uznávajúc potrebu stabilného fungovania a rozvoja trhu s ruskou domácou menou, spolupracujú v oblasti tvorby účinného systému regulácie kapitálových pohybov a platieb v Rusku.

Majúc na pamäti skúsenosti, pôsobnosť a príslušné možnosti členských štátov a Spoločenstva, spolupráca v tejto oblasti, podporovaná technickou pomocou Spoločenstva, sa okrem iného vzťahuje na:

- vytváranie väzieb medzi príslušnými orgánmi Spoločenstva a jeho členských štátov a Ruska,

- výmenu informácií na pravidelnom základe,

- pomoc pri vypracúvaní príslušných nariadení.

S cieľom umožniť optimálne využívanie disponibilných zdrojov strany zabezpečia úzku koordináciu s opatreniami prijatými inými krajinami a medzinárodnými organizáciami.

HLAVA VIII

SPOLUPRÁCA PRI PREVENCII NEZÁKONNÝCH ČINNOSTÍ

Článok 84

Zmluvné strany nadviažu spoluprácu zameranú na zamedzenie nezákonným činnostiam, ako je:

- nelegálne prisťahovalectvo a nelegálna prítomnosť fyzických osôb, ktoré sú ich štátnymi príslušníkmi, na území druhej strany, a to so zreteľom na zásady a prax opätovného prijímania osôb,

- nezákonné činnosti v oblasti hospodárstva vrátane korupcie,

- nezákonné transakcie rôznych tovarov vrátane priemyselných odpadov,

- falšovanie,

- nedovolené obchodovanie s narkotikami a psychotropnými látkami.

Spolupráca vo vyššie uvedených oblastiach sa bude zakladať na vzájomných konzultáciách a úzkej súčinnosti a bude poskytovať odbornú a administratívnu pomoc vrátane:

- navrhovania vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti prevencie nezákonných činností,

- vytvárania informačných stredísk,

- zvyšovania účinnosti inštitúcií zaoberajúcich sa prevenciou nezákonných činností,

- školenia pracovníkov a rozvoja výskumnej infraštruktúry,

- vypracovania vzájomne prijateľných opatrení zabraňujúcich nezákonným činnostiam.

HLAVA IX

KULTÚRNA SPOLUPRÁCA

Článok 85

1. Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať kultúrnu spoluprácu s cieľom posilniť existujúce väzby medzi svojimi národmi a podporovať vzájomné spoznávanie svojich jazykov a kultúr pri dodržiavaní kreatívnej slobody a recipročného prístupu ku kultúrnym hodnotám.

2. Spolupráca zahŕňa najmä nasledujúce oblasti:

- výmenu informácií a skúseností v oblasti starostlivosti a ochrany pamätníkov, nálezísk (architektonické dedičstvo),

- kultúrnu výmenu medzi inštitúciami, umelcami a ostatnými osobami pracujúcimi v oblasti kultúry,

- prekladanie literárnych diel.

3. Rada pre spoluprácu predloží odporúčania na implementáciu tohto článku.

HLAVA X

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 86

S cieľom dosiahnuť hlavné ciele tejto dohody, a najmä jej hláv VI a VII, a v súlade s článkami 87, 88 a 89 Rusko bude profitovať z dočasnej finančnej pomoci Spoločenstva prostredníctvom technickej pomoci vo forme grantov na účely urýchlenia hospodárskej transformácie v Rusku.

Článok 87

Táto finančná pomoc bude zastrešená v rámci programu TACIS, tak ako je plánované v príslušnom nariadení Rady Spoločenstva.

Článok 88

Ciele a oblasti finančnej pomoci Spoločenstva sa ustanovia v indikatívnom programe odzrkadľujúcom stanovené priority, ktorý odsúhlasia obidve zmluvné strany, pričom zohľadnia potreby Ruska, jeho sektorové absorpčné kapacity a postup reformy. Zmluvné strany o tom informujú Radu pre spoluprácu.

Článok 89

S cieľom umožniť optimálne využitie dostupných zdrojov zmluvné strany zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva vo forme technickej pomoci vykonali v úzkej koordinácii s príspevkami z iných zdrojov, ako sú členské štáty, ostatné krajiny a medzinárodné organizácie, ako napríklad Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Európska banka pre obnovu a rozvoj.

HLAVA XI

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 90

Týmto sa ustanovuje Rada pre spoluprácu, ktorá dohliada na vykonanie tejto dohody. Zasadá raz ročne na úrovni ministrov a zakaždým, keď si to vyžadujú okolnosti. Na účel naplnenia cieľov tejto dohody skúma závažné otázky, ktoré sa vyskytnú v rámci dohody, a iné dvojstranné a medzinárodné otázky, ktoré zaujímajú obe strany. Rada pre spoluprácu môže taktiež vydávať príslušné odporúčania na základe dohody medzi zástupcami zmluvných strán v rámci Rady pre spoluprácu.

Článok 91

1. Rada pre spoluprácu pozostáva z členov Rady Európskej únie a z členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a z členov vlády Ruskej federácie na strane druhej.

2. Rada pre spoluprácu vypracuje svoj rokovací poriadok.

3. Funkciu predsedu Rady pre spoluprácu vykonáva striedavo zástupca Spoločenstva a člen vlády Ruskej federácie.

Článok 92

1. Rade pre spoluprácu pomáha pri výkone jej povinností Výbor pre spoluprácu zložený zo zástupcov členov Rady Európskej únie a zo zástupcov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a zo zástupcov vlády Ruskej federácie na strane druhej, zvyčajne na úrovni vyšších štátnych úradníkov. Funkciu predsedu Výboru pre spoluprácu vykonáva striedavo zástupca Spoločenstva a zástupca vlády Ruskej federácie.

Vo svojom rokovacom poriadku Rada pre spoluprácu stanoví povinnosti Výboru pre spoluprácu, medzi ktoré patrí príprava zasadaní Rady pre spoluprácu a také povinnosti, ktoré sú uvedené v článkoch 16, 17 a 53 a v prílohe 2, a tiež spôsob činnosti výboru.

2. Rada pre spoluprácu môže preniesť akúkoľvek zo svojich právomocí na Výbor pre spoluprácu, ktorý zabezpečí kontinuitu medzi zasadnutiami Rady pre spoluprácu.

Článok 93

Rada pre spoluprácu môže rozhodnúť o zriadení akýchkoľvek iných zvláštnych výborov alebo orgánu, ktorý jej môže pomáhať pri vykonávaní jej povinností, a stanoví zloženie a povinnosti takýchto výborov alebo orgánov a systém ich práce.

Článok 94

Pri skúmaní akejkoľvek otázky, ktorá sa v rámci tejto dohody vyskytne v súvislosti s ustanovením odvolávajúcim sa na určitý článok GATT, Rada pre spoluprácu v čo najväčšej miere zohľadní výklad, ktorý sa zvyčajne prikladá danému článku GATT zmluvnými stranami GATT.

Článok 95

Týmto sa ustanovuje Parlamentný výbor pre spoluprácu. Zasadá v časových intervaloch, ktoré si stanoví sám.

Článok 96

1. Parlamentný výbor pre spoluprácu sa skladá z členov Európskeho parlamentu na jednej strane a členov Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie na strane druhej.

2. Parlamentný výbor pre spoluprácu vypracuje svoj rokovací poriadok.

3. Parlamentnému výboru pre spoluprácu striedavo predsedá člen Európskeho parlamentu, resp. člen Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie v súlade s ustanoveniami uvedenými v jeho rokovacom poriadku.

Článok 97

Parlamentný výbor pre spoluprácu môže od Rady pre spoluprácu žiadať príslušné informácie týkajúce sa vykonávania tejto dohody. Rada pre spoluprácu poskytne požadované informácie výboru.

Parlamentný výbor pre spoluprácu je informovaný o odporúčaniach Rady pre spoluprácu.

Parlamentný výbor pre spoluprácu môže Rade pre spoluprácu predkladať odporúčania.

Článok 98

1. V rámci pôsobnosti tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú, že zabezpečia, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali nediskriminačný prístup v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi k príslušným súdom a správnym orgánom strán na obranu svojich osobných práv a vlastníckych práv vrátane práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

2. V rámci obmedzení svojich príslušných právomocí zmluvné strany:

- podporia prijatie rozhodcovského konania na riešenie sporov vyplývajúcich z obchodných transakcií a transakcií spolupráce uzavretej hospodárskymi prevádzkovateľmi Spoločenstva a Ruska,

- súhlasia, že ak sa spor predloží na rozhodcovské konanie, každá strana sporu si môže s výnimkou prípadov, keď predpisy rozhodcovského centra zvoleného zmluvnými stranami stanovujú inak, vybrať vlastného rozhodcu bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť a že predsedajúci tretí rozhodca alebo jediný rozhodca môže byť občanom tretieho štátu,

- odporučia svojim hospodárskym prevádzkovateľom, aby si na základe vzájomného súhlasu zvolili právo uplatniteľné na ich zmluvy,

- podporia odvolávanie sa na pravidlá rozhodcovského konania vypracované Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo (Uncitral) a na rozhodcovské konanie akéhokoľvek strediska štátu, ktorý je signatárom Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov, uzatvoreného v New Yorku 10. júna 1958.

Článok 99

Nič v tejto dohode nebráni zmluvnej strane prijať akékoľvek opatrenia:

1. ktoré považuje za nevyhnutné z hľadiska ochrany svojich hlavných bezpečnostných záujmov:

a) tak, aby sa zabránilo úniku informácií v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b) ktoré sa týkajú štiepnych materiálov alebo materiálov, z ktorých takéto materiály pochádzajú;

c) ktoré sa týkajú výroby alebo obchodovania so zbraňami, muníciou alebo vojenským materiálom alebo sa týkajú výskumu, vývoja alebo výroby materiálu nevyhnutného na obranné účely, ak takéto opatrenia nezhoršujú podmienky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o výrobky neurčené na konkrétne vojenské účely;

d) v prípade závažných vnútorných narušení negatívne ovplyvňujúcich udržanie práva a poriadku v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny alebo s cieľom splniť záväzky, ktoré prijala na účely zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti; alebo

2. ktoré považuje za nevyhnutné z hľadiska dodržiavania svojich medzinárodných povinností a záväzkov alebo autonómnych opatrení prijatých v súlade s takýmito všeobecne uznávanými medzinárodnými povinnosťami a záväzkami o kontrole priemyselných výrobkov a technológie s dvojakým použitím.

Článok 100

1. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto dohode:

- dohovory, ktoré Rusko uplatňuje voči Spoločenstvu, nesmú spôsobovať diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami a firmami,

- dohovory, ktoré uplatňuje Spoločenstvo v súvislosti s Ruskom, nesmú viesť k diskriminácii medzi ruskými štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami, alebo ich firmami.

2. Ustanoveniami odseku 1 nie je dotknuté právo zmluvných strán uplatňovať príslušné ustanovenia svojich daňových právnych predpisov na daňovníkov, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich bydliska.

Článok 101

1. Zmluvné strany môžu Rade pre spoluprácu predložiť akýkoľvek spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

2. Rada pre spoluprácu môže vyriešiť spor prostredníctvom odporúčania.

3. V prípade, že spor nemožno vyriešiť v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže druhej zmluvnej strane oznámiť vymenovanie zmierovateľa; druhá strana musí potom do dvoch mesiacov vymenovať druhého zmierovateľa. Na uplatňovanie tohto postupu sa Spoločenstvo a členské štáty považujú za jednu stranu sporu.

Rada pre spoluprácu menuje tretieho zmierovateľa.

Odporúčania zmierovateľov sa prijímajú väčšinovým hlasovaním. Takéto odporúčania nie sú pre zmluvné strany záväzné.

4. Rada pre spoluprácu môže na urovnávanie sporov vypracovať procesný poriadok.

Článok 102

Zmluvné strany súhlasia s okamžitými konzultáciami prostredníctvom vhodných kanálov na požiadanie jednej alebo druhej strany s cieľom prediskutovať akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa interpretácie alebo vykonávania tejto dohody a ostatných príslušných stránok vzťahov medzi zmluvnými stranami.

Ustanovenia tohto článku nijako neovplyvňujú a nie sú nimi dotknuté články 17, 18, 101 a 107.

Článok 103

Zaobchádzanie poskytnuté Rusku podľa tejto dohody nie je v žiadnom prípade priaznivejšie ako zaobchádzanie, ktoré si vzájomne poskytujú členské štáty.

Článok 104

Na účely tejto dohody sa pod pojmom "zmluvné strany" rozumie Spoločenstvo alebo jeho členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty v súlade s ich príslušnými právomocami na jednej strane a Ruskom na strane druhej.

Článok 105

Pokiaľ sa týka predmetu úpravy tejto dohody, ktorý upravuje Zmluva o Európskej energetickej charte a protokoly k nej, táto zmluva a protokoly budú po nadobudnutí platnosti upravovať tento predmet úpravy , avšak iba v takom rozsahu, v akom je to v nich stanovené.

Článok 106

Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie 10 rokov. Táto dohoda sa automaticky každoročne obnoví, pokiaľ jedna zo strán nepredloží druhej strane písomné vypovedanie tejto dohody šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Článok 107

1. Strany vykonajú všetky všeobecné alebo špecifické opatrenia požadované na splnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody. Dohliadnu na to, aby boli dosiahnuté hlavné ciele uvedené v tejto dohode.

2. Ak ktorákoľvek zo strán dospeje k názoru, že druhá strana nesplnila svoj záväzok podľa tejto dohody, môže prijať príslušné opatrenia. Pred prijatím takýchto opatrení, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti, však predloží Rade pre spoluprácu všetky príslušné informácie požadované na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenia, ktoré sú pre obidve strany prijateľné.

Pri voľbe týchto opatrení sa musia uprednostniť také opatrenia, ktoré v čo najmenšej miere narušia riadne plnenie dohody. Tieto opatrenia sa okamžite oznámia Rade pre spoluprácu, ak tak druhá strana vyžaduje.

Článok 108

Prílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 spolu s protokolmi č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 109

Pokiaľ sa podľa tejto dohody nedosiahnu rovnocenné práva pre jednotlivcov a hospodárskych prevádzkovateľov, táto dohoda neovplyvňuje práva, ktoré majú zabezpečené prostredníctvom existujúcich dohôd záväzných pre jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Rusko na strane druhej s výnimkou oblastí, ktoré patria do právomoci Spoločenstva, a nebudú ňou dotknuté záväzky členských štátov vyplývajúce z tejto dohody v oblastiach patriacich do ich pôsobnosti.

Článok 110

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto zmluvách, a na územie Ruska na strane druhej.

Článok 111

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, talianskom a ruskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 112

Zmluvné strany schvália túto dohodu v súlade s vlastnými postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď sa zmluvné strany navzájom informujú o ukončení postupov uvedených v prvom odseku.

Po nadobudnutí platnosti a pokiaľ ide o vzťahy medzi Ruskom a Spoločenstvom, táto dohoda nahrádza bez toho, aby tým bol dotknutý článok 22 ods. 1, 3 a 5, Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a hospodárskej a obchodnej spolupráci, podpísanú v Bruseli 18. decembra 1989.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Corfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Dohoda vypracovaná v jedenástich úradných jazykoch Európskej únie (španielsky, dánsky, nemecky, grécky, anglicky, francúzsky, taliansky, holandsky, portugalsky, fínsky, švédsky) bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 327, 28.11.1997, s. 3.Česká, estónska, lotyšská, litovská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia sú uverejnené v tomto zväzku osobitného vydania 2004.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha 1 | Indikatívny zoznam výhod poskytovaných Ruskom krajinám bývalého ZSSR v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda (od januára 1994) |

Príloha 2 | Výnimky z článku 15 (množstvové obmedzenia) |

Príloha 3 | Výhrady Spoločenstva v súlade s článkom 28 ods. 2 |

Príloha 4 | Výhrady Ruska v súlade s článkom 28 ods. 3 |

Príloha 5 | Cezhraničné poskytovanie služieb Zoznam služieb, na ktoré si zmluvné strany udelia doložku najvyšších výhod |

Príloha 6 | Definície týkajúce sa finančných služieb |

Príloha 7 | Finančné služby |

Príloha 8 | Ustanovenia týkajúce sa článku 34 a 38 |

Príloha 9 | Prechodné obdobie na ustanovenia o hospodárskej súťaži a na zavedenie množstvových obmedzení |

Príloha 10 | Ochrana duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva uvedená článku 54 |

ZOZNAM PROTOKOLOV

Protokol č. 1 | o založení kontaktnej skupiny pre uhlie a oceľ |

Protokol č. 2 | o vzájomnej administratívnej pomoci na správne uplatňovanie colných predpisov |

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia:

BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,

DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

ÍRSKA,

TALIANSKEJ REPUBLIKY,

LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,

HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvných strán Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE a Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE a EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len "Spoločenstvo",

na jednej strane a

splnomocnený zástupca RUSKEJ FEDERÁCIE, ďalej len "Rusko",

na strane druhej,

ktorí sa stretli na Korfu dvadsiateho štvrtého júna tisícdeväťstodeväťdesiatštyri na účely podpísania Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, ďalej len "dohoda o partnerstve a spolupráci", prijali tieto znenia:

dohodu o partnerstve a spolupráci vrátane jej príloh a týchto protokolov:

Protokol č. 1 o založení kontaktnej skupiny pre uhlie a oceľ,

Protokol č. 2 o vzájomnej administratívnej pomoci na správne uplatňovanie colných predpisov.

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnený zástupca Ruska prijali znenie spoločných vyhlásení uvedených ďalej a pripojených k tomuto záverečnému aktu:

spoločné vyhlásenie týkajúce sa hlavy III a článku 94 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 10 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 12 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 17 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 18 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 22 ods. 1 druhej zarážke dohody

spoločné vyhlásenie k článku 24 dohody

spoločné vyhlásenie k článkom 26, 32 a 37 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 28 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 29 ods. 3 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 30 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 30 písm. a) a g) dohody

spoločné vyhlásenie k pojmu "ovládanie" v článku 30 písm. b) a v článku 45 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 30 písm. h) tretiemu pododseku dohody

spoločné vyhlásenie k článku 31 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 34 ods. 1 dohody

spoločné vyhlásenie k článkom 34 a 38 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 35 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 39 ods. 2 písm. c) druhému pododseku dohody o otvorení prístavov

spoločné vyhlásenie k článku 39 ods. 2 písm. c) druhému pododseku dohody o lodiach plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny

spoločné vyhlásenie k článku 44 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 46 ods. 2 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 48 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 52 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 53 ods. 2.2 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 54 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 99 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 101 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 107 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 107 ods. 2 dohody

spoločné vyhlásenie k článkom 2 a 107 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 112 dohody

spoločné vyhlásenie k článku 6 protokolu č. 2.

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Ruska vzali na vedomie nasledujúce výmeny listov pripojené k tomuto záverečnému aktu:

výmenu listov týkajúcu sa článku 22 dohody

výmenu listov týkajúcu sa článku 52 dohody.

Splnomocnený zástupca Ruska vzal na vedomie vyhlásenia uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu:

vyhlásenie Spoločenstva k článku 36 dohody

vyhlásenie Spoločenstva k článku 54 dohody.

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva zobrali na vedomie vyhlásenie uvedené nižšie a pripojené k tomuto záverečnému aktu.

vyhlásenie Spoločenstva k článku 36 dohody.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Corfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στην Κέρκυρα, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie týkajúce sa hlavy III a článku 94

Na účely hlavy III a článku 94 sa pod GATT rozumie Všeobecná dohoda o clách a obchode, podpísaná v Ženeve v roku 1947, zmenená a doplnená, tak ako sa uplatňovala k dátumu podpísania súčasnej dohody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v rámci Rady pre spoluprácu zriadenej podľa článku 90.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 10

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia článku 10 ods. 1 sa nevzťahujú na podmienky dovozu výrobkov na územie Ruska na základe finančných pôžičiek a úverov poskytnutých na rozvojové humanitárne účely, technickú a humanitárnu pomoc a iných podobných dohovorov uzatvorených medzi Ruskom a tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, pokiaľ takéto štáty alebo medzinárodné organizácie požadujú pre takéto dovozy zvláštny režim.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 12

Článok 12 v rámci hlavy III o obchodovaní s tovarom sa zaoberá otázkou tranzitu. Strany sa dohodli, že článok 12 sa bude zaoberať výlučne voľnosťou tranzitu tovaru. Toto je v súlade s bežnou praxou GATT. Otázka tranzitu môže byť zaradená do budúcich rokovaní o dopravných dohodách uvedených v článku 43.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 17

Spoločenstvo a Rusko vyhlasujú, že znenie ochrannej doložky neposkytuje ochranný režim podľa GATT.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 18

Rozumie sa, že ustanovenia článku 18 a ustanovenia nasledujúceho odseku nie sú určené ani na spomaľovanie, zdržiavanie ani bránenie postupom uvedeným v príslušných právnych predpisoch zmluvných strán týkajúcich sa prešetrovaní antidumpingu a subvencií.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že bez toho, aby tým boli dotknuté ich právne predpisy a prax, pri stanovovaní bežnej hodnoty sa bude brať celkový ohľad v každom prípade na jej zásluhy, ak prirodzené porovnateľné výhody sa budú môcť preukázať dotknutými výrobcami, že ich požívajú so zreteľom na také faktory, ako je prístup k surovinám, výrobný proces, blízkosť výrobných zariadení k zákazníkom a zvláštne charakteristické vlastnosti výrobku.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 22 ods. 1 druhej zarážke

Pokiaľ ide o Spoločenstvo, zákony a iné právne predpisy uvedené v článku 6 dohody z roku 1989 zahŕňajú okrem iného Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a jej vykonávacie nariadenia, najmä ustanovenia týchto textov, v ktorých sú presne vymedzené práva, právomoci a zodpovednosti dodávateľskej agentúry pre Euratom a Komisie Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 24

Rozumie sa, že pojem "členovia ich rodiny" je definovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutej hostiteľskej krajiny.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článkom 26, 32 a 37

Zmluvné strany zabezpečia, aby sa vydávanie víz a povolení na pobyt v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi členských štátov, resp. Ruska vykonávalo spôsobom zlučiteľným so zásadami záverečného dokumentu Bonnskej konferencie KBSE, najmä s cieľom uľahčiť okamžitý vstup, pobyt a pohyb obchodníkov v členských štátoch a v Rusku. Takéto úsilie sa týka najmä kľúčových pracovníkov uvedených v článku 32 a predajcov cezhraničných služieb uvedených v článku 37 a musí zabezpečiť, aby administratívne postupy neanulovali ani neznižovali výhody prislúchajúce ktorejkoľvek zmluvnej strane podľa článkov tejto dohody.

Zmluvné strany súhlasia, že dôležitým prvkom v tomto kontexte je skoré uzatvorenie readmisných dohôd medzi členskými štátmi a Ruskom.

Rada pre spoluprácu bude pravidelne skúmať vývoj situácie v týchto oblastiach.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 28

Bez toho aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 50 a 51, zmluvné strany súhlasia s tým, že slová "v súlade s … právnymi predpismi", uvedené v odsekoch 1 a 4 článku 28, znamenajú, že každá strana môže regulovať usadzovanie spoločností prostredníctvom zakladania dcérskych spoločností a pobočiek, ako je definované v článku 30, a činnosť takýchto pobočiek za predpokladu, že tieto právne predpisy nevyvolajú výhrady, ktoré budú mať za následok menej priaznivé zaobchádzanie v porovnaní so zaobchádzaním poskytovaným spoločnostiam alebo pobočkám akejkoľvek tretej krajiny.

Bez toho, aby tým boli dotknuté výhrady uvedené v prílohách 3 a 4 a k ustanoveniam článkov 50 a 51, zmluvné strany súhlasia s tým, že slová "v súlade s … právnymi predpismi", uvedené v odsekoch 2 a 3 článku 28, znamenajú, že každá strana môže regulovať činnosť spoločností na svojom území za predpokladu, že tieto právne predpisy nevyvolajú žiadne nové výhrady, pokiaľ ide o činnosť spoločností druhej strany, ktoré budú mať za následok menej priaznivé zaobchádzanie v porovnaní so zaobchádzaním poskytovaným vlastným spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam spoločností akejkoľvek tretej krajiny, podľa toho, čo je výhodnejšie.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 29 ods. 3

Zmluvné strany potvrdzujú, že nič v článku 29 ods. 3 nebráni Rusku v prijímaní žiadnych nových predpisov alebo opatrení, ktoré by zaviedli alebo zhoršili diskrimináciu v porovnaní so situáciou existujúcou k dátumu podpísania dohody, pokiaľ ide o podmienky ovplyvňujúce usadzovanie nekomunitárnych spoločností na svojom území v porovnaní s vlastnými spoločnosťami.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 30

Zmluvné strany potvrdzujú dôležitosť zabezpečiť, aby poskytovanie licencií uvedených v článku 30 písm. a) a g):

- bolo založené na objektívnych a transparentných kritériách, ako je kompetentnosť a schopnosť poskytovať služby,

- nebolo obťažnejšie, ako je nevyhnutne potrebné na zabezpečenie kvality služieb,

- samo osebe nepredstavovalo obmedzenie poskytovania služieb.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 30 písm. a) a g)

Článok 30 písm. a) druhý pododsek a písm. g) druhý pododsek zohľadňujú špecifický prístup k finančným službám, tak ako je to uvedené v tejto dohode, a nemajú vplyv na pojmy "usadzovanie" a "činnosť", ak sa uplatňujú na finančné služby na iné účely, ako je účel tejto dohody.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k pojmu "ovládanie" v článku 30 písm. b) a v článku 45

1. Zmluvné strany potvrdzujú svoje vzájomné porozumenie s tým, že otázka ovládania závisí od skutočných okolností konkrétneho prípadu.

2. Určitá spoločnosť sa bude napríklad považovať za "ovládanú" inou spoločnosťou a tak za dcérsku spoločnosť takejto inej spoločnosti, ak:

- takáto iná spoločnosť má vo svojej držbe priamo alebo nepriamo väčšinu akcií s hlasovacím právom alebo

- takáto iná spoločnosť má právo vymenovať alebo prepustiť väčšinu správneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu a je zároveň akcionárom alebo členom dcérskej spoločnosti.

3. Obidve zmluvné strany považujú kritériá v odseku 2 za nevyčerpávajúce.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 30 písm. h) tretiemu pododseku

Berúc do úvahy obmedzenia existujúce v súčasnosti, týkajúce sa prepravy tovaru a cestujúcich vnútroštátnymi typmi dopravy, zmluvné strany súhlasia, že až do zrušenia takýchto obmedzení sa pod pojmom "intermodálne prepravné operácie zahŕňajúce plavbu po mori" rozumie organizácia takýchto operácií.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 31

Ustanovenia článku 31 povoľujú zmluvným stranám uplatňovať akékoľvek opatrenie určené na zamedzenie spoločnosti tretej krajiny obchádzať opatrenia zmluvných strán týkajúce sa usadzovania spoločností takejto tretej krajiny na svojich príslušných územiach prostredníctvom akejkoľvek možnosti uvedenej v tejto dohode.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 34 ods. 1

Berúc do úvahy vysvetlenia poskytnuté Spoločenstvu Ruskom v tom zmysle, že v určitých ohľadoch a pre určité sektory je zaobchádzanie poskytnuté ruským dcérskym spoločnostiam a pobočkám spoločností Spoločenstva výhodnejšie ako zaobchádzanie vo všeobecnosti ponúkané ruským spoločnostiam, menovite národné zaobchádzanie, zmluvné strany súhlasia, že ak by Rusko zaviedlo opatrenia na prispôsobenie zaobchádzania ruských dcérskych spoločností a pobočiek zahraničných spoločností s národným zaobchádzaním, tak toto nemožno považovať za porušenie záväzku Ruska vynakladať maximálne úsilie uvedené v článku 34 ods. 1.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článkom 34 a 38

Zmluvné strany sa dohodli, že ak by ktorákoľvek zmluvná strana bola toho názoru, že druhá zmluvná strana si nesprávne vysvetlila pojem "výrazne reštriktívnejšie" v článku 34 ods. 2 alebo v článku 38 ods. 3, tak táto zmluvná strana sa môže odvolať na postupy uvedené v článku 101.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 35

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že činnosti uvedené v článku 35 ods. 3 písm. a) a b) nezahŕňajú konanie ako prepravca.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 39 ods. 2 písm. c) druhému pododseku o otvorení prístavov

Na základe informácií poskytnutých ruskou stranou, týkajúcich sa ich prístavov otvorených pre zahraničné lode, Spoločenstvo berie na vedomie, že Rusko zamýšľa pokračovať vo svojom úsilí zvýšiť počet prístavov otvorených pre zahraničné lode. Ruská strana taktiež berie na vedomie politiku Spoločenstva udržiavať otvorené všetky prístavy otvorené pre medzinárodný obchod pre zahraničné plavidlá. Zmluvné strany sú toho názoru, že stupeň otvorenosti prístavov zahraničným lodiam predstavuje hlavnú charakteristickú črtu poskytovania podmienok potrebných na voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave. Z tohto dôvodu sa zaväzujú preskúmať situáciu o prístavoch otvorených zahraničným lodiam minimálne raz za dva roky, a to formou konzultácií realizovaných v rámci Rady pre spoluprácu Ak nastanú závažné ťažkosti pri udržiavaní niektorého prístavu ako otvoreného pre zahraničného lode, zmluvná strana, na ktorej území sa dotknutý prístav nachádza, bude informovať druhú zmluvnú stranu; na žiadosť druhej zmluvnej strany sa budú realizovať konzultácie s cieľom zabezpečiť, aby každé prijaté opatrenie ovplyvnilo čo možno najmenej voľné poskytovanie medzinárodných námorných služieb.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 39 ods. 2 druhému pododseku o lodiach plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po uplynutí piatich rokov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody posúdia možnosť uplatňovania ustanovení článku 39 ods. 2 písm. c) druhého pododseku na lode plaviace sa pod vlajkou tretej krajiny, prevádzkované lodnými spoločnosťami alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu, resp. Ruska.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 44

Na účely tejto dohody dohodou o ekonomickej integrácii je dohoda v súlade so zásadami stanovenými v článku V Všeobecnej dohody o obchode so službami. Vzhľadom na akýkoľvek aspekt tejto dohody vzťahujúci sa na iné oblasti, ako sú aktivity v oblasti služieb, dohodou o ekonomickej integrácii je dohoda v súlade so zásadami stanovenými v článku XXIV GATT o vytváraní zón voľného obchodu alebo colných únií.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 46 ods. 2

Zmluvné strany potvrdzujú vzájomné porozumenie v otázke, že či sú činnosti spojené, hoci i len príležitostne, s vykonávaním úradnej moci na ich príslušných územiach, závisí od okolností každého konkrétneho prípadu. Preskúmanie v každom konkrétnom prípade, či sú takéto činnosti spojené:

- s právom používať fyzické obmedzenie alebo

- s vykonávaním funkcií súdov, alebo

- s právom jednostranne uzákoniť záväzné predpisy,

pomôže stanoviť odpoveď na takéto otázky.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 48

Samotný fakt požadovania víz pre fyzické osoby určitých zmluvných strán a ich nevyžadovania pre osoby iných zmluvných strán sa nesmie považovať za rušiaci alebo poškodzujúci výhody vyplývajúce z konkrétneho záväzku.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 52 (definície)

"Bežné platby"

"Bežné platby" sú platby spojené s pohybom tovaru, služieb alebo osôb realizovaným v súlade s bežnou medzinárodnou obchodnou praxou a nevzťahujú sa naň dohovory, ktoré predstavujú kombináciu bežnej platby a kapitálovej transakcie, ako sú odložené platby a zálohy, čo sa chápe ako obchádzanie príslušných právnych predpisov zmluvných strán v tejto oblasti.

Táto definícia nebráni Rusku uplatňovať alebo prijímať právne predpisy, ktoré stanovujú, že takéto platby sa musia realizovať cez také ruské banky, ktoré získali príslušné licencie od Centrálnej banky Ruskej federácie realizovať takéto operácie vo voľne zameniteľných menách.

"Priama investícia"

"Priama investícia" je investícia na účely vytvorenia trvalých ekonomických vzťahov s určitým podnikom, ako sú investície, ktoré poskytnú možnosť vykonávať účinný vplyv na jeho riadenie v dotknutej krajine osobami, ktoré nie sú rezidentmi ani rezidentmi v zahraničí, prostredníctvom:

1. vytvorenia alebo rozšírenia podniku v úplnom vlastníctve, dcérskej spoločnosti alebo pobočky, získania úplného vlastníctva existujúceho podniku;

2. účasti v novom alebo existujúcom podniku;

3. pôžičky na obdobie piatich rokov alebo dlhšie.

"Voľne zameniteľná mena"

"Voľne zameniteľnou menou" je každá mena, ktorú za takú považuje Medzinárodný menový fond.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 53 ods. 2.2

"Primárnymi produktmi" sú tie produkty, ktoré týmto spôsobom definuje GATT.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 54

Zmluvné strany súhlasia s tým, že na účely dohody duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo zahŕňa najmä autorské práva vrátane autorských práv na počítačové programy, a súvisiace práva, práva týkajúce sa patentov, priemyselných vzorov, zemepisných označení vrátane označení pôvodu, obchodných značiek a servisných značiek, topografií integrovaných obvodov, ako aj ochrany proti nekalej súťaži, ako je uvedené v článku 10a Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva a o ochrane nezverejnených informácií o know-how.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 99

Zmluvné strany súhlasia s tým, že opatrenia uvedené v článku 99 sa nebudú prijímať s cieľom deformovať podmienky hospodárskej súťaže na dôležitých trhoch a tak poskytovať ochranu domácej výrobe.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 101

Zmluvné strany vyzývajú Radu pre spoluprácu preskúmať bezodkladne procesný poriadok, ktorý môže byť užitočný pre urovnávanie sporov podľa tejto dohody.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 107

Zmluvné strany sa dohodli na základe spoločného súhlasu, na účely jeho správnej interpretácie a jeho praktického uplatnenia, že pod pojmom "prípady mimoriadnej naliehavosti", zahrnutým v článku 107 dohody, sa rozumejú prípady zásadného porušenia dohody jednou zmluvnou stranou. Závažné porušenie dohody spočíva:

a) vo vypovedaní dohody, ktoré nie je sankcionované všeobecnými pravidlami medzinárodného práva, alebo

b) v porušení základného prvku dohody stanoveného v článku 2.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 107 ods. 2

Zmluvné strany súhlasia s tým, že pod pojmom "primerané opatrenia", uvedeným v článku 107 ods. 2, sa rozumejú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom.

Ak niektorá strana prijme opatrenie v prípade mimoriadnej naliehavosti, ako je stanovené v článku 107 ods. 2, druhá strana môže uplatniť konanie uvedené v článku 101.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článkom 2 a 107

Zmluvné strany deklarujú, že zahrnutie odkazu na dodržiavanie ľudských práv predstavujúcich základný prvok dohody a na prípady mimoriadnej naliehavosti do dohody vyplýva z:

- politiky Spoločenstva v oblasti ľudských práv v súlade s vyhlásením Rady z 11. mája 1992, ktoré nariaďuje zahrnutie tohto odkazu do dohôd o spolupráci alebo do asociačných dohôd medzi Spoločenstvom a jeho partnermi v rámci KBSE,

- politiky Ruska v tejto oblasti a

- oddanosti oboch zmluvných strán príslušným záväzkom vyplývajúcich najmä z helsinského záverečného aktu a Parížskej charty pre novú Európu.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 112

Zmluvné strany potvrdzujú, že hoci súčasná dohoda nahrádza dohodu z 18. decembra 1989, týkajúcu sa vzťahov medzi zmluvnými stranami, dohodou nie sú dotknuté ani inak ovplyvnené žiadne opatrenia prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto dohody ani žiadne dohody uzatvorené medzi nimi pred týmto dátumom v súlade s dohodou z roku 1989, a to za podmienok a na čas uplatňovania obsiahnutých v takýchto opatreniach alebo dohodách.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 6 protokolu č. 2

1. Zmluvné strany sa dohodli, že prijmú potrebné opatrenia s cieľom vzájomne si pomáhať, tak ako je uvedené v tomto protokole, a bez omeškania pre nasledujúce pohyby tovaru:

a) pohyb zbraní, munície, výbušnín a výbušných zariadení;

b) pohyb umeleckých a starožitných predmetov, ktoré predstavujú pre jednu zo zmluvných strán významnú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu;

c) pohyb toxického tovaru, ako aj látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie ľudí;

d) pohyb citlivého a strategického tovaru podliehajúceho necolným obmedzeniam v súlade so súpismi odsúhlasenými obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ak to umožňujú hlavné zásady ich právnych systémov, prijať nevyhnutné opatrenia, ktoré umožňujú primerané využívanie techník s viazanými dodávkami na základe vzájomne odsúhlasených vykonávacích ustanovení opatrení, ktoré prijali v súlade s postupmi uvedenými v tomto protokole.

3. Zmluvné strany sa dohodli prijať nevyhnutné opatrenia v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi s cieľom:

- doručiť všetky písomnosti,

- oznámiť všetky rozhodnutia

patriace do oblasti pôsobnosti tohto protokolu adresátovi s bydliskom alebo sídlom na svojich územiach na základe vzájomne odsúhlasených vykonávacích ustanovení, ktoré prijali v súlade s postupmi uvedenými v tomto protokole. V takomto prípade sa bude uplatňovať článok 5 ods. 3.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dožiadaný orgán nemôže konať vo svojom mene, správne oddelenie, ktorému tento orgán dožiadanie adresoval, bude postupovať za tých istých podmienok, aké sú uplatniteľné na dožiadaný orgán.

--------------------------------------------------

VÝMENA LISTOV

týkajúca sa článku 22

A. List Ruska

Vážený pane,

účelom tohto listu je potvrdiť, že vzhľadom na obchodovanie s jadrovými materiálmi, na ktoré sa vzťahuje článok 22 dohody o partnerstve a spolupráci podpísanej dnešným dňom, dospeli sme k nasledujúcemu porozumeniu:

Rusko zamýšľa vystupovať ako stály, spoľahlivý a dlhodobý dodávateľ jadrových materiálov Spoločenstvu a Spoločenstvo tento zámer uznáva. Ruská vláda berie na vedomie, že Spoločenstvo považuje Rusko, najmä na účely svojej politiky zásobovania v jadrovej oblasti, za zdroj dodávok, ktorý je oddelený a odlišný od ostatných dodávateľov.

S cieľom zamedziť akýmkoľvek ťažkostiam v obchodovaní budú pravidelne alebo na požiadanie prebiehať konzultácie o vývoji obchodu s jadrovými materiálmi medzi Ruskom a Spoločenstvom. Súčasťou týchto konzultácií by mohol byť trvalý a pravidelný dialóg o vývoji a prognózach trhu.

Konzultácie budú prebiehať v rámci článku 92.

Ako je uvedené v článku 13 dohody o partnerstve a spolupráci, nariadenia uvedené v článku 6 dohody z roku 1989 sa budú vykonávať jednotným, nestranným a spravodlivým spôsobom.

Odvolávam sa na naše spoločné prianie uľahčiť všetkými praktickými prostriedkami prebiehajúci proces jadrového odzbrojenia. Dohodli sme sa, že prijmeme všetky potrebné kroky s cieľom viesť konzultácie so všetkými dotknutými krajinami, ak sa bude javiť, že implementácia príslušných dvojstranných a mnohostranných dohôd spôsobuje alebo hrozí spôsobiť závažné poškodenie zariadení zmluvných strán.

Navrhujem, aby tento list a Vaša odpoveď založili formálnu dohodu medzi nami.

Prijmite, pane, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Ruskej federácie

B. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

"Účelom tohto listu je potvrdiť, že vzhľadom na obchodovanie s jadrovými materiálmi, na ktoré sa vzťahuje článok 22 dohody o partnerstve a spolupráci podpísanej dnešným dňom, sme dospeli k nasledujúcemu porozumeniu:

Rusko zamýšľa vystupovať ako stály, spoľahlivý a dlhodobý dodávateľ jadrových materiálov Spoločenstvu a Spoločenstvo tento zámer uznáva. Ruská vláda berie na vedomie, že Spoločenstvo považuje Rusko, najmä na účely svojej politiky zásobovania v jadrovej oblasti, za zdroj dodávok, ktorý je oddelený a odlišný od ostatných dodávateľov.

S cieľom zamedziť akýmkoľvek ťažkostiam v obchodovaní budú pravidelne alebo na požiadanie prebiehať konzultácie o vývoji obchodu s jadrovými materiálmi medzi Ruskom a Spoločenstvom. Súčasťou týchto konzultácií by mohol byť trvalý a pravidelný dialóg o vývoji a prognózach trhu.

Konzultácie budú prebiehať v rámci článku 92.

Ako je uvedené v článku 13 dohody o partnerstve a spolupráci, nariadenia uvedené v článku 6 dohody z roku 1989 sa budú vykonávať jednotným, nestranným a spravodlivým spôsobom.

Odvolávam sa na naše spoločné prianie uľahčiť všetkými praktickými prostriedkami prebiehajúci proces jadrového odzbrojenia. Dohodli sme sa, že prijmeme všetky potrebné kroky s cieľom viesť konzultácie so všetkými dotknutými krajinami, ak sa bude javiť, že implementácia príslušných dvojstranných a mnohostranných dohôd spôsobuje alebo hrozí spôsobiť závažné poškodenie zariadení zmluvných strán.

Navrhujem, aby tento list a Vaša odpoveď založili formálnu dohodu medzi nami."

Potvrdzujem, že tento list a Vaša odpoveď založia formálnu dohodu medzi nami.

Prijmite, pane, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Európskych spoločenstiev

--------------------------------------------------

VÝMENA LISTOV

týkajúca sa článku 52

A. List Ruska

Vážený pane,

odvolávajúc sa na článok 52 dohody o partnerstve a spolupráci, potvrdzujem, že nič v tomto článku sa nesmie interpretovať tak, aby to obmedzovalo prevod investícií realizovaných v Rusku rezidentmi Spoločenstva do zahraničia vrátane akýchkoľvek kompenzačných platieb vzniknutých z opatrení, ako je vyvlastnenie, znárodnenie alebo ekvivalentné opatrenia, a akéhokoľvek zisku plynúceho z nich.

Navrhujem, aby tento list a Vaša odpoveď založili formálnu dohodu medzi nami.

Prijmite, pane, prosím výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Ruskej federácie

B. List Spoločenstva

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

"Odvolávajúc sa na článok 52 dohody o partnerstve a spolupráci, potvrdzujem, že nič v tomto článku sa nesmie interpretovať tak, aby to obmedzovalo prevod investícií realizovaných v Rusku rezidentmi Spoločenstva do zahraničia vrátane akýchkoľvek kompenzačných platieb vzniknutých z opatrení, ako je vyvlastnenie, znárodnenie alebo ekvivalentné opatrenia, a akéhokoľvek zisku plynúceho z nich.

Navrhujem, aby tento list a Vaša odpoveď založili formálnu dohodu medzi nami."

Potvrdzujem, že tento list a Vaša odpoveď založia formálnu dohodu medzi nami.

Prijmite, pane, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Európskych spoločenstiev

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 36

Spoločenstvo vyhlasuje, že cezhraničné poskytovanie služieb uvedené v článku 36 nezahŕňa v sebe vstup poskytovateľa služby na územie krajiny, na ktorú je služba určená, ani vstup príjemcu služby na územie krajiny, z ktorej služba pochádza.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 54

Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté kompetencie Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov v záležitostiach týkajúcich sa duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Ruska k článku 36

Rusko vyhlasuje, že poskytovatelia vo vyhlásení Spoločenstva týkajúceho sa článku 36 nemôžu byť považovaní za fyzické osoby, ktoré sú zástupcami Spoločenstva alebo ruskej spoločnosti a žiadajú o dočasný vstup na účely dohodnutia predajov cezhraničných služieb alebo uzatvorenia dohôd o predaji cezhraničných služieb pre takúto spoločnosť.

--------------------------------------------------

Zápis z podpísania Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej

Splnomocnení zástupcovia Belgického kráľovstva, Dánskeho kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Írska, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Portugalskej republiky, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a splnomocnení zástupcovia Ruskej federácie podpísali Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej 24. júna 1994 na Korfu.

Pri tejto príležitosti Francúzska republika vydala nasledujúce vyhlásenie:

"Francúzska republika upozorňuje, že dohoda o partnerstve a spolupráci s Ruskou federáciou sa nevzťahuje na zámorské krajiny a teritóriá pridružené k Európskemu spoločenstvu na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva."

Na toto vyhlásenie bola upozornená Ruská federácia, ktorá nevzniesla žiadne námietky.

Tento zápis sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Top