EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J

Pristúpenie Chorvátska - Obsah

OJ L 112, 24.4.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 8–10 (HR)

In force

24.4.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/6


OBSAH

A.

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Chorvátskou republikou o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii

B.

Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Prvá časť:

Zásady

Druhá časť:

Úpravy zmlúv

Hlava I:

Ustanovenia o inštitúciách

Hlava II:

Ostatné úpravy

Tretia časť:

Trvalé ustanovenia

Štvrtá časť:

Dočasné ustanovenia

Hlava I:

Prechodné opatrenia

Hlava II:

Ustanovenia o inštitúciách

Hlava III:

Finančné ustanovenia

Hlava IV:

Ostatné ustanovenia

Piata časť:

Ustanovenia o vykonávaní tohto aktu

Hlava I:

Úpravy rokovacích poriadkov inštitúcií a štatútov a rokovacích poriadkov výborov

Hlava II:

Uplatniteľnosť aktov inštitúcií

Hlava III:

Záverečné ustanovenia

PRÍLOHY

PRÍLOHA I:

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Chorvátska republika pristupuje pri pristúpení (podľa článku 3 ods. 4 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA II:

Zoznam ustanovení schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v Chorvátskej republike (podľa článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA III:

Zoznam podľa článku 15 aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

1.

Sloboda poskytovať služby

2.

Právo duševného vlastníctva

I.

Ochranná známka Spoločenstva

II.

Dodatkové ochranné osvedčenia

III.

Dizajny Spoločenstva

3.

Finančné služby

4.

Poľnohospodárstvo

5.

Rybné hospodárstvo

6.

Dane

7.

Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

8.

Životné prostredie

PRÍLOHA IV:

Zoznam podľa článku 16 aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

1.

Právo duševného vlastníctva

2.

Politika hospodárskej súťaže

3.

Poľnohospodárstvo

4.

Rybné hospodárstvo

5.

Colná únia

Dodatok k prílohe IV

PRÍLOHA V:

Zoznam podľa článku 18 aktu o pristúpení: prechodné opatrenia

1.

Voľný pohyb tovaru

2.

Voľný pohyb osôb

3.

Voľný pohyb kapitálu

4.

Poľnohospodárstvo

I.

Prechodné opatrenia pre Chorvátsko

II.

Prechodná colná kvóta na surový trstinový cukor určený na rafináciu

III.

Dočasné opatrenia priamych platieb pre Chorvátsko

5.

Bezpečnosť potravín a veterinárna a rastlinolekárska politika

I.

Nosnice

II.

Prevádzky v sektoroch mäsa, mlieka, rýb a vedľajších živočíšnych produktov

III.

Uvádzanie osiva na trh

IV.

Neum

6.

Rybné hospodárstvo

7.

Dopravná politika

8.

Dane

9.

Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

10.

Životné prostredie

I.

Horizontálne právne predpisy

II.

Kvalita ovzdušia

III.

Odpadové hospodárstvo

IV.

Kvalita vody

V.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)

VI.

Chemické látky

Dodatok k prílohe V

PRÍLOHA VI:

Rozvoj vidieka (podľa článku 35 ods. 2 aktu o pristúpení)

PRÍLOHA VII:

Konkrétne záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika počas svojich prístupových rokovaní (podľa článku 36 ods. 1 druhého pododseku aktu o pristúpení)

PRÍLOHA VIII:

Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie chorvátskeho lodiarskeho priemyslu (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

PRÍLOHA IX:

Záväzky, ktoré prijala Chorvátska republika v oblasti reštrukturalizácie oceliarskeho odvetvia (podľa článku 36 ods. 1 tretieho pododseku aktu o pristúpení)

PROTOKOL

Protokol o určitých dojednaniach týkajúcich sa prípadného jednorazového prevodu jednotiek prideleného množstva podľa Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy na Chorvátsku republiku a súvisiacej kompenzácie

ZÁVEREČNÝ AKT

I.

Znenie záverečného aktu

II.

Vyhlásenia

A.

Spoločné vyhlásenie súčasných členských štátov

Spoločné vyhlásenie o plnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis

B.

Spoločné vyhlásenie viacerých súčasných členských štátov

Spoločné vyhlásenie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky o voľnom pohybe pracovníkov: Chorvátsko

C.

Spoločné vyhlásenie súčasných členských štátov a Chorvátskej republiky

Spoločné vyhlásenie o Európskom rozvojovom fonde

D.

Vyhlásenie Chorvátskej republiky

Vyhlásenie Chorvátskej republiky o prechodných opatreniach na liberalizáciu chorvátskeho trhu s poľnohospodárskou pôdou

III.

Výmena listov medzi Európskou úniou a Chorvátskou republikou o informačnom a konzultačnom postupe pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré sa majú prijať počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu

Top