Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0272-20130321

Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009 z 2. apríla 2009 , ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/2013-03-21

2009R0272 — SK — 21.03.2013 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 272/2009

z 2. apríla 2009,

ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008

(Ú. v. ES L 091, 3.4.2009, p.7)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 297/2010 z 9. apríla 2010,

  L 90

1

10.4.2010

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 720/2011 z 22. júla 2011,

  L 193

19

23.7.2011

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1141/2011 z 10. novembra 2011,

  L 293

22

11.11.2011

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 245/2013 z 19. marca 2013,

  L 77

5

20.3.2013
▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 272/2009

z 2. apríla 2009,

ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 ( 1 ), najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 sa vyžaduje, aby Komisia prijala všeobecné opatrenia navrhnuté tak, aby sa zmenili menej podstatné prvky spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu tým, že sa doplnia.

(2)

V článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008 sa ďalej ustanovuje, že Komisia musí prijať podrobné opatrenia na implementáciu spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 300/2008, doplnené všeobecnými opatreniami, ktoré prijala Komisia na základe článku 4 ods. 2.

(3)

Z tohto dôvodu by sa mali prijať všeobecné opatrenia, dopĺňajúce spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva v oblasti detekčnej kontroly, kontroly vstupu a iných bezpečnostných kontrol, ako aj v oblasti zakázaných predmetov, uznávania rovnocennosti bezpečnostných noriem tretích krajín, prijímania a školenia zamestnancov, zvláštnych bezpečnostných postupov a oslobodenia od bezpečnostných kontrol.

(4)

Tieto všeobecné opatrenia sú potrebné na dosiahnutie takej úrovne bezpečnostnej ochrany letectva v rámci Európskej únie, ktorá je rovnocenná s normami vyžadovanými nariadením (ES) č. 2320/2002 ( 2 ), ktoré bolo zrušené nariadením (ES) č. 300/2008.

(5)

V súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 300/2008 sa príloha k uvedenému nariadeniu začne uplatňovať odo dňa stanoveného vo vykonávacích predpisoch, najneskôr však 24 mesiacov po tom, ako nariadenie (ES) č. 300/2008 nadobudne účinnosť. Preto by sa uplatňovanie všeobecných opatrení prijatých podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 300/2008 malo odložiť do prijatia vykonávacích predpisov podľa článku 4 ods. 3, najneskôr však do 29. apríla 2010.

(6)

Metódy, vrátane technológií, odhaľovania tekutých výbušnín by sa mali zaviesť do praxe na letiskách v rámci celej EÚ v najkratšom možnom čase, najneskôr však 29. apríla 2010, aby cestujúci mohli prenášať neškodné tekutiny bez obmedzení. Ak nebude možné zaviesť metódy, vrátane technológií, odhaľovania tekutých výbušnín v rámci celej EÚ včas, Komisia navrhne potrebné doplnenie kategórií predmetov, ktoré je možné zakázať (časť B prílohy). Ak zavedenie metód, vrátane technológií, odhaľovania tekutých výbušnín nebude možné na niektorých letiskách z objektívnych dôvodov, Komisia vo vykonávacích opatreniach špecifikuje postupy umožňujúce prenášanie tekutín bez toho, aby sa tým ohrozili bezpečnostné normy.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné opatrenia na doplnenie spoločných základných noriem stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 300/2008 s cieľom:

(a) povoliť metódy detekčnej kontroly podľa časti A prílohy,

(b) zakázať kategórie predmetov podľa časti B prílohy,

(c) určiť dôvody na povolenie vstupu do letovej časti letiska a do vyhradených bezpečnostných priestorov podľa časti C prílohy,

(d) povoliť metódy kontroly vozidiel, bezpečnostnej kontroly a bezpečnostnej prehliadky lietadla podľa časti D prílohy,

(e) určiť kritériá na uznávanie rovnocennosti bezpečnostných noriem tretích krajín podľa časti E prílohy,

(f) určiť podmienky, za ktorých sa náklad a poštové zásielky podrobia detekčnej kontrole alebo iným bezpečnostným kontrolám, a stanoviť proces, pri ktorom sa schváli alebo určí oprávnený zástupca, známy odosielateľ a známy odosielateľ pre nákladné lietadlo, podľa časti F prílohy,

(g) určiť podmienky, za ktorých sa poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu podrobia detekčnej kontrole alebo iným bezpečnostným kontrolám, podľa časti F prílohy,

(h) určiť podmienky, za ktorých sa dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky podrobia detekčnej kontrole alebo iným bezpečnostným kontrolám a proces, pri ktorom sa schvália alebo určia oprávnení dodávatelia a známi dodávatelia, podľa časti H prílohy,

(i) určiť kritériá na vymedzenie kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov podľa časti I prílohy,

(j) určiť kritériá použiteľné na prijímanie osôb, ktoré budú vykonávať detekčnú kontrolu, vstupnú kontrolu alebo iné bezpečnostné kontroly, alebo budú zodpovedné za ich vykonávanie, pre inštruktorov, ako aj pre metódy školenia a výcviku týchto osôb a osôb, ktoré budú mať letiskovú identifikačnú kartu alebo identifikačný preukaz posádky, podľa časti J prílohy a

(k) určiť podmienky, za ktorých možno uplatňovať zvláštne bezpečnostné postupy alebo oslobodenie od bezpečnostných kontrol, podľa časti K prílohy.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „letiskové dodávky“ sú všetky predmety určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli k dispozícii vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk;

2. „dodávky potrebné počas letu“ sú všetky predmety okrem

(a) príručnej batožiny,

(b) predmetov, ktoré prinášajú osoby iné, ako sú cestujúci, a

(c) poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu,

ktoré sa majú dopraviť na palubu lietadla s cieľom ich použitia, spotreby alebo ich nákupu cestujúcimi alebo posádkou počas letu;

3. „oprávnený dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ je dodávateľ, ktorý spĺňa spoločné bezpečnostné opatrenia a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu priamo do lietadla;

4. „známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu“ je dodávateľ, ktorý spĺňa spoločné bezpečnostné opatrenia a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu leteckému dopravcovi alebo oprávnenému dodávateľovi, ale nie priamo do lietadla;

5. „známy dodávateľ letiskových dodávok“ je dodávateľ, ktorý spĺňa spoločné bezpečnostné opatrenia a normy dostatočné na povolenie letiskových dodávok do vyhradených bezpečnostných priestorov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od dátumu určeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, najneskôr však od 29. apríla 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

ČASŤ A.

Povolené metódy detekčnej kontroly

Vykonávacími predpismi, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže na základe vymedzených podmienok povoliť používanie nasledujúcich metód detekčnej kontroly, a to osobitne alebo kombinovane, ako základných alebo sekundárnych prostriedkov:

1. Na detekčnú kontrolu osôb:

(a) ručná prehliadka;

(b) prechod cez rámový detektor kovov (WTMD);

(c) ručný detektor kovov (HHMD);

(d) psy na detekciu výbušnín; a

(e) zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD);

▼M3

f) bezpečnostný skener, ktorý nevyužíva ionizujúce žiarenie.

▼M4

2. Na detekčnú kontrolu príručnej batožiny, predmetov prenášaných inými osobami ako cestujúcimi, poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu okrem tých, ktoré sa majú naložiť do nákladného priestoru lietadla, dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok:

a) ručná prehliadka;

b) vizuálna kontrola;

c) röntgenové zariadenie;

d) zariadenie systémov detekcie výbušnín (EDS);

e) psy na detekciu výbušnín (EDD);

f) zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD) a

g) zariadenie systémov detekcie tekutých výbušnín (LEDS).

▼B

3. Na detekčnú kontrolu podanej batožiny, nákladu a poštových zásielok, poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu, ktoré sa majú naložiť do nákladného priestoru lietadla:

(a) ručná prehliadka;

(b) vizuálna kontrola;

(c) röntgenové zariadenie;

(d) systémy detekcie výbušnín (EDS);

(e) psy na detekciu výbušnín;

▼M1

f) zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD);

g) simulačná komora, ako; aj

▼M1

h) detektor kovov.

▼B

Vykonávacími predpismi, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže povoliť skúšobné využívanie ďalších metód počas obmedzeného obdobia s cieľom zhodnotiť detekčné metódy využívajúce nové technológie, ktoré sa v čase prijatia tohto nariadenia nepredvídali, pod podmienkou, že sa nimi nezníži celková úroveň bezpečnostnej ochrany.

ČASŤ B.

Kategórie predmetov, ktoré je možné zakázať

Vykonávacími predpismi, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže na základe určitých podmienok zakázať vnášanie do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla niektorých alebo všetkých predmetov z nasledujúcich kategórií:

(a)  palné a strelné zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja – predmety, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenie vystrelením náboja;

(b)  omračujúce zariadenia – zariadenia špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo znehybnenie;

(c)  predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou – predmety s ostrým hrotom alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie;

(d)  pracovné nástroje – nástroje ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla;

(e)  tupé predmety – predmety, ktoré môžu v prípade úderu spôsobiť vážne zranenie; a

(f)  výbušniny a zápalné látky a zariadenia - výbušniny a zápalné látky a zariadenia, ktoré môžu alebo budia dojem, že by mohli spôsobiť vážne zranenia alebo predstavujú hrozbu pre bezpečnosť lietadla.

▼M4

ČASŤ B1.

Tekutiny, aerosóly a gély

Prenos tekutín, aerosólov a gélov do vyhradených bezpečnostných priestorov je povolený za predpokladu, že boli podrobené detekčnej kontrole alebo od nej oslobodené v súlade s požiadavkami vykonávacích predpisov prijatých podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008.

▼B

ČASŤ C.

Kontrola vstupu: dôvody na povolenie vstupu do letovej časti letiska a do vyhradených bezpečnostných priestorov

Vstup do letovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov sa povoľuje na základe týchto kritérií:

1. Vstup do letovej časti letiska sa môže povoliť len osobám a vozidlám, ktoré naň majú opodstatnený dôvod.

Vstup do letovej časti letiska sa povolí len osobe, ktorá sa preukáže oprávnením.

Vstup do letovej časti letiska sa povolí len vozidlu, ktoré má povolenie vjazdu.

2. Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa umožní len osobám a vozidlám, ktoré naň majú opodstatnený dôvod.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len osobe, ktorá sa preukáže oprávnením.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa povolí len vozidlu, ktoré má povolenie vjazdu.

ČASŤ D.

Povolené metódy na vykonávanie kontrol vozidiel, bezpečnostných kontrol lietadiel a bezpečnostných prehliadok lietadiel

Vykonávacími predpismi, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže na základe vymedzených podmienok povoliť používanie nasledujúcich metód vykonávania kontroly vozidiel, bezpečnostných kontrol lietadiel a bezpečnostných prehliadok lietadiel, a to osobitne alebo kombinovane, ako základných alebo sekundárnych prostriedkov:

(a) ručná prehliadka;

(b) vizuálna kontrola;

(c) psy na detekciu výbušnín; a

(d) zariadenie na stopovú detekciu výbušnín (ETD).

Vykonávacími predpismi, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže povoliť skúšobné využívanie ďalších metód počas obmedzeného obdobia s cieľom zhodnotiť metódy vykonávania kontroly využívajúce nové technológie, ktoré sa v čase prijatie tohto nariadenia nepredvídali, pod podmienkou, že sa nimi nezníži celková úroveň bezpečnostnej ochrany.

ČASŤ E.

Kritériá na uznanie rovnocennosti s normami bezpečnostnej ochrany tretích krajín

Komisia uzná rovnocennosť s normami bezpečnostnej ochrany tretích krajín v súlade s nasledujúcimi kritériami:

(a) Tretia krajina v minulosti dobre spolupracovala so Spoločenstvom a jeho členskými štátmi;

(b) Komisia si overila, že tretia krajina uplatňuje vyhovujúce normy bezpečnostnej ochrany letectva vrátane kontroly kvality; a

(c) Komisia si overila, že:

 pokiaľ ide o cestujúcich a príručnú batožinu, uplatňujú sa bezpečnostné opatrenia rovnocenné s bezpečnostnými opatreniami stanovenými v oddieloch 1, 3, 11 a 12 a v bodoch 4. 1 a 4. 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 300/2008 a s ním súvisiacich vykonávacích predpisoch;

 pokiaľ ide o podanú batožinu, uplatňujú sa bezpečnostné opatrenia rovnocenné s bezpečnostnými opatreniami stanovenými v oddieloch 1, 3, 5, 11 a 12 prílohy k nariadeniu (ES) č. 300/2008 a s ním súvisiacich vykonávacích predpisoch;

 pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky, uplatňujú sa bezpečnostné opatrenia rovnocenné s bezpečnostnými opatreniami stanovenými v oddieloch 1, 3, 6,11 a 12 prílohy k nariadeniu (ES) č. 300/2008 a s ním súvisiacich vykonávacích predpisoch; a/alebo

 pokiaľ ide o bezpečnosť lietadla, uplatňujú sa bezpečnostné opatrenia rovnocenné s bezpečnostnými opatreniami stanovenými v oddieloch 1, 3, 11 a 12 a v bodoch 4. 1 a 4.2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 300/2008 a s ním súvisiacich vykonávacích predpisoch.

ČASŤ F.

Náklad a poštové zásielky

F.1    Náklad a poštové zásielky: podmienky, za ktorých sa podrobia detekčnej kontole alebo iným bezpečnostným kontrolám

Náklad a poštové zásielky, ktoré sa majú naložiť do lietadla, sa podrobujú detekčnej kontrole, okrem prípadov, keď:

(a) bezpečnostné kontroly zásielky vykonal oprávnený zástupca a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali; alebo

(b) bezpečnostné kontroly zásielky vykonal známy odosielateľ a zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali; alebo

(c) bezpečnostné kontroly zásielky vykonal známy odosielateľ pre nákladné lietadlo, zásielka bola chránená pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, a náklad sa preváža na nákladnom lietadle alebo poštové zásielky na lietadle, ktoré preváža iba poštové zásielky; alebo

(d) vykonali sa bezpečnostné kontroly prevážaného nákladu a prevážaných poštových zásielok uvedené v bode 6. 1. 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 300/2008.

F.2    Náklad a poštové zásielky: postup schválenia alebo menovania oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá

Na schválenie alebo určenie oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá sa uplatňuje nasledujúci postup:

1. Oprávnených zástupcov schvaľuje príslušný orgán.

Aby bol schválený ako oprávnený zástupca, uchádzač predloží dokumentáciu o normách bezpečnostnej ochrany letectva a na mieste sa podrobí prevereniu s cieľom uistiť sa, že spĺňa požadované normy.

2. Známych odosielateľov schvaľuje príslušný orgán.

Aby bol schválený ako známy odosielateľ, uchádzač predloží dokumentáciu k normám bezpečnostnej ochrany letectva a na mieste sa podrobí prevereniu s cieľom uistiť sa, že spĺňa požadované normy.

Príslušný orgán môže povoliť takú alternatívu schvaľovania, pri ktorej oprávnený zástupca menuje známeho odosielateľa až do dátumu, ktorý sa má určiť vo vykonávacích predpisoch, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008.

3. Známych odosielateľov pre nákladné lietadlá menuje oprávnený zástupca.

Pred menovaním známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo sa oprávnený zástupca uistí, že uchádzač o túto pozíciu predloží dokumentáciu k normám bezpečnostnej ochrany letectva, a uchádzača potvrdí.

ČASŤ G.

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu: podmienky, za ktorých sa podrobia detekčnej kontole alebo iným bezpečnostným kontrolám

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu, ktoré sa majú naložiť do nákladného priestoru lietadla, sa buď podrobia detekčnej kontrole ako podaná batožina, alebo sa podrobia rovnakej bezpečnostnej kontrole ako náklad a poštové zásielky.

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu, ktoré sa majú naložiť do inej časti lietadla ako do nákladného priestoru lietadla, sa podrobia detekčnej kontrole ako príručná batožina.

ČASŤ H.

Dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky

H.1    Dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky: podmienky, za ktorých sa podrobia detekčnej kontrole alebo iným bezpečnostným kontrolám

1. Dodávky potrebné počas letu, ktoré sa majú naložiť do lietadla, sa podrobujú detekčnej kontrole, okrem prípadov, keď:

(a) bezpečnostné kontroly dodávok vykonal letecký dopravca, ktorý ich dodá do vlastného lietadla a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do lietadla; alebo

(b) bezpečnostné kontroly dodávok vykonal oprávnený dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do lietadla, alebo, ak to bolo potrebné, do chvíle doručenia leteckému dopravcovi či inému oprávnenému dodávateľovi; alebo

(c) bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia leteckému dopravcovi alebo oprávnenému dodávateľovi.

2. Letiskové dodávky sa podrobia detekčnej kontrole pred povolením ich dodania do vyhradených bezpečnostných priestorov, okrem prípadov, keď bezpečnostné kontroly dodávok vykonal známy dodávateľ a dodávky boli chránené pred neoprávnenými zásahmi, od chvíle, keď sa tieto bezpečnostné kontroly vykonali, až do chvíle doručenia do vyhradených bezpečnostných priestorov.

H.2    Dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky: postup schválenia alebo menovania oprávnených dodávateľov a známych dodávateľov

1. Príslušný orgán schváli oprávnených dodávateľov dodávok potrebných počas letu ku dňu určenému vo vykonávacích predpisoch, ktoré sa prijmú podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008.

Aby bol schválený ako oprávnený dodávateľ dodávok potrebných počas letu, uchádzač predloží dokumentáciu o normách bezpečnostnej ochrany letectva a na mieste sa podrobí prevereniu s cieľom uistiť sa, že spĺňa požadované normy.

2. Známych dodávateľov dodávok potrebných počas letu menuje prevádzkovateľ alebo subjekt, ktorému dodávateľ doručuje.

Pred menovaním známeho dodávateľa dodávok potrebných počas letu sa prevádzkovateľ alebo subjekt, ktorému dodávateľ doručuje, uistí, že uchádzač o túto pozíciu predloží dokumentáciu k normám bezpečnostnej ochrany letectva, a uchádzača potvrdí.

3. Známych dodávateľov letiskových dodávok menuje prevádzkovateľ letiska.

Pred menovaním známeho dodávateľa letiskových dodávok sa prevádzkovateľ letiska uistí, že uchádzač o túto pozíciu predloží dokumentáciu k normám bezpečnostnej ochrany letectva, a uchádzača potvrdí.

ČASŤ I.

Kritériá na určenie kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov

Vymedzením kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov sa zaistí, aby nenastala kontaminácia odlietavajúcich cestujúcich, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole (platí pre cestujúcich na začiatku letu aj pre transferových cestujúcich) a ich príručnej batožiny, ako aj podanej batožiny, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole (platí pre batožinu na začiatku letu aj pre transferovú batožinu).

ČASŤ J.

Prijímanie a metódy odbornej prípravy zamestnancov

J.1    Kritériá prijímania zamestnancov

Pri prijímaní osôb, ktorí budú vykonávať detekčnú kontrolu, kontrolu vstupu alebo iné bezpečnostné kontroly, alebo budú zodpovední za ich vykonávanie, a pre inštruktorov platia nasledovné kritériá:

(a) úspešne absolvovali previerku osoby alebo previerku pred nástupom do zamestnania v súlade s vnútroštátnymi predpismi; a

(b) majú schopnosti potrebné na vykonávanie pridelených úloh.

J.2    Metódy školenia

Vo vykonávacích predpisoch, ktoré sa prijmú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže vyžadovať, aby

(a) osoby vykonávajúce detekčnú kontrolu, kontrolu vstupu alebo iné bezpečnostné kontroly, alebo zodpovedné za vykonávanie,

(b) školitelia a

(c) osoby, ktorým bude vydaná letisková identifikačná karta alebo identifikačný preukaz člena posádky

absolvovali teoretický výcvik, praktický výcvik a/alebo výcvik realizovaný priamo na pracovisku.

ČASŤ K.

Podmienky na základe ktorých možno uplatniť osobitné bezpečnostné postupy alebo výnimky z bezpečnostných kontrol

Vo vykonávacích predpisoch, ktoré sa prijmú v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 300/2008, sa môže povoliť uplatňovanie zvláštnych bezpečnostných postupov alebo oslobodenie od bezpečnostných kontrol pod podmienkou, že:

(a) postup alebo oslobodenie stanovila Komisia alebo príslušný orgán, a

(b) existujú objektívne dôvody oprávňujúce zvolený postup alebo oslobodenie.( 1 ) Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 72.

( 2 ) Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.

Top