EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0219-20140101

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/2014-01-01

2007R0219 — SK — 01.01.2014 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 219/2007

z 27. februára 2007

o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

(Ú. v. ES L 064, 2.3.2007, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1361/2008 zo 16. decembra 2008,

  L 352

12

31.12.2008

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 721/2014 zo 16. júna 2014,

  L 192

1

1.7.2014
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 219/2007

z 27. februára 2007

o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 171,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1)

Európsky parlament a Rada, s cieľom vytvoriť jednotný európsky vzdušný priestor, prijali 10. marca 2004 nariadenie (ES) č. 549/2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) ( 1 ), nariadenie (ES) č. 550/2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) ( 2 ), nariadenie (ES) č. 551/2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) ( 3 ) a nariadenie (ES) č. 552/2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) ( 4 ).

(2)

Projekt modernizácie riadenia letovej prevádzky v Európe (ďalej len „projekt SESAR“), je technologickým prvkom jednotného európskeho vzdušného priestoru. Jeho cieľom je do roku 2020 zabezpečiť Spoločenstvu vysokovýkonnú infraštruktúru riadenia letovej prevádzky, ktorá umožní rozvoj leteckej dopravy, ktorá bude bezpečná a nebude ohrozovať životné prostredie a bude plne využívať technický pokrok spojený s programami, ako napr. GALILEO.

(3)

Komisia a Eurocontrol po pristúpení Spoločenstva k Eurocontrolu podpísali rámcovú dohodu o spolupráci pri vytváraní jednotného európskeho vzdušného priestoru a pri výskumných a vývojových činnostiach v oblasti riadenia letovej prevádzky.

(4)

V súlade s usmerneniami prijatými Radou pre konkurencieschopnosť 7. júna 2005 týkajúcich sa vypracovania budúceho európskeho vesmírneho programu Európska únia bude zodpovedná za dostupnosť a kontinuitu prevádzkových služieb na podporu svojich politík a bude prispievať k rozvoju, zavádzaniu a prevádzkovaniu európskej vesmírnej infraštruktúry tým, že sa zameria sa na vesmírne aplikácie s cieľom prispieť k uskutočneniu svojich politík.

(5)

Cieľom projektu SESAR je zjednotiť a koordinovať činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa doteraz v Spoločenstve vrátane jeho najvzdialenejších a najodľahlejších regiónov uvedených v článku 299 ods. 2 zmluvy vykonávali nejednotným a nekoordinovaným spôsobom.

(6)

Projekt SESAR nepovedie k zvýšeniu celkového podielu užívateľov vzdušného priestoru na prispievaní v oblasti výskumu a vývoja, pretože sa vyhýba duplicite činností v oblasti výskumu a vývoja.

(7)

Projekt SESAR pozostáva z troch fáz: z fázy definovania, fázy vývoja a fázy zavádzania.

(8)

Fáza definovania projektu SESAR je zameraná na definovanie rôznych technologických krokov, ktoré sa majú uskutočniť, priorít programov modernizácie a plánov zavádzania do prevádzky. Túto fázu spolufinancuje Spoločenstvo a Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol).

(9)

Fáza definovania sa začala v októbri 2005 a vykonáva ju pod vedením Eurocontrolu konzorciom podnikov vybraných na základe verejnej súťaže. Táto fáza sa skončí v roku 2008 a jej výsledkom bude európsky akčný plán riadenia letovej prevádzky. Tento plán určí pracovný program pre vykonávanie cieľových koncepcií vrátane rôznych stratégií zavádzania.

(10)

Po fáze definovania bude nasledovať fáza vývoja (2008 – 2013), ktorá vyvinie nové zariadenia, systémy alebo normy, ktoré zabezpečia konvergenciu k plne interoperabilnému systému riadenia letovej prevádzky v Európe.

(11)

Fáza vývoja sa zmení na fázu zavádzania (2014 – 2020), ktorá bude založená na rozsiahlom vytváraní a zavádzaní novej infraštruktúry riadenia letovej prevádzky. Infraštruktúra by sa skladala z plne harmonizovaných a interoperabilných zložiek, ktoré zaručujú vysokú výkonnosť činností leteckej dopravy v Európe.

(12)

Vzhľadom na počet aktérov, ktorí sa budú musieť do tohto procesu zapojiť, a vzhľadom na potrebné finančné zdroje a technickú expertízu, je pre racionalizáciu činností nevyhnutné zriadiť právny subjekt, ktorý by bol schopný zabezpečovať riadenie finančných prostriedkov pridelených projektu SESAR počas jeho fázy vývoja.

(13)

Je preto potrebné zriadiť na základe článku 171 zmluvy spoločný podnik s cieľom umožniť dosiahnutie značného pokroku v oblasti rozvoja technológií, ktoré sa týkajú systémov kontroly letovej prevádzky počas fázy vývoja a počas prípravy na fázu zavádzania.

(14)

Hlavnou úlohou spoločného podniku je riadiť výskum, vývoj a schvaľovacie činnosti projektu SESAR spojením finančných prostriedkov verejného a súkromného sektora poskytnutých jej členmi a využitím vonkajších technických zdrojov a najmä skúseností a odborných znalostí Eurocontrolu.

(15)

Činnosti vykonávané spoločným podnikom v rámci programu SESAR, sú najmä činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Finančné prostriedky Spoločenstva by sa preto mali vyplácať najmä z rámcových programov v oblasti výskumu a vývoja. Dodatočné finančné prostriedky by sa mali vyplácať z programov transeurópskych sietí v súlade s článkom 4 písm. g) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1692/96/ES z 23. júla 1996 o usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete ( 5 ), ktoré predpokladá možnosť financovať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

(16)

Financovanie spoločného podniku zo strany Spoločenstva by sa v tomto štádiu projektu malo obmedziť na fázu vývoja na obdobie rokov 2007 – 2013, na ktoré sa vzťahuje súčasný finančný rámec. To však neovplyvňuje možnosť Rady preskúmať rozsah pôsobnosti, správu, financovanie a trvanie spoločného podniku na základe pokroku, ktorý sa dosiahol vo fáze vývoja.

(17)

Podstatná účasť odvetvia je základným prvkom pre projekt SESAR. Je preto nevyhnutné, aby sa verejný rozpočet pre fázu vývoja projektu SESAR doplnil príspevkami odvetvia.

(18)

Spoločný podnik by sa mal založiť pred koncom fázy definovania, aby mohol sledovať práce počas fázy definovania a pripraviť fázu vývoja s cieľom zabezpečiť rýchle vykonávanie akčného plánu riadenia európskej letovej prevádzky.

(19)

Rada by mala rozhodnúť o schválení akčného plánu riadenia európskej letovej prevádzky vrátane jeho odovzdania spoločnému podniku s cieľom modernizovať riadenie letovej prevádzky v Európe a v tejto súvislosti by tiež mala preskúmať financovanie projektu SESAR, najmä záväzky týkajúce sa príspevkov odvetvia do spoločného podniku.

(20)

Sídlo spoločného podniku by sa malo nachádzať v Bruseli, aby sa uľahčila komunikácia so zakladajúcimi členmi.

(21)

Spoločný podnik je neziskový subjekt, ktorý vynakladá všetky svoje zdroje na riadenie verejných programov v oblasti výskumu v európskom záujme. Jeho dvoma zakladajúcimi členmi sú medzinárodné organizácie, ktoré konajú v mene svojich príslušných členských štátov. Tomuto subjektu by sa preto mala udeliť, pokiaľ je to možné, najširšia výnimka z daňovej povinnosti od hostiteľského štátu.

(22)

Komisii by mal pomáhať Výbor pre jednotné nebo zriadený na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004. Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 6 ).

(23)

Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o pokroku spoločného podniku. Tieto informácie by mali vychádzať z pravidelných hodnotení vykonávaných Komisiou a z výročných správ o činnosti spoločného podniku.

(24)

Je potrebné ustanoviť pravidlá pre organizáciu a prevádzku spoločného podniku tým, že sa vypracujú stanovy spoločného podniku ako je stanovené v prílohe.

(25)

Keďže traťové poplatky v plnom rozsahu hradia užívatelia vzdušného priestoru, zároveň sa finančne podieľajú na výskumnom a vývojovom úsilí v sektore riadenia letovej prevádzky. Preto by sa im malo poskytnúť primerané zastúpenie v spoločnom podniku.

(26)

Verejné financovanie je pre fázu definovania a fázu vývoja projektu SESAR nevyhnutné a investície do novej generácie riadenia letovej prevádzky by mali uskutočňovať prevažne členské štáty vrátane orgánov určených členskými štátmi. Členským štátom (Európskej únie a/alebo Eurocontrolu) by sa preto mal na nekomerčné účely umožniť bezplatný prístup k poznatkom vyplývajúcim z projektu a využívanie týchto poznatkov na ich vlastné účely vrátane vyhlasovania verejných súťaží,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Založenie spoločného podniku

1.  S cieľom riadiť činnosti fázy vývoja projektu na modernizáciu riadenia letovej prevádzky v Európe a zvýšenie bezpečnosti (ďalej len „projekt SESAR“) sa týmto zriaďuje spoločný podnik pod názvom „spoločný podnik SESAR“ (ďalej len „spoločný podnik“).

▼M2

2.  Spoločný podnik zanikne 31. decembra 2024. Za účelom zohľadniť obdobie trvania programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 ( 7 ) (ďalej len „rámcový program Horizont 2020“) sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci spoločného podniku vyhlásia najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu vyhlásiť do 31. decembra 2021.

▼M2 —————

▼B

4.  Rada na základe návrhu Komisie preskúma rozsah pôsobnosti, správu, financovanie a trvanie spoločného podniku podľa vývoja projektu a akčného plánu RLP, pričom zohľadní hodnotenie uvedené v článku 7.

5.  Účelom spoločného podniku je zabezpečiť modernizáciu európskeho systému riadenia letovej prevádzky koordináciou a sústredením všetkého relevantného úsilia v oblasti výskumu a vývoja v Spoločenstve. Spoločný podnik zodpovedá za plnenie akčného plánu RLP a najmä za vykonávanie týchto úloh:

 organizovanie a koordinovanie činností fázy vývoja projektu SESAR v súlade s akčným plánom RLP, vyplývajúcich z fázy definovania projektu riadeného Eurocontrolom, spojením a riadením financovania z verejného a súkromného sektora pod jednotnou štruktúrou,

 zabezpečenie potrebného financovania činností fázy vývoja projektu SESAR v súlade s akčným plánom RLP,

 zabezpečenie zapojenia zainteresovaných strán sektoru riadenia letovej prevádzky v Európe, najmä: poskytovateľov letových navigačných služieb; užívateľov vzdušného priestoru; združení profesionálnych pracovníkov; letísk; a výrobného odvetvia; ako aj príslušných vedeckých inštitúcií alebo príslušnej vedeckej obce,

 organizovanie technických prác v oblasti výskumu a vývoja, schvaľovania a štúdií, ktoré sa majú uskutočniť pod jeho vedením pričom sa vyhýbaroztriešťovaniu takýchto činností,

▼M2

 zabezpečenie dohľadu nad činnosťami týkajúcimi sa vývoja spoločných produktov riadne špecifikovaných v akčnom pláne RLP prostredníctvom udeľovania grantov členom a prostredníctvom najvhodnejších opatrení, ako je napríklad obstarávanie alebo udeľovanie grantov na základe výziev na predkladanie návrhov na dosiahnutie cieľov programu, a to v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

▼B

6.  Spoločný podnik začne fungovať najneskôr odovzdaním akčného plánu RLP spoločnému podniku.

7.  Sídlo spoločného podniku sa nachádza v Bruseli.

▼M1

Článok 2

Právny štatút

Spoločný podnik je orgánom Spoločenstva a má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte požíva najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aké jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním nakladať, ako aj byť účastníkom súdneho konania.

▼M1

Článok 2a

Zamestnanci

1.  Na zamestnancov spoločného podniku a jeho výkonného riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7 ods. 2 stanov spoločného podniku, spoločný podnik vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci udelené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a orgánu poverenému uzatváraním pracovných zmlúv na základe Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3.  Správna rada prijíma po dohode s Komisiou vhodné vykonávacie predpisy uvedené v článku 110 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

4.  Personálne zdroje sa určia v pláne pracovných miest spoločného podniku, ktorý sa uvádza v ročnom rozpočte.

▼M2

5.  Zamestnancov spoločného podniku tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci. Celková doba zamestnania v žiadnom prípade nepresiahne dobu trvania spoločného podniku.

▼M1

6.  Všetky náklady týkajúce sa zamestnancov znáša spoločný podnik.

Článok 2b

Výsady a imunity

1.  Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa vzťahuje na spoločný podnik, ako aj na jeho zamestnancov a výkonného riaditeľa, pokiaľ sa na nich vzťahujú ustanovenia článku 2a ods. 1. Pokiaľ ide o dane a clá, uvedený protokol sa vzťahuje na spoločný podnik od 15. októbra 2008.

2.  Medzi spoločným podnikom a Belgickom sa uzatvorí administratívna dohoda týkajúca sa výsad a imunít a inej podpory, ktorú Belgicko poskytne spoločnému podniku.

Článok 2c

Zodpovednosť

1.  Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a právom vzťahujúcim sa na príslušnú dohodu alebo zmluvu.

2.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti spoločný podnik nahradí akúkoľvek škodu spôsobenú jeho zamestnancami pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

3.  Každá platba vykonaná spoločným podnikom v súvislosti so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 a 2 a náklady a výdavky vzniknuté v tejto súvislosti sa považujú za výdavok spoločného podniku a pokryje sa zo zdrojov spoločného podniku.

4.  Spoločný podnik nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich záväzkov.

Článok 2d

Právomoc Súdneho dvora a rozhodné právo

1.  Súdny dvor má právomoc:

a) v každom spore medzi členmi, ktorý sa týka predmetu úpravy tohto nariadenia a/alebo stanov uvedených v článku 3;

b) podľa ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách a v zmluvách uzatvorených spoločným podnikom;

c) v žalobách podaných proti spoločnému podniku vrátane rozhodnutí jeho orgánov za podmienok ustanovených v článkoch 230 a 232 zmluvy;

d) v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku pri výkone ich funkcií.

2.  Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo iné právne predpisy Spoločenstva, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo spoločného podniku.

▼B

Článok 3

Stanovy spoločného podniku

Týmto sa prijímajú stanovy spoločného podniku uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

Článok 4

Zdroje financovania

1.  Financovanie spoločného podniku pochádza v súlade s článkami 1 a 12 stanov z príspevkov jeho členov vrátane súkromných podnikov.

▼M2

2.  Príspevok Únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 vrátane príspevkov EZVO vyplácaný z rozpočtových prostriedkov pridelených na rámcový program Horizont 2020 je 585 000 000 EUR.

Podmienky príspevku Únie sa určia prostredníctvom všeobecnej dohody a ročných dohôd o finančnom plnení uzavretých medzi Komisiou konajúcou v mene Únie a spoločným podnikom. Podmienky zahŕňajú poskytovanie údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná plniť svoje povinnosti v oblasti šírenia a podávania správ, okrem iného prostredníctvom jednotného portálu pre účastníkov, ako aj inými elektronickými prostriedkami rámcového programu Horizont 2020 na šírenie informácií spravovanými Komisiou, a ustanovenia na účely uverejňovania výziev spoločného podniku na predkladanie návrhov, a to aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov rámcového programu Horizont 2020 na šírenie informácií spravovaných Komisiou.

▼M1

Vo všeobecnej dohode sa pre Komisiu ustanoví právo nesúhlasiť s použitím príspevku Spoločenstva na účely, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore so zásadami programov Spoločenstva uvedených v prvom pododseku alebo so zásadami nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo poškodzujú záujmy Spoločenstva. V prípade nesúhlasu Komisie nemôže spoločný podnik použiť príspevok Spoločenstva na tieto účely.

▼M2

3.  Všetky finančné príspevky Únie pre spoločný podnik zanikajú pri skončení finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020, pokiaľ Rada na základe návrhu Komisie nerozhodne inak.

▼M1

Článok 4a

Rozpočtové pravidlá

▼M2

1.  Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na spoločný podnik prijíma správna rada po porade s Komisiou. Neodchyľujú sa od rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, s výnimkou prípadov, keď je to špecificky potrebné na prevádzku spoločného podniku a Komisia s tým vopred súhlasila.

▼M2 —————

▼M1

Článok 4b

Absolutórium

Absolutórium na plnenie rozpočtu spoločného podniku za rok n udeľuje Európsky parlament do 15. mája roku n + 2 na základe odporúčania Rady. Správna rada v rozpočtových pravidlách spoločného podniku ustanoví postup, ktorý sa má uplatňovať pri udeľovaní absolutória, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky vyplývajúce z povahy spoločného podniku ako verejno-súkromného partnerstva, a najmä z príspevku súkromného sektora do rozpočtu.

▼B

Článok 5

Výbor

1.  Výbor pre jednotné nebo zriadený na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 (ďalej len „výbor“) je pravidelne informovaný o práci spoločného podniku. Na tento účel Komisia uvedie projekt SESAR ako bod programu na zasadnutiach výboru.

▼M2

2.  Komisia prijme pozíciu Únie v správnej rade.

▼M2 —————

▼M2

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, pozíciu Únie v správnej rade, pokiaľ ide o rozhodnutia o významných zmenách akčného plánu RLP, prijme Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 6

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre jednotné nebo, zriadený nariadením (ES) č. 549/2004. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1820/2011. Ak výbor nezaujme žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatní sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 7

Priebežné hodnotenie a správa

Komisia uskutoční do 30. júna 2017 s pomocou nezávislých odborníkov priebežné hodnotenie vykonávania tohto nariadenia a výsledkov dosiahnutých spoločným podnikom, pričom sa zameriava najmä na vplyv a účinnosť týchto konkrétnych výsledkov, ktoré sa dosiahli v danom období, a to v súlade s akčným plánom RLP. Tieto hodnotenia sa vzťahujú aj na pracovné metódy, ako aj na celkovú finančnú situáciu spoločného podniku. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia zašle túto správu Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky priebežného hodnotenia spoločného podniku sa zohľadnia pri hĺbkovom posúdení a priebežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

▼B

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA

STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU

Článok 1

Členovia

1.  Zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú:

 Európske spoločenstvo, zastúpené Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“),

 Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (ďalej len „Eurocontrol“) zastúpená svojou agentúrou.

2.  Členmi spoločného podniku sa môžu stať:

 Európska investičná banka,

 akýkoľvek iný verejný alebo súkromný podnik alebo orgán vrátane tých z tretích krajín, ktoré uzavreli aspoň jednu dohodu s Európskym spoločenstvom v oblasti leteckej dopravy.

3.  Žiadosť o pristúpenie sa zasiela výkonnému riaditeľovi, ktorý ju postúpi správnej rade. Správna rada rozhodne, či sa rokovania povolia. V prípade povolenia výkonný riaditeľ dojedná podmienky pristúpenia a predloží ich správnej rade. Tieto podmienky zahrnú najmä ustanovenia týkajúce sa finančných príspevkov a zastúpenia v správnej rade. Návrh dohody sa podľa článku 5 ods. 1 písm. d) predloží správnej rade na schválenie.

4.  Správna rada pri rozhodovaní, či povolí rokovania o pristúpení verejného alebo súkromného podniku alebo orgánu, zohľadní najmä tieto kritériá:

 preukázané znalosti a skúsenosti v oblasti riadenia letovej prevádzky a/alebo výroby zariadení a/alebo v oblasti služieb, ktoré sa využívajú pri riadení letovej prevádzky,

 príspevok, ktorým môže podnik alebo orgán podľa očakávania prispieť k vykonaniu akčného plánu RLP,

 finančná spoľahlivosť podniku alebo orgánu,

 možné konflikty záujmu.

5.  Členstvo v spoločnom podniku nemožno postúpiť tretej strane bez predchádzajúceho a jednomyseľného súhlasu správnej rady.

Článok 2

Orgány spoločného podniku

Orgánmi spoločného podniku sú správna rada a výkonný riaditeľ.

Článok 3

Zloženie a predsedníctvo správnej rady

1.  Správna rada je zložená z:

a) jedného zástupcu každého člena spoločného podniku;

b) jedného vojenského zástupcu;

c) jedného zástupcu civilných užívateľov vzdušného priestoru vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni;

d) jedného zástupcu poskytovateľov letových navigačných služieb vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni;

e) jedného zástupcu výrobcov zariadení vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni;

f) jedného zástupcu letísk vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni;

g) jedného zástupcu organizácií zastupujúcich zamestnancov sektora riadenia letovej prevádzky vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni;

h) jedného zástupcu príslušných vedeckých inštitúcií alebo príslušnej vedeckej obce vymenovaného ich zastupujúcou organizáciou na európskej úrovni.

2.  Správnej rade predsedá zástupca Spoločenstva.

Článok 4

Hlasovanie v správnej rade

1.  Hlasovacie právo majú zástupcovia uvedení v článku 3 ods. 1 písm. a) a c).

2.  Počet hlasov členov spoločného podniku zodpovedá ich príspevku do finančných prostriedkov spoločného podniku. Bez ohľadu na prvú vetu tohto odseku Spoločenstvo a Eurocontrol nemajú však menej ako 25 % celkového počtu hlasov a zástupca užívateľov vzdušného priestoru uvedený v článku 3 odseku 1 písm. c) má aspoň 10 % z celkového počtu hlasov.

3.  Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov, ak tieto stanovy neustanovujú inak.

4.  V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas zástupcu Spoločenstva.

5.  Akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa pristúpenia nových členov (v zmysle článku 1 ods. 2), vymenovania výkonného riaditeľa, navrhovaných zmien a doplnení týchto stanov, návrhov pre Komisiu o dobe trvania spoločného podniku, likvidácie spoločného podniku alebo rozhodnutí prijatých podľa článku 23 týchto stanov si vyžaduje kladné hlasovanie zástupcov Spoločenstva v správnej rade.

6.  Rozhodnutia týkajúce sa prijatia akčného plánu RLP a jeho zmien si vyžaduje kladné hlasovanie zakladajúcich členov. Bez ohľadu na odsek 1 sa takéto rozhodnutia neprijmú, ak zástupcovia uvedení v článku 3 ods. 1 písm. c), d), f), a g) sú jednomyseľne proti.

Článok 5

Povinnosti správnej rady

1.  Úlohou správnej rady je najmä:

a) prijať akčný plán RLP schválený Radou, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, a schvaľovať každý návrh na jeho zmenu;

b) usmerňovať a prijímať rozhodnutia potrebné na vykonávanie fázy vývoja projektu SESAR a vykonávať celkovú kontrolu jeho realizácie;

c) schvaľovať pracovný program spoločného podniku a ročné pracovné programy uvedené v článku 16 ods. 1, ako aj ročný rozpočet vrátane organizačného poriadku;

d) povoľovanie rokovaní a rozhodovanie o pristúpení nových členov a o súvisiacich dohodách ako je uvedené v článku 1 ods. 3;

e) dohliadanie na vykonávanie dohôd medzi členmi a spoločným podnikom;

f) vymenovanie a odvolanie výkonného riaditeľa a schvaľovanie organizačnej schémy; ►M1  a monitorovanie činnosti výkonného riaditeľa; ◄

g) rozhodovanie o sumách a postupoch uhrádzania členských finančných príspevkov a stanovenie nepeňažných príspevkov;

h) prijímanie rozpočtových pravidiel spoločného podniku;

i) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a ročnej súvahy;

j) schvaľovanie výročnej správy o pokroku vo fáze vývoja projektu SESAR a jeho finančnej situácie uvedenej v článku 16 ods. 2;

k) rozhodovanie o návrhoch pre Komisiu o predĺžení doby trvania a o likvidácii spoločného podniku;

l) stanovenie postupov na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam, ktoré sú majetkom spoločného podniku a prevod takýchto aktív;

▼M2

m) stanovenie pravidiel a postupov zadávania zákaziek alebo udeľovania grantov a akýchkoľvek iných dohôd potrebných na splnenie akčného plánu RLP vrátane osobitných postupov na zabránenie konfliktu záujmov;

n) rozhodovanie o návrhoch pre Komisiu na zmenu stanov;

▼B

o) uplatňovanie ďalších právomocí a vykonávanie ďalších funkcií vrátane zriaďovania pomocných orgánov potrebných na účely fázy vývoja projektu SESAR;

p) prijímanie opatrení na vykonávanie článku 8.

2.  Správna rada prijme svoj rokovací poriadok, ktorý zabezpečí, aby jej rokovania prebiehali hladko a efektívne, najmä v prípade značného rozšírenia členstva. Tieto pravidlá zahrnú tiež tieto ustanovenia:

▼M2

a) správna rada zasadá najmenej trikrát do roka. Mimoriadne zasadnutia sa zvolajú buď na žiadosť jednej tretiny členov správnej rady, ktorí predstavujú aspoň 30 % hlasovacích práv, na žiadosť Komisie, alebo na žiadosť výkonného riaditeľa;

▼B

b) zasadnutia sa obvykle konajú v sídle spoločného podniku;

c) výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí, pokiaľ sa v osobitných prípadoch nerozhodne inak;

d) osobitné postupy na identifikáciu a vyhýbanie sa konfliktu záujmov.

Článok 6

Vyhýbanie sa konfliktu záujmov

▼M2

1.  Členovia spoločného podniku alebo správnej rady a zamestnanci spoločného podniku sa nesmú podieľať na príprave, hodnotení ani postupe udeľovania finančnej podpory zo spoločného podniku, najmä na základe výziev na predkladanie ponúk alebo výziev na predkladanie návrhov, ak vlastnia subjekty, ktoré sú možnými kandidátmi alebo uchádzačmi, ak takéto subjekty zastupujú alebo s nimi majú dohody.

▼B

2.  Členovia spoločného podniku a účastníci v správnej rade musia oznámiť akýkoľvek priamy alebo nepriamy osobný alebo kolektívny záujem na výsledku rokovaní správnej rady vo vzťahu k akémukoľvek bodu programu. Táto požiadavka sa tiež vzťahuje na zamestnancov v súvislosti s úlohami, ktoré sa im pridelili.

3.  Správna rada môže na základe oznámenia uvedeného v odseku 2 rozhodnúť o vylúčení členov, účastníkov alebo zamestnancov z rozhodovaní alebo úloh, kde by mohol vzniknúť konflikt záujmov. Nebudú mať prístup k informáciám týkajúcim sa oblastí, ktoré sa považujú za predmet možného konfliktu záujmov.

Článok 7

Výkonný riaditeľ

1.  Výkonný riaditeľ je zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku a je jeho zákonným zástupcom. ►M1   Výkonný riaditeľ uplatňuje vo vzťahu k zamestnancom právomoci ustanovené v článku 2a ods. 2 nariadenia (ES) č. 219/2007. ◄

▼M2

2.  Výkonný riaditeľ pôsobí ako dočasný zamestnanec spoločného podniku podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov. Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania.

Na účely uzatvorenia zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje spoločný podnik predseda správnej rady.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná hodnotenie, pri ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy spoločného podniku.

Správna rada môže na návrh Komisie s prihliadnutím na hodnotenie uvedené v treťom pododseku tohto odseku predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa jedenkrát, a to najviac o päť rokov.

Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie.

▼B

3.  Výkonný riaditeľ vykonáva svoje povinnosti úplne nezávisle v rámci právomoci, ktorá sa mu udelila.

4.  Výkonný riaditeľ riadi vykonávanie projektu SESAR v rámci usmernení stanovených správnou radou, ktorej sa zodpovedá za svoju činnosť. Poskytuje správnej rade všetky informácie potrebné na vykonávanie jej funkcií.

5.  Výkonný riaditeľ predovšetkým:

▼M1

a) prijíma, riadi a dohliada na zamestnancov spoločného podniku vrátane zamestnancov uvedených v článku 8;

▼B

b) organizuje, riadi a dohliada na činnosti spoločného podniku;

c) predkladá správnej rade svoje návrhy týkajúce sa organizačnej štruktúry;

d) vypracováva a pravidelne aktualizuje celkový a ročný pracovný program spoločného podniku vrátane odhadovanej výšky nákladov na program a predkladá ich správnej rade;

e) vypracováva v súlade s rozpočtovými pravidlami návrh ročného rozpočtu vrátane organizačného poriadku a predkladá ho správnej rade;

f) zabezpečuje plnenie záväzkov spoločného podniku vyplývajúcich zo zmlúv a dohôd, ktoré uzavrel;

g) zabezpečuje, aby sa činnosti spoločného podniku vykonávali úplne nezávisle a bez konfliktu záujmov;

h) vypracováva ročnú správu o pokroku projektu SESAR a jeho finančnej situácii a podobné ďalšie správy, ktoré môže vyžadovať správna rada, a predkladá ich správnej rade;

i) predkladá správnej rade ročnú účtovnú závierku a ročnú súvahu;

j) predkladá správnej rade všetky návrhy na zmeny koncepcie projektu SESAR.

▼M1

Článok 7a

Funkcia vnútorného auditu

Za vykonávanie funkcií zverených podľa článku 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútornému audítorovi Komisie zodpovedá správna rada, ktorá prijíma vhodné opatrenia, pričom zohľadňuje veľkosť a rozsah pôsobnosti spoločného podniku.

▼M1

Článok 8

Vysielanie zamestnancov do spoločného podniku

Každý člen spoločného podniku môže v súlade s podmienkami ustanovenými v príslušnej dohode uvedenej v článku 1 ods. 3 týchto stanov navrhnúť výkonnému riaditeľovi vyslanie svojich zamestnancov do spoločného podniku. Zamestnanci vyslaní do spoločného podniku musia konať úplne nezávisle pod dohľadom výkonného riaditeľa.

▼B

Článok 9

Dohody

▼M2

1.  Na účely vykonávania úloh vymedzených v článku 1 ods. 5 tohto nariadenia spoločný podnik môže so svojimi členmi uzavrieť osobitné dohody a udeľovať im granty v súlade s uplatniteľnými rozpočtovými pravidlami.

▼B

2.  Úloha Eurocontrolu a jeho príspevok sa vymedzia v dohode so spoločným podnikom. Táto dohoda:

a) stanoví podrobné dojednanie odovzdania a využívania výsledkov fázy definovania spoločným podnikom;

b) opíše úlohy a zodpovednosti Eurocontrolu pri vykonávaní akčného plánu RLP pod vedením spoločného podniku, ako sú:

i) organizovanie výskumnej, vývojovej a schvaľovacej činnosti v súlade s pracovným plánom spoločného podniku;

ii) koordinácia spoločných vývojových trendov pre budúci systém v rámci zodpovednosti Eurocontrolu;

iii) navrhovanie možných zmien a doplnení akčného plánu RLP po porade so zainteresovanými stranami uvedenými v článku 1 ods. 5 tohto nariadenia;

iv) aktualizovanie ukazovateľov konvergencie (európsky plán konvergencie a realizácie, miestny plán konvergencie a realizácie);

v) spojenie s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

3.  Všetky dohody s členmi obsahujú vhodné ustanovenia, ktoré zabránia možnému konfliktu záujmov členov pri vykonávaní úloh podľa uvedených dohôd.

4.  Zástupcovia členov spoločného podniku sa nezúčastňujú rokovaní spoločného podniku týkajúcich sa rokovaní o uzatváraní vlastných dohôd uvedených v odseku 1 a nemajú prístup k dokumentácii o týchto rokovaniach.

▼M2

Článok 10

Zmluvy a granty

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, spoločný podnik môže uzatvárať zmluvy o poskytovaní služieb a dodávateľské zmluvy alebo dohody o grante s podnikmi alebo konzorciami podnikov najmä na účely plnenia úloh stanovených v článku 1 ods. 5 tohto nariadenia.

2.  Spoločný podnik zabezpečuje, aby sa v zmluvách a dohodách o grante uvedených v odseku 1 stanovilo právo Komisie vykonávať kontroly s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie.

3.  Zmluvy a dohody o grante uvedené v odseku 1 obsahujú všetky vhodné ustanovenia o právach duševného vlastníctva uvedených v článku 18. Členovia spoločného podniku vrátane ich zamestnancov vyslaných podľa článku 8, ktorí sú zapojení do vymedzenia prác podliehajúcich obstarávaniu alebo postupu udeľovania grantov, sa v záujme zabránenia konfliktu záujmov nesmú zúčastňovať na vykonávaní príslušných prác.

▼B

Článok 11

Pracovné skupiny

1.  S cieľom vykonávať úlohy ustanovené v článku 1 ods. 5 tohto nariadenia, spoločný podnik môže vytvoriť určitý obmedzený počet pracovných skupín na vykonávanie činnosti, ktoré sa už nevykonávajú inde. Tieto pracovné skupiny sa opierajú o odborný posudok profesionálov a pracujú transparentne.

2.  Experti, ktorí sú členmi pracovných skupín, nie sú zamestnancami spoločného podniku.

3.  Pracovným skupinám predsedá zástupca spoločného podniku.

Článok 12

Finančné ustanovenia

1.  Príjmy spoločného podniku pochádzajú zo zdrojov vymedzených v článku 4 tohto nariadenia.

2.  S cieľom rozbehnúť prácu spoločného podniku zakladajúci členovia uhradia počiatočný príspevok v minimálnej výške 10 miliónov EUR v lehote jedného roku od založenia spoločného podniku.

▼M2

3.  Členovia uvedení v článku 1 ods. 2 druhej zarážke sa zaväzujú uhradiť počiatočný príspevok v minimálnej výške 10 miliónov EUR v lehote jedného roka od schválenia ich pristúpenia k spoločnému podniku. Táto suma sa zníži na päť miliónov EUR v prípade členov, ktorý pristúpia k spoločnému podniku do 24 mesiacov od jeho založenia alebo po výzve na pristúpenie nových členov.

▼B

V prípade podnikov, ktoré podávajú žiadosť individuálne alebo kolektívne a ktoré možno považovať za malé alebo stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu malé a stredné podniky ( 8 ), sa táto suma znižuje na 250 000 EUR bez ohľadu na to, kedy sa stali členmi podniku. Novým členom sa môže ponúknuť možnosť uhradiť počiatočný príspevok v niekoľkých splátkach v lehote, ktorá sa dohodne a ustanoví v dohodách uvedených v článku 1 ods. 3.

4.  Správna rada rozhodne o sumách, ktoré musí každý člen previesť v pomere k príspevkom, ktoré sa zaviazal zaplatiť, a stanoví konečný termín, do ktorého musia členovia svoje príspevky uhradiť.

5.  Nepeňažné príspevky sú možné s výnimkou prípadu, keď ide o príspevky uvedené v odseku 2. Nepeňažné príspevky podliehajú posúdeniu ich hodnoty a užitočnosti pre vykonávanie úloh spoločného podniku a špecifikujú sa v dohode uvedenej v článku 1 ods. 3.

6.  Každý člen spoločného podniku, ktorý si nesplní svoje záväzky týkajúce sa nepeňažných príspevkov alebo v stanovenej lehote neprevedie sumu, ktorú je povinný zaplatiť, je počas obdobia šiestich mesiacov od uplynutia tejto lehoty, pozbavený hlasovacieho práva v správnej rade až do času, kým si nesplní svoje záväzky. Ak si svoj záväzok nesplní ani po uplynutí tohto šesťmesačného obdobia, členstvo sa zruší.

Článok 13

Príjmy

1.  Všetky príjmy spoločného podniku sa použijú na podporu plnenia úloh vymedzených v článku 1 ods. 5 tohto nariadenia. S výhradou článku 25 sa žiadna platba neuhradí členom spoločného podniku rozdelením akéhokoľvek príjmového prebytku vo vzťahu k výdavkom.

▼M2

2.  Úroky získané z príspevkov uhradených členmi spoločného podniku sa považujú za príjmy spoločného podniku.

▼M1 —————

▼B

Článok 15

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.  Rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

▼M1

2.  Výkonný riaditeľ členom každoročne predkladá odhady nákladov na projekt SESAR, tak ako ich schválila správna rada. Správna rada ustanoví v rozpočtových pravidlách spoločného podniku postup, ktorý sa má uplatňovať pri predkladaní odhadov nákladov.

▼B

3.  Členovia bezodkladne oznámia výkonnému riaditeľovi svoje pripomienky k odhadom nákladov na projekt, najmä k odhadovaným príjmom a výdavkom na nasledujúci rok.

▼M1

4.  Výkonný riaditeľ na základe schválených odhadov nákladov na projekt a po zohľadnení pripomienok členov pripravuje návrh rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na schválenie. Správna rada ustanoví v rozpočtových pravidlách spoločného podniku postup, ktorý sa má uplatňovať pri predkladaní návrhu rozpočtu.

▼B

5.  Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od skončenia každého rozpočtového roka predloží ročnú účtovnú uzávierku a ročnú súvahu za predchádzajúci rok Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev. Dvor audítorov vykoná audit na mieste na základe kontroly záznamov.

6.  Výkonný riaditeľ predloží ročnú účtovnú uzávierku a ročnú súvahu spolu so správou Dvora audítorov na schválenie správnej rade, ktorá rozhoduje 75 % väčšinou odovzdaných hlasov. Výkonný riaditeľ má právo, a ak ho o to požiada správna rada, aj povinnosť vyjadriť sa k správe.

7.  Dvor audítorov zašle svoju správu členom spoločného podniku.

Článok 16

Pracovný program a správy

▼M2

1.  Spoločný podnik vypracuje svoj pracovný program na základe finančného rámca uvedeného v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia a na základe zásad riadneho hospodárenia a zodpovednosti, pričom stanoví jasné ciele a míľniky. Pozostáva z:

▼B

a) celkového pracovného programu rozdeleného na obdobia trvajúce 36 mesiacov;

b) z ročných pracovných programov stanovených každý rok, ktoré opisujú činnosti, časový harmonogram a náklady spoločného podniku na toto obdobie.

2.  Výročná správa poukazuje na pokrok v projekte SESAR, najmä pokiaľ ide o časový harmonogram, náklady a uskutočňovanie tohto projektu.

▼M2

Článok 17

Ochrana finančných záujmov Únie

1.  Spoločný podnik prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri realizácii činností podľa tohto nariadenia boli chránené finančné záujmy Únie prostredníctvom uplatňovania preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, ako aj pomocou efektívnych kontrol a v prípade zistenia nezrovnalostí prostredníctvom vymáhania nenáležite vyplatených súm a prípadne uplatňovania účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií.

2.  Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov, ako aj na mieste, audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky Únie.

3.  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) je oprávnený vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste u hospodárskych subjektov, ktorých sa takéto financovanie priamo alebo nepriamo týka, a to v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 9 ), aby zistil, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou týkajúcou sa financovania Úniou nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu, ktoré má vplyv na finančné záujmy Únie.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s medzinárodnými organizáciami, dohody a rozhodnutia o grante a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia výslovne oprávňujú Komisiu, Dvor audítorov a OLAF vykonávať takéto audity a kontroly a inšpekcie na mieste.

▼B

Článok 18

Vlastnícke práva

Spoločný podnik je vlastníkom všetkých hmotných a nehmotných aktív, ktoré vytvoril spoločný podnik alebo boli na neho prevedené pre fázu vývoja projektu SESAR v súlade s dohodami uvedenými v článku 1 ods. 3 a článku 9, ktoré uzavrel spoločný podnik. Spoločný podnik môže umožniť prístup k poznatkom vyplývajúcim z projektu najmä svojim členom, ako aj členským štátom Európskej únie a/alebo Eurocontrolu na ich vlastné a nekomerčné účely.

▼M1

Článok 19

Transparentnosť

1.  Na dokumenty, ktoré má v držbe spoločný podnik, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 10 ).

2.  Spoločný podnik prijme praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do 1. júla 2009.

3.  Rozhodnutia, ktoré prijme spoločný podnik v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi alebo žaloby pred Súdnym dvorom podľa podmienok ustanovených v článkoch 195 a 230 zmluvy.

▼B

Článok 20

Opatrenia na boj proti podvodom

1.  Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ( 11 ).

2.  Spoločný podnik pristupuje k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ( 12 ), a bezodkladne prijme vhodné ustanovenia uplatniteľné na všetkých zamestnancov spoločného podniku.

3.  Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonať kontrolu na mieste u príjemcov finančných prostriedkov spoločného podniku a pracovníkov zodpovedných za ich prideľovanie.

▼M1

Článok 21

Poistenie

Výkonný riaditeľ navrhuje správnej rade, aby uzavrela potrebné poistenie, a spoločný podnik uzatvára také poistenie, ktoré od neho správna rada požaduje.

▼B

Článok 22

Dôvernosť informácií

Spoločný podnik zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých neoprávnené sprístupnenie by mohlo mať za následok poškodenie záujmov zmluvných strán. Spoločný podnik uplatňuje zásady a minimálne normy bezpečnosti, ktoré sa vymedzujú a vykonávajú na základe rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady ( 13 ).

Článok 23

Prevod hmotných a nehmotných aktív spoločným podnikom

Po uplynutí lehoty uvedenej v článku 1 tohto nariadenia prevod všetkých hmotných a nehmotných aktív, ktoré spoločný podnik vlastní, alebo ich časti na iný orgán schvaľuje správna rada.

▼M2 —————

▼B

Článok 25

Likvidácia spoločného podniku

Správna rada na účely vykonania postupov, ktoré si vyžaduje likvidácia spoločného podniku, vymenuje jedného alebo niekoľkých likvidátorov, ktorí sa riadia rozhodnutiami správnej rady.

Článok 26

Uplatniteľné právo

Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahujú tieto stanovy, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo podniku.( 1 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10.

( 3 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

( 5 ) Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

( 6 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 7 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

( 8 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 9 ) Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.).

( 10 ) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 11 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

( 12 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

( 13 ) Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/952/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 18).

Top