EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

SPRÁVA KOMISIE O ČINNOSTI VÝBOROV POČAS ROKA 2013

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

SPRÁVA KOMISIE O ČINNOSTI VÝBOROV POČAS ROKA 2013 /* COM/2014/0572 final */


SPRÁVA KOMISIE

O ČINNOSTI VÝBOROV POČAS ROKA 2013

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí[1] Komisie („nariadenie o komitológii“), Komisia týmto predkladá výročnú správu o činnosti výborov za rok 2013.

Táto správa obsahuje prehľad vývoja komitologického systému v roku 2013 a zhrnutie činností výborov. K správe je pripojený pracovný dokument útvarov Komisie obsahujúci podrobnú štatistiku týkajúcu sa práce v jednotlivých výboroch.

1.            Prehľad vývoja komitologického systému v roku 2013

1.1.        Všeobecný vývoj

Ako sa opisuje v správe z roku 2012[2], všetky komitologické postupy podľa „starého“ rozhodnutia o komitológii[3] s výnimkou regulačného postupu s kontrolou (RPK) boli automaticky prispôsobené novým komitologickým postupom stanoveným v nariadení o komitológii.

Preto v roku 2013 pracovali komitologické výbory podľa postupov stanovených v nariadení o komitológii, t. j. podľa konzultačného postupu (článok 4) a postupu preskúmania (článok 5), ako aj podľa regulačného postupu s kontrolou stanoveného v článku 5a rozhodnutia o komitológii.

V súlade s vyjadrením[4] pri prijatí nariadenia o komitológii, že sa všetky ustanovenia týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou v existujúcich základných aktoch prispôsobia kritériám stanoveným v Zmluve, Komisia v roku 2013 v nadväznosti na predbežný prieskum v roku 2012 prijala tri návrhy[5] na zosúladenie celkovo 200 základných aktov s článkami 290 a 291 ZFEÚ. Tieto návrhy sú v súčasnosti predmetom riadneho legislatívneho postupu.

1.2.        Revízia rokovacieho poriadku odvolacieho výboru

Rokovací poriadok (RP) odvolacieho výboru, prijatý 29. marca 2011[6], obsahuje doložku o preskúmaní (článok 14), v ktorej sa stanovuje, že Komisia by mala do apríla 2014 vyhodnotiť, ako tento poriadok funguje v praxi. Toto preskúmanie sa týka len RP, netýka sa ustanovení samotného nariadenia č. 182/2011, ktoré sa majú preskúmať do 1. marca 2016.

Od 1. marca 2011, keď nadobudlo účinnosť nariadenie č. 182/2011, do konca roka 2013 bol odvolací výbor zvolaný najmä v súvislosti s jednou oblasťou politiky, a síce oblasťou zdravia a ochrany spotrebiteľa, konkrétnejšie vo vzťahu ku geneticky modifikovaným potravinám a krmivám a prípravkom na ochranu rastlín. Komisia odvolaciemu výboru, ktorý od svojho vzniku zasadal pätnásťkrát, predložila 23 návrhov vykonávacích aktov. Dva návrhy aktov predložené odvolaciemu výboru nepatrili do oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa (týkali sa colných záležitostí a životného prostredia).

Vo väčšine prípadov sa odvolací výbor zvolal preto, že príslušný výbor nevydal stanovisko. Jeden z hlavných dôvodov sa nachádza v článku 5 ods. 4 druhom pododseku nariadenia č. 182/2011, v ktorom sa stanovuje, že v prípadoch nevydania stanoviska v oblasti ochrany zdravia alebo bezpečnosti ľudí, zvierat alebo rastlín vykonávací akt nie je možné prijať[7]. Ak sa vykonávací akt považuje za potrebný, existuje možnosť predložiť zmenené znenie aktu rovnakému výboru alebo do jedného mesiaca predložiť návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru. V prípadoch, ako je povolenie geneticky modifikovaných potravín alebo krmív, je rozsah zmien obmedzený a preto nie je pravdepodobné, že opätovné predloženie návrhu výboru povedie k inému výsledku. Z tohto dôvodu sa útvary Komisie rozhodli predložiť návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru. Vo väčšine prípadov ani odvolací výbor nevydal stanovisko a Komisia prijala opatrenia v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia č. 182/2011.

Problémy identifikované na základe doterajších praktických skúseností so spoluprácou s odvolacím výborom sa týkajú určenia dátumu zasadnutia a úrovne zastúpenia, možností podpory kompromisu a použitia písomného postupu.

1.2.1. Dátum zasadnutia a úroveň zastúpenia

V článku 3 ods. 7 nariadenia č. 182/2011 sa stanovuje, že „predseda stanoví v úzkej spolupráci s členmi výboru dátum zasadnutia odvolacieho výboru, aby členské štáty a Komisia mohli zabezpečiť zastúpenie na zodpovedajúcej úrovni“. Toto ustanovenie je zohľadnené v článku 1 ods. 5 rokovacieho poriadku, v ktorom sa od Komisie vyžaduje, aby „s členskými štátmi konzultovala rôzne možnosti“ dátumu zasadnutia a členské štáty môžu v tejto súvislosti predložiť svoje návrhy. Cieľom je zabezpečiť dostatočne vysokú úroveň zastúpenia a všeobecným pravidlom je, že by nemala byť nižšia ako úroveň členov výboru stálych predstaviteľov, aby sa jednoducho len neopakovali diskusie, ktoré zazneli v príslušnom výbore.

Vzhľadom na to, že podľa článku 3 ods. 7 nariadenia č. 182/2011 sa zasadnutie musí uskutočniť najneskôr do šiestich týždňov od postúpenia veci odvolaciemu výboru, nájsť vhodný dátum zasadnutia môže byť praktickým problémom, vo všetkých prípadoch sa však podarilo nájsť prijateľné riešenie. Pokiaľ ide o úroveň zastúpenia, z doterajších skúseností vyplýva, že zastúpenie na ministerskej úrovni nie je normou; obvykle ide o zastúpenie na úrovni stálych predstaviteľov. Členské štáty určia svojho zástupcu v odvolacom výbore a znenie článku 1 ods. 5 rokovacieho poriadku poskytuje dostatočnú flexibilitu na prispôsobenie úrovne zastúpenia podľa aktuálneho prípadu.

1.2.2. Podpora kompromisu 

V nariadení č. 182/2011 sa jasne stanovuje, že odvolaciemu výboru sa musí predložiť návrh vykonávacieho aktu. Preto nie je možné predložiť zmenené znenie. V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 182/2011 však do vydania stanoviska môže každý člen odvolacieho výboru navrhnúť zmeny návrhu vykonávacieho aktu a predseda môže rozhodnúť, či sa návrh zmení alebo nie. Táto skutočnosť je zohľadnená v článku 4 ods. 2 rokovacieho poriadku. Takže predseda má v súčasnosti možnosť uľahčiť kompromis napríklad odsúhlasením alebo navrhnutím zmien v priebehu zasadnutia.

1.2.3. Písomný postup

V určitých oblastiach politiky, ako sú geneticky modifikované potraviny a krmivá a prípravky na ochranu rastlín, odvolací výbor pre charakter danej témy nedokázal nájsť kompromisy. Zasadnutia odvolacieho výboru sú často krátke a opakujú sa na nich výsledky príslušného výboru bez toho, aby sa vydalo stanovisko. Preto sa pri niekoľkých príležitostiach navrhlo, aby sa v takýchto konkrétnych prípadoch od začiatku použil písomný postup. Možnosť a podmienky použitia písomného postupu sú stanovené v článku 3 ods. 5 nariadenia č. 182/2011 a uvedené v článku 7 rokovacieho poriadku, a podľa nich môže predseda využiť písomný postup najmä vtedy, keď sa už o návrhu na zasadnutí odvolacieho výboru rokovalo. Toto znenie nevylučuje použitie písomného postupu od začiatku, ak je opodstatnené. Podľa článku 3 ods. 5 nariadenia č. 182/2011 sa však zasadnutie musí zvolať, ak o to požiada člen výboru a doteraz boli vždy predložené takéto žiadosti.

1.2.4. Záver

Doterajšie skúsenosti s odvolacím výborom potvrdzujú, že RP dobre odzrkadľuje ustanovenia nariadenia č. 182/2011, že poskytuje účinný základ pre prácu odvolacieho výboru, a že preto v tejto chvíli nie je potrebné rokovací poriadok meniť. Ak by sa takáto potreba objavila, plánované preskúmanie nariadenia č. 182/2011 v roku 2016 ponúka príležitosť opätovne preskúmať túto otázku.

1.3.        Vývoj judikatúry

Vo svojom rozsudku vo veci C-427/12, Komisia/Parlament a Rada (vec „biocídy“), Súdny dvor 18. marca 2014 prvý raz vyniesol výrok vo veci vymedzenia delegovaných a vykonávacích aktov. Pri jeho uplatňovaní vo veci biocídov Európska komisia požadovala zrušenie ustanovenia, ktorým sa stanovilo prijímanie opatrení na stanovenie poplatkov splatných Európskej chemickej agentúre prostredníctvom vykonávacích aktov. Komisia sa domnievala, že tieto poplatky by sa mali stanoviť delegovanými aktmi. Súdny dvor zamietol žalobu Komisie ako neopodstatnenú. Nezdalo sa, že by Súdny dvor spochybňoval, že tak ako článok 290 aj článok 291 ZFEÚ má svoj vlastný rozsah pôsobnosti a ďalej uznal, že zákonodarca má priestor na voľné uváženie, keď rozhoduje o udelení delegovanej právomoci Komisii podľa článku 290 ods. 1 ZFEÚ alebo vykonávacej právomoci podľa článku 291 ods. 2 ZFEÚ. V dôsledku toho Súdny dvor dospel k záveru, že súdne preskúmanie je obmedzené iba na zjavné chyby.

Dva rozsudky Súdneho dvora v roku 2013 ujasnili určité aspekty regulačného postupu podľa rozhodnutia 1999/468/ES[8]. Veci sa týkali situácií, v ktorých regulačný výbor hlasoval pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 182/2011, a preto sa postup musel považovať za prebiehajúci v zmysle článku 14 uvedeného nariadenia a dokončiť podľa pravidiel, ktoré obsahuje rozhodnutie 1999/468/ES.

2.            Prehľad činností

2.1.        Počet výborov a zasadnutí

Je dôležité rozlišovať medzi komitologickými výbormi na jednej strane a inými subjektmi, najmä „expertnými skupinami“ vytvorenými samotnou Komisiou na strane druhej. Expertné skupiny poskytujú Komisii[9] odborné poradenstvo pri príprave a vykonávaní politiky, ako aj delegovaných aktov, zatiaľ čo komitologické výbory pomáhajú Komisii pri uplatňovaní vykonávacích právomocí, ktoré jej boli zverené základnými právnymi aktmi. Táto správa sa zameriava výhradne na komitologické výbory. Počet komitologických výborov k 31. decembru 2013 sa uvádza podľa jednotlivých oblastí činnosti (pozri tabuľku I). Na účely porovnania sa uvádzajú aj údaje z minulého roka (stav k 31. decembru 2012). Sekcie a zloženia sa nepočítajú osobitne, keďže prislúchajú materskému výboru.

TABUĽKA I — Celkový počet výborov (2013)

Oblasť politiky || 2012 || 2013

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) || 15 || 20

Úrad pre boj proti podvodom (OLAF) || 1 || 1

Rozpočet (BUDG) || 2 || 2

Oblasť klímy (CLIMA) || 4 || 4

Komunikácia (COMM) || 1 || 1

Komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) || 6 || 6

Rozvoj a spolupráca – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) || 1 || 2

Vzdelávanie a kultúra (EAC) || 7 || 8

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL) || 3 || 4

Energetika (ENER) || 16 || 18

Rozšírenie (ELARG) || 4 || 4

Podnikanie a priemysel (ENTR) || 30 || 33

Životné prostredie (ENV) || 31 || 33

Zdravie a spotrebitelia (SANCO) || 24 || 26

Vnútorné záležitosti (HOME) || 11 || 13

Humanitárna pomoc a civilná ochrana (ECHO) || 2 || 3

Informatika (DIGIT) || 1 || 1

Vnútorný trh (MARKT) || 15 || 15

Spravodlivosť (JUST) || 14 || 17

Námorné záležitosti a rybárstvo (MARE) || 4 || 4

Mobilita a doprava (MOVE) || 31 || 32

Regionálna politika (REGIO) || 1 || 2

Výskum (RTD) || 6 || 8

Generálny sekretariát (SG) || 2* || 2*

Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) || 4 || 4

Štatistika (ESTAT) || 7 || 7

Dane a colná únia (TAXUD) || 11 || 13

Obchod (TRADE) || 11 || 13

SPOLU: || 271 || 302

* Vrátane odvolacieho výboru (pre potreby komitologického registra je odvolací výbor zaevidovaný ako výbor, za ktorý zodpovedá SG, no v praxi ho riadia všetky dotknuté útvary).

V roku 2013 by sa komitologické výbory vo všeobecnosti mohli rozdeliť do skupín podľa použitého postupu (konzultačný postup, postup preskúmania, regulačný postup s kontrolou — pozri tabuľku II). Niektoré výbory, ktoré uplatňovali viacero postupov, boli oddelené od výborov pôsobiacich v rámci jediného postupu.

TABUĽKA II — Počet výborov podľa postupu (2013)

|| Druh postupu ||

Konzultačný || Preskúmanie || Regulačný s kontrolou || Použité viaceré postupy || SPOLU:

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

SPOLU: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Vrátane odvolacieho výboru.

Počet výborov nie je jediným ukazovateľom činnosti na komitologickej úrovni. Počet zasadnutí, ako aj počet písomných postupov[10] použitých v roku 2013 vo všeobecnosti tiež odráža pracovnú intenzitu v jednotlivých oblastiach a v jednotlivých výboroch (tabuľka III).

TABUĽKA III — Počet zasadnutí a písomných postupov (2013)

|| Počet výborov || Zasadnutia || Písomné postupy

2012 || 2013 || 2012 || 2013

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

SPOLU: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Vrátane 7 zasadnutí odvolacieho výboru.

2.2.        Počet stanovísk a vykonávacích aktov/opatrení

Tak ako vždy, aj táto správa poskytuje celkové číselné údaje týkajúce sa oficiálnych stanovísk, ktoré vydali výbory a následných vykonávacích aktov/opatrení, ktoré prijala Komisia[11]. Týmito údajmi sa vyčísľuje hmatateľný „výstup“ výborov (pozri tabuľku IV).

TABUĽKA IV — Počet stanovísk a prijatých vykonávacích aktov/opatrení (2013)

|| Stanoviská || Prijaté akty || Opatrenia prijaté podľa RPK

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

SPOLU: || 1 916 || 1 716 || 171

* Vrátane 9 stanovísk, ktoré predložil odvolací výbor.

2.3.        Zasadnutia odvolacieho výboru

Počas roka 2013 odvolací výbor zasadal sedemkrát a celkovo prerokoval deväť návrhov vykonávacích aktov (v oblasti zdravia a spotrebiteľskej politiky), ktoré predložila Komisia. V žiadnom z deviatich prípadov odvolací výbor nevydal stanovisko a Komisia sa rozhodla z týchto vykonávacích aktov prijať osem.

2.4.        Využívanie regulačného postupu s kontrolou (RPK)

Ako sa uvádza v oddiele 1, reforma komitológie v roku 2011 regulačný postup s kontrolou neovplyvnila. Tento postup sa pri nových právnych predpisoch už nemôže používať, no ešte stále sa objavuje vo viacerých existujúcich základných aktoch a bude sa naďalej uplatňovať na základe týchto aktov, až kým nebudú zosúladené. V roku 2013 bolo podľa RPK prijatých 171 opatrení (pozri tabuľku IV). Právo veta sa využilo v jednom prípade (GR ENV). Na porovnanie, v roku 2012 sa právo veta nevyužilo ani raz.

TABUĽKA V — Počet opatrení prijatých podľa regulačného postupu s kontrolou (RPK) (2013)

|| Opatrenia prijaté podľa RPK || Návrhy opatrení vypracované podľa RPK a odmietnuté Parlamentom || Návrhy opatrení vypracované podľa RPK a odmietnuté Radou

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

SPOLU: || 171 || 1 || 1

3.            Podrobné informácie o činnosti výborov

Podrobné informácie o práci jednotlivých výborov v roku 2013 podľa príslušných útvarov Komisie sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je pripojený k tejto správe.

[1]               Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[2]               Správa Komisie o činnosti výborov počas roka 2012, COM(2013) 701 final.

[3]               Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23), zmenené rozhodnutím Rady 2006/512/ES (Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 4).

[4]               Toto vyhlásenie bolo uverejnené v úradnom vestníku spolu s nariadením (EÚ) č. 182/2011 (Ú. v. EÚ L 55 z 28.2.2011, s. 19).

[5]               COM(2013) 0451, 0452 a 0751.

[6]               Ú. v. EÚ C 183, 24.6.2011, s. 13.

[7]               Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté prijímanie vykonávacích aktov vo výnimočných prípadoch, ako sa stanovuje v článku 7.

[8]               Rozsudok z 26. septembra 2013 vo veci T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc./Európska komisia a rozsudok z 13. decembra 2013 vo veci T-240/10, Maďarsko/Európska komisia.

[9]               Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

[10]             Hlasovanie výboru sa môže uskutočniť na pravidelnom zasadnutí výboru alebo v opodstatnených prípadoch prostredníctvom písomného postupu v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia o komitológii.

[11]             Treba poznamenať, že počet stanovísk sa môže odchyľovať od počtu vykonávacích aktov/opatrení v každom uvedenom roku. Príčiny týchto odchýlok sú vysvetlené v úvode pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktorý je pripojený k tejto správe.

Top