EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0194

Volebné pozorovateľské misie EÚ: ciele, postupy a budúce výzvy
Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o volebných pozorovateľských misiách Európskej únie: ciele, postupy a budúce výzvy (2007/2217(INI))

OJ C 271E , 12.11.2009, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 271/31


Štvrtok 8. mája 2008
Volebné pozorovateľské misie EÚ: ciele, postupy abudúce výzvy

P6_TA(2008)0194

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 ovolebných pozorovateľských misiách Európskej únie: ciele, postupy abudúce výzvy (2007/2217(INI))

2009/C 271 E/03

Európsky parlament,

so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, predovšetkým na jeho článok 25,

so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a záväzky OBSE schválené v Kodani v roku 1990 a na samite v Istanbule v roku 1999, na ktorom sa všetky štáty OBSE zaviazali pozývať medzinárodných pozorovateľov, a predovšetkým Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), na svoje voľby,

so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov a na Americký dohovor o ľudských právach,

so zreteľom na Deklaráciu zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a na Kódex správania medzinárodných volebných pozorovateľov, ktoré boli 27. októbra 2005 prijaté na pôde OSN v New Yorku,

so zreteľom na všetky dohody medzi EÚ a tretími krajinami a ustanovenia o ľudských právach a demokracii v týchto dohodách,

so zreteľom na články 3, 6 a 11 Zmluvy o EÚ a články 3, 177, 179 a 181a Zmluvy o ES,

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, vyhlásenú v Štrasburgu 12. decembra 2007 (1),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (2) (Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)),

so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. apríla 2000 o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní (KOM(2000)0191),

so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2001 o oznámení Komisie o pomoci Európskej únie pri voľbách a ich pozorovaní (3),

so zreteľom na usmernenia Európskej únie o pozorovaní volieb (4) a usmernenia Európskej únie o spoločných kritériách pre výber volebných pozorovateľov (5),

so zreteľom na dokument Rady o pomoci pri voľbách a ich pozorovaní (6),

so zreteľom na svoje uznesenie z 25. apríla 2002 o oznámení Komisie o úlohe Európskej únie pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách (7),

so zreteľom na výročné správy EÚ o ľudských právach,

so zreteľom na svoje výročné správy týkajúce sa ľudských práv vo svete,

so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ z 21. novembra 2007 o voľbách a volebných procesoch v krajinách AKT a v členských štátoch EÚ (8),

so zreteľom na rozhodnutia konferencie predsedov z 8. novembra 2001 o zriadení volebnej koordinačnej skupiny (9), z 12. mája 2005 o vykonaní opatrení upravujúcich činnosť volebných pozorovateľských misií (10), z 21. septembra 2006, ktorým sa vykonávajú ustanovenia týkajúce sa činnosti delegácií (11) a z 8. júna 2006 o usmerneniach pre volebné pozorovateľské delegácie Európskeho parlamentu (12),

so zreteľom na predbežné vyhlásenia a záverečné správy volebných pozorovateľských misií EÚ a správy ich volebných pozorovateľských delegácií,

so zreteľom na výročné správy volebnej koordinačnej skupiny,

so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6-0138/2008),

A.

keďže voľby sa musia organizovať v súlade s medzinárodne uznávanými normami,

B.

keďže vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv je uvedené, že právo slobodne si zvoliť svojich zástupcov v tajných, pravidelne konaných, riadnych voľbách na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva má každý občan a toto právo je zakotvené aj vo všetkých ostatných hlavných medzinárodných a regionálnych nástrojoch o ľudských právach a je aj základným prvkom skutočnej demokracie, ku ktorej sa EÚ zaviazala vo svojich zmluvách,

C.

keďže pozorovanie volieb prispieva k celkovej podpore a ochrane základných ľudských práv, konkrétne občianskych a politických práv; a keďže podmienkou skutočného demokratického volebného procesu je rešpektovanie slobody vyjadrovania a slobodných médií, dodržiavanie zásad právneho štátu a práva zakladať politické strany a uchádzať sa o verejný úrad, nediskriminácia a rovnaké práva pre všetkých občanov a ďalšie základné ľudské práva a slobody, ktoré sa všetky štáty OBSE zaviazali dodržiavať a podporovať,

D.

keďže cieľom medzinárodného pozorovania volieb je zvýšenie legitimity volebného procesu, posilnenie dôvery verejnosti vo voľby, zabraňovanie volebným podvodom a ich odhaľovanie tam, kde sa vyskytnú, a analýza, podávanie informácií a príprava odporúčaní o tom, ako zlepšiť všetky aspekty volebného procesu na základe plnej spolupráce s hostiteľskou krajinou, urovnanie všetkých sporov a ochrana ľudských práv a demokracie vo všeobecnosti,

E.

keďže pozorovanie volieb v nových a rozvíjajúcich sa demokraciách je prioritou EÚ, čo dokazuje jej záväzok pomáhať novým demokraciám a krajinám smerujúcim k demokracii vybudovať pevné demokratické štruktúry,

F.

keďže v uznesení Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o spolupráci AKT – EÚ, zapojení do volebných procesov v krajinách AKT a o úlohe spoločného zhromaždenia (13), ktoré bolo prijaté 1. apríla 1999 v Štrasburgu, sa uvádza, že znižovanie chudoby ako hlavný cieľ rozvojovej politiky EÚ si vyžaduje existenciu participatívnej demokracie a zodpovedných, nekorupčných vlád,

G.

keďže v dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (14) (dohoda z Cotonou), sa zdôrazňuje, že v rámci partnerstva medzi krajinami AKT a EÚ sa má aktívne podporovať dodržiavanie ľudských práv, proces demokratizácie, upevňovanie právneho štátu a dobrá správa vecí verejných,

H.

keďže Deklarácia zásad medzinárodných volebných pozorovateľských misií a Kódex správania medzinárodných volebných pozorovateľov boli prijaté pod záštitou OSN v roku 2005 a schválené Komisiou a Európskym parlamentom, ako aj 32 ostatnými medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami,

I.

keďže medzi zásady, ktoré sa zdôrazňujú v uvedenej deklarácii, patrí komplexné pokrytie, nezávislosť a nestrannosť, transparentnosť a publicita, profesionálny prístup, analýza a poradenstvo, dodržiavanie zvrchovanosti hostiteľskej krajiny vrátane nevyhnutnosti získania pozvania na pozorovanie, spolupráca medzi rôznymi pozorovateľskými organizáciami a nelegitimizácia jednoznačne nedemokratických volebných procesov,

J.

keďže po prijatí vyššie uvedeného oznámenia Komisie 11. apríla 2000 bolo do 32 krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky vyslaných viac než 50 volebných pozorovateľských misií EÚ; keďže je však pozoruhodné, že do krajín južného Stredomoria bolo vyslaných omnoho menej volebných pozorovateľských misií EÚ,

K.

keďže v rámci EDIHR majú volebné pozorovateľské misie EÚ každoročne k dispozícii viac ako 30 miliónov EUR,

L.

keďže v krajine, v ktorej sa konajú voľby, má skutočnosť, že parlament bol zvolený demokraticky len obmedzenú hodnotu, ak táto inštitúcia nemá žiadne významné právomoci a ovláda ho exekutíva,

M.

keďže v oblasti pozorovania volieb zo strany EÚ zostáva vyriešiť niektoré kľúčové výzvy budúcnosti, ako napríklad rastúci význam elektronického hlasovania,

N.

keďže uvedeným oznámením Komisie z 11. apríla 2000 predstavovalo obrat v prístupe EÚ k pozorovaniu volieb, keďže sa zaviedla komplexná metodológia zahŕňajúca celý volebný proces od predvolebnej fázy po povolebnú fázu, ktorá sa ukázala byť veľmi úspešná a viedla k tomu, že EÚ sa stala lídrom v oblasti medzinárodného pozorovania volieb,

O.

keďže vysielanie volebných pozorovateľských misií EÚ je kľúčovým prvkom zahraničnej politiky EÚ a spolu s pomocou pri voľbách je najmä základným nástrojom podpory volieb v kontexte záväzku EÚ podporovať hodnoty demokracie, rozvoja a mieru,

P.

keďže voľby môžu byť úspešné len v kontexte dlhodobého upevňovania demokratických hodnôt pri zohľadnení potreby budovania európskeho konsenzu v otázke podpory demokracie, v spoločnosti, ktorá poskytuje vzdelávanie voličov a občanov a v rámci ktorej existujú silné mechanizmy na podporu ľudských práv, nezávislá a pluralistická občianska spoločnosť a rešpektuje sa oddelenie legislatívnej moci od moci výkonnej,

Q.

keďže pozorovanie volieb je dlhodobý proces zložený z troch fáz: predvolebného obdobia, dňa volieb a povolebného obdobia a keďže každú z týchto fáz je potrebné skúmať dôkladne a nestranne a využívať pri tom údaje z prvej ruky,

R.

keďže pozorovanie v týchto troch fázach môžu síce vykonávať rôzni pozorovatelia, musia sa však vzájomne dopĺňať a proces musí byť správne koordinovaný,

S.

keďže poslanci a bývalí poslanci sú pri volebných pozorovaniach nesporným prínosom a dopĺňajú prínos volebných pozorovateľských misií EÚ, avšak sami nemôžu poskytnúť rigorózne hodnotenie volebného procesu,

T.

keďže Európsky parlament zohráva vo volebných pozorovateľských misiách EÚ kľúčovú úlohu vzhľadom na to, že poslanec Európskeho parlamentu je menovaný za hlavného pozorovateľa a volebná pozorovateľská delegácia poslancov Európskeho parlamentu je väčšinou plne včlenená do štruktúry volebných pozorovateľských misií EÚ,

U.

keďže je potrebné, aby boli opatrenia prijaté v nadväznosti na volebné pozorovateľské misie EÚ súvislejšie a komplexnejšie na technickej aj politickej úrovni,

V.

keďže napriek tomu, že je nevyhnutne dôležité naďalej uskutočňovať politiku vysielania volebných pozorovateľských misií EÚ za podmienok, v ktorých je možné vykonávať úlohy nestranne, komplexne a so zaručením bezpečnosti zúčastnených pracovníkov, EÚ nesmie mlčať v súvislosti s konaním volieb za okolností, keď uvedené podmienky neexistujú,

1.

potvrdzuje svoje odhodlanie prispieť k upevneniu demokratických procesov intenzívnejším zapojením do pozorovania volieb, prijímaním opatrení nadväzujúcich na volebné pozorovateľské misie EÚ a budovaním parlamentných kapacít;

2.

domnieva sa, že uskutočnenie volieb nemožno všeobecne považovať za jediný ukazovateľ demokracie, avšak má pozitívny vplyv na demokratizačný proces hodnotený na základe pokroku v oblasti občianskych slobôd, a to za predpokladu, že je zaručená politická pluralita, sloboda zhromažďovania a združovania, sloboda prejavu, rovný prístup k masovokomunikačným prostriedkom, tajné hlasovanie a dodržiavanie ľudských práv;

3.

zdôrazňuje, že pozorovanie volieb v nových a rozvíjajúcich sa demokraciách by malo byť naďalej prioritou, pretože uvedené štáty majú zvyčajne najväčší úžitok z medzinárodných volebných pozorovateľských misií a z nich vyplývajúcich odporúčaní;

4.

ľutuje, že EÚ naďalej chýba spoločná komplexná stratégia podpory demokracie a vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pokračovali v úsilí umožniť prijatie takejto stratégie; v tejto súvislosti nalieha na všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa dohodli na ustanovení Európskeho konsenzu o demokracii;

5.

vzhľadom na tieto skutočnosti sa domnieva, že pozorovanie volieb je len prvým krokom smerom k demokracii a je potrebné ho doplniť ďalšími činnosťami na podporu demokracie s adekvátnou úrovňou finančnej podpory a povolebnými opatreniami zameranými na podporu demokracie, najmä prostredníctvom budovania kapacít národných parlamentov, politických strán, štátnej správy, neštátnych subjektov a občianskej spoločnosti, ako aj prostredníctvom podpory ľudských práv a dobrej správy; požaduje preto zachovanie rozpočtového stropu pre volebné pozorovateľské misie EÚ vo výške približne 25 % EIDHR v sedemročnom období finančného rámca na roky 2007 – 2013, tak ako ho odsúhlasila Komisia; žiada Komisiu, aby v rámci tohto rozpočtového rámca vyčlenila finančné prostriedky na prípravné predvolebné činnosti vrátane školenia miestnych volebných pozorovateľov, vzdelávania voličov a iných činností, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie konania slobodných a spravodlivých volieb na dlhé obdobie;

6.

vzdáva hold ODIHR, ktorého priekopnícka činnosť bola pre EÚ silnou inšpiráciou pri tvorbe metodiky v oblasti pozorovania volieb;

7.

oceňuje účasť pozorovateľov z tretích krajín, ako je Švajčiarsko, Nórsko a Kanada, na volebných pozorovateľských misiách EÚ;

8.

znovu zdôrazňuje významnú úlohu volebných pozorovateľských misií ODIHR v oblasti OBSE, kam EÚ spravidla nevysiela volebné pozorovateľské misie; chváli ODIHR za kvalitnú prácu a dodržiavanie prísnych zásad transparentnosti a nezávislosti; vyjadruje znepokojenie nad vyjadreniami a činnosťami niektorých štátov OBSE, ktoré spochybňujú mandát úradu ODIHR a oslabujú účinnosť, financovanie a nezávislosť jeho misií; vyzýva štáty OBSE a Európsku radu, aby potvrdili pozíciu ODIHR ako hlavného volebného monitorovacieho orgánu v oblasti OBSE; odsudzuje predovšetkým nedávne obmedzenie dĺžky trvania volebných pozorovateľských misií zo strany niektorých štátov OBSE a ich nesúhlas s vydávaním víz pre pozorovateľov alebo zdržiavanie pri ich vydávaní, čím znemožňujú ODIHR vykonávať svoj mandát;

9.

poukazuje na prínos účasti na medzinárodných volebných pozorovateľských misiách v oblasti OBSE spolu s OBSE/ODIHR, Parlamentným zhromaždením OBSE, Parlamentným zhromaždením Rady Európy a v prípade potreby Parlamentným zhromaždením NATO; domnieva sa, že by mal pokračovať vo svojej účasti na týchto misiách a svoju účasť dokonca posilniť; zdôrazňuje kľúčový význam dôkladnej politickej koordinácie medzi zúčastnenými orgánmi, najmä pokiaľ ide o opatrnosť pri hodnotení, dodržiavanie nezávislých noriem, závery dlhodobých pozorovateľov a jednotnosť verejných vyhlásení;

10.

víta pozitívny prínos volebných pozorovateľských misií EÚ pri upevňovaní demokratických procesov, podpore úcty k ľudským právam, základným slobodám, dobrej správe vecí verejných a právnemu štátu, a najmä pri posilňovaní volebných procesov na celom svete;

11.

pripomína závery seminára Komisie a Európskeho parlamentu z 11. septembra 2007, na základe ktorých musia volebné pozorovateľské misie EÚ z dôvodu metodiky, totožnosti a viditeľnosti naďalej fungovať nezávisle od iných medzinárodných a vnútroštátnych pozorovateľov; domnieva sa, že to však neprekáža pravidelnej a úzkej spolupráci s ďalšími pozorovateľskými organizáciami na mieste ani ďalšej podpore EÚ pri budovaní kapacít vnútroštátnych a regionálnych pozorovateľských organizácií;

12.

zdôrazňuje úspech metodiky EÚ, vyzýva však Komisiu, aby ju zlepšovala a aktualizovala začleňovaním ustálených postupov a riešením nových výziev;

13.

zdôrazňuje, že vďaka týmto úspechom sa EÚ stala lídrom v oblasti medzinárodného pozorovania volieb a aj to, že zameranie sa na profesionalitu volebných pozorovateľských misií EÚ prispieva významnou mierou k tomu, že v súčasnosti je k dispozícii veľký počet vysokokvalifikovaných a skúsených odborníkov na voľby; zdôrazňuje význam aktívneho náboru a školenia nových pozorovateľov s cieľom zabezpečiť kontinuitu odborných vedomostí získaných pri volebných pozorovaniach EÚ; okrem toho zdôrazňuje, že profesionalita volebných pozorovateľských misií EÚ zvyšuje prínos EÚ pri budovaní udržateľného povedomia o rozličných prvkoch, ktoré tvoria demokratický volebný proces; domnieva sa v tejto súvislosti, že je možné zohľadniť skúsenosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu vo funkcii krátkodobých a dlhodobých pozorovateľov;

14.

vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na ďalšiu podporu primeranej účasti organizácií občianskej spoločnosti a miestnych pozorovateľov na volebnom procese;

15.

zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa krátkodobí a dlhodobí pozorovatelia EÚ zdržali akéhokoľvek správania, ktoré by miestne obyvateľstvo mohlo vo vzťahu k svojej kultúre vnímať ako povýšenecké, nadradené alebo neúctivé; v tejto súvislosti sa domnieva, že pozorovatelia EÚ by mali vo vhodnom prípade nadväzovať styky s miestnymi pozorovateľmi;

16.

víta osvedčenú prax menovania poslancov Európskeho parlamentu za hlavných pozorovateľov volebných pozorovateľských misií EÚ, žiada, aby bol proces menovania jasný a transparentný, aby sa zaistila dôveryhodnosť hlavného pozorovateľa, a zdôrazňuje, že napriek tomu, že počas trvania ich mandátu poslanci Európskeho parlamentu úzko spolupracujú s Komisiou a ďalšími inštitúciami EÚ, vždy by si mali ponechať jednoznačný a presne stanovený stupeň nezávislosti bez zasahovania;

17.

víta politiku rodovej rovnosti, prijatú ako súčasť tejto metodiky pri výbere pozorovateľov vrátane hlavného pozorovateľa, bez ohľadu na náročnosť misie;

18.

zastáva názor, že znalosť jazyka, ktorým sa hovorí v krajine, v ktorej sa konajú voľby (napr. španielčina v Bolívii), by mala byť smerodajným kritériom pri menovaní pozorovateľov, pretože schopnosť priamo komunikovať s miestnym obyvateľstvom uľahčuje pozorovateľom detailne sa oboznámiť so spoločenskou a politickou situáciou v krajine;

19.

zastáva názor, že je potrebné, aby sa v predvolebnom období po stretnutiach s kandidátmi a členmi volebnej komisie mohli pozorovatelia stretnúť s ostatnými skupinami v krajine, v ktorej sa konajú voľby;

20.

víta pozitívne skúsenosti svojich volebných pozorovateľských delegácií v rámci volebných pozorovateľských misií EÚ, pre ktoré sú významným prínosom tým, že legitimizujú ich závery a zvyšujú ich viditeľnosť a prijateľnosť, zdôrazňuje však, že dôvera v tieto závery závisí od prísneho uplatňovania metodiky počas celého procesu pozorovania;

21.

víta činnosť Združenia bývalých poslancov Európskeho parlamentu pri zakladaní Medzinárodného inštitútu volebných pozorovateľov (International Election Monitors Institute (IEMI) spolu s bývalými poslancami kanadského parlamentu a Združením bývalých členov Kongresu USA; konštatuje, že členovia IEMI sa ako pozorovatelia zúčastnili mnohých volieb a ďalej poukazuje na skutočnosť, že všetci súčasní poslanci Európskeho parlamentu budú jedného dňa bývalými poslancami a že ich skúsenosti budú neoceniteľné pre ďalší rozvoj demokratického procesu;

22.

vyzýva všetkých poslancov Európskeho parlamentu zúčastňujúcich sa volebných pozorovateľských delegácií, aby postupovali v súlade s usmerneniami stanovenými pre tieto delegácie; zdôrazňuje význam kódexu správania pre medzinárodných pozorovateľov volieb, ktorý sa vzťahuje aj na poslancov Európskeho parlamentu;

23.

uznáva, že pri mnohých príležitostiach nemali pozorovateľské delegácie Európskeho parlamentu dostatočný počet členov, a rozhodol, že v týchto prípadoch by mohlo byť užitočné doplniť tieto delegácie bývalými poslancami Európskeho parlamentu; nalieha na príslušné politické orgány Európskeho parlamentu, aby sa zaoberali týmto návrhom;

24.

zdôrazňuje, že pozorovateľské delegácie politických skupín nezastupujú Európsky parlament a vyzýva ich, aby sa zdržali akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla ohroziť dôveryhodnosť volebných pozorovateľských delegácií Európskeho parlamentu a volebných pozorovateľských misií EÚ a odviesť od nich pozornosť;

25.

konštatuje, že koordinácia medzi inštitúciami EÚ a v rámci Komisie je vo všeobecnosti na pozitívnej úrovni; ľutuje však, že v niektorých prípadoch sa prejavil závažný nedostatok súdržnosti, ktorý svedčí o tom, že jestvuje priestor na ďalšie zlepšovanie;

26.

zdôrazňuje predovšetkým význam koordinácie všetkých verejných vyhlásení súvisiacich so zisteniami volebných pozorovateľských misií EÚ a význam zdržania sa akéhokoľvek vyhlásenia pred predložením predbežného vyhlásenia zo strany volebných pozorovateľských misií EÚ a z pohľadu zviditeľnenia a dôveryhodnosti podčiarkuje kľúčovú úlohu tlačovej konferencie, na ktorej je po prvýkrát prednesené predbežné vyhlásenie; žiada, aby sa tlačové vyhlásenia a správy so zisteniami vydávali v súlade s časovým harmonogramom, v ktorom je zohľadnený ich citlivý charakter vo vzťahu k prebiehajúcim voľbám;

27.

s cieľom zlepšiť vzťahy medzi Európskym parlamentom a Radou navrhuje, že Rada by sa mala zúčastňovať na zasadnutiach volebnej koordinačnej skupiny a že Európsky parlament by mal získať štatút pozorovateľa na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva (COHOM);

28.

vyzýva Komisiu, aby v rokovaniach o dohodách o pridružení alebo strategickom partnerstve zvážila spôsob začlenenia možnosti pozorovania volebného procesu v krajinách južného Stredomoria a Blízkeho východu;

29.

domnieva sa, že kľúčovou otázkou, ktorú treba vyriešiť sú účinné a na výsledok zamerané opatrenia nadväzujúce na volebné pozorovateľské misie EÚ a že by sa malo rozlišovať medzi nadväzujúcimi technickými a politickými opatreniami, do ktorých by mali byť na všetkých úrovniach zapojené všetky inštitúcie a členské štáty EÚ;

30.

navrhuje podrobne sledovať proces implementácie odporúčaní volebných pozorovateľských misií EÚ, predovšetkým ak sa neposkytuje pomoc pri voľbách;

31.

vyzýva všetky inštitúcie EÚ, predovšetkým Radu a vlády členských štátov, aby do politických dialógov so zainteresovanými krajinami, ako aj do ich demaršov, vyhlásení, uznesení a stanovísk a do vykonávania ďalších krokov začlenili zistenia a odporúčania volebných pozorovateľských misií EÚ;

32.

vyzýva predovšetkým Komisiu, aby začlenila odporúčania volebných pozorovateľských misií EÚ do všetkých akčných plánov so zreteľom na krajiny Európskej susedskej politiky, v ktorých sú umiestnené volebné pozorovateľské misie;

33.

vyzýva Komisiu, aby tieto odporúčania plne a dlhodobo zohľadňovala pri vypracovávaní dokumentov o stratégii krajiny/ročných akčných programov v rámci Európskeho rozvojového fondu a vonkajších finančných nástrojov EÚ, konkrétne nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (15), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva (16);

34.

odsudzuje použitie takých postupov v minulosti, kedy sa ku krajinám, ktorých volebný proces bol terčom silnej kritiky zo strany volebných pozorovateľských misií EÚ, pristupovalo ako keby sa nič nestalo; ľutuje na druhej strane skutočnosť, že EÚ nie vždy legitimizuje voľby, ktoré sú demokratické, a domnieva sa, že tieto rozpory oslabujú krehkú ideu demokracie v týchto krajinách a obraz EÚ;

35.

vyzýva Komisiu, aby starostlivo posúdila výsledok každej volebnej pozorovateľskej misie EÚ, poučila sa z nej a v záverečných správach jasne uviedla jej metodické obmedzenia každej volebnej pozorovateľskej misie; vyzýva navyše Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie a zaistila, že úspechy volebných pozorovateľských misií EÚ v oblasti demokracie (metodika, technické postupy, rozpočtové prostriedky, volebná štruktúra atď.) nebudú po skončení volebného procesu spochybnené alebo vymazané;

36.

žiada Komisiu, aby preskúmala možnosť vyslania špecializovaných misií na sledovanie kľúčových aspektov volebného procesu, ako je napríklad príprava volebného legislatívneho rámca, registrácia voličov a povolebné sťažnosti a odvolania, ktoré nie sú v niektorých prípadoch predmetom komplexnej pozornosti volebných pozorovateľských misií EÚ;

37.

odporúča nastoliť politický dialóg v prípadoch, ak neboli implementované odporúčania volebných pozorovateľských misií EÚ;

38.

navrhuje v súlade s vyššie uvedeným bodom, že Európsky parlament by sa mal zúčastniť zahájenia práce nového parlamentu, ktorého volieb sa zúčastnil ako pozorovateľ, a že by sa mala posilniť spolupráca s takýmto novozvoleným parlamentom;

39.

odporúča zavedenie osobitnej stratégie na podporu nových a demokraticky zvolených parlamentov v záujme trvalého upevnenia demokracie, právneho štátu a dobrej správy;

40.

navrhuje, aby Európsky parlament na tento účel preskúmal spôsoby a prostriedky pomoci novozvoleným parlamentom pri plnení ich úloh, s osobitným zreteľom na rozvojové krajiny;

41.

navrhuje Komisii, aby vytvorila iné mechanizmy monitorovania volebných procesov v prípadoch, keď nie je možné vyslať plnohodnotnú volebnú pozorovateľskú misiu EÚ; vyzýva Radu a Komisiu, aby boli pripravené vydávať dôrazné a včasné verejné vyhlásenia v súvislosti s voľbami za týchto okolností;

42.

zastáva názor, že pokiaľ ide o nadväzujúce technické opatrenia, pomoc pri voľbách je nevyhnutným dlhotrvajúcim strategickým záväzkom počas volebného cyklu, ktorý je najlepšie zlučiteľný s volebnými pozorovateľskými misiami EÚ, a domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať posilňovaniu nezávislosti a legitimity orgánov zodpovedných za riadenie volieb, ako aj podpore zriadenia trvalej volebnej komisie namiesto volebnej komisie zostavenej ad hoc;

43.

zdôrazňuje, že Európsky parlament bude ako demokraticky volená európska inštitúcia zohrávať osobitnú úlohu pri realizácii politických opatrení nadväzujúcich na volebné pozorovateľské misie EÚ a predovšetkým v procese budovania parlamentných kapacít;

44.

požaduje, aby sa hodnoty získané z konzultácií, spolupráce a výmeny informácií medzi parlamentnými delegáciami a misiami Európskeho parlamentu a AKT podľa možností náležite zohľadnili v širšom kontexte vonkajšej činnosti EÚ a vo vzťahu k ostatným národným a medzinárodným pozorovateľským misiám; navrhuje vytvárať pracovné skupiny s cieľom umožniť partnerom z Africkej únie, aby na základe novej stratégie pre EÚ a Afriku mohli využiť odborné vedomosti a skúsenosti získané pri volebných pozorovaniach, pretože EÚ využíva pracovné postupy a skúsenosti ODIHR/OBSE;

45.

vyzýva na analýzu podmienok, ktoré by umožňovali organizáciu krátkodobých spoločných volebných pozorovateľských delegácií s členmi Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia a Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia;

46.

odporúča pravidelné organizovanie spoločných volebných pozorovateľských misií AKT – EÚ, keď sa konajú voľby v EÚ;

47.

domnieva sa, že elektronické hlasovanie už zohráva, a bude čoraz intenzívnejšie zohrávať, kľúčovú úlohu vo volebnom procese, v dôsledku čoho môže vzniknúť nový druh volebného podvodu; nalieha na Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na spoľahlivé pozorovanie uvedeného hlasovania a pozorovateľom poskytla na tento účel náležité školenie;

48.

žiada, aby Európsky parlament prijal výročnú správu o volebných pozorovateľských misiách EÚ;

49.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia a spolupredsedom Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia, predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, predsedovi Parlamentného zhromaždenia OBSE a riaditeľovi Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 343, 5.12.2001, s. 270.

(4)  Rozhodnutie Rady 9262/98 – PESC 157 – COHOM 6, 3.6.1998.

(5)  Rozhodnutie Rady 8728/99 – PESC 165 – COHOM 4, 28.5.1999.

(6)  Dokument Rady 9990/01 – PESC 236 – DEVGEN 103 – COHOM 17, 26.6.2001.

(7)  Ú. v. EÚ C 131 E, 5.6.2003, s. 147.

(8)  Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 18.

(9)  PE 309/025/BUR.

(10)  PE 349/329/CPG/DEF.

(11)  PE 375/270/CPG/Rev1.

(12)  PE 375/117/CPG.

(13)  Ú. v. ES C 271, 24.9.1999, s. 57.

(14)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(15)  Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.

(16)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.


Top