EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42018Y1218(01)

Uznesenie Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže: stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

ST/14944/2018/INIT

Ú. v. EÚ C 456, 18.12.2018, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 456/1


Uznesenie Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže:

stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

(2018/C 456/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

UZNÁVAJÚC spoluprácu týkajúcu sa politiky EÚ v oblasti mládeže do roku 2019. EÚ od roku 2002 rozvíja osobitnú spoluprácu týkajúcu sa politiky EÚ v oblasti mládeže založenú na zásadách aktívnej účasti a rovného prístupu k príležitostiam (1) v súčinnosti s ostatnými politikami zameranými na mladých ľudí, ako sú napríklad vzdelávanie, odborná príprava a zamestnanosť. Spolupráca podnietila politické a legislatívne zmeny v členských štátoch a prispela k budovaniu kapacít mládežníckych organizácií.

PRIPOMÍNAJÚC, že keďže cieľom tohto uznesenia je stanoviť stratégiu EÚ pre mládež, ktorá dokáže riešiť výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe, poskytnúť na ne spoločnú a súdržnú reakciu EÚ a doplniť snahy a iniciatívy členských štátov v tejto oblasti, tento cieľ sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ než na úrovni samotných členských štátov. Rada môže preto prijať iniciatívy v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii, aby sa tento cieľ dosiahol. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto uznesenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

UZNÁVAJÚ, že

1.   Mladí ľudia majú v spoločnosti osobitnú úlohu a čelia osobitným výzvam

Mladí ľudia majú záujem prevziať kontrolu nad svojimi životmi, zapájať sa a podporovať ostatných. Pri preberaní kontroly prechádzajú rôznymi typickými zmenami v osobnom živote aj v prostredí, od vzdelávania prechádzajú do práce, začínajú žiť samostatne, prežívajú partnerstvá alebo začínajú rodinný život. Mnohí čelia neistote týkajúcej sa ich budúcnosti v dôsledku globalizácie a zmeny klímy, technologických zmien, demografických a sociálno-ekonomických trendov, populizmu, diskriminácie, sociálneho vylúčenia a falošných správ s ešte neznámymi vplyvmi na pracovné miesta, zručnosti alebo spôsob fungovania našich demokracií.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať mládeži ohrozenej marginalizáciou na základe prípadných zdrojov diskriminácie, ako je ich etnický pôvod, pohlavie, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, náboženstvo, viera alebo politické názory.

Sociálno-ekonomické vylúčenie a demokratické vylúčenie idú ruka v ruke (2). Mládež bojujúca s nevýhodami je vo všeobecnosti menej občiansky aktívna a má menšiu dôveru v inštitúcie. Európa si nemôže dovoliť plytvanie talentami, sociálne vylúčenie ani neangažovanosť svojej mládeže. Mladí ľudia by nemali byť len strojcami svojich vlastných životov, ale mali by prispievať aj k pozitívnej zmene v spoločnosti. Aby mohli mladí ľudia plne využívať prínosy opatrení EÚ, musia tieto opatrenia zohľadňovať ich túžby, kreativitu a talent a reagovať na ich potreby. Na druhej strane, mladí ľudia obohacujú ambície EÚ: Podľa správy EÚ o mládeži (3) táto generácia dosiahla historicky najvyššie vzdelanie a je osobitne zručná v používaní informačných a komunikačných technológií a sociálnych médií.

2.   Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 je potrebná

Vychádzajúc zo skúseností a rozhodnutí týkajúcich sa spolupráce v oblasti mládeže v minulých rokoch (4) sa stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia po celej Európe. Stratégia EÚ pre mládež poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou ich jednotlivým právomociam a zásade subsidiarity.

Príslušnými zainteresovanými stranami sú, okrem iných aj členské štáty EÚ, príslušné inštitúcie Európskej únie a iné medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Rada Európy, ďalej miestne a regionálne orgány, rady mládeže, mládežnícke organizácie, organizácie pracujúce s mladými ľuďmi, pracovníci s mládežou, výskumní pracovníci, ktorí sa zaoberajú otázkou mládeže, a aktéri občianskej spoločnosti, ako aj štruktúry programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity a ich nadväzujúcich programov.

Zapájaním a posilňovaním postavenia všetkých mladých ľudí môže politika v oblasti mládeže prispieť k úspešnému splneniu vízie kontinentu, v rámci ktorej môžu mladí ľudia využiť príležitosti a byť spojení s európskymi hodnotami.

3.   Európske ciele v oblasti mládeže poskytujú víziu pre Európu

Počas 6. cyklu štruktúrovaného dialógu s názvom „Mládež v Európe: čo ďalej?“ orgány prijímajúce rozhodnutia, mladí ľudia a výskumní pracovníci spoločne zozbierali prostredníctvom konzultácií v celej EÚ témy relevantné pre mladých ľudí a rozdelili ich do 11 oblastí. Výsledkom tohto participatívneho procesu, ktorého sa zúčastnili mladí ľudia z celej Európy bolo zostavenie 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. Premietajú sa v nich názory mladých Európanov a predstavuje sa vízia tých, ktorí sa zapojili do štruktúrovaného dialógu.

Sú svedectvom odhodlanosti mnohých mladých Európanov zúčastňovať sa na vymedzení smeru, akým by sa európska spolupráca v oblasti mládeže mala uberať. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispievať k realizácii tejto vízie mladých ľudí prostredníctvom mobilizácie politických nástrojov na úrovni EÚ, ako aj opatrení na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to zo strany všetkých zainteresovaných strán.

Európske ciele v oblasti mládeže sú ako necenzurovaný hlas účastníkov uvedené v plnom rozsahu v prílohe 3 a majú slúžiť – pri náležitom dodržiavaní zásady subsidiarity, vnútroštátnych právomocí a slobody združovania sa – ako inšpirácia a poskytovať orientáciu pre EÚ, jej členské štáty a ich príslušné zainteresované strany a orgány.

VÍTAJÚ

oznámenie Komisie s názvom „Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež“ z 22. mája 2018 (5).

PRETO SÚHLASIA s nasledovným

1.   Celkové ciele

Spolupráca EÚ v oblasti mládeže maximálne využije potenciál politiky v oblasti mládeže. Podporuje účasť mládeže na demokratickom živote v súlade s článkom 165 Zmluvy o fungovaní EÚ. Podporuje tiež spoločenskú a občiansku účasť a chce zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na svoju účasť v spoločnosti.

Ciele stratégie v nadchádzajúcich rokoch:

umožniť mladým ľuďom, aby boli strojcami svojho vlastného života, podporovať ich osobný rozvoj a rast k autonómii, budovať ich odolnosť a vybaviť ich životnými zručnosťami, aby dokázali čeliť meniacemu sa svetu,

podporovať mladých ľudí a vybaviť ich potrebnými zdrojmi tak, aby sa stali aktívnymi občanmi, činiteľmi solidarity a pozitívnej zmeny inšpirovanej hodnotami EÚ a európskou identitou,

zlepšiť politické rozhodnutia, pokiaľ ide o ich vplyv na mladých ľudí, vo všetkých odvetviach, konkrétne v oblasti zamestnania, vzdelávania, zdravia a sociálneho začlenenia,

prispieť k odstráneniu chudoby mládeže a všetkých foriem diskriminácie a podporovať sociálne začlenenie mladých ľudí.

2.   Hlavné zásady

Európska politika v oblasti mládeže a všetky opatrenia prijaté v rámci stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 by mali byť pevne ukotvené v medzinárodnom systéme ľudských práv. Vo všetkých politikách a činnostiach týkajúcich sa mladých ľudí by sa mali uplatňovať tieto zásady:

A.

Rovnosť a nediskriminácia: boj proti všetkým formám diskriminácie a podpora rodovej rovnosti, uznanie skutočnosti, že mladí ľudia sú ohrození mnohými formami diskriminácie vrátane diskriminácie na základe veku a dodržiavanie zásad uvedených, okrem iného, aj článkoch 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie.

B.

Začlenenie: uznávajúc, že mladí ľudia nie sú homogénnou skupinou, a preto majú rôzne potreby, pôvod, životné situácie a záujmy, by stratégia EÚ pre mládež mala podporovať činnosti a politiky, do ktorých budú začlenení všetci mladí ľudia, najmä tí, ktorí majú menej príležitostí, a tí, ktorých hlasy môžu byť prehliadnuté.

C.

Účasť: uznávajúc, že všetci mladí ľudia sú prínosom pre spoločnosť, by všetky politiky a činnosti týkajúce sa mladých ľudí mali podporovať právo mladých ľudí na účasť na príprave a vykonávaní politík, ktoré sa ich týkajú, a na nadväzujúcich opatreniach, prostredníctvom zmysluplnej účasti mladých ľudí a mládežníckych organizácií. V tejto súvislosti by mali politiky vychádzať z uznania zmien, ktoré prináša digitálna komunikácia ovplyvňujúca demokratickú a občiansku účasť.

D.

Celosvetový, európsky, vnútroštátny, regionálny a miestny rozmer: s cieľom zabezpečiť udržateľný vplyv na mladých ľudí je dôležité, aby sa pri vykonávaní politiky EÚ v oblasti mládeže zohľadňovali vzájomné prepojenia s regionálnou a miestnou úrovňou a aby sa vykonávali činnosti na podporu politík v oblasti mládeže na miestnej úrovni. Zároveň by sa názory mladých ľudí mali zohľadniť vždy pri riešení globálnych otázok.

E.

Dvojaký prístup: Politiky, ktoré sa snažia zlepšiť život mladých ľudí sa nikdy nesmú obmedzovať len na oblasť mládeže. Preto je dvojaký prístup, dohodnutý v predchádzajúcom rámci spolupráce v rokoch 2010 – 2018, stále nenahraditeľný, keďže sa sústreďuje na riešenie otázok relevantných pre mladých ľudí na jednej strane tým, že začleňuje iniciatívy do rôznych oblastí politiky a na druhej strane osobitnými iniciatívami v sektore mládeže.

ĎALEJ SÚHLASIA s týmto

1.   Pracovať na účinnom, cielenom a spoločnom vykonávaní v rámci jednotlivých odvetví a medzi nimi

Životy mladých ľudí sú formované politikami zakotvenými v rôznych oblastiach politiky a na rôznych úrovniach vykonávania. Takže len uplatňovaním hľadiska mládeže, ako prioritného hľadiska medzi rôznymi oblasťami politiky sa môže zaručiť, že sa v pripravovaných politikách alebo programoch zohľadnia konkrétne potreby mladých ľudí alebo účinky na nich. Ako názorný príklad, na úrovni EÚ by sa mal naďalej dodržiavať medziodvetvový prístup ako nevyhnutný základ. Okrem toho, uplatňovanie hľadiska mládeže môže byť efektívne len vtedy, keď zaručí aj slovo mladých ľudí vo všetkých možných oblastiach politiky, ktoré ich ovplyvňujú.

Na všetkých úrovniach rozhodovania by sa mala posilniť medziodvetvová spolupráca zameraná na dosiahnutie súčinnosti, komplementárnosti medzi činnosťami, ako aj väčšieho zapojenia mládeže.

2.   Riešiť hlavné oblasti v sektore mládeže: Zapájať. Spájať. Posilňovať postavenie.

a.   Zapájať

Poskytovanie možnosti zapojenia pre mladých ľudí v ich každodennom živote ale aj v demokratickom živote je dôležité pre fungujúcu demokraciu a pre spoločnosť vo všeobecnosti. Osobitne dôležité je zamerať sa na účasť mladých ľudí, keďže každé dnešné rozhodnutie zasiahne najdlhšie súčasnú generáciu mladých ľudí. Okrem toho, veková skupina mladých ľudí je v porovnaní s inými vekovými skupinami v nižšej miere zastúpená v politických orgánoch a má menej príležitostí ovplyvňovať rozhodovacie procesy a zúčastňovať sa na nich. Stratégia EÚ pre mládež sa snaží o dosiahnutie zmysluplnej občianskej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej a politickej účasti mladých ľudí.

Zapojenie mladých ľudí musí byť preto základom budúcej spolupráce týkajúcej sa politiky EÚ v oblasti mládeže. Znamená to tiež, že mladí ľudia musia mať slovo pri vývoji, vykonávaní a hodnotení politík, ktoré sa ich dotýkajú, ako je napríklad stratégia EÚ pre mládež, ako aj národné stratégie pre mládež. Podstatné je byť maximálne inkluzívny a prispôsobiť sa súčasným a nadchádzajúcim výzvam, skúmať nové a alternatívne formy účasti.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY A EURÓPSKU KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ:

povzbudzovali a podporovali inkluzívnu demokratickú účasť všetkých mladých ľudí v spoločnosti a v demokratických procesoch,

aktívne zapájali mladých ľudí, mládežnícke organizácie a iné subjekty, ktoré organizujú prácu s mládežou, do vývoja, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich životy mladých ľudí na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej aj európskej úrovni,

podporovali zavedenie a rozvoj zastúpenia mladých ľudí na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, pri uznaní práva mladých ľudí zúčastňovať sa a samostatne sa organizovať, ako aj uznanie reprezentatívnych mládežníckych štruktúr a ich začlenenie do práce miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a európskych orgánov,

podporovali a sprostredkovávali dialóg EÚ o mládeži (6) s cieľom zahrnúť rozličné názory mladých ľudí do rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach a uľahčovať rozvoj občianskych kompetencií, a to prostredníctvom stratégií v oblasti občianskej výchovy a vzdelávania,

podporovali a rozvíjali príležitosti na „učenie sa aktívnej účasti“ zamerané na zvyšovanie záujmu o participatívne činnosti a pomoc mladým ľuďom pripraviť sa na účasť,

skúmali a podporovali využívanie inovačných a alternatívnych foriem demokratickej účasti, napr. nástrojov digitálnej demokracie a uľahčovali prístup s cieľom podporovať účasť mládeže na demokratickom živote a inkluzívnym spôsobom zapájali mladých ľudí, pričom si treba uvedomiť skutočnosť, že niektorí mladí ľudia nemajú prístup k internetu a digitálnym technológiám, alebo ich nevedia používať.

b.   Spájať

Mladí ľudia v Európe sú stále viac a viac spojení. Spojenia, vzťahy a výmena skúseností sú hlavným prínosom pre solidaritu a budúci rozvoj Európskej únie. Toto spojenie sa najlepšie uľahčuje pomocou rôznych foriem mobility.

Preto je potrebné, aby boli príležitosti pre mladých ľudí zakúsiť zmeny, spoluprácu, kultúrne a občianske aktivity v európskom kontexte dostupné pre všetkých mladých ľudí. Toto im umožňuje rozvíjať a posilňovať osobné, spoločenské a občianske kompetencie, rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť, zvyšovať zamestnateľnosť a stať sa aktívnymi európskymi občanmi. Výmeny mladých ľudí a projekty v rámci programu Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a ich nadväzujúcich programov sú zdrojom medzikultúrneho vzdelávania a posilnenia postavenia najmä mladých ľudí, ktorí majú menej príležitostí.

Spolupráca EÚ v oblasti mládeže by mala tieto príležitosti pre mladých ľudí podporovať. Mala by využívať programy EÚ, ako je Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a ich nadväzujúce programy, aby sa zvýšili poznatky o mladých ľuďoch a ich ašpiráciách a aby sa posilnila spolupráca v oblasti politiky a budovanie komunít.

Stratégia EÚ pre mládež by mala tiež podporovať prepojenosť mladých ľudí v EÚ a kandidátskych krajinách, v krajinách Východného partnerstva a s partnermi zo západného Balkánu (7), ako aj s inými tretími krajinami, s ktorými má EÚ dohody o pridružení alebo dohody o spolupráci, s prípadnou pomocou EÚ prostredníctvom príslušných programov financovania EÚ.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY A EURÓPSKU KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ:

umožnili všetkým mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou prístup k cezhraničnej mobilite vrátane dobrovoľníctva v sektore občianskej spoločnosti tým, že odstránia prekážky a zavedú podporné opatrenia s osobitnou pozornosťou venovanou mladým ľuďom, ktorí majú menej príležitostí,

podporovali účasť mladých ľudí na solidarite propagujúc podporné schémy a snažili sa dosiahnuť komplementaritu a súčinnosť medzi finančnými nástrojmi EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi schémami,

aktívne zapájali mladých ľudí a mládežnícke organizácie do tvorby, vykonávania a hodnotenia príslušných programov financovania EÚ,

sa podelili o najlepšie postupy a ďalej spolupracovali na účinných systémoch potvrdzovania a uznávania zručností a kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, vrátane činností v oblasti solidarity a dobrovoľníctva, a naďalej pokračovali v plnení odporúčania Rady z roku 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

c.   Posilňovať postavenie

Posilnenie postavenia mladých ľudí znamená povzbudiť ich k tomu, aby vzali zodpovednosť za svoje životy do vlastných rúk. Takéto posilnenie si vyžaduje potrebné zdroje, nástroje a prostredie, ktoré je ochotné venovať náležitú pozornosť názorom mladých ľudí. Mladí ľudia v celej Európe čelia v dnešnej dobe rôznym výzvam, ako sú napríklad ťažkosti pri prístupe k ich sociálnym právam, sociálne vylúčenie a diskriminácia, ako aj hrozby vyplývajúce z falošných správ a propagandy.

Na to, aby bolo možné riešiť tieto výzvy a umožniť tak skutočné posilnenie postavenia mládeže, je potrebné spolupracovať na politikách, ktoré riešia konkrétnu situáciu mladých ľudí a následne vedú k zlepšeniu života mladých ľudí v EÚ.

V tomto kontexte môže práca s mládežou vo všetkých jej formách slúžiť ako katalyzátor posilnenia postavenia: Práca s mládežou prináša mladým ľuďom jedinečnú výhodu pri prechode do dospelosti (8), pretože im poskytuje bezpečné prostredie na získanie sebavedomia a učenie sa neformálnym spôsobom. Práca s mládežou je známa tým, že poskytuje mladým ľuďom možnosť získať kľúčové osobnostné, odborné a podnikateľské kompetencie a zručnosti, ako je tímová práca, vedenie, medzikultúrne kompetencie, riadenie projektov, riešenie problémov a kritické myslenie. V niektorých prípadoch je práca s mládežou mostom k vzdelávaniu, odbornej príprave alebo práci, čím zabraňuje vylúčeniu.

Využitie týchto výhod si vyžaduje väčšiu mieru uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom práce s mládežou, ktorá je mimoriadne prospešná pre tých, ktorí majú nízku formálnu kvalifikáciu, ako spôsobu, akým zlepšiť zamestnateľnosť. Uznávanie sa dá zlepšiť systematickejším používaním kvalitných nástrojov.

VYZÝVAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY A EURÓPSKU KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ:

pripravili a vykonávali európsky program práce s mládežou zameraný na kvalitu, inovácie a uznávanie práce s mládežou. Aby sa využil plný potenciál, je nevyhnutné integrovať odborné znalostí zástupcov mladých ľudí, mládežníckych organizácií, pracovníkov s mládežou a výskumných pracovníkov. Mala by sa podporiť aj ďalšia súčinnosť s prácou, ktorú vykonáva Rada Európy v tejto oblasti,

podporovali rozvoj kvalitnej práce s mládežou na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej aj európskej úrovni vrátane rozvoja politiky v tejto oblasti, odborného vzdelávania pracovníkov s mládežou, ustanovenia právnych rámcov a pridelenia dostatočných zdrojov,

podporovali v rámci práce s mládežou činnosti na všetkých úrovniach vrátane miestnej úrovne, a uznali mládežnícke organizácie ako subjekty, ktoré poskytujú rozvoj kompetencií a sociálne začlenenie prostredníctvom práce s mládežou a činností neformálneho vzdelávania, a to pri rešpektovaní vnútroštátnych, regionálnych a miestnych činností v tejto oblasti,

vytvárali a ďalej rozvíjali, vždy a všade, kde je to možné, ľahko prístupné kontaktné miesta pre mládež, ktoré poskytujú širokú škálu služieb a/alebo informácií, vrátane usmernenia v oblasti financií, usmernenia a podpory v oblasti kariéry, zdravia a vzťahov a príležitostí v oblasti vzdelávania, kultúry a zamestnania.

VYZÝVAJÚ PRETO ČLENSKÉ ŠTÁTY A EURÓPSKU KOMISIU, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ:

3.   Spolupracovali na základe nástrojov a riadenia

Na účinné vykonávanie stratégie EÚ pre mládež v EÚ a členských štátoch sú potrebné konkrétne nástroje. V záujme dosiahnutia cieľov stratégie EÚ pre mládež sa použijú tieto opatrenia, podľa potreby na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni:

a.

Tvorba politiky v oblasti mládeže založenej na dôkazoch a budovanie poznatkov: Politika EÚ v oblasti mládeže by mala byť založená na dôkazoch a mala by vychádzať zo skutočných potrieb a situácií mladých ľudí. To si vyžaduje neustály výskum, rozvoj poznatkov a priblíženie sa mladým ľuďom a mládežníckym organizáciám. Osobitne dôležité je zbierať rozčlenené údaje o mladých ľuďoch preto, aby sa lepšie pochopili potreby rôznych skupín mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú menej príležitostí. Politika založená na dôkazoch by sa mala tvoriť s podporou portálu Youth Wiki, s podporou výskumných sietí v oblasti mládeže a v spolupráci s medzinárodnými organizáciami ako je Rada Európy, OECD a iné subjekty, vrátane mládežníckych organizácií.

b.

Vzájomné učenie a šírenie: Vzájomné učenie medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a príslušnými zainteresovanými stranami by malo byť nástrojom pre ďalší vývoj politiky v oblasti mládeže, pokiaľ ide o hlavné aj medziodvetvové oblasti. Skupiny expertov budú naďalej rozvíjať politické usmernenia, praktické nástroje a vymieňať si osvedčené postupy; táto stratégia ponúkne nové nástroje na vzájomné učenie, ako napríklad partnerské preskúmanie a partnerské poradenstvo, fóra na vysokej úrovni, analýzu a štúdie, sledujúc priority stratégie EÚ pre mládež vo všeobecnosti, ako aj v rámci trojročných pracovných plánov. Jej cieľom bude systematickejší prístup ku kvalitným informáciám týkajúcim sa mládeže, k dosahu a šíreniu na základe jej existujúcich sietí.

c.

Participatívne riadenie: Na to, aby sa mladí ľudia uznali ako tí, ktorí sú odborníci na svoje vlastné životy, je dôležité zabezpečiť ich účasť a účasť ich reprezentatívnych organizácií v rôznych fázach vykonávania stratégie EÚ pre mládež. Účasťou sa zvyšuje zviditeľnenie mladých ľudí a ich obáv, ale aj viditeľnosť orgánov prijímajúcimi rozhodnutia v politike v oblasti mládeže v očiach mladých ľudí. Účasť vedie aj k vyššej legitimite a uznaniu politík v oblasti mládeže. V záujme toho, aby sa vybudovali základy pre pravidelný občiansky dialóg, aby zohrávali zainteresované strany väčšiu úlohu pri koordinácii vykonávania stratégie, aby sa ponúkli príležitosti na výmenu informácií o činnostiach a výsledkoch, sa platforma stratégie EÚ pre mládež bude snažiť uľahčiť participatívne riadenie a koordináciu vykonávania tejto stratégie. Komisia sa vyzýva, aby podľa potreby organizovala cielené stretnutia zástupcov EÚ inštitúcií, členských štátov, národných agentúr programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, mládežníckych organizácií a iných relevantných zainteresovaných strán, ako aj miestnych a regionálnych orgánov.

d.

Mobilizácia programov a finančných prostriedkov EÚ: Touto stratégiou sa bude podporovať efektívne využívanie programov a finančných prostriedkov EÚ, ako sú napríklad Erasmus+, Európsky zbor solidarity, európske štrukturálne a investičné fondy, program Horizont 2020 vrátane akcií Marie Skłodowska-Curie, programu Kreatívna Európa a ich nástupcov. Členské štáty sú vyzvané, aby preskúmali súčinnosť medzi zdrojmi financovania na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

e.

Monitorovanie finančných prostriedkov EÚ: V rámci transparentnosti opatrení EÚ pre mladých ľudí by sa mali monitorovať výdavky EÚ na mladých ľudí s použitím existujúcich mechanizmov podľa potreby.

f.

Komunikácia o stratégii EÚ pre mládež: Vzhľadom na rôzne zainteresované strany zapojené do tvorby politík pre mladých ľudí je dôležité komunikovať účel a obsah stratégie EÚ pre mládež komplexne a jazykom prispôsobeným mládeži. Stratégia EÚ pre mládež spolu s európskymi cieľmi v oblasti mládeže môžu poskytnúť orientáciu pre ľudí intenzívne zapojených do formovania politiky v oblasti mládeže, ako aj pre subjekty pôsobiace mimo tejto oblasti vytvorením nových a pozitívnych obrazov o politike EÚ v oblasti mládeže a práci s mládežou v Európe.

g.

Plánovací kalendár budúcich vnútroštátnych činností (9): Zámerom plánovacieho kalendára budúcich vnútroštátnych činností (FNAP) je umožniť členským štátom dobrovoľne sa podeliť o svoje priority v súlade so stratégiou EÚ pre mládež. Ich cieľom je zvýšiť transparentnosť pri vykonávaní politík v oblasti mládeže na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Toto by malo pomôcť pri určovaní vhodných partnerov pre činnosti vzájomného učenia a zároveň reagovať na individuálne potreby členských štátov. Aby sa vyhlo ďalšej administratívnej záťaži, FNAP by mali vychádzať z existujúcich vnútroštátnych rámcov politík v oblasti mládeže/národných stratégií pre mládež.

h.

Dialóg EÚ o mládeži (10): Vychádzajúc z úspechov pri štruktúrovanom dialógu s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami sa ustanoví nový dialóg EÚ o mládeži s potrebnými nástrojmi, ktorého cieľom bude zahrnúť viac orgánov prijímajúcich rozhodnutia a mladých ľudí, najmä tých, ktorých hlas nie je vypočutý, a/alebo tých, ktorí majú v rozhodovacích procesoch a pri vykonávaní stratégie EÚ pre mládež menej príležitostí, pričom sa podporí ich zapojenie a politická účasť v EÚ a v spoločnosti vo všeobecnosti. Okrem toho, by sa mala podporovať pravidelnejšia výmena medzi národnými pracovnými skupinami pre dialóg EÚ o mládeži a Európsku komisiou.

i.

Koordinátor EÚ pre mládež: Rada víta zámer ustanoviť koordinátora EÚ pre mládež v rámci Európskej komisie s cieľom zlepšiť medziodvetvovú spoluprácu, ako aj rozvoj a výmenu poznatkov o otázkach týkajúcich sa mladých ľudí v rámci služieb Európskej komisie. Koordinátor EÚ pre mládež by mal pracovať spoločne s rôznymi zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnú komunikáciu smerom k mladým ľuďom.

j.

Informačné a podporné služby pre mládež: s primeraným poskytovaním kvalitných informačných služieb a platforiem pre mládež na všetkých úrovniach, vrátane Európskeho portálu pre mládež, a s podporou celoeurópskych organizácií sa dá podporiť rovnaký prístup mladých ľudí ku kvalitným informáciám o ich právach, príležitostiach, službách pre mládež a programoch EÚ pre mladých ľudí.

k.

Pracovné plány EÚ pre mládež: Stratégia EÚ pre mládež bude kopírovať trojročné pracovné obdobia, ktoré trvajú počas dvoch trojíc predsedníctiev. Priority a činnosti pre jednotlivé pracovné obdobia budú opísané v pracovných plánoch EÚ pre mládež. Rada stanoví tieto pracovné plány EÚ spolu s Komisiou, pričom prvý pracovný plán bude na roky 2019 – 2021 (11). Tieto plány by mali čerpať z hlavných zásad a priorít tejto stratégie, a mali by riešiť otázky týkajúce sa mládeže v iných zloženiach Rady a ich prípravných orgánoch v príslušných oblastiach politiky.

l.

Monitorovanie, podávanie správ, hodnotenie: Malo by sa vykonávať pravidelné monitorovanie dosiahnutého pokroku s cieľom preskúmať a uľahčiť pokrok v oblasti koordinácie politík. S cieľom uľahčiť vzájomné učenie medzi členskými štátmi by sa mali identifikovať osvedčené postupy a ich podmienky prenosnosti. Komisia predloží správu o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež každé tri roky, a to aj na základe informácií, ktoré poskytnú členské štáty a portál Youth Wiki. Portál Youth Wiki bude aj naďalej poskytovať informácie o vývoji vnútroštátnych politík v oblasti mládeže. Mládežnícke organizácie a iné príslušné zainteresované strany budú na úrovni EÚ intenzívne zapojené do monitorovania pokroku prostredníctvom platformy stratégie EÚ. Na monitorovanie celkovej situácie mladých ľudí v členských štátoch sa môže používať prehľad ukazovateľov EÚ v oblasti mládeže. Členské štáty a Komisia sa vyzývajú, aby v prvom roku po prijatí stratégie EÚ pre mládež preskúmali prehľad ukazovateľov. Mohli by sa stanoviť kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele a referenčné hodnoty prispôsobené potrebám zapojených členských štátov a odvetví, ako prostriedok porovnávania najlepších postupov a monitorovania vykonávania tejto stratégie. Od roku 2019 by sa malo uskutočňovať preskúmanie politiky výskumných projektov financovaných EÚ s cieľom získať príslušné zistenia týkajúce sa politiky v oblasti mládeže.

m.

Preskúmanie v polovici trvania: Rada preskúma stratégiu EÚ pre mládež v polovici trvania, a to na základe hodnotiacej správy, ktorú predloží Komisia do 31. Decembra 2023. V roku 2024 podľa potreby preskúma toto uznesenie s cieľom prispôsobiť ho prípadnému novému vývoju a potrebám.


(1)  Uznesenie Rady o obnovenom rámci v oblasti mládeže (2010 – 2018).

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov týkajúce sa rámca európskej spolupráce v oblasti mládeže (27. júna 2002).

(2)  Eurofound – oddiel týkajúci sa NEET: https://www.eurofound.europa.eu/topic/NEETs

(3)  9264/18 ADD 2 – SWD(2018) 169 final časť 1 – 7.

(4)  Oznámenie Komisie s názvom Investícia do európskej mládeže (COM(2016) 940), závery Rady o strategických perspektívach pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže po roku 2018, máj 2017.

(5)  9264/18 + ADD 1 až ADD 8 – COM(2018) 269 final.

(6)  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 o dialógu EÚ o mládeži.

(7)  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/eu-and-western-balkans_en

(8)  Skupina expertov v oblasti „prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa k riešeniu výziev, ktorým čelia mladí ľudia, ako je najmä prechod od vzdelávania k zamestnaniu“. http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/contribution-youth-work-summary_en.pdf

(9)  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 2 o plánovacích kalendároch budúcich vnútroštátnych činností.

(10)  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 1 o dialógu EÚ o mládeži.

(11)  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe 4 o pracovnom pláne EÚ pre mládež na roky 2019 – 2021.


PRÍLOHA 1

O dialógu EÚ o mládeži

1.   Úvod

„Dialóg EÚ o mládeži“ je dialóg s mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami, ktorý podľa potreby zahŕňa tvorcov politík a rozhodovacie orgány, ako aj expertov, výskumných pracovníkov a iných príslušných aktérov občianskej spoločnosti. Slúži ako fórum na stálu spoločnú úvahu a konzultáciu o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a nadviazaní na ňu (1).

Dialóg EÚ o mládeži sa vyvinul z procesu štruktúrovaného dialógu, ktorý bol stanovený uznesením o obnovenom rámci spolupráce v oblasti mládeže (2010 – 2018) a ďalej rozvinutý v nasledujúcich rokoch, v súlade s výsledkami kontinuálneho monitorovania a hodnotenia (2).

Uznesenie Rady o budúcom vývoji štruktúrovaného dialógu prijaté v máji 2017 vyzvalo členské štáty a Komisiu, aby „preskúmali proces štruktúrovaného dialógu a jeho ciele týkajúce sa európskej spolupráce v oblasti mládeže po roku 2018 a zvážili inovatívne a efektívne spôsoby podpory zmysluplného a konštruktívneho dialógu s mladými ľuďmi z rôznych prostredí, s mládežníckymi organizáciami, mladými výskumnými pracovníkmi a tvorcami politík vrátane zainteresovaných strán z iných relevantných odvetví a ich zapojenia.“ (3)

2.   Ciele dialógu EÚ o mládeži

Dialóg EÚ o mládeži by mal prispieť k celkovým cieľom a dodržiavať hlavné zásady stratégie EÚ pre mládež, ako sa uvádza v tomto uznesení.

Konkrétnymi cieľmi dialógu EÚ o mládeži sú:

a)

nabádať k účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe v súlade s článkom 165 ZFEÚ,

b)

podporovať rovnakú účasť mladých žien a mužov,

c)

zahrnúť rôzne názory a zabezpečiť pre mladých ľudí otvorenosť, aby mohli prispievať k formovaniu politiky,

d)

dosiahnuť pozitívnu zmenu v politike v oblasti mládeže na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni,

e)

posilniť u mladých ľudí občianske kompetencie a pocit spolupatričnosti k spoločnosti a k Európskej únii.

3.   Realizácia dialógu EÚ o mládeži

Dialóg EÚ o mládeži by mal najlepšie prebiehať v pracovných cykloch v trvaní 18 mesiacov s jednou tematickou prioritou v každom cykle, ktorá úzko súvisí s prioritami stratégie EÚ pre mládež a prípadne s európskymi cieľmi v oblasti mládeže.

Každý cyklus by mal vychádzať z poznatkov získaných v predchádzajúcom cykle. Pre monitorovanie výsledkov v oblasti kvality a vplyvu celého procesu vo všeobecnosti je potrebné nepretržité sledovanie. Všetci partneri zapojení na patričnej úrovni by mali počas všetkých etáp tohto procesu vykonávať postupy na meranie kvalitatívneho a/alebo kvantitatívneho vplyvu.

Na základe uvedených cieľov by dialóg o mládeži mal vychádzať z prístupov týkajúcich sa účasti v rôznych etapách:

a)

informácie o možnostiach účasti aj o celkovej téme, ktoré budú poskytované od miestnej úrovne až po európsku úroveň,

b)

konzultácia, vrátane online a offline metód interakcie, ako aj výsledkov výskumu založeného na dôkazoch,

c)

priamy dialóg medzi orgánmi prijímajúcimi rozhodnutia a mladými ľuďmi, vychádzajúc z najlepších postupov v metodických prístupoch zatiaľ vyvinutých v štruktúrovanom dialógu a stavajúc na neustálych inováciách v tejto oblasti,

d)

nepretržité partnerstvo pri riadení tohto procesu na vnútroštátnej aj na európskej úrovni, vo vhodných prípadoch vrátane partnerstiev s príslušnými odvetviami podľa témy daného cyklu.

4.   Riadenie dialógu EÚ o mládeži

Riadenie dialógu EÚ o mládeži by malo ďalej stavať na skúsenostiach z minulosti, pri zachovaní snahy o dosiahnutie jasnejšieho a jednoduchšieho procesu.

Na dosiahnutie podpory pri realizácii a riadení dialógu EÚ o mládeži môžu byť prospešné rozličné partnerstvá na rôznych úrovniach, ako sú napríklad rady mládeže, mládežnícke organizácie a iné strany zainteresované v oblasti mládeže, ako aj partneri z iných odvetví.

Členské štáty sa povzbudzujú, aby umožnili účasť mladých ľudí vo všetkých etapách realizácie dialógu EÚ o mládeži tým, že, okrem iného, v národnej pracovnej skupine dajú vedúcu úlohu národnej rade mládeže.


(1)  11865/18, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013.

(2)  9264/2018 ADD1 pracovný dokument útvarov Komisie o výsledkoch otvorenej metódy koordinácie v oblasti mládeže na roky 2010 až 2018, ktorý je sprievodným dokumentom oznámenia Komisie s názvom Zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie: nová stratégia EÚ pre mládež.

(3)  9632/17 Uznesenie Rady o štruktúrovanom dialógu a budúcom vývoji dialógu s mladými ľuďmi v kontexte politík európskej spolupráce v oblasti mládeže po roku 2018.


PRÍLOHA 2

O plánovacom kalendári budúcich vnútroštátnych činností

Zámerom plánovacích kalendárov budúcich vnútroštátnych činností (FNAP) je umožniť členským štátom dobrovoľne sa podeliť o svoje priority v súlade so stratégiou EÚ pre mládež s cieľom zvýšiť transparentnosť pri vykonávaní politík v oblasti mládeže na regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

V členských štátoch patria politiky v oblasti mládeže medzi najdôležitejšie nástroje vykonávania stratégie EÚ pre mládež. Často sa konsolidujú v národnej stratégii pre mládež alebo v porovnateľnom plánovacom dokumente zameranom na politiku v oblasti mládeže. Obsah týchto národných stratégií pre mládež môže byť veľmi významný pre iné členské štáty, pretože im pomôže stanoviť súčinnosť, uľahčiť partnerské učenie a pomôže aj pri určovaní a spájaní rôznych záujmov a osobitných potrieb členských štátov pri rozvoji politiky v oblasti mládeže.

Cieľom zozbierania budúcich vnútroštátnych priorít v oblasti mládeže je:

vytvoriť vedomostnú základňu, aby sa podnietili prípadné dvojstranné alebo viacstranné projekty a aktivity v oblasti tvorby politík týkajúcich sa mládeže,

umožniť členským štátom strategicky spolupracovať s inými členskými štátmi, pokiaľ ide o vnútroštátne potreby a budúce stratégie,

určiť medzi členskými štátmi oblasti vzájomného učenia,

umožniť, aby vnútroštátne a regionálne aktivity zohrávali úlohu na európskej scéne.

Členské štáty by vo svojich FNAP mohli:

uviesť zodpovedné subjekty,

načrtnúť prenos európskych priorít do vnútroštátneho kontextu, pričom by ich spojili s konkrétnymi opatreniami,

stanoviť, ako sú opatrenia v plánoch prepojené s vnútroštátnymi programami financovania a s programami financovania EÚ pre mladých, ako sú Erasmus+, Európsky zbor solidarity, záruka pre mladých ľudí a ich nadväzujúce programy, v rámci viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Príprava FNAP by v ideálnom prípade mala postupovať podľa zásady účasti mládeže na tvorbe politiky. Popri spolupráci s rôznymi medziodvetvovými subjektami by sa v tomto procese mohla podporiť aj účasť národných agentúr v rámci programu Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

FNAP by mali byť verejne dostupné, aby sa tak maximalizoval potenciál vzájomného učenia a súčinnosti.


PRÍLOHA 3

O európskych cieľoch v oblasti mládeže

Európske ciele v oblasti mládeže (1) sú výsledkom 6. cyklu štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi, orgánmi prijímajúcimi rozhodnutia, výskumnými pracovníkmi a inými zainteresovanými stranami, ktorý sa uskutočnil pod názvom „Mládež v Európe: čo ďalej?“. Cieľom tohto cyklu bolo zozbierať názory mladých ľudí a spolu prispieť k vytvoreniu stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027.

Európske ciele v oblasti mládeže predstavujú pre Európu víziu, ktorá umožní mladým ľuďom realizovať ich úplný potenciál. Stanovujú medziodvetvové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazujú na to, ktoré výzvy treba riešiť.

Prvá fáza 6. cyklu štruktúrovaného dialógu sa sústredila na širokú reflexiu a na vymedzenie spoločného pochopenia témy tohto cyklu. Mladí ľudia spolu s orgánmi prijímajúcimi rozhodnutia určili príslušné témy pre tvorbu politík v oblasti mládeže, ktoré zúčastneným výskumným pracovníkom poslúžili ako základ pre návrh celoeurópskej konzultácie. V ďalšej etape konzultácií sa mladí ľudia z celej Európy a z rôznych prostredí zúčastňovali prostredníctvom cieľových skupín, prieskumov a pomocou iných metód. Vychádzajúc z výsledkov týchto konzultácií sformulovali zástupcovia mladých ľudí a orgány prijímajúce rozhodnutia 11 európskych cieľov v oblasti mládeže uvedených nižšie, ktoré ministri v následnej diskusii o smerovaní v zoskupení Rady EÚ, ktorá sa zaoberá mládežou, srdečne privítali. Posledná etapa cyklu sa sústredila na plánovanie konkrétnych opatrení a preskúmanie možností vykonávania európskych cieľov v oblasti mládeže.

Členské štáty a Európska komisia sú v rámci svojich právomocí vyzvaní, aby sa okrem iného inšpirovali európskymi cieľmi v oblasti mládeže a aby túto víziu všade, kde je to vhodné, zahŕňali do všetkých súvisiacich politík a programov.

S náležitým ohľadom na zásadu subsidiarity, by sa k európskym cieľom v oblasti mládeže malo pristupovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj s predpismi Únie a situáciou v jednotlivých krajinách. Európske ciele v oblasti mládeže nie sú právne záväznými cieľmi.

Image

#1 SPÁJANIE EÚ S MLÁDEŽOU

Kontext: Stále vyšší počet mladých ľudí stráca dôveru v EÚ, stretáva sa s ťažkosťami pri chápaní jej zásad, hodnôt a fungovania. Jednou z príčin zvyšovania euroskepticizmu medzi mladými ľuďmi je demokratický deficit v procesoch EÚ.

Celkový zámer: Podporiť zmysel spolupatričnosti mládeže k európskemu projektu a vybudovať medzi EÚ a mladými ľuďmi most, aby opäť získali dôveru a zvýšila sa ich účasť.

Ciele

Zaručiť zmysluplné zapojenie mládeže a dialóg vo všetkých fázach rozhodovania v EÚ prostredníctvom zlepšenia existujúcich participatívnych mechanizmov a vytváraním nových.

Zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitným a nestranným informáciám vo forme prispôsobenej mládeži o tom, ako EÚ funguje, ako sa do nej zapojiť a aké možnosti ponúka.

Zaviesť a zintenzívniť vzdelávanie o Európe a o EÚ v zariadeniach poskytujúcich formálne aj neformálne vzdelávanie.

Zaručiť spravodlivé zastúpenie všetkých členských štátov v politických aj administratívnych orgánoch EÚ v súlade so zásadou rovnocenného postavenia občanov.

Zvýšiť rozpočet a účinok programov EÚ pre mládež.

Vybudovať dôveru mladých ľudí v projekt EÚ tým, že sa bude riešiť demokratický deficit, nedostatok transparentnosti a viditeľnosti.

Inštitucionalizovať posudzovanie ústretovosti, vplyvu a účinku politík EÚ na mladých ľudí.

Image

#2 ROVNOSŤ VŚETKÝCH RODOV  (2)

Kontext: Diskriminácia na základe rodu stále zasahuje mnohých mladých ľudí, najmä mladé ženy. Potrebné je zabezpečiť rovnaké príležitosti a prístup k právam pre mladých ľudí všetkých rodov vrátane nebinárnych mladých ľudí a mladých ľudí, ktorí sú LGBTQI+  (3)

Celkový zámer: Zabezpečiť rovnosť všetkých rodov a prístupy zohľadňujúce rodové hľadisko vo všetkých oblastiach života mladého človeka.

Ciele

Riešiť diskrimináciu a zabezpečiť rovnaké práva pre všetky rody v kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom živote.

Dosiahnuť univerzálnu informovanosť o nerovnosti a diskriminácii na základe rodu, a to najmä v médiách.

Ukončiť násilie na základe rodu tým, že sa bude účinne riešiť a bojovať sa proti nemu vo všetkých formách.

Odstrániť stereotypné rodové úlohy a prijať rôzne rodové identity vo vzdelávacích systémoch, v rodinnom živote, na pracovisku a v iných oblastiach života.

Ukončiť štrukturálnu diskrimináciu na základe rodu na trhu práce a zabezpečiť rovnaké práva, prístup a príležitosti.

Zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu a rovnaké rozdelenie povinností spojených so starostlivosťou.

Zabezpečiť rovnaký prístup k formálnemu aj neformálnemu vzdelávaniu a zaručiť, aby sa v koncepcii vzdelávacích systémov dodržiavali prístupy zohľadňujúce rodové hľadisko.

Image

#3 INKLUZÍVNE SPOLOČNOSTI

Kontext: Tretina mladých ľudí v Európe je ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením. Mnohí nemajú prístup k svojim sociálnym právam. Mnohí naďalej čelia viacnásobnej diskriminácii, predsudkom a trestným činom z nenávisti. Nové javy spojené s migráciou priniesli viaceré sociálne výzvy a výzvy spojené s inklúziou. Dôležité je preto pracovať spolu na naplnení práv všetkých mladých ľudí v Európe, vrátane tých, ktorí sú najviac marginalizovaní a vylúčení.

Celkový zámer: Umožniť a zaručiť začlenenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti.

Ciele

Poskytnúť právnu ochranu a presadzovať medzinárodné právne nástroje na boj proti všetkých druhom diskriminácie a nenávistných prejavov a zároveň uznať, že mladí ľudia sú vystavení viacnásobným formám diskriminácie.

Posilniť poskytovanie informácií marginalizovaným mladým ľuďom s cieľom zabezpečiť, aby sa dozvedeli o miestach, príležitostiach a skúsenostiach, ktoré sú im k dispozícii.

Zabezpečiť, aby mali všetci marginalizovaní mladí ľudia rovnaký prístup k zariadeniam poskytujúcim formálne aj neformálne vzdelávanie a riešiť pritom všetky aspekty začleňovania.

Posilniť kapacity pedagógov pracovať s marginalizovanými mladými ľuďmi.

Poskytnúť viac priestorov, príležitostí, zdrojov a programov na uľahčenie dialógu a sociálnej súdržnosti, a bojovať proti diskriminácii a segregácii.

Posilniť sociálnu podporu zavedením práva na životné minimum, spravodlivé pracovné podmienky, univerzálny prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť konkrétne opatrenia pre marginalizovaných mladých ľudí.

Zabezpečiť, aby sa marginalizovaní mladí ľudia zúčastňovali na všetkých rozhodovacích procesoch a aby boli kľúčovými hráčmi, a to najmä na procesoch týkajúcich sa ich vlastných práv, blahobytu a záujmov.

Image

#4 INFORMÁCIE A KONŠTRUKTÍVNY DIALÓG

Kontext: Mladí ľudia narážajú na ťažkosti pri overovaní presnosti a spoľahlivosti informácií. Potrebujú byť primeranejšie vybavení, aby sa mohli orientovať v mediálnom prostredí a zúčastňovať sa konštruktívneho dialógu.

Celkový zámer: Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia lepší prístup k spoľahlivým informáciám, podporiť ich schopnosť kriticky hodnotiť informácie a zúčastňovať sa participatívneho a konštruktívneho dialógu.

Ciele

Posilniť postavenie mladých ľudí, aby sa stali kritickými a zodpovednými užívateľmi informácií a ich tvorcami.

Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia schopnosť rozpoznať a nahlásiť opakujúce sa zavádzajúce správy a overiť si presnosť použitých zdrojov správ.

Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia schopnosť rozpoznať a nahlásiť nenávistné prejavy a diskrimináciu online aj offline.

Zabezpečiť, aby sa mladí ľudia mohli zapájať to zdvorilého a tolerantného dialógu bez násilia, a to online aj offline.

Zabezpečiť ľahký prístup k zrozumiteľným informáciám, ktoré sú prispôsobené mládeži a ktoré dodržiavajú etický kódex a normy kvality.

Zabezpečiť, aby mali rodičia a opatrujúce osoby a všetci, ktorí sú zaangažovaní do vzdelávania a odborných výcvikov mladých ľudí, zručnosti mediálnej a digitálnej gramotnosti a aby boli spoľahlivými zdrojmi informácií pre mladých ľudí.

Image

#5 DUŠEVNÉ ZDRAVIE A POHODA

Kontext: Významný a stále vyšší počet mladých ľudí v Európe vyjadruje svoje znepokojenie týkajúce sa častého výskytu problémov duševného zdravia, ako je veľký stres, úzkosť, depresia a iné duševné ochorenia medzi ich rovesníkmi. Mladí ľudia sa odvolávajú na obrovské sociálne tlaky, ktorým v dnešnej dobe čelia, a vyjadrujú potrebu lepšieho zabezpečenia duševného zdravia mladých.

Celkový zámer: Dosiahnuť lepšiu duševnú pohodu a skončiť so stigmatizáciou problémov duševného zdravia a podporiť tak sociálne začlenenie všetkých mladých ľudí.

Ciele

Podporovať rozvoj sebauvedomenia a menej konkurenčného zmýšľania podporovaním uznávania zručností a silných stránok jednotlivcov.

Chrániť právo na prácu a na štúdium u ľudí, ktorí majú problémy v oblasti duševného zdravia, a to počas ochorenia a aj po ňom, s cieľom zabezpečiť, aby títo ľudia dokázali napĺňať svoje ambície.

Rozvíjať inkluzívny prierezový prístup k zabezpečeniu duševného zdravia pre všetkých, najmä pre marginalizované skupiny.

Zabezpečiť pre všetkých odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, ako aj pre rodiny a priateľov kvalitnú odbornú prípravu zameranú na prvú pomoc pri problémoch v oblasti duševného zdravia.

Zabezpečiť inkluzívnu, citlivú a riadne financovanú liečbu začlenením kvalitných služieb v oblasti mentálneho zdravia do všetkých zdravotníckych zariadení.

Sústrediť sa na preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia, že mladí ľudia budú mať vedomosti a zručnosti potrebné na väčšiu duševnú pohodu.

Bojovať proti stigme, ktorú prinášajú problémy týkajúce sa duševného zdravia, prípravou programov na zvyšovanie informovanosti.

Image

#6 PODPORA VIDIECKEJ MLÁDEŽE

Kontext: Aj napriek všeobecnému záväzku EÚ rozvíjať vidiek a vzhľadom na skutočnosť, že takmer jedna tretina obyvateľstva EÚ žila do roku 2015 vo vidieckych oblastiach, pretrvávajú medzi životom v meste a na vidieku rozdiely  (4) . Je preto dôležité zabezpečiť rovnosť pre mladých ľudí v mestskom aj vidieckom prostredí.

Celkový zámer: Vytvoriť podmienky, ktoré umožnia mladým ľuďom naplno využiť svoj potenciál vo vidieckych oblastiach.

Ciele

Zabezpečiť vo vidieckych oblastiach vhodnú infraštruktúru, aby sa zabezpečilo spravodlivé poskytovanie verejných služieb, dátové pripojenie a možnosti bývania pre mladých ľudí.

Zabezpečiť vo vidieckych oblastiach udržateľné, kvalitné pracovné miesta dostupné pre mladých ľudí.

Zabezpečiť decentralizáciu rôznych aktivít pre mladých ľudí, aktivít, na ktorých sa mladí ľudia zúčastňujú alebo ich organizujú, aby sa podporilo ich začlenenie a priniesol sa úžitok pre miestne komunity.

Zabezpečiť, aby sa mladí ľudia vo vidieckych oblastiach aktívne zúčastňovali rozhodovacích procesov.

Zabezpečiť pre mladých ľudí vo vidieckych oblastiach rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Vytvárať pozitívny obraz vidieckych oblastí.

Zabezpečiť ochranu vidieckych tradícií.

Image

#7 KVALITNÉ ZAMESTNANIE PRE VŠETKÝCH

Kontext: Mladí ľudia trpia vysokou nezamestnanosťou, neistými a vykorisťujúcimi pracovnými podmienkami a tiež diskrimináciou na trhu práce a na pracovisku. Nedostatok informácií a primeraných zručností pre budúce zamestnanie bránia mladým ľuďom plne sa integrovať na trhu práce. Preto je potrebné prijať opatrenia na zaručenie kvalitného zamestnania pre všetkých.

Celkový zámer: Zaručiť dostupný trh práce, na ktorom budú príležitosti vedúce ku kvalitným pracovným miestam pre všetkých mladých ľudí.

Ciele

Vytvárať kvalitné pracovné miesta, ktoré zaručia spravodlivé pracovné podmienky, pracovné práva a právo na životné minimum pre všetkých mladých ľudí.

Zabezpečiť sociálnu ochranu a zdravotnú starostlivosť pre všetkých mladých pracovníkov.

Zaručiť čestné zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre všetkých mladých ľudí s cieľom skončiť s diskrimináciou na trhu práce.

Zabezpečiť pre všetkých mladých ľudí rovnaké príležitosti rozvíjať si potrebné zručnosti a získavať praktické skúsenosti, aby sa uľahčil ich prechod zo vzdelávania na trh práce.

Zaručiť uznávanie a potvrdenie spôsobilostí získaných počas stáží, učňovskej prípravy a iných foriem učenia sa na pracovisku, ako aj počas dobrovoľníckych činností a neformálneho vzdelávania.

Zabezpečiť zapojenie mladých ľudí a mládežníckych organizácií ako rovnocenných partnerov do vývoja, vykonávania, monitorovania a hodnotenia politík zamestnanosti na všetkých úrovniach.

Zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitným informáciám a primeraným podporným mechanizmom s cieľom pripraviť mladých ľudí na meniaci sa trh práce a budúcnosť práce.

Image

#8 KVALITNÉ VZDELÁVANIE

Kontext: Vzdelávanie zostáva kľúčom k aktívnemu občianstvu, inkluzívnej spoločnosti a zamestnateľnosti. Preto potrebujeme rozšíriť svoju predstavu o vzdelávaní pre 21. storočie a zamerať sa viac na prenosné zručnosti, na vyučovanie, ktoré sa zameriava na študentov, a na neformálne vzdelávanie s cieľom dosiahnuť skutočne rovnaký a univerzálny prístup ku kvalitnému vzdelávanie.

Celkový zámer: Integrovať a zdokonaľovať rôzne formy vzdelávania, ktoré mladých ľudí pripravia na výzvy neustále sa meniaceho života v 21. storočí.

Ciele

Zaručiť univerzálny a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému učeniu.

Zabezpečiť, aby mali všetci mladí ľudia prístup k primerane financovanému neformálnemu vzdelávaniu na všetkých úrovniach, ktoré je uznávané a potvrdené.

Propagovať otvorenosť mysle a podporovať rozvoj medziľudských a medzikultúrnych zručností.

V každej etape vzdelávacieho procesu vytvárať a realizovať individuálnejšie a participatívnejšie metódy zamerané na študentov, ktoré sú založené na väčšej spolupráci.

Zaručiť, aby vzdelávanie dalo všetkým mladým ľuďom zručnosti potrebné pre život, ako je hospodárenie s peniazmi a vzdelávanie v oblasti zdravia vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Začleniť do formálneho aj neformálneho vzdelávania metódy, ktoré umožnia študentom rozvíjať si osobné zručnosti vrátane kritického a analytického myslenia, tvorivosti a učenia sa.

Zabezpečiť, aby mali mladí ľudia prístup ku vzdelávaniu v oblasti občianstva, aby tak získali solídne vedomosti o politických systémoch, demokracii a ľudských právach, ktoré získajú aj prostredníctvom skúseností v komunitách, s cieľom podporovať aktívnu účasť občanov.

Image

#9 PRIESTOR A ÚČASŤ PRE VŠETKÝCH

Kontext: Mladí ľudia nie sú dostatočne zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré ich ovplyvňujú, aj keď ich účasť je pre demokraciu zásadná. Potrebujú mať prístup k fyzickým priestorom vo svojich komunitách na podporu svojho osobného, kultúrneho a politického rozvoja.

Celkový zámer: Posilniť demokratickú účasť a autonómiu mladých ľudí a zabezpečiť priestory určené mládeži vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Ciele

Zabezpečiť, aby mohli mladí ľudia primerane ovplyvňovať všetky oblasti spoločnosti a všetky časti rozhodovacích procesov, od stanovovania programov až po vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie prostredníctvom dostupných mechanizmov a štruktúr prispôsobených mládeži a zároveň zabezpečiť, aby politiky reagovali na potreby mladých ľudí.

Zabezpečiť pre všetkých mladých ľudí z rôznych prostredí rovnaký prístup ku každodennému rozhodovaniu.

Zvýšiť účasť mládeže a tým aj rovnaké zastúpenie vo volebnom procese aj vo volených orgánoch a iných rozhodovacích orgánoch na všetkých úrovniach spoločnosti.

Zabezpečiť fyzické zariadenia a infraštruktúry vedené mladými ľuďmi a nazývané „priestory pre mládež“, ktoré budú autonómne, otvorené a bezpečné, prístupné pre všetkých, ponúknu odbornú podporu pri rozvoji a zabezpečia príležitosti na účasť mládeže.

Zabezpečiť, aby boli bezpečné virtuálne priestory pre mládež dostupné pre každého mladého človeka a aby poskytovali prístup k informáciám a službám a zabezpečovali tiež príležitosti na účasť mládeže.

Zabezpečiť udržateľné financovanie, spoločné uznávanie a rozvoj kvalitnej práce s mládežou, aby sa posilnili mládežnícke organizácie a ich úloha pri začleňovaní, účasti a neformálnom vzdelávaní.

Poskytnúť relevantné a komplexné informácie prispôsobené mládeži, ktoré budú tiež vytvárané mladými ľuďmi a v spolupráci s nimi, aby sa zabezpečila účasť mládeže.

Image

#10 UDRŽATEĽNÁ ZELENÁ EURÓPA

Kontext: V dnešnej dobe vedieme taký životný štýl, ktorý ničí naše životné prostredie. Spoločnosť musí bojovať proti zmene klímy a rastúcim hrozbám pre životné prostredie. Naša spoločnosť však nedokáže vyriešiť problém, ktorý si nie je ochotná si pripustiť. Preto každý vrátane mladých ľudí musí prevziať zodpovednosť za svoje skutky a za vplyv na život budúcich generácií. Začať žiť udržateľne nie je voľba ale povinnosť.

Celkový zámer: Dosiahnuť stav spoločnosť, v ktorej budú všetci mladí ľudia environmentálne aktívni, vzdelaní a schopní docieliť v každodennom živote zmenu.

Ciele

Zabezpečiť, aby všetci vrátane mladých ľudí poznali vplyv svojich skutkov na životné prostredie.

Posilniť postavenie celej spoločnosti, najmä mladých ľudí, aby konali ako sprostredkovatelia zmeny v záujme environmentálneho a udržateľného rozvoja.

Zohľadniť vplyv každej politiky a životného rozhodnutia na životné prostredie a zároveň zabezpečiť, aby boli mladí ľudia zahrnutí do tvorby politiky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na všetkých úrovniach.

Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom odstrániť výrobu a spotrebu, ktoré sú z hľadiska životného prostredia škodlivé.

Podporiť a posilniť príležitosti pre mladých ľudí dobrovoľne sa zapájať do environmentálneho odvetvia.

Zabezpečiť, aby mali všetci, a najmä mladí ľudia prístup k ekologickej infraštruktúre, aby mohli viesť udržateľný životný štýl.

Rozšíriť výskum a inovácie v oblasti ekologických riešení a technológií.

Image

#11 MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE A EURÓPSKE PROGRAMY

Kontext: Mládežnícke organizácie a európske programy pre mládež združujú milióny mladých ľudí s cieľom podporiť ich aktívne občianstvo a rozvíjať ich životné zručnosti. Mládežnícke organizácie a európske programy pre mládež však stále nie sú dostatočne financované, uznávané alebo prístupné.

Celkový zámer: Zabezpečiť pre všetkých mladých ľudí rovnaký prístup k mládežníckym organizáciám a európskym programom pre mládež a vybudovať tak spoločnosť založenú na európskych hodnotách a identite.

Ciele

Zabezpečiť zviditeľnenie a poskytnúť všetkým mladým ľuďom kvalitné informácie o mládežníckych organizáciách a európskych programoch pre mládež.

Zabezpečiť pre mládežnícke organizácie dostatočné zdroje z programov EÚ na rozvoj projektov a prístup k štrukturálnej podpore zameranej na vykonávanie ich poslania a na podporu ich práce.

Zabezpečiť, aby boli mládežnícke organizácie a európske programy pre mládež lepšie prepojené so vzdelávacími systémami a uznávať ich ako aktérov podporujúcich životné zručnosti a aktívne občianstvo.

Zvýšiť dostupnosť európskych programov pre mládež, zabezpečiť administratívny proces prispôsobený mládeži a poskytnúť všetkým zúčastneným a žiadateľom podporu a kvalitné informácie.

Osloviť a podporiť marginalizovaných mladých ľudí, aby boli aktívni v mládežníckych organizáciách a skupinách a v programoch EÚ pre mládež.

Zvýšiť zdroje a rozšíriť škálu grantov a rozmanitosť iniciatív, ktoré sú k dispozícii mládežníckym organizáciám a skupinám.

Zabezpečiť účasť mladých ľudí na procesoch riadenia európskych programov pre mládež.


(1)  www.youthgoals.eu

Piktogramy k jednotlivým cieľom v oblasti mládeže, ktoré navrhla Mireille van Bremenová, sa dajú stiahnuť spolu s manuálom.

(2)  S náležitým ohľadom na zásadu subsidiarity, by sa mal pojem „všetky rody“ interpretovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj s predpismi Únie a situáciou v jednotlivých krajinách.

(3)  Skratka LGBTQI+ zahŕňa všetky neheterosexuálne a nebinárne identity, písmená znamenajú lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové, queer a intersexuálne osoby a symbol + znamená, že nejde o úplný zoznam.

(4)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_rural_areas_in_the_EU.


PRÍLOHA 4

O pracovnom pláne pre stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2021

Dátum

Pracovná metóda/Nástroj

Orientačný cieľ a výstup

Súvisiace ciele v oblasti mládeže

Navrhovateľ

Všeobecné výstupy

Raz za rok

Platforma stratégie EÚ pre mládež

Aspoň raz za rok (medzitým stretnutia zainteresovaných strán).

Správa z platformy bude k dispozícii širokému publiku.

Spájanie mládeže s EÚ

Inkluzívne spoločnosti

Informácie a konštruktívny dialóg

KOM

Predsednícke trio RO, FI, HR

Celková téma: „Vytváranie príležitostí pre mladých ľudí“

Polovica roku 2019

Skupina expertov pre ukazovatele

Politické ukazovatele, ktoré pomôžu monitorovať pokrok pri vykonávaní stratégie pre mládež

Informácie a konštruktívny dialóg

KOM

2019

Skupina expertov pre cezhraničnú solidaritu

Politické odporúčania, ktoré sa použijú pri preskúmaní odporúčania Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie

Spájanie mládeže s EÚ

Mládežnícke organizácie a európske programy

DE, (KOM)

2019 (1. polovica)

Závery Rady o zvyšovaní adaptability mladých ľudí na výzvy súvisiace s budúcnosťou práce

 

Kvalitné zamestnanie pre všetkých

Kvalitné vzdelávanie

RO

2019 (1. polovica)

Konferencia/Seminár o rovnakom prístupe ku kvalitnému zamestnaniu pre mladých ľudí

Politické odporúčania o uľahčení vstupu na trh práce vypracované spolu s mladými ľuďmi

Kvalitné zamestnanie pre všetkých

Informácie a konštruktívny dialóg

RO

2019 (1. polovica)

Pilotný program mládežníckych delegátov EÚ

Pilotný program, v rámci ktorého sa zástupcovia mládeže z krajiny úradujúceho predsedníctva môžu zúčastňovať na vykonávaní a/alebo propagácii aktivít predsedníctva v oblasti mládeže, a to na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Informácie a konštruktívny dialóg

Priestor a účasť pre všetkých

RO

2019 (2. polovica)

Závery Rady o vzdelávaní a odbornej príprave pracovníkov s mládežou

Prijatie Radou

Podpora kvality práce s mládežou prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov s mládežou

Priestor a účasť pre všetkých

Informácie a konštruktívny dialóg

Kvalitné vzdelávanie

FI

2019 (2. polovica)

Závery Rady o digitálnej práci s mládežou

Prijatie Radou

Podpora spoločného porozumenia a strategického rozvoja digitálnej práce s mládežou

Priestor a účasť pre všetkých

Informácie a konštruktívny dialóg

Inkluzívne spoločnosti

FI

2020

Príprava online kurzu o práci s mládežou

Online kurz o práci s mládežou,

Ďalšia distribúcia Príručky o zlepšovaní práce s mládežou – váš sprievodca na ceste ku kvalitnému rozvoju (2017)

Ďalšia distribúcia správy skupiny expertov s názvom Rozvíjanie digitálnej práce s mládežou (2018)

Priestor a účasť pre všetkých

Informácie a konštruktívny dialóg

KOM

2020

Činnosť v rámci partnerského učenia týkajúca sa medziodvetvových prístupov pri práci s mládežou

Prehľad príkladov osvedčených postupov

 

KOM

2020

Štúdia s cieľom navrhnúť súbor nástrojov pre politiky v oblasti mládeže na miestnej úrovni

Rozvoj praktického súboru nástrojov určeného pre tvorcov politík na regionálnej a miestnej úrovni na riešenie potrieb mladých ľudí, s osobitnou pozornosťou venovanou medziodvetvovým partnerstvám

Priestor a účasť pre všetkých

KOM

2020

Skupina expertov pre prístup k politikám v oblasti mládeže založený na právach.

Politické odporúčania o podpore prístupu k mládeži založeného na právach

Kvalitné zamestnanie pre všetkých

Priestor a účasť pre všetkých

PT

2020

Činnosť v rámci partnerského učenia

Prípadný spoločný projekt s Výborom regiónov.

Viacúrovňové riadenie a účasť

Posilnenie viacúrovňového riadenia pri podpore účasti mladých ľudí na politických a ďalších rozhodovacích procesoch na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni

Priestor a účasť pre všetkých

PT

2020 (1. polovica)

(príp.) Závery Rady o práci s mládežou vo vidieckych oblastiach a podpore solidarity medzi generáciami

 

Podpora vidieckej mládeže

Inkluzívne spoločnosti

HR

2020 (1. polovica)

(príp.) Závery Rady o podpore práce s mládežou zvyšovaním informovanosti o sektore mládeže prostredníctvom informovania a posilňovania zdrojov

 

Priestor a účasť pre všetkých

HR

2020 (1. polovica)

(príp.) téma pre zasadnutie GR Podpora sociálneho podnikania medzi mladými ľuďmi

 

Kvalitné zamestnanie pre všetkých

Inkluzívne spoločnosti

HR

Predsednícke trio DE, PT, SI

2020 (2. polovica)

Aktualizácia odporúčania Rady z roku 2008 o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej únie

Prijatie Radou

Posilnenie potenciálu európskych programov pre mládež pri oslovovaní mladých ľudí a pomoci pri budovaní komunity.

Priestor a účasť pre všetkých

Spájanie mládeže s EÚ

Mládežnícke organizácie a európske programy

DE, (KOM)

2020 (2. polovica)

Uznesenie Rady „Program o práci s mládežou“ (termín v súlade s konečnou stratégiou EÚ pre mládež)

Prijatie Radou

Zhrnutie/Zlúčenie/Konsolidácia opatrení a uznesení v oblasti práce s mládežou v Európe a identifikácia súčinnosti v spolupráci s Radou Európy.

Mládežnícke organizácie a európske programy

Priestor a účasť pre všetkých

DE

December 2020

Tretia európska konferencia o práci s mládežou

Začiatok procesu vykonávania európskeho programu o práci s mládežou a odporúčanie Rady Európy o práci s mládežou.

Mládežnícke organizácie a európske programy

Priestor a účasť pre všetkých

DE

2020 (2. polovica)

Závery Rady o mládeži a demokracii

Prijatie Radou

Spájanie EÚ s mládežou

Priestor a účasť pre všetkých

DE

2020 (2. polovica)

(príp.) Spoločné stretnutie GR a riaditeľov národných agentúr v rámci programu Erasmus+, Mládež v akcii/Európsky zbor solidarity

Diskusia o prínose nových programov EÚ pre mládež, ktoré začnú v roku 2021, pokiaľ ide o dosiahnutie politických cieľov politiky EÚ v oblasti mládeže.

Mládežnícke organizácie a európske programy

DE

2020 alebo 2021

(príp.) Úlohy v rámci partnerského učenia v oblasti digitálnej práce s mládežou

 

Priestor a účasť pre všetkých

Informácie a konštruktívny dialóg

FI

2020 – 2021

Činnosti v rámci partnerského učenia týkajúce sa vnútroštátnych činností v oblasti solidarity

Činnosti v rámci partnerského učenia s cieľom vymeniť si osvedčené postupy

Spájanie mládeže s EÚ

Mládežnícke organizácie a európske programy

KOM

Máj 2021

Medzinárodný seminár:

Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa ako nástroje pre prácu s mladými ľuďmi v záujme dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

(príp.) Závery predsedníctva

Udržateľná zelená Európa

Kvalitné vzdelávanie

PT

2021 (1. polovica)

(príp.) Závery Rady o zabezpečení prístupu k politikám v oblasti mládeže založeného na právach

Prijatie Radou

(s ohľadom na závery Rady o podpore prístupu mladých ľudí k právam v záujme posilnenia ich samostatnosti a účasti v občianskej spoločnosti, 12. decembra 2014)

Kvalitné zamestnanie pre všetkých

Priestor a účasť pre všetkých

PT

2021 (1. polovica)

(príp.) Závery Rady o posilnení viacúrovňového riadenia pri podpore účasti mladých ľudí na politických a ďalších rozhodovacích procesoch na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni

Prijatie Radou

Pri príležitosti 10. výročia uznesenia Rady o podpore nových a efektívnych foriem účasti všetkých mladých ľudí na demokratickom živote v Európe

Priestor a účasť pre všetkých

Spájanie mládeže s EÚ

PT

2021

Činnosť v rámci partnerského učenia týkajúca sa inovatívnych spôsobov financovania práce s mládežou

Prehľad príkladov osvedčených postupov

Priestor a účasť pre všetkých

KOM

2021 (2. polovica)

Spoločná správa Rady a Komisie o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež

Správa o pokroku dosiahnutom v rokoch 2019 – 2021 pri vykonávaní stratégie pre mládež, vrátane trojročného pracovného plánu

 

SI, (KOM)

2021 (2. polovica)

Pracovný plán 2022 – 2024

 

 

SI

2021 (2. polovica)

Dialóg EÚ o mládeži, závery Rady

 

 

SI


Top