EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0804

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/804 zo 7. marca 2024, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/265, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku

C/2024/1363

Ú. v. EÚ L, 2024/804, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/804/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/804/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2024/804

8.3.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/804

zo 7. marca 2024,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/265, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

keďže:

1.   Platné opatrenia

(1)

V nadväznosti na antidumpingové prešetrovanie (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) podlieha dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku antidumpingovým opatreniam uloženým vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/265 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“). Antidumpingové clá uplatniteľné na dovoz z Indie sa pohybujú od 6,7 % do 8,7 %, zatiaľ čo antidumpingové opatrenia uplatniteľné na dovoz z Turecka sa pohybujú od 4,8 % do 20,9 %.

(2)

Spoločnosť Lavish Granito Limited a s ňou prepojené podniky sa prihlásili na začiatku prešetrovania a boli zaradené do vzorky. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 202 a 208 pôvodného nariadenia, pokiaľ ide o skupinu Lavish, nezistil sa žiadny dumping. V článku 1 ods. 3 pôvodného nariadenia sa preto stanovilo, že antidumpingové clá sa neuplatňujú na vývoz uskutočnený spoločnosťami v rámci skupiny Lavish.

2.   Žiadosť

(3)

Skupina Lavish a s ňou prepojené podniky (ďalej len „žiadatelia“) 16. februára 2023 požiadali, aby boli spoločnosti Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP (ďalej len „Silk a Luxgres“) zaradené do zoznamu vyvážajúcich výrobcov, ktorí sú súčasťou skupiny Lavish (doplnkový kód TARIC C903).

3.   Analýza žiadosti

(4)

Počas pôvodného prešetrovania sa zistilo, že tieto dve spoločnosti sú súčasťou skupiny Lavish, ale keďže výrobky, ktoré vyrobili, neboli vyvezené do Únie v pôvodnom období prešetrovania (od 1. júla 2020 do 30. júna 2021), ich názvy neboli uvedené medzi spoločnosťami patriacimi do skupiny Lavish v článku 1 ods. 3 pôvodného nariadenia.

(5)

Komisia preskúmala informácie, ktoré poskytli spoločnosti Silk a Luxgres v rámci pôvodného prešetrovania a v podaní zo 16. februára 2023. Dotknuté strany jej poskytli dodatočné informácie, ktoré si od nich vyžiadala.

(6)

Na základe toho Komisia potvrdila, že tieto dve spoločnosti sú prepojené so spoločnosťami Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP a Liva Ceramics a že počas pôvodného obdobia prešetrovania nevyvážali keramické obkladačky, ktoré vyrobili, do Únie. Okrem toho dospela k záveru, že tieto spoločnosti začali vyvážať keramické obkladačky, ktoré vyrobili, do Únie po pôvodnom období prešetrovania. Komisia takisto potvrdila, že objemy predaja a ceny týchto dvoch spoločností v EÚ po období prešetrovania žiadnym spôsobom neoslabili závery o cenovom správaní skupiny Lavish, ku ktorým sa dospelo počas prešetrovania. Komisia takisto skonštatovala, že tieto dve spoločnosti spolupracovali v pôvodnom prešetrovaní, jedna ako domáci výrobca/obchodník a druhá ako prepojený výrobca, ktorý začal svoju činnosť po období prešetrovania, a že obe spoločnosti sa považujú za súčasť skupiny Lavish.

(7)

Vzhľadom na úvahy v predchádzajúcich odôvodneniach a v súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia Komisia považovala za vhodné zmeniť článok 1 ods. 3 pôvodného nariadenia pridaním spoločností Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP k subjektom skupiny Lavish uvedeným pod doplnkovým kódom TARIC C903.

4.   Poskytnutie informácií

(8)

Komisia 30. augusta 2023 poskytla informácie o svojich zisteniach žiadateľom a výrobnému odvetviu Únie.

(9)

V nadväznosti na žiadosť sa 25. októbra a 1. decembra 2023 (3) uskutočnili vypočutia výrobného odvetvia Únie, pri ktorých výrobné odvetvie Únie zopakovalo svoje predchádzajúce písomné pripomienky, ktoré sú zhrnuté a rozoberané ďalej v texte, a poskytlo písomné podanie po vypočutí.

(10)

Skupina Lavish bola informovaná a bola vyzvaná, aby predložila pripomienky k podaniu výrobného odvetvia Únie po vypočutí.

(11)

V reakcii na tvrdenia o nedostatočnom odôvodnení (pozri odôvodnenie 14) Komisia 15. decembra 2023 poskytla dodatočné poskytnutie informácií s právnym základom svojich záverov, ktorý v prvom poskytnutí informácií nedopatrením chýbal. Všetky zainteresované strany dostali novú príležitosť, aby sa k poskytnutiu informácií vyjadrili.

(12)

Skupina Lavish predložila pripomienky 20. decembra 2023, ale výrobné odvetvie Únie nepredložilo k tomuto dodatočnému poskytnutiu informácií žiadne pripomienky.

(13)

Všetky pripomienky doručené počas prešetrovania sa rozoberajú v ďalšom bode.

5.   Pripomienky k poskytnutým informáciám

(14)

Výrobné odvetvie Únie vo svojich pripomienkach z 18. septembra 2023 s odkazom na vec DS505 (Spojené štáty – vyrovnávacie opatrenia na superkalandrovaný papier z Kanady) (4) tvrdilo, že dvom podnikom prepojeným so skupinou Lavish by malo byť uložené reziduálne clo dovtedy, kým nebudú môcť byť riadne prešetrené podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Výrobné odvetvie Únie sa odvolalo aj na jedno z vyhlásení, ktoré Komisia uviedla pri poskytnutí informácií, a to, že „objemy predaja a ceny týchto dvoch spoločností v EÚ po období prešetrovania žiadnym spôsobom neoslabili závery o cenovom správaní skupiny Lavish, ku ktorým sa dospelo počas prešetrovania“, a uviedlo, že „cenové správanie“ nebolo v základnom nariadení nikde vymedzené. Výrobné odvetvie Únie namiesto toho tvrdilo, že Komisia mala vykonať posúdenie normálnej hodnoty v prípade všetkých šiestich vyvážajúcich výrobcov, ktorí boli súčasťou skupiny Lavish, t. j. štyroch vyvážajúcich výrobcov, ktorí boli predmetom prešetrovania v pôvodnom prešetrovaní, a spoločností Silk a Luxgres.

(15)

Komisia nesúhlasila s tým, že neposkytla dostatočné odôvodnenie. Základné skutočnosti, na ktorých Komisia založila svoje rozhodnutie, sú veľmi jasné: 1) príslušné dve spoločnosti boli súčasťou skupiny Lavish; 2) nevyvážali počas obdobia prešetrovania; 3) na vývoz skupiny Lavish sa antidumpingové opatrenia nevzťahujú. Komisia pri druhom poskytnutí informácií ďalej objasnila, že príslušné dve spoločnosti spolupracovali v pôvodnom prešetrovaní, jedna ako domáci výrobca/obchodník a druhá ako výrobca, ktorý ešte nebol v prevádzke počas pôvodného obdobia prešetrovania. Z pripomienok z 18. septembra je totiž zrejmé, že výrobné odvetvie Únie plne chápalo dôvody Komisie, ale nesúhlasilo so skutočnosťou, že skupina, v prípade ktorej sa nezistil dumping, môže slobodne organizovať svoju činnosť podľa vlastného uváženia. Voči skutočnosti, že skupina Lavish bola vzhľadom na závery poroty WTO na urovnávanie sporov vo veci hovädzieho mäsa a ryže (5) (ďalej len „spor týkajúci sa hovädzieho mäsa a ryže“) vylúčená z opatrení v súlade s článkom 9 ods. 3 základného nariadenia, výrobné odvetvie Únie námietky nevznieslo.

(16)

Dospelo sa k záveru, že odkaz výrobného odvetvia Únie na judikatúru WTO na podporu svojho tvrdenia, že príslušným dvom spoločnostiam skupiny Lavish by malo byť uložené reziduálne clo až do vykonania revízneho prešetrovania týkajúceho sa nového vývozcu, je irelevantný, pretože skutočnosti vzťahujúce sa na tieto dva prípady sú zásadne odlišné. Skupina Lavish v skutočnosti nepodlieha opatreniam a spoločnosti Silk aj Luxgres boli prešetrené.

(17)

V súvislosti s vyhlásením týkajúcim sa cenového správania skupiny Lavish Komisia objasnila, že v žiadnom prípade nie je zo zákona povinná vykonať akúkoľvek cenovú analýzu, aby dospela k záveru, ktorý uviedla pri poskytnutí informácií, a to, že spoločnosti Silk a Luxgres ako súčasť skupiny Lavish musia byť výslovne vylúčené z opatrení uložených pôvodným nariadením (pozri odôvodnenie 15).

(18)

Okrem toho sa dospelo k záveru, že argument, ktorý predložilo výrobné odvetvie Únie v podaní po vypočutí, podľa ktorého vo všeobecnom informačnom dokumente z 30. augusta 2023 nie je odkaz na spor týkajúci sa hovädzieho mäsa a ryže, je mylný. Komisia pri druhom poskytnutí informácií poskytla právny základ pre súčasnú zmenu pôvodného nariadenia, t. j. článok 14 ods. 1 základného nariadenia. Ako konštatoval Súdny dvor (6), toto ustanovenie splnomocňuje Komisiu, aby stanovila kritériá týkajúce sa výberu antidumpingových ciel. V prejednávanej veci Komisia zmenou pôvodného nariadenia colným orgánom objasňuje, že antidumpingové clá sa nemajú vyberať, pokiaľ ide o vývozy dvoch dotknutých spoločností, keďže patria do skupiny Lavish. Dumping sa okrem toho vypočítava pre skupiny spoločností a opatrenia na všetky prepojené podniky sa uplatňujú na tej istej úrovni. Argument výrobného odvetvia Únie, podľa ktorého by sa s príslušnými dvoma spoločnosťami, ktoré sú súčasťou skupiny Lavish, malo zaobchádzať ako s novými vývozcami, sa zhodnotil nielen ako nepresný – najmä vzhľadom na to, že tieto spoločnosti boli prešetrené v rámci pôvodného prešetrovania –, ale ani z právneho hľadiska by ho nebolo možné vykonať, pretože revízne prešetrovanie by sa muselo vzťahovať na všetky spoločnosti skupiny a ako sa uvádza v odôvodnení (15), skupina Lavish bola z antidumpingových opatrení vylúčená a nemôže byť predmetom revízneho prešetrovania. Výrobné odvetvie Únie kritizovalo pozíciu Komisie, ale neposkytlo žiadnu alternatívu, ktorá by bola v súlade s platným právnym rámcom.

(19)

Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

(20)

Výrobné odvetvie Únie okrem toho tvrdilo, že mu nebol poskytnutý včasný prístup k sprístupnenému spisu.

(21)

Ako už bolo uvedené, na skupinu Lavish sa nevzťahujú antidumpingové opatrenia, a preto Komisia nemala žiadny právny základ na rozšírenie opatrení na príslušné dve spoločnosti skupiny. V záujme zabezpečenia transparentnosti však Komisia oznámila výrobnému odvetviu Únie svoj zámer zmeniť pôvodné nariadenie, a to pred jeho uverejnením. Všetky relevantné informácie boli výrobnému odvetviu Únie pri zachovaní dôvernosti sprístupnené a poskytol sa mu primeraný čas na predloženie pripomienok k poskytnutým informáciám aj k sprístupnenému spisu. Výrobné odvetvie Únie malo dve oficiálne príležitosti na pripomienkovanie poskytnutých informácií a takisto mu boli poskytnuté dve vypočutia. Výrobné odvetvie Únie malo celkovo 34 dní, t. j. od 8. septembra 2023 do 12. októbra 2023, na nahliadnutie do spisu a poskytnutie svojich konečných pripomienok, čo je vzhľadom na povahu tohto prípadu viac ako dostatočné na plné uplatnenie jeho práva na obhajobu. Skutočnosť, že výrobné odvetvie Únie po druhom poskytnutí informácií nepredložilo žiadne pripomienky, takisto potvrdzuje, že vedelo o všetkých skutočnostiach a plne chápalo dôvody, pre ktoré Komisia prijala svoje rozhodnutia. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(22)

Výrobné odvetvie Únie ďalej tvrdilo, že žiadatelia poskytli zavádzajúce informácie, pokiaľ ide o presnú úlohu a hospodárske činnosti každého prepojeného podniku v rámci skupiny Lavish. Takisto tvrdilo, že záver Komisie zahrnúť spoločnosti Silk a Luxgres do kódu TARIC, ktorý sa už uplatňuje na štyroch predtým prešetrovaných vyvážajúcich výrobcov, bol chybný vzhľadom na zjavnú nespoluprácu spoločnosti Luxgres Ceramica LLP pri pôvodnom prešetrovaní. Toto tvrdenie zopakovalo vo svojom podaní po vypočutí zo 6. decembra 2023, hoci Komisia už počas vypočutia 1. decembra objasnila 2023, že obe spoločnosti počas prešetrovania spolupracovali. Výrobné odvetvie Únie takisto nastolilo rad otázok/tvrdení týkajúcich sa pôvodného prešetrovania, ako napríklad to, že nerozumie tomu, ktoré spoločnosti boli počas pôvodného prešetrovania preverené a/alebo ktoré spoločnosti sú súčasťou skupiny. V tejto súvislosti skupina Lavish uviedla, že spoločnosti Silk a Luxgres spolupracovali počas celého pôvodného prešetrovania. Spoločnosť Silk konkrétne predložila vyplnený dotazník pre vývozcu cez platformu TRON, ktorý Komisia overila počas overovania na mieste. Ako zdôraznila skupina Lavish, Komisia overila na mieste aj priestory spoločnosti Luxgres. Skupina Lavish okrem toho uviedla, že spoločnosti Silk aj Luxgres sú s ňou prepojené.

(23)

Posúdenie sprístupneného spisu výrobným odvetvím Únie je nesprávne. Komisia pri druhom poskytnutí informácií objasnila, že obe spoločnosti spolupracovali počas pôvodného prešetrovania ako súčasť skupiny Lavish. Komisia bola schopná dôkladne posúdiť presné činnosti každej spoločnosti skupiny Lavish v rámci vykonaného overovania na mieste. Komisia bola predovšetkým schopná posúdiť, že spoločnosti Silk a Luxgres boli prepojené s ostatnými príslušnými subjektmi skupiny a že počas pôvodného obdobia prešetrovania do Únie keramické obkladačky nevyvážali. Čo je najdôležitejšie, Komisia poznamenala, že cieľom súčasného konania bolo správne uložiť sadzbu uplatniteľnú na viaceré spoločnosti skupiny Lavish a nie revidovať zistenia pôvodného prešetrovania. Ak výrobné odvetvie Únie malo akékoľvek otázky týkajúce sa spolupráce skupiny počas pôvodného prešetrovania, malo ich počas pôvodného prešetrovania nastoliť. Ak by tieto dva prepojené podniky nespolupracovali, mohol sa na skupinu Lavish ako celok vztiahnuť článok 18 základného nariadenia (dostupné skutočnosti). Tvrdenia boli preto zamietnuté.

(24)

Výrobné odvetvie Únie vo svojom podaní po vypočutí zo 6. decembra 2023 ďalej tvrdilo, že ak by boli tieto dve spoločnosti zahrnuté ako súčasť skupiny Lavish do zmeneného nariadenia, účinnosť antidumpingových opatrení EÚ by bola výrazne narušená, čo by mohlo otvoriť príležitosti k tomu, aby skupina fungovala ako centrum pre investície iných spoločností, na ktoré by sa tak vzťahovalo nulové clo.

(25)

Okrem toho, že uvedené tvrdenie je vysoko špekulatívne a nemá so skutočnosťami, ktoré sa v súčasnosti posudzujú, nijaký súvis, Komisia pripomenula, že v prípade skupiny Lavish sa dumping nepotvrdil, a preto sa na jej činnosť nevzťahujú nijaké právne obmedzenia. Tvrdenia výrobného odvetvia Únie, podľa ktorých skupina Lavish obchádza zavedené antidumpingové opatrenia tým, že do Únie vyváža výrobky vyrobené príslušnými dvoma novými výrobcami, sú mylné: na skupinu Lavish sa opatrenia nevzťahujú, a teda obchádzanie (neexistujúcich) opatrení nie je možné. Ak má výrobné odvetvie Únie dôkazy o tom, že skupina Lavish začala vyvíjať dumpingový tlak na trhu Únie po zavedení pôvodných opatrení a že takýto postup spôsobuje ujmu výrobnému odvetviu Únie, musí podľa článku 5 základného nariadenia predložiť podnet Komisii, ktorá nanovo prešetrí skupinu Lavish (dumping, ujmu a príčinnú súvislosť).

(26)

Okrem toho tvrdenie výrobného odvetvia Únie, že vo všeobecnosti noví vývozcovia prepojení so skupinami, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na ochranu obchodu, sú povinní platiť reziduálne clo, je nesprávne. Noví vývozcovia, ktorí sú súčasťou skupín zaradených do vzorky počas pôvodného prešetrovania, by podliehali úrovni cla uplatniteľnej na skupinu, pokiaľ by neboli splnené podmienky na revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia. V takom prípade by sa nová sadzba vypočítala na základe novej štruktúry vývozu skupiny. Na druhej strane, novým vývozcom prepojeným so spoločnosťami nezaradenými do vzorky uvedenými v prílohe spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov (nezahrnutých do vzorky) by bola uložená sadzba pre spolupracujúce spoločnosti po tom, ako by Komisia potvrdila, že sú súčasťou skupiny, ktorá spolupracovala, a počas pôvodného obdobia prešetrovania do Únie nevyvážali. V každom prípade sa ani jeden z týchto dvoch scenárov neuplatňuje na skupinu Lavish, ktorá, ako už bolo vysvetlené, nepodlieha predmetnému antidumpingovému opatreniu.

(27)

Uvedené tvrdenia výrobného odvetvia Únie sa preto zamietli.

(28)

Výrobné odvetvie Únie takisto tvrdilo, že zistenia Komisie, ktoré boli poskytnuté stranám v rámci tohto konania, nie sú v súlade so zisteniami poskytnutými v odpovedi na údajne rovnakú žiadosť inej strany zaradenej do vzorky v pôvodnom prešetrovaní. Výrobné odvetvie Únie poznamenalo, že Komisia nevyhovela žiadosti skupiny Conor o zahrnutie dvoch ďalších vyvážajúcich výrobcov, spoločností Coral Plus Ceramic Private Limited a Cyan Granito LLP, do pôvodného nariadenia. Toto tvrdenie výrobné odvetvie Únie zopakovalo vo svojom podaní po vypočutí zo 6. decembra 2023.

(29)

Toto tvrdenie sa muselo zamietnuť. Situácia týchto dvoch skupín nie je porovnateľná, keďže na vývoz skupiny Conor sa vzťahuje antidumpingové opatrenie uložené pôvodným nariadením, zatiaľ čo na vývoz skupiny Lavish sa takéto opatrenie nevzťahuje. Okrem toho sadzba reziduálneho cla uplatniteľná na vyvážajúcich výrobcov v Indii zodpovedala colnej sadzbe stanovenej pre skupinu Conor. Inými slovami, žiadosť bola bezpredmetná. V dôsledku toho sa s týmito dvoma skupinami zaobchádzalo rozdielne.

(30)

Výrobné odvetvie Únie predložilo alternatívnu žiadosť o prešetrenie spoločností Silk a Luxgres podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia, pričom uviedlo, že počas pôvodného prešetrovania sa zistilo, že nie sú súčasťou skupiny Lavish. Komisia po prvé poznamenala, že informácia, podľa ktorej príslušné spoločnosti údajne neboli považované za súčasť skupiny Lavish, je nesprávna. Nepovažovali sa za vyvážajúcich výrobcov, pretože počas obdobia prešetrovania nevyvážali do Únie. Nielenže sa za súčasť skupiny Lavish pokladali, ale pri výpočte dumpingového rozpätia skupiny sa použili aj údaje (ziskové rozpätie pri obchode s keramickými obkladačkami) jednej z týchto spoločností (obchodník počas obdobia prešetrovania). Po druhé, podľa článku 11 ods. 4 štvrtého pododseku nemôže dôjsť k revíznemu prešetrovaniu podľa článku 11 ods. 4, ak boli clá uložené podľa článku 9 ods. 6, t. j., ak sa uskutočnil výber vzorky. Riešenie navrhované výrobným odvetvím Únie by preto nebolo v súlade so základným nariadením.

(31)

Komisia napokon poznamenala, že výrobné odvetvie Únie vo svojom podaní po vypočutí nesprávne uviedlo niekoľko objasnení, ktoré mu poskytli útvary Komisie.

(32)

Po prvé, výrobné odvetvie Únie tvrdilo, že Komisia počas vypočutia poskytla nesprávne informácie o metodike bežne používanej na výpočet dumpingu. Výrobné odvetvie Únie ďalej tvrdilo, že útvary sa ho pýtali, prečo navrhovatelia nespochybnili výpočet dumpingového rozpätia skupiny Lavish v čase, keď sa uskutočnil. Tvrdilo tiež, že nevedelo o existencii príslušných dvoch spoločností a nemohlo spochybniť výpočet dumpingu.

(33)

Pokiaľ ide o metodiku bežne používanú na výpočet dumpingu, Komisia skonštatovala, že výrobné odvetvie Únie pri spochybňovaní správnosti vyhlásenia útvarov Komisie použilo veľmi výnimočný príklad, ktorý uviedli útvary počas vypočutia. Ako vysvetlili útvary Komisie, dumpingové rozpätie skupiny sa v zásade vypočítava pre jednotlivé právne subjekty a konečné dumpingové rozpätie je potom založené na váženom priemere rozpätí každého subjektu. Vo výnimočných prípadoch, ako sú prípady, keď spoločnosti skupiny predávajú len na domácom trhu a iné iba vyvážajú, sa však porovnanie uskutoční medzi celkovou normálnou hodnotou skupiny a celkovými vývoznými cenami skupiny. Ferosilícium (7), ktoré výrobné odvetvie Únie spomenulo vo svojom podaní po vypočutí, v skutočnosti potvrdzuje správnosť objasnenia poskytnutého počas vypočutia. V danom prípade bola zmena metodiky vskutku opodstatnená, pretože nová štruktúra skupiny umožňuje/umožnila identifikáciu jednotlivých výrobcov v rámci skupiny, pokiaľ ide o predaj a výrobu, a preto už nebola agregácia potrebná. Interpretácia objasnenia poskytnutého počas vypočutia výrobného odvetvia Únie je preto nesprávna a zavádzajúca, a preto bola zamietnutá.

(34)

Po druhé, útvary Komisie sa nepýtali, prečo výrobné odvetvie Únie nenapadlo dumpingové rozpätie. V reakcii na tvrdenia predložené počas vypočutia útvary Komisie skutočne uviedli, že metodika použitá na výpočet dumpingového rozpätia počas pôvodného prešetrovania mala byť spochybnená počas daného prešetrovania, a nie v rámci súčasného postupu. V každom prípade je tvrdenie, že výrobné odvetvie Únie nemohlo spochybniť výpočet dumpingu v pôvodnom prešetrovaní, pretože nevedelo o existencii príslušných dvoch spoločností až do poskytnutia informácií v tomto konaní, nesprávne, keďže viaceré dokumenty, v ktorých sa uvádzajú príslušné dve spoločnosti skupiny Lavish, možno nájsť v sprístupnenom spise pôvodného prešetrovania už od 14. decembra 2021, t. j. jeden deň po jeho začatí.

(35)

V pripomienkach z 20. decembra 2023 skupina Lavish zopakovala, že zahrnutie spoločností Silk a Luxgres ako súčasti skupiny Lavish je v súlade so základným nariadením a že Komisia by mala pristúpiť k uverejneniu navrhovanej zmeny a zahrnúť spoločnosti Silk a Luxgres ako súčasť skupiny Lavish. Skupina Lavish požiadala Komisiu, aby postupovala urýchlene s cieľom zabrániť akýmkoľvek ťažkostiam pre dovozcov a používateľov v Únii.

(36)

Ako bolo odôvodnené v predchádzajúcich odôvodneniach, Komisia súhlasila s názorom skupiny Lavish.

6.   Zmena článku 1 ods. 3 pôvodného nariadenia

(37)

Vzhľadom na úvahy v predchádzajúcich odôvodneniach Komisia považovala za vhodné zmeniť článok 1 ods. 3 pôvodného nariadenia pridaním spoločností Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP k subjektom skupiny Lavish uvedeným pod doplnkovým kódom TARIC C903.

(38)

Doplnkový kód TARIC C903, ktorý bol predtým pridelený spoločnostiam Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. a Liva Ceramics, by sa mal od 11. februára 2023 uplatňovať aj na spoločnosti Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP.

(39)

Výbor zriadený článkom 15 ods. 1 základného nariadenia nevydal stanovisko k opatreniam, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Článok 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/265 sa mení takto:

„Antidumpingové clá sa neuplatňujú na indického vyvážajúceho výrobcu skupinu Lavish, ktorá sa skladá zo spoločností Lavish Granito Pvt Ltd, Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP. a Liva Ceramics (doplnkový kód TARIC C903), a neuplatňujú sa na tureckého vyvážajúceho výrobcu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (doplnkový kód TARIC C902).“

sa nahrádza takto:

„Antidumpingové clá sa neuplatňujú na indického vyvážajúceho výrobcu skupinu Lavish, ktorá sa skladá zo spoločností Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP, Liva Ceramics, Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP (doplnkový kód TARIC C903), a neuplatňujú sa na tureckého vyvážajúceho výrobcu Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ș. (doplnkový kód TARIC C902).“

2.   Doplnkový kód TARIC C903, ktorý bol predtým pridelený indickým vyvážajúcim výrobcom Lavish Granito Pvt Ltd., Lavish Ceramics, Lakme Vitrified LLP a Liva Ceramics, sa od 11. februára 2023 uplatňuje aj na spoločnosti Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP.

3.   Od 11. februára 2023 sa akékoľvek konečné clo zaplatené z dovozu výrobkov vyrobených spoločnosťami Silk Ceramics a Luxgres Ceramica LLP vráti alebo odpustí v súlade s platnými colnými predpismi.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2024

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/265 z 9. februára 2023, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Indii a Turecku (Ú. v. EÚ L 41, 10.2.2023, s. 1).

(3)  Výrobnému odvetviu Únie bola poskytnutá príležitosť na druhé vypočutie z dôvodu technických problémov počas prvého vypočutia, ktoré mu neumožnili dokončiť svoju prezentáciu. Skupina Lavish mala 1. decembra 2023 príležitosť vyjadriť sa k prezentácii, ktorú predložilo výrobné odvetvie Únie.

(4)  WT/DS505/ARB, 13. júl 2022, bod 8.274 (s. 138).

(5)  Správa poroty v bodoch 7.248 a 7.251 (WT/DS295/R, 6. 6. 2005).

(6)  Deichmann, C-256/16, bod 60.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2014 z 9. apríla 2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/804/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top