EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0851

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/851 z 22. marca 2022, ktorým sa opravuje portugalské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín

C/2022/1608

Ú. v. EÚ L 150, 1.6.2022, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/851/oj

1.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/21


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/851

z 22. marca 2022,

ktorým sa opravuje portugalské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a najmä na jeho články 58 a 61,

keďže:

(1)

Portugalské znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/945 (2) obsahuje chyby v článku 17 ods. 4, v článku 40 ods. 1 písm. d), v časti 8 module B bode 3 (2) a (5) prílohy, ktoré menia význam ustanovení.

(2)

Portugalské znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(3)

Vzhľadom na potrebu rovnakých podmienok pre všetkých prevádzkovateľov, prevažujúci záujem integrity vnútorného trhu, ako aj potrebu právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 9. augusta 2020,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 9. augusta 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019, s. 1).


Top