EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0761

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/761 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií

C/2019/8957

OJ L 185, 12.6.2020, p. 24–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj

12.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 185/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/761

zo 17. decembra 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 a článok 223 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 66 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014, zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (3), a najmä na jeho článok 9 písm. a) až d) a článok 16 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa spravovania colných kvót a osobitného zaobchádzania pri dovoze zo strany tretích krajín. Takisto sa ním Komisia splnomocňuje, aby v tejto súvislosti prijímala delegované a vykonávacie akty. S cieľom zaručiť bezproblémové fungovanie správy colných kvót v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa mal nahradiť určitý počet aktov, ktorými sa stanovujú spoločné pravidlá alebo osobitné sektorové pravidlá na základe aktov prijatých podľa článku 43 ods. 2 alebo článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ktoré sa zrušujú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/760 (4).

(2)

Únia sa v medzinárodných dohodách a aktoch prijatých podľa článku 43 ods. 2 a článku 207 ZFEÚ zaviazala otvoriť colné kvóty pre určité poľnohospodárske výrobky a v niektorých prípadoch uvedené kvóty spravovať. Dovoz výrobkov v rámci takýchto colných kvót v niektorých prípadoch podlieha povinnosti predložiť dovoznú licenciu. Nariadenia Komisie a vykonávacie nariadenia Komisie, ktorými sa uvedené kvóty otvorili a ktorými sa stanovujú osobitné pravidlá, sú zrušené delegovaným nariadením (EÚ) 2020/760. Je vhodné, aby sa uvedené pravidlá v tomto nariadení zachovali.

(3)

V prípade všetkých colných kvót na poľnohospodárske a ďalšie výrobky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by sa malo stanoviť ročné obdobie platnosti colnej kvóty v trvaní 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V niektorých prípadoch je vhodné stanoviť v rámci ročného obdobia platnosti colnej kvóty čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty, najmä ak sa tak stanovuje v medzinárodnej dohode.

(4)

S cieľom zaručiť riadne spravovanie colných kvót by sa mali stanoviť minimálne alebo maximálne množstvá, o ktoré možno v rámci colných kvót žiadať.

(5)

Na zjednodušenie a zvýšenie účinnosti a efektívnosti správnych a kontrolných mechanizmov by sa mali stanoviť spoločné podmienky týkajúce sa spravovania dovozných colných kvót, ktoré podliehajú dovozným licenciám. Uvedené colné kvóty by sa mali spravovať na základe prideľovania licencií primerane k celkovým požadovaným množstvám (ďalej len „metóda simultánneho preskúmania“). Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa predkladania žiadostí a vydávania licencií, ktoré by sa mali uplatňovať popri pravidlách delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1237 (5) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1239 (6).

(6)

V niektorých medzinárodných dohodách sa vyžaduje, aby sa colné kvóty spravovali pomocou metódy založenej na dokumentoch vydaných tretími krajinami. V tejto metóde sa vyžaduje, aby prideľovanie licencií zodpovedalo množstvám uvedeným v dokumentoch vydaných tretími krajinami. Je preto potrebné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa uvedenej metódy spravovania. Tieto dokumenty by mal vydať orgán uznaný treťou krajinou a mali by spĺňať určité podmienky.

(7)

V záujme zaistenia transparentnosti pri spravovaní colných kvót podliehajúcich dovozným licenciám by príslušné orgány mali na požiadanie poskytnúť každému hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o obchodovanie s predmetným výrobkom, relevantné informácie. S cieľom umožniť hospodárskym subjektom žiadať o množstvá dostupné v rámci colnej kvóty by Komisia mala uverejniť celkové množstvo v rámci colnej kvóty, ktoré je dostupné na predkladanie žiadostí, a dátumy začiatku a ukončenia prekladania žiadostí. Všetky odchýlky od pravidiel alebo zmeny pravidiel, ktoré sa týkajú licenčných konaní alebo zoznamu výrobkov podliehajúcich udeľovaniu dovozných licencií, by mali takisto byť uverejnené v súlade so zásadami Dohody Svetovej obchodnej organizácie o dovozných licenciách (7) a v súlade s ministerským rozhodnutím z Bali (8).

(8)

Je nevyhnutné zaistiť náležitú výšku zábezpeky v prípade licencií, ktoré sa majú byť vydať v rámci colných kvót, s cieľom zaručiť, aby sa počas obdobia platnosti licencie výrobky prepustili do voľného obehu v Únii alebo vyviezli z Únie.

(9)

S cieľom uľahčiť správu určitých citlivých colných kvót, po ktorých je nadmerný dopyt, ako aj určitých colných kvót, v prípade ktorých sa v minulosti zaznamenalo obchádzanie pravidiel, sa delegovaným nariadením (EÚ) 2020/760 zriaďuje špecializovaný elektronický systém. Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa postupov a lehôt na predkladanie dokumentov a vyhlásení prostredníctvom tohto elektronického systému.

(10)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa vydávania licencií. Predovšetkým je vhodné zabezpečiť uplatňovanie prideľovacieho koeficientu v prípadoch, keď množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu, prevyšujú množstvá dostupné na predmetné obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty.

(11)

Je nevyhnuté stanoviť obdobia platnosti licencií vydaných v rámci colných kvót s cieľom určiť, kedy je splnená povinnosť dovozu alebo vývozu.

(12)

V záujme existujúcich dovozcov cesnaku, ktorí zvyčajne dovážajú značné množstvá cesnaku, a s cieľom zaistiť, aby na trh mohli vstúpiť noví dovozcovia, by sa malo v prípade cesnaku pochádzajúceho z Argentíny rozlišovať medzi tradičnými a novými dovozcami cesnaku. Mala by sa stanoviť definícia týchto dvoch kategórií dovozcov a zaviesť určité kritériá týkajúce sa týchto žiadateľov a používania daných dovozných licencií. V rámci zjednodušenia správy dovozných colných kvót na cesnak sa poradové čísla kvót v prípade dovozných colných kvót na cesnak s pôvodom v Číne a v iných tretích krajinách (okrem Číny a Argentíny) nahradili novými číslami. Úprava poradových čísel by nemala ovplyvniť kontinuitu týchto colných kvót, okrem iného aj v súvislosti s výpočtom referenčného množstva v predmetných prípadoch, najmä na účely prechodných ustanovení uvedených v článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760. To isté platí pre dovozné colné kvóty na huby s pôvodom v Číne a iných tretích krajinách (okrem Číny), v prípade ktorých boli pridelené nové poradové čísla.

(13)

Množstvá, ktoré sa majú prideliť týmto kategóriám dovozcov, by sa mali skôr určiť na základe skutočne dovezených množstiev ako na základe vydaných dovozných licencií. Žiadosti o dovozné licencie na dovoz cesnaku z Argentíny, ktoré predložili obidve kategórie dovozcov, by mali podliehať určitým obmedzeniam, ako je referenčné množstvo v prípade tradičných dovozcov. Tieto obmedzenia sú potrebné nielen na zaručenie konkurencie medzi dovozcami, ale aj na to, aby príležitosť brániť si svoje legitímne pozície voči iným dovozcom dostali aj dovozcovia skutočne vyvíjajúci obchodnú činnosť na trhu s ovocím a so zeleninou a aby trh nemohol ovládať jeden dovozca.

(14)

S cieľom zlepšiť kontroly a predchádzať riziku poškodenia obchodu na základe nepresných osvedčení o pôvode a ďalších dokumentov by sa mal v prípade cesnaku zachovať súčasný systém osvedčení o pôvode a požiadavka priamej prepravy cesnaku z tretej krajiny pôvodu do Únie. Vzhľadom na dodatočné informácie by sa mal zoznam tretích krajín rozšíriť. Takéto osvedčenia o pôvode by mali byť vydané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súlade s článkami 57, 58 a 59 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (9).

(15)

S cieľom overiť súlad s podmienkami týkajúcimi sa colných kvót by mal dovoz v rámci colných kvót týkajúcich sa mäsa z mladého hovädzieho dobytka, čerstvého, chladeného a mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality a mrazeného byvolieho mäsa a mrazenej rebrovej časti bránice hovädzieho dobytka (tzv. zásterky) podliehať predloženiu osvedčenia o pravosti, v ktorom sa osvedčuje, že tovar pochádza z krajiny, ktorá osvedčenie vydala, a že presne zodpovedá vymedzeniu uvedenému v medzinárodnej dohode. Mal by sa vytvoriť vzor pre osvedčenia o pravosti a mali by sa stanoviť podrobné pravidlá používania osvedčení o pravosti vydávaných na základe tohto vzoru.

(16)

Únia má možnosť určiť, ktorí dovozcovia môžu v rámci osobitných kvót dovážať do Spojených štátov amerických syr pochádzajúci z Európskej únie. Aby mohla Únia maximalizovať hodnotu kvóty, mal by sa stanoviť postup určovania dovozcov, a to podľa pridelenia vývozných licencií na dotknuté výrobky.

(17)

Vzhľadom na osobitosti bezcolného dovozného obdobia v prípade kukurice, ktoré je uplatniteľné na Španielsko a Portugalsko, ako aj v prípade ciroku, ktoré je uplatniteľné na Španielsko, by sa pre predmetné členské štáty mali stanoviť osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o obdobie prekladania žiadostí o licenciu, predkladanie žiadostí o licencie, ako aj o licencie na kukuricu a cirok.

(18)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod na pravidlá stanovené v tomto nariadení a splniť povinnosť oznámiť nové pravidlá Svetovej obchodnej organizácii pred začiatkom ich uplatňovania a zároveň poskytnúť hospodárskym subjektom dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili povinnosti spočívajúcej v registrácii v špecializovanom elektronickom systéme a aby prostredníctvom tohto elektronického systému predložili vyhlásenie o nezávislosti v prípade určitých colných kvót, po ktorých je nadmerný dopyt, je vhodné stanoviť odloženie začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú všeobecné pravidlá spravovania colných kvót pre poľnohospodárske výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe I a spravované prostredníctvom systému dovozných a vývozných licencií, najmä pokiaľ ide o:

a)

obdobia platnosti colných kvót;

b)

maximálne množstvá, o ktoré možno žiadať;

c)

predkladanie žiadostí o dovozné a vývozné licencie;

d)

podrobnosti, ktoré sa majú zaznamenať v určitých oddieloch žiadostí o dovozné a vývozné licencie, ako aj dovozných a vývozných licencií;

e)

neprípustnosť žiadostí o dovozné a vývozné licencie;

f)

zábezpeku, ktorá sa má zložiť pri predložení žiadosti o dovoznú alebo vývoznú licenciu;

g)

prideľovací koeficient a pozastavenie predkladania žiadostí o licenciu;

h)

vydávanie dovozných a vývozných licencií;

i)

obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií;

j)

dôkaz o prepustení do voľného obehu;

k)

dôkaz o pôvode;

l)

oznamovanie množstiev Komisii;

m)

oznamovanie informácií týkajúcich sa elektronického systému LORI, osvedčení o pravosti a osvedčení podľa dohody o vnútornom monitorovaní (IMA 1) Komisii.

Takisto sa ním otvárajú dovozné a vývozné colné kvóty pre konkrétne poľnohospodárske výrobky a stanovujú sa v ňom osobitné pravidlá spravovania uvedených colných kvót.

Článok 2

Ďalšie uplatniteľné pravidlá

Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (10), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 (11) a vykonávacie nariadenia (EÚ) 2015/2447 a (EÚ) 2016/1239.

HLAVA II

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 3

Colné kvóty uvedené v prílohe I

1.   Každá dovozná colná kvóta je označená poradovým číslom.

2.   Dovozné a vývozné colné kvóty sú uvedené v prílohe I spolu s týmito informáciami:

a)

poradové číslo dovoznej colnej kvóty a opis v prípade vývozných colných kvót;

b)

sektor výrobkov;

c)

typ colnej kvóty – dovozná lebo vývozná;

d)

metóda správy;

e)

v náležitom prípade povinnosť hospodárskych subjektov preukázať referenčné množstvo v súlade s článkom 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760;

f)

v náležitom prípade povinnosť hospodárskych subjektov poskytnúť dôkaz o obchodovaní v súlade s článkom 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760;

g)

v náležitom prípade dátum uplynutia platnosti licencie;

h)

v náležitom prípade povinnosť hospodárskych subjektov registrovať sa pred predložením žiadosti o licenciu v elektronickom systéme registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov žiadajúcich o licenciu (LORI), ako je uvedené v článku 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760.

Článok 4

Obdobie platnosti colnej kvóty

1.   Colné kvóty sú otvorené počas obdobia 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „obdobie platnosti colnej kvóty“). Obdobia platnosti colných kvót sa môžu rozdeliť na čiastkové obdobia.

2.   Obdobia platnosti colných kvót a v náležitom prípade aj čiastkové obdobia a celkové množstvo, ktoré je dostupné na obdobie platnosti colnej kvóty, sú pre každú colnú kvótu stanovené v prílohách II až XIII.

Článok 5

Maximálne množstvá, o ktoré možno žiadať

1.   Množstvo, o ktoré sa žiada, nesmie prekročiť celkové množstvo dostupné na predmetné obdobie platnosti alebo čiastkové obdobie platnosti colnej kvóty.

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, dostupné množstvo je celkové nepridelené množstvo pre zostávajúce obdobie platnosti alebo čiastkové obdobie platnosti colnej kvóty.

3.   Dostupné množstvo zahŕňa množstvo, ktoré sa nevyužilo v predchádzajúcom čiastkovom období platnosti colnej kvóty.

Článok 6

Predkladanie žiadostí o dovozné a vývozné licencie

1.   Žiadosti o dovozné a vývozné licencie sa predkladajú počas prvých siedmich kalendárnych dní mesiaca, ktorý predchádza začiatku obdobia platnosti colnej kvóty, a počas prvých siedmich kalendárnych dní každého mesiaca počas obdobia platnosti colnej kvóty okrem decembra, keď sa nepredkladajú žiadne žiadosti.

2.   Odchylne od odseku 1 sa žiadosti o dovozné a vývozné licencie, ktoré sú platné od 1. januára, predkladajú od 23. do 30. novembra predchádzajúceho roka.

3.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, hospodárske subjekty, ktoré predkladajú žiadosti o licenciu, podávajú iba jednu prípustnú žiadosť za jeden mesiac týkajúcu sa jednej colnej kvóty. V novembri môžu hospodárske subjekty podať dve žiadosti týkajúce sa jednej colnej kvóty: jednu žiadosť v prípade licencií platných od decembra a jednu žiadosť v prípade licencií platných od januára. V prípade dovozných colných kvót spravovaných na základe dokumentov vydaných vyvážajúcimi krajinami sa uplatňuje článok 71 a v prípade vývozných colných kvót spravovaných tretími krajinami sa uplatňuje článok 72.

4.   Ak žiadateľ predloží viac žiadostí týkajúcich sa jednej colnej kvóty, než je maximálny počet uvedený v odseku 3, žiadna z predložených žiadostí týkajúcich sa danej colnej kvóty nebude prípustná a zložená zábezpeka prepadne.

5.   Odchylne od odseku 3, ak sa colná kvóta vzťahuje na rôzne číselné znaky KN, rôzny pôvod alebo rôzne colné sadzby, hospodárske subjekty môžu raz mesačne požiadať o rôzne číselné znaky KN alebo krajiny pôvodu alebo rôzne colné sadzby. Takéto žiadosti musia byť predložené súčasne. Orgány vydávajúce licencie ich budú považovať za jednu žiadosť.

Článok 7

Podrobnosti, ktoré sa majú zaznamenať v určitých oddieloch žiadostí o dovozné a vývozné licencie

1.   Tieto oddiely formulárov žiadostí o dovozné a vývozné licencie uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 sa vyplnia takto:

a)

v oddiele 20 formulára žiadosti o dovoznú licenciu sa vyplní toto:

i)

poradové číslo dovoznej colnej kvóty;

ii)

valorické a osobitné clo („clo v rámci kvóty“), ktoré je uplatniteľné na dotknutý výrobok;

b)

ak sa tak uvádza v prílohách II až XIII k tomuto nariadeniu, v oddiele 7 formulára žiadosti o vývoznú licenciu sa uvedie krajina určenia a v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“;

c)

ak sa tak uvádza v prílohách II až XIII k tomuto nariadeniu, v oddiele 8 formulára žiadosti o dovoznú licenciu sa uvedie krajina pôvodu a v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“.

2.   Členské štáty, ktoré používajú elektronický systém predkladania žiadostí a registrácie, zaznamenajú podrobnosti uvedené v odseku 1 do uvedeného systému.

Článok 8

Neprípustnosť žiadostí o dovozné a vývozné licencie

1.   Žiadosti o licenciu, ktoré sú neúplné alebo nespĺňajú kritériá uvedené v tomto nariadení, delegovanom nariadení (EÚ) 2016/1237 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/1239, sa vyhlásia za neprípustné.

2.   Ak orgán vydávajúci licencie vyhlási žiadosť o licenciu za neprípustnú, písomne oznámi hospodárskemu subjektu svoje rozhodnutie o neprípustnosti žiadosti, a to spolu s odôvodnením daného rozhodnutia. V takomto oznámení sa hospodárskemu subjektu poskytnú informácie o právach podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o neprípustnosti, uplatniteľnom postupe a lehotách na podanie opravného prostriedku.

3.   Žiadna žiadosť o licenciu sa nevyhlási za neprípustnú z dôvodu drobných administratívnych chýb, ktorými sa nemenia podstatné prvky žiadosti.

4.   Colní zástupcovia žiadateľa nie sú oprávnení žiadať o licencie v rámci colných kvót, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Nie sú oprávnenými držiteľmi licencií vydaných podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Zábezpeka, ktorá sa má zložiť pri predložení žiadosti o dovoznú alebo vývoznú licenciu

Ak vydanie licencie podlieha zloženiu zábezpeky podľa článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760, žiadateľ zloží zábezpeku orgánu vydávajúcemu licencie do konca obdobia predkladania žiadostí vo výške, ktorá je uvedená pre každú colnú kvótu v prílohách II až XIII k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Prideľovací koeficient a pozastavenie predkladania žiadostí o licenciu

1.   Komisia vypočíta prideľovací koeficient pre každú colnú kvótu s výnimkou dovozných colných kvót spravovaných na základe dokumentov vydaných tretími krajinami a s výnimkou vývozných colných kvót spravovaných tretími krajinami. Členské štáty uplatnia koeficient na množstvá, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé žiadosti o licenciu oznámené Komisii. Prideľovací koeficient sa vypočíta na základe informácií, ktoré oznámili členské štáty, a metódy uvedenej v odseku 3.

2.   Komisia zverejní prideľovací koeficient pre každú colnú kvótu a to tak, že ho náležite uverejní na internete najneskôr 22. deň v mesiaci, v ktorom členské štáty oznámili Komisii množstvá, o ktoré sa požiadalo. Ak bola žiadosť podaná od 23. do 30. novembra, prideľovací koeficient sa zverejní najneskôr 14. decembra.

3.   Ak sa v hlave III nestanovuje inak, prideľovací koeficient pre licencie nesmie prekročiť 100 % a vypočíta sa takto: [(dostupné množstvo/požadované množstvo) × 100] %. Prideľovací koeficient sa zaokrúhli na šesť miest. Komisia upraví prideľovací koeficient s cieľom zaistiť, aby nedošlo k prekročeniu množstiev dostupných na obdobie platnosti alebo čiastkové obdobie platnosti dovoznej alebo vývoznej colnej kvóty.

4.   Ak dôjde k vyčerpaniu množstva kvóty na čiastkové obdobie alebo v rámci systému mesačného predkladania žiadostí, Komisia pozastaví predkladanie ďalších žiadostí až do konca obdobia platnosti alebo čiastkového obdobia platnosti colnej kvóty. Pozastavenie sa zruší, ak v nadväznosti na oznámenie o nevyužitých množstvách dôjde v rámci toho istého obdobia platnosti colnej kvóty k obnoveniu dostupnosti množstiev. Komisia oznámi orgánom členských štátov vydávajúcim licencie pozastavenie, zrušenie pozastavenia a množstvá dostupné v rámci colnej kvóty, a to prostredníctvom náležitého uverejnenia na internete.

5.   Dovozné a vývozné licencie sa vydajú v prípade množstiev vypočítaných na základe vynásobenia množstiev uvedených v žiadostiach o dovozné alebo o vývozné licencie prideľovacím koeficientom. Množstvo vyplývajúce z uplatnenia prideľovacieho koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližšiu celú jednotku.

6.   Množstvá, ktoré neboli pridelené alebo použité počas čiastkového obdobia, sa určia na základe informácií, ktoré členské štáty oznámili Komisii. Tieto množstvá sa pripočítajú k množstvám dostupným na prerozdelenie v rámci toho istého obdobia platnosti dovoznej alebo vývoznej colnej kvóty.

7.   Pred vypočítaním prideľovacieho koeficientu pre colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca povinná registrácia hospodárskych subjektov podľa článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760, môže Komisia požiadať príslušný orgán vydávajúci licencie o overenie záznamu žiadateľov v systéme LORI. Takáto požiadavka sa musí predložiť do 15. dňa mesiaca, v ktorom členské štáty oznámili požadované množstvá, a to do 13.00 hod. bruselského času. V prípade množstiev oznámených do 6. decembra sa však daná požiadavka musí predložiť do 8. decembra do 13.00 hod. bruselského času. Orgány vydávajúce licencie poskytnú Komisii e-mailovú adresu, na ktorú by sa dané požiadavky mali žiadosti zasielať.

8.   Orgány vydávajúce licencie musia na požiadavky Komisie uvedené v odseku 7 odpovedať do 21. dňa mesiaca nasledujúceho po predložení požiadavky, a to do 13.00 hod. bruselského času.

9.   V prípade požiadaviek predložených do 8. decembra musia orgány vydávajúce licencie poskytnúť odpoveď do 7. januára do 13.00 hod. bruselského času.

10.   Ak orgán vydávajúci licencie neodpovie Komisii v rámci lehôt uvedených v odsekoch 8 a 9, tento orgán vydávajúci licencie nemôže prijať žiadne ďalšie žiadosti o licencie predložené predmetným hospodárskym subjektom.

Článok 11

Vydávanie dovozných a vývozných licencií

1.   Tento článok sa nevzťahuje na licencie vydané pre dovozné colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami a na vývozné colné kvóty spravované tretími krajinami.

2.   Licencie sa vydajú len v prípade žiadostí, ktoré sa oznámili Komisii.

3.   Licencie sa vydajú potom, ako Komisia zverejní prideľovací koeficient, a to do konca daného mesiaca.

Ak Komisia v dôsledku nepredvídateľných okolností neuverejní prideľovací koeficient v období, ktoré je uvedené v článku 10 ods. 2, licencie sa vydajú najneskôr siedmy kalendárny deň nasledujúci po dni, keď Komisia daný prideľovací koeficient uverejnila.

4.   Licencie platné od 1. januára sa vydajú v období od 15. do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Ak Komisia v dôsledku nepredvídateľných okolností neuverejní prideľovací koeficient v období, ktoré je uvedené v článku 10 ods. 2, licencie sa vydajú najneskôr štrnásty kalendárny deň nasledujúci po dni, keď Komisia daný prideľovací koeficient uverejnila. Ak je dátum vydania licencií neskorší ako 1. január, licencie sú platné odo dňa ich vydania, a to bez toho, aby došlo k zmene v posledný deň platnosti.

Článok 12

Podrobnosti, ktoré sa majú zaznamenať v určitých oddieloch dovozných a vývozných licencií

1.   Tieto oddiely formulárov dovozných alebo vývozných licencií uvedených v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239 sa vyplnia takto:

a)

v oddiele 20 dovoznej licencie sa uvedie poradové číslo dovoznej colnej kvóty;

b)

v oddiele 24 dovoznej licencie sa uvedie valorické a osobitné clo („clo v rámci kvóty“) uplatniteľné na dotknutý výrobok;

c)

ak sa tak uvádza v prílohách II až XIII k tomuto nariadeniu, v oddiele 8 dovoznej licencie sa uvedie krajina pôvodu a v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“;

d)

v oddiele 19 dovoznej a vývoznej licencie sa uvedie tolerancia nadbytku v hodnote 0 s výnimkou výrobkov podliehajúcich dovoznej licencii, ktoré sú uvedené v časti I prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1237, v prípade ktorých je tolerancia nadbytku 5 %, pričom sa v oddiele 24 licencie uvedie vyhlásenie: „Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18“ (12);

e)

oddiel 24 dovoznej licencie alebo oddiel 22 vývoznej licencie obsahuje výrok: „Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje“ (13), ak sa obdobie platnosti uvedenej licencie končí v posledný deň obdobia platnosti colnej kvóty.

2.   Členské štáty, ktoré používajú elektronický systém predkladania žiadostí a registrácie, zaznamenajú tieto podrobnosti do tohto systému.

Článok 13

Obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií

1.   Článok 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS. Euratom) č. 1182/71 (14) sa neuplatňuje na určenie obdobia platnosti dovozných a vývozných licencií týkajúcich sa dovozných a vývozných colných kvót.

2.   Licencie vydané v prípade dovozných a vývozných colných kvót spravovaných na základe metódy simultánneho preskúmania uvedenej v článku 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré sú stanovené v prílohe I, sú platné:

a)

v prípade žiadostí predložených pred začiatkom obdobia platnosti colnej kvóty: od prvého kalendárneho dňa obdobia platnosti colnej kvóty až do konca obdobia platnosti colnej kvóty;

b)

v prípade žiadostí predložených počas obdobia platnosti colnej kvóty: od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po predložení žiadosti, a to až do konca obdobia platnosti colnej kvóty;

c)

v prípade žiadostí predložených od 23. do 30. novembra predchádzajúceho roka: od 1. januára nasledujúceho roka, a to až do konca obdobia platnosti colnej kvóty.

3.   Ak sa v hlave III alebo prílohe I nestanovuje inak, v prípade, že je obdobie platnosti colnej kvóty rozdelené na čiastkové obdobia, platnosť licencií vydaných na čiastkové obdobie uplynie v posledný kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po skončení uvedeného čiastkového obdobia, najneskôr však na konci obdobia platnosti colnej kvóty.

4.   Ak sa v hlave III nestanovuje inak, licencie vydané pre dovozné colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami sú platné odo dňa ich vydania do 23.59 hod. (bruselského času) 30. kalendárneho dňa nasledujúcom po poslednom dni platnosti osvedčení podľa dohody IMA 1 alebo osvedčení o pravosti, v prípade ktorých boli vydané. Uvedené obdobie platnosti nesmie prekročiť koniec obdobia platnosti colnej kvóty.

5.   Licencie týkajúce sa vývozných colných kvót spravovaných tretími krajinami sú platné odo dňa ich vydania do 31. decembra roka, v ktorom boli vydané, s výnimkou licencií vydaných od 20. decembra do 31. decembra, ktoré sú platné od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho roka.

6.   Ak sa obdobie platnosti dovoznej alebo vývoznej licencie pre colnú kvótu predĺži z dôvodu vyššej moci, ako sa uvádza v článku 16 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239, dané predĺženie nesmie prekročiť obdobie platnosti colnej kvóty.

Článok 14

Dôkaz o prepustení do voľného obehu a o vývoze

1.   Množstvá, ktoré neboli prepustené do voľného obehu alebo vyvezené do konca obdobia platnosti licencie, sa považujú za nevyužité množstvá.

2.   Dôkaz o prepustení do voľného obehu, ako aj dôkaz o vývoze a výstupe z colného územia Únie sa poskytnú v súlade s článkom 14 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

Článok 15

Dôkaz o pôvode

1.   Ak sa tak vyžaduje v prílohách II až XIII, colným orgánom Únie sa spolu s colným vyhlásením na prepustenie dotknutých výrobkov do voľného obehu predloží aj platný dôkaz o ich pôvode. V daných prílohách sa pre každú colnú kvótu uvádzajú dokumenty potrebné na účely dôkazu o pôvode.

2.   V osobitných prípadoch, ktoré sú stanovené v prílohách II až XIII, sa dôkaz o pôvode predloží pri predkladaní žiadosti o dovoznú licenciu.

3.   Ak je to nevyhnutné, colné orgány môžu od deklaranta alebo dovozcu dodatočne vyžadovať, aby dokázal pôvod výrobkov v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 16

Oznamovanie množstiev Komisii

1.   Ak sa v hlave III nestanovuje inak, uplatňujú sa požiadavky uvedené v odsekoch 2 až 5.

2.   Členské štáty oznámia Komisii celkové množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovoznú alebo vývoznú licenciu pre každú colnú kvótu:

a)

do 14. dňa mesiaca, ak sú žiadosti o licenciu predložené počas prvých siedmich kalendárnych dní mesiaca;

b)

do 6. decembra, ak sú žiadosti o licenciu predložené od 23. do 30. novembra.

3.   Členské štáty oznámia Komisii množstvá, na ktoré sa vzťahujú dovozné a vývozné licencie, ktoré vydali v súvislosti s každou colnou kvótou:

a)

do posledného dňa mesiaca, ak sú žiadosti o licenciu týkajúce sa danej colnej kvóty predložené počas prvých siedmich kalendárnych dní mesiaca;

b)

do 31. decembra, ak sú žiadosti o licenciu týkajúce sa danej colnej kvóty predložené od 23. do 30. novembra;

c)

do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po vydaní v prípade dovozných licencií vydaných na základe dokumentov vydaných tretími krajinami.

V prípade vzniku okolností uvedených v článku 11 ods. 3 druhom pododseku sa oznámenie podá do 7 dní odo dňa, keď Komisia uverejnila prideľovací koeficient. V prípade vzniku okolností uvedených v článku 11 ods. 4 druhom pododseku sa oznámenie podá do 14 dní odo dňa, keď Komisia uverejnila prideľovací koeficient.

4.   Členské štáty oznámia Komisii na jej žiadosť nevyužité množstvá, na ktoré sa vzťahujú vydané dovozné a vývozné licencie. Nevyužité množstvá musia zodpovedať rozdielu medzi množstvami, ktoré sú zaznamenané na zadnej strane dovozných alebo vývozných licencií, a množstvami, na ktoré boli uvedené licencie vydané.

5.   Nevyužité množstvá, na ktoré sa vzťahujú dovozné alebo vývozné licencie, sa Komisii oznámia do štyroch mesiacov alebo 210 kalendárnych dní od uplynutia obdobia platnosti predmetných licencií.

6.   Ak je obdobie platnosti colnej kvóty rozdelené na čiastkové obdobia, nevyužité množstvá za posledné čiastkové obdobie sa oznámia spoločne s oznámením uvedeným v odseku 2 písm. a).

7.   Množstvá je potrebné vyjadriť ako hmotnosť výrobkov v kilogramoch a v podľa vhodnosti rozčleniť podľa poradového čísla a pôvodu.

8.   V prípade oznámení Komisii uvedených v tomto nariadení, ktoré sa týkajú colných kvót na výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa s poradovými číslami 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 a 09.4004, sa množstvá vyjadria ako hmotnosť výrobkov v kilogramoch, a to na krajinu pôvodu a kategóriu výrobku, ako sa uvádza v časti B prílohy XV k tomuto nariadeniu.

9.   Na obdobia a lehoty uvedené v tomto článku sa vzťahuje článok 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.

Článok 17

Oznamovanie informácií týkajúcich sa elektronického systému LORI, osvedčení o pravosti a osvedčení podľa dohody IMA 1 Komisii

1.   Členské štáty od 8. do 16. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia platnosti colnej kvóty oznámia Komisii meno/názov, číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) a adresu držiteľov dovozných licencií v prípade colných kvót, pri ktorých sa vyžaduje povinná registrácia hospodárskych subjektov, a podľa vhodnosti aj adresu nadobúdateľa.

2.   Členské štáty oznámia Komisii každé potvrdenie, zamietnutie alebo stiahnutie žiadosti o registráciu v elektronickom systéme LORI.

3.   Pri oznamovaní potvrdenia žiadosti o registráciu v elektronickom systéme LORI členské štáty predložia údaje, ktoré sa vyžadujú podľa prílohy II k delegovanému nariadeniu 2020/760.

4.   Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny, ktoré vykonajú hospodárske subjekty vo svojom zázname v systéme LORI.

5.   V prípade každého hospodárskeho subjektu, ktorý je registrovaný v elektronickom systéme LORI, členské štáty oznámia Komisii všetky žiadosti o dovozné licencie spolu s príslušnými colnými kvótami, číselnými znakmi KN, množstvami, o ktoré sa žiada, a dátumom predloženia žiadosti:

a)

do 14. dňa mesiaca, ak sú žiadosti o licenciu predložené počas prvých siedmich kalendárnych dní mesiaca;

b)

do 6. decembra, ak sú žiadosti o licenciu predložené od 23. do 30. novembra.

6.   V prípade každého osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1, ktoré hospodársky subjekt poskytol v súvislosti s colnými kvótami spravovanými na základe dokumentov vydaných tretími krajinami, členské štáty oznámia Komisii číslo zodpovedajúcej licencie, ktorú vydali, a množstvo, na ktoré sa uvedená licencia vzťahuje. Oznámenie je nutné predložiť ešte pred sprístupnením vydanej licencie hospodárskemu subjektu.

7.   Odchylne od článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71, ak sú obdobia a lehoty stanovené v tomto článku, tieto obdobia a lehoty sa končia uplynutím poslednej hodiny posledného dňa bez ohľadu na to, či ide o sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v zmysle uvedeného nariadenia.

8.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa podávajú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (15) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (16).

HLAVA III

OSOBITNÉ SEKTOROVÉ PRAVIDLÁ

KAPITOLA 1

OBILNINY

Oddiel 1

Obilniny iné ako kukurica a cirok uvedené v článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Článok 18

Colné kvóty

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES (17), a s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (18), sa otvárajú colné kvóty na dovoz kukurice do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES, a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2007/444/ES (19), sa otvárajú colné kvóty na dovoz pšenice letnej inej než vysokej kvality z tretích krajín do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Objem každej colnej kvóty, obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty a čiastkové obdobia, na ktoré sa uplatňuje, ako aj poradové číslo sa uvádzajú v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 19

Normy kvality

Normy kvality a tolerancie uplatniteľné na pšenicu letnú inej než vysokej kvality, ktorá patrí pod číselný znak KN 1001 99 00, sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 642/2010. (20) Uplatňujú sa metódy analýzy uvedené v časti II prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1240 (21).

Článok 20

Osobitné pravidlá uplatniteľné na colné kvóty podľa Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody s Kanadou

Prepustenie pšenice letnej inej než vysokej kvality, ktorá pochádza z Kanady, do voľného obehu v Únii podlieha predloženiu vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, v ktorom sa pôvodný výrobok opisuje dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať. Znenie vyhlásenia o pôvode musí zodpovedať ustanoveniam prílohy 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu a postupoch stanovenia pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane (22).

Oddiel 2

Kukurica a cirok uvedené v článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Článok 21

Obdobie predkladania žiadostí o licenciu

Odo dňa predloženia žiadosti o nulové dovozné clo v zmysle článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760 sa žiadosti o dovozné licencie v prípade colných kvót na kukuricu a cirok, ktoré sú uvedené v článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, predkladajú príslušným španielskym a portugalským orgánom od 7. do 11. dňa každého mesiaca, a to najneskôr do 13.00 hod. (bruselského času).

Článok 22

Obsah žiadosti a licencie

Žiadosť o dovoznú licenciu a samotná licencia musia v každom prípade obsahovať tieto informácie:

a)

v oddiele 8 sa uvedie krajina pôvodu a v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“,

b)

v oddiele 24 sa uvedie jedna z položiek uvedených v prílohe XIV.

Článok 23

Oznámenia Komisii

Odo dňa predloženia žiadosti o nulové dovozné clo v zmysle článku 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760 príslušné španielske a portugalské orgány elektronicky oznámia Komisii:

a)

najneskôr do 18.00 hod. (bruselského času) v 15. deň každého mesiaca celkové množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu, podľa poradového čísla;

b)

do konca mesiaca celkové množstvá podľa číselného znaku KN, pre ktoré boli dovozné licencie vydané.

Článok 24

Prideľovací koeficient

Komisia oznámi prideľovací koeficient orgánom vydávajúcim licencie najneskôr v 22. deň mesiaca, v ktorom členské štáty v súlade s článkom 23 oznámili množstvá, o ktoré požiadali.

Článok 25

Vydávanie dovozných licencií

Príslušné španielske a portugalské orgány vydávajú dovozné licencie od 23. do posledného dňa každého mesiaca.

Článok 26

Platnosť licencie

Odchylne od článku 13 sú licencie platné odo dňa vydania do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uvedenom dni.

KAPITOLA 2

RYŽA

Článok 27

Colné kvóty a prideľovanie množstiev

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES a nariadením Rady (ES) č. 1095/96 (23), a s výsledkami konzultácií s Thajskom schválenými rozhodnutím Rady 96/317/ES (24) sa otvárajú colné kvóty na dovoz ryže, lúpanej ryže a zlomkovej ryže do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení. Objem každej colnej kvóty, obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty a čiastkové obdobia, na ktoré sa uplatňuje, ako aj poradové číslo sa uvádzajú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Dostupné množstvá sa stanovia na každé čiastkové obdobie v zmysle prílohy III k tomuto nariadeniu.

Odchylne od článku 13 sú licencie vydané v poslednom čiastkovom období v súvislosti s dovoznými colnými kvótami s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130 platné do konca daného obdobia colnej kvóty.

Všetky množstvá v rámci colných kvót s poradovými číslami 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4166 a 09.4168, ktoré sa v danom čiastkovom období nevyužili, sa prenesú do nasledujúcich čiastkových období uvedených v prílohe III. Žiadne množstvá sa neprenesú do ďalšieho obdobia platnosti kvóty.

Množstvá v rámci colných kvót s poradovými číslami 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130, ktoré sa počas predchádzajúcich čiastkových období nevyužili alebo nepridelili, sa od 1. októbra každého roka prenesú do colnej kvóty s poradovým číslom 09.4138.

Článok 28

Vývozné doklady

K žiadostiam o dovozné licencie predloženým v prípade ryže a zlomkovej ryže v rámci colných kvót 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4149 sa pripojí originál osvedčenia o vývoze, ktorého vzor je stanovený v prílohe XIV.2. Osvedčenia o vývoze vydáva príslušný orgán tretej krajiny uvedený v danom osvedčení. Množstvo uvedené v žiadosti o dovoznú licenciu nesmie prekročiť množstvo uvedené vo vývozných licenciách.

Článok 29

Obsah licencie

V dovozných licenciách týkajúcich sa všetkých poradových čísel uvedených v prílohe III s výnimkou poradových čísel 09.4138, 09.4148, 09.4166 a 09.4168 sa v oddiele 8 uvedie krajina pôvodu a v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“.

KAPITOLA 3

CUKOR

Článok 30

Colné kvóty

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES a nariadením Rady (ES) č. 1095/96, sa otvárajú colné kvóty na dovoz cukru do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady a Komisie 2004/239/ES, Euratom (25), sa otvárajú colné kvóty na dovoz cukru do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Protokolom k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, ktorý bol schválený rozhodnutím Rady 2009/330/ES (26), sa otvárajú colné kvóty na dovoz cukru do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady a Komisie 2013/490/EÚ, Euratom (27), sa otvárajú colné kvóty na dovoz cukru do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Protokolom k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, ktorý bol schválený rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/75 (28), sa otvárajú colné kvóty na dovoz cukru do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Colné kvóty na cukor a ich osobitné podmienky sa stanovujú v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 31

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„hmotnosť ako taká“ je hmotnosť cukru v prirodzenom stave;

2.

„rafinácia“ je spracovanie surového cukru na biely cukor, ako je vymedzené v časti II oddiele A bodoch 1 a 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako aj akákoľvek ekvivalentná technická operácia realizovaná s nebaleným bielym cukrom.

Článok 32

Platnosť licencie

Odchylne od článku 13 je dovozná licencia platná do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vydaná. Jej platnosť v každom prípade uplynie najneskôr 30. septembra.

Článok 33

Oznámenia

Členské štáty oznámia Komisii každý rok do 1. mája celkové skutočne dovezené množstvo cukru, rozčlenené podľa poradového čísla, krajiny pôvodu, osemmiestneho číselného znaku KN a hmotnosti ako takej v kilogramoch.

Článok 34

Povinnosti súvisiace s colnými kvótami WTO na cukor

1.   V prípade colných kvót na cukor s poradovými číslami 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 a 09.4330 sa uplatňujú všetky tieto požiadavky:

a)

prepustenie do voľného obehu v Únii podlieha colnému režimu konečné použitie na účely rafinácie, ako sa uvádza v článku 210 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

b)

odchylne od článku 239 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (29) sa povinnosť rafinácie nesmie previesť na inú právnu alebo fyzickú osobu;

c)

rafinácia sa musí uskutočniť v lehote 180 dní od prepustenia cukru do voľného obehu v Únii;

d)

ak sa polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyľuje od hodnoty 96 stupňov, zodpovedajúca výška dovozného cla sa v relevantných prípadoch buď zvýši, alebo zníži o 0,14 % za každú desatinu stupňa zisteného rozdielu;

e)

v oddiele 20 formulára žiadosti a licencie sa zaznamená „cukor určený na rafináciu“.

2.   V prípade colných kvót na cukor s poradovými číslami 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 a 09.4330 sa v oddiele 20 formulára žiadosti a licencie uvedie jedna z položiek uvedených v časti A prílohy XIV.3 k tomuto nariadeniu.

Článok 35

Colné kvóty na cukor pod poradovými číslami 09.4324, 09.4325, 09.4326 a 09.4327

V prípade colných kvót na cukor pod poradovými číslami 09.4324, 09.4325, 09.4326 a 09.4327 sa uplatňuje toto:

1.

k žiadostiam o dovozné licencie sa pripojí originál vývoznej licencie vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v časti C prílohy XIV.3, ktorý vydali príslušné orgány dotknutej tretej krajiny. Množstvo uvedené v žiadostiach o dovozné licencie nesmie prekročiť množstvo uvedené vo vývoznej licencii;

2.

v oddiele 20 formulára žiadosti a licencie sa uvedie jedna z položiek uvedených v časti B prílohy XIV.3.

KAPITOLA 4

OLIVOVÝ OLEJ

Článok 36

Colné kvóty

V súlade s Euro-stredomorskou dohodou o pridružení Európskych spoločenstiev a ich členských štátov na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady a Komisie 98/238/ES (30), sa otvárajú colné kvóty na dovoz panenského olivového oleja do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Objem každej colnej kvóty, obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty a čiastkové obdobia, na ktoré sa uplatňuje, ako aj poradové číslo sa uvádzajú v prílohe V k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 5

OVOCIE A ZELENINA

Oddiel 1

Cesnak

Článok 37

Colné kvóty

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 z dôvodu úpravy koncesií s ohľadom na osvedčenia poskytnuté v zozname CXL pripojenom ku GATT, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2001/404/ES (31), s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/398/ES (32), a s Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/1885/ES (33), sa otvárajú colné kvóty na dovoz čerstvého alebo chladeného cesnaku do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Objem každej colnej kvóty, obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty a čiastkové obdobia, na ktoré sa uplatňuje, ako aj poradové číslo sa uvádzajú v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 38

Tradiční dovozcovia a noví dovozcovia cesnaku s pôvodom v Argentíne

1.   Tento článok sa uplatňuje iba na colné kvóty pod poradovými číslami 09.4099 a 09.4104 na cesnak pochádzajúci z Argentíny.

2.   „Tradičný dovozca“ je dovozca, ktorý poskytne dôkaz o tom, že:

a)

dovozca získal a používal licencie týkajúce sa colných kvót na čerstvý cesnak, číselný znak KN 0703 20 00, podľa nariadenia Komisie (ES) č. 341/2007 (34) alebo podľa tohto nariadenia v každom z troch predchádzajúcich období platnosti colnej kvóty;

b)

dovozca prepustil do voľného obehu v Únii najmenej 50 ton ovocia a zeleniny podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo počas obdobia platnosti colnej kvóty pred predložením žiadosti vyviezol z Únie najmenej 50 ton cesnaku.

3.   „Nový dovozca“ je hospodársky subjekt iný ako ten, ktorý sa uvádza v odseku 2, ktorý poskytne dôkaz o niektorej z týchto dvoch skutočností:

a)

dovozca počas každého z dvoch predchádzajúcich období platnosti colnej kvóty alebo počas každého z dvoch kalendárnych rokov pred predložením svojej žiadosti doviezol do Únie najmenej 50 ton ovocia a zeleniny podľa vymedzenia v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

dovozca počas každého z dvoch predchádzajúcich období platnosti colnej kvóty alebo počas každého z dvoch kalendárnych rokov pred predložením svojej žiadosti vyviezol do tretích krajín najmenej 50 ton cesnaku.

4.   Celkové množstvo, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu predložené novým dovozcom v ktoromkoľvek čiastkovom období, nesmie prekročiť 10 % celkového množstva, ktoré majú v zmysle prílohy VI k dispozícii tradiční, ako aj noví dovozcovia na dané čiastkové obdobie a daný pôvod. Príslušné orgány zamietnu žiadosti, pri ktorých sa toto pravidlo nedodrží.

5.   V rámčeku 20 žiadostí o licenciu sa uvádza, či žiadosť predkladá „tradičný dovozca“ alebo „novým dovozca“ (podľa vhodnosti).

6.   Dostupné množstvo pre cesnak pochádzajúci z Argentíny sa rozdelí takto:

a)

70 % množstva sa rozdelí medzi tradičných dovozcov;

b)

30 % množstva sa rozdelí medzi nových dovozcov.

7.   Ak Komisia na základe oznámení doručených podľa tohto nariadenia dospeje k záveru, že žiadosti plne nepokrývajú množstvá uvedené v odseku 6, množstvo, o ktoré sa nepožiadalo, sa pripočíta k množstvu, ktoré je dostupné na ďalšie čiastkové obdobie pre tú istú časť.

Článok 39

Osobitné pravidlá uplatniteľné na cesnak dovážaný z určitých krajín

1.   Cesnak pochádzajúci z Iránu, Libanonu, Malajzie, Taiwanu, zo Spojených arabských emirátov alebo z Vietnamu možno prepustiť do voľného obehu v Únii, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

bolo predložené osvedčenie o pôvode vydané príslušnými vnútroštátnymi orgánmi danej krajiny v súlade s článkami 57, 58 a 59 nariadenia (EÚ) 2015/2447;

b)

výrobok bol prepravený z krajiny pôvodu priamo do Únie.

2.   Na účely tohto článku sa výrobok považuje za priamo prepravený do Únie, ak:

a)

je prepravený z tretej krajiny do Únie bez toho, aby prešiel územím akejkoľvek ďalšej tretej krajiny;

b)

je prepravený cez jednu tretiu krajinu alebo viac tretích krajín iných ako krajina pôvodu, a to s prekládkou alebo bez prekládky alebo s dočasným uskladnením v uvedených krajinách za predpokladu, že takýto prechod je geograficky opodstatnený alebo opodstatnený požiadavkami na prepravu, a za predpokladu, že výrobok:

i)

zostal pod dohľadom colných orgánov krajiny (krajín) tranzitu alebo uskladnenia;

ii)

nebol prepustený do voľného obehu ani do colného režimu voľný obeh v krajine (krajinách) tranzitu alebo uskladnenia;

iii)

nebol v krajine (krajinách) tranzitu alebo uskladnenia podrobený operáciám iným ako vykládka alebo opätovná nakládka, ani akejkoľvek inej operácii s cieľom udržať výrobok v dobrom stave.

3.   Dôkaz o splnení podmienok uvedených v odseku 2 písm. b) sa predloží colným orgánom členských štátov. Pozostáva z:

a)

jednotného prepravného dokladu vydaného v krajine pôvodu, ktorý sa vzťahuje na prechod cez krajinu (krajiny) tranzitu alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny (krajín) tranzitu, ktoré obsahuje:

i)

presný opis tovaru;

ii)

dátumy jeho vykládky a opätovnej nakládky s podrobnými údajmi o použitých dopravných prostriedkoch;

iii)

vyhlásenie osvedčujúce podmienky, v ktorých sa tovar skladoval;

c)

ak nie je možné predložiť dôkaz uvedený v písmenách a) alebo b), z akéhokoľvek dokumentu preukazujúceho splnenie daných podmienok.

Článok 40

Oznámenia

Členské štáty oznámia Komisii:

a)

zoznam tradičných a nových dovozcov, ktorí predložili žiadosti o licenciu týkajúce sa colných kvót pod poradovými číslami 09.4099 a 09.4104. Oznámenie sa podáva do posledného dňa každého mesiaca, ktorý predchádza obdobiu platnosti alebo čiastkovému obdobiu platnosti colnej kvóty, na ktoré boli podané žiadosti o licenciu;

b)

v náležitom prípade zoznam hospodárskych subjektov, ktoré tvoria skupiny hospodárskych subjektov zriadené v súlade s vnútroštátnym právom. Oznámenie sa podáva do posledného dňa každého mesiaca, ktorý predchádza obdobiu platnosti alebo čiastkovému obdobiu platnosti colnej kvóty, na ktoré boli podané žiadosti o licenciu.

Oddiel 2

Huby

Článok 41

Colné kvóty

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení. Objem každej colnej kvóty, obdobie platnosti dovoznej colnej kvóty a čiastkové obdobia, na ktoré sa uplatňuje, ako aj poradové číslo sa uvádzajú v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 6

HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO

Článok 42

Colné kvóty a množstvá

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz mrazeného mäsa z hovädzieho dobytka do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené nariadením (ES) č. 1095/96, sa otvárajú colné kvóty na dovoz mrazenej rebrovej časti bránice hovädzieho dobytka (tzv. zásterky) do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené nariadením (ES) č. 1095/96, sa otvárajú colné kvóty na dovoz vysokokvalitného čerstvého, chladeného a mrazeného hovädzieho mäsa a mrazeného byvolieho mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami schválenou rozhodnutím Rady a Komisie 2002/309/ES, Euratom (35) sa otvárajú colné kvóty na dovoz sušeného vykosteného mäsa z hovädzieho dobytka a živého hovädzieho dobytka do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím 2004/239/ES, Dočasnou dohodou o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2008/474/ES (36), Dočasnou dohodou o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2010/36/ES (37), Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady a Komisie 2010/224/EÚ, Euratom (38), a Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom (39) na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2016/342 (40), sa otvárajú colné kvóty na dovoz mäsa z mladého hovädzieho dobytka do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2005/269/ES (41), sa otvárajú colné kvóty na dovoz čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho alebo teľacieho mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, schválenou rozhodnutím Rady 2006/106/ES (42) sa otvárajú colné kvóty na dovoz mrazeného hovädzieho mäsa určeného na spracovanie do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, ktorej predbežné vykonávanie bolo schválené rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/38 (43), sa otvárajú colné kvóty na dovoz mäsa z hovädzieho dobytka a zo svíň do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1247 (44), sa otvárajú colné kvóty na dovoz čerstvého a mrazeného hovädzieho mäsa, čerstvého a mrazeného bravčového mäsa, vajec, vaječných výrobkov a albumínov do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Colné kvóty na hovädzie a teľacie mäso a ich osobitné podmienky sa stanovujú v prílohe VIII.

Článok 43

Osobitné pravidlá uplatniteľné na dovozné colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami a na colnú kvótu 09.4002

1.   Tento článok sa uplatňuje na colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami a na colnú kvótu pod poradovým číslom 09.4002.

2.   Po prepustení množstiev dovezených v rámci colných kvót uvedených v odseku 1 do voľného obehu dovozca predloží colnému orgánu dovoznú licenciu a osvedčenie o pravosti alebo jeho kópiu.

3.   Osvedčenia o pravosti sa vyhotovia v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.

4.   Osvedčenia o pravosti sa vyplnia v jednom z úradných jazykov Únie alebo vyvážajúcej krajiny.

5.   Osvedčenia o pravosti majú vlastné sériové číslo pridelené vydávajúcimi orgánmi.

6.   Osvedčenia o pravosti sú platné len vtedy, ak sú riadne vyplnené a potvrdené vydávajúcim orgánom v tretej krajine pôvodu uvedeným v prílohe pre predmetnú dovoznú colnú kvótu.

7.   Osvedčenia o pravosti sa považujú za riadne potvrdené, ak sa v nich uvádza dátum a miesto vydania a ak obsahujú tlačený znak alebo pečiatku vydávajúceho orgánu a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené na ich podpísanie.

8.   Množstvá poskytnuté v rámci dovoznej licencie sa rozčlenia podľa číselného znaku KN.

9.   Dovozné licencie vydané pre colnú kvótu 09.4002 platia tri mesiace odo dňa ich vydania.

10.   Žiadosti týkajúce sa colnej kvóty 09.4002 sa v prípade toho istého poradového čísla kvóty môžu týkať jedného alebo viacerých výrobkov patriacich pod číselné znaky KN alebo skupiny číselných znakov KN uvedené v časti A prílohy XV pre túto colnú kvótu. Ak sa žiadosti týkajú viacerých číselných znakov KN, určí sa príslušné požadované množstvo, a to na každý číselný znak KN alebo skupinu číselných znakov KN. Všetky číselné znaky KN sa uvedú v oddiele 16 žiadostí o licenciu a licencií a ich opis sa uvedie v oddiele 15 žiadostí o licenciu a licencií.

Článok 44

Žiadosti o dovozné licencie týkajúce sa colných kvót spravovaných na základe dokumentov vydaných tretími krajinami a ich vydávanie

1.   V oddiele 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie sa uvádzajú informácie, ktoré sú pre danú colnú kvótu stanovené v rámčeku „osobitné zápisy v licencii“ v prílohe VIII.

2.   So žiadosťou o dovoznú licenciu žiadatelia predložia orgánu vydávajúcemu licenciu osvedčenie o pravosti a jeho kópiu. Príslušné orgány môžu dovozné licencie vydať iba vtedy, ak sa uistia, že všetky údaje uvedené v osvedčení o pravosti zodpovedajú údajom, ktoré týždenne dostávajú od Komisie.

Ak dôjde iba k predloženiu kópie osvedčenia o pravosti alebo k predloženiu originálu osvedčenia o pravosti, no informácie v ňom uvedené sa nezhodujú s informáciami poskytnutými Komisiou, príslušné orgány žiadateľa o licenciu požiadajú o zloženie dodatočnej zábezpeky podľa článku 45.

Článok 45

Dodatočné zábezpeky uplatniteľné na colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami

1.   Za okolností uvedených v článku 44 ods. 2 druhom pododseku žiadatelia o licenciu zložia dodatočnú zábezpeku rovnú sume, ktorá pri dotknutých výrobkoch zodpovedá sadzbe podľa doložky najvyšších výhod v zmysle Spoločného colného sadzobníka platnej v deň podania žiadosti o dovoznú licenciu.

Takáto dodatočná zábezpeka sa však nevyžaduje v prípade, že orgán vyvážajúcej krajiny poskytol kópiu osvedčenia o pravosti prostredníctvom informačného systému uvedeného v článku 72 ods. 8.

2.   Členské štáty dodatočnú zábezpeku uvoľnia, keď sa im doručí originál osvedčenia o pravosti a uistia sa, že jeho obsah zodpovedá informáciám, ktoré dostali od Komisie.

3.   Suma dodatočnej zábezpeky, ktorá nebola uvoľnená, prepadne a ponechá sa ako clo.

Článok 46

Colné kvóty na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom v Kanade

1.   Prepustenie čerstvého a mrazeného hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Kanade do voľného obehu v Únii je podmienené predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, v ktorom sa pôvodný výrobok opisuje dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať. Text vyhlásenia o pôvode musí zodpovedať textu stanovenému v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu a postupoch v súvislosti s pravidlami pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.

2.   Na prepočet hmotnosti výrobku na ekvivalent hmotnosti jatočného tela sa v prípade colných kvót pod poradovými číslami 09.4280 a 09.4281 použijú koeficienty prepočtu stanovené v časti B prílohy XVI.

3.   Na účel výpočtu dôkazu o obchodovaní a v náležitom prípade aj na účel výpočtu referenčného množstva sa hmotnosť opraví pomocou koeficientov prepočtu stanovených v časti B prílohy XVI.

4.   Žiadosti o dovozné licencie sa predkladajú počas prvých siedmich dní druhého mesiaca, ktorý predchádza začiatku každého z čiastkových období uvedených v prílohe VIII.

5.   Ak po uplynutí prvého obdobia predkladania žiadostí v danom čiastkovom období ostanú k dispozícii nejaké množstvá, v súlade s článkom 6 tohto nariadenia môžu oprávnení žiadatelia predložiť nové žiadosti o dovozné licencie počas dvoch nasledujúcich období predkladania žiadostí. V takých prípadoch môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov s prevádzkarňami schválenými v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (45) podať žiadosť bez predloženia dôkazu o obchodovaní.

6.   Dovozné licencie sa vydávajú od 23. dňa do konca mesiaca, v ktorom boli žiadosti predložené.

7.   Dovozné licencie platia päť mesiacov odo dňa vydania v zmysle článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 alebo odo dňa začiatku čiastkového obdobia, na ktoré sa vydáva dovozná licencia, podľa toho, čo nastane neskôr. Platnosť dovoznej licencie však uplynie najneskôr 31. decembra.

8.   Držitelia licencie môžu nevyužité množstvá, na ktoré bola vydaná licencia, vrátiť pred uplynutím platnosti licencie, najneskôr však štyri mesiace pred koncom obdobia platnosti colnej kvóty. Každý držiteľ licencie môže vrátiť až 30 % individuálneho množstva uvedeného v jeho licencii.

9.   Ak v súlade s odsekom 8 dôjde k vráteniu časti množstva uvedeného v licencii, uvoľní sa 60 % zodpovedajúcej zábezpeky.

Článok 47

Spoločné ustanovenia

1.   Osvedčenia o pravosti platia tri mesiace odo dňa ich vydania a v žiadnom prípade neplatia dlhšie ako do posledného dňa obdobia platnosti colnej kvóty.

2.   Oznámené množstvá sa vyjadria ako hmotnosť výrobku v kilogramoch a v náležitých prípadoch sa prepočítajú na ekvivalent hmotnosti výrobku bez kosti.

3.   Na účely tejto kapitoly je „mrazené mäso“ také mäso, ktoré má pri vstupe na colné územie Únie vnútornú teplotu najviac –12 °C.

KAPITOLA 7

Mlieko a Mliečne výrobky

Oddiel 1

Dovozné kvóty

Článok 48

Colné kvóty

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES a rozhodnutím Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 z 25. februára 1998 o obchodnom režime pre poľnohospodárske produkty (46), Dohodou o obchode, rozvoji a spolupráci s Juhoafrickou republikou, ktorej predbežné vykonávanie bolo schválené rozhodnutím 1999/753/ES (47), Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami schválenou rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom, Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o niektorých poľnohospodárskych výrobkoch schválenou rozhodnutím Rady 2011/818/EÚ (48) a Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u schválenou rozhodnutím 2008/805/ES (49) sa otvárajú colné kvóty na dovoz mliečnych výrobkov do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení. V súlade s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej schválenou rozhodnutím (EÚ) 2017/1247 sa otvárajú colné kvóty na dovoz mliečnych výrobkov do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcou sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/1913 (50), sa otvárajú colné kvóty na dovoz mliečnych výrobkov do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Colné kvóty na mlieko a mliečne výrobky a ich osobitné podmienky sa stanovujú v prílohe IX.

Článok 49

Colná kvóta na syr s pôvodom na Novom Zélande

1.   Tento článok sa vzťahuje na colné kvóty pod poradovými číslami 09.4514 a 09.4515.

2.   Colné orgány uvedú v oddiele 31 dovoznej licencie sériové číslo osvedčenia podľa dohody IMA 1.

3.   Osvedčenia podľa dohody IMA 1 sa vyhotovia v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.

Článok 50

Colné kvóty na maslo s pôvodom na Novom Zélande

1.   Tento článok sa vzťahuje na colné kvóty pod poradovými číslami 09.4195 a 09.4182.

2.   Colné orgány uvedú v oddiele 31 dovoznej licencie sériové číslo osvedčenia podľa dohody IMA 1.

3.   „Najmenej šesť týždňov staré“ v opise colných kvót na maslo s pôvodom na Novom Zélande znamená najmenej šesť týždňov staré v deň, keď sa colným orgánom predloží vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v Únii.

4.   Vo všetkých fázach odbytu masla s pôvodom na Novom Zélande dovezeného do Únie sa novozélandský pôvod vyznačí na jeho obale a príslušnej faktúre. V prípade zmiešania masla s pôvodom na Novom Zélande s maslom s pôvodom v Únii a ak dané zmiešané maslo určené na priamu spotrebu a umiestnené na trh v baleniach s hmotnosťou najviac 500 g, novozélandský pôvod zmiešaného masla sa uvedie iba na príslušnej faktúre.

5.   Osvedčenia podľa dohody IMA 1 sa vyhotovia v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.

6.   Odchylne od článku 5 ods. 1 v prípade colných kvót na maslo s pôvodom na Novom Zélande pod poradovým číslom 09.4195 sa žiadosti o dovozné licencie nevzťahujú u jedného žiadateľa na viac než 125 % množstiev, ktoré žiadateľ prepustil do voľného obehu pod poradovými číslami colnej kvóty 09.4195 a 09.4182, a to počas obdobia 24 mesiacov pred mesiacom november predchádzajúcim obdobiu platnosti colnej kvóty.

7.   Odchylne od článku 5 ods. 1 v prípade colných kvót na maslo s pôvodom na Novom Zélande pod poradovým číslom 09.4182 sa žiadosti o dovozné licencie nevzťahujú u jedného žiadateľa na menej než 20 ton a viac než 10 % množstva, ktoré je dostupné v danom čiastkovom období platnosti colnej kvóty.

8.   Množstvá, ktoré Komisii oznámia príslušné orgány v súvislosti s colnými kvótami pod poradovými číslami 09.4195 a 09.4182, sa rozčlenia podľa číselného znaku KN.

Článok 51

Monitorovanie hmotnosti a obsahu tuku v masle s pôvodom na Novom Zélande

1.   Pravidlá monitorovania hmotnosti a obsahu tuku a dôsledky tohto monitorovania sa stanovujú v časti A.3 prílohy XIV.5. Súčasťou kontroly vyhlásení týkajúcich sa prepustenia do voľného obehu v Únii sú kontroly uvedené v prílohe XIV. Ak maslo nespĺňa požiadavky týkajúce sa zloženia, colná preferencia sa neposkytne na celé množstvo, na ktoré sa vzťahuje príslušné colné vyhlásenie. V prípade zistenia nesúladu a prijatia vyhlásenia týkajúceho sa prepustenia do voľného obehu sú colné orgány povinné vybrať dovozné clo stanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (51). Hospodársky subjekt môže licenciu na množstvo, v prípade ktorého sa zistil nesúlad, vrátiť. Orgán vydávajúci licenciu v takom prípade oznámi toto množstvo ako nevyužité a dôjde k uvoľneniu zodpovedajúcej zábezpeky.

2.   Členské štáty oznámia Komisii výsledky monitorovania vykonávaného v každom štvrťroku podľa časti A.3 prílohy XIV.5 do 10. dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka. Uvedené oznámenie obsahuje tieto informácie:

a)

všeobecné informácie:

i)

meno/názov výrobcu masla;

ii)

identifikačný kód dávky;

iii)

veľkosť dávky v kilogramoch;

iv)

dátum kontrol (deň/mesiac/rok);

b)

kontrola hmotnosti: veľkosť náhodnej vzorky (počet kartónov);

c)

údaje o priemere:

i)

aritmetický priemer čistej hmotnosti na kartón v kilogramoch (v súlade s osvedčením podľa dohody IMA 1 – rámček 9);

ii)

aritmetický priemer čistej hmotnosti kartónov zaradených do vzorky v kilogramoch,

iii)

údaj o tom, či aritmetický priemer čistej hmotnosti zistený v Únii vykazuje významný rozdiel v porovnaní s deklarovanou hodnotou (N = nie, A = áno);

d)

údaje o štandardnej odchýlke:

i)

štandardná odchýlka čistej hmotnosti na kartón v kilogramoch (v súlade s osvedčením podľa dohody IMA 1 – rámček 9);

ii)

štandardná odchýlka čistej hmotnosti kartónov zaradených do vzorky (v kilogramoch);

iii)

údaj o tom, či štandardná odchýlka čistej hmotnosti zistená v Únii vykazuje významný rozdiel v porovnaní s deklarovanou hodnotou (N = nie, A = áno);

e)

kontrola obsahu tuku;

f)

veľkosť náhodnej vzorky (počet kartónov);

g)

údaje o priemere:

i)

aritmetický priemer obsahu tuku v kartónoch zaradených do vzorky v % tuku;

ii)

údaj o tom, či aritmetický priemer obsahu tuku zistený v Únii prekračuje 84,4 % (N = nie, A = áno).

Článok 52

Colné kvóty na mliečne výrobky spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami

1.   Colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami sú uvedené v prílohe I.

2.   Dovozné licencie týkajúce sa týchto colných kvót sa vzťahujú na celkové čisté množstvo uvedené v osvedčení podľa dohody IMA 1.

Článok 53

Osvedčenie podľa dohody IMA 1 pre mliečne výrobky

1.   Osvedčenia podľa dohody IMA 1 sa vyhotovia v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV. Rámček 3 týkajúci sa kupujúceho a rámček 6 týkajúci sa krajiny určenia sa však nevypĺňajú.

V každom osvedčení podľa dohody IMA 1 sa uvedie sériové číslo priradené vydávajúcim orgánom. Pre každý druh výrobku uvedený v prílohe IX sa vyhotoví samostatné osvedčenie podľa dohody IMA 1.

2.   Osvedčenie sa vzťahuje na celkové množstvo výrobkov určených na opustenie územia vydávajúcej krajiny.

3.   Osvedčenia podľa dohody IMA 1 platia odo dňa vydania do konca ôsmeho mesiaca nasledujúceho po ich vydaní. Neplatia po 31. decembri roku vydania.

4.   Odchylne od odseku 3 možno osvedčenia podľa dohody IMA 1, ktoré platia od 1. januára, vydať od 1. novembra predchádzajúceho roka. Súvisiace žiadosti o dovozné licencie však možno predložiť len od prvého dňa obdobia platnosti colnej kvóty.

5.   Okolnosti, za ktorých možno osvedčenia podľa dohody IMA 1 zrušiť, zmeniť, nahradiť alebo opraviť, sa stanovujú v prílohe XIV.

6.   Riadne overená kópia osvedčenia podľa dohody IMA 1 sa predloží spolu s príslušnou dovoznou licenciou a s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú, colným orgánom dovážajúceho členského štátu v čase predloženia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v Únii. Osvedčenie podľa dohody IMA 1 sa musí predložiť, kým je ešte platné, s výnimkou prípadov vyššej moci.

Článok 54

Orgány vydávajúce osvedčenia podľa dohody IMA 1

1.   Osvedčenia podľa dohody IMA 1 platia iba vtedy, ak sú riadne vyplnené a overené vydávajúcim orgánom uvedeným v prílohe XIV. Osvedčenia podľa dohody IMA 1 sa považujú za riadne overené, ak sa na nich uvádza dátum a miesto vydania a nachádza sa na nich pečiatka vydávajúceho orgánu a podpis osoby oprávnenej na ich podpísanie.

2.   Vydávajúce orgány sa uvádzajú v prílohe XIV iba vtedy, ak:

a)

ich za vydávajúce orgány považuje vyvážajúca krajina;

b)

sa zaviažu, že na požiadanie poskytnú Komisii a členským štátom akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť potrebné na účel posúdenia údajov uvedených v osvedčeniach;

c)

sa zaviažu, že v deň vydania alebo najneskôr do siedmich dní od tohto dátumu Komisii zašlú kópiu každého overeného osvedčenia podľa dohody IMA 1 s príslušným identifikačným číslom a celkovým predmetným množstvom a v prípade potreby oznámia každé zrušenie, opravu alebo zmenu. Tieto informácie by sa mali predložiť prostredníctvom informačného systému uvedeného v článku 72 ods. 8;

d)

v prípade, že výrobky patria pod číselný znak 0406 a vyvážajúca krajina, ktorá osvedčenia podľa dohody IMA 1 vydáva, nemá prístup k informačnému systému uvedenému v článku 72 ods. 8, sa daná krajina zaviaže, že do 15. januára oznámi Komisii samostatne pre každú kvótu:

i)

celkový počet osvedčení podľa dohody IMA 1, ktoré boli vydané za predchádzajúci kvótový rok, identifikačné číslo každého osvedčenia podľa dohody IMA 1 a množstvo, na ktoré sa dané osvedčenie vzťahuje;

ii)

celkový počet osvedčení podľa dohody IMA 1, ktoré boli vydané za príslušné kvótové obdobie a celkové množstvo, na ktoré sa dané osvedčenia vzťahujú, ako aj

iii)

zrušenie, opravu alebo zmenu uvedených osvedčení podľa dohody IMA 1 alebo vydanie kópií osvedčení podľa dohody IMA 1, v zmysle prílohy XIV, ako aj všetky relevantné informácie o nich.

3.   Ak už vydávajúci orgán nespĺňa požiadavky vymedzené v tomto článku, z prílohy XIV sa vypustí.

Oddiel 2

Vývozné kvóty

Článok 55

Vývozná kvóta na sušené mlieko otvorená Dominikánskou republikou

1.   V súlade s Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi sa otvára colná kvóta na vývoz sušeného mlieka s pôvodom v EÚ do Dominikánskej republiky za podmienok stanovených v tomto nariadení.

2.   Vývozná kvóta v objeme 22 400 ton všetkých výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29 sa pridelí vývozcom z Únie.

3.   Obdobie platnosti kvóty trvá od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku.

4.   Vývozcovia z Únie sú hospodárske subjekty, ktorých meno/názov a číslo EORI sa uvádzajú v príslušnom vývoznom vyhlásení. Príslušným orgánom Dominikánskej republiky v prípade každej zásielky predložia overenú kópiu vývoznej licencie a riadne potvrdenú kópiu vývozného vyhlásenia.

5.   Žiadosti o vývozné licencie možno podať v prípade všetkých výrobkov patriacich pod číselné znaky KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29, ktoré sa celé vyrobili v Únii, a to z mlieka vyrobeného výlučne v Únii. Žiadatelia písomne vyhlásia, že splnili tieto podmienky. Takisto sa písomne zaviažu, že na žiadosť príslušných orgánov poskytnú dôkazy o splnení týchto podmienok. Príslušné orgány môžu poskytnuté dôkazy overiť prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 56

Ďalšie pravidlá uplatniteľné na vývozné licencie, ktoré boli vydané na sušené mlieko v rámci kvóty otvorenej Dominikánskou republikou

1.   Na základe licencií vydaných v rámci kvóty otvorenej Dominikánskou republikou vzniká povinnosť vývozu do Dominikánskej republiky.

2.   Zábezpeka pre licenciu sa uvoľní po predložení dôkazu uvedeného v článku 14 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 a po predložení:

a)

kópie elektronického alebo papierového nákladného listu alebo zámorského prepravného listu či leteckého nákladného listu (podľa vhodnosti) súvisiaceho s výrobkami, v prípade ktorých sa podalo vývozné colné vyhlásenie, s uvedením Dominikánskej republiky ako miesta konečného určenia alebo

b)

vytlačených informácií o elektronickej lokalizácii a sledovaní dopravy nezávisle poskytnutých vývozcom, pokiaľ ich možno spojiť s vývozným colným vyhlásením, s uvedením Dominikánskej republiky ako miesta konečného určenia.

3.   V žiadosti o vývoznú licenciu a vo vývoznej licencii sa uvedú tieto informácie:

a)

v oddiele 7 sa ako krajina určenia uvedie „Dominikánska republika“; v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“;

b)

v oddiele 20 sa uvedie:

„Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/761

Colná kvóta na sušené mlieko na obdobie od 1. júla 20… do 30. júna 20… podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie boli schválené rozhodnutím Rady 2008/805/ES“.

Článok 57

Prideľovací koeficient, ktorý sa uplatňuje pri vývoznej kvóte na sušené mlieko otvorenej Dominikánskou republikou

1.   Ak sa žiadosti o licencie predložia na množstvá väčšie ako množstvo, ktoré je dostupné, Komisia vypočíta prideľovací koeficient. Množstvo vyplývajúce z uplatnenia prideľovacieho koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližší kilogram.

2.   Ak je výsledkom uplatnenia prideľovacieho koeficientu množstvo, ktoré je nižšie ako 20 ton na žiadateľa, žiadatelia môžu svoje žiadosti o licenciu stiahnuť. V takýchto prípadoch to oznámia orgánu vydávajúcemu licenciu do troch pracovných dní, odkedy Komisia uverejnila predmetný prideľovací koeficient. Zábezpeka sa uvoľní ihneď po doručení takéhoto oznámenia.

3.   Orgán vydávajúci licenciu je povinný Komisii do desiatich dní od uverejnenia prideľovacieho koeficientu oznámiť množstvá, v prípade ktorých došlo k stiahnutiu žiadostí o licenciu, rozčlenené podľa číselného znaku KN výrobku.

Článok 58

Vývozné kvóty na syr otvorené Spojenými štátmi americkými

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie, sa otvárajú colné kvóty na vývoz mliečnych výrobkov s pôvodom v EÚ patriacich pod číselný znak KN 0406 do Spojených štátov amerických za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Objem každej colnej kvóty a obdobie platnosti vývoznej colnej kvóty v prípade danej kvóty sa uvádzajú v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

Článok 59

Vývozné licencie vydané v rámci vývozných kvót na syr otvorených Spojenými štátmi americkými

1.   Na výrobky patriace pod číselný znak KN 0406 stanovené v prílohe XIII sa vzťahuje predloženie vývoznej licencie, ak ide o vývoz do Spojených štátov amerických v rámci:

a)

dodatočnej kvóty podľa Dohody WTO o poľnohospodárstve;

b)

colných kvót, ktoré pôvodne vyplývali z tokijského kola a Spojené štáty ich pridelili Rakúsku, Fínsku a Švédsku v zozname XX uruguajského kola;

c)

colných kvót, ktoré pôvodne vyplývali z uruguajského kola a Spojené štáty ich pridelili Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku v zozname XX uruguajského kola.

2.   Odchylne od článku 6 sa žiadosti o vývozné licencie podávajú príslušným orgánom od 1. do 10. septembra roku, ktorý predchádza kvótovému roku, na ktorý sa vývozné licencie prideľujú. Všetky žiadosti sa zároveň predložia orgánu členského štátu vydávajúcemu licenciu.

3.   V oddiele 16 žiadostí o licenciu a licencií sa uvádza osemmiestny číselný znak KN. Licencie však platia aj pre akýkoľvek iný číselný znak patriaci pod položku KN 0406.

4.   Žiadatelia o vývozné licencie poskytnú dôkaz o tom, že ich určený dovozca je dcérskou spoločnosťou žiadateľa.

5.   Žiadatelia o vývozné licencie v žiadosti uvedú:

a)

označenie skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje kvóta Spojených štátov amerických, v súlade s doplňujúcimi poznámkami 16 až 23 a doplňujúcou poznámkou 25 v kapitole 4 harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických;

b)

názvy výrobkov v súlade s harmonizovanou colnou nomenklatúrou Spojených štátov amerických;

c)

meno/názov a adresu dovozcu v Spojených štátoch amerických určeného žiadateľom.

6.   V žiadosti o vývoznú licenciu a vo vývoznej licencii sa uvedú tieto informácie:

a)

V oddiele 7 sa uvedie ako krajina určenia „Spojené štáty americké“; a označí sa políčko „Áno“;

b)

V oddiele 20 sa uvedie:

i)

„Na vývoz do Spojených štátov amerických:

ii)

kvóta na kalendárny rok xxxx – články 58 až 63 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761;

iii)

označenie kvóty: …;

iv)

platí od 1. januára do 31. decembra xxxx“.

c)

V oddiele 22 sa uvedie: „Licencia platí pre všetky výrobky patriace pod položku 0406 kombinovanej nomenklatúry“.

7.   Každý žiadateľ môže v prípade každej kvóty uvedenej v stĺpci 3 prílohy XIV.5 – B1 podať jednu alebo viac žiadostí o licenciu, ak celkové požadované množstvo na kvótu neprekračuje maximálne množstvo stanovené v ďalších pododsekoch.

Na tento účel platí, že ak je pre tú istú skupinu výrobkov uvedených v stĺpci 2 prílohy XIV.5 – B1 dostupné množstvo v stĺpci 4 rozdelené medzi kvótu uruguajského kola a kvótu tokijského kola, musia sa obidve kvóty považovať za dve samostatné kvóty.

Pokiaľ ide o kvóty označené v stĺpci 3 prílohy XIV.5 – B1 ako 22-Tokio, 22-Uruguaj, 25-Tokio a 25-Uruguaj, celkové požadované množstvo na jedného žiadateľa a na každú kvótu musí predstavovať najmenej 10 ton a nesmie prekročiť množstvo, ktoré je dostupné v rámci príslušnej kvóty podľa stĺpca 4 uvedenej prílohy.

Pokiaľ ide o iné kvóty uvedené v stĺpci 3 prílohy XIV.5 – B1, celkové požadované množstvo na jedného žiadateľa a na každú kvótu musí predstavovať najmenej na 10 ton a najviac 40 % množstva, ktoré je dostupné v rámci príslušnej kvóty podľa stĺpca 4 uvedenej prílohy.

8.   K žiadostiam o vývozné licencie sa pripojí vyhlásenie určeného dovozcu v Spojených štátoch, v ktorom sa uvedie jeho oprávnenie na dovoz podľa pravidiel Spojených štátov o udeľovaní dovozných licencií v rámci colných kvót na mliečne výrobky, ktoré sú stanovené v hlave 7 časti A oddiele 6 Kódexu federálnych právnych predpisov.

9.   Informácie o kvótach otvorených Spojenými štátmi americkými sa poskytnú spolu so žiadosťou o vývoznú licenciu a predložia sa podľa vzoru uvedeného v prílohe XIV.

10.   Odchylne od článku 11 tohto nariadenia sa vývozné licencie vydávajú do 15. decembra roku predchádzajúceho kvótovému roku na množstvá, na ktoré sa prideľujú predmetné licencie.

Článok 60

Uvoľnenie zábezpek v rámci vývozných kvót na syr otvorených Spojenými štátmi americkými

Zábezpeka pre licenciu sa uvoľní po predložení dôkazu stanoveného v článku 14 ods. 4 a 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 a po predložení:

a)

kópie elektronického alebo papierového nákladného listu alebo zámorského prepravného listu či leteckého nákladného listu (podľa vhodnosti) súvisiaceho s výrobkami, v prípade ktorých sa podalo vývozné colné vyhlásenie, s uvedením Spojených štátov amerických ako miesta konečného určenia alebo

b)

vytlačených informácií o elektronickej lokalizácii a sledovaní dopravy nezávisle poskytnutých vývozcom, pokiaľ ich možno spojiť s vývozným colným vyhlásením, s uvedením Spojených štátov amerických ako miesta konečného určenia.

Článok 61

Oznámenia súvisiace s vývoznými kvótami na syr otvorenými Spojenými štátmi americkými

1.   Členské štáty každý rok do 18. septembra poskytnú Komisii informácie o žiadostiach podaných v prípade každej colnej kvóty na syr otvorenej Spojenými štátmi americkými. Oznámia aj skutočnosť, že neboli podané žiadne žiadosti.

2.   V oznámení sa pri každej kvóte uvedie:

a)

zoznam žiadateľov, ich meno/názov, adresa a číslo EORI;

b)

množstvá požadované každým žiadateľom, rozčlenené podľa číselného znaku KN a podľa číselného znaku v súlade s harmonizovanou colnou nomenklatúrou Spojených štátov amerických;

c)

meno/názov, adresa a referenčné číslo dovozcu určeného žiadateľom.

3.   Členské štáty každý rok do 15. januára oznámia Komisii množstvá, na ktoré vydali licencie, rozčlenené podľa číselného znaku KN.

Článok 62

Prideľovací koeficient, ktorý sa uplatňuje pri vývozných kvótach na syr otvorených Spojenými štátmi americkými

1.   Odchylne od článku 10 v prípade, že žiadosti o vývozné licencie týkajúce sa danej kvóty prekročia množstvo, ktoré je na daný rok dostupné, Komisia do 31. októbra vypočíta a uverejní prideľovací koeficient. V nevyhnutnom prípade sa môže uplatniť prideľovací koeficient vyšší ako 100 %.

2.   Ak sú v dôsledku uplatnenia prideľovacieho koeficientu pridelené množstvá menšie ako 10 ton na kvótu a na žiadateľa, žiadateľ môže žiadosť o licenciu stiahnuť. V takýchto prípadoch to žiadateľ oznámi orgánu vydávajúcemu licenciu do troch pracovných dní, odkedy Komisia uverejnila predmetný prideľovací koeficient.

3.   Príslušný orgán je povinný Komisii do desiatich kalendárnych dní od uverejnenia prideľovacieho koeficientu oznámiť množstvá, v prípade ktorých došlo k stiahnutiu žiadostí o licenciu, rozčlenené podľa číselného znaku KN.

4.   V prípade, že žiadosti o vývozné licencie neprekročia množstvo, ktoré je dostupné na daný rok, Komisia stanoví prideľovací koeficient, na základe ktorého pridelí zvyšné množstvá žiadateľom pomerne k množstvám, o ktoré žiadali. Množstvo vyplývajúce z uplatnenia tohto koeficientu sa zaokrúhli nadol na najbližší kilogram. V takom prípade hospodárske subjekty do jedného týždňa od uverejnenia prideľovacieho koeficientu oznámia orgánu predmetných členských štátov vydávajúcemu licenciu dodatočné množstvo, ktoré prijímajú. Zábezpeka, ktorá sa má zložiť, sa náležite zvýši.

5.   Príslušný orgán do dvoch týždňov od uverejnenia prideľovacieho koeficientu oznámi Komisii dodatočné množstvá, ktoré hospodárske subjekty prijali, rozčlenené podľa číselného znaku KN.

Článok 63

Určení dovozcovia v prípade vývozných kvót na syr otvorených Spojenými štátmi americkými

1.   Mená/názvy určených dovozcov a pridelené množstvá Komisia oznámi príslušným orgánom Spojených štátov amerických.

2.   Ak dovozná licencia na dotknuté množstvá nie je pridelená určenému dovozcovi, za okolností, keď nevznikajú pochybnosti o dobrej viere hospodárskeho subjektu, ktorý predkladá vyhlásenie o oprávnenosti podľa pravidiel Ministerstva poľnohospodárstva USA (ďalej len „USDA“) o udeľovaní dovozných licencií v rámci colných kvót na mliečne výrobky, ktoré sú stanovené v hlave 7 časti A oddiele 6 kódexu federálnych právnych predpisov (ďalej len „CFR“), orgán vydávajúci licenciu môže hospodárskemu subjektu udeliť oprávnenie, aby určil iného dovozcu uvedeného v zozname schválených dovozcov USDA a oznámeného v súlade s odsekom 1.

3.   Orgán vydávajúci licenciu čo najskôr oznámi Komisii zmenu určeného dovozcu a Komisia oznámi zmenu príslušným orgánom Spojených štátov amerických.

Článok 64

Vývoz v rámci kvóty na syr otvorenej Kanadou

1.   V súlade s Dohodou na uzatváranie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou podľa článku XXIV:6 a so súvisiacou výmenou listov, ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 95/591/ES (52), sa otvára colná kvóta na vývoz syra do Kanady za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Objem výrobkov a obdobie platnosti colnej kvóty v prípade danej kvóty sa uvádzajú v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

2.   Na vývoz syra do Kanady v rámci danej kvóty v zmysle prílohy XIII sa vyžaduje vývozná licencia.

3.   Žiadosti o licenciu sú prípustné iba vtedy, ak žiadatelia písomne vyhlásia, že všetok materiál patriaci pod kapitolu 4 kombinovanej nomenklatúry a použitý pri výrobe výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ich žiadosť, sa celý vyrobil v Únii, a to z mlieka vyrobeného výlučne v Únii. Žiadatelia sa takisto písomne zaviažu, že na žiadosť príslušných orgánov poskytnú dôkazy splnenia týchto podmienok. Príslušné orgány môžu tieto dôkazy overiť prostredníctvom kontrol na mieste.

4.   V žiadosti o vývoznú licenciu a vo vývoznej licencii sa uvedú tieto informácie:

a)

v oddiele 7 sa ako krajina určenia uvedie „Kanada“; v uvedenom oddiele sa označí políčko „Áno“;

b)

v oddiele 15 sa uvedie šesťmiestny opis tovaru v súlade s kombinovanou nomenklatúrou pri výrobkoch patriacich pod číselné znaky KN 0406 10, 0406 20, 0406 30 a 0406 40 a osemmiestny opis pri výrobkoch patriacich pod číselný znak KN 0406 90. V oddiele 15 sa nesmie uviesť viac než šesť takto opísaných výrobkov;

c)

v oddiele 16 sa uvedie osemmiestny číselný znak KN a množstvo každého z výrobkov uvedených v oddiele 15 v kilogramoch. Licencia platí len pre takto označené výrobky a množstvá;

d)

v oddieloch 17 a 18 sa uvedie celkové množstvo výrobkov uvedených v oddiele 16;

e)

v oddiele 20 sa podľa potreby uvedie jeden z týchto zápisov:

i)

„Syr na priamy vývoz do Kanady. Článok 64 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 – kvóta na kalendárny rok xxxx“;

ii)

„Syr na priamy vývoz/vývoz cez New York do Kanady. Článok 64 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 – kvóta na kalendárny rok xxxx“.

Ak sa syr prepravuje do Kanady cez tretie krajiny, tieto krajiny sa musia uviesť buď namiesto odkazu na New York, alebo spolu s ním;

f)

v oddiele 22 sa uvedie: „bez vývoznej náhrady“.

5.   Pri žiadaní o dovoznú licenciu musí oprávnený držiteľ príslušnému kanadskému orgánu predložiť originál vývoznej licencie alebo jej overenú kópiu.

KAPITOLA 8

BRAVČOVÉ MÄSO

Článok 65

Colné kvóty

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz bravčového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súvislosti s každou colnou kvótou sa objem výrobkov, poradové číslo, obdobie platnosti a čiastkové obdobia platnosti dovoznej colnej kvóty uvádzajú v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 66

Colné kvóty na výrobky s pôvodom v Kanade

1.   Prepustenie bravčového mäsa s pôvodom v Kanade do voľného obehu v Únii je podmienené predložením vyhlásenia o pôvode. Vyhlásenie o pôvode sa predkladá na faktúre alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, v ktorom sa pôvodný výrobok opisuje dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať. Text vyhlásenia o pôvode musí zodpovedať textu stanovenému v prílohe 2 k Protokolu o pravidlách pôvodu a postupoch v súvislosti s pravidlami pôvodu ku Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.

2.   Na prepočet hmotnosti výrobku na ekvivalent hmotnosti jatočného tela sa v prípade colnej kvóty pod poradovým číslom 09.4282 použijú koeficienty prepočtu stanovené v časti B prílohy XVI.

3.   Žiadosti o dovozné licencie sa predkladajú počas prvých siedmich dní druhého mesiaca, ktorý predchádza každému z čiastkových období uvedených v prílohe X k tomuto nariadeniu.

4.   Ak po uplynutí prvého obdobia predkladania žiadostí v danom čiastkovom období ostanú k dispozícii nejaké množstvá, v súlade s článkom 6 tohto nariadenia môžu oprávnení žiadatelia predložiť nové žiadosti o dovozné licencie počas dvoch nasledujúcich období predkladania žiadostí. V takých prípadoch môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov s prevádzkarňami schválenými v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 podať žiadosť bez predloženia dôkazu o obchodovaní.

5.   Dovozné licencie sa vydávajú od 23. dňa do konca mesiaca, v ktorom boli žiadosti predložené.

6.   Dovozné licencie platia päť mesiacov odo dňa vydania v zmysle článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 alebo odo dňa začiatku čiastkového obdobia, na ktoré sa vydáva dovozná licencia, podľa toho, čo nastane neskôr. Platnosť dovozných licencií však uplynie najneskôr 31. decembra.

7.   Držitelia licencie môžu nevyužité množstvá, na ktoré bola vydaná licencia, vrátiť pred uplynutím platnosti licencie, najneskôr však štyri mesiace pred koncom obdobia platnosti colnej kvóty. Každý držiteľ licencie môže vrátiť až 30 % individuálneho množstva uvedeného v jeho licencii.

8.   Ak v súlade s odsekom 7 dôjde k vráteniu časti množstva uvedeného v licencii, uvoľní sa 60 % zodpovedajúcej zábezpeky.

KAPITOLA 9

Vajcia

Článok 67

Colné kvóty

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz v sektore vajec a dovoz vaječného albumínu do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súvislosti s každou colnou kvótou sa objem výrobkov, poradové číslo, obdobie platnosti a čiastkové obdobia platnosti dovoznej colnej kvóty uvádzajú v prílohe XI k tomuto nariadeniu.

Článok 68

Prepočty hmotnosti

1.   Na účely tohto nariadenia sa hmotnosť prepočíta na ekvivalent vajec v škrupine podľa štandardnej výťažnosti stanovenej v časti A prílohy XVI k tomuto nariadeniu. Štandardná výťažnosť sa uplatňuje len na dovezený tovar primeranej, prirodzenej a obchodovateľnej kvality, ktorá zodpovedá štandardnej kvalite stanovenej v právnych predpisoch Únie, a pod podmienkou, že sa zušľachtené výrobky nezískali osobitnými spracovateľskými metódami s cieľom zabezpečiť, aby spĺňali osobitné požiadavky na kvalitu.

2.   Referenčné množstvo sa opraví pomocou koeficientov prepočtu stanovených v časti A prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

3.   Na účely tohto nariadenia sa hmotnosť mliečnych albumínov prepočíta na ekvivalent vajec v škrupine podľa štandardnej výťažnosti na úrovni 7,00 pri sušených mliečnych albumínoch (číselný znak KN 3502 20 91) a 53,00 pri ostatných mliečnych albumínoch (číselný znak KN 3502 20 99) pomocou zásad prepočtu stanovených v časti A prílohy XVI k tomuto nariadeniu.

4.   Na účel žiadosti o licenciu v prípade colných kvót pod poradovými číslami 09.4275, 09.4401 a 09.4402 sa celkové množstvo prepočíta na ekvivalent vajec v škrupine.

5.   Množstvá oznámené Komisii podľa tohto nariadenia sa vyjadria v:

a)

kilogramoch ekvivalentu vajec v škrupine pri poradových číslach 09.4275, 09.4401 a 09.4402;

b)

kilogramoch hmotnosti výrobku pri poradovom čísle 09.4276.

KAPITOLA 10

Hydinové mäso

Článok 69

Colné kvóty

V súlade s dohodami vo forme schválenej zápisnice o niektorých olejnatých semenách medzi Európskym spoločenstvom a Argentínou, Brazíliou, Kanadou, Poľskom, Švédskom a Uruguajom, na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/87/ES (53), sa otvárajú colné kvóty na dovoz hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie a schválené rozhodnutím 94/800/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz výrobkov z hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES – Izrael, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2003/917/ES (54), sa otvárajú colné kvóty na dovoz výrobkov z hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES, sa otvárajú colné kvóty na dovoz hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s dohodami vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcimi sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa, ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 2007/360/ES (55), sa otvárajú colné kvóty na dovoz hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súlade s Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2014/668/EÚ (56), sa otvárajú colné kvóty na dovoz hydinového mäsa do Únie za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súvislosti s každou colnou kvótou sa objem výrobkov, poradové číslo, obdobie platnosti a čiastkové obdobia platnosti dovoznej colnej kvóty uvádzajú v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 11

Krmivo pre psy a mačky

Článok 70

Vývozné licencie na krmivo pre psy a mačky patriace pod číselný znak KN 2309 10 90, ktoré spĺňajú podmienky osobitného zaobchádzania pri dovoze do Švajčiarska

1.   V súlade s koncesiami, ktoré boli prijaté v rámci Svetovej obchodnej organizácie – uruguajského kola (57), sa otvára colná kvóta na vývoz krmiva pre psy a mačky s pôvodom v EÚ do Švajčiarska za podmienok stanovených v tomto nariadení.

V súvislosti s danou colnou kvótou sa objem výrobkov a obdobie platnosti vývoznej colnej kvóty uvádzajú v prílohe XIII k tomuto nariadeniu.

2.   Žiadosti o licenciu sú prípustné iba vtedy, ak žiadatelia písomne vyhlásia, že všetok materiál použitý pri výrobe výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ich žiadosť, sa vyrobil výlučne v Únii. Žiadatelia sa takisto písomne zaviažu, že na žiadosť príslušných orgánov poskytnú dôkazy splnenia týchto podmienok a v náležitom prípade akceptujú akúkoľvek kontrolu zo strany týchto orgánov týkajúcu sa účtovníctva a podmienok výroby dotknutých výrobkov. Ak žiadateľ nie je výrobcom predmetných výrobkov, na podporu svojej žiadosti predloží podobné vyhlásenie a záväzok výrobcu.

3.   Odchylne od článku 71 ods. 1 možno vývoznú licenciu AGREX nahradiť faktúrou alebo akýmkoľvek iným obchodným dokladom, v ktorom sa pôvodný výrobok opisuje dostatočne podrobne na to, aby ho bolo možné identifikovať.

KAPITOLA 12

Spoločné pravidlá pre určité colné kvóty uvedené v kapitolách 6, 7 a 11

Článok 71

Pravidlá uplatniteľné na vývozné colné kvóty, ktoré sú spravované tretími krajinami a ktoré podliehajú osobitným pravidlám EÚ

1.   Vývoz výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vývozné colné kvóty spravované tretími krajinami, podlieha predloženiu vývoznej licencie AGREX uvedenej v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1239.

2.   Žiadosti o licenciu na tieto colné kvóty sú prípustné iba vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 64 ods. 3 a článku 70 ods. 2.

3.   Odchylne od článku 6 ods. 1 a 2 môžu hospodárske subjekty predložiť viac než jednu žiadosť o licenciu mesačne a žiadosť o licenciu možno predložiť v ktorýkoľvek deň s prihliadnutím na článok 3 nariadenia (EÚ) 2016/1239.

4.   Licencie sa vydávajú čo najskôr po podaní prípustných žiadostí.

5.   Na požiadanie predmetnej strany sa vydá overená kópia potvrdenej licencie.

6.   Vývozné licencie možno použiť iba na jedno vývozné vyhlásenie. Licencie sa vyčerpajú po prijatí vývozného vyhlásenia.

7.   Článok 16 sa neuplatňuje na vývozné colné kvóty spravované tretími krajinami.

Článok 72

Osobitné pravidlá uplatniteľné na dovozné colné kvóty spravované na základe dokumentov vydaných vyvážajúcimi krajinami

1.   Ak sa dovozná colná kvóta spravuje v súlade s článkom 187 písm. b) bodom iii) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, dokumentom vydaným vyvážajúcou krajinou je:

a)

osvedčenie o pravosti pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa;

b)

formulár podľa dohody o vnútornom monitorovaní (IMA 1) pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov.

2.   Odchylne od článku 6 ods. 1 a 2 môžu hospodárske subjekty predložiť viac než jednu žiadosť o licenciu mesačne a žiadosť, pričom licenciu možno predložiť v ktorýkoľvek deň s prihliadnutím na článok 3 nariadenia (EÚ) 2016/1239.

3.   S výnimkou colných kvót uvedených v článkoch 49 a 50 sú hospodárske subjekty povinné orgánu členského štátu dovozu vydávajúcemu licenciu predložiť originál osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1 spolu so žiadosťou o dovoznú licenciu. Hospodársky subjekt poskytne aj kópiu osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1, ak o to požiada orgán vydávajúci licenciu. Žiadosť sa podáva počas obdobia platnosti osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1, a to najneskôr v posledný deň daného obdobia platnosti colnej kvóty.

4.   Orgán vydávajúci licenciu overí, či informácie v osvedčení o pravosti zodpovedajú informáciám, ktoré dostal od Komisie. Ak informácie zodpovedajú a Komisia nevydá odlišný pokyn, orgán vydávajúci licenciu bez meškania vydá dovozné licencie, a to najneskôr do šiestich kalendárnych dní od doručenia žiadosti, ktorá bola predložená spolu s osvedčením o pravosti alebo osvedčením podľa dohody IMA 1.

5.   Jedno osvedčenie o pravosti alebo osvedčenie podľa dohody IMA 1 sa použije na vydanie iba jednej dovoznej licencie.

6.   Orgán vydávajúci licenciu do osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1 a do ich kópie uvedie číslo vydania licencie a množstvo, na ktoré sa daný dokument použil. Množstvo sa vyjadrí v celých jednotkách so zaokrúhlením nahor. Osvedčenie o pravosti alebo osvedčenie podľa dohody IMA 1 si ponechá orgán vydávajúci licenciu. Kópia sa vráti žiadateľovi, aby ju použil na účely colných režimov, ak sa tak uvádza v hlave III tohto nariadenia.

7.   Komisia môže požiadať tretiu krajinu, aby v prípade potreby oprávnila zástupcov Komisie na vykonanie kontrol na mieste v danej tretej krajine. Uvedené kontroly sa vykonajú v spolupráci s príslušnými orgánmi predmetnej tretej krajiny.

8.   Po tom, ako vyvážajúca krajina vydá jedno alebo viaceré osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody IMA 1, okamžite Komisiu informuje o vydaní týchto dokumentov. Výmena dokumentov a informácii medzi Komisiou a vyvážajúcou krajinou sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému zriadeného Komisiou v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185. Ak o to požiada tretia krajina, výmena dokumentov sa môže naďalej uskutočňovať konvenčnými prostriedkami. V takom prípade sa dovozná licencia sprístupní oprávnenému držiteľovi iba vtedy, ak predloží originál dokumentu vydaného z vyvážajúcou krajinou.

9.   Komisia sprístupní orgánom vydávajúcim licenciu a colným orgánom členských štátov vzory odtlačkov pečiatok, ktoré používajú vydávajúce orgány vyvážajúcej krajiny na účely vydávania osvedčenia o pravosti. Mená a podpisy osôb oprávnených podpísať osvedčenie o pravosti, ktoré orgány vyvážajúcich krajín oznámili Komisii, sa sprístupnia aj orgánom vydávajúcim licenciu a colným orgánom členských štátov. Prístup k databáze systému správy vzorov (ďalej len „SMS“), v ktorej sa tieto informácie nachádzajú, majú iba oprávnené osoby a členské štáty ho získajú prostredníctvom informačného systému zriadeného v súlade s článkami 57 a 58 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 73

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na obdobia platnosti colných kvót, ktoré sa začínajú od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2019

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/760 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 44).

(7)  Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – príloha 1 – príloha 1A – Dohoda o dovoznom licenčnom konaní (WTO – GATT z roku 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 151 – 155).

(8)  Ministerské rozhodnutie z Bali WT/MIN(13)/39 – WT/L/914 z 11. decembra 2013 o spravovaní colných kvót.

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(12)  

V bulharčine: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18

V španielčine: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18

V češtine: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18

V dánčine: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18

V nemčine: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge

V estónčine: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär

V gréčtine: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18

V angličtine: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

Vo francúzštine: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18

V chorvátčine: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18

V taliančine: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18

V lotyštine: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam

V litovčine:muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams

V maďarčine: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel

V maltčine: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit-Taqsimiet 17 u 18

V holandčine: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

V poľštine: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18

V portugalčine: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18

V rumunčine: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantității specificate în secțiunile 17 și 18

V slovenčine: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

V slovinčine: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18

Vo fínčine: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli

Vo švédčine: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18.

(13)  

V bulharčine: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

V španielčine: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) n o 1182/71

V češtine: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

V dánčine: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

V nemčine: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

V estónčine: Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

V gréčtine: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

V angličtine: Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

Vo francúzštine: L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1182/71 ne s’applique pas

V chorvátčine: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje

V taliančine: L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

V lotyštine: Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

V litovčine: Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

V maďarčine: Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

V maltčine: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE) Nru 1182/71 ma għandux japplika

V holandčine: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

V poľštine: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

V portugalčine: O artigo 3.o, n.o 4, do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não é aplicável

V rumunčine: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

V slovenčine: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

V slovinčine: Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

Vo fínčine: Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

Vo švédčine: Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

(14)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(16)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

(17)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES (z 22. decembra 1994) týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(18)  Rozhodnutie Rady 2006/333/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13).

(19)  Rozhodnutie Rady 2007/444/ES z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 53).

(20)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).

(21)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).

(22)  Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 23.

(23)  Nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1).

(24)  Rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 týkajúce sa záverov výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15).

(25)  Rozhodnutie Rady a Komisie 2004/239/ES, Euratom z 23. februára 2004 o uzatvorení Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 1).

(26)  Rozhodnutie Rady 2009/330/ES z 15. septembra 2008 o podpise Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2009, s. 1).

(27)  Rozhodnutie Rady a Komisie 2013/490/EÚ, Euratom z 22. júla 2013 o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 278, 18.10.2013, s. 14).

(28)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/75 z 21. novembra 2016 o podpise v mene Únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2017, s. 1).

(29)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(30)  Rozhodnutie Rady a Komisie 98/238/ES, ESUO z 26. januára 1998 o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o pridružení Európskych spoločenstiev a ich členských štátov na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane (Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 1).

(31)  Rozhodnutie Rady 2001/404/ES z 28. mája 2001 o závere dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Argentínskou republikou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 z dôvodu úpravy koncesií s ohľadom na osvedčenia poskytnuté v zozname CXL pripojenom k GATT (Ú. v. ES L 142, 29.5.2001, s. 7).

(32)  Rozhodnutie Rady 2006/398/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 22).

(33)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1885 z 18. októbra 2016 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 291, 26.10.2016, s. 7).

(34)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(35)  Rozhodnutie Rady a Komisie 2002/309/ES, Euratom o dohode o vedeckej a technologickej spolupráci zo 4. apríla 2002 o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1).

(36)  Rozhodnutie Rady 2008/474/ES zo 16. júna 2008 o podpísaní a uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2008, s. 10).

(37)  Rozhodnutie Rady 2010/36/ES z 29. apríla 2008 o podpise a uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2010, s. 1).

(38)  Rozhodnutie Rady a Komisie 2010/224/EÚ, Euratom z 29. marca 2010 o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2010, s. 1).

(39)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(40)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/342 z 12. februára 2016 o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej v mene Únie (Ú. v. EÚ L 71, 16.3.2016, s. 1).

(41)  Rozhodnutie Rady 2005/269/ES z 28. februára 2005 o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 19).

(42)  Rozhodnutie Rady 2006/106/ES z 30. januára 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 52).

(43)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/38 z 28. októbra 2016 o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(44)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1247 z 11. júla 2017 o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, okrem ustanovení, ktoré sa týkajú zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej strany legálne zamestnaní ako pracovníci, v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2017, s. 1).

(45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(46)  Rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 z 25. februára 1998 o obchodnom režime pre poľnohospodárske produkty – Protokol 1 o preferenčnom režime uplatniteľnom na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Turecku do Spoločenstva – Protokol 2 o preferenčnom režime uplatniteľnom na dovoz poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve do Turecka – Protokol 3 o pravidlách pôvodu – Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky – Spoločné vyhlásenie (Ú. v. ES L 86, 20.3.1998, s. 1).

(47)  Rozhodnutie Rady 1999/753/ES z 29. júla 1999 o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na druhej strane (Ú. v. ES L 311, 4.12.1999, s. 1).

(48)  Rozhodnutie Rady 2011/818/EÚ z 8. novembra 2011 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2011, s. 1).

(49)  Rozhodnutie Rady 2008/805/ES z 15. júla 2008 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (Ú. v. EÚ L 289, 30.10.2008, s. 1).

(50)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1913 z 9. októbra 2017 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Islandom týkajúcej sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch (Ú. v. EÚ L 274, 24.10.2017, s. 57).

(51)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(52)  Rozhodnutie Rady 95/591/ES z 22. decembra 1995 týkajúce sa uzatvárania výsledkov rokovaní s určitými tretími krajinami podľa článku XXIV:6 GATT a iných súvisiacich záležitostí (Spojené štáty a Kanada) (Ú. v. ES L 334, 30.12.1995, s. 25).

(53)  Rozhodnutie Rady 94/87/ES z 20. decembra 1993 o uzavretí dohôd vo forme schválenej zápisnice o niektorých olejnatých semenách medzi Európskym spoločenstvom a Argentínou, Brazíliou, Kanadou, Poľskom, Švédskom a Uruguajom, na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) (Ú. v. ES L 47, 18.2.1994, s. 1).

(54)  Rozhodnutie Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES – Izrael (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65).

(55)  Rozhodnutie Rady 2007/360/ES z 29. mája 2007 o uzatvorení dohôd vo forme schválenej zápisnice medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou a medzi Európskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994) týkajúcich sa úpravy koncesií v prípade hydinového mäsa (Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 10).

(56)  Rozhodnutie Rady 2014/668/EÚ z 23. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly (Ú. v. EÚ L 278, 20.9.2014, s. 1).

(57)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam otvorených colných kvót a požiadaviek, ktoré treba splniť

Číslo/opis colnej kvóty

Sektor

Typ kvóty

Metóda spravovania

Požiadavka na referenčné množstvo stanovená v článku 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Požiadavka predložiť dôkaz o obchodovaní stanovená v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Dátum uplynutia platnosti licencie

Predchádzajúca povinná registrácia hospodárskeho subjektu v elektronickom systéme uvedenom v článku 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

09.4123

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4124

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4125

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4131

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4133

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4306

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4307

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4308

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4120

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Nie

09.4121

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Nie

09.4122

Obilniny

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Nie

09.4112

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4116

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4117

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4118

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4119

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4127

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4128

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4129

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4130

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4138

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4148

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4149

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4150

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4153

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4154

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4166

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4168

Ryža

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4317

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4318

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4319

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4320

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4321

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4324

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4325

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4326

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4327

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4329

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4330

Cukor

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4032

Olivový olej

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4099

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4104

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

 

Nie

09.4285

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4287

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4284

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4286

Ovocie a zelenina

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4001

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4202

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4003

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4004

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4181

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4198

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4199

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4200

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4002

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4270

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4280

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4281

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4450

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4451

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4452

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4453

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4454

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4455

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4504

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4505

Hovädzie a teľacie mäso

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4155

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4179

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4182

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4195

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4225

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4226

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4227

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4228

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4229

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4514

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4515

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4521

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4522

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: doklady vydané vyvážajúcou krajinou

Nie

Nie

 

Nie

09.4595

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4600

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4601

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4602

Mlieko a mliečne výrobky

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

Kvóta na syry otvorená Spojenými štátmi americkými

Mlieko a mliečne výrobky

Vývozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

Kvóta na sušené mlieko otvorená Dominikánskou republikou

Mlieko a mliečne výrobky

Vývozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

Kvóta na syry otvorená Kanadou

Mlieko a mliečne výrobky

Vývozná

Tretia krajina

Nie

Nie

31. december

Nie

09.4038

Bravčové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4170

Bravčové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4271

Bravčové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4272

Bravčové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4282

Bravčové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4275

Vajcia

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4276

Vajcia

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4401

Vajcia

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4402

Vajcia

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4067

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4068

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4069

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4070

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4092

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4169

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4211

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4212

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4213

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4214

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4215

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4216

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4217

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4218

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4251

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4252

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4253

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4254

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4255

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4256

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4257

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4258

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4259

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4260

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4263

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4264

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4265

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4266

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4267

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Nie

 

Nie

09.4268

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4269

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4273

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4274

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

09.4283

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Nie

Áno

 

Nie

09.4410

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4411

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4412

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4420

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

09.4422

Hydinové mäso

Dovozná

EÚ: simultánne preskúmanie

Áno

Len ak sa uplatňuje článok 9 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Do konca obdobia platnosti colnej kvóty

Áno

Krmivo pre psy a mačky určené na vývoz Švajčiarska

Krmivo pre psy a mačky

Vývozná

Tretia krajina

Nie

Nie

31. december

Nie


PRÍLOHA II

Colné kvóty v sektore obilnín

Poradové číslo

09.4123

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorá bola uzavretá rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Pšenica letná inej ako vysokej kvality, ako je vymedzené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 642/2010

Pôvod

Spojené štáty americké

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

572 000 000 kg

Číselné znaky KN

Ex10019900

Clo v rámci kvóty

12 EUR na 1 000 kg

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4124

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, ktorá sa predbežne uplatňuje v EÚ na základe rozhodnutia Rady (EÚ) 2017/38

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Colná kvóta otvorená v rokoch 2017 – 2023

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Pšenica letná inej ako vysokej kvality, ako je vymedzené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 642/2010

Pôvod

Kanada

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 20 tohto nariadenia

Množstvo v kilogramoch

V rokoch 2017 až 2023: 100 000 000 kg

Číselné znaky KN

Ex10019900

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4125

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorá bola uzavretá rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Pšenica letná inej ako vysokej kvality, ako je vymedzené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 642/2010

Pôvod

Tretie krajiny okrem Spojených štátov amerických a Kanady

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

2 371 600 000 kg rozdelené takto:

 

1 185 800 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

1 185 800 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

Ex10019900

Clo v rámci kvóty

12 EUR na 1 000 kg

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4131

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorá bola uzavretá rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Kukurica

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

277 988 000 kg rozdelené takto:

 

138 994 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

138 994 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

1005 10 90 a 1005 90 00

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4133

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii, ktorá bola uzavretá rozhodnutím Rady 2006/333/ES

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Pšenica letná inej ako vysokej kvality, ako je vymedzené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 642/2010

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

129 577 000 kg

Číselné znaky KN

Ex10019900

Clo v rámci kvóty

12 EUR na 1 000 kg

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4306

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, podpísaná a predbežne uplatňovaná na základe rozhodnutia Rady 2014/668/EÚ

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Špalda, pšenica letná a súraž, iná ako na siatie

Múka z pšenice letnej a zo špaldy, múka zo súraže

Múka z obilnín iných než z pšenice, zo súraže, z raže, kukurice, jačmeňa, ovsa, ryže

Krúpy a krupica z pšenice letnej a zo špaldy

Pelety z pšenice

Pôvod

Ukrajina

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. Osvedčenie EUR.1

Množstvo v kilogramoch

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2019: 980 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2020: 990 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) od 2021: 1 000 000 000 kg

Číselné znaky KN

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4307

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, podpísaná a predbežne uplatňovaná na základe rozhodnutia Rady 2014/668/EÚ

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Jačmeň, iný ako na siatie

Múka z jačmeňa

Pelety z jačmeňa

Pôvod

Ukrajina

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. Osvedčenie EUR.1

Množstvo v kilogramoch

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2019: 310 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2020: 330 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) od 2021: 350 000 000 kg

Číselné znaky KN

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4308

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, podpísaná a predbežne uplatňovaná na základe rozhodnutia Rady 2014/668/EÚ

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Kukurica, iná ako na siatie

Múka z kukurice

Krúpy a krupica z kukurice

Pelety z kukurice

Spracované zrná kukurice

Pôvod

Ukrajina

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. Osvedčenie EUR.1

Množstvo v kilogramoch

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2019: 550 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) 2020: 600 000 000 kg

Obdobie platnosti colnej kvóty (kalendárny rok) od 2021: 650 000 000 kg

Číselné znaky KN

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4120

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 21 a 22 tohto nariadenia

Opis výrobku

Kukurica určená na dovoz do Španielska

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

2 000 000 000 kg

Číselné znaky KN

1005 90 00

Clo v rámci kvóty

Sadzba podľa doložky najvyšších výhod od 1. januára do 31. marca a 0 EUR od 1. apríla do 31. decembra

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Zábezpeka plnenia pre dovoznú licenciu

Dovozné clo stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010 v deň podania žiadosti o licenciu

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“;

v kolónke 24 licencie treba uviesť jeden z údajov uvedených v prílohe XIV.1 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Nie

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4121

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 21 a 22 tohto nariadenia

Opis výrobku

Kukurica určená na dovoz do Portugalska

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

500 000 000 kg

Číselné znaky KN

1005 90 00

Clo v rámci kvóty

Sadzba podľa doložky najvyšších výhod od 1. januára do 31. marca a 0 EUR od 1. apríla do 31. decembra

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Zábezpeka plnenia pre dovoznú licenciu

Dovozné clo stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010 v deň podania žiadosti o licenciu

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

v kolónke 24 licencie treba uviesť jeden z údajov uvedených v prílohe XIV.1 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Nie

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4122

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 21 a 22 tohto nariadenia

Opis výrobku

Cirok určený na dovoz do Španielska

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

300 000 000 kg

Číselné znaky KN

1007 90 00

Clo v rámci kvóty

Sadzba podľa doložky najvyšších výhod od 1. januára do 31. marca a 0 EUR od 1. apríla do 31. decembra

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Zábezpeka plnenia pre dovoznú licenciu

Dovozné clo stanovené v súlade s nariadením (EÚ) č. 642/2010 v deň podania žiadosti o licenciu

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

v kolónke 24 licencie treba uviesť jeden z údajov uvedených v prílohe XIV.1 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 26 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Nie

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


PRÍLOHA III

Colné kvóty v sektore ryže

Poradové číslo

09.4112

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 2005/953/ES z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994 (pre Thajsko)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Thajsko

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

5 513 000 kg rozdelené takto:

 

5 513 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4116

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Spojené štáty americké

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

2 388 000 kg rozdelené takto:

 

2 388 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4117

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

India

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

1 769 000 kg rozdelené takto:

 

1 769 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4118

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Pakistan

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

1 595 000 kg rozdelené takto:

 

1 595 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4119

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Iný pôvod (okrem Indie, Pakistanu, Thajska, Spojených štátov amerických)

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

3 435 000 kg rozdelené takto:

 

3 435 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4127

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. marca

Od 1. apríla do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Spojené štáty americké

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Osvedčenie o vývoze v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.2 k tomuto nariadeniu

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

38 721 000 kg rozdelené takto:

 

9 681 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca

 

19 360 000 kg na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna

 

9 680 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. septembra do 30. septembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkami 13 a 27 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4128

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 2005/953/ES z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994 (pre Thajsko)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. marca

Od 1. apríla do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Thajsko

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Osvedčenie o vývoze v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.2 k tomuto nariadeniu

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

21 455 000 kg rozdelené takto:

 

10 727 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca

 

5 364 000 kg na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna

 

5 364 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. septembra do 30. septembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkami 13 a 27 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4129

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. marca

Od 1. apríla do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Austrália

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Vývozná licencia v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.2 k tomuto nariadeniu

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

1 019 000 kg rozdelené takto:

 

0 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca

 

1 019 000 kg na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. septembra do 30. septembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkami 13 a 27 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4130

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. marca

Od 1. apríla do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 30. septembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Iný pôvod (okrem Austrálie, Thajska, Spojených štátov amerických)

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

1 805 000 kg rozdelené takto:

 

0 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca

 

1 805 000 kg na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. septembra do 30. septembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkami 13 a 27 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4138

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. októbra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

Zostávajúce množstvo, na ktoré sa vzťahujú poradové čísla 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, nepridelené v predchádzajúcich čiastkových obdobiach

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4148

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 30. septembra

Od 1. októbra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Lúpaná ryža

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

1 634 000 kg rozdelené takto:

 

1 634 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra

 

Prenos z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 20

Clo v rámci kvóty

Valorické clo 15 %

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

30 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4149

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 2005/953/ES z 20. decembra 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Thajskom podľa článku XXVIII GATT 1994 v súvislosti s úpravou koncesií týkajúcich sa ryže stanovených v zozname CXL ES pripojenom ku GATT 1994 (pre Thajsko)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Zlomková ryža

Pôvod

Thajsko

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Osvedčenie o vývoze v súlade so vzorom uvedeným v prílohe XIV.2 k tomuto nariadeniu

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

52 000 000 kg rozdelené takto:

 

36 400 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

15 600 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 40 00

Clo v rámci kvóty

Zníženie cla o 30,77 %

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

5 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4150

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Zlomková ryža

Pôvod

Austrália

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

16 000 000 kg rozdelené takto:

 

8 000 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

8 000 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 40 00

Clo v rámci kvóty

Zníženie cla o 30,77 %

Dôkaz o obchodovaní

Nie

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

5 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4153

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Zlomková ryža

Pôvod

Spojené štáty americké

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

9 000 000 kg rozdelené takto:

 

4 500 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

4 500 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 40 00

Clo v rámci kvóty

Zníženie cla o 30,77 %

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

5 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4154

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Zlomková ryža

Pôvod

Iný pôvod (okrem Austrálie, Guyany, Thajska, Spojených štátov amerických)

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Množstvo v kilogramoch

12 000 000 kg rozdelené takto:

 

6 000 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

6 000 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 40 00

Clo v rámci kvóty

Zníženie cla o 30,77 %

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

5 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4166

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 30. júna

Od 1. júla do 31. augusta

Od 1. septembra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Bielená alebo polobielená ryža

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

25 516 000 kg rozdelené takto:

 

8 505 000 kg na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna

 

17 011 000 kg na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. augusta

 

Prenos na čiastkové obdobie od 1. septembra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 30

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

46 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


Poradové číslo

09.4168

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa záverov prijatých v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v jej príslušnosti a vzťahujú sa k dohodám dosiahnutým v rámci Uruguajského kola mnohostranných rokovaní (1986 – 1994)

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. januára do 31. decembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Od 1. septembra do 30. septembra

Od 1. októbra do 31. decembra

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Zlomková ryža

Pôvod

Erga omnes

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

31 788 000 kg rozdelené takto:

 

31 788 000 kg na čiastkové obdobie od 1. septembra do 30. septembra

 

Nevyužité zostávajúce množstvo z predchádzajúcich čiastkových období na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra

Číselné znaky KN

1006 40 00

Clo v rámci kvóty

0 EUR

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

5 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

Nie

Obdobie platnosti licencie

V súlade s článkom 13 tohto nariadenia

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Nie


PRÍLOHA IV

Colné kvóty v sektore cukru

Poradové číslo

09.4317 – KVÓTY WTO NA CUKOR

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutie Rady 2006/106/ES z 30. januára 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. októbra do 30. septembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

Pôvod

Austrália

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkami 57, 58 a 59 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

Množstvo v kilogramoch

9 925 000 kg

Číselné znaky KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Clo v rámci kvóty

98 EUR na 1 000 kg

Ak sa polarimetrické meranie dovezeného surového cukru odchyľuje o 96 stupňov, sadzba 98 EUR na 1 000 kg sa podľa potreby zvýši alebo zníži o 0,14 % na každú zistenú desatinu stupňa rozdielu [v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia]

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

V oddiele 20 treba uviesť „Cukor určený na rafináciu“ a text stanovený v časti A prílohy XIV.3 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

Do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vydané, najneskôr však 30. septembra (v súlade s článkom 32 tohto nariadenia)

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Povinnosť rafinácie v súlade s článkom 34 tohto nariadenia


Poradové číslo

09.4318 – KVÓTY WTO NA CUKOR

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT

Nariadenie Rady (ES) č. 1894/2006 z 18. decembra 2006 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou, pokiaľ ide o zmenu špecifických koncesií v listinách Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas pristúpenia k Európskemu spoločenstvu, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Nariadenie Rady (ES) č. 880/2009 zo 7. septembra 2009 o vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/730 z 25. apríla 2017 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. októbra do 30. septembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

Pôvod

Brazília

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkami 57, 58 a 59 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

Množstvo v kilogramoch

Obdobia platnosti colnej kvóty do roku 2023/2024: 334 054 000 kg

Obdobia platnosti colnej kvóty do roku 2024/2025: 412 054 000 kg

Číselné znaky KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Clo v rámci kvóty

98 EUR na 1 000 kg

Ak sa polarimetrické meranie dovezeného surového cukru odchyľuje o 96 stupňov, sadzba 98 EUR na 1 000 kg sa podľa potreby zvýši alebo zníži o 0,14 % na každú zistenú desatinu stupňa rozdielu [v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia]

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

V oddiele 20 treba uviesť „Cukor určený na rafináciu“ a text stanovený v časti A prílohy XIV.3 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

Do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vydané, najneskôr však 30. septembra (v súlade s článkom 32 tohto nariadenia)

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Povinnosť rafinácie v súlade s článkom 34 tohto nariadenia


Poradové číslo

09.4319 – KVÓTY WTO NA CUKOR

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutie Rady 2008/870/ES z 13. októbra 2008 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kubánskou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. októbra do 30. septembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

Pôvod

Kuba

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Áno. V súlade s článkami 57, 58 a 59 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447

Množstvo v kilogramoch

68 969 000 kg

Číselné znaky KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Clo v rámci kvóty

98 EUR na 1 000 kg

Ak sa polarimetrické meranie dovezeného surového cukru odchyľuje o 96 stupňov, sadzba 98 EUR na 1 000 kg sa podľa potreby zvýši alebo zníži o 0,14 % na každú zistenú desatinu stupňa rozdielu [v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia]

Dôkaz o obchodovaní

Áno. 25 ton

Zábezpeka pre dovoznú licenciu

20 EUR na 1 000 kg

Špecifické údaje, ktoré treba uviesť v žiadosti o licenciu a v licencii

V kolónke 8 žiadosti o dovoznú licenciu a dovoznej licencie treba uviesť krajinu pôvodu a označiť možnosť „áno“

V oddiele 20 treba uviesť „Cukor určený na rafináciu“ a text stanovený v časti A prílohy XIV.3 k tomuto nariadeniu

Obdobie platnosti licencie

Do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vydané, najneskôr však 30. septembra (v súlade s článkom 32 tohto nariadenia)

Prenosnosť licencie

Áno

Referenčné množstvo

Nie

Hospodársky subjekt musí byť zaregistrovaný v databáze LORI

Nie

Osobitné podmienky

Povinnosť rafinácie v súlade s článkom 34 tohto nariadenia


Poradové číslo

09.4320 – KVÓTY WTO NA CUKOR

Medzinárodná dohoda alebo iný akt

Nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT

Rozhodnutie Rady 2009/718/ES zo 7. septembra 2009 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Brazíliou v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

Obdobie platnosti colnej kvóty

Od 1. októbra do 30. septembra

Čiastkové obdobia platnosti colnej kvóty

Nie

Žiadosť o licenciu

V súlade s článkami 6, 7 a 8 tohto nariadenia

Opis výrobku

Surový trstinový cukor, určený na rafináciu

Pôvod

Ktorákoľvek tretia krajina

Dôkaz o pôvode pri podávaní žiadosti o licenciu. Ak áno, orgán poverený jeho vydaním

Nie

Dôkaz o pôvode na prepustenie do voľného obehu

Nie

Množstvo v kilogramoch

289 977 000 kg

Číselné znaky KN

1701 13 10 a 1701 14 10

Clo v rámci kvóty

98 EUR na 1 000 kg

Ak sa polarimetrické meranie dovezeného surového cukru odchyľuje o 96 stupňov, sadzba 98 EUR na 1 000 kg sa podľa potreby zvýši alebo zníži o 0,14 % na každú zistenú desatinu stupňa rozdielu [v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia]