EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/760 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 185/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/760

zo 17. decembra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 185, 186 a článok 223 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 a článok 66 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa správy colnej kvóty a osobitného zaobchádzania pri dovoze do tretích krajín. Takisto sa ním Komisia splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty s cieľom zaistiť bezproblémovú správu colných kvót.

(2)

Na zaistenie riadnej správy colných kvót sa musia stanoviť požiadavky oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol predložiť žiadosť o licenciu v rámci danej colnej kvóty.

(3)

S cieľom zaistiť, aby sa počas obdobia platnosti licencie dodržiavala povinnosť dovozu alebo vývozu, by malo vydávanie licencií v rámci colných kvót podliehať zloženiu zábezpeky. Treba stanoviť výnimky týkajúce sa prípadov, keď má vývozná licencia slúžiť len na preukázanie skutočnosti, že vyvážané výrobky pochádzajú z Únie. Mali by sa stanoviť ustanovenia o uvoľnení a prepadnutí zábezpeky zloženej za účasť na colných kvótach.

(4)

S cieľom zaistiť transparentnosť a umožniť príslušným orgánom odhaľovať porušenia pravidiel správy colných kvót, a najmä prípady nedodržania požiadaviek oprávnenosti je vhodné vyžadovať, aby sa v prípade určitých colných kvót, po ktorých je nadmerný dopyt, na obmedzený čas uverejňovali mená/názvy a adresy držiteľov licencie na oficiálnej webovej stránke Komisie.

(5)

Na zaistenie súladu s pravidlami oprávnenosti v rámci colných kvót je vhodné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa prevoditeľnosti licencie v rámci colných kvót. Prevody by mali byť možné iba na nadobúdateľov, ktorí spĺňajú rovnaké kritériá oprávnenosti ako žiadateľ o licenciu v rámci danej colnej kvóty.

(6)

V záujme minimalizovania špekulatívnych žiadostí by jednou z podmienok na predloženie žiadosti o licenciu v rámci určitých colných kvót, ktoré sú uvedené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/761 (3), mali byť predchádzajúce skúsenosti a zapojenie hospodárskeho subjektu do predmetného obchodovania s tretími krajinami. Je preto nevyhnutné, aby sa stanovili podrobné pravidlá týkajúce sa dôkazu o minimálnych skúsenostiach s daným obchodovaním s tretími krajinami.

(7)

Určité colné kvóty sa považujú za citlivé, a to okrem iného aj z dôvodu, že sú v danom období platnosti kvóty alebo v rámci jedného či viacerých čiastkových období platnosti kvóty predmetom nadmerného dopytu, z dôvodu, že sa vzťahujú na výrobok alebo krajinu pôvodu s osobitným významom z hľadiska riadneho fungovania trhu Únie, alebo z dôvodu obchádzania alebo nesprávneho uplatňovania pravidiel ich spravovania v minulosti. V záujme riadnej správy uvedených citlivých colných kvót, predovšetkým v záujme zníženia rizika obchádzania pravidiel a umožnenia novým, malým a stredne veľkým hospodárskym subjektom využívať predmetné colné kvóty, by sa mali stanoviť maximálne množstvá, o ktoré možno žiadať, a to vo forme referenčného množstva. Takisto by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa výpočtu a dôkazu daného referenčného množstva.

(8)

Referenčné množstvo by sa malo vzťahovať na množstvá výrobkov prepustených do voľného obehu v Únii v rámci preferenčného režimu príslušnej colnej kvóty, množstvá tých istých výrobkov prepustených do voľného obehu v Únii v rámci ďalších uplatniteľných preferenčných režimov, ako aj v rámci nepreferenčného režimu podľa doložky najvyšších výhod. Malo by sa zvážiť aj zabezpečenie primeraného rozdelenia licencií medzi rôzne kategórie hospodárskych subjektov, a to najmä formou prístupu nových dovozcov a malých a stredne veľkých hospodárskych subjektov. Preto je potrebné zaviesť strop celkového referenčného množstva na hospodársky subjekt, ktorý by mal byť úmerný k celkovému množstvu dostupnému v rámci osobitnej colnej kvóty, čím sa zabezpečí primeraná rovnováha medzi dovoznou intenzitou hlavných dovozcov a záujmami nových a menších dovozcov, ktorí majú záujem o využívanie danej colnej kvóty. V záujme súladu s pravidlami uplatniteľnými pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ako aj s cieľom harmonizovať tieto pravidlá, no zachovať si pritom určitý stupeň flexibility, sa strop celkového referenčného množstva stanovil na 15 %.

(9)

V záujme lepšieho spravovania colných kvót a s cieľom odrádzať od špekulácií s licenciami a od obchádzania pravidiel správy colných kvót je vhodné vyžadovať, aby sa v súvislosti s kvótami, ktoré sa uvádzajú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2020/761, a to v prípade určitých citlivých colných kvót, po ktorých je nadmerný dopyt, alebo v prípade určitých colných kvót, pri ktorých sa v minulosti zaznamenalo obchádzanie pravidiel, hospodárske subjekty pred predložením žiadosti o dovoznú licenciu zaregistrovali v špecializovanom elektronickom systéme. Takisto by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa uchovávania údajov v danom elektronickom systéme. Je takisto vhodné zabezpečiť, aby o dovozné licencie v rámci príslušných kvót mohli žiadať len tie hospodárske subjekty, ktoré nie sú prepojené so žiadnym iným hospodárskym subjektom žiadajúcim o tú istú colnú kvótu, a hospodárske subjekty, ktoré sú prepojené s iným hospodárskym subjektom žiadajúcim o tú istú colnú kvótu, ale pravidelne podnikajú významné hospodárske činnosti vo vzťahu k tretím stranám. Na tento účel by mali pri predkladaní žiadosti o dovoznú licenciu predložiť vyhlásenie o nezávislosti. Mal by sa stanoviť formát vyhlásenia o nezávislosti.

(10)

S cieľom zaistiť, aby požiadavky týkajúce sa referenčného množstva, vyhlásenia o nezávislosti a povinnej predchádzajúcej registrácie nebránili úplnému využívaniu dotknutých colných kvót, je vhodné zabezpečiť, aby sa za mimoriadnych okolností dalo pozastaviť uplatňovanie uvedených požiadaviek.

(11)

S cieľom zaistiť splnenie osobitných podmienok, ktoré sa vyžadujú na účely osobitného zaobchádzania pri dovoze do tretej krajiny, je vhodné stanoviť pravidlá vydávania vývozných licencií.

(12)

S cieľom zaistiť, aby žiadatelia poskytovali presné, aktuálne a pravdivé doklady a informácie, je vhodné zaviesť systém primeraných sankcií za nesplnenie uvedenej povinnosti.

(13)

Na zaistenie účinnej správy colných kvót je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú členské štáty oznámiť Komisii.

(14)

Pristúpenie Španielska a Portugalska k EÚ viedlo k uplatňovaniu spoločných colných bariér EÚ na dovoz do Španielska a Portugalska a k strate konkurencieschopnosti v prípade dovozu z určitých krajín mimo EÚ. V kontexte dohôd uzatvorených podľa Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní umožnila Únia ročný dovoz 2 000 000 ton kukurice a 300 000 ton ciroku do Španielska a ročný dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska. V prípade kvót na dovoz do Španielska by sa množstvá určitých obilninových náhrad dovážané do Španielska mali odpočítať od celkových dovezených množstiev.

(15)

Na zaistenie riadnej správy uvedených kvót by sa mali podobné metódy použiť aj na evidenciu dovozu kukurice a ciroku do Španielska a Portugalska. Navyše by sa nemali zohľadňovať množstvá dovezené podľa aktov, ktorými Únia udelila osobitné obchodné koncesie.

(16)

So zreteľom na osobitosti colných kvót oslobodených od cla na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a Portugalska je vhodné stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa použitia dovezených výrobkov, colného dohľadu a správnych kontrol, predkladania žiadostí o licencie, zábezpek, ktoré sa majú za tieto licencie zložiť, uvoľnenia a prepadnutia uvedených zábezpek a informácií, ktoré sa majú sprístupniť hospodárskym subjektom.

(17)

Keďže sa týmto nariadením nahrádzajú existujúce pravidlá správy colných kvót, akty Únie, ktoré obsahujú uvedené pravidlá, by sa mali zrušiť.

(18)

S cieľom predchádzať narušeniu obchodných tokov je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa zrušené akty naďalej uplatňovali na dovozné licencie, ktoré boli vydané na základe uvedených aktov pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Na rovnaký účel je vhodné umožniť orgánom vydávajúcim licencie stanoviť referenčné množstvo v súlade so zrušenými aktmi počas prvých dvoch období platnosti colnej kvóty, ktoré nasledujú po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(19)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod na pravidlá stanovené v tomto nariadení, splniť povinnosť oznámiť nové pravidlá Svetovej obchodnej organizácii pred začiatkom ich uplatňovania a poskytnúť hospodárskym subjektom dostatočný čas na to, aby sa prispôsobili povinnosti spočívajúcej v registrácii v špecializovanom elektronickom systéme a aby prostredníctvom tohto elektronického systému predložili vyhlásenie o nezávislosti v prípade určitých colných kvót, po ktorých je nadmerný dopyt, je vhodné uplatňovanie tohto nariadenia odložiť do 1. januára 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá dopĺňajúce nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

podmienky a požiadavky oprávnenosti, ktoré hospodársky subjekt musí splniť na predloženie žiadosti v rámci colných kvót, ktoré sú uvedené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761;

b)

pravidlá týkajúce sa prevodu práv medzi hospodárskymi subjektmi;

c)

zloženie a uvoľnenie zábezpek;

d)

v prípade potreby stanovenie akýchkoľvek osobitných charakteristík, požiadaviek alebo obmedzení, ktoré sú uplatniteľné na predmetnú colnú kvótu;

e)

osobitné colné kvóty stanovené v článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 2

Ďalšie uplatniteľné pravidlá

Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (4), delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 (5), (EÚ) 2015/2446 (6) a (EÚ) 2016/1237 (7) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 (8).

KAPITOLA II

Spoločné pravidlá

Článok 3

Podmienky a požiadavky oprávnenosti

1.   Hospodárske subjekty, ktoré predkladajú žiadosť o dovoznú alebo vývoznú licenciu v rámci colnej kvóty, majú sídlo a sú registrované na účely DPH v Únii. Žiadosť o licenciu predkladajú orgánu vydávajúcemu licencie toho členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú registrované na účely DPH (ďalej len „orgán vydávajúci licencie“).

2.   Ak hospodársky subjekt žiada o licenciu v rámci colnej kvóty, na ktorú sa vzťahuje požiadavka predložiť dôkaz o obchodovaní, ktorá sa uvádza v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, spolu s prvou žiadosťou o licenciu v rámci každého obdobia platnosti colnej kvóty predloží aj dôkaz o obchodovaní v súlade s článkom 8 tohto nariadenia.

3.   Ak hospodársky subjekt žiada o dovoznú licenciu v rámci colnej kvóty, na ktorú sa vzťahuje požiadavka týkajúca sa referenčného množstva, ktorá sa uvádza v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, spolu s prvou žiadosťou o licenciu predloží aj doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 10 tohto nariadenia na účely stanovenia referenčného množstva.

4.   Ak hospodársky subjekt žiada o dovoznú licenciu v rámci colnej kvóty, v prípade ktorej sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov podľa prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, pred predložením uvedenej žiadosti musí byť registrovaný v súlade s článkom 13 tohto nariadenia.

5.   O colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov, môžu žiadať len tie hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú požiadavku nezávislosti uvedenú v článku 11 a predložia vyhlásenie o nezávislosti v súlade s článkom 12.

Odchylne od prvého pododseku sa predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov nevyžaduje, ak bolo uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva uvedenej v odseku 3 pozastavené v súlade s článkom 9 ods. 9

Článok 4

Zloženie zábezpeky

Zloženie zábezpeky sa vzťahuje na vydanie týchto licencií:

a)

dovozné licencie;

b)

vývozné licencie pre kvóty na syr otvorené Spojenými štátmi americkými, ktoré sú stanovené v kapitole 7 oddiele 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761;

c)

vývozné licencie pre kvóty na sušené mlieko otvorené Dominikánskou republikou, ktoré sú stanovené v kapitole 7 oddiele 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761.

Článok 5

Uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky

1.   Na uvoľnenie a prepadnutie zábezpeky za licenciu v rámci colnej kvóty sa uplatňuje článok 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.

2.   Odchylne od článku 23 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014, ak sa prepustenie do voľného obehu v Únii alebo vývoz z Únie uskutočnili v rámci obdobia platnosti licencie, ale došlo k prekročeniu lehoty na predložene dôkazu o danom prepustení alebo vývoze, zábezpeka prepadne vo výške 3 % za každý kalendárny deň, o ktorý sa lehota prekročí.

3.   Zábezpeka sa uvoľní v prípade množstiev, na ktoré sa nevydala licencia po uplatnení prideľovacieho koeficientu podľa článku 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761.

Článok 6

Uverejnenie mien/názvov hospodárskych subjektov, ktoré sú držiteľmi licencie na colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov

1.   Odchylne od článku 4 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1185 (9) Komisia na konci každého obdobia platnosti colnej kvóty uverejní na svojej oficiálnej webovej stránke mená/názvy, čísla registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (ďalej len „číslo EORI“) a adresy hospodárskych subjektov, ktoré počas predchádzajúceho obdobia platnosti colnej kvóty získali licencie na colné kvóty, pri ktorých sa vyžaduje povinná registrácia hospodárskych subjektov podľa prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, a to buď ako oprávnených držiteľov alebo nadobúdateľov.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 sa odstránia z oficiálnej webovej stránky Komisie 12 mesiacov po ich uverejnení.

Článok 7

Prevod licencií

1.   Dovozné licencie sú prevoditeľné s výnimkou dovozných licencií v rámci colných kvót na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade.

2.   Vývozné licencie nie sú prevoditeľné.

3.   Okrem požiadaviek stanovených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 sa na nadobúdateľa vzťahuje požiadavka mať sídlo a byť registrovaný na účely DPH v Únii.

4.   Ak sa prevod licencie týka colných kvót, ktoré podliehajú požiadavke týkajúcej sa dôkazu o obchodovaní, nadobúdateľ poskytne dôkaz o obchodovaní v súlade s článkom 8.

5.   Ak sa prevod licencie týka colných kvót, ktoré podliehajú požiadavke referenčného množstva, nadobúdateľ nie je povinný poskytnúť takýto dôkaz.

6.   Ak sa prevod licencie týka colných kvót, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov, nadobúdateľ pred prevodom licencie splní tieto požiadavky:

a)

musí byť registrovaný v elektronickom systéme LORI uvedenom v článku 13;

b)

predložil vyhlásenie o nezávislosti uvedené v článku 12, ktoré sa týka colných kvót dotknutých prevodom licencie,

s výnimkou prípadov pozastavenia uplatňovania týchto požiadaviek v súvislosti s pozastavením uplatňovania požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva podľa článku 9 ods. 9 tohto nariadenia.

7.   Nadobúdateľ poskytne orgánu vydávajúcemu licencie, ktorý vydal licenciu, ktorá sa má previesť, dôkaz o tom, že spĺňa požiadavky oprávnenosti uvedené v odsekoch 3, 4 a 6.

Poskytnutie dôkazu možno zjednodušiť v prípadoch, keď je nadobúdateľ oprávneným držiteľom inej platnej dovoznej licencie vydanej podľa tohto nariadenia v súvislosti s poradovým číslom predmetnej colnej kvóty a dotknutým obdobím platnosti colnej kvóty. V takomto prípade môže nadobúdateľ požiadať svoj orgán vydávajúci licencie, aby nadobúdateľovmu orgánu vydávajúcemu licencie poskytol kópiu príslušnej licencie alebo odkaz na elektronický ekvivalent licencie. Táto kópia predstavuje dostatočný dôkaz o splnení podmienok a požiadaviek oprávnenosti uvedených v odsekoch 3, 4 a 6 bez ohľadu na to, či je v papierovej alebo elektronickej podobe.

8.   Po uskutočnení prevodu licencie sa množstvo prepustené do voľného obehu v Únii v rámci tejto licencie pridelí nadobúdateľovi na účely stanovenia dôkazu o obchodovaní a referenčného množstva.

Článok 8

Dôkaz o obchodovaní

1.   Hospodárske subjekty pri predkladaní žiadosti o konkrétnu colnú kvótu preukážu, že z Únie vyviezli alebo do voľného obehu v Únii prepustili minimálne množstvo výrobkov z dotknutého sektora, ktoré sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) až w) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Minimálne množstvo výrobkov, ktoré sa má vyviezť z Únie alebo prepustiť do voľného obehu v Únii v každom z dvoch po sebe nasledujúcich 12-mesačných období, ktoré sa končia dva mesiace predtým, ako možno predložiť prvú žiadosť na obdobie platnosti colnej kvóty, sa uvádza v prílohách II až XIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761.

Na účely prvého pododseku sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

v prípade colných kvót na cesnak, ktoré sú uvedené v prílohe VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, je predmetným sektorom sektor ovocia a zeleniny uvedený v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

v prípade colných kvót na huby, ktoré sú uvedené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, je predmetným sektorom sektor výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny uvedený v článku 1 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Odchylne od odseku 1 dôkaz o obchodovaní zahŕňa:

a)

v prípade colných kvót na hovädzie a teľacie mäso, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, obdobie 12 mesiacov, ktoré sa končí dva mesiace predtým, ako možno predložiť žiadosť v rámci danej colnej kvóty;

b)

v prípade dovoznej colnej kvóty na bravčové mäso z Kanady otvorenej pod poradovým číslom 09.4282: okrem výrobkov zo sektora bravčového mäsa vymedzeného v článku 1 ods. 2 písm. q) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, aj výrobky patriace pod číselné znaky KN 0201, 0202, 0206 10 95 alebo 0206 29 91;

c)

v prípade vývoznej kvóty na sušené mlieko otvorenej Dominikánskou republikou, ktorá je uvedená v článkoch 55 až 57 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761, výrobky v rámci predmetnej colnej kvóty vyvezené do Dominikánskej republiky počas jedného z troch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o licenciu;

d)

v prípade vývoznej colnej kvóty na syr otvorenej Spojenými štátmi americkými, ktorá je uvedená v článkoch 58 až 63 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761, výrobky patriace pod číselný znak KN 0406, ktoré sa vyviezli do Spojených štátov amerických najmenej v jednom z troch kalendárnych rokov pred mesiacom september, ktorý predchádza začiatku obdobia platnosti colnej kvóty;

e)

v prípade colnej kvóty na maslo s pôvodom na Novom Zélande s poradovým číslom 09.4195: výrobky dovezené v rámci colnej kvóty s poradovým číslom 09.4195 a 09.4182 počas 24 mesiacov pred mesiacom november predchádzajúcim začiatku obdobia platnosti colnej kvóty;

f)

v prípade colnej kvóty na maslo s pôvodom na Novom Zélande s poradovým číslom 09.4182: obdobie 12 mesiacov pred mesiacom november predchádzajúcim začiatku obdobia platnosti colnej kvóty.

3.   Hospodárske subjekty poskytnú orgánu vydávajúcemu licencie dôkaz o obchodovaní ktoroukoľvek z týchto foriem:

a)

colné údaje, ktorými sa preukazuje prepustenie do voľného obehu v Únii a ktoré obsahujú, ako sa vyžaduje zo strany dotknutého členského štátu, odkaz na hospodársky subjekt ako na deklaranta uvedeného v článku 5 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo ako na dovozcu uvedeného v hlave I kapitole 3 skupine 3 prílohy B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446 a v hlave II skupine 3 uvedenej prílohy;

b)

colné údaje, ktorými sa preukazuje prepustenie na vývoz z Únie a ktoré obsahujú, ako sa vyžaduje zo strany dotknutého členského štátu, odkaz na hospodársky subjekt ako na deklaranta uvedeného v článku 5 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo ako na vývozcu uvedeného v článku 1 ods. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

c)

uplatnená licencia náležite schválená colnými orgánmi, ktorou sa preukazuje prepustenie výrobkov do voľného obehu v Únii alebo vývoz z Únie a ktorá obsahuje odkaz na hospodársky subjekt ako na oprávneného držiteľa licencie alebo v prípade prevodu licencie obsahuje odkaz na hospodársky subjekt ako na nadobúdateľa.

4.   Ak colné údaje možno získať alebo predložiť iba v papierovej podobe, colné orgány dotknutého členského štátu tento výtlačok colného vyhlásenia osvedčia pečiatkou a podpisom ako overenú kópiu.

5.   Orgány vydávajúce licencie a colné orgány môžu na účely dokumentov a postupov uvedených v tomto článku zaviesť zjednodušené elektronické formáty.

6.   Dôkaz o obchodovaní sa nevyžaduje v prípade kvót, ktoré podliehajú požiadavke referenčného množstva, pokiaľ uplatňovanie uvedenej požiadavky nie je pozastavené v zmysle článku 9 ods. 9

Článok 9

Referenčné množstvo

1.   Referenčné množstvo je priemerné ročné množstvo výrobkov, ktoré sa prepustí do voľného obehu v Únii počas dvoch po sebe nasledujúcich 12-mesačných období, ktoré sa končia dva mesiace pred tým, ako možno predložiť prvú žiadosť pre obdobie platnosti colnej kvóty.

Referenčné množstvo zlúčených hospodárskych subjektov sa stanoví na základe sčítania množstiev výrobkov prepustených do voľného obehu v Únii každým z hospodárskych subjektov zapojených do uvedenej fúzie.

Referenčné množstvo hospodárskeho subjektu nesmie prekročiť 15 % množstva, ktoré je dostupné v rámci dotknutej colnej kvóty v príslušnom období platnosti colnej kvóty.

2.   Referenčné množstvo zahŕňa výrobky prepustené do voľného obehu v Únii, ktoré patria pod to isté poradové číslo colnej kvóty a majú rovnaký pôvod.

3.   Celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie v rámci jednej colnej kvóty predložené počas obdobia platnosti colnej kvóty, nesmie prekročiť referenčné množstvo žiadateľa týkajúce sa danej colnej kvóty.

Ak je obdobie platnosti colnej kvóty rozdelené na čiastkové obdobia, referenčné množstvo sa rozdelí medzi tieto čiastkové obdobia. Podiel celkového referenčného množstva týkajúceho sa čiastkového obdobia platnosti colnej kvóty sa rovná podielu celkového množstva v rámci dovoznej colnej kvóty, ktoré je dostupné na uvedené čiastkové obdobie.

Žiadosti, ktoré nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v prvom a druhom pododseku, vyhlási príslušný orgán vydávajúci licencie za neprípustné.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 je referenčným množstvom pre cesnak s pôvodom v Argentíne s poradovým číslom 09.4104 priemer množstiev čerstvého cesnaku patriaceho pod číselný znak KN 0703 20 00, ktoré sa prepustili do voľného obehu počas troch kalendárnych rokov predchádzajúcich obdobiu platnosti colnej kvóty.

5.   Odchylne od odseku 1 v prípade colných kvót na hovädzie a teľacie mäso, ktoré sú uvedené v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, je referenčným množstvom množstvo výrobkov prepustené do voľného obehu v Únii počas 12 mesiacov, ktoré sa končia dva mesiace pred tým, ako je možné podať prvú žiadosť pre obdobie platnosti colnej kvóty.

6.   Odchylne od odseku 2 sa referenčné množstvo vypočíta kumulovaním množstiev výrobkov prepustených do voľného obehu v Únii patriacich do jednotlivých z týchto troch po sebe nasledujúcich poradových čísel kvóty, ktoré sú uvedené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 a 09.4213,

 

09.4214, 09.4215 a 09.4216,

 

09.4410, 09.4411 a 09.4412.

7.   Odchylne od odseku 3 v prípade colných kvót s poradovými číslami 09.4211, 09.4212 a 09.4213 celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licencie predložené počas obdobia platnosti colných kvót v prípade uvedených troch colných kvót, nesmie prekročiť žiadateľovo celkové referenčné množstvo týkajúce sa uvedených troch colných kvót. Žiadateľ sa môže rozhodnúť, ako rozdelí celkové referenčné množstvo medzi colné kvóty, na ktoré sa predložili žiadosti. Toto pravidlo sa uplatní aj na colné kvóty s poradovými číslami 09.4214, 09.4215 a 09.4216 a s poradovými číslami 09.4410, 09.4411 a 09.4412.

8.   Komisia pozastaví uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva v prípade, že do konca deviateho mesiaca obdobia platnosti colnej kvóty sú množstvá, o ktoré sa žiada v rámci colnej kvóty, nižšie ako množstvo, ktoré je dostupné v rámci uvedenej colnej kvóty na dané obdobie platnosti colnej kvóty.

9.   Komisia môže pozastaviť uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva v prípade ktorejkoľvek colnej kvóty uvedenej v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761, ak vzhľadom na nepredvídateľné a mimoriadne okolnosti hrozí nedostatočné využívanie uvedenej colnej kvóty.

10.   Dĺžka pozastavenia nesmie prekročiť obdobie platnosti colnej kvóty.

11.   Komisia oznámi pozastavenie uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva v súlade s článkom 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 10

Dôkaz o referenčnom množstve

1.   Referenčné množstvo sa stanoví na základe overeného výtlačku colného vyhlásenia vydaného na účely prepustenia do voľného obehu. Colné vyhlásenie odkazuje na výrobky uvedené na faktúre, ktorá sa uvádza v článku 145 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (10), a v závislosti od požiadaviek jednotlivých členských štátov sa v ňom uvádza, či je žiadateľ o licenciu deklarantom, ako sa uvádza v článku 5 ods. 15 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, alebo dovozcom, ako sa uvádza v hlave I kapitole 3 skupine 3 prílohy B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446 a v hlave II skupine 3 uvedenej prílohy.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí, aby colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v Únii, ktoré používa na stanovenie referenčného množstva, obsahovalo číslo faktúry, ktorá sa uvádza v článku 145 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447. Hospodárske subjekty musia v záujme stanovenia referenčného množstva túto faktúru zároveň predložiť orgánom vydávajúcim licencie. Faktúra musí obsahovať aspoň:

a)

meno/názov dovozcu alebo deklaranta;

b)

opis výrobku v spojení s jeho 8-miestnym číselným znakom KN;

c)

číslo faktúry.

3.   Orgány vydávajúce licencie porovnajú informácie na faktúrach, dovozných licenciách a colných vyhláseniach. Doklady nesmú obsahovať žiadne nezrovnalosti, pokiaľ ide o totožnosť dovozcu alebo deklaranta, opis výrobku a číslo faktúry. Overenia uvedených dokladov sa vykonajú na základe analýzy rizika členských štátov.

4.   Orgán vydávajúci licencie môže rozhodnúť o predložení faktúr v elektronickej podobe.

5.   Predloženie overeného výtlačku colného vyhlásenia uvedeného v odseku 1 sa môže nahradiť predložením colných údajov v elektronickej podobe tak, že colný orgán ich predloží orgánu vydávajúcemu licencie v súlade s postupmi a metódami stanovenými v článku 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239. Orgány vydávajúce licencie a colné orgány môžu na účely dokumentov a postupov uvedených v tomto odseku zaviesť zjednodušené elektronické formáty.

6.   Ak hospodársky subjekt príslušného orgánu členského štátu uspokojivo preukáže, že množstvo výrobkov, ktoré prepustil do voľného obehu v ktoromkoľvek z 12-mesačných období uvedených v článku 9, bolo ovplyvnené sanitárnymi a rastlinolekárskymi opatreniami, ktoré zaviedla vyvážajúca krajina alebo Únia, povolí sa, aby sa na stanovenie referenčného množstva použilo predchádzajúce 12-mesačné obdobie, ktoré uvedenými opatreniami nebolo ovplyvnené.

Článok 11

Požiadavka nezávislosti hospodárskych subjektov, ktoré žiadajú o colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov

1.   Hospodárske subjekty môžu žiadať o colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov, iba ak:

a)

nie sú prepojené s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom, alebo

b)

sú prepojené s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom, ale pravidelne vykonávajú významné hospodárske činnosti.

2.   Hospodársky subjekt je prepojený s inými právnickými alebo fyzickými osobami v týchto prípadoch:

a)

ak vlastní alebo kontroluje inú právnickú osobu alebo

b)

ak má rodinné väzby na inú fyzickú osobu alebo

c)

ak má významný obchodný vzťah s inou právnickou alebo fyzickou osobou.

3.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„vlastniť inú právnickú osobu“ znamená byť držiteľom aspoň 25 % vlastníckych práv inej právnej osoby;

b)

„kontrolovať inú právnickú osobu“ znamená ktorúkoľvek z týchto možností:

i)

mať právo menovať alebo odvolávať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu takejto právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

ii)

vymenúvať výlučne na základe výkonu svojho hlasovacieho práva väčšinu členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov právnickej osoby, ktorí zastávali funkciu v súčasnom a predchádzajúcom účtovnom období;

iii)

podľa dohody s ostatnými akcionármi alebo členmi v rámci danej právnickej osoby, skupiny alebo subjektu samostatne kontrolovať väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v rámci tejto právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

iv)

mať právo uplatňovať dominantný vplyv na právnickú osobu, skupinu alebo subjekt podľa dohody uzavretej s touto právnickou osobou, skupinou alebo subjektom alebo podľa ustanovenia v jej zakladacej listine alebo stanovách akciovej spoločnosti, pokiaľ sa v rámci práva, ktorým sa riadi táto právnická osoba, skupina alebo subjekt, povoľuje, aby podliehala takejto dohode alebo ustanoveniu;

v)

mať právomoc vykonávať právo na uplatňovanie dominantného vplyvu uvedeného v bode iv) bez toho, aby bola daná osoba držiteľom takéhoto práva;

vi)

mať právo používať všetky aktíva alebo časť aktív právnickej osoby, skupiny alebo subjektu;

vii)

riadiť obchodnú činnosť právnickej osoby, skupiny alebo subjektu na zjednotenom základe a zároveň uverejňovať konsolidované účtovné závierky;

viii)

niesť spoločne a nerozdielne finančné záväzky právnickej osoby, skupiny alebo subjektu alebo ručiť za ne;

c)

„mať rodinné väzby“ znamená ktorúkoľvek z týchto možností:

i)

hospodársky subjekt je manžel/manželka, brat, sestra, rodič, dieťa alebo vnúča iného hospodárskeho subjektu, ktorý žiada o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom;

ii)

hospodársky subjekt je manžel/manželka, brat, sestra, rodič, dieťa alebo vnúča fyzickej osoby, ktorá vlastní alebo kontroluje iný hospodársky subjekt, ktorý žiada o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom;

d)

„významný obchodný vzťah“ je ktorákoľvek z týchto možností:

i)

v rámci predmetného hospodárskeho subjektu aspoň 25 % priamo či nepriamo vlastní druhá osoba;

ii)

hospodársky subjekt a druhá osoba priamo či nepriamo spoločne kontrolujú tretiu osobu;

iii)

hospodársky subjekt je zamestnávateľom a druhá osoba je zamestnancom;

iv)

hospodársky subjekt a druhá osoba sú zákonne uznanými obchodnými partnermi alebo sú vedúcimi pracovníkmi alebo riaditeľmi tej istej právnickej osoby;

e)

„významné hospodárske činnosti“ sú kroky alebo činnosti, ktoré daná osoba vykonala s cieľom zaistiť výrobu, distribúciu alebo spotrebu tovaru a služieb.

Na účely písmena e) sa činnosti vykonané výhradne na účel žiadosti o colnú kvótu nepovažujú za významné hospodárske činnosti.

4.   Ak je hospodársky subjekt prepojený s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom, pri registrácii v elektronickom systéme LORI musí splniť tieto povinnosti:

a)

predložením aspoň jedného z dokladov uvedených v oddiele „Dôkaz hospodárskeho subjektu o významnej hospodárskej činnosti“ v prílohe II preukáže, že pravidelne vykonáva významné hospodárske činnosti;

b)

vyplnením príslušného oddielu prílohy II odhalí totožnosť fyzických alebo právnických osôb, s ktorými je prepojený.

5.   Komisia môže pozastaviť uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa vyhlásenia o nezávislosti v prípade, že sa podľa článku 9 ods. 9 pozastaví uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva.

Dĺžka pozastavenia nesmie prekročiť obdobie platnosti colnej kvóty.

6.   Komisia oznámi pozastavenie uplatňovania požiadavky týkajúcej sa vyhlásenia o nezávislosti v súlade s článkom 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 12

Vyhlásenie o nezávislosti

1.   Žiadateľ predkladajúci žiadosť o colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov, predloží vyhlásenie o nezávislosti prostredníctvom elektronického systému LORI, pričom použije vzor vyhlásenia uvedený v prílohe I.

2.   Vzhľadom na svoju situáciu žiadateľ vo vyhlásení o nezávislosti uvedie jedno z týchto vyjadrení:

a)

vyhlásenie, že žiadateľ nie je prepojený s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom;

b)

vyhlásenie, že žiadateľ je prepojený s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom, ale pravidelne vykonáva významné hospodárske činnosti.

3.   Žiadateľ zaistí, aby boli všetky informácie uvedené vo vyhlásení o nezávislosti vždy presné a aktuálne.

4.   Pri určovaní, či žiadateľ pravidelne vykonáva významné hospodárske činnosti, orgán vydávajúci licencie zohľadní druh hospodárskej činnosti, ktorú žiadateľ vykonáva, vynaložené výdavky, predaj a obrat žiadateľa v členskom štáte, v ktorom je registrovaný na účely DPH.

Na žiadosť príslušného orgánu vydávajúceho licencie žiadateľ sprístupní všetky doklady a dôkazy, ktoré sú nevyhnutné na overenie informácií uvedených vo vyhlásení o nezávislosti.

5.   Príslušný orgán vydávajúci licencie prijme vyhlásenie o nezávislosti, len ak sa uistí o tom, že doklady predložené v systéme LORI sú správne a aktuálne.

6.   Žiadateľ oznámi príslušnému orgánu vydávajúcemu licencie akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na vyhlásenie o nezávislosti, do 10 kalendárnych dní od dátumu účinnosti daných zmien. Po tom, ako príslušný orgán vydávajúci licencie uvedené zmeny schváli, zaznamená ich v elektronickom systéme LORI.

7.   Vyhlásenie o nezávislosti zostáva v platnosti, pokiaľ hospodársky subjekt spĺňa požiadavky uvedené v článku 11 ods. 1

Článok 13

Predchádzajúca povinná registrácia hospodárskych subjektov

1.   Komisia zriadi elektronický systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov žiadajúcich o licenciu (LORI) v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (11) a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.

2.   Žiadosti o registráciu v elektronickom systéme LORI sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý hospodárskym subjektom sprístupní orgán vydávajúci licencie. Tento formulár obsahuje informácie uvedené v prílohe II.

3.   O registráciu v elektronickom systéme LORI môžu žiadať len hospodárske subjekty, ktoré majú sídlo na colnom území Únie a ktoré majú číslo EORI. Žiadosť predložia orgánu vydávajúcemu licencie členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú registrované na účely DPH.

4.   Žiadosť o registráciu treba predložiť aspoň dva mesiace pred mesiacom, v ktorom hospodársky subjekt plánuje predložiť žiadosť o licenciu. Hospodársky subjekt poskytne platnú e-mailovú adresu určenú na korešpondenciu a zabezpečuje jej aktuálnosť v elektronickom systéme LORI na komunikáciu s orgánom vydávajúcim licencie.

5.   Ak príslušný orgán vydávajúci licencie dospeje k záveru, že informácie, ktoré hospodársky subjekt predložil na účely registrácie v elektronickom systéme LORI alebo na účely zmeny v jeho zázname v systéme LORI, sú správne a aktuálne a sú v súlade s týmto nariadením a vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/761, registráciu alebo zmenu schváli a schválenie prostredníctvom elektronického systému LORI oznámi Komisii.

6.   Orgán vydávajúci licencie zamietne žiadosť o registráciu, ak žiadateľ uspokojivo nepreukáže, že informácie poskytnuté podľa prílohy II sú správne a aktuálne. Orgán vydávajúci licencie zaznamená dátum zamietnutia žiadosti a zamietnutie oznámi žiadateľovi spolu s odôvodnením zamietnutia.

7.   Komisia na základe oznámenia zo strany orgánu vydávajúceho licencie zaregistruje žiadateľa v elektronickom systéme LORI a o registrácii informuje orgán vydávajúci licencie. Orgán vydávajúci licencie oznámi registráciu žiadateľovi.

8.   Po zaregistrovaní hospodárskeho subjektu v elektronickom systéme LORI je registrácia platná až do jej stiahnutia.

9.   Údaje týkajúce sa registrovaného hospodárskeho subjektu, ktoré sú uložené v elektronickom systéme LORI, predstavujú záznam tohto hospodárskeho subjektu v systéme LORI. Tieto údaje sú v systéme uložené počas registrácie hospodárskeho subjektu a sedem rokov nasledujúcich po stiahnutí registrácie hospodárskeho subjektu z elektronického systému LORI.

10.   Orgán vydávajúci licencie stiahne registráciu v týchto prípadoch:

a)

na žiadosť registrovaného hospodárskeho subjektu;

b)

ak orgán vydávajúci licencie zistí, že registrovaný hospodársky subjekt už nespĺňa podmienky a požiadavky oprávnenosti na predkladanie žiadostí o colné kvóty, pri ktorých sa vyžaduje povinná registrácia hospodárskych subjektov.

11.   Orgán vydávajúci licencie zaznamená dátum stiahnutia registrácie a oznámi ho dotknutému hospodárskemu subjektu spolu s odôvodnením stiahnutia.

12.   Hospodársky subjekt oznámi príslušnému orgánu vydávajúcemu licencie akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na jeho záznam v systéme LORI, do 10 kalendárnych dní od dátumu účinnosti týchto zmien. Komisia zaznamená uvedené zmeny v elektronickom systéme LORI po tom, ako ich príslušný orgán vydávajúci licencie schváli.

13.   Komisia môže pozastaviť uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa predchádzajúcej registrácie hospodárskych subjektov v elektronickom systéme LORI v prípade, že bolo podľa článku 9 ods. 9 pozastavené uplatňovanie požiadavky týkajúcej sa referenčného množstva.

Dĺžka pozastavenia nesmie prekročiť obdobie platnosti colnej kvóty.

14.   Komisia oznámi pozastavenie uplatňovania požiadavky týkajúcej sa predchádzajúcej registrácie hospodárskych subjektov v elektronickom systéme LORI v súlade s článkom 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 14

Sťažnosti súvisiace s neoprávnenou registráciou hospodárskeho subjektu

1.   Hospodárske subjekty registrované v elektronickom systéme LORI, ktoré majú podozrenie, že iný registrovaný hospodársky subjekt nespĺňa podmienky a požiadavky oprávnenosti na predkladanie žiadostí o colné kvóty, v prípade ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia subjektov, môžu predložiť sťažnosť licenčnému orgánu členského štátu, v ktorom majú sídlo a v ktorom sú registrované na účely DPH. Takéto sťažnosti musia byť odôvodnené. Každý orgán vydávajúci licencie sprístupní hospodárskym subjektom systém na predkladanie takýchto sťažností a hospodárske subjekty o uvedenom systéme informuje, keď žiadajú o registráciu v elektronickom systéme LORI.

2.   Ak licenčný orgán členského štátu, v ktorom má sťažovateľ sídlo, považuje sťažnosť za odôvodnenú, nadviaže na ňu kontrolami, ktoré považuje za vhodné. Ak má kontrolovaný hospodársky subjekt sídlo a je registrovaný na účely DPH v inom členskom štáte, orgán vydávajúci licencie daného členského štátu včas poskytne potrebnú pomoc. Licenčný orgán členského štátu, v ktorom má dotknutý hospodársky subjekt sídlo a v ktorom je registrovaný na účely DPH, zaznamená výsledok kontroly v elektronickom systéme LORI ako súčasť jeho záznamu v systéme LORI.

Článok 15

Sankcie

1.   Ak príslušný orgán vydávajúci licencie zistí, že hospodársky subjekt, ktorý žiada o dovoznú alebo vývoznú licenciu na colnú kvótu alebo o jej prevod, predložil pri registrácii v elektronickom systéme LORI nesprávny doklad, nesprávne alebo neaktuálne údaje, a ak je daný doklad nevyhnutný pre vydanie uvedenej dovoznej alebo vývoznej licencie, prijme tieto opatrenia:

a)

vydá hospodárskemu subjektu zákaz prepustiť do voľného obehu v Únii alebo vyviezť z Únie akékoľvek výrobky v rámci dotknutej dovoznej alebo vývoznej colnej kvóty počas celého obdobia platnosti colnej kvóty, v ktorom boli zistené takého skutočnosti;

b)

vylúči hospodársky subjekt zo systému predkladania žiadostí o licencie v rámci dotknutej dovoznej alebo vývoznej colnej kvóty na obdobie platnosti colnej kvóty, ktoré nasleduje po období platnosti colnej kvóty, v ktorom boli zistené takého skutočnosti.

Ak orgán vydávajúci licencie zistí, že hospodársky subjekt, ktorý žiada o dovoznú alebo vývoznú licenciu na colnú kvótu alebo o jej prevod, pri registrácii v elektronickom systéme LORI zámerne predložil nesprávny doklad alebo zámerne neaktualizoval údaje vo svojom zázname v systéme LORI, a ak má uvedený doklad alebo údaje kľúčový význam z hľadiska vydania uvedenej dovoznej alebo vývoznej licencie, uplatní sa vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu uvedené v prvom pododseku písm. b), a to na dve obdobia platnosti colnej kvóty, ktoré nasledujú po období platnosti colnej kvóty, v ktorom bol a daná skutočnosť zistená.

2.   V prípade, že prepustenie do voľného obehu podľa dovoznej licencie nastalo pred zistením skutočností uvedených v odseku 1, všetky neoprávnené finančné výhody, ktoré z prepustenia vyplývajú, sa vrátia.

3.   Sankciami uvedenými v odseku 1 nie sú dotknuté žiadne dodatočné sankcie podľa vnútroštátneho práva alebo práva Únie ani pravidlá o ochrane finančných záujmov Únie.

Článok 16

Osobitné zaobchádzanie pri dovoze do tretích krajín

Vždy, keď sa pri vyvážaných výrobkoch uplatňuje osobitné zaobchádzanie pri dovoze do tretích krajín podľa článku 186 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vývozcom môže byť umožnené požiadať o vývoznú licenciu, v ktorej sa osvedčuje splnenie daných podmienok pre osobitné zaobchádzanie pri dovoze do tretích krajín. Príslušné orgány členských štátov vydajú takúto licenciu, keď sa pomocou prostriedkov, ktoré uznajú za vhodné, uistia o tom, že dané podmienky sú splnené.

Článok 17

Oznámenia Komisii

Členské štáty oznámia Komisii za každé obdobie platnosti colnej kvóty pomocou systému oznamovania zriadeného delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185 tieto informácie:

a)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné alebo vývozné licencie;

b)

množstvá, na ktoré sa vzťahujú vydané dovozné alebo vývozné licencie;

c)

nevyužité množstvá, na ktoré sa vzťahujú nevyužité alebo sčasti využité dovozné alebo vývozné licencie;

d)

množstvá pridelené hospodárskym subjektom v rámci colnej kvóty, v prípade ktorej sa nevydali dovozné alebo vývozné licencie;

e)

množstvá prepustené do voľného obehu alebo vyvezené podľa vydaných dovozných alebo vývozných licencií;

f)

v prípade colných kvót, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúca registrácia hospodárskych subjektov:

i)

mená/názvy, čísla EORI a adresy hospodárskych subjektov, ktoré získali dovozné licencie, alebo nadobúdateľov dovoznej licencie;

ii)

v prípade každého hospodárskeho subjektu množstvá, o ktoré sa žiada;

iii)

žiadosti o registráciu v elektronickom systéme LORI, ktoré boli schválené alebo zamietnuté, registrácie, ktoré boli stiahnuté, a schválenia alebo zamietnutia zmien v zázname v systéme LORI;

g)

v prípade colných kvót, ktoré sú spravované na základe dokumentov vydaných tretími krajinami, v prípade každého osvedčenia o pravosti alebo osvedčenia podľa dohody o vnútornom monitorovaní (ďalej len „dohoda IMA 1“) v zmysle prílohy XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761 predloženého hospodárskym subjektom: číslo zodpovedajúcej vydanej licencie a množstvá, na ktoré sa vzťahuje.

KAPITOLA III

Osobitné colné kvóty podľa článku 185 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Článok 18

Otvorenie kvót

1.   Každý rok sa od 1. januára otvoria dve kvóty na dovoz maximálneho množstva 2 000 000 ton kukurice, ktorá patrí pod číselný znak KN 1005 90 00, a 300 000 ton ciroku, ktorý patrí pod číselný znak KN 1007 90 00, z tretích krajín na prepustenie do voľného obehu v Španielsku.

2.   Každý rok sa od 1. januára otvorí jedna colná kvóta na dovoz maximálneho množstva 500 000 ton kukurice, ktorá patrí pod číselný znak KN 1005 90 00, z tretích krajín na prepustenie do voľného obehu v Portugalsku.

Článok 19

Spravovanie kvót

1.   Množstvá na dovoz do Španielska uvedené v článku 18 ods. 1 sa znížia úmerne k akýmkoľvek množstvám zvyškov z výroby škrobu z kukurice patriacich pod číselné znaky KN 2303 10 19 a 2309 90 20, pivovarníckeho alebo liehovarníckeho mláta a odpadu patriacich pod číselný znak KN 2303 30 00 a zvyškov citrusových dužín patriacich pod číselný znak KN ex 2308 00 40 dovezeným do Španielska z tretích krajín počas dotknutého roka.

2.   Komisia zaeviduje v rámci kvót uvedených v článku 18 ods. 1 a 2:

a)

množstvá kukurice patriacej pod číselný znak KN 1005 90 00 a ciroku patriaceho pod číselný znak KN 1007 90 00 dovezené do Španielska a množstvá kukurice patriacej pod číselný znak KN 1005 90 00 dovezené do Portugalska počas každého kalendárneho roka;

b)

množstvá zvyškov z výroby škrobu z kukurice, pivovarníckeho a liehovarníckeho mláta a odpadu a zvyškov citrusových dužín uvedené v odseku 1, dovezené do Španielska počas každého kalendárneho roka.

3.   Na účely evidencie množstiev v rámci kvót, ktoré sú uvedené v článku 18 ods. 1 a 2, sa nezohľadňujú dovozy do Španielska a Portugalska vykonané podľa aktov, ktorými Únia udelila osobitné obchodné koncesie.

Článok 20

Použitie dovezených výrobkov a dohľad

1.   Množstvo kukurice a ciroku uvedené v článku 18 ods. 1 sa pridelí na spracovanie alebo použitie v Španielsku. Množstvo kukurice uvedené v článku 18 ods. 2 sa pridelí na spracovanie alebo použitie v Portugalsku.

2.   Kukurica a cirok, ktoré sú prepustené do voľného obehu s nulovým clom v súlade s článkom 21, zostávajú pod colným dohľadom alebo pod správnou kontrolou s rovnocenným účinkom, až kým nedôjde k ich použitiu alebo spracovaniu.

3.   Ak je to potrebné, dotknutý členský štát prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie vykonania dohľadu uvedeného v odseku 2. Medzi tieto opatrenia patrí požiadavka, aby sa dovozcovia podrobili akejkoľvek kontrole, ktorú príslušné orgány považujú za potrebnú, a aby viedli osobitné záznamy umožňujúce orgánom vykonanie takýchto kontrol.

4.   Dotknutý členský štát okamžite informuje Komisiu o opatreniach prijatých podľa odseku 3.

Článok 21

Bezcolný dovoz

1.   Nulové dovozné clo sa uplatňuje od 1. apríla každého kalendárneho roka na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a na dovoz kukurice do Portugalska v rámci množstvových obmedzení stanovených v článku 18 ods. 1 a 2.

2.   Dovozy uvedené v odseku 1:

a)

sa spravujú na základe metódy uvedenej v článku 184 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

podliehajú licenciám, ktoré vydali príslušné španielske a portugalské orgány.

Licencie uvedené v písmene b) sú platné iba v členských štátoch, v ktorých boli vydané.

3.   Komisia od dátumu uplatňovania nulového dovozného cla vymedzeného v odseku 1 náležitými prostriedkami najneskôr v šiesty deň každého mesiaca uverejní množstvá kvót uvedené v článku 18 ods. 1 a 2, ktoré sú dostupné v prvý deň každého mesiaca.

Článok 22

Zábezpeka pri uplatňovaní a prevádzková zábezpeka

1.   Pred koncom obdobia na predkladanie žiadostí je žiadateľ povinný zložiť orgánu vydávajúcemu licencie zábezpeku uvedenú v článku 4, ktorej výška je uvedená v prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2020/761.

2.   Okrem zábezpeky uvedenej v odseku 1 je vydanie licencie podmienené prevádzkovou zábezpekou, ktorá je k dispozícii najneskôr k dátumu prepustenia do voľného obehu.

3.   Výška prevádzkovej zábezpeky uvedenej v odseku 2 je rovná dovoznému clu na kukuricu a cirok, ktoré je stanovené v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 642/2010 (12) a uplatniteľné v deň predloženia žiadosti o licenciu.

Článok 23

Osobitné pravidlá týkajúce sa prevodu licencií

Odchylne od článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 práva vyplývajúce z dovozných licencií nie sú prevoditeľné.

Článok 24

Uvoľnenie a prepadnutie prevádzkovej zábezpeky

1.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia dohľadu prijaté podľa článku 20 ods. 2, sa prevádzková zábezpeka uvedená v článku 22 ods. 2 uvoľní, ak dovozca poskytne dôkaz o tom, že:

a)

dovezený výrobok bol spracovaný alebo použitý v členskom štáte, v ktorom bol prepustený do voľného obehu, pričom tento dôkaz možno poskytnúť v podobe faktúry za predaj vystavenej spracovateľovi, ktorý má sídlo v členskom štáte, v ktorom bol výrobok prepustený do voľného obehu;

b)

výrobok nemohol byť dovezený, spracovaný alebo použitý z dôvodov vyššej moci;

c)

dovezený výrobok sa stal úplne nevhodným na akékoľvek použitie.

2.   Dôkaz uvedený v odseku 1 sa poskytne do 18 mesiacov od dátumu prijatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, v opačnom prípadne zábezpeka prepadne.

3.   Na účely tohto článku sa spracovanie alebo použitie dovezeného výrobku považuje za vykonané, ak sa spracuje alebo použije 95 % z množstva prepusteného do voľného obehu.

KAPITOLA IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 25

Zrušenia

Zrušujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 2307/98 (13), (ES) č. 2535/2001 (14), (ES) č. 1342/2003 (15), (ES) č. 2305/2003 (16), (ES) č. 969/2006 (17), (ES) č. 1301/2006 (18), (ES) č. 1918/2006 (19), (ES) č. 1964/2006 (20), (ES) č. 1979/2006 (21), (ES) č. 341/2007 (22), (ES) č. 533/2007 (23), (ES) č. 536/2007 (24), (ES) č. 539/2007 (25), (ES) č. 616/2007 (26), (ES) č. 964/2007 (27), (ES) č. 1384/2007 (28), (ES) č. 1385/2007 (29), (ES) č. 382/2008 (30), (ES) č. 412/2008 (31), (ES) č. 431/2008 (32), (ES) č. 748/2008 (33), (ES) č. 1067/2008 (34), (ES) č. 1296/2008 (35), (ES) č. 442/2009 (36), (ES) č. 610/2009 (37), (ES) č. 891/2009 (38), (ES) č. 1187/2009 (39) a (EÚ) č. 1255/2010 (40) a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 1273/2011 (41), (EÚ) č. 480/2012 (42), (EÚ) č. 1223/2012 (43), (EÚ) č. 82/2013 (44), (EÚ) č. 593/2013 (45), (EÚ) 2015/2076 (46), (EÚ) 2015/2077 (47), (EÚ) 2015/2078 (48), (EÚ) 2015/2079 (49), (EÚ) 2015/2081 (50) a (EÚ) 2017/1585 (51).

Uvedené nariadenia a vykonávacie nariadenia sa však aj naďalej uplatňujú na dovozné a vývozné licencie, ktoré boli vydané na ich základe, a to až do uplynutia platnosti uvedených dovozných a vývozných licencií.

Článok 26

Prechodné ustanovenia

Počas prvých dvoch období platnosti colnej kvóty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia môže orgán vydávajúci licencie stanoviť referenčné množstvo uvedené v článku 9 v súlade s príslušnými zrušenými nariadeniami, ktoré sú uvedené v článku 25.

Ak colná kvóta, ktorá podlieha požiadavke týkajúcej sa referenčného množstva uvedenej v článku 9, nebola počas jedného alebo obidvoch období platnosti colnej kvóty pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia úplne využitá, hospodárske subjekty sa môžu rozhodnúť stanoviť svoje referenčné množstvo buď v súlade s článkom 9 ods. 1 tohto nariadenia, alebo s použitím predchádzajúcich dvoch 12-mesačných období, v ktorých bola predmetná colná kvóta úplne využitá.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na obdobia platnosti colných kvót, ktoré sa začínajú od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2019

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/761 zo 17. decembra 2019 ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií (pozri stranu ... tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 44).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(12)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).

(13)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2307/98 z 26. októbra 1998 o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN 2309 10 90 a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie (Ú. v. ES L 288, 27.10.1998, s. 8).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7).

(17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 20).

(21)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 91).

(22)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(23)  Nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9).

(24)  Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 6).

(25)  Nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19).

(26)  Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3).

(27)  Nariadenie Komisie (ES) č. 964/2007 zo 14. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colných kvót na ryžu s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách na hospodárske roky 2007/2008 a 2008/2009 (Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 26).

(28)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40).

(29)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47).

(30)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(31)  Nariadenie Komisie (ES) č. 412/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 7).

(32)  Nariadenie Komisie (ES) č. 431/2008 z 19. mája 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 02062991 (Ú. v. EÚ L 130, 20.5.2008, s. 3).

(33)  Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2008 z 30. júla 2008, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 02062991 (Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 28).

(34)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3).

(35)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 57).

(36)  Nariadenie Komisie (ES) č. 442/2009 z 27. mája 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví bravčového mäsa a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 129, 28.5.2009, s. 13).

(37)  Nariadenie Komisie (ES) č. 610/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie dovozných colných kvót na hovädzie a teľacie mäso s pôvodom v Čile (Ú. v. EÚ L 180, 11.7.2009, s. 5).

(38)  Nariadenie Komisie (ES) č. 891/2009 z 25. septembra 2009, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v sektore cukru a zabezpečuje ich správa (Ú. v. EÚ L 254, 26.9.2009, s. 82).

(39)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1187/2009 z 27. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vývozné povolenia a vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2009, s. 1).

(40)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1255/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Čiernej Hore a Srbsku (Ú. v. EÚ L 342, 28.12.2010, s. 1).

(41)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1273/2011 zo 7. decembra 2011 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 6).

(42)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 10064000 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 19011000 (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 1).

(43)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2012 z 18. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 39).

(44)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 82/2013 z 29. januára 2013 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska (Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 3).

(45)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 593/2013 z 21. júna 2013, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa (Ú. v. EÚ L 170, 22.6.2013, s. 32).

(46)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2076 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené bravčové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 51).

(47)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2077 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na vajcia, vaječné výrobky a albumíny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 57).

(48)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2078 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty Únie na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 63).

(49)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2079 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta Únie na čerstvé a mrazené hovädzie a teľacie mäso s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje jej správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 71).

(50)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 81).

(51)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1585 z 19. septembra 2017, ktorým sa otvárajú colné kvóty Únie na čerstvé a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso s pôvodom v Kanade, zabezpečuje ich správa a mení nariadenie (ES) č. 442/2009 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 481/2012 a (EÚ) č. 593/2013 (Ú. v. EÚ L 241, 20.9.2017, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor vyhlásenia o nezávislosti uvedeného v článku 12

Pokyny na vyplnenie vyhlásenia

1.

V časti A zaznamenajte informácie o colnej kvóte, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie o nezávislosti.

2.

V časti B označte príslušnú kolónku.

3.

V časti C uveďte názov hospodárskeho subjektu, číslo EORI, dátum a miesto podpisu a doplňte podpis príslušného riadiaceho pracovníka hospodárskeho podniku (riaditeľa podniku).

A.   Predmetná colná kvóta

Poradové číslo colnej kvóty

 

Číselný znak(-y) KN

 

Pôvod výrobku(-ov) (1)

 

B.   Nezávislosť hospodárskeho subjektu

Žiadateľ o colnú kvótu s poradovým číslom uvedeným vyššie vyhlasuje:

1.

Žiadateľ nie je prepojený v zmysle článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760 s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom.

podľa vhodnosti označte kolónku.

2.

Žiadateľ je prepojený v zmysle článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760 s inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré žiadajú o colnú kvótu s rovnakým poradovým číslom.

Žiadateľ pravidelne vykonáva významnú hospodársku činnosť vo vzťahu k tretím stranám v zmysle článku 11 ods. 3

Žiadateľ uviedol fyzické alebo právnické osoby, s ktorými je prepojený, v elektronickom systéme LORI v súlade s článkom 11 ods. 4

podľa vhodnosti označte kolónku.

C.   Údaje o hospodárskom subjekte

Názov

 

Číslo EORI

 

Dátum a miesto

 

Podpis

 

Funkcia podpisovateľa v spoločnosti

 


(1)  Vyplňte, len ak je pôvod tovaru povinným údajom v žiadosti o licenciu.


PRÍLOHA II

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súvislosti s predchádzajúcou povinnou registráciou uvedenou v článku 13

Číslo EORI hospodárskeho subjektu

Totožnosť hospodárskeho subjektu

Názov spoločnosti

Adresa sídla: Ulica

Adresa sídla: Číslo

Adresa sídla: PSČ

Adresa sídla: Mesto/Obec

Adresa sídla: Krajina

Adresa prevádzkového ústredia podniku: Ulica

Adresa prevádzkového ústredia podniku: Číslo

Adresa prevádzkového ústredia podniku: PSČ

Adresa prevádzkového ústredia podniku: Mesto/Obec

Adresa prevádzkového ústredia podniku: Krajina

Telefónne číslo

E-mailová adresa, ktorá sa má používať na komunikáciu s orgánmi členských štátov, ktoré vydávajú licencie, a s colnými orgánmi.

Právne postavenie

Hlavná hospodárska činnosť hospodárskeho subjektu

Dôkaz o významnej hospodárskej činnosti hospodárskeho subjektu

Pripojený výpis z obchodného registra alebo rovnocenný dokument podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov

Pripojená posledná auditovaná ročná účtovná závierka (ak existuje)

Pripojená posledná súvaha

Pripojené potvrdenie o DPH

Dodatočné dokumenty sa nahrajú na základe žiadostí o vysvetlenie prijatých od orgánu vydávajúceho licenciu

Vyhlásenie o nezávislosti podľa článku 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Zoznam poradových čísel colných kvót a krátky opis

Ak žiadate o colnú kvótu, uveďte „áno“, ak nežiadate, uveďte „nie“.

Vyhlásenie o nezávislosti

treba pripojiť, ak ste v predchádzajúcom stĺpci uviedli „áno“

 

 

Referenčné množstvo

Uveďte referenčné množstvo pre tieto colné kvóty:

Poradové číslo colnej kvóty

Referenčné množstvo (v kg)

Obdobie platnosti colnej kvóty,

na ktoré sa referenčné

množstvo vzťahuje – začiatok

obdobia

Obdobie platnosti colnej kvóty,

na ktoré sa referenčné

množstvo vzťahuje – koniec

obdobia

 

 

 

 

Osoby v spoločnosti oprávnené podať žiadosť o licenciu v mene hospodárskeho subjektu

Hospodársky subjekt musí poskytnúť zoznam osôb pôsobiacich v danej spoločnosti, ktoré sú oprávnené podať v jeho mene žiadosť o licenciu na colné kvóty uvedené vyššie.

Priezvisko(-á)

Meno(-á)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Doklad totožnosti

Číslo preukazu totožnosti/cestovného pasu:

Podporná dokumentácia súvisiaca s daným oprávnením

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnícka štruktúra hospodárskeho subjektu

Druh vlastníctva (hospodársky subjekt by si mal zvoliť zodpovedajúcu možnosť)

 

Ak je vlastníkom (vlastníkmi) spoločnosť:

Číslo EORI spoločnosti (ak existuje)

Názov spoločnosti

Adresa sídla: Ulica

Adresa sídla: Číslo

Adresa sídla: PSČ

Adresa sídla: Mesto/Obec

Adresa sídla: Krajina

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Postavenie v rámci hospodárskeho subjektu [napr. jediný vlastník, partner, hlavný akcionár (vlastní viac ako 25 % akcií alebo kontrolný balík akcií)...]

Obchodný register

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak je vlastníkom (vlastníkmi) fyzická osoba (osoby):

Priezvisko(-á)

Meno(-á)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Doklad totožnosti

Číslo preukazu totožnosti/cestovného pasu:

Postavenie v rámci hospodárskeho subjektu [napr. jediný vlastník, partner, hlavný akcionár (vlastní viac ako 25 % akcií alebo kontrolný balík akcií)...]

 

 

 

 

 

 

 

Hospodársky subjekt musí poskytnúť informácie o právnických osobách žiadajúcich o vyššie uvedené colné kvóty, ktoré sú s ním prepojené v zmysle článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Číslo EORI spoločnosti

Názov spoločnosti

Adresa sídla: Ulica

Adresa sídla: Číslo

Adresa sídla: PSČ

Adresa sídla: Mesto/Obec

Adresa sídla: Krajina

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Právne postavenie

Prepojenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodársky subjekt musí poskytnúť informácie o fyzických osobách žiadajúcich o vyššie uvedené colné kvóty, ktoré sú s ním prepojené v zmysle článku 11 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760

Priezvisko(-á)

Meno(-á)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Doklad totožnosti

Číslo preukazu totožnosti/cestovného pasu:

Prepojenie

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra riadenia hospodárskeho subjektu

Uveďte zoznam osôb zastávajúcich funkciu člena predstavenstva/výkonného riaditeľa/finančného riaditeľa (v relevantných prípadoch) alebo zodpovedajúce funkcie v riadiacej štruktúre hospodárskeho subjektu. Uistite sa, že údaje v ďalej uvedenej tabuľke zodpovedajú informáciám uvedenými v dokumentoch predložených ako dôkaz o významnej hospodárskej činnosti. Ak sa do ďalej uvedenej tabuľky zaznamenajú nesprávne alebo neúplné informácie, uplatňujú sa sankcie stanovené v článku 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760.

Priezvisko(-á)

Meno(-á)

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Doklad totožnosti

Číslo preukazu totožnosti/cestovného pasu:

Funkcia v spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

Na účely ďalšieho spracovania vašej prihlášky vás žiadame o súhlas s týmito tvrdeniami:

1.

Poskytnuté informácie sú správne, úplné a aktuálne. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych informácií sa uplatňujú sankcie stanovené v článku 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760.

2.

Súhlasím so sprístupnením informácií Komisii, colným orgánom a orgánom členských štátov vydávajúcim licencie.

3.

Zaväzujem sa včas a v súlade s článkami 12 a 13 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/760 predložiť aktualizované informácie v prípade zmien štruktúry právneho subjektu.

Potvrďte, že súhlasíte s tromi uvedenými tvrdeniami:

 


Top