EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/560 z 23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/560

z 23. apríla 2020,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 v odvetví rybolovu a akvakultúry

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 175,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Odvetvie rybolovu a akvakultúry bolo obzvlášť ťažko zasiahnuté narušením trhu vyvolaným výrazným poklesom dopytu v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19. Uzavretie predajných miest, trhov, odbytísk a distribučných kanálov má za následok výrazný pokles cien a objemov. Pokles dopytu a cien v spojení so zraniteľnosťou a komplexnosťou dodávateľského reťazca spôsobili, že operácie rybárskych flotíl, ako aj lov a chov morských živočíchov zaznamenávajú straty. V dôsledku toho boli rybári nútení zostať v prístave a chovatelia rýb budú musieť v priebehu niekoľkých týždňov odhodiť alebo zničiť svoje produkty.

(2)

Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (2), by mal mať možnosť podporiť osobitné opatrenia do 31. decembra 2020, ktorými by sa zmiernil dopad výskytu ochorenia COVID-19 na odvetvie rybolovu a akvakultúry. Medzi uvedené opatrenia by mala patriť podpora na dočasné zastavenie rybolovných činností vrátane vnútrozemského rybolovu a rybárov loviacich z brehu, a na určité hospodárske straty výrobcov v odvetví akvakultúry a spracovateľských podnikov a v najvzdialenejších regiónoch za predpokladu, že tieto kroky sú dôsledkom výskytu ochorenia COVID-19. Medzi uvedené opatrenia by mali patriť aj poskytnutie prevádzkového kapitálu výrobcom v odvetví akvakultúry a spracovateľským podnikom a podpora pre organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov na uskladnenie produktov rybolovu a akvakultúry v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (3). Výdavky na operácie podporované uvedenými opatreniami by mali byť oprávnené od 1. februára 2020.

(3)

Zdroje, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z ENRF v rámci zdieľaného hospodárenia, by sa mali rozdeliť tak, aby sa zabezpečilo, že sa stanovia pevné sumy na kontrolu rybárstva a na zber vedeckých údajov, pričom sa umožní použitie 10 % z týchto súm na opatrenia týkajúce sa zmiernenia následkov výskytu ochorenia COVID-19 a na kompenzáciu dodatočných nákladov v najvzdialenejších regiónoch. Ostatné prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia by mali členské štáty prideliť na základe svojich potrieb.

(4)

Vzhľadom na závažné sociálno-ekonomické následky výskytu ochorenia COVID-19 a vzhľadom na potrebu likvidity v hospodárstve by malo byť možné podporovať dočasné zastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku krízy spojenej s výskytom ochorenia COVID-19, s maximálnou mierou spolufinancovania 75 % oprávnených verejných výdavkov.

(5)

Vzhľadom na potrebu flexibility pri prerozdeľovaní finančných zdrojov s cieľom riešiť následky výskytu ochorenia COVID-19 by sa na poskytovanie podpory pre dočasné zastavenie rybolovných činností spôsobené uvedeným výskytom ochorenia nemali obmedziť finančné výdavky. Nemalo by tým byť dotknuté existujúce obmedzenie finančných výdavkov platné pre ostatné prípady dočasného zastavenia rybolovných činností. Aj naďalej by mala platiť povinnosť odpočítať podporu poskytnutú na dočasné zastavenie od podpory udelenej na trvalé zastavenie rybolovných činností na to isté plavidlo. V prípade opatrení týkajúcich sa zmiernenia následkov výskytu ochorenia COVID-19 by sa mala požiadavka 120 dennej činnosti primerane znížiť pre vlastníkov plavidiel zaregistrovaných po dobu kratšiu ako dva roky a pre rybárov, ktorí začali pracovať pred menej ako dvoma rokmi pred žiadosťou o podporu.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť poskytnutia potrebnej podpory by malo byť možné rozšíriť rozsah zjednodušeného postupu tak, aby zahŕňal zmeny operačných programov súvisiacich s osobitnými opatreniami a súvisiace prerozdelenie finančných prostriedkov na účely riešenia následkov výskytu ochorenia COVID-19. Uvedený zjednodušený postup by mal zahŕňať zmeny potrebné na úplné vykonávanie príslušných opatrení vrátane ich zavedenia a opisu metód na výpočet podpory.

(7)

Vzhľadom na zásadnú úlohu, ktorú pri zvládaní krízovej situácie zohrávajú organizácie výrobcov, by sa strop na podporu plánov produkcie a marketingových plánov mal zvýšiť na 12 % priemernej ročnej hodnoty produkcie uvedenej na trh. Členské štáty by takisto mali mať v rámci uvedenej podpory možnosť poskytnúť organizáciám výrobcov preddavky do výšky 100 % finančnej podpory.

(8)

Náhle narušenie činností rybolovu a akvakultúry spôsobené výskytom ochorenia COVID-19 a z toho vyplývajúce riziko ohrozenia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry odôvodňuje zavedenie mechanizmu na uskladnenie produktov rybolovu a akvakultúry určených na ľudskú spotrebu. Cieľom uvedeného opatrenia je zamerať sa na podporu zvýšenia stability trhu, zmiernenie rizika plytvania alebo zmeny využitia takýchto produktov na iné potravinárske účely ako na ľudskú spotrebu a prispieť k zmierneniu vplyvu krízy na návratnosť produktov. Uvedený mechanizmus by mal výrobcom v odvetví rybolovu a akvakultúry umožniť používať rovnaké techniky uchovávania alebo konzervovania podobných druhov živočíchov, aby sa zabezpečilo zachovanie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi výrobcami.

(9)

Vzhľadom na náhly výskyt a rozsah poklesu dopytu po produktoch rybolovu a akvakultúry, ku ktorému došlo v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, by sa malo umožniť zvýšenie množstiev oprávnených na vyplatenie pomoci na skladovanie na 25 % ročných množstiev príslušných produktov ponúkaných na predaj príslušnou organizáciou výrobcov.

(10)

Aby mohli členské štáty rýchlo reagovať na náhly a nepredvídateľný výskyt ochorenia COVID-19, mali by byť oprávnené stanoviť pre svoje organizácie výrobcov spúšťacie ceny na spustenie mechanizmu uskladnenia. Uvedené spúšťacie ceny by sa mali stanoviť tak, aby sa zachovala spravodlivá hospodárska súťaž medzi prevádzkovateľmi.

(11)

Podpora z ENRF by mala byť dostupná aj pre opatrenia na kompenzáciu hospodárskych strát vyplývajúcich z výskytu ochorenia COVID-19, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov, a pri ich marketingu, najmä tých, ktoré vyplývajú z poklesu ceny rýb alebo zo zvýšených cien skladovania. Komisia by mala bezodkladne schváliť takéto opatrenia navrhnuté členskými štátmi.

(12)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zmieriť sociálny a hospodársky dopad výskytu ochorenia COVID-19 na odvetvie rybolovu a akvakultúry, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Vzhľadom na naliehavosť poskytnutia potrebnej podpory by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a naliehavú potrebu riešiť jeho sociálny a hospodársky dopad na odvetvie rybolovu a akvakultúry by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(15)

Nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 508/2014

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 sa mení takto:

1.

Článok 13 sa nahrádza takto:

Článok 13

Rozpočtové prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia

1.   Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky z ENRF na obdobie rokov 2014 až 2020 v rámci zdieľaného hospodárenia, sú vo výške 5 749 331 600 EUR v bežných cenách v súlade s ročným rozdelením stanoveným v prílohe II.

2.   Na kontrolné a presadzovacie opatrenia uvedené v článku 76 sa pridelí 580 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

3.   Na opatrenia týkajúce sa zberu údajov uvedené v článku 77 sa pridelí minimálne 520 000 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1.

4.   Prostriedky vo výške 192 500 000 EUR z rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 1 sa pridelia na kompenzáciu pre najvzdialenejšie regióny podľa hlavy V kapitoly V. Uvedená kompenzácia nepresiahne za jeden rok sumu:

a)

6 450 000 EUR pre Azory a Madeiru;

b)

8 700 000 EUR pre Kanárske ostrovy;

c)

12 350 000 EUR pre francúzske najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ.

5.   Členské štáty majú možnosť prostriedky dostupné podľa odsekov 2 a 3 pri využívaní vzájomne zamieňať.

6.   10 % rozpočtových prostriedkov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa môže prideliť na opatrenia týkajúce sa zmiernenia následkov výskytu ochorenia COVID-19.“;

2.

V článku 16 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Prostriedky, ktoré sú k dispozícii na záväzky členských štátov uvedené v článku 13 ods. 1 na obdobie rokov 2014 až 2020, ako je uvedené v tabuľke v prílohe II, sa určujú na základe týchto objektívnych kritérií:“

3.

Článok 22 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

zmien operačných programov týkajúcich sa podpory uvedenej v článku 33 ods. 1 písm. d), článku 35, článku 44 ods. 4a, článku 55 ods. 1 písm. b), článkov 57, 66 a 67 a článku 69 ods. 3 vrátane prerozdelenia finančných zdrojov na riešenie následkov výskytu ochorenia COVID-19.“

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na podporu uvedenú v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a článku 41 ods. 2.“

4.

V článku 25 ods. 3 sa úvodná časť nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5 tohto článku, celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c) a článku 34 a na výmenu alebo modernizáciu hlavných alebo pomocných motorov ako sa uvádza v článku 41 nepresiahne vyššiu z týchto dvoch prahových hodnôt:“

5.

Článok 33 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Z ENRF možno podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností v týchto prípadoch:

a)

vykonávania opatrení Komisie alebo núdzových opatrení členských štátov uvedených v článkoch 12 a 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo ochranných opatrení uvedených v článku 7 uvedeného nariadenia vrátane období biologickej obnovy;

b)

neobnovenia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo protokolov k nim;

c)

ak je dočasné zastavenie rybolovných činností ustanovené v pláne hospodárenia prijatom v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1967/2006 (*1) alebo s viacročným plánom prijatom podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pretože je potrebné na základe vedeckých odporúčaní zníženie rybolovného úsilia, aby sa dosiahli ciele uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 2 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

ak k dočasnému zastaveniu rybolovných činností dôjde medzi 1. februárom a 31. decembrom 2020 v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, a to aj v prípade plavidiel, ktoré lovia na základe dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa písmena d) prvého pododseku tohto odseku oprávnené od 1. februára 2020.

2.   Podporu uvedenú v odseku 1 prvom pododseku písm. a), b) a c) možno poskytnúť v období rokov 2014 až 2020 najviac po dobu šiestich mesiacov na plavidlo. Uvedené maximálne trvanie sa neuplatňuje na podporu uvedenú v písmene d) uvedeného pododseku.

(*1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).“"

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„3a.   Na účely odseku 1 písm. d) sa uplatňujú tieto odchýlky:

a)

odchylne od odseku 3 písm. a), ak je rybárske plavidlo zaregistrované v registri rybárskej flotily Únie menej ako dva roky k dátumu predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet dní rybolovných činností požadovaných pre toto uvedené plavidlo ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch;

b)

odchylne od odseku 3 písm. b), ak rybár pracuje na palube rybárskeho plavidla Únie menej ako dva roky pred dňom predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet pracovných dní požadovaný pre rybára ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch;

c)

odchylne od odseku 3 sa podpora udelí aj rybárom loviacim z brehu, ktorí pracovali aspoň 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o podporu. Ak rybár loviaci z brehu pracuje menej ako dva roky pred dňom predloženia žiadosti o podporu, členské štáty môžu vypočítať minimálny počet pracovných dní pre rybára ako podiel 120 dní v posledných dvoch kalendárnych rokoch.“;

6.

Článok 44 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Z EFNR sa môžu podporovať opatrenia na dočasné zastavenie rybolovných činností, ku ktorému došlo v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19, ako sa stanovuje v článku 33 ods. 1 písm. d), za podmienok stanovených v článku 33.“

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Na účely odsekov 1 a 4a:

a)

pod odkazmi na rybárske plavidlá, ktoré sa uvádzajú v článkoch 30, 32, 33, 38, 39, 41 a 42, sa rozumejú odkazy na plavidlá pôsobiace výlučne vo vnútrozemských vodách;

b)

pod odkazmi na morské prostredie, ktoré sa uvádzajú v článku 38, sa rozumejú odkazy na prostredie, v ktorom pôsobia vnútrozemské rybárske plavidlá.“

7.

Článok 55 sa nahrádza takto:

„Článok 55

Opatrenia v oblasti verejného zdravia

1.   Z EFNR sa môžu podporovať tieto systémy náhrad:

a)

kompenzácia pre chovateľov mäkkýšov za dočasné zastavenie zberu chovaných mäkkýšov, ak sa toto zastavenie uskutoční výlučne z dôvodu verejného zdravia;

b)

poskytnutie prevádzkového kapitálu a kompenzácia pre chovateľov v oblasti akvakultúry.

Kompenzácia uvedená v písmene b) prvého pododseku sa môže udeliť za dočasné zastavenie alebo zníženie produkcie a predaja alebo za dodatočné náklady na skladovanie, ku ktorému došlo medzi 1. februárom a 31. decembrom 2020 v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19.

2.   Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa môže udeliť iba v prípade, že pozastavenie zberu v dôsledku kontaminácie mäkkýšov je spôsobené rozmnožením planktónu produkujúceho toxíny alebo prítomnosťou planktónu, ktorý obsahuje biotoxíny a ak:

a)

kontaminácia trvá viac ako štyri mesiace nasledujúce po sebe, alebo

b)

strata vyplývajúca z pozastavenia zberu dosahuje viac ako 25 % ročného obratu daného podniku vypočítaného na základe priemerného obratu uvedeného podniku za tri kalendárne roky predchádzajúce roku, v ktorom sa zber pozastavil.

Na účely písmena b) prvého pododseku členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá výpočtu v prípade podnikov, ktorých činnosť trvá menej ako tri roky.

3.   Obdobie, počas ktorého je možné poskytovať kompenzáciu podľa odseku 1 písm. a), je maximálne 12 mesiacov počas celého programového obdobia. V riadne odôvodnených prípadoch ho možno raz predĺžiť o najviac ďalších 12 mesiacov na celkové obdobie najviac 24 mesiacov.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa odseku 1 písm. b) tohto článku oprávnené od 1. februára 2020.“

8.

V článku 66 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Podpora poskytovaná ročne každej organizácii výrobcov podľa tohto článku nepresiahne 12 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú uvedená organizácia výrobcov umiestnila na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov. Pre novú uznanú organizáciu výrobcov táto podpora nepresiahne 12 % priemernej ročnej hodnoty produkcie, ktorú jej členovia umiestnili na trh počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

4.   Dotknutý členský štát môže poskytnúť preddavok vo výške 50 % až 100 % finančnej podpory po schválení plánu produkcie a uvádzania na trh v súlade s článkom 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.“

9.

V článku 67 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak je potrebné reagovať na výskyt ochorenia COVID-19, z ENRF sa môže podporovať kompenzácia uznaných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, ktoré skladujú produkty rybolovu alebo akvakultúry uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1379/2013, alebo produkty patriace pod číselný znak KN 0302 ako sa uvádza v písmene a) prílohy I k uvedenému nariadeniu za predpokladu, že uvedené produkty skladujú v súlade s článkami 30 a 31 uvedeného nariadenia a za týchto podmienok:

a)

výška pomoci na skladovanie nepresiahne výšku technických a finančných nákladov na činnosti potrebné na stabilizáciu a skladovanie daných produktov;

b)

množstvo oprávnené na vyplatenie pomoci na skladovanie nepresiahne 25 % ročného množstva príslušných produktov ponúkaných na predaj organizáciou výrobcov;

c)

finančná podpora za rok nepresiahne 20 % priemernej ročnej hodnoty produkcie členov organizácie výrobcov umiestnenej na trh v období rokov 2017 – 2019.

Na účely písmena c) prvého pododseku, ak člen organizácie výrobcov neuviedol na trh v období rokov 2017 až 2019 žiadnu produkciu, zohľadní sa priemerná ročná hodnota produkcie umiestnenej na trh v prvých troch rokoch produkcie uvedeného člena.

2.   Podpora uvedená v odseku 1 sa ukončí do 31. decembra 2020.

V súlade s článkom 65 ods. 9 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a odchylne od prvého pododseku uvedeného článku sú výdavky na operácie podporované podľa tohto článku oprávnené od 1. februára 2020.“

10.

V článku 69 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Z ENRF sa môže podporovať poskytovanie prevádzkového kapitálu a kompenzácií spracovateľským podnikom v rozsahu pôsobnosti stanovenom v článku 55 ods. 1 písm. b) druhom pododseku pre chovateľov v odvetví akvakultúry.“

11.

V článku 70 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Z ENRF sa môže podporovať kompenzácia dodatočných nákladov, ktoré prevádzkovateľom vznikli pri rybolove, chove, spracovaní určitých produktov rybolovu a akvakultúry z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ, a pri ich marketingu.

Z ENRF sa môžu podporovať aj opatrenia na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, najmä tých, ktoré vyplývajú z poklesu ceny rýb alebo zo zvýšenia nákladov na skladovanie.“

12.

V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty môžu zmeniť obsah plánu kompenzácií uvedeného v odseku 1. Členské štáty predložia takéto zmeny Komisii. Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jej rozhodnutie, či schváli uvedené zmeny. Ak sa zmeny týkajú opatrení na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 podľa článku 70 ods. 1 druhého pododseku, Komisia prijme takéto vykonávacie akty do 15 dní od predloženia zmeny. Bez ohľadu na odsek 4 tohto článku, vykonávacie akty týkajúce sa opatrení na kompenzáciu hospodárskych strát v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 takisto stanovia metódy výpočtu dodatočných nákladov a metódy vykonávania členskými štátmi.“

13.

V článku 79 sa vypúšťa odsek 2.

14.

V článku 94 ods. 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

50 % oprávnených verejných výdavkov v prípade podpory uvedenej v článku 33 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a článku 41 ods. 2.“

15.

V článku 95 ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

operácia sa týka podpory podľa článku 33 alebo 34 alebo kompenzácie podľa článku 54, článku 55, alebo článku 56 alebo článku 69 ods. 3.“.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1379/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 sa mení takto:

1.

V článku 8 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„f)

riadenie dočasného uskladnenia produktov akvakultúry v súlade s článkami 30 a 31 tohto nariadenia.“

2.

Článok 30 sa nahrádza takto:

Článok 30

Mechanizmus uskladnenia

Organizácie výrobcov v odvetví rybolovu a akvakultúry môžu získať finančnú podporu na uskladnenie produktov uvedených v prílohe II alebo produktov patriacich pod číselný znak KN 0302 ako sa uvádza v písmene a) prílohy I k tomuto nariadeniu za predpokladu, že:

a)

sú splnené podmienky pre pomoc na uskladnenie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (*2);

b)

organizácie výrobcov v odvetví rybárstva uviedli produkty na trh, a nenašiel sa pre ne kupec pri spúšťacej cene uvedenej v článku 31;

c)

v relevantných prípadoch produkty spĺňajú spoločné obchodné normy stanovené v súlade s článkom 33 a majú primeranú kvalitu na ľudskú spotrebu;

d)

produkty sú stabilizované alebo spracované a uskladnené v nádržiach alebo klietkach zmrazením, a to buď na palube plavidla alebo v zariadení na pevnine, nasolené, sušené, marinované, alebo prípadne varené a pasterizované, bez ohľadu na to, či produkty sú porciované, nakrájané alebo majú prípadne odstránenú hlavu;

e)

produkty akvakultúry sa neskladujú živé;

f)

produkty sa po uskladnení neskôr znova uvedú na trh na ľudskú spotrebu, a

g)

produkty zostávajú uskladnené aspoň päť dní.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

3.

Článok 31 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pred začiatkom každého roka môže každá organizácia výrobcov individuálne navrhnúť cenu spúšťajúcu mechanizmus uskladnenia uvedený v článku 30 pre produkty uvedené v prílohe II alebo produkty patriace pod číselný znak KN 0302 ako sa uvádza v písmene a) prílohy I k tomuto nariadeniu.“

b)

dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Ak členský štát nestanovil spúšťacie ceny podľa odseku 4 pred výskytom ochorenia COVID-19, uvedený členský štát bezodkladne určí príslušné spúšťacie ceny na základe kritérií uvedených v odsekoch 2 a 3. Ceny sa sprístupnia verejnosti.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. apríla 2020

Za Európsky parlament

predseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. apríla 2020.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5. 2014, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).


Top