EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0531

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/531 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

C/2020/2404

OJ L 119, 17.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/531/oj

17.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531

zo 16. apríla 2020,

ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty od 16. októbra do 30. novembra vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2), a až do výšky 75 %, pokiaľ ide o podporné opatrenia týkajúce sa plôch a zvierat podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (3).

(2)

V článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovuje, že platby uvedené v odseku 1 uvedeného článku vrátane preddavkov na priame platby sa uskutočnia až po ukončení administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať podľa článku 74 uvedeného nariadenia. Pokiaľ však ide o podporné opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa plôch a zvierat, v článku 75 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa umožňuje vyplatenie preddavkov po ukončení administratívnych kontrol podľa článku 59 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Vzhľadom na súčasnú situáciu vyplývajúcu z pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 a vzhľadom na rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch sa vo všetkých členských štátoch vyskytli mimoriadne administratívne ťažkosti. Z dôvodu týchto ťažkostí by sa mohlo vykonávanie kontrol a následná platba pomoci oneskoriť. Zároveň sú poľnohospodári zraniteľní v prípade narušenia ekonomiky spôsobeného pandémiou a dochádza u nich k finančným ťažkostiam a problémom s peňažným tokom.

(4)

Vzhľadom na mimoriadny charakter týchto okolností je potrebné uvedené ťažkosti zmierniť a zaviesť preto výnimku z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť členským štátom vyplácať prijímateľom za rok 2020 vyššiu úroveň preddavkov.

(5)

Okrem toho je vzhľadom na bezprecedentné výnimočné okolnosti potrebné zaviesť výnimku z článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s cieľom umožniť vyplácanie preddavkov na priame platby po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (4). Je však nevyhnutné, aby takáto výnimka nebránila správnemu finančnému riadeniu a požiadavke na dostatočnú mieru záruky. Členské štáty, ktoré uvedenú výnimku využijú, sú zodpovedné za prijatie všetkých opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby sa zabránilo nadmerným platbám a aby boli prípadné neoprávnené sumy rýchlo a skutočne vrátené. Navyše by sa na využitie uvedenej výnimky malo v rozpočtovom roku 2021 vzťahovať manažérske vyhlásenie uvedené v článku 7 ods. 3 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy, Výboru pre priame platby a Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty za rok nároku 2020 vyplácať preddavky do výšky 70 % v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, a až do výšky 85 % v prípade podpory poskytnutej v rámci rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 2

Odchylne od článku 75 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty za rok nároku 2020 vyplácať preddavky v prípade priamych platieb uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 po ukončení administratívnych kontrol, ako sa uvádza v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 3

V prípade členských štátov, ktoré uplatňujú článok 2 tohto nariadenia, musí manažérske vyhlásenie, ktoré sa má vypracovať podľa článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, obsahovať v rozpočtovom roku 2021 potvrdenie, že sa zabránilo nadmerným platbám prijímateľom a neoprávnené sumy boli na základe overenia všetkých potrebných informácií rýchlo a skutočne vrátené.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2020

Za Komisiu

Ursula VON DER LEYEN

Predsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top