EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0127

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/127 z 29. januára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

PE/95/2019/REV/1

OJ L 27, 31.1.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/127/oj

31.1.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/127

z 29. januára 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (3) sa stanovuje, že ročný strop výdavkov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) tvoria maximálne sumy stanovené podľa nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (4). Podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa má v prípade potreby určiť úroveň úpravy finančnej disciplíny s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržali ročné stropy stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 na financovanie trhových výdavkov a priamych platieb na obdobie 2014 – 2020. V nariadení (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa nestanovujú stropy na rozpočtové roky po roku 2020. S cieľom zabezpečiť, aby sa strop financovania trhových výdavkov a priamych platieb dodržiaval aj v rozpočtových rokoch po roku 2020 je potrebné, aby sa v článku 16 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 odkazovalo vzhľadom na dané roky na sumy stanovené v rámci EPZF v nariadení, ktoré má Rada prijať podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) na roky 2021 – 2027.

(2)

Pružnosť medzi piliermi je voliteľný presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka. Podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) členské štáty môžu využiť uvedenú pružnosť, pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2019. S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty mohli zachovať svoju vlastnú stratégiu, sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 (6) predĺžila pružnosť medzi piliermi na kalendárny rok 2020, to znamená na rozpočtový rok 2021. Podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je v súčasnosti možné presunúť sumy z programu rozvoja vidieka na priame platby, a to ako percentuálny podiel sumy pridelenej na podporu financovanú zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) v rozpočtovom roku 2021 na základe právnych predpisov Únie prijatých po tom, ako Rada prijme príslušné nariadenie podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ. Predmetné právne predpisy Únie ešte nebudú prijaté v čase, keď členské štáty budú musieť oznámiť svoje rozhodnutia o presune prostriedkov, a preto je vhodné umožniť pokračovanie uplatňovania pružnosti a stanoviť maximálnu sumu, ktorú možno presunúť.

Maximálna absolútna suma na členský štát sa počíta na základe maximálnych percentuálnych podielov stanovených v článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplatniteľných na sumy, ktoré sa majú prideliť na podporu typov intervencií na rozvoj vidieka podľa návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, predloženého Komisiou, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.

(3)

Členské štáty mali v súlade s článkom 53 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 možnosť do 1. augusta 2019 preskúmať percentuálny podiel svojho vnútroštátneho stropu priamych platieb, ktorý prideľujú na dobrovoľnú viazanú podporu, ako aj svoje podrobné rozhodnutia o podpore v období od kalendárneho roka 2020. Členské štáty oznámia len svoje prípadné rozhodnutie o presune prostriedkov z priamych platieb do rozvoja vidieka do 31. decembra 2019 a rozhodnutie o presune prostriedkov z rozvoja vidieka do priamych platieb krátko nato. Takéto rozhodnutie však ovplyvní ich vnútroštátny strop priamych platieb na kalendárny rok 2020. V záujme zachovania konzistentnosti medzi podrobnými rozhodnutiami o podpore a rozpočtovým stropom dobrovoľnej viazanej podpory je vhodné členským štátom povoliť preskúmať percentuálny podiel pridelený na dobrovoľnú viazanú podporu, a to v rozsahu potrebnom na prispôsobenie sa svojmu rozhodnutiu vzťahujúcemu sa na pružnosť medzi piliermi, ako aj podrobné rozhodnutia o podpore. Príslušná lehota na oznámenia by preto takisto mala byť krátko po 31. decembri 2019. Vzhľadom na to, že predmetné preskúmanie je obmedzené na rozsah, ktorý členské štáty potrebujú na prispôsobenie sa svojmu rozhodnutiu vzťahujúcemu sa na pružnosť medzi piliermi, členské štáty by vo svojich oznámeniach mali vysvetliť súvislosť medzi preskúmaním a daným rozhodnutím.

(4)

Nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

S cieľom umožniť, aby sa zmeny stanovené v tomto nariadení uplatňovali čo najskôr, mala by sa uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, ZFEÚ a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(6)

S cieľom umožniť, aby sa zmeny stanovené v tomto nariadení uplatňovali čo najskôr, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa mení takto:

1.

V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ročný strop výdavkov v rámci EPZF zodpovedá maximálnym sumám stanoveným pre predmetný fond v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ako aj v nariadení, ktoré má prijať Rada podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ na roky 2021 až 2027.“

2.

V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   S cieľom zabezpečiť dodržiavanie ročných stropov uvedených v článku 16 na financovanie trhových výdavkov a priamych platieb sa určí úroveň úpravy priamych platieb v prípade, že z odhadov financovania opatrení financovaných v rámci tohto podstropu pre daný rozpočtový rok vyplýva, že daný ročný strop bude prekročený.“

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 sa mení takto:

1.

V článku 14 ods. 2 sa šiesty pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty sa môžu do 8. februára 2020 rozhodnúť sprístupniť na kalendárny rok 2020 ako priame platby sumu, ktorá nepresahuje sumu stanovenú v prílohe VIa. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporu financovanú z EPFRV v rozpočtovom roku 2021. Uvedené rozhodnutie sa Komisii oznámi do 8. februára 2020 a stanoví sa v ňom suma, ktorá sa má presunúť.“

2.

V článku 53 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Členské štáty môžu do 1. augusta ktoréhokoľvek roka prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa tejto kapitoly.

Členské štáty môžu do 8. februára 2020 preskúmať aj svoje rozhodnutie podľa tejto kapitoly do rozsahu potrebného na prispôsobenie sa rozhodnutiu o pružnosti medzi piliermi na kalendárny rok 2020 prijatých v súlade s článkom 14.

Členské štáty sa môžu prostredníctvom preskúmania podľa prvého a druhého pododseku tohto odseku rozhodnúť, že s účinnosťou od nasledujúceho roka:

a)

ponechajú nezmenené, zvýšia alebo znížia percentuálne podiely stanovený podľa odsekov 1, 2 a 3 v rámci limitov, ktoré sú v nich prípadne stanovené, alebo ponechajú nezmenený alebo znížia percentuálny podiel stanovený podľa odseku 4;

b)

zmenia podmienky poskytovania podpory;

c)

prestanú poskytovať podporu na základe tejto kapitoly.

Členské štáty Komisii oznamujú všetky rozhodnutia súvisiace s preskúmaním podľa prvého a druhého pododseku tohto odseku do dátumov uvedených v daných pododsekoch. Oznámenie o rozhodnutí súvisiacom s preskúmaním podľa druhého pododseku tohto odseku musí obsahovať vysvetlenie súvislosti medzi preskúmaním a rozhodnutím o pružnosti medzi piliermi na kalendárny rok 2020 prijatým v súlade s článkom 14.“

3.

Vkladá sa príloha VIa, ktorej znenie sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

N. BRNJAC


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2019 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. decembra 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. januára 2020.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 z 13. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2019, s. 14).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VIa

MAXIMÁLNE SUMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 14 ODS. 2

(v EUR)

Belgicko

10 076 707

Bulharsko

70 427 849

Česko

38 815 980

Dánsko

11 371 893

Nemecko

148 488 749

Estónsko

21 968 972

Írsko

39 700 643

Grécko

76 438 741

Španielsko

250 300 720

Francúzsko

181 388 880

Chorvátsko

42 201 225

Taliansko

190 546 556

Cyprus

2 398 093

Lotyšsko

29 326 817

Litva

48 795 629

Luxembursko

1 843 643

Maďarsko

62 430 371

Malta

1 831 098

Holandsko

10 972 679

Rakúsko

72 070 055

Poľsko

329 472 633

Portugalsko

123 303 715

Rumunsko

241 375 835

Slovinsko

15 337 318

Slovensko

56 920 680

Fínsko

73 005 307

Švédsko

52 887 719


Top