EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Text s významom pre EHP)

PE/87/2019/REV/1

Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088

z 27. novembra 2019

o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 prijalo nový globálny rámec udržateľného rozvoja: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“), ktorej základom sú ciele udržateľného rozvoja. V oznámení Komisie z 22. novembra 2016 o ďalších krokoch smerom k udržateľnej budúcnosti Európy sa prepájajú ciele udržateľného rozvoja s politickým rámcom Únie s cieľom zabezpečiť, aby všetky opatrenia a politické iniciatívy Únie – v rámci Únie i celosvetovo – už od začiatku prihliadali na tieto ciele. V svojich záveroch z 20. júna 2017 rada potvrdila odhodlanie Únie a jej členských štátov vykonávať Agendu 2030 naplno koherentným, komplexným, integrovaným a účinným spôsobom a v úzkej spolupráci s partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami.

(2)

Prechod na nízkouhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja je kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Parížska dohoda prijatá na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „Parížska dohoda“), ktorú Únia schválila 5. októbra 2016 (3) a ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, sa zameriava na posilnenie reakcie na zmenu klímy, okrem iného aj zosúladením finančných tokov s prechodom na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný proti zmene klímy.

(3)

Na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a výrazne zníženie rizík a vplyvov zmeny klímy je globálnym cieľom udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a vyvíjať úsilie o obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C oproti predindustriálnym úrovniam.

(4)

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), 2009/138/ES (5), 2011/61/EÚ (6), 2013/36/EÚ (7), 2014/65/EÚ (8), (EÚ) 2016/97 (9), (EÚ) 2016/2341 (10), a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 (11), (EÚ) č. 346/2013 (12), (EÚ) 2015/760 (13) a (EÚ) 2019/1238 (14)majú spoločný cieľ zjednodušiť začatie a vykonávanie činností v prípade podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „PKIPCP“), úverových inštitúcií, správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“), ktorí spravujú alebo uvádzajú na trh alternatívne investičné fondy, vrátane európskych dlhodobých investičných fondov (ďalej len „ELTIF“), poisťovní, investičných spoločností, sprostredkovateľov poistenia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“), správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu („správcovia EuVECA“), správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania („správcovia EuSEF“), ako aj poskytovateľov celoeurópskych osobných dôchodkových produktov (ďalej len „PEPP“). Uvedenými smernicami a nariadeniami sa zabezpečuje jednotnejšia ochrana konečných investorov a uľahčuje sa im využívanie širokej škály finančných produktov, pričom sa zároveň stanovujú pravidlá, ktoré umožňujú konečným investorom prijímať informované investičné rozhodnutia.

(5)

Zverejňovanie informácií pre konečných investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o udržateľných investičných cieľoch, alebo o podpore environmentálnych alebo sociálnych vlastností, v rámci investičného rozhodovania a v rámci poradenstva sprostredkovateľov nie je dostatočne rozvinuté, pretože takéto zverejňovanie ešte nepodlieha harmonizovaným požiadavkám.

(6)

Výnimkou z tohto nariadenia týkajúcou sa finančných poradcov, ktorí zamestnávajú menej ako tri osoby, by nemalo byť dotknuté uplatňovanie ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa transponujú smernice 2014/65/EÚ a (EÚ) 2016/97, a najmä pravidiel týkajúcich sa investičného a poistného poradenstva. Preto hoci takíto poradcovia nie sú povinní poskytovať informácie v súlade s týmto nariadením, musia pri svojom poradenstve zohľadniť a začleniť doň riziká ohrozujúce udržateľnosť.

(7)

Subjekty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by v závislosti od povahy svojich činností mali dodržiavať pravidlá pre účastníkov finančného trhu, ak tvoria finančné produkty, a mali by dodržiavať pravidlá pre finančných poradcov, ak poskytujú investičné poradenstvo alebo poistné poradenstvo. Preto by sa mali tieto subjekty v situáciách, keď súčasne vykonávajú aj činnosti účastníkov finančného trhu aj činnosti finančných poradcov, považovať za účastníkov finančného trhu, ak konajú ako tvorcovia finančných produktov vrátane poskytovania správy portfólia, a za finančných poradcov, ak poskytujú investičné alebo poistné poradenstvo.

(8)

Keďže Únia stále viac čelí katastrofickým a nepredvídateľným dôsledkom zmeny klímy, vyčerpaniu zdrojov a iným problémom súvisiacim s udržateľnosťou, je potrebné naliehavo podniknúť kroky s cieľom mobilizovať kapitál nielen prostredníctvom verejných politík, ale aj prostredníctvom sektora finančných služieb. Od účastníkov finančného trhu a finančných poradcov by sa preto malo požadovať zverejňovanie konkrétnych informácií o ich prístupoch k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť.

(9)

Je pravdepodobné, že ak nebudú existovať harmonizované pravidlá Únie týkajúce sa zverejňovania informácií o udržateľnosti pre konečných investorov, na vnútroštátnej úrovni sa budú aj naďalej prijímať rozdielne opatrenia a v rôznych sektoroch finančných služieb by mohli pretrvávať rozdielne prístupy. Takéto rozdielne opatrenia a prístupy by naďalej spôsobovali významné narúšanie hospodárskej súťaže vyplývajúce z významných rozdielov v normách zverejňovania informácií. Súbežný rozvoj trhovo orientovaných postupov na základe komerčných priorít, ktoré prinášajú rozdielne výsledky, navyše v súčasnosti vyvoláva ďalšiu fragmentáciu trhu a mohol by ešte viac prehĺbiť nedostatky vo fungovaní vnútorného trhu v budúcnosti. Rozdielne normy zverejňovania informácií a trhovo orientované postupy veľmi sťažujú porovnateľnosť rôznych finančných produktov, vytvárajú nerovnaké podmienky medzi týmito produktmi a medzi distribučnými kanálmi a spôsobujú ďalšie prekážky na vnútornom trhu. Takéto rozdiely by mohli byť mätúce aj pre konečných investorov a mohli by narušiť ich investičné rozhodnutia. Existuje riziko, že pri zabezpečovaní súladu s Parížskou dohodou členské štáty prijmú rozdielne vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli vytvárať prekážky brániace bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobovať ujmu účastníkom finančného trhu a finančným poradcom. Nedostatok harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa transparentnosti okrem toho konečným investorom sťažuje účinné porovnávanie rôznych finančných produktov v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o ich environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia a udržateľné investičné ciele. Preto je potrebné riešiť existujúce prekážky fungovania vnútorného trhu a zvýšiť porovnateľnosť finančných produktov s cieľom vyhnúť sa pravdepodobným budúcim prekážkam.

(10)

Cieľom tohto nariadenia je znížiť informačné asymetrie vo vzťahu medzi zastúpeným a zástupcom, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, presadzovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností, a udržateľné investície tým, že sa od účastníkov finančného trhu a finančných poradcov požaduje, aby prostredníctvom predzmluvného a priebežného zverejňovania informácií konečným investorom, ktorí pôsobia ako zástupcovia týchto koncových investorov (zastúpených).

(11)

Týmto nariadením sa dopĺňajú požiadavky na zverejňovanie stanovené v smerniciach 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97, (EÚ) 2016/2341, a nariadeniach (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013, (EÚ) 2015/760 a (EÚ) 2019/1238, ako aj vo vnútroštátnom práve, ktorým sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty. S cieľom zabezpečiť riadny a účinný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia by sa členské štáty mali spoliehať na už určené príslušné orgány podľa uvedených pravidiel.

(12)

V nariadení sa zachováva požiadavka na účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, aby konali v najlepšom záujme konečných investorov a požiadavka aby okrem iného pred realizovaním investície postupovali s náležitou starostlivosťou, ako sa stanovuje v smerniciach 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97, (EÚ) 2016/2341, a nariadeniach (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 ako aj vo vnútroštátnom práve, ktorým sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by na to, aby si splnili svoje povinnosti vyplývajúce z uvedených pravidiel, mali do svojich postupov vrátane úkonov náležitej starostlivosti zahrnúť a mali by nepretržite posudzovať nielen všetky relevantné finančné riziká, ale tiež všetky relevantné riziká vrátane všetkých rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré by mohli mať relevantný zásadný negatívny vplyv na finančný výnos investície alebo na poradenstvo. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by preto mali vo svojich politikách uviesť, ako tieto riziká začleňujú, a tieto politiky zverejniť.

(13)

V tomto nariadení sa vyžaduje, aby účastníci finančného trhu a finanční poradcovia, ktorí poskytujú investičné poradenstvo alebo poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení (ďalej len „IBIP“), bez ohľadu na formu finančných produktov a cieľový trh, zverejnili písomné politiky týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zabezpečili transparentnosť začlenenia takýchto rizík.

(14)

Riziko ohrozujúce udržateľnosť znamená environmentálnu a sociálnu udalosť či stav alebo udalosť či stav v oblasti správy a riadenia, ktoré by v prípade, že nastanú, mohli mať negatívny zásadný vplyv na hodnotu investície, ako sa uvádza v odvetvových právnych predpisoch, najmä v smerniciach 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97, (EÚ) 2016/2341, alebo v delegovaných aktoch a regulačných technických predpisoch, ktoré sa podľa nich prijali.

(15)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté pravidlá pre začlenenie rizík podľa smerníc 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97, (EÚ) 2016/2341, a nariadení (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 ako ani podľa vnútroštátneho práva, ktorými sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty vrátane okrem iného príslušných uplatniteľných kritérií primeranosti, ako sú veľkosť, vnútorná organizácia a povaha, rozsah a komplexnosť dotknutých činností. Cieľom tohto nariadenia je dosiahnuť vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým účastníci finančného trhu a finanční poradcovia začleňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodnutí a investičného alebo poistného poradenstva. Ak posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť vedie k záveru, že neexistujú riziká ohrozujúce udržateľnosť, ktoré by sa pre daný finančný produkt mohli považovať za relevantné, príslušné dôvody by sa mali vysvetliť. Ak posúdenie vedie k záveru, že uvedené riziká sú relevantné, rozsah, v akom by riziká ohrozujúce udržateľnosť mohli mať vplyv na výsledky finančného produktu, by sa mal zverejniť či už z kvalitatívneho alebo kvantitatívneho hľadiska. Posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a súvisiace predzmluvné zverejňovanie informácií zo strany účastníkov finančného trhu by sa malo zohľadniť v predzmluvnom zverejňovaní informácií zo strany finančných poradcov. Finanční poradcovia by pred poskytnutím poradenstva mali zverejniť, ako zohľadňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť pri postupe výberu finančného produktu, ktorý sa ponúka konečným investorom, a to bez ohľadu na preferencie konečných investorov týkajúce sa udržateľnosti. Týmto by nemalo byť dotknuté uplatňovanie ustanovení vnútroštátneho práva, ktorými sa transponujú smernice 2014/65/EÚ a (EÚ) 2016/97, najmä povinností účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, pokiaľ ide o správu a riadenie produktu, posúdenie vhodnosti a primeranosti a testovanie požiadaviek a potrieb.

(16)

Investičné rozhodnutia a poradenstvo by mohli spôsobiť negatívne, zásadné alebo pravdepodobne zásadné účinky na faktory udržateľnosti, mohli by k nim prispieť alebo s nimi priamo súvisieť.

(17)

S cieľom zabezpečiť koherentné a konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia je potrebné ustanoviť harmonizované vymedzenie pojmu „udržateľné investície“, podľa ktorého spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy, pričom je zabezpečené dodržiavanie zásady predbežnej opatrnosti „nespôsobiť významnú škodu“, aby sa významne nenarušil environmentálny ani sociálny cieľ.

(18)

Ak účastníci finančného trhu s náležitým ohľadom na svoju veľkosť, povahu a rozsah svojich činností, ako aj vzhľadom na typy finančných produktov, ktoré sprístupňujú, zohľadnia hlavné zásadné alebo pravdepodobne zásadné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, mali by do svojich postupov vrátane postupov náležitej starostlivosť začleniť postupy na zohľadnenie hlavných nepriaznivých vplyvov popri relevantných finančných rizikách a relevantných rizikách ohrozujúcich udržateľnosť. Informácie o takýchto postupoch môžu obsahovať opis, ako účastníci finančného trhu vykonávajú svoje povinnosti vyplývajúce z ich funkcie a súvisiace s udržateľnosťou alebo iné záväzky akcionárov. Účastníci finančného trhu by na svojich webových sídlach mali uverejniť informácie o týchto postupoch a opis hlavných nepriaznivých vplyvov. V tejto súvislosti by spoločný výbor Európskeho orgánu pre bankovníctvo zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (15) (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (16) (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (17) (ESMA) (ďalej len „spoločný výbor“) a účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mali zohľadniť usmernenie o náležitej starostlivosti v záujme zodpovedného obchodného správania, ktoré vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ako aj zásady zodpovedného investovania, ktoré podporuje Organizácia Spojených národov.

(19)

Zohľadnenie faktorov udržateľnosti v investičnom rozhodovacom procese a poradenstve môže priniesť výhody aj nad rámec finančných trhov. Môže zvýšiť odolnosť reálnej ekonomiky a stabilitu finančného systému. Pri tom môže v konečnom dôsledku ovplyvniť aj rizikový profil finančných produktov. Preto je veľmi dôležité, aby účastníci finančného trhu a finanční poradcovia poskytovali potrebné informácie s cieľom umožniť konečným investorom prijímať informované investičné rozhodnutia.

(20)

Účastníci finančného trhu, ktorí zohľadnia hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, by v súvislosti s každým finančným produktom mali zverejniť stručné predzmluvné informácie, v kvalitatívnom alebo kvantitatívnom vyjadrení, o tom, ako sa zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy, ako aj vyhlásenie, že informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sú k dispozícii v rámci priebežne podávaných správ. Hlavné nepriaznivé vplyvy by sa mali chápať ako tie vplyvy investičných rozhodnutí a poradenstva, ktoré vedú k negatívnym účinkom na faktory udržateľnosti.

(21)

Doposiaľ sa vyvinuli udržateľné produkty s rôznymi stupňami ambície. Preto je na účely predzmluvného zverejňovania informácií a zverejňovania informácií v pravidelných správach dôležité rozlišovať medzi požiadavkami na finančné produkty s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami, a finančnými produktmi, ktoré podporujú pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť. V dôsledku toho by účastníci finančného trhu mali v súvislosti s finančnými produktmi s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosťami zverejniť, či a akým spôsobom je určený index, index udržateľnosti alebo hlavný index s týmito vlastnosťami zosúladený, a ak sa nepoužíva žiadna referenčná hodnota, aj informácie o tom, ako sa napĺňajú vlastnosti udržateľnosti finančného produktu. Pokiaľ ide o finančné produkty, ktorých cieľom je pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť, účastníci finančného trhu by mali zverejniť, ktorú referenčnú hodnotu týkajúcu sa udržateľnosti používajú na meranie udržateľnej výkonnosti, a ak sa nepoužíva žiadna referenčná hodnota, vysvetliť, ako sa plní udržateľný cieľ. Uvedené zverejňovania by mali byť súčasťou výročných správ.

(22)

Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá odmeňovania alebo posudzovania výkonnosti zamestnancov účastníkov finančného trhu a finančných poradcov podľa smerníc 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97, (EÚ) 2016/2341, a nariadení (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 ani vykonávacie akty a vnútroštátne právo, ktorými sa riadia osobné a individuálne dôchodkové produkty vrátane okrem iného príslušných uplatniteľných kritérií proporcionality, ako sú veľkosť, vnútorná organizácia a povaha, rozsah a komplexnosť dotknutých činností. Je však vhodné dosiahnuť väčšiu transparentnosť z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska v oblasti politík odmeňovania účastníkov finančného trhu a finančných poradcov, pokiaľ ide o ich investičné alebo poistné poradenstvo, ktorými sa podporuje zdravé a účinné riadenie rizika v súvislosti s rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť, pričom štruktúrou odmeňovania sa nenabáda na nadmerné riskovanie v súvislosti s rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť a je prepojená s výkonnosťou upravenou podľa rizika.

(23)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a informovať konečných investorov by sa prístup k informáciám o tom, ako účastníci finančného trhu a finanční poradcovia začleňujú relevantné, zásadné alebo pravdepodobne zásadné riziká ohrozujúce udržateľnosť do svojich investičných rozhodovacích postupov vrátane organizačných aspektov, aspektov riadenia rizika a aspektov správy a riadenia a do svojich poradných postupov, mal regulovať tak, že sa od uvedených subjektov bude požadovať, aby uchovávali stručné informácie o uvedených politikách na svojich webových sídlach.

(24)

V súčasných požiadavkách na zverejňovanie informácií v práve Únie sa nevyžaduje povinnosť zverejniť všetky informácie potrebné na riadne informovanie konečných investorov o vplyve ich investícií v súvislosti s udržateľnosťou prostredníctvom finančných produktov s environmentálnymi alebo sociálnymi vlastnosti, alebo finančných produktov, ktoré sledujú ciele udržateľnosti. Preto je vhodné stanoviť špecifickejšie a štandardizované požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúce sa takýchto investícií. Napríklad celkový vplyv finančných produktov súvisiaci s udržateľnosťou by sa mal pravidelne oznamovať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre meranie zvoleného udržateľného investičného cieľa. Ak sa ako referenčná hodnota určil príslušný index, na účely porovnania by sa mali uvedené informácie poskytovať aj pre určený index, ako aj pre všeobecný trhový index. Ak správcovia EuSEF sprístupňujú informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, ktorý má daný fond za cieľ, dosiahnutých celkových sociálnych výsledkoch a súvisiacich metódach použitých v súlade s nariadením (EÚ) č. 346/2013, tak môžu v relevantných prípadoch využívať takéto informácie na účely zverejňovania informácií podľa tohto nariadenia.

(25)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (18) sa ukladajú povinnosti v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o environmentálne a sociálne záležitosti a záležitosti správy a riadenia spoločností v nefinančnom výkazníctve. Forma a prezentácia požadované uvedenou smernicou nie sú vždy vhodné na to, aby ich účastníci finančného trhu a finanční poradcovia používali priamo pri komunikácii s konečnými investormi. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by mali mať možnosť použiť informácie podľa potreby v správach o hospodárení a nefinančných výkazoch na účely tohto nariadenia v súlade s uvedenou smernicou.

(26)

Na zabezpečenie spoľahlivosti informácií uverejnených na webových sídlach účastníkov finančného trhu a finančných poradcov by sa takéto informácie mali priebežne aktualizovať a akékoľvek revízie alebo zmeny takýchto informácií by sa mali jasne vysvetliť.

(27)

Hoci sa toto nariadenie nevzťahuje na vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty sa čím ďalej tým viac otvárajú časti správy povinných dôchodkových plánov v rámci svojich systémov sociálneho zabezpečenia účastníkom finančného trhu alebo iným subjektom súkromného práva, že takéto systémy sú vystavené rizikám ohrozujúcim udržateľnosť, a mohli by zohľadniť nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť, presadzovať environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo realizovať udržateľné investície by členské štáty mali mať možnosť toto nariadenie uplatňovať, pokiaľ ide o takéto systémy, aby zmiernili informačnú asymetriu.

(28)

Týmto nariadením by sa členským štátom nemalo brániť v tom, aby prijali alebo ponechali v platnosti prísnejšie ustanovenia vzťahujúce sa na uverejňovanie politík v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a na zverejňovanie ďalších informácií pre konečných investorov, ktoré sa týkajú rizík ohrozujúcich udržateľnosť za predpokladu, že dotknutí účastníci finančného trhu a finanční poradcovia majú svoje ústredia na ich území. Takéto ustanovenia by však nemali brániť účinnému uplatňovaniu tohto nariadenia alebo dosiahnutiu jeho cieľov.

(29)

Podľa smernice (EÚ) 2016/2341 sa od IZDZ už vyžaduje, aby uplatňovali pravidlá týkajúce sa správy a riadenia rizík pri svojich investičných rozhodnutiach a posúdeniach rizika s cieľom zabezpečiť kontinuitu a pravidelnosť. Investičné rozhodnutia a posúdenie relevantných rizík vrátane environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia by sa mali uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad so záujmami členov a poberateľov dávok IZDZ. EIOPA by mal vydať usmernenia, v ktorých sa upresní, ako sa pri investičných rozhodnutiach a pri posudzovaní rizika zo strany IZDZ zohľadnia environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia podľa uvedenej smernice.

(30)

EBA, EIOPA a ESMA (ďalej spoločne označované ako „orgány ESA“) by mali byť poverení prostredníctvom spoločného výboru vypracovať návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť obsah, metodiky a prezentácie informácií súvisiace s ukazovateľmi udržateľnosti vo vzťahu ku klíme a ďalším environmentálne nepriaznivým vplyvom a sociálnym záležitostiam, ako aj zamestnaneckým záležitostiam, dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu, ako aj upresniť podrobnosti prezentácie a obsahu informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych a sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi, ktoré sa majú zverejniť v predzmluvných dokumentoch, výročných správach a na webových sídlach účastníkov finančného trhu v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

(31)

Orgány ESA by mali byť prostredníctvom spoločného výboru poverené, aby vypracovali návrhy vykonávacích technických predpisoch, aby pri marketingových oznámeniach stanovili štandardnú prezentáciu informácií o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností a o udržateľných investíciách. Komisia by mala byť splnomocnená prijať uvedené vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

(32)

Keďže vo výročných správach sú v zásade zhrnuté výsledky podnikov za celé kalendárne roky, ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre takéto správy by sa nemali uplatňovať do 1. januára 2022.

(33)

Pravidlá pre zverejňovanie informácií uvedené v tomto nariadení by mali doplniť ustanovenia smerníc 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97 a (EÚ) 2016/2341, a nariadení (EÚ) č. 345/2013, (EÚ) č. 346/2013, (EÚ) 2015/760 a (EÚ) 2019/1238 a mali by sa uplatňovať popri nich.

(34)

Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(35)

Keďže ciele tohto nariadenia, najmä posilnenie ochrany konečných investorov a zlepšenie zverejňovania informácií pre nich, a to aj v prípade cezhraničných nákupov konečnými investormi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby stanoviť jednotné požiadavky na zverejňovanie informácií ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá pre účastníkov finančného trhu a finančných poradcov pre transparentnosť, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť v ich postupoch a poskytovanie informácií o udržateľnosti v súvislosti s finančnými produktmi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„účastník finančného trhu“ je:

a)

poisťovňa, ktorá sprístupňuje investičné produkty založené na poistení (IBIP);

b)

investičná spoločnosť, ktorá zabezpečuje správu portfólia;

c)

inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ);

d)

tvorca dôchodkového produktu;

e)

správca alternatívneho investičného fondu (správca AIF);

f)

poskytovateľ celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP);

g)

správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

h)

správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

i)

správcovská spoločnosť podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), alebo

j)

úverová inštitúcia, ktorá zabezpečuje správu portfólia;

2.

„poisťovňa“ je poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkom 18 smernice 2009/138/ES;

3.

„investičný produkt založený na poistení“ alebo „IBIP“ je:

a)

investičný produkt založený na poistení, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (19); alebo

b)

poistný produkt, ktorý je sprístupnený profesionálnemu investorovi a ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, ktorá je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu;

4.

„správca alternatívneho investičného fondu“ alebo „správca AIF“ je správca AIF, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

5.

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

6.

„správa portfólia“ je správa portfólia, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 smernice 2014/65/EÚ;

7.

„inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ alebo „IZDZ“ je inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia oprávnená alebo zaregistrovaná v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2016/2341, s výnimkou inštitúcie vo vzťahu ku ktorej sa členský štát rozhodol uplatňovať článok 5 uvedenej smernice alebo inštitúcie, ktorá prevádzkuje dôchodkové plány, ktoré spolu majú celkovo menej ako 15 členov;

8.

„dôchodkový produkt“ je:

a)

dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014; alebo

b)

osobný dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

9.

„celoeurópsky osobný dôchodkový produkt“ alebo „PEPP“ je produkt v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia (EÚ) 2019/1238;

10.

„správcovská spoločnosť PKIPCP“ je:

a)

správcovská spoločnosť, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES, alebo

b)

investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2009/65/ES, ktorá neurčila správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na jej správu podľa uvedenej smernice;

11.

„finančný poradca“ je

a)

sprostredkovateľ poistenia, ktorý poskytuje poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP;

b)

poisťovňa, ktorá poskytuje poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP;

c)

úverová inštitúcia, ktorá poskytuje investičné poradenstvo;

d)

investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné poradenstvo;

e)

správca AIF, ktorý poskytuje investičné poradenstvo v súlade s článkom 6 ods. 4 písm. b) bodom i) smernice 2011/61/EÚ, alebo

f)

správcovská spoločnosť PKIPCP, ktorá poskytuje investičné poradenstvo v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. b) bodom i) smernice 2009/65/ES;

12.

„finančný produkt“ je:

a)

portfólio spravované v súlade s bodom 6 tohto článku;

b)

alternatívny investičný fond (AIF);

c)

IBIP;

d)

dôchodkový produkt;

e)

dôchodkový plán;

f)

PKIPCP;

g)

PEPP;

13.

„alternatívne investičné fondy“ alebo „AIF“, sú AIF, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

14.

„dôchodkový plán“ je dôchodkový plán, ako sa vymedzuje v článku 6 bode 2 smernice (EÚ) 2016/2341;

15.

„podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov“ alebo „PKIPCP“ je podnik, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES;

16.

„investičné poradenstvo“ je investičné poradenstvo, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 4 smernice 2014/65/EÚ;

17.

„udržateľná investícia“ je investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností;

18.

„profesionálny investor“ je klient, ktorý spĺňa kritériá stanovené v prílohe II k smernici 2014/65/EÚ;

19.

„retailový investor“ je investor, ktorý nie je profesionálnym investorom;

20.

„sprostredkovateľ poistenia“ je sprostredkovateľ poistenia, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice (EÚ) 2016/97;

21.

„poistné poradenstvo“ je poradenstvo, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 bode 15 smernice (EÚ) 2016/97;

22.

„riziko ohrozujúce udržateľnosť“ je environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície;

23.

„európsky dlhodobý investičný fond“ alebo „ELTIF“ je fond, ktorý získal povolenie v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) 2015/760;

24.

„faktory udržateľnosti“ sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, a boj proti korupcii a úplatkárstvu.

Článok 3

Transparentnosť politík týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.   Účastníci finančného trhu na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojho investičného rozhodovacieho procesu.

2.   Finanční poradcovia na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojho investičného alebo poistného poradenstva.

Článok 4

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť na úrovni subjektu

1.   Účastníci finančného trhu uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach:

a)

vyhlásenie o politikách v oblasti náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, pri náležitom zohľadnení svojej veľkosti, povahy a rozsahu svojich činností, ako aj typov svojich finančných produktov, ktoré sprístupňujú, a to vtedy, ak zohľadňujú uvedené vplyvy; alebo

b)

jasné odôvodnenie, prečo takéto nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti nezohľadňujú, a prípadne aj informácie o tom, či a kedy majú v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy zohľadňovať.

2.   Účastníci finančného trhu zahrnú do informácií poskytnutých v súlade s odsekom 1 písm. a) minimálne:

a)

informácie o svojich politikách v oblasti identifikácie a priorizácie hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a ukazovateľov;

b)

opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a všetkých prijatých, prípadne plánovaných opatrení v súvislosti s týmito vplyvmi;

c)

stručný súhrn politík zapájania v súlade s článkom 3g smernice 2007/36/ES, ak je to relevantné;

d)

odkaz na ich dodržiavanie kódexu zodpovedného obchodného správania a medzinárodne uznaných noriem náležitej starostlivosti a vykazovania a prípadne stupeň ich zosúladenia s cieľmi Parížskej dohody.

3.   Odchylne od odseku 1, účastníci finančného trhu, ktorí ku svojmu súvahovému dňu prekračujú kritérium priemerného počtu 500 zamestnancov počas účtovného roka, od 30. júna 2021 uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach vyhlásenie o svojich politikách v oblasti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Uvedené vyhlásenie zahŕňa aspoň informácie uvedené v odseku 2.

4.   Odchylne od odseku 1 tohto článku, účastníci finančného trhu, ktorí sú materskými spoločnosťami veľkej skupiny, ako sa uvádza v článku 3 ods. 7 smernice 2013/34/EÚ, a ku súvahovému dňu skupiny na konsolidovanom základe prekračujú kritérium priemerného počtu 500 zamestnancov počas účtovného roka, od 30. júna 2021 uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach vyhlásenie o svojich politikách v oblasti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Uvedené vyhlásenie zahŕňa aspoň informácie uvedené v odseku 2.

5.   Finanční poradcovia uverejnia a zachovajú na svojich webových sídlach:

a)

informáciu o tom, či s náležitým ohľadom na svoju veľkosť, povahu a rozsah svojich činností, ako aj typy finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo, zohľadňujú pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, alebo

b)

informáciu o tom, prečo pri svojom investičnom alebo poistnom poradenstve nezohľadňujú nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, a prípadne aj informáciu o tom, či a kedy majú v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy zohľadňovať.

6.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru do 30. decembra 2020 vypracujú návrh regulačných technických predpisov v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 týkajúce sa obsahu, metodík a prezentácie informácií uvedených v odsekoch 1 až 5 tohto článku vo vzťahu k ukazovateľom udržateľnosti v súvislosti s nepriaznivým vplyvom na klímu a inými environmentálnymi nepriaznivými vplyvmi.

Orgány ESA v relevantných prípadoch požiadajú o spoluprácu Európsku environmentálnu agentúru a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

7.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru do 30. decembra 2021 vypracujú návrh regulačných technických predpisov v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 týkajúce sa obsahu, metodík a prezentácie informácií uvedených v odsekoch 1 až 5 tohto článku, pokiaľ ide o ukazovatele udržateľnosti v súvislosti s nepriaznivými vplyvmi v oblasti sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, dodržiavania ľudských práv, boja proti korupcii a úplatkárstvu.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 5

Transparentnosť politík odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.   Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia začlenia do svojich politík odmeňovania informácie o tom, do akej miery sú uvedené politiky konzistentné so začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť, a uverejnia tieto informácie na svojich webových sídlach.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa začlenia do politík odmeňovania, ktoré musia účastníci finančného trhu a finanční poradcovia stanoviť a zachovávať v súlade s odvetvovými právnymi predpismi, konkrétne smernicami 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2016/97 a (EÚ) 2016/2341.

Článok 6

Transparentnosť začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.   Účastníci finančného trhu v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností:

a)

spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do svojich investičných rozhodnutí, a

b)

výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, ktoré sprístupňujú.

Ak účastníci finančného trhu považujú riziká ohrozujúce udržateľnosť za nerelevantné, opisy uvedené v prvom pododseku musia zahŕňať jasné a stručné vysvetlenie dôvodov.

2.   Finanční poradcovia v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností:

a)

spôsob akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do svojich investičného alebo poistného poradenstva, a

b)

výsledok posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, v súvislosti s ktorými poskytujú poradenstvo.

Ak finančný poradcovia považujú riziká ohrozujúce udržateľnosť za nerelevantné, opisy uvedené v prvom pododseku musia zahŕňať jasné a stručné vysvetlenie dôvodov.

3.   Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú takto:

a)

v prípade správcov AIF zverejnením informácií uvedených v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ investorom;

b)

v prípade poisťovní poskytnutím informácií uvedených v článku 185 ods. 2 smernice 2009/138/ES alebo v relevantných prípadoch v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/97;

c)

v prípade IZDZ poskytnutím informácií uvedených v článku 41 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)

v prípade správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytnutím informácií uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)

v prípade správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania poskytnutím informácií uvedených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)

v prípade tvorcov dôchodkových produktov v písomnej forme v dostatočnom predstihu pred tým, ako retailový investor začne byť viazaný zmluvou týkajúcou sa dôchodkového produktu;

g)

v prípade správcovských spoločností PKIPCP v prospekte uvedenom v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)

v prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú správu portfólia alebo investičné poradenstvo, v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ;

i)

v prípade úverových inštitúcií, ktoré poskytujú správu portfólia alebo investičné poradenstvo, v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ;

j)

v prípade sprostredkovateľov poistenia a poisťovní poskytujúcich poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP a v prípade sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti dôchodkovými produktmi vystavenými fluktuáciám trhu, v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/97;

k)

v prípade správcov AIF pre fondy ELTIF v prospekte uvedenom v článku 23 nariadenia (EÚ) 2015/760;

l)

v prípade poskytovateľov PEPP v dokumente PEPP obsahujúcom kľúčové informácie, ako sa uvádza v článku 26 nariadenia (EÚ) 2019/1238.

Článok 7

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť na úrovni finančného produktu

1.   Do 30. decembra 2022, pre každý finančný produkt, pri ktorom účastník finančného trhu uplatňuje článok 4 ods. 1 písm. a) alebo článok 4 ods. 3 alebo 4, zverejnenie informácií uvedených v článku 6 ods. 3 obsahuje:

a)

jasné a odôvodnené vysvetlenie toho, či a ak áno, ako sa vo finančnom produkte zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti;

b)

vyhlásenie o tom, že informácie o hlavných nepriaznivých vplyvoch na faktory udržateľnosti sú k dispozícii v rámci informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 11 ods. 2.

Informácie podľa článku 11 ods. 2 v prípade, že obsahujú aj kvantifikácie hlavných nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti, sa môžu opierať o ustanovenia regulačných technických predpisov prijatých podľa článku 4 ods. 6 a 7.

2.   Ak účastník finančného trhu uplatňuje článok 4 ods. 1 písm. b), zverejnenie informácií uvedených v článku 6 ods. 3 zverejňovaných pre každý finančný produkt obsahuje vyhlásenie o tom, že účastník finančného trhu nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, spolu s dôvodmi.

Článok 8

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností v predzmluvnom zverejňovaní informácií

1.   Ak finančný produkt presadzuje medzi ostatnými vlastnosťami environmentálne alebo sociálne vlastnosti alebo ich kombináciu, za predpokladu, že spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 6 ods. 1 a 3 obsahujú:

a)

informácie o tom, ako sa tieto vlastnosti dodržiavajú;

b)

ak sa ako referenčná hodnota určil index, informácie o tom, či a akým spôsobom je tento index v súlade s uvedenými vlastnosťami.

2.   Účastníci finančného trhu do informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1 a 3 zahrnú aj informáciu o tom, kde je možné nájsť metodiku použitú na výpočet indexu uvedeného v odseku 1 tohto článku.

3.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa upresnia podrobnosti týkajúce sa prezentácie a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku berú orgány ESA do úvahy rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti a rozdiely medzi nimi, ako aj cieľ, ktorým je presné, primerané, jasné, nezavádzajúce, jednoduché a stručné zverejňovanie informácií.

Orgány ESA predložia návrh regulačných technických predpisov uvedený v prvom pododseku Komisii do 30. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9

Transparentnosť udržateľných investícií v predzmluvnom zverejňovaní informácií

1.   Ak má finančný produkt udržateľné investície ako svoj cieľ a ako referenčná hodnota sa určil index, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 6 ods. 1 a 3, sa doplnia týmito údajmi:

a)

informáciami o tom, ako je určený index zosúladený s uvedeným cieľom;

b)

vysvetlením, prečo a ako sa určený index zosúladený s uvedeným cieľom odlišuje od všeobecného trhového indexu.

2.   Ak sú cieľom finančného produktu udržateľné investície a ako referenčná hodnota sa neurčil žiadny index, informácie, ktoré sa zverejnia podľa článku 6 ods. 1 a 3 zahŕňajú vysvetlenie, ako sa má uvedený cieľ dosiahnuť.

3.   Ak je cieľom finančného produktu zníženie emisií uhlíka, informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 6 ods. 1 a 3, zahŕňajú aj cieľ expozície voči nízkym emisiám uhlíka z hľadiska dosiahnutia dlhodobých cieľov Parížskej dohody, pokiaľ ide o globálne otepľovanie.

Odchylne od odseku 2 tohto článku, ak v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 (20) nie je k dispozícii žiadna referenčná hodnota EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy ani referenčná hodnota EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou, informácie uvedené v článku 6 obsahujú podrobné vysvetlenie spôsobu, akým sa zabezpečí trvalé úsilie o dosiahnutie cieľa zníženia emisií uhlíka z hľadiska dosiahnutia dlhodobých cieľov Parížskej dohody, pokiaľ ide o globálne otepľovanie.

4.   Účastníci finančného trhu do informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 6 ods. 1 a 3, zahrnú údaj o tom, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet indexov uvedených v odseku 1 tohto článku a referenčné hodnoty uvedené v odseku 3 druhom pododseku tohto článku.

5.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť podrobnosti týkajúce sa prezentácie a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku berú orgány ESA do úvahy rôzne typy finančných produktov, ich ciele uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 a rozdiely medzi nimi, ako aj cieľ, ktorým je presné, primerané, jasné, nezavádzajúce, jednoduché a stručné zverejňovanie informácií.

Orgány ESA predložia návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 30. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 10

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií na webových sídlach

1.   Účastníci finančného trhu v súvislosti s každým finančným produktom uvedeným v článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 1, 2 a 3 na svojich webových sídlach uverejnia a zachovajú tieto informácie:

a)

opis environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo udržateľného investičného cieľa;

b)

informácie o metodikách použitých na posúdenie, meranie a monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo vplyvu udržateľných investícií vybratých pre finančný produkt, ako aj jeho zdroje údajov, kritériá preskúmania pre podkladové aktíva a príslušné ukazovatele udržateľnosti použité na meranie environmentálnych alebo sociálnych vlastností alebo celkového udržateľného vplyvu finančného produktu;

c)

informácie uvedené v článkoch 8 a 9;

d)

informácie uvedené v článku 11.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa prvého pododseku, musia byť jasné, stručné a zrozumiteľné pre investorov. Uverejnia sa presným, primeraným, jasným, nezavádzajúcim, jednoduchým a stručným spôsobom, a umiestnia sa na centrálnom a ľahko dostupnom mieste webového sídla.

2.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu informácií uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b), ako aj požiadavky na prezentáciu uvedené v odseku 1 druhom pododseku.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku tohto odseku orgány ESA zohľadňujú rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti a ciele uvedené v odseku 1 a rozdiely medzi nimi. Orgány ESA aktualizujú regulačné technické predpisy na základe vývoja v regulačnej a technologickej oblasti.

Orgány ESA predložia tento návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 30. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Transparentnosť presadzovania environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií v pravidelných správach

1.   Ak účastníci finančného trhu sprístupnia finančný produkt ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 alebo v článku 9 ods. 1, 2 alebo 3, v pravidelných správach uvádzajú opis týchto skutočností:

a)

v prípade finančného produktu uvedeného v článku 8 ods. 1 mieru dosiahnutia environmentálnych alebo sociálnych vlastností;

b)

v prípade finančného produktu uvedeného v článku 9 ods. 1, 2 alebo 3:

i)

celkový vplyv finančného produktu na udržateľnosť prostredníctvom príslušných ukazovateľov udržateľnosti, alebo

ii)

ak sa ako referenčná hodnota určil index, porovnanie medzi celkovým vplyvom finančného produktu na udržateľnosť s vplyvmi určeného indexu a všeobecného trhového indexu prostredníctvom ukazovateľov udržateľnosti.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku sa zverejňujú takto:

a)

v prípade správcov AIF vo výročnej správe uvedenej v článku 22 smernice 2011/61/EÚ;

b)

v prípade poisťovní každoročne písomne v súlade s článkom 185 ods. 6 smernice 2009/138/ES;

c)

v prípade IZDZ vo výročnej správe uvedenej v článku 29 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)

v prípade správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vo výročnej správe uvedenej v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)

v prípade správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania vo výročnej správe uvedenej v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)

v prípade tvorcov dôchodkových produktov v písomnej forme vo výročných správach alebo v správach v súlade s vnútroštátnym právom;

g)

v prípade správcovských spoločnosti PKIPCP vo výročných správach uvedených v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)

v prípade investičných spoločností, ktoré poskytujú správu portfólia, v pravidelných správach uvedených v článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ;

i)

v prípade úverových inštitúcií, ktoré poskytujú správu portfólia, v pravidelných správach uvedených v článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ;

j)

v prípade poskytovateľov PEPP vo výkaze dôchodkových dávok, ako sa uvádza v článku 36 nariadenia (EÚ) 2019/1238.

3.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu účastníci finančného trhu využívať informácie v správach o hospodárení v súlade s článkom 19 smernice 2013/34/EÚ alebo prípadne v nefinančných výkazoch v súlade s článkom 19a uvedenej smernice.

4.   Orgány ESA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu a prezentácie informácií uvedených v odseku 1.

Pri tvorbe návrhu regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku orgány ESA zohľadňujú rôzne typy finančných produktov, ich vlastnosti a ciele a rozdiely medzi nimi. Orgány ESA aktualizujú regulačné technické predpisy na základe vývoja v regulačnej a technologickej oblasti.

Orgány ESA predložia tento návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 30. decembra 2020.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby doplnila toto nariadenie prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 12

Preskúmanie zverejňovaných informácií

1.   Účastníci finančného trhu zabezpečia, aby sa akékoľvek informácie uverejnené v súlade s článkom 3, 5 alebo 10 aktualizovali. Ak účastník finančného trhu zmení tieto informácie, na tom istom webovom sídle sa uverejní aj jasné vysvetlenie takejto zmeny.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje primerane na finančných poradcov v súvislosti so všetkými informáciami zverejnenými v súlade s článkami 3 a 5.

Článok 13

Marketingové oznámenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie odvetvové právne predpisy, najmä smernice 2009/65/ES, 2014/65/EÚ a (EÚ) 2016/97 a nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, účastníci finančného trhu a finanční poradcovia zabezpečia, aby ich marketingové oznámenia neboli v rozpore s informáciami zverejnenými v súlade s týmto nariadením.

2.   Orgány ESA môžu prostredníctvom spoločného výboru vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardnú prezentáciu informácií o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností a o udržateľných investíciách.

Na Komisiu sa deleguje právomoc, aby prijala vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 14

Príslušné orgány

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určené v súlade s odvetvovými právnymi predpismi, najmä odvetvovými právnymi predpismi, ktoré sa uvádzajú v článku 6 ods. 3 tohto nariadenia a v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, zabezpečili monitorovanie dodržiavania požiadaviek, ktoré sa účastníkom finančného trhu a finančným poradcom ukladajú týmto nariadením. Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.   Na účely tohto nariadenia príslušné orgány navzájom spolupracujú a bez zbytočného odkladu si navzájom poskytujú informácie, ktoré sú relevantné na účely plnenia ich povinností podľa tohto nariadenia.

Článok 15

Transparentnosť zo strany IZDZ a sprostredkovateľov poistenia

1.   IZDZ uverejnia a udržiavajú informácie uvedené v článkoch 3 až 7 a v článku 10 ods. 1 prvom pododseku tohto nariadenia v súlade s článkom 36 ods. 2 písm. f) smernice (EÚ) 2016/2341.

2.   Sprostredkovatelia poistenia oznamujú informácie uvedené v článku 3, článku 4 ods. 5, článku 5, článku 6 a článku 10 ods. 1 prvom pododseku tohto nariadenia v súlade s článkom 23 smernice (EÚ) 2016/97.

Článok 16

Dôchodkové produkty, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na tvorcov dôchodkových produktov spravujúcich vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. V takýchto prípadoch tvorcovia dôchodkových produktov uvedení v článku 2 bode 1 písm. d) tohto nariadenia zahŕňajú tvorcov dôchodkových produktov spravujúcich vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové produkty uvedené v článku 2 bode 8 tohto nariadenia. V takomto prípade, má sa za to, že vymedzenie dôchodkových produktov v článku 2 bode 8 tohto nariadenia zahŕňa aj dôchodkové produkty uvedené v prvej vete.

2.   Členské štáty oznámia rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 Komisii a orgánom ESA.

Článok 17

Výnimky

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, ani na investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo a ktoré sú spoločnosťami bez ohľadu na svoju právnu formu, vrátane fyzických osôb alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ak zamestnávajú menej ako tri osoby.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s IBIP, alebo na investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, ako sa uvádza v odseku 1.

3.   Členské štáty oznámia rozhodnutia prijaté podľa odseku 2 Komisii a orgánom ESA.

Článok 18

Správa

Orgány ESA zhodnotia rozsah dobrovoľného zverejňovania informácií v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) a článkom 7 ods. 1 písm. a). Orgány ESA najneskôr do 10. septembra 2022 predložia Komisii správu o najlepších postupoch a vydajú odporúčania týkajúce sa noriem pre dobrovoľné predkladanie správ. V uvedenej výročnej správe posúdia dôsledky postupov náležitej starostlivosti pre zverejňovanie informácií podľa tohto nariadenia a poskytnú usmernenie v tejto súvislosti. Táto správa sa zverejní a predloží Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 19

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. decembra 2022 zhodnotí uplatňovanie tohto nariadenia, a predovšetkým toho:

a)

či by sa v článku 4 ods. 3 a 4 mal ponechať odkaz na priemerný počet zamestnancov alebo či by sa mal nahradiť alebo doplniť inými kritériami, a posúdi prínosy a úmernosť súvisiaceho administratívneho zaťaženia;

b)

či uplatňovaniu tohto nariadenia nebráni nedostatok údajov alebo ich nedostatočná kvalita vrátane ukazovateľov nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti zo strany spoločností, do ktorých sa investuje.

2.   K hodnoteniu podľa odseku 1 sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 10. marca 2021.

3.   Odchylne od odseku 2 tohto článku sa však článok 4 ods. 6 a 7, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 5, článok 10 ods. 2, článok 11 ods. 4 a článok 13 ods. 2 sa uplatňujú od 29. decembra 2019 a článok 11 ods. 1 až 3 sa uplatňuje od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 27. novembra 2019

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Predsedníčka

T. TUPPURAINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 97.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2019.

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 z 29. apríla 2015 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES E (EÚ. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 4).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 1).


Top