EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2007

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznamy zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj sena a slamy, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Text s významom pre EHP)

OJ L 312, 3.12.2019, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušil 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2007/oj

3.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2007

z 18. novembra 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznamy zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj sena a slamy, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 3 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (2), a najmä na jeho článok 47 ods. 2 prvý pododsek písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie príslušnými orgánmi členských štátov na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

(2)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/478 (3) sa nariadenie (EÚ) 2017/625 zmenilo takým spôsobom, že do kategórií tovaru v článku 47 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa doplnili seno a slama a potraviny obsahujúce tak produkty rastlinného pôvodu, ako aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (zmiešané výrobky).

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 by sa určité kategórie zvierat a tovaru z tretích krajín mali na hraničnej kontrolnej stanici vždy predložiť na úradné kontroly, ktoré sa majú vykonať pred ich vstupom na územie Únie. Medzi kategórie, ktoré vždy treba predložiť na úradnú kontrolu na hraničných kontrolných staniciach, okrem zvierat patria aj produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty, vedľajšie živočíšne produkty, seno, slama a zmiešané výrobky.

(4)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa Komisii ukladá povinnosť zostaviť zoznamy rôznych zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov, sena, slamy a zmiešaných výrobkov, ktoré treba predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach, spoločne s ich príslušnými číselnými znakmi (KN) z kombinovanej nomenklatúry stanovenými v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (4).

(5)

Odvodené produkty sú podkategóriou vedľajších živočíšnych produktov, a preto by sa mali zahrnúť do predmetných zoznamov a ich číselné znaky by sa v nich mali uviesť zodpovedajúcim spôsobom.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES (5) obsahuje ustanovenia týkajúce sa zvierat a produktov vrátane zmiešaných výrobkov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade so smernicami Rady 91/496/EHS (6) a 97/78/ES. Od 21. apríla 2021 budú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/625 (7) platiť nové podmienky vstupu zmiešaných výrobkov do Únie. Preto je vhodné, aby sa dovtedy naďalej uplatňovali aktuálne pravidlá stanovené v rozhodnutí 2007/275/ES týkajúce sa zmiešaných výrobkov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a aby sa toto nariadenie neuplatňovalo v prípade zmiešaných výrobkov. S cieľom zabrániť prekrývajúcim sa právnym ustanoveniam by sa týmto nariadením malo zmeniť rozhodnutie 2007/275/ES, a to tak, že sa jeho rozsah pôsobnosti obmedzí na zmiešané výrobky.

(7)

S cieľom uľahčiť úradné kontroly, ktoré príslušné orgány vykonávajú na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625, by zoznam stanovený týmto nariadením mal obsahovať podrobný opis zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj sena a slamy, ktoré podliehajú takýmto úradným kontrolám.

(8)

Navyše sa v tomto nariadení pri niektorých číselných znakoch KN uvádza len časť zvierat, výrobkov a produktov, ktoré spadajú do príslušnej položky alebo podpoložky. V takých prípadoch by sa v tomto nariadení mali uvádzať dodatočné podrobnosti o príslušných zvieratách, produktoch a výrobkoch, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

(9)

Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/625 upravujúce otázky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa uplatňujú od 14. decembra 2019, a preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú zoznamy zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj sena a slamy, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 47 ods. 2 prvým podosekom písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na zmiešané výrobky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú produkty živočíšneho pôvodu podľa bodu 8.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (8);

2.

„neošetrené štetiny ošípaných“ sú štetiny ošípaných podľa bodu 33 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (9);

3.

„neošetrené perie a časti peria“ je neošetrené perie a časti peria podľa bodu 30 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

4.

„neošetrená srsť“ je neošetrená srsť podľa bodu 32 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

5.

„medziprodukt“ je medziprodukt podľa bodu 35 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

6.

„ošetrené kože a kožky“ sú ošetrené kože a kožky podľa bodu 28 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011;

7.

„neošetrená vlna“ je neošetrená vlna podľa bodu 31 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Článok 3

Úradné kontroly zvierat a tovaru uvedených v prílohe I

Zvieratá a tovar uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Zmeny rozhodnutia 2007/275/ES

Rozhodnutie 2007/275/ES sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Komisie zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zmiešaných výrobkov, ktoré majú podliehať kontrolám na hraničných kontrolných staniciach“;

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov, ktoré majú pri vstupe do Únie podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.“

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Úradné kontroly zmiešaných výrobkov uvedených v prílohe I

1.   Zmiešané výrobky uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (*1).

2.   Prvotný výber zmiešaných výrobkov na účely úradných kontrol uskutočňovaný na základe kombinovanej nomenklatúry v stĺpci 1 prílohy I sa spresňuje odkazom na konkrétne znenie alebo právne predpisy uvedené v stĺpci 3 prílohy I.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).“;"

4.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

Zmiešané výrobky, ktoré podliehajú úradným kontrolám

b)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Úradným kontrolám podliehajú tieto zmiešané výrobky:“;

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Výnimka pre zmiešané výrobky

1.   Odchylne od článku 3 tieto zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú žiadne mäsové výrobky, nepodliehajú úradným kontrolám:

a)

zmiešané výrobky, pri ktorých iné spracované výrobky tvoria menej než polovicu ich hmoty, za predpokladu, že takéto výrobky:

i)

sú trvanlivé pri teplote prostredia alebo celý ich obsah počas ich výroby jednoznačne prešiel úplným varom alebo procesom tepelnej úpravy, takže akýkoľvek surový produkt je denaturovaný;

ii)

sú jednoznačne označené ako určené na ľudskú spotrebu;

iii)

sú bezpečne zabalené alebo zapečatené v čistých nádobách;

iv)

je k nim pripojený obchodný doklad a sú označené etiketou v úradnom jazyku členského štátu, takže tento doklad a označenie spoločne poskytujú informácie o charaktere, množstve a počte balení zmiešaných výrobkov, krajine pôvodu, výrobcovi a zložke;

b)

zmiešané výrobky uvedené v prílohe II.

2.   Všetky mliečne výrobky obsiahnuté v ktorýchkoľvek zmiešaných výrobkoch však musia pochádzať len z krajín uvedených v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 605/2010 (*2) a musí sa s nimi zaobchádzať tak, ako sa uvádza v danej prílohe.

(*2)  * Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, podmienky verejného zdravia a podmienky veterinárnej certifikácie potrebné pre vstup surového mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a výrobkov na báze mledziva určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 1).“;"

6.

Prílohy I a II sa menia v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/478 zo 14. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o kategórie zásielok, ktoré sa majú podrobiť úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach (Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2019, s. 4).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9).

(6)  Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/625 zo 4. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 18).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(9)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

ZOZNAM ZVIERAT, PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, ZÁRODOČNÝCH PRODUKTOV, VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A ODVODENÝCH PRODUKTOV, AKO AJ SENA A SLAMY, KTORÉ PODLIEHAJÚ ÚRADNÝM KONTROLÁM NA HRANIČNÝCH KONTROLNÝCH STANICIACH UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3

Poznámky:

1.   Všeobecné poznámky

V určitých kapitolách sa dopĺňajú všeobecné poznámky s cieľom objasniť, na ktoré zvieratá alebo ktorý tovar sa daná kapitola vzťahuje. V prípade potreby sa navyše uvádza aj odkaz na osobitné požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (1).

2.   Poznámky ku kapitole

Zoznamy v tejto prílohe majú štruktúru kapitol, ktoré zodpovedajú príslušným kapitolám v kombinovanej nomenklatúre (KN) stanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2).

Poznámky ku kapitolám sú vysvetlivky, v prípade potreby vyňaté z poznámok k jednotlivým kapitolám KN.

3.   Výňatok z Vysvetliviek a Stanovísk k zatriedeniu do harmonizovaného systému

Dodatočné informácie k rozličným kapitolám sa v prípade potreby získali z Vysvetliviek a Stanovísk k zatriedeniu do harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie.

Tabuľky:

4.   Stĺpec (1) – číselný znak KN

V tomto stĺpci sa uvádza číselný znak KN. Kombinovaná nomenklatúra zavedená nariadením (EHS) č. 2658/87 je založená na Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „HS“), ktorý vypracovala Rada pre colnú spoluprácu, teraz Svetová colná organizácia (ďalej len „WCO“), a ktorý bol prijatý medzinárodným dohovorom uzatvoreným 14. júna 1983 v Bruseli a schválený v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 87/369/EHS (3) (ďalej len „Dohovor o HS“). KN preberá položky a podpoložky HS zložené najviac zo šiestich číslic, pričom iba siedma a ôsma číslica tvoria ďalšie podpoložky, ktoré predstavujú vlastné triedenie podľa tejto nomenklatúry.

V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch číslic: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky výrobky, ktorým toto štvorčíslie predchádza alebo na ktoré sa vzťahuje, sa musia predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach. Vo väčšine takýchto prípadov sa príslušné číselné znaky KN, zahrnuté v systéme TRACES zavedenom rozhodnutím Komisie 2004/292/ES (4), rozdeľujú na šesťčíselný alebo osemčíselný kód.

Ak sa na úradné kontroly musia predložiť len určité výrobky špecifikované podľa ktoréhokoľvek štvor-, šesť- alebo osemčíselného znaku, v rámci ktorého v KN neexistuje ďalšie konkrétne rozčlenenie, daný číselný znak je označený predponou „Ex“. V takom prípade sú zvieratá a výrobky a produkty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, určené na základe rozsahu číselného znaku KN a rozsahu zodpovedajúceho opisu v stĺpci (2) a vymedzením a vysvetlením v stĺpci (3).

5.   Stĺpec (2) – Opis

Opis tovaru ako sa stanovuje v stĺpci s opisom tovaru v KN.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, sa znenie opisu zvierat, výrobkov a produktov v stĺpci (2) považuje iba za orientačné, pretože tovar, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, sa určuje podľa číselných znakov KN.

6.   Stĺpec (3) – Vymedzenie a vysvetlenie

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o predmetných zvieratách alebo tovare. Ďalšie informácie o zvieratách alebo tovare zaradených do jednotlivých kapitol KN možno nájsť v najnovšej verzii Vysvetliviek ku Kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (5).

Produkty a výrobky odvodené od vedľajších živočíšnych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (6) a nariadenie (EÚ) č. 142/2011, nie sú v právnych predpisoch Únie osobitne identifikované. Výrobky, ktoré sú čiastočne spracované, no aj ďalej ostávanú surovými výrobkami, ktoré sa majú ďalej spracovať v schválenom alebo registrovanom podniku v mieste určenia, podliehajú úradným kontrolám. Úradní inšpektori na hraničných kontrolných staniciach posudzujú a v prípade potreby určujú, či je odvodený výrobok dostatočne spracovaný na to, aby sa nevyžadovali ďalšie úradné kontroly stanovené v právnych predpisoch Únie.

KAPITOLA 1

Živé zvieratá

Poznámka ku kapitole 1 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá, okrem:

a)

rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov položky 0301, 0306, 0307 alebo 0308;

b)

kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov položky 3002 a

c)

zvierat položky 9508.“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Položka 0106 okrem iného zahŕňa tieto domáce alebo voľne žijúce zvieratá:

A)

Cicavce

1.

Primáty

2.

Veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uškatce a mrože (cicavce podradu Pinnipedia)

3.

Ostatné [napr. soby, mačky, psy, levy, tigre, medvede, slony, ťavy (vrátane dromedárov), zebry, králiky, zajace, vysoká zver, antilopy (iné než patriace do podčeľade Bovinae), kamzíky, líšky, norky a iné zvieratá z kožušinových fariem].

B)

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

C)

Vtáky

1.

Dravé vtáky

2.

Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

3.

Ostatné (ako sú jarabice, bažanty, prepelice, sluky, močiarnice, holuby, tetrovy, strnádky, kačice divé, husi divé, drozdy plavé, drozdy čierne, škovránky, pinky, sýkorky, kolibríky, pávy, labute a ostatné vtáky nešpecifikované v položke 0105).

D)

Hmyz, napríklad včely (tiež prepravovaný v škatuliach, klietkach alebo úľoch).

E)

Ostatné, napr. žaby.

Do tejto položky nepatria zvieratá, ktoré sú súčasťou cirkusov, zverincov alebo podobných kočovných výstav zvierat (položka 95.08).“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

Všetky

0102

Živé hovädzie zvieratá

Všetky

0103

Živé svine

Všetky

0104

Živé ovce a kozy

Všetky

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

Všetky

0106

Ostatné živé zvieratá

Všetky, patria sem všetky zvieratá z týchto podpoložiek:

0106 11 00 (primáty)

0106 12 00 [veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uškatce a mrože (cicavce podradu Pinnipedia)]

0106 13 00 [ťavy a ostatné ťavovité zvieratá (Camelidae)]

0106 14 (králiky a zajace)

0106 19 00 (ostatné): cicavce iné než v položkách 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 a 0106 14 ; patria sem psy a mačky

0106 20 00 (plazy vrátane hadov a korytnačiek)

0106 31 00 (vtáky: dravé vtáky)

0106 32 00 (vtáky: papagájovité vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

0106 33 00 [pštrosy; emu (Dromaius novaehollandiae)]

0106 39 (ostatné): patria sem vtáky iné než v položkách 0105, 0106 31 , 0106 32 a 0106 33 vrátane holubov.

0106 41 00 (včely)

0106 49 00 (iný hmyz než včely)

0106 90 00 (ostatné): všetky ostatné živé zvieratá, ktoré nepatria do iných položiek, iné ako cicavce, plazy, vtáky a hmyz. Táto položka sa vzťahuje na živé žaby, či už určené na chov pre viváriá, alebo určené na zabitie na ľudskú spotrebu.

KAPITOLA 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Poznámky ku kapitole 2 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210, nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu;

b)

črevá, mechúry alebo žalúdky zvierat (položka 0504) alebo zvieracia krv (položka 0511 alebo 3002); alebo

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (15. kapitola).

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky. V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

Sú tu zahrnuté ostatné suroviny na výrobu želatíny alebo kolagénu na ľudskú spotrebu. Patria sem všetky druhy mäsa a jedlé mäsové droby z týchto podpoložiek:

0208 10 (z králikov alebo zajacov)

0208 30 00 (z primátov)

0208 40 [z veľrýb, delfínov a sviňúch (cicavce radu Cetacea); lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleňov, uškatcov a mrožov (cicavce podradu Pinnipedia)]

0208 50 00 (z plazov vrátane hadov a korytnačiek)

0208 60 00 [z tiav a ostatných ťavovitých zvierat (Camelidae)]

0208 90 (ostatné: z domácich holubov, zo zveriny inej než králiky alebo zajace): patrí sem mäso prepelíc, sobie mäso alebo mäso akýchkoľvek iných druhov cicavcov. Patria sem žabacie stehienka pod číselným znakom KN 0208 90 70 .

0209

Prasací tuk, neprerastaný chudým mäsom, a hydinový tuk, nevyškvarený ani inak neextrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

Všetky, patrí sem tuk, ako aj spracovaný tuk opísaný v stĺpci (2), aj keď je vhodný iba na priemyselné použitie (nevhodný na ľudskú spotrebu).

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Všetky. Patrí sem mäso, mäsové výrobky a ostatné výrobky živočíšneho pôvodu.

V tomto číselnom znaku však nie sú zahrnuté suroviny, ktoré nie sú určené alebo vhodné na ľudskú spotrebu.

Patria sem spracované živočíšne bielkoviny a sušené uši zo svíň na ľudskú spotrebu. Aj keď sa takéto sušené uši zo svíň používajú ako krmivo pre zvieratá, v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1125/2006(1) sa objasňuje, že môžu byť zahrnuté v položke 0210 99 49 . Sušené droby a uši zo svíň, ktoré nie sú nevhodné na ľudskú spotrebu, sú však zahrnuté v položke 0511 99 85 .

Kosti na ľudskú spotrebu sú zahrnuté do položky 0506.

Párky a salámy sú zahrnuté do položky 1601.

Výťažky a šťavy z mäsa sú zahrnuté do položky 1603.

Škvarky sú zahrnuté do položky 2301.

KAPITOLA 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patria živé ryby na chov a reprodukciu, živé okrasné ryby a živé ryby alebo živé kôrovce prepravované v živom stave, ale dovážané na ľudskú spotrebu.

Všetky výrobky a produkty v tejto kapitole podliehajú úradným kontrolám.

Poznámky ku kapitole 3 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

cicavce položky 0106;

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečení, ikier a mliečia) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu buď z dôvodu druhu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (5. kapitola); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301); alebo

d)

kaviár alebo náhradky kaviáru pripravené z rybích ikier (položka 1604).

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

0301

Živé ryby

Všetky: patria sem pstruhy, úhory, kapry alebo akékoľvek iné druhy alebo ryby dovážané na chov alebo reprodukciu.

So živými rybami dovážanými na okamžitú ľudskú spotrebu sa na účely úradných kontrol zaobchádza tak, ako keby to boli výrobky.

Patria sem okrasné ryby podpoložiek 0301 11 00 a 0301 19 00 .

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

Všetky; patria sem pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené, zahrnuté v číselnom znaku KN 0302 91 00 .

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

Všetky; patria sem pečene, ikry a mliečie, mrazené, zahrnuté v podpoložke 0303 91 .

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

Všetky

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky, patria sem ostatné produkty rybárstva ako prášky, múčky a pelety vhodné na ľudskú spotrebu vyrobené z rýb; zahrnuté sú rybie hlavy, chvosty a vzduchové mechúry a iné produkty rybárstva.

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené kôrovce, tiež v pancieroch, tiež varené pred údením alebo počas údenia; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky: živé kôrovce dovážané na okamžitú ľudskú spotrebu sa na účely úradných kontrol považujú za produkty a zaobchádza sa s nimi ako s produktmi.

Patria sem okrasné žiabronôžky (artemia NYOS) a ich zárodky určené na používanie ako spoločenské zvieratá; a všetky živé okrasné kôrovce, ako sa stanovuje v nariadení Komisie (ES) č. 1251/2008  (8).

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z mäkkýšov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Patria sem mäkkýše, ktoré mohli byť najskôr uvarené a potom vyúdené. Ostatné varené mäkkýše patria do položky 1605.

Patria sem živé okrasné mäkkýše, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 1251/2008.

Živé mäkkýše dovážané na okamžitú ľudskú spotrebu sa na účely úradných kontrol považujú za výrobky a zaobchádza sa s nimi ako s výrobkami.

Patria sem všetky z podpoložiek 0307 11 až 0307 99 , a to napríklad:

0307 60 (Slimáky, iné ako morské slimáky): patria sem suchozemské ulitníky druhov Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum a druhy čeľade Achatinidae. Patria sem živé slimáky (vrátane sladkovodných slimákov) na okamžitú ľudskú spotrebu a slimačie mäso na ľudskú spotrebu. Patria sem blanšírované alebo predspracované slimáky. Ďalej spracované výrobky patria do položky 1605.

0307 91 00 [Živé, čerstvé alebo chladené, t. j. iné než ustrice, hrebeňovky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, kalmáre, chobotnice, morské slimáky, lastúrniky, srdcovky, mušle, ušovce (Haliotis spp.) a strombusy (Strombus spp.)]: patrí sem mäso morských druhov slimákov, s ulitami aj bez ulít.

0307 99 [Iné mäkkýše než živé, čerstvé, chladené alebo mrazené, t. j. iné ustrice, hrebeňovky, slávky (Mytilus spp., Perna spp.), sépie, kalmáre, chobotnice, morské slimáky, lastúrniky, srdcovky, mušle, ušovce (Haliotis spp.) a strombusy (Strombus spp.)]; vrátane práškov, múčok a peliet z nich, vhodné na ľudskú spotrebu.]

0308

Vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov a mäkkýšov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Všetky

KAPITOLA 4

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Poznámky ku kapitole 4 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Termín „mlieko“ znamená mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termín „maslo“ znamená prírodné maslo, srvátkové maslo alebo rekombinované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté, vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka, s obsahom mliečneho tuku 80 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 95 hmotnostných %, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 hmotnostné % a s maximálnym obsahom vody 16 hmotnostných %. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji, obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 80 hmotnostných %.

3.

Výrobky získané zahusťovaním srvátky a s prídavkom mlieka alebo mliečneho tuku sa majú zatriediť ako syry do položky 0406 za predpokladu, že majú tri nasledovné charakteristické znaky:

a)

obsah mliečneho tuku, vyjadrený na sušinu, 5 hmotnostných % alebo viac;

b)

obsah sušiny aspoň 70 hmotnostných %, ale nepresahujúci 85 hmotnostných % a

c)

sú tvarované alebo tvarovateľné.

4.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky získané zo srvátky, obsahujúce viac ako 95 hmotnostných % laktózy, vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu (položka 1702);

b)

výrobky získané z mlieka nahradením jednej alebo viacerých jeho prirodzených zložiek (napríklad mliečnych tukov) inou látkou (napríklad olejovými tukmi) (položka 1901 alebo 2106); alebo

c)

albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových bielkovín, obsahujúcich viac ako 80 hmotnostných % srvátkových bielkovín počítaných na sušinu) (položka 3502) alebo globulíny (položka 3504).

…“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Do položky 0408 patria celé vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky všetkých vtákov. Výrobky tejto položky môžu byť čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované (napr. valcovité ‚dlhé vajcia‘), mrazené alebo inak konzervované. Všetky patria do tejto položky bez ohľadu na to, či obsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlá a či sú určené na používanie ako potravina alebo na priemyselné účely (napr. pri činení koží).

Do tejto položky nepatria:

a)

olej z vaječných žĺtkov (položka 1506);

b)

vaječné prípravky obsahujúce ochucovadlá, koreniny alebo iné prísady (položka 2106);

c)

lecitín (položka 2923);

d)

oddelený vaječný bielok (vaječný albumín) (položka 3502).

Do položky 0409 patrí med, ktorý produkujú včely (Apis mellifera) alebo iný hmyz, separovaný alebo v pláste alebo obsahujúci kúsky plástu, za predpokladu, že neobsahuje pridaný cukor ani iné látky. Taký med môže mať označenie s údajom o kvetinovom zdroji, pôvode alebo farbe.

Do položky 0409 nepatrí umelý med a zmesi prírodného a umelého medu (položka 1702).

Do položky 0410 patria výrobky živočíšneho pôvodu vhodné na ľudskú spotrebu, v kombinovanej nomenklatúre inde nešpecifikované ani nezahrnuté. Patria sem:

a)

Korytnačie vajcia. Ide o vajcia riečnych alebo morských korytnačiek, môžu byť čerstvé, sušené alebo inak konzervované.

Nepatrí sem olej z korytnačích vajec (položka 15.06).

b)

Lastovičie hniezda („vtáčie hniezda“). Pozostávajú z vtáčieho sekrétu, ktorý pri kontakte so vzduchom rýchlo tvrdne.

Hniezda sa môžu predkladať neošetrené, alebo môžu byť vyčistené a zbavené peria, páperia, prachu a iných nečistôt s cieľom dosiahnuť ich vhodnosť na spotrebu. Spravidla majú tvar belavých pásikov alebo vlákien.

Lastovičie hniezda majú vysoký obsah bielkovín a používajú sa takmer výlučne na prípravu polievok alebo iných potravinových prípravkov.

Do položky 0410 nepatrí zvieracia krv, tiež jedlá, tekutá ani sušená (položka 0511 alebo 3002).“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

0401

Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

Všetky.

Mlieko určené na výživu zvierat patrí do tejto položky, kým krmivo pre zvieratá obsahujúce mlieko patrí do položky 2309.

Mlieko na terapeutické/profylaktické použitie patrí do položky 3001.

0402

Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetky.

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Všetky, patrí sem smotana, ochutená alebo obsahujúca ovocie, mrazené a fermentované mlieko, na ľudskú spotrebu.

Zmrzlina patrí do položky 2105.

Nápoje obsahujúce mlieko ochutené kakaom alebo inými látkami patria do položky 2202.

0404

Srvátka, tiež zahustená alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetky, patria sem mliečne výrobky pre dojčatá.

Patrí sem v rámci číselného znaku KN 0404 10 48 hovädzie mledzivo v tekutej forme, odtučnené a po odstránení kazeínu, na ľudskú spotrebu a v rámci číselného znaku KN 0404 90 21 mledzivo v prášku sušené rozprašovaním, so zníženým obsahom tuku, bez odstránenia kazeínu, na ľudskú spotrebu.

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

Všetky.

0406

Syry a tvaroh

Všetky

0407

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

Všetky, patria sem násadové vajcia a vajcia bez špecifikovaných patogénov (SPF), oplodnené vajcia na inkubáciu (0407 11 a 0407 19 ).

Patria sem čerstvé vajcia (0407 21 až 0407 29 ) a iné vajcia (0407 90 ), nevhodné a vhodné na ľudskú spotrebu.

Patria sem „storočné vajcia“.

Vaječný albumín nevhodný a vhodný na ľudskú spotrebu patrí do položky 3502.

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín, a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Všetky: táto položka zahŕňa vaječné výrobky, tiež tepelne spracované a výrobky nevhodné na ľudskú spotrebu.

0409 00 00

Prírodný med

Všetky

0410 00 00

Jedlé produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetky

Do tejto položky patrí „materská kašička“ a propolis (používané na výrobu farmaceutických výrobkov a výživových doplnkov) a iný materiál pochádzajúci zo zvierat určený na ľudskú spotrebu, okrem kostí (ktoré patria do položky 0506).

Pod tento číselný znak KN patria hmyz alebo vajíčka hmyzu určené na ľudskú spotrebu.

KAPITOLA 5

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všeobecné poznámky

Osobitné požiadavky na určité produkty v tejto kapitole sú stanovené v tabuľke 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011:

Riadok 7: svinské štetiny

Riadok 8: neošetrená vlna a srsť vyrobená z iných zvierat než ošípaných

Riadok 9: ošetrené perie, časti peria a páperie.

Poznámky ku kapitole 5 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

jedlé výrobky (iné ako zvieracie črevá, mechúry a žalúdky, celé a ich časti, a zvieracia krv, tekutá alebo sušená);

b)

kože alebo kožky (vrátane kožušín), iné ako tovar položky 0505 a odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek položky 0511 (41. alebo 43. kapitola);

c)

živočíšne textilné materiály, iné ako vlásie a odpad z vlásia (XI. trieda); alebo

d)

pripravené zväzky na výrobu metiel, kief alebo štetcov (položka 9603).

3.

V celej nomenklatúre sa za „slonovinu“ považujú kly slona, hrocha, mroža, narvala, tesáky diviaka, rohy nosorožca a zuby všetkých zvierat.

4.

V celej nomenklatúre termín „vlásie“ znamená chlpy z hrív alebo chvostov koňovitých alebo hovädzích zvierat. Do položky 0511 patrí, okrem iného, vlásie a odpad z vlásia, tiež uložené vo vrstve s podložkou alebo bez podložky.“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Do položky 0505 patria

1.

kože a ostatné časti vtákov (napr. hlavy, krídla) s perím alebo páperím a

2.

perie a časti peria (tiež s pristrihnutými okrajmi) a páperie,

ak sú buď neopracované, alebo iba čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu, ale inak neopracované ani nepreparované.

Do položky 0505 patrí aj prášok, múčka a odpad z peria alebo častí peria.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

Všetky, ošetrené a neošetrené

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúry a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

Všetky, patria sem žalúdky, mechúre a črevá čistené, solené, sušené alebo zahriate pochádzajúce z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz alebo z hydiny.

ex 0505

Kože a ostatné časti vtákov, s perím alebo páperím, perie a časti peria (tiež s pristrihnutými okrajmi) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prach a odpad z peria alebo jeho častí

Všetky; vrátane vtáčích loveckých trofejí, ale okrem upraveného dekoratívneho peria, upraveného peria, ktoré prevážajú cestujúci na svoje súkromné účely, alebo zásielok upraveného peria poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

V článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa zakazuje dovoz a tranzit neošetreného peria a častí peria a páperia do Únie a cez Úniu.

Úradné kontroly sa vykonávajú v prípade peria bez ohľadu na spôsob jeho ošetrenia, ako sa uvádza v písmene C kapitoly VII prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ďalšie osobitné požiadavky na lovecké trofeje sú stanovené v kapitole II oddiele 5 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Oddiel 6 kapitoly II prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa vzťahuje na perie používané na vypchávanie, páperie, surové alebo ostatné perie.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (avšak nenarezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

Patria sem kosti určené na žuvanie pre psy (žuvačky pre psy) a kosti na výrobu želatíny alebo kolagénu, ak pochádzajú z jatočných tiel zvierat zabitých na ľudskú spotrebu.

Kostná múčka na ľudskú spotrebu je zahrnutá do položky 0410.

Osobitné požiadavky na takéto produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 6 (lovecké trofeje), riadku 11 [kosti a kostné produkty (okrem kostnej múčky), rohy a produkty z rohov (okrem rohovej múčky) a kopytá a produkty z kopýt (okrem kopytnej múčky) na použitie iné ako použitie ako kŕmna surovina, organické hnojivo alebo zúrodňovač pôdy] a riadku 12 (žuvačky pre psov) tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, avšak nenarezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

Patria sem upravené lovecké trofeje z vtákov a kopytníkov, a to výhradne kosti, rohy, kopytá, pazúry, parohy, zuby, surové kože alebo usne z tretích krajín.

Osobitné požiadavky na lovecké trofeje sú stanovené v riadku 6 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale inak nespracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnatokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, avšak nenarezané do tvaru, prach a odpad z nich

Prázdne panciere na použitie ako potrava a ako surovina na výrobu glukozamínu.

Do tejto položky sú zahrnuté aj panciere vrátane sépiových kostí obsahujúce mäkké tkanivo a svalovinu, ako sa uvádza v článku 10 písm. k) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

Vylúčená je ambra a kantaridy.

Tento číselný znak sa vzťahuje na žľazy, iné živočíšne výrobky a žlč.

Sušené žľazy a výrobky patria do položky 3001.

Osobitné požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá okrem surového krmiva pre spoločenské zvieratá a odvodených produktov na použitie mimo krmivového reťazca (pri farmaceutických a iných technických výrobkoch) môžu byť stanovené v riadku 14 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá 1. alebo 3. kapitoly, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

Všetky.

Je tu zahrnutý genetický materiál (spermie a embryá živočíšneho pôvodu, ako napríklad hovädzích zvierat, oviec, kôz, koní a svíň) a materiál kategórie 1 a 2 pochádzajúci z vedľajších živočíšnych produktov, ako sa uvádza v článkoch 8 a 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Toto sú príklady živočíšnych produktov patriacich do podpoložiek 0511 10 až 0511 99 :

0511 10 00 (býčie spermie).

0511 91 (produkty z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov): všetky, patria sem rybie ikry na násadu, mŕtve zvieratá, vedľajšie živočíšne produkty na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, na výrobu farmaceutických a iných technických výrobkov. Patria sem mŕtve zvieratá uvedené v kapitole 3, nejedlé alebo zatriedené ako nevhodné na ľudskú spotrebu, napríklad dafnie, známe aj ako vodné blchy, a ostatné lastúrničky alebo žiabronôžky, sušené, určené ako krmivo pre akváriové ryby; položka sa vzťahuje aj na návnady na ryby.

Ex05119910 (Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží a kožiek).

Úradné kontroly sú potrebné v prípade koží a kožiek, ktoré nie sú upravené podľa kapitoly V bodu C2 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, ak je to v súlade s článkom 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Ex05119931 (surové prírodné špongie živočíšneho pôvodu): všetky, ak sú určené na ľudskú spotrebu; ak nie sú určené na ľudskú spotrebu, iba tie, ktoré sú určené na krmivo pre spoločenské zvieratá. Osobitné požiadavky týkajúce sa výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 12 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex05119939 (iné než surové prírodné špongie živočíšneho pôvodu): všetky, ak sú určené na ľudskú spotrebu; ak nie sú určené na ľudskú spotrebu, iba tie, ktoré sú určené na krmivo pre spoločenské zvieratá. Osobitné požiadavky týkajúce sa výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 12 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex05119985 (ostatné živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu): do tejto položky patria embryá, vajíčka, spermie a genetický materiál, ktorý nepatrí do položky 0511 10 a druhov iných ako hovädzích zvierat. Patria sem vedľajšie živočíšne produkty na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá alebo iných technických výrobkov.

Patrí sem nespracované vlásie, včelárske výrobky iné ako vosky na včelárske alebo technické účely, spermacet na technické použitie, mŕtve zvieratá podľa kapitoly 1, nejedlé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu (napríklad: psy, mačky, hmyz), živočíšny materiál bez zmeny jeho základných vlastností a jedlá živočíšna krv nepochádzajúca z rýb, na ľudskú spotrebu.

KAPITOLA 6

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné lístie

Všeobecné poznámky

Do tejto kapitoly patrí podhubie v komposte zo sterilizovaného hnoja živočíšneho pôvodu.

Výňatok z Vysvetliviek ku KN

„0602 90 10 Podhubie:

Podhubie je termín označujúci sieť jemných vlákien (Thallus alebo Mycelium), často sa nachádzajúcich pod zemou, ktoré žijú a rastú na povrchu rozkladajúcich sa živočíšnych alebo rastlinných látok a rozvíjajú sa do samotného pletiva a produkujú huby.

Do tejto podpoložky patrí tiež produkt pozostávajúci z podhubia, neúplne vyvinutého, umiestneného v mikroskopických množstvách na vrstve obilných zŕn uzavretých v komposte zo sterilizovaného konského hnoja (zmes slamy a konského hnoja).“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Podhubie

Iba ak obsahuje spracovaný hnoj živočíšneho pôvodu a uplatňujú sa osobitné pravidlá stanovené v riadku 1 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Ostatné rastlinné produkty a výrobky druhu používaného hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Včelí peľ

ex 1213 00 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet

Len slama

ex 1214 90

Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet: iné než múka a pelety z lucerny (alfalfa)

Len seno

KAPITOLA 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

Všeobecné poznámky

Všetky tuky a oleje odvodené zo zvierat. Osobitné požiadavky stanovené v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 v prípade týchto produktov a výrobkov:

1.

kafilerické tuky a rybací olej v riadku 3 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1;

2.

kafilerické tuky z materiálov kategórie 2 na určité účely mimo krmivového reťazca pre chovné zvieratá (napríklad oleochemické účely) v riadku 17 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1;

3.

tukové deriváty v riadku 18 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1.

Tukové deriváty zahŕňajú prvostupňové výrobky odvodené z tukov a olejov v čistom stave vyrobené metódou stanovenou v bode 1 kapitoly XI prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Deriváty zmiešané s inými materiálmi podliehajú úradným kontrolám.

Poznámky ku kapitole 15 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatrí:

a)

prasací tuk alebo hydinový tuk položky 0209;

b)

kakaové maslo, kakaový tuk a kakaový olej (položka 1804);

c)

jedlé prípravky obsahujúce viac ako 15 hmotnostných % výrobkov položky 0405 (všeobecne 21. kapitola);

d)

škvarky (položka 2301) alebo zvyšky položiek 2304 až 2306;

3.

Do položky 1518 nepatria tuky alebo oleje alebo ich frakcie, len denaturované, ktoré sa majú zatriediť do položky príslušnej pre nedenaturované tuky a oleje a ich frakcie.

4.

Mydlové kaly, olejové usadeniny a kaly, stearínová smola, glycerínová smola a zvyšky tuku z ovčej vlny patria do položky 1522.“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Do položky 1516 patria živočíšne a rastlinné tuky a oleje, ktoré prešli špecifickou chemickou premenou takého druhu, ako sa uvádza ďalej, ale inak sa neupravovali.

Do položky patria aj frakcie živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov upravené podobným spôsobom.

Hydrogenácia, ktorá sa dosahuje uvedením produktov do styku s čistým hydrogénom pri vhodnej teplote a tlaku v prítomnosti katalyzátora (zvyčajne jemne rozptýleného niklu), zvyšuje body topenia tukov a zvyšuje konzistenciu olejov premenou nenasýtených glyceridov (napr. kyseliny olejovej, linolovej atď.) na nasýtené glyceridy s vyššími bodmi topenia (napr. kyseliny palmitovej, stearovej atď.).

Do položky 1518 patria nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo z rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Do tejto časti okrem iného patrí aj použitý olej určený na vyprážanie, ktorý obsahuje napríklad repkový olej, sójový olej či malé množstvo živočíšneho tuku a ktorý je určený na použitie pri výrobe krmív pre zvieratá.

Do tejto položky patria aj hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované tuky a oleje alebo ich frakcie, v prípade ktorých modifikácia zahŕňa viac než jeden tuk alebo olej.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

1501

Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503

Všetky

1502

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503

Všetky

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané alebo inak upravené

Všetky

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Všetky, rybí olej a oleje z produktov rybárstva a morských cicavcov.

Rôzne jedlé prípravky sú vo všeobecnosti zhrnuté do položky 1517 alebo kapitoly 21.

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

Všetky, tuk z ovčej vlny dovážaný ako kafilerický tuk, ako sa stanovuje v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, alebo lanolín dovážaný ako medziprodukt.

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Všetky

Neštiepené tuky alebo oleje a tiež ich východiskové frakcie vyrobené metódou stanovenou v bode 1 kapitoly XI prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

1516 10

Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené

Všetky: živočíšne tuky a oleje.

V prípade úradných kontrol tukové deriváty zahŕňajú prvostupňové výrobky odvodené zo živočíšnych tukov a olejov v čistom stave vyrobené metódou stanovenou v bode 1 kapitoly XI prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1518 00 91

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem tukov, olejov a frakcií položky 1516

Len živočíšneho pôvodu.

Tukové deriváty vyrobené metódou stanovenou v kapitole XI bode 1 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Osobitné požiadavky sú stanovené v riadku 17 (kafilerické tuky) a riadku 18 (tukové deriváty) tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 1518 00 95

Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

Len prípravky z tukov a olejov, kafilerických tukov a derivátov odvodené zo zvierat; vrátane použitého kuchynského oleja, ktorý je určený na použitie v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Tukové deriváty vyrobené metódou stanovenou v kapitole XI bode 1 prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 1518 00 99

Ostatné

Iba ak obsahujú tuk živočíšneho pôvodu.

ex 1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

Len živočíšneho pôvodu.

1521 90 91

Surový včelí vosk a ostatné hmyzie vosky

Všetky, patria sem vosky v prírodných plástoch, surový včelí vosk na včelárske alebo technické účely.

V článku 25 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa zakazuje dovoz včelieho vosku vo forme plástov do Únie a jeho tranzit cez Úniu.

Osobitné požiadavky na vedľajšie včelárske produkty sú stanovené v riadku 10 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

1521 90 99

Včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené, iné než surové

Všetky, patria sem vosky, spracované alebo rafinované, tiež bielené alebo farbené, na včelárske alebo technické účely.

Osobitné požiadavky na vedľajšie včelárske produkty sú stanovené v riadku 10 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Vedľajšie produkty včelárstva iné ako včelí vosk musia podliehať úradným kontrolám v rámci číselného znaku KN 0511 99 85 „ostatné“.

ex 1522 00

Degras; zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

Len živočíšneho pôvodu.

Osobitné požiadavky sú stanovené v riadku 18 (tukové deriváty) tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Poznámky ku kapitole 16 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatrí mäso, mäsové droby, ryby, kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované spôsobom uvedeným v 2. alebo 3. kapitole alebo v položke 0504.

2.

Do tejto kapitoly patria potravinové prípravky za predpokladu, že obsahujú viac ako 20 hmotnostných % párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo ich akékoľvek kombinácie. V prípade, že tieto prípravky obsahujú dva alebo viac vyššie uvedených výrobkov, zatriedia sa do položky 16. kapitoly zodpovedajúcej zložke alebo zložkám, ktorých hmotnosť prevláda. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na plnené výrobky položky 1902 ani na prípravky položky 2103 alebo 2104.

Na prípravky obsahujúce pečeň sa ustanovenia druhej vety neuplatňujú pri určení podpoložiek v rámci položky 1601alebo 1602.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky, z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

Všetky, patrí sem konzervované mäso v rôznych formách.

ex1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

Patria sem výťažky a koncentráty z mäsa, ako aj rybacie bielkoviny vo forme rôsolu, a to chladené, ako aj mrazené, a takisto žraločia chrupavka.

ex1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

Iba výrobky živočíšneho pôvodu, uvarené alebo predvarené potravinárske prípravky obsahujúce ryby alebo produkty rybárstva alebo s nimi zmiešané.

Patria sem prípravky zo surimi pod číselným znakom KN 1604 20 05 .

Patria sem konzervované ryby a konzervovaný kaviár v hermeticky uzavretých nádobách, ako aj suši (za predpokladu, že nie sú zatriedené pod číselný znak KN uvedený v kapitole 19).

Takzvaný rybací špíz (surové rybacie mäso alebo krevety so zeleninou podávané na drevenej paličke) sú zatriedené do číselného znaku KN 1604 19 97 .

ex1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

Patria sem úplne pripravené alebo predspracované slimáky, konzervované kôrovce alebo iné vodné bezstavovce, ako aj prášok zo slávok.

KAPITOLA 17

Cukor a cukrovinky

Poznámky ku kapitole 17 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

b)

chemicky čisté cukry (iné ako sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza) alebo ostatné výrobky položky 2940;

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom

Laktóza.

Cukry a umelý med, keď sú zmiešané s prírodným medom.

KAPITOLA 18

Kakao a prípravky z kakaa

Poznámky ku kapitole 18 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria prípravky položky 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 alebo 3004.

2.

Do položky 1806 patria cukrovinky obsahujúce kakao a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, okrem tovaru uvedeného v poznámke 1 k tejto kapitole.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

Iba výrobky živočíšneho pôvodu, napríklad mliečne výrobky.

KAPITOLA 19

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

Poznámky ku kapitole 19 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

potravinové prípravky obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (16. kapitola), okrem plnených výrobkov položky 1902;

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex1901

Potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

Patria sem nevarené potraviny (napr. pizze) obsahujúce výrobky živočíšneho pôvodu.

Potravinárske prípravky patria do kapitol 16 a 21.

1902 11 00

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené, obsahujúce vajcia

Všetky

ex 1902 20 10

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené, obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1902 20 30

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené, obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % párkov, salám a podobných výrobkov, mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1902 20 91

Varené plnené cestoviny

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1902 20 99

Ostatné (ostatné plnené cestoviny, nie varené)

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1902 30

Iné než cestoviny podpoložiek 1902 11 , 1902 19 a 1902 20

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1902 40

Kuskus

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1904 10 10

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením kukurice

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 1904 90 10

Pripravené potraviny získané z ryže

Len výrobky živočíšneho pôvodu, napríklad suši (za predpokladu, že sa nemajú zatriediť do kapitoly 16).

ex 1905

Jemné pečivo

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

KAPITOLA 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

Poznámky ku kapitole 20 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatrí:

b)

potravinové prípravky obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, alebo akúkoľvek kombináciu týchto výrobkov (16. kapitola).

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

KAPITOLA 21

Rôzne jedlé prípravky

Poznámky ku kapitole 21 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

e)

potravinové prípravky, iné ako výrobky uvedené v položke 2103 alebo 2104, obsahujúce viac ako 20 hmotnostných % párkov, salám, mäsa, mäsových drobov, krvi, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov alebo akékoľvek kombinácie týchto výrobkov (16. kapitola);

3.

Na účely položky 2104 termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ znamená prípravky pozostávajúce z jemne homogenizovanej zmesi dvoch alebo viacerých základných zložiek ako sú mäso, ryby, zelenina, ovocie alebo orechy, v balení na predaj v malom ako detské potraviny alebo na dietetické účely, v obaloch s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 250 g. Pri použití tejto definície sa neprihliada na malé množstvo akýchkoľvek prísad pridaných na ochutenie, na účely konzervácie alebo z iných dôvodov. Tieto prípravky môžu obsahovať malé množstvo viditeľných kúskov zložiek.

Doplnkové poznámky

5.

Ostatné potravinové prípravky, predkladané v odmerných dávkach, ako sú kapsuly, tabletky, pastilky alebo pilulky, a ktoré sú určené na použitie ako potravinový doplnok, sa zatriedia do položky 2106, ak nie sú špecifikované alebo zahrnuté inde.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 2103 90 90

Omáčky a prípravky na omáčky; ochucujúce a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica. – Ostatné

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

Len výrobky živočíšneho pôvodu. Vrátane detských potravín v obaloch s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 250 g.

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

Len výrobky živočíšneho pôvodu.

ex 2106 10

Bielkovinové koncentráty a textúrované bielkovinové látky

Len výrobky živočíšneho pôvodu; okrem výživových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych výrobkov (vrátane glukozamínu, chondroitínu a/alebo chitozánu), iné ako mäsové výrobky.

ex 2106 90 51

Laktózový sirup

Len výrobky živočíšneho pôvodu; okrem výživových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych výrobkov (vrátane glukozamínu, chondroitínu a/alebo chitozánu), iné ako mäsové výrobky.

ex 2106 90 92

Ostatné potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob, alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu

Len výrobky živočíšneho pôvodu; okrem výživových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych výrobkov (vrátane glukozamínu, chondroitínu a/alebo chitozánu), iné ako mäsové výrobky.

ex 2106 90 98

Ostatné potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Len výrobky živočíšneho pôvodu; okrem výživových doplnkov v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom malých množstiev (celkovo menej ako 20 %) spracovaných živočíšnych výrobkov (vrátane glukozamínu, chondroitínu a/alebo chitozánu), iné ako mäsové výrobky.

KAPITOLA 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

Poznámky ku kapitole 22 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

“…

3.

Na účely položky 2202 termín „nealkoholické nápoje“ znamená nápoje s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 % vol. Alkoholické nápoje sa zatrieďujú do položiek 2203 až 2206 alebo položky 2208 podľa daného prípadu.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 99

Ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009, obsahujúce 2 hmotnostné % alebo viac tuku získaného z výrobkov položiek 0401 až 0404

Iba mlieko a mliečne výrobky.

KAPITOLA 23

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

Poznámky ku kapitole 23 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do položky 2309 patria výrobky druhu používaného na kŕmenie zvierat, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, získané spracovaním rastlinných alebo živočíšnych materiálov v takom rozsahu, že stratili podstatné vlastnosti pôvodného materiálu, iné ako rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty tohto spracovania.

…“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Škvarky, teda membránové tkanivá ako zostatok po vyškvarení prasacieho alebo iného živočíšneho tuku. Používajú sa najmä na prípravu krmiva pre zvieratá (napríklad psích sušienok), ale zostávajú v položke 2301, aj keď sú vhodné na ľudskú konzumáciu.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

2301

Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky

Všetky, patria sem spracované živočíšne bielkoviny neurčené na ľudskú spotrebu, mäsová múčka neurčená na ľudskú spotrebu a škvarky, tiež určené na ľudskú spotrebu.

Múčka z peria patrí do položky 0505.

Osobitné požiadavky na spracované živočíšne bielkoviny sú stanovené v riadku 1 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 2309

Prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá

Všetky, ak obsahujú výrobky živočíšneho pôvodu, okrem podpoložiek 2309 90 20 a 2309 90 91 .

Okrem iného sem patrí krmivo pre psy a mačky, v balení na predaj v malom (podpoložka 2309 10 ), ktoré obsahuje živočíšne produkty a výrobky a rozpustné výrobky z rýb alebo morských cicavcov (číselný znak KN 2309 90 10 ). Výrobky na účely kŕmenia zvierat vrátane zmesí múčok (ako múčok z kopýt a rohov).

Do tejto položky patrí tekuté mlieko, mledzivo a výrobky obsahujúce mliečne výrobky, mledzivo alebo uhľohydráty, všetky nevhodné na ľudskú spotrebu, ale na kŕmenie zvierat.

Patrí sem krmivo pre spoločenské zvieratá, žuvačky pre psy a zmesi múčok, pričom zmesi môžu obsahovať mŕtvy hmyz.

Osobitné požiadavky na krmivo pre spoločenské zvieratá vrátane žuvačiek pre psy sú stanovené v riadku 12 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Patria sem vaječné výrobky neurčené na ľudskú spotrebu a ostatné spracované výrobky živočíšneho pôvodu neurčené na ľudskú spotrebu.

Osobitné požiadavky na vaječné produkty sú stanovené v riadku 9 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Hydrogénfosforečnan vápenatý (fosfát vápenatý)

Len živočíšneho pôvodu.

Osobitné požiadavky na hydrogénfosforečnan vápenatý sú stanovené v riadku 6 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 2835 26 00

Ostatné fosforečnany vápnika

Iba hydrogénfosforečnan vápenatý živočíšneho pôvodu.

Osobitné požiadavky na hydrogénfosforečnan vápenatý sú stanovené v riadku 7 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 29

Organické chemikálie

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 2922 49

Ostatné aminokyseliny, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie a ich estery; ich soli

Len živočíšneho pôvodu.

ex 2925 29 00

Imíny a ich deriváty, iné než chlórdimeform (ISO); ich soli

Kreatín živočíšneho pôvodu.

ex 2930

Organické zlúčeniny síry

Aminokyseliny živočíšneho pôvodu, napríklad:

ex 2930 90 13 cysteín a cystín;

ex 2930 90 16 deriváty cysteínu alebo cystínu.

ex 2932 99 00

Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

Len živočíšneho pôvodu, napríklad glukozamín, glukozamín-6-fosfát a ich sírany.

ex 2942 00 00

Ostatné organické zlúčeniny

Len živočíšneho pôvodu.

KAPITOLA 30

Farmaceutické výrobky

Všeobecné poznámky

Hotové lieky, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (EÚ) č. 142/2011 sú z tohto zoznamu vylúčené. Zahrnuté sú medziprodukty.

V položke 3001 (Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické účely, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo ostatných orgánov alebo z ich výlučkov na organoterapeutické účely; heparín a jeho soli; ostatné ľudské alebo živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo profylaktické účely, inde nešpecifikované ani nezahrnuté) sú na účely úradných kontrol relevantné len výrobky získané zo živočíchov podpoložiek 3001 20 a 3001 90. Platia tieto osobitné požiadavky stanovené v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011:

1.

riadok 2 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II v prípade krvných produktov používaných na technické účely, okrem takýchto produktov z koňovitých a

2.

riadok 3 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II v prípade krvi a krvných produktov z koňovitých a

3.

riadok 14 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II v prípade vedľajších živočíšnych produktov na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, iného ako surové krmivo pre spoločenské zvieratá a odvodených výrobkov na použitie mimo krmivového reťazca.

V položke 3002 [Ľudská krv; zvieracia krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra, ostatné krvné zložky a imunologické výrobky, tiež modifikované alebo získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky (vakcíny), toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky] sú na účely úradných kontrol relevantné len podpoložky 3002 12 a 3002 90. Ľudská krv podpoložky 3002 90 10 a vakcíny podpoložiek 3002 20 a 3002 30 nemusia podliehať úradným kontrolám.

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Výťažky zo žliaz alebo z ostatných orgánov alebo z ich výlučkov, iné než ľudského pôvodu

Všetky; patria sem výrobky slúžiace ako náhrada materského mledziva a používané na kŕmenie teliat.

ex 3001 90 91

Živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo profylaktické účely: heparín a jeho soli

Všetky výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie v súlade s článkom 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 na výrobu odvodených výrobkov uvedených v článku 33 písm. a) až f) uvedeného nariadenia.

3001 90 98

Iné živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo profylaktické účely než heparín a jeho soli, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Všetky.

Okrem žliaz a iných orgánov uvedených vo vysvetlivkách HS k položke 3001, časť (A), do tejto podpoložky patria aj hypofýza, kôra nadobličiek a štítna žľaza; okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 33 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Antiséra a iné krvné zložky

Iba výrobky odvodené zo živočíchov.

Nezahŕňa hotové lieky určené pre konečného spotrebiteľa.

Nezahŕňa protilátky a DNA.

V položke 3002 sú stanovené osobitné požiadavky na vedľajšie živočíšne produkty, ktoré patria do tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a sú špecifikované v týchto riadkoch:

Riadok 2: krvné produkty iné ako z koňovitých;

Riadok 3: krv a krvné produkty z koňovitých.

3002 90 30

Zvieracia krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely

Všetky

ex 3002 90 50

Kultúry mikroorganizmov

Iba patogény a kultúry z patogénov pre zvieratá.

ex 3002 90 90

Ostatné

Iba patogény a kultúry z patogénov pre zvieratá.

ex 3006 92 00

Farmaceutický odpad

Iba výrobky odvodené zo živočíchov.

Farmaceutický odpad, farmaceutické výrobky nevhodné na ich pôvodne určený účel.

KAPITOLA 31

Hnojivá

Poznámky ku kapitole 31 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatrí:

a)

zvieracia krv položky 0511;

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov

Iba výrobky odvodené zo živočíchov, v čistej forme.

Patrí sem guáno okrem mineralizovaného guána.

Patrí sem hnoj zmiešaný so spracovanými živočíšnymi bielkovinami, ak sa používa ako hnojivo; nepatria sem však zmesi hnoja a chemikálií používané ako hnojivá (pozri položku 3105, ktorá sa vzťahuje len na minerálne alebo chemické hnojivá).

Osobitné požiadavky na spracovaný hnoj, odvodené produkty zo spracovaného hnoja a guáno z netopierov sú stanovené v riadku 1 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 3105 10 00

Výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg

Iba hnojivá obsahujúce výrobky odvodené zo živočíchov.

Osobitné požiadavky na spracovaný hnoj, odvodené produkty zo spracovaného hnoja a guáno z netopierov sú stanovené v riadku 1 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 32

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

Poznámky ku kapitole 32 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„…

3.

Položky 3203, 3204, 3205 a 3206 sa vzťahujú tiež na prípravky na základe farbiva (v prípade položky 3206 vrátane farbiacich pigmentov položky 2530 alebo 28. kapitoly, kovových šupiniek alebo kovových práškov), druhu používaného na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov. Do týchto položiek však nepatria pigmenty rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutom alebo pastovitom stave, druhu používaného na výrobu náterových farieb vrátane emailov (položka 3212), alebo ostatné prípravky položiek 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 alebo 3215.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3203

Farbivá živočíšneho pôvodu (vrátane farbiacich výťažkov, ale okrem živočíšneho uhlia), tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe farbiva živočíšneho pôvodu

Iba disperzné farbivá na báze mliečneho tuku používané na výrobu potravín alebo krmív.

ex 3204

Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe syntetických organických farbív; syntetické organické výrobky druhu používaného ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované

Iba disperzné farbivá na báze mliečneho tuku používané na výrobu potravín alebo krmív.

KAPITOLA 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhu používaného ako suroviny v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhu používaného na výrobu nápojov

Iba arómy na báze mliečneho tuku používané na výrobu potravín alebo krmív.

KAPITOLA 35

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

Kazeín na ľudskú spotrebu, na účely kŕmenia zvierat alebo na technické účely.

Osobitné požiadavky na mlieko, mliečne produkty a mledzivo, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 4 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 3502

Albumíny (vrátane koncentrátov z dvoch alebo viacerých srvátkových bielkovín obsahujúcich viac ako 80 hmotnostných % srvátkových bielkovín počítaných na sušinu), albumináty a ostatné deriváty albumínu

Patria sem výrobky pochádzajúce z vajec a výrobky odvodené z mlieka, tiež na ľudskú spotrebu (vrátane výrobkov na kŕmenie zvierat).

Osobitné požiadavky na mlieko, mliečne produkty a mledzivo, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 4 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a osobitné požiadavky na vaječné produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 9 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

3503 00

Želatína [vrátane želatíny v pravouhlých (vrátane štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravené alebo farbené] a deriváty želatíny; vyzina; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

Patrí sem želatína na ľudskú spotrebu, na účely kŕmenia zvierat a na technické účely.

Na želatínu zatriedenú do položky 3913 (tvrdené bielkoviny) a 9602 (opracovaná netvrdená želatína a výrobky z netvrdenej želatíny), napríklad vo forme prázdnych kapsúl, ak nie je určená na potravinárske účely alebo živočíšnu spotrebu, sa úradné kontroly nevzťahujú.

Osobitné požiadavky na želatínu a hydrolyzovanú bielkovinu, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, sú stanovené v riadku 5 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 a osobitné požiadavky na fotoželatínu sú stanovené v kapitole II oddiele 11 prílohy XIV k uvedenému nariadeniu.

ex 3504 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné bielkovinové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

Patrí sem kolagén a hydrolyzované bielkoviny na ľudskú spotrebu, na účely kŕmenia zvierat a na technické účely.

Patria sem kolagénové výrobky na báze bielkovín odvodené z koží, kožiek a šliach zvierat vrátane kostí v prípade ošípaných, hydiny a rýb.

Patria sem hydrolyzované bielkoviny pozostávajúce z polypeptidov, peptidov alebo aminokyselín a ich zmesí, získané hydrolýzou vedľajších živočíšnych produktov. Úradné kontroly sa na ne nevzťahujú, ak sa používajú ako prísady do potravinových prípravkov (položky 2106).

Patria sem akékoľvek mliečne vedľajšie produkty určené na ľudskú spotrebu v prípade, že nepatria do položky 0404.

Osobitné požiadavky na kolagén sú stanovené v riadku 8 a na želatínu a hydrolyzovanú bielkovinu v riadku 5 tabuľky 1 v oddiele 1 kapitoly I prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 3507 10 00

Syridlo a jeho koncentráty

Syridlo a jeho koncentráty na ľudskú spotrebu, pochádzajúce iba zo živočíšnych výrobkov.

ex 3507 90 90

Enzýmy iné než syridlo a jeho koncentráty alebo lipoproteínová lipáza alebo aspergilová alkalická proteáza

Len živočíšneho pôvodu.

KAPITOLA 38

Rôzne chemické výrobky

Poznámky ku kapitole 38 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

“…

4.

V celej nomenklatúre termín „komunálny odpad“ znamená odpad druhu zozbieraného z domácností, hotelov, reštaurácií, nemocníc, obchodov, úradov atď., smeti z ciest a chodníkov, ako aj stavebný a demolačný odpad. Komunálny odpad obyčajne obsahuje širokú škálu materiálov ako sú plasty, kaučuk, drevo, papier, textílie, sklo, kovy, potravinárske materiály, polámaný nábytok a ostatné poškodené alebo odhodené výrobky.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3822 00 00

Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

Iba výrobky odvodené zo živočíchov, okrem zdravotníckych pomôcok v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Rady 93/42/EHS  (9) a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES  (10).

ex 3825 10 00

Komunálny odpad

Iba kuchynský odpad obsahujúci živočíšne výrobky, ak patrí do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009, a to s výnimkou kuchynského odpadu pochádzajúceho priamo z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave a odpadu odstraňovaného v súlade s článkom 12 písm. d) uvedeného nariadenia.

Použitý kuchynský olej určený na použitie v rámci rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, napríklad ako organické hnojivo alebo bioplyn, možno zahrnúť pod tento číselný znak KN.

KAPITOLA 39

Plasty a výrobky z nich

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Ostatné prírodné polyméry (okrem kyseliny algovej, jej solí a esterov) a modifikované prírodné polyméry (napríklad tvrdené bielkoviny, chemické deriváty prírodného kaučuku), inde nešpecifikované ani nezahrnuté, v primárnych formách

Iba výrobky odvodené zo živočíchov, ako napríklad chondroitín-sulfát, chitozán, tvrdená želatína.

ex 3917 10 10

Umelé črevá (črievka párkov a salám) z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov

Iba výrobky odvodené zo živočíchov.

ex 3926 90 92

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914 vyrábané z fólií

Prázdne kapsuly z tvrdenej želatíny určené na živočíšnu spotrebu; osobitné požiadavky sú stanovené v riadku 5 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

ex 3926 90 97

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914 vyrábané z iných materiálov než fólií

Prázdne kapsuly z tvrdenej želatíny určené na živočíšnu spotrebu; osobitné požiadavky sú stanovené v riadku 5 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

Všeobecné poznámky

Predmetom úradných kontrol majú byť iba kože a kožky kopytníkov, ktoré patria do položiek 4101, 4102, 4103.

Osobitné požiadavky na kože a kožky a ošetrené kože sú stanovené v riadkoch 4 a 5 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Poznámky ku kapitole 41 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

odrezky alebo podobný odpad, zo surových koží alebo kožiek (položka 0511);

b)

vtáčie kože alebo časti vtáčích koží, s perím alebo páperím, položky 0505 alebo 6701; alebo

c)

kože alebo kožky neodchlpené, surové, vyčinené alebo upravené (43. kapitola); avšak do 41. kapitoly sa majú zatriediť menovite neodchlpené surové kože a kožky hovädzích zvierat (vrátane byvolov), koňovitých zvierat, oviec alebo jahniat (okrem koží jahniat nazývaných astrachán, broadtail, karakul, perzián alebo podobných jahniat a koží jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských), kôz a kozliat (okrem jemenských, mongolských alebo tibetských kôz a kozliat), svíň (vrátane pekari), kamzíkov, gaziel, tiav (vrátane dromedárov), sobov, losov, jeleňov, srnčej zveri alebo psov.

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané

Len čerstvé, chladené alebo ošetrené kože a kožky vrátane sušených, suchosolených, mokrosolených alebo konzervovaných postupom iným než činením alebo rovnocenným procesom.

Dovoz bez obmedzení je možný len v prípade ošetrených koží a kožiek uvedených v bode C 2 kapitoly V prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, ak je to v súlade s článkom 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, najmä v prípade ex 4101 20 80 a ex 4101 50 90 .

ex 4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež s vlnou alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 c) k tejto kapitole

Len čerstvé, chladené alebo ošetrené kože a kožky vrátane sušených, suchosolených, mokrosolených alebo konzervovaných postupom iným než činením alebo rovnocenným procesom.

Dovoz bez obmedzení je možný len v prípade ošetrených koží a kožiek uvedených v bode C 2 kapitoly V prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, ak je to v súlade s článkom 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, najmä v prípade 4102 21 00 a ex 4102 29 00 .

ex 4103

Ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože a kožky vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k tejto kapitole

Len čerstvé, chladené alebo ošetrené kože a kožky vrátane sušených, suchosolených, mokrosolených alebo konzervovaných postupom iným než činením alebo rovnocenným procesom.

Dovoz bez obmedzení je možný len v prípade ošetrených koží a kožiek uvedených v bode C 2 kapitoly V prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, ak je to v súlade s článkom 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009, najmä v prípade ex 4103 90 00 .

KAPITOLA 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Poznámky ku kapitole 42 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„…

2.

Do tejto kapitoly nepatria (okrem iných výrobkov) tieto výrobky oficiálneho záujmu:

a)

sterilný chirurgický katgut alebo podobný sterilný materiál na chirurgické zošívanie (položka 3006);

ij)

struny, kože na bubny alebo podobné výrobky, alebo ostatné časti hudobných nástrojov (položka 9209).

…“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Ostatné výrobky z usne alebo kompozitnej usne

Patria sem žuvačky pre psy a materiál na výrobu žuvačiek pre psy.

ex 4206 00 00

Výrobky z čriev (iné ako mesinský vlas), zo zlatotepeckej blany, z mechúrov alebo zo šliach

Patria sem žuvačky pre psy a materiál na výrobu žuvačiek pre psy.

KAPITOLA 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

Poznámky ku kapitole 43 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

V celej nomenklatúre termín „kožušiny“, okrem surových kožušín položky 4301, znamená kože a kožky všetkých zvierat, vyčinené alebo upravené, s vlnou.

2.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

vtáčie kože alebo časti vtáčích koží, s perím alebo páperím (položka 0505 alebo 6701);

b)

surové kože alebo kožky, neodchlpené alebo s vlnou, 41. kapitoly [pozri poznámku 1 c) k tejto kapitole];

…“

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Položka 4301: Kožušiny sa považujú za surové a patriace do tejto položky nielen v prírodnom stave, ale aj keď sú vyčistené a konzervované, napríklad sušením alebo solením (mokrým alebo suchým).“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položiek 4101, 4102 alebo 4103

Všetky, okrem kožušín spracovaných v súlade s kapitolou VIII prílohy XIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, ak je to v súlade s článkom 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Patria sem tieto podpoložky:

Ex43011000 (z noriek, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok): osobitné požiadavky na odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca (kožušiny) sú stanovené v riadku 14 tabuľky 2 kapitoly II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex43013000 (z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok): Osobitné požiadavky na kože a kožky kopytníkov sú stanovené v riadku 5 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex43016000 (z líšok, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok): osobitné požiadavky na odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca (kožušiny) sú stanovené v riadku 14 tabuľky 2 kapitoly II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex43018000 (ostatné kožušiny, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok): iné ako z kopytníkov, napríklad zo svišťov, mačkovitých šeliem, tuleňov, nutrií. Osobitné požiadavky na odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca (kožušiny) sú stanovené v riadku 14 tabuľky 2 kapitoly II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Ex43019000 (hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhodné na použitie v kožušníctve): osobitné požiadavky na odvodené produkty na použitie mimo krmivového reťazca (kožušiny) sú stanovené v riadku 14 tabuľky 2 kapitoly II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia

Všeobecné poznámky

V prípade položiek 5101 až 5103 sú osobitné požiadavky na neošetrenú vlnu a srsť stanovené v riadku 8 tabuľky 2 oddielu 1 kapitoly II prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Poznámky ku kapitole 51 (výňatok z poznámok k tejto kapitole kombinovanej nomenklatúry)

„1.

V celej nomenklatúre termín:

a)

„vlna“ znamená prírodné vlákno z oviec alebo jahniat;

b)

„jemné chlpy zvierat“ znamená chlpy z alpaky, lamy, vikune, ťavy (vrátane dromedára), jaka, kozy angorskej, tibetskej, kašmírskej alebo podobných kôz (avšak nie z obyčajných kôz), králika (vrátane angorského králika), zajaca, bobra, nutrie alebo ondatry;

c)

„hrubé chlpy zvierat“ znamená chlpy zvierat vyššie nemenovaných, okrem chlpov a štetín na výrobu kief alebo štetcov (položka 0502) a vlásia (položka 0511).

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„V celej nomenklatúre pojem „hrubé chlpy zvierat“ znamená všetky iné chlpy zvierat než „jemné chlpy zvierat“ okrem vlny (položka 5101), chlpy z hrív alebo chvostov koňovitých alebo hovädzích zvierat (zatriedené „ako vlásie“ v položke 0511), svinské, kančie alebo diviačie štetiny alebo chlpy a jazvečie chlpy alebo ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov (položka 0502) [pozri poznámku 1c)].“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Vlna, nemykaná ani nečesaná

Neošetrená vlna.

ex 5102

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané ani nečesané

Neošetrené chlpy vrátane drsných chlpov z bokov hovädzích alebo koňovitých zvierat.

ex 5103

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu

Neošetrená vlna alebo chlpy.

KAPITOLA 67

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Do položky 6701 patria:

A)

Kože a ostatné časti vtákov s perím alebo páperím, perie a páperie a časti peria, ktoré zatiaľ netvoria vytvorené výrobky, ale prešli procesom iným ako jednoduché čistenie, dezinfekcia alebo konzervácia (pozri vysvetlivku k položke 0505); tovar tejto položky môže byť napríklad bielený, farbený, stáčaný alebo zvlnený.

B)

Výrobky z koží alebo iných častí vtákov s perím alebo páperím, výrobky z peria, páperia alebo z častí peria, aj keď perie alebo páperie atď. je neopracované alebo iba vyčistené, ale bez výrobkov z bŕk alebo kostrniek pier. Preto do tejto položky patria:

1.

Jednotlivé perá, ktorých brká sú spevnené drôtom alebo určené na použitie napríklad v klobučníctve a takisto jednotlivé zložené perá z rôznych prvkov.

2.

Perie vo forme zoskupení a perie alebo páperie prilepené alebo pripevnené na textíliu alebo iný podklad.

3.

Prámiky z vtákov, častí vtákov, peria alebo páperia, na klobúky, boa, goliere, peleríny alebo iné odevy alebo odevné doplnky.

4.

Vejáre vyrobené z ozdobných pier s rámami z akéhokoľvek materiálu. Vejáre s rámami z drahých kovov sa však zatrieďujú do položky 7113.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Kože a ostatné časti vtákov s perím alebo páperím, perie, časti peria, páperie a výrobky z nich (iné ako tovar položky 0505 a opracované brká a kostrnky pier)

Len kože a ostatné časti vtákov s perím alebo páperím, perie a páperie, časti peria.

Výrobky z neopracovaných alebo iba vyčistených koží, peria alebo páperia a častí peria.

Okrem upraveného dekoratívneho peria, upraveného peria, ktoré prevážajú cestujúci na svoje súkromné účely, alebo zásielok upraveného peria poslaných súkromným osobám na nepriemyselné účely.

Osobitné požiadavky na perie sú stanovené v riadku 9 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince

Stanovisko k zatriedeniu do harmonizovaného systému č. 7101.21 /1

„Ustrice nevhodné na ľudskú spotrebu, s obsahom jednej alebo viacerých umelo pestovaných perál, konzervované v slanom náleve a balené v hermeticky uzavretých kovových nádobách.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Neopracované pestované perly

Patria sem ustrice nevhodné na ľudskú spotrebu, s obsahom jednej alebo viacerých umelo pestovaných perál, konzervované v slanom náleve alebo inak konzervované, balené v hermeticky uzavretých nádobách.

Neopracované umelo pestované perly, ako sa stanovuje v kapitole IV oddiele 2 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ nie sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009, ako sa stanovuje v článku 2 ods. 2 písm. f) uvedeného nariadenia.

KAPITOLA 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

„Jarmočné atrakcie; putovné cirkusy a putovné zverince a putovné divadlá patria do položky 9508 za predpokladu, že pozostávajú zo všetkých základných jednotiek, ktoré sú potrebné na ich bežnú prevádzku. Do tejto položky patria aj predmety tvoriace pomocné zariadenie za predpokladu, že sa predkladajú spolu s danými atrakciami a ako ich súčasť, bez ohľadu na to, že ak sa takéto predmety (napr. stany, zvieratá, hudobné nástroje, pohonné jednotky, motory, svietidlá, sedadlá a zbrane a strelivo) predkladajú samostatne, patrili by do inej položky nomenklatúry.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Putovné cirkusy a putovné zverince

Len živé zvieratá.

ex 9508 90 00

Ostatné: jarmočné atrakcie, kočovné divadlá

Len živé zvieratá.

KAPITOLA 96

Rôzne výrobky

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

Na účely tejto položky výraz „opracovaný“ znamená materiály, ktoré prešli procesmi presahujúcimi rámec jednoduchej prípravy povolenej v položke zahŕňajúcej predmetné suroviny (pozri vysvetlivky k položkám 05.05 až 05.08). Do položky preto patria kusy slonoviny, prúty atď. narezané do určitého tvaru (vrátane štvorcového alebo pravouhlého) alebo vyleštené alebo inak opracované mletím, vŕtaním, frézovaním, sústružením atď. Kusy, ktoré sú identifikovateľné ako časti predmetov, sú však z tejto položky vylúčené, ak dané časti patria do inej položky nomenklatúry. Preto klavírne klávesy patria do položky 92.09 a botky pažieb strelných zbraní patria do položky 93.05. Opracované materiály, ktoré sa nedajú identifikovať ako časti predmetov, však zostávajú zatriedené do tejto položky (napr. jednoduché kotúče, platne alebo pásiky ako výplň atď. alebo na následné použitie pri výrobe klavírnych klávesov).

Do položky 9602 patria tabule z netvrdenej želatíny, narezané do iných než štvorcových alebo pravouhlých tvarov. Tabule narezané do pravouhlých tvarov (vrátane štvorcových), tiež povrchovo upravené, patria do položky 35.03 alebo do kapitoly 49 (napr. pohľadnice) (pozri vysvetlivky k položke 35.03). Výrobky z netvrdenej želatíny, napríklad:

i)

Malé kotúče na zasunutie na špičky biliardových tág.

ii)

Kapsuly na farmaceutické výrobky a na palivo do mechanických zapaľovačov.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Opracovaná netvrdená želatína (okrem želatíny položky 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny

Prázdne kapsuly z netvrdenej želatíny určené na potravinárske účely alebo živočíšnu spotrebu; osobitné požiadavky týkajúce sa živočíšnej spotreby sú stanovené v riadku 5 tabuľky 1 v kapitole I oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 97

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výňatok z vysvetliviek k harmonizovanému systému

A) Do položky patria zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej alebo anatomickej hodnoty, napríklad:

1.

Mŕtve zvieratá akéhokoľvek druhu, zachované suché alebo v tekutine, vypchaté zvieratá pre zbierky.

2.

Vyfúknuté alebo vysaté vajíčka, hmyz v škatuľkách, rámikoch atď. (iné než namontované predmety, ktoré tvoria bižutériu alebo lacné šperky), prázdne ulity a panciere, iné než druhu vhodného na priemyselné účely.

3.

Semená alebo rastliny, sušené alebo zachované v tekutine, herbáre.

4.

Vzorky nerastov (ktoré nie sú drahokamy alebo polodrahokamy kapitoly 71), vzorky skamenelín.

5.

Osteologické vzorky (kostry, lebky, kosti).

6.

Anatomické a patologické vzorky.“

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 9705 00 00

Zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty

Iba výrobky odvodené zo živočíchov.

Nepatria sem lovecké trofeje a iné prípravky z akéhokoľvek živočíšneho druhu, pri ktorých sa vykonalo úplné taxidermické ošetrenie, ktorým sa zabezpečilo ich zakonzervovanie pri teplote okolia.

Nepatria sem lovecké trofeje a iné prípravky z iných druhov než kopytníkov a vtákov (bez ohľadu na to, či sú ošetrené alebo nie).

Osobitné požiadavky na lovecké trofeje sú stanovené v riadku 6 tabuľky 2 v kapitole II oddiele 1 prílohy XIV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

KAPITOLA 99

Mimoriadne číselné znaky KN

Štatistické kódy určitých druhov pohybu tovaru

Všeobecné poznámky

Táto kapitola sa vzťahuje na tovar s pôvodom v tretích krajinách dodávaný lodiam a lietadlám na území Európskej únie v rámci colného režimu tranzit (T1).

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Tovar 1. až 24. kapitoly KN dodávaný lodiam a lietadlám

Produkty a výrobky živočíšneho pôvodu určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625  (11).

ex 9930 99 00

Tovar zatriedený inde dodávaný lodiam a lietadlám

Produkty a výrobky živočíšneho pôvodu určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 87/369/EHS zo 7. apríla 1987, ktorá sa týka uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokolu o jeho zmene a doplnkoch (Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63).

(5)  Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (Ú. v. EÚ C 76, 4.3.2015, s. 1), v znení zmien.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1125/2006 z 21. júla 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 3).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 41).

(9)  Smernica Rady č. 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).

(10)  Smernica 98/79/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).


PRÍLOHA II

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2007/275/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

Zoznam zmiešaných výrobkov, ktoré podliehajú úradným kontrolám podľa článku 3“;

b)

Prvá veta sa nahrádza takto:

„V tomto zozname sa stanovujú zmiešané výrobky podľa nomenklatúry tovaru používanej v Únii s cieľom určiť, ktoré zásielky musia podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.“;

c)

V poznámkach k tabuľke sa vypúšťa bod (1);

d)

V poznámkach k tabuľke sa v bode (4) druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch číslic: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky výrobky, ktorým toto štvorčíslie predchádza alebo na ktoré sa vzťahuje, sa musia predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach. Vo väčšine takýchto prípadov sa príslušné číselné znaky KN zahrnuté do systému TRACES uvedeného v článku 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 rozdeľujú na šesťčíselný alebo osemčíselný znak.“;

e)

V poznámkach k tabuľke sa bod (6) nahrádza takto:

„6.

Stĺpec (3) – Vymedzenie a vysvetlenie

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o predmetných produktoch a výrobkoch. Ďalšie informácie o zmiešaných výrobkoch zaradených do jednotlivých kapitol KN možno nájsť v najnovšej verzii Vysvetliviek ku Kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (*1).

(*1)  Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (Ú. v. EÚ C 119, 29.3.2019, s. 1), v znení zmien.“;"

f)

Kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 a 97 sa vypúšťajú;

g)

V kapitolách 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 sa všetky záznamy v stĺpci (3) — Vymedzenie a vysvetlenie v tabuľkách nahrádzajú takto:

„Iba zmiešané výrobky (pozri články 4 a 6 tohto rozhodnutia).

V prípade iných výrobkov než sú zmiešané výrobky pozri prílohu I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2007. (*2)

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).“;"

h)

Kapitola 99 sa nahrádza takto:

KAPITOLA 99

Mimoriadne číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

Podkapitola II

Štatistické kódy určitých druhov pohybu tovaru

Všeobecné poznámky

Táto kapitola sa vzťahuje na zmiešané výrobky s pôvodom v tretích krajinách dodávané lodiam a lietadlám v Európskej únii v rámci colného režimu tranzit (T1).

Číselný znak KN

Opis

Vymedzenie a vysvetlenie

(1)

(2)

(3)

Ex99302400

Tovar 1. až 24. kapitoly KN dodávaný lodiam a lietadlám.

Zmiešané výrobky určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Ex99309900

Tovar zatriedený inde, dodávaný lodiam a lietadlám.

Zmiešané výrobky určené ako dodávky lodiam, ako sa stanovuje v článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625.

“;

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

Zoznam zmiešaných výrobkov, ktoré nepodliehajú úradným kontrolám podľa článku 6 ods. 1 písm. b)“;

b)

Prvá veta sa nahrádza takto:

„V tomto zozname sa stanovujú zmiešané výrobky podľa nomenklatúry tovaru používanej v Únii, ktoré nemusia podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.“;

c)

V poznámkach k tabuľke sa zápis v „Stĺpci 1 – Číselný znak KN“ druhý odsek nahrádza takto:

„V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch číslic: pokiaľ nie je stanovené inak, všetky zmiešané výrobky, ktorým toto štvorčíslie predchádza alebo na ktoré sa vzťahuje, sa nemusia predložiť na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach.“;

d)

V poznámkach k tabuľke sa zápis v „Stĺpci 2 – Vysvetlenia“ nahrádza takto:

 

Stĺpec 2 – Vysvetlenia

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o zmiešaných výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka z úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach. Úradníci na hraničných kontrolných staniciach v prípade potreby musia posúdiť zložky zmiešaného výrobku a špecifikovať, či živočíšny výrobok obsiahnutý v zmiešanom výrobku je dostatočne spracovaný na to, aby neboli potrebné úradné kontroly stanovené v právnych predpisoch Únie.“.


(*1)  Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (Ú. v. EÚ C 119, 29.3.2019, s. 1), v znení zmien.“;

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2007 z 18. novembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o zoznam zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, ako aj seno a slamu, podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2019, s. 1.).“;“


Top