EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1243

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Text s významom pre EHP)

PE/65/2019/REV/1

OJ L 198, 25.7.2019, p. 241–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1243/oj

25.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/241


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243

z 20. júna 2019,

ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207 ods. 2, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Lisabonskou zmluvou sa zmenil právny rámec, ktorý upravuje právomoci zverené Komisii zákonodarcom, pričom sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zvereným právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

(2)

Legislatívnymi aktmi prijatými pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa Komisii udeľujú právomoci prijímať opatrenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES (4).

(3)

Predchádzajúce návrhy týkajúce sa zosúladenia právnych predpisov odkazujúcich na regulačný postup s kontrolou s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou boli vzaté späť (5) z dôvodu stagnácie medziinštitucionálnych rokovaní.

(4)

Európsky parlament, Rada a Komisia sa následne dohodli na novom rámci pre delegované akty v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (6) a uznali potrebu zosúladiť všetky existujúce právne predpisy s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou. Tieto inštitúcie sa predovšetkým dohodli na potrebe udeliť vysokú prioritu urýchlenému zosúladeniu všetkých základných aktov, ktoré ešte odkazujú na regulačný postup s kontrolou. Komisia sa zaviazala vypracovať návrh na zosúladenie do konca roku 2016.

(5)

Väčšina splnomocnení v základných aktoch, ktoré stanovujú použitie regulačného postupu s kontrolou, spĺňa kritériá článku 290 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a mali by byť prispôsobené tomuto ustanoveniu.

(6)

Ostatné splnomocnenia v základných aktoch, ktoré stanovujú použitie regulačného postupu s kontrolou, spĺňajú kritériá článku 291 ods. 2 ZFEÚ a mali by byť prispôsobené tomuto ustanoveniu.

(7)

V prípade, že sa na Komisiu prenesú vykonávacie právomoci, mali by sa vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(8)

V obmedzenom počte základných aktov, ktoré v súčasnosti stanovujú použitie regulačného postupu s kontrolou, už príslušné splnomocnenia nie sú potrebné, a preto by sa mali vypustiť.

(9)

V bode 31 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva sa uvádza, že za podmienky, že Komisia poskytne objektívne odôvodnenie založené na vecnom prepojení medzi dvomi alebo viacerými splnomocneniami uvedenými v jednom legislatívnom akte, a pokiaľ v danom legislatívnom akte nie je stanovené inak, tieto splnomocnenia sa môžu zlúčiť. Konzultácie pri príprave delegovaných aktov slúžia aj na to, aby sa určilo, ktoré splnomocnenia sú vecne prepojené. V takýchto prípadoch sa v námietke Európskeho parlamentu alebo Rady jasne uvedie, ktorého splnomocnenia sa konkrétne týka. V obmedzenom počte základných aktov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu sa do základného aktu vložilo ustanovenie o prijatí samostatných delegovaných aktov pre rôzne delegované právomoci.

(10)

Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na neukončené postupy, v rámci ktorých už výbor vydal svoje stanovisko v súlade s článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(11)

Keďže úpravy a zmeny, ktoré sa majú vykonať, sa týkajú len postupov na úrovni Únie, v prípade smerníc si nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov.

(12)

Príslušné akty by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Akty uvedené v prílohe sa menia tak, ako je v nej stanovené.

Článok 2

Týmto nariadením nie sú dotknuté neukončené postupy, v rámci ktorých už výbor vydal svoje stanovisko v súlade s článkom 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ C 164, 8.5.2018, s. 82.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júna 2019.

(4)  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

(5)  Ú. v. EÚ C 80, 7.2.2015, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA

I.   KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne.eu (1)

S cieľom stanoviť podmienky vykonávania „.eu“ ako špecifickej domény najvyššej úrovne (ccTLD) zriadenej nariadením (ES) č. 733/2002 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom doplniť uvedené nariadenie o kritériá a postup týkajúce sa určenia registra a pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ (TLD) a všeobecných princípov politiky registrácie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 733/2002 sa preto mení takto:

1.

V článku 3 ods. 1 prvom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví kritériá a postupy na určenie registra.

Ak sa to v prípade stanovovania kritérií a postupu na určenie registra vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 5b;“.

2.

Článok 5 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je po porade s registrom splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ (TLD) a všeobecných princípov politiky registrácie.“

b)

V odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak členský štát alebo Komisia do 30 dní od uverejnenia vznesie námietky voči pojmu zahrnutému v notifikovanom zozname, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom napraviť danú situáciu doplnením tohto nariadenia.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*1).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 5b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*1)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

2.   Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 626/2008/ES z 30. júna 2008 o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) (2)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania rozhodnutia 626/2008/ES by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa vhodných spôsobov koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Rozhodnutie 626/2008/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia vymedzujúce akékoľvek vhodné spôsoby koordinovaného uplatňovania pravidiel vynucovania uvedené v odseku 2 vrátane pravidiel koordinovaného pozastavenia alebo odobratia povolenia z dôvodu porušenia spoločných podmienok uvedených v článku 7 ods. 2 Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 3.“

2.

V článku 10 sa vypúšťa odsek 4.

II.   HUMANITÁRNA POMOC A CIVILNÁ OCHRANA

Nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (3)

Komisia od prijatia nariadenia (ES) č. 1257/96 v roku 1996 neprijala žiadne opatrenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou s cieľom meniť nepodstatné prvky tohto nariadenia. Zdá sa, že nič také nemožno predpokladať ani v budúcnosti. Z tohto dôvodu by sa z nariadenia (ES) č. 1257/96 mala vypustiť možnosť prijímať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom s kontrolou, keďže udeľovať splnomocnenie Komisii nie je potrebné.

Nariadenie (ES) č. 1257/96 sa preto mení takto:

1.

V článku 15 sa vypúšťa odsek 1.

2.

V článku 17 sa vypúšťa odsek 4.

III.   ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI A ZAČLENENIE

1.   Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (4)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu návrhu, výroby alebo konštrukcie častí pracovísk, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky týkajúce sa pracovísk by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 89/654/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 (5) pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 89/654/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu návrhu, výroby alebo konštrukcie častí pracovísk, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky týkajúce sa pracovísk.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 9b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*2).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 9a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.   Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (6)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 89/656/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 89/656/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 9b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*3).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 9a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*3)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.   Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (7)

S cieľom zohľadniť technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 90/269/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 90/269/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s ručnou manipuláciou s bremenami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 8b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*4).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 8a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*4)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.   Smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (8)

S cieľom zohľadniť technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti so zobrazovacími jednotkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy k smernici 90/270/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 90/270/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti so zobrazovacími jednotkami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 10b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*5).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 10a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

5.   Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel (9)

S cieľom zohľadniť technický pokrok alebo zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s lekárskou starostlivosťou na palubách plavidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy k smernici 92/29/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 92/29/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s lekárskou starostlivosťou na palubách plavidiel.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 8b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*6).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 8b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 8a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6.   Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (10)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s dočasnými alebo lokalitne sa meniacimi staveniskami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy IV k smernici 92/57/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 92/57/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Zmeny prílohy IV

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy IV a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s dočasnými alebo lokalitne sa meniacimi staveniskami, ako aj technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v oblasti dočasných alebo lokalitne sa meniacich stavenísk.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 13b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 13a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*7).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 13b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 13a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

7.   Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (11)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s bezpečnostnými a zdravotnými označeniami pri práci by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 92/58/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 92/58/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s navrhovaním a výrobou bezpečnostných a/alebo zdravotných označení alebo zariadení pri práci, ako aj technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a vývoj v rámci poznatkov v oblasti bezpečnosti a/alebo zdravotných označení alebo zariadení pri práci.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 9b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*8).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 9a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*8)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

8.   Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (12)

S cieľom dosiahnuť primeranú ochranu mladých ľudí pri práci a zohľadniť technický pokrok, zmeny v medzinárodných pravidlách alebo špecifikáciách a vývoj poznatkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy k smernici 94/33/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 94/33/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Zmeny prílohy

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy so zreteľom na technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a vývoj v rámci poznatkov v súvislosti s ochranou mladých ľudí pri práci.“;

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*9).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

9.   Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (13)

S cieľom dosiahnuť primeranú ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť a zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s chemickými faktormi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 98/24/ES a doplniť uvedenú smernicu stanovením alebo upravením indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 98/24/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 3 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením alebo upravením indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci uvedených v prvom pododseku tohto odseku, a to pri zohľadnení dostupnosti meracích techník.

Členské štáty pravidelne informujú organizácie pracovníkov a zamestnávateľov o indikatívnych limitných hodnotách ohrozenia pri práci stanovených na úrovni Únie.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 12b.“;

2.

V článku 12 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s chemickými faktormi, ako aj technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s chemickými faktormi.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 12b.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*10).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

10.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (14)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s dizajnom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných zariadení a pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s mechanickými vibráciami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy k smernici 2002/44/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 2002/44/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Zmeny prílohy

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s návrhom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných zariadení a pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s mechanickými vibráciami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 11b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*11).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 11b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 11a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*11)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 12 sa vypúšťa.

11.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (15)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s dizajnom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných prostriedkov a pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s hlukom by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny smernice 2003/10/ES Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 2003/10/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Zmeny smernice

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny tejto smernice a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s dizajnom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných prostriedkov a pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s hlukom.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 12b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*12).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 13 sa vypúšťa.

12.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (16)

S cieľom zohľadniť technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s karcinogénmi alebo mutagénmi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy II k smernici 2004/37/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 2004/37/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Zmena prílohy II

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy II a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia v súvislosti s karcinogénmi alebo mutagénmi.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 17b.“;

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 17a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*13).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 17a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

13.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (17)

S cieľom zohľadniť technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s dizajnom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných prostriedkov a pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo medzinárodných špecifikáciách a nové vedecké zistenia v súvislosti s vystavením umelému optickému žiareniu na pracoviskách by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny príloh k smernici 2006/25/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 2006/25/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu v súvislosti s návrhom, stavbou, výrobou alebo konštrukciou pracovných zariadení alebo pracovísk, technický pokrok, zmeny v harmonizovaných európskych normách alebo medzinárodných špecifikáciách a nové vedecké zistenia v súvislosti s vystavením optickému žiareniu. Výsledkom týchto úprav nesmie byť zmena limitných hodnôt expozície stanovených v prílohách.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 10b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*14).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 10a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*14)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 11 sa vypúšťa.

14.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (18)

S cieľom zohľadniť technický pokrok by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohu I k smernici 2009/148/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 2009/148/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 9 sa vypúšťa.

2.

V článku 18 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Posúdenie zdravotného stavu každého pracovníka musí byť k dispozícii pred tým, než bude na mieste výkonu práce vystavený prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

Toto posúdenie zahŕňa špecifické vyšetrenie hrudníka. Príloha I obsahuje praktické odporúčania, na ktoré sa môžu členské štáty odvolávať pokiaľ ide o klinický dohľad nad pracovníkmi. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení príloha I s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 18b.

Nové posúdenie musí byť k dispozícii aspoň raz za tri roky počas trvania vystavenia.

Zdravotný záznam jednotlivca musí byť zavedený v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou pre každého pracovníka uvedeného v prvom pododseku.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 18a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 18 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*15).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 18 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 18b

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 18a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*15)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

IV.   ENERGETIKA

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (19)

S cieľom vykonať potrebné technické úpravy nariadenia (ES) č. 1222/2009 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohy k uvedenému nariadeniu v záujme ich prispôsobenia technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1222/2009 sa preto mení takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Úpravy a prispôsobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a, ktorými sa mení toto nariadenie, pokiaľ ide o:

a)

zavedenie informačných požiadaviek v súvislosti s určením tried priľnavosti za mokra pre pneumatiky kategórií C2 a C3, ak sú dostupné vhodné harmonizované testovacie postupy;

b)

v príslušných prípadoch prispôsobenie tried priľnavosti technickým špecifikám pneumatík navrhnutých predovšetkým na lepší výkon ako bežná pneumatika z hľadiska ich schopnosti uviesť vozidlo do pohybu, udržať ho v pohybe alebo zastaviť v podmienkach poľadovice a/alebo snehu;

c)

prispôsobenie príloh I až V technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*16).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*16)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 13 sa vypúšťa.

V.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (20)

S cieľom zabezpečiť, aby boli v prípade potreby upravované technické podmienky pre zariadenie na plnenie zdola stanovené v smernici 94/63/ES a prispôsobiť prílohy k uvedenej smernici technickému pokroku, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť uvedené prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 94/63/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa šiesty pododsek nahrádza takto:

„Všetky distribučné sklady s plniacimi zariadeniami pre automobilové cisterny sa vybavia aspoň jednou konštrukciou, ktorá spĺňa podmienky pre zariadenie na plnenie zdola ustanovené v prílohe IV. Komisia tieto podmienky opätovne preskúmava v pravidelných intervaloch a je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a, ktorými sa mení príloha IV so zreteľom na výsledky tohto opätovného preskúmania.“

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a, ktorými sa menia prílohy s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku, a to s výnimkou limitných hodnôt uvedených v bode 2 prílohy II.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 7a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1 a článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 1 a článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*17).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 1 a článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*17)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

Článok 8 sa vypúšťa.

2.   Smernica 2002/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (21)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2002/49/ES technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohy k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2002/49/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 6 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a, ktorými sa mení príloha II, s cieľom stanoviť spoločné metódy posudzovania na určenie hlukových indikátorov Lden a Lnight.“

b)

V odseku 3 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a, ktorými sa mení príloha III, s cieľom stanoviť spoločné metódy posudzovania na určenie škodlivých účinkov.“

2.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a, ktorými sa mení bod 3 prílohy I a prílohy II a III s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*18).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 a 3 a článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*18)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 13 sa vypúšťa odsek 3;

5.

V prílohe III sa druhá veta úvodnej časti nahrádza takto:

„Vzťahy dávka – účinok zavedené budúcimi revíziami tejto prílohy sa budú týkať najmä:“.

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (22)

S cieľom zabezpečiť uplatnenie aktuálnych analytických metód na určenie dodržiavania súladu s limitnými hodnotami pre obsah prchavých organických zlúčenín, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohu III k smernici 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2004/42/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Prispôsobenie technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa mení príloha III s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*19).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*19)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 12 sa vypúšťa odsek 3.

4.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (23)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 166/2006 technickému pokroku a vývoju medzinárodného práva a zabezpečiť lepšie nahlasovanie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu príloh II a III k uvedenému nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku, resp. v dôsledku toho, že na stretnutí zmluvných strán Protokolu EHK OSN o registroch uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok bola prijatá akákoľvek zmena príloh k tomuto protokolu, ako aj s cieľom doplniť toto nariadenie prostredníctvom iniciovania nahlasovania únikov príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých rozptýlených zdrojov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 166/2006 sa preto mení takto:

1.

V článku 8 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o únikoch z rozptýlených zdrojov, je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že iniciuje nahlasovanie únikov príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých rozptýlených zdrojov, a to v prípade potreby pomocou medzinárodne schválených metodík.“

2.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa menia prílohy II a III s cieľom:

a)

prispôsobiť ich vedeckému alebo technickému pokroku;

b)

prispôsobiť prílohy v dôsledku akýchkoľvek zmien príloh k protokolu, ktoré sa prijali na zasadaní zmluvných strán protokolu.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 18 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 18 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*20).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 3 a článku 18 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*20)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 19 sa vypúšťa odsek 3

5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (24)

S cieľom zabezpečiť, aby bolo nariadenie (ES) č. 1272/2008 pravidelne aktualizované, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom:

meniť prílohu VI k uvedenému nariadeniu s cieľom harmonizovať klasifikáciu a označovanie látok,

meniť prílohu VIII k uvedenému nariadeniu s cieľom ďalej harmonizovať informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia a preventívnymi opatreniami,

meniť určité ustanovenia uvedeného nariadenia a prílohy I až VIII k uvedenému nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa preto mení takto:

1.

V článku 37 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Komisia bez zbytočného odkladu prijme delegované akty v súlade s článkom 53a, ak zistí, že harmonizácia klasifikácie a označenia dotknutej látky sú primerané, s cieľom zmeniť prílohu VI prostredníctvom zaradenia uvedenej látky do časti 3 tabuľky 3.1 prílohy VI spolu s uvedením príslušnej klasifikácie a prvkov označovania a prípadných špecifických koncentračných limitov alebo M-koeficientov.

Do 31. mája 2015 sa do časti 3 tabuľky 3.2 prílohy VI za rovnakých podmienok vloží zodpovedajúci záznam.

Ak sa to v prípade harmonizácie klasifikácie a označovania látok vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup stanovený v článku 53b.“

2.

V článku 45 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V nadväznosti na konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, ako je napríklad Európske združenie centier pre otravy a klinických toxikológov (EAPCCT – European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists) je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 53a, ktorými sa mení príloha VIII s cieľom ďalej harmonizovať informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia a preventívnymi opatreniami.“

3.

V článku 53 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 53a, ktorými sa mení článok 6 ods. 5, článok 11 ods. 3, články 12 a 14, článok 18 ods. 3 písm. b), článok 23, články 25 až 29, článok 35 ods. 2 druhý a tretí pododsek a prílohy I až VIII, s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku, s náležitým ohľadom na ďalší vývoj GHS, najmä na všetky zmeny a doplnenia, ktoré uskutočnila OSN v súvislosti s používaním informácií o podobných zmesiach, a na vývoj v medzinárodne uznaných chemických programoch a na údaje z databáz o nehodách.

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje postup v článku 53b.“

4.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 53a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 37 ods. 5, článku 45 ods. 4 a článku 53 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 37 ods. 5, článku 45 ods. 4 a článku 53 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*21).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 37 ods. 5, článku 45 ods. 4, a článku 53 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 53b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 53a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 53c

Samostatné delegované akty pre rôzne delegované právomoci

Komisia prijme samostatný delegovaný akt pre každú právomoc, ktorá sa na ňu deleguje v zmysle tohto nariadenia.

(*21)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

5.

V článku 54 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (25)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť s príslušnými štandardmi vypracovanými Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu určitých ustanovení smernice 2009/126/ES s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2009/126/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Technické úpravy

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a, ktorými sa menia články 4 a 5, s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku tak, aby bola zaručená konzistentnosť s každou príslušnou normou, ktorú vydá Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).

Delegovanie právomoci uvedené v prvom odseku sa nevzťahuje na účinnosť zachytávania benzínových pár a pomer pary/benzín stanovené článku 4 ani na časové rozmedzia stanovené v článku 5.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*22).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*22)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 9 sa vypúšťa.

VI.   Eurostat

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (26)

S cieľom možné prispôsobiť nariadenie (ES) č. 1893/2006 technologickému a hospodárskemu vývoju a zladiť NACE Rev. 2 s ostatnými hospodárskymi a sociálnymi klasifikáciami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I k uvedenému nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1893/2006 sa preto mení takto:

1.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Delegované a vykonávacie akty“.

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení príloha I v záujme technologického alebo hospodárskeho vývoja, resp. v záujme jej zosúladenia s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*23).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

(*23)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 7 sa vypúšťa odsek 3.

2.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (27)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 451/2008 technologickému a hospodárskemu vývoju a zladiť NACE Rev. 2 s ostatnými hospodárskymi a sociálnymi klasifikáciami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o z menu prílohy k uvedenému nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 451/2008 sa preto mení takto:

1.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Delegované a vykonávacie akty“.

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení príloha na účely zohľadnenia technologického alebo hospodárskeho vývoja alebo na účely zosúladenia NACE Rev 2 s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.

Komisia pri výkone uvedenej právomoci zabezpečí, aby delegované akty nespôsobovali členským štátom ani respondentom výrazné dodatočné zaťaženie ani náklady.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*24).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

(*24)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 7 sa vypúšťa odsek 3.

VII.   VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

1.   Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (28)

S cieľom prispôsobiť smernicu 76/211/EHS technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I a II k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 76/211/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa menia prílohy I a II s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*25).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*25)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.   Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (29)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2000/14/ES technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy III k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2000/14/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 18 sa vypúšťa odsek 2.

2.

Článok 18a sa nahrádza takto:

„Článok 18a

Zmeny prílohy III

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18b, ktorými sa mení príloha III s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku. Uvedené delegované akty nesmú mať žiadny priamy vplyv na nameranú hladinu akustického výkonu zariadení uvedených v článku 12, najmä vložením odkazov na príslušné európske normy.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 18a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*26).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 18a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*26)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 19 sa vypúšťa písmeno b).

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/9/ES z 11. februára 2004 o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe (SLP) (30)

S cieľom prijať potrebnú technickú úpravu smernice 2004/9/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom:

meniť uvedenú smernicu s cieľom vyriešiť nezhody týkajúce sa dodržiavania SLP,

meniť formuláciu potvrdzujúcu súlad so SLP v uvedenej smernici,

meniť prílohu I k uvedenej smernici na účely zohľadnenia technického pokroku.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2004/9/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení táto smernica s cieľom vyriešiť záležitosti uvedené v odseku 1. Zmenami týkajúcimi sa prílohy I sa nemení jej povaha poskytovať usmernenia v oblasti postupov monitorovania dodržiavania SLP a na vykonanie inšpekcie testovacieho zariadenia a auditu štúdie.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*27).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*27)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 7 sa vypúšťa odsek 3

4.

V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení:

a)

formulácia uvedená v článku 2 ods. 2;

b)

príloha I na účely zohľadnenia technického pokroku.“

4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (31)

S cieľom zohľadniť nový vývoj by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu informatívneho zoznamu bezpečnostných častí uvedený v prílohe V k smernici 2006/42/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2006/42/ES by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa potrebných opatrení na riešenie potenciálne nebezpečných strojových zariadení. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Smernica 2006/42/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 2 druhom odseku sa druhý pododsek písmena c) nahrádza takto:

„Informatívny zoznam bezpečnostných častí je uvedený v prílohe V.“

2.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a, ktorými sa mení príloha V s cieľom aktualizovať informatívny zoznam bezpečnostných častí.“

3.

V článku 9 ods. 3 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„Komisia, berúc náležite do úvahy výsledky takejto konzultácie, prijme potrebné opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 22 ods. 3.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*28).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*28)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

5.

V článku 22 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*29).

(*29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

5.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (32)

S cieľom zabezpečiť vykonanie potrebných technických úprav smernice 2009/34/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy k uvedenej smernici s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pokiaľ ide o splnomocnenie podľa článku 5 ods. 3, v ktorom sa stanovuje, že tie členské štáty, ktoré udelili schválenie typu ES s obmedzením, požiadajú o prispôsobenie príloh I a II technickému pokroku, tieto schválenia typu ES s obmedzením už neexistujú. Splnomocnenie podľa článku 5 ods. 3 by sa preto malo vypustiť.

Smernica 2009/34/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 5 sa vypúšťa odsek 3.

2.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16a, ktorými sa menia prílohy I a II s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 16a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*30).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*30)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

Článok 17 sa vypúšťa.

6.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (33)

S cieľom zabezpečiť, aby bol zoznam výrobkov obranného priemyslu uvedený v prílohe k smernici 2009/43/ES v plnom súlade so spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu uvedenej prílohy a smernice, pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých členské štáty môžu vyňať transfery výrobkov obranného priemyslu z povinnosti predchádzajúceho povolenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2009/43/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a na žiadosť členského štátu, resp. z vlastného podnetu, ktorými sa mení odsek 2, a to s cieľom zahrnúť prípady, keď:

a)

sa transfer uskutočňuje za takých podmienok, aby neohrozil verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť;

b)

sa povinnosť predchádzajúceho povolenia stala po prijatí tejto smernice nezlučiteľnou s medzinárodnými záväzkami členských štátov alebo

c)

je transfer potrebný na medzivládnu spoluprácu uvedenú v článku 1 ods. 4.“

2.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Zmeny prílohy

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a, ktorými sa mení zoznam výrobkov obranného priemyslu uvedený v prílohe tak, aby bol v plnom súlade so spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie.

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 13b.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 13a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3 a článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 3 a článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*31).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3 a článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 13b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 13a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*31)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

Článok 14 sa vypúšťa.

7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (34)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 79/2009 technickému pokroku, pokiaľ ide o bezpečnosť vozidiel na vodíkový pohon, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o doplnenie uvedeného nariadenia o technické požiadavky na takéto vozidlá, ako aj o administratívne ustanovenia, vzory administratívnych dokumentov a modely pre označenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 79/2009 sa preto mení takto:

1.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť toto nariadenie so zreteľom na technický pokrok, stanovením:

a)

podrobných pravidiel pre skúšobné postupy uvedené v prílohách II až V;

b)

podrobných predpisov týkajúcich sa požiadaviek na inštaláciu vodíkových komponentov a systémov stanovených v prílohe VI;

c)

podrobných pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na bezpečné a spoľahlivé fungovanie vodíkových komponentov a systémov stanovených v článku 5;

d)

špecifikácie požiadaviek týkajúcich sa:

i)

používania čistého vodíka alebo zmesi vodíka a zemného plynu/biometánu;

ii)

nových foriem uskladnenia alebo používania vodíka;

iii)

ochrany vozidiel pred nárazom vzhľadom na integritu vodíkových komponentov a systémov;

iv)

bezpečnostných požiadaviek na integrované systémy zahŕňajúcich minimálne zistenie netesnosti a požiadaviek súvisiacich s čistiacim plynom;

v)

elektrickej izolácie a elektrickej bezpečnosti;

e)

administratívnych opatrení na typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o ich vodíkový pohon, a na typové schválenie ES vodíkových komponentov a systémov;

f)

pravidiel týkajúcich sa informácií poskytovaných výrobcami na účely typového schválenia a kontrol uvedených v článku 4 ods. 4 a 5;

g)

podrobných pravidiel označovania alebo iných spôsobov jasnej a rýchlej identifikácie vozidiel na vodíkový pohon, ako sú uvedené v bode 16 prílohy VI a

h)

ostatných opatrení potrebných na uplatňovanie tohto nariadenia.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*32).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*32)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 13 sa vypúšťa.

8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (35)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2009/81/ES rýchlemu technickému, hospodárskemu a regulačnému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prahových hodnôt pre zákazky s cieľom zosúladiť ich s prahovými hodnotami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (36), zmenu odkazov na spoločný slovník obstarávania (nomenklatúra CPV) a zmenu určitých referenčných čísel v nomenklatúre CPV a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v nomenklatúre CPV. Keďže v súvislosti s technologickým vývojom musia byť aktualizované aj technické podrobnosti a vlastnosti zariadení na elektronické prijímanie, mala by sa na Komisiu preniesť právomoc meniť technické podrobnosti a vlastnosti zariadení na elektronické prijímanie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2009/81/ES sa preto mení takto:

1.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 66a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*33).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 68 ods. 1 a článku 69 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 66b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 66a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*33)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.

V článku 67 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

3.

Článok 68 ods. 1 sa mení takto:

a)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66a, ktorými sa menia prahové hodnoty stanovené v prvom pododseku.“

b)

Vkladá sa tento pododsek:

„Ak je potrebné upraviť prahové hodnoty stanovené v prvom pododseku a časové obmedzenia bránia použitiu postupu stanoveného v článku 66a, a teda si to vyžadujú vážne dôvody, na delegované akty prijaté podľa tohto odseku sa uplatní postup stanovený v článku 66b.“

4.

V článku 69 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 66a, ktorými sa menia:

a)

referenčné čísla v nomenklatúre CPV ustanovené v prílohách I a II, ak to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v uvedených prílohách;

b)

technické podrobnosti a vlastnosti zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov uvedené v písmenách a), f) a g) prílohy VIII.“

VIII.   SPRAVODLIVOSŤ A SPOTREBITELIA

1.   Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (37)

S cieľom zohľadniť technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc v súlade s článkom 290 ZFEÚ vykonávať čisto technické zmeny prílohy I k smernici 92/85/EHS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Komisii v súlade s rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 pri príprave, vykonávaní a hodnotení činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Smernica 92/85/EHS sa preto mení takto:

1.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Zmeny prílohy I

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom vykonávať výlučne technické zmeny prílohy I a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nové zistenia.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 13b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 13a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*34).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 13b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 13a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*34)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (38)

S cieľom aktualizovať smernicu 2008/48/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu uvedenej smernice prostredníctvom doplnenia dodatočných predpokladov na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov, resp. úpravu existujúcich predpokladov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2008/48/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 19 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   V prípade potreby sa pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov môžu použiť dodatočné predpoklady uvedené v prílohe I.

Ak predpoklady uvedené v tomto článku a v časti II prílohy I na jednotný výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov nestačia alebo už nie sú prispôsobené obchodnej situácii na trhu, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, ktorými sa mení tento článok a časť II prílohy I, s cieľom určiť na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov nevyhnutné dodatočné predpoklady alebo upraviť existujúce predpoklady.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 19 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*35).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*35)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 25 sa vypúšťa.

IX.   MOBILITA A DOPRAVA

1.   Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (39)

S cieľom prispôsobiť smernicu 95/50/ES technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy k uvedenej smernici, a to predovšetkým na účely zohľadnenia zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (40). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 95/50/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 9a sa nahrádza takto:

„Článok 9a

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9aa, ktorými sa menia prílohy s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku v oblastiach patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a to predovšetkým na účely zohľadnenia zmien smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (*36).

(*36)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).“"

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9aa

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*37).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*37)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 9b sa vypúšťa.

2.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (41)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2002/59/ES vývoju pravidiel Únie a medzinárodných pravidiel a skúsenostiam nadobudnutým pri jej vykonávaní by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť:

odkazy na nástroje Únie a nástroje Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) uvedené v uvedenej smernici s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami práva Únie a medzinárodného práva,

niektoré vymedzenia pojmov obsiahnuté v uvedenej smernici s cieľom zosúladiť ich s ostatnými ustanoveniami práva Únie alebo medzinárodného práva,

prílohy I, III a IV k uvedenej smernici vzhľadom na technický pokrok a skúsenosti získané v súvislosti s uvedenou smernicou.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2002/59/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Zmeny

1.   Komisia je v rozsahu pôsobnosti tejto smernice vymedzenom v článku 2 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a, ktorými sa menia odkazy na nástroje Únie a nástroje Medzinárodnej námornej organizácie (IMO), vymedzenia pojmov uvedené v článku 3 a prílohy s cieľom zosúladiť ich s ustanoveniami práva Únie alebo medzinárodného práva, ktoré boli prijaté, zmenené alebo nadobudli účinnosť, resp. platnosť.

2.   Komisia je v rozsahu pôsobnosti tejto smernice vymedzenom v článku 2 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a, ktorými sa menia prílohy I, III a IV s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku a skúsenostiam získaným v súvislosti s touto smernicou.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 27a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 27 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*38).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*38)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 28 sa vypúšťa.

3.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (42)

S cieľom aktualizovať zoznam aktov Únie odkazujúcich na Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) v nariadení (ES) č. 2099/2002 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu uvedeného nariadenia na účely zapracovania odkazov na a právne akty Únie, ktorými sa COSS zverujú vykonávacie právomoci a ktoré nadobudli účinnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 2099/2002 sa preto mení takto:

1.

V článku 3 sa vypúšťa odsek 3.

2.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Právomoci COSS a zmeny

COSS vykonáva svoje právomoci, ktoré sú mu zverené na základe platných právnych predpisov Únie v oblasti námornej dopravy.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a, ktorými sa mení článok 2 bod 2 s cieľom zaradiť odkaz na právne akty Únie, ktorými sa COSS zverujú právomoci a ktoré nadobudli platnosť po prijatí tohto nariadenia.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 7a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*39).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*39)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro (43)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2003/25/ES technickému pokroku, vývoju na medzinárodnej úrovni a skúsenostiam nadobudnutým pri jej vykonávaní by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2003/25/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Zmena príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a, ktorými sa menia prílohy s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v IMO, a zvýšiť účinnosť tejto smernice na základe skúseností a technického pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*40).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*40)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 11 sa vypúšťa.

5.   Smernica 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (44)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2003/59/ES technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I a II k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2003/59/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Prispôsobenie vedeckému a technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa menia prílohy I a II s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*41).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*41)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 12 sa vypúšťa.

6.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (45)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 785/2004 vývoju medzinárodného práva by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu určitých hodnôt obsiahnutých v uvedenom nariadení v kontexte zmien medzinárodných dohôd. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 785/2004 sa preto mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a, ktorými sa menia hodnoty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, ak je to nutné z dôvodu zmien príslušných medzinárodných dohôd.“

2.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a, ktorými sa menia hodnoty uvedené v odseku 1 tohto článku, ak je to nutné z dôvodu zmien príslušných medzinárodných dohôd.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*42).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*42)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 9 sa vypúšťa odsek 3.

7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 613/91 (46)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 789/2004 vývoju na medzinárodnej úrovni, a to najmä v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO), a zvýšiť účinnosť nariadenia na základe skúseností a technického pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu niektorých vymedzení pojmov obsiahnutých v uvedenom nariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 789/2004 sa preto mení takto:

1.

V článku 7 sa vypúšťa odsek 3.

2.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vymedzenom v článku 3 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, ktorými sa menia vymedzenia pojmov obsiahnuté v článku 2 s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v IMO a zvýšiť účinnosť tohto nariadenia na základe skúseností a technického pokroku.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*43).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*43)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

8.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (47)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2005/44/ES technickému pokroku a zohľadniť skúsenosti získané z jej uplatňovania by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I a II k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2005/44/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Zmeny príloh I a II

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a, ktorými sa menia prílohy I a II, so zreteľom na skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto smernice a s cieľom prispôsobiť tieto prílohy technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*44).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*44)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 11 sa vypúšťa odsek 4.

9.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (48)

S cieľom aktualizovať technické opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti prístavov na pravidelnom základe by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I až IV k smernici 2005/65/ES. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2005/65/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Zmeny príloh I až IV

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa menia prílohy I až IV s cieľom prispôsobiť ich skúsenostiam získaným pri uplatňovaní tejto smernice a bez toho, aby sa rozšíril rozsah jej pôsobnosti.

Ak sa to v prípade zmien potrebných na prispôsobenie príloh I až IV vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 14b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 14a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*45).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 14b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 14a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*45)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

(3)

Článok 15 sa vypúšťa.

10.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (49)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 2111/2005 vedeckému a technickému pokroku a bližšie určiť uplatniteľné postupy by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy k uvedenému nariadeniu a doplnenie uvedeného nariadenia o podrobné pravidlá v súvislosti s niektorými postupmi. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 2111/2005 sa preto mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú stanovené v prílohe (ďalej len ‚spoločné kritériá‘).

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa mení príloha s cieľom upraviť spoločné kritériá na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku.“

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Podrobné pravidlá

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole, a to pri zohľadnení potreby rýchleho prijímania rozhodnutí pri aktualizácii zoznamu Spoločenstva.

Ak sa to v prípade opatrení uvedených v prvom odseku vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 14b.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 14a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*46).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o jeden mesiac.

Článok 14b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 14a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*46)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 15 sa vypúšťa odsek 4.

11.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 (50)

S cieľom aktualizovať ustanovenia týkajúce sa vykonávania Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy II k nariadeniu (ES) č. 336/2006. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 336/2006 sa preto mení takto:

1.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vymedzenom v článku 3 splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa mení príloha II s cieľom zohľadniť vývoj na medzinárodnej úrovni, a to najmä v IMO, resp. zvýšiť účinnosť tohto nariadenia na základe skúseností získaných pri jeho vykonávaní.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*47).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*47)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 12 sa vypúšťa odsek 3.

12.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (51)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2008/68/ES technickému a vedeckému pokroku by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy k uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2008/68/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a, ktorými sa menia prílohy s cieľom zohľadniť zmeny ADR, RID a ADN, najmä tie, ktoré sa týkajú vedeckého a technického pokroku vrátane využívania technológií pre systém lokalizácie a sledovania.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 8a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*48).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*48)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 9 sa vypúšťa odsek 3.

13.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (52)

S cieľom prispôsobiť smernicu 2009/15/ES vývoju príslušných medzinárodných nástrojov a upraviť maximálne sumy úhrady poškodeným by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť uvedenú smernicu na účely:

zahrnutia následných zmien niektorých súvisiacich medzinárodných dohovorov, protokolov, kódexov a rezolúcií, ktoré nadobudli platnosť,

zmeny určitých súm uvedených v tejto smernici.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2009/15/ES sa preto mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*49).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*49)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.

V článku 6 sa vypúšťa odsek 3.

3.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a, ktorými sa mení táto smernica, bez toho, aby sa rozšíril jej rozsah pôsobnosti, aby:

a)

sa na účely tejto smernice do nej zahrnuli ďalšie zmeny medzinárodných dohovorov, protokolov, kódexov a rezolúcií súvisiacich s tými, ktoré sú uvedené v článku 2 písm. d), článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 2 a ktoré nadobudli platnosť;

b)

sa zmenili sumy uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) bodoch ii) a iii).“

14.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (53)

S cieľom doplniť nariadenie (ES) č. 391/2009 a prispôsobiť ho vývoju medzinárodných pravidiel by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom:

meniť minimálne kritériá stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu, a to predovšetkým pri zohľadnení príslušných rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie (IMO),

doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia účinnosti pravidiel a postupov, ako aj výkonu uznaných organizácií, pokiaľ ide o bezpečnosť ich klasifikovaných lodí a prevenciu znečisťovania spôsobeného týmito loďami, najmä s prihliadnutím na údaje, ktoré sa nachádzajú v Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole alebo v iných podobných predpisoch,

doplniť uvedené nariadenie o kritériá určovania prípadov, v ktorých sa takýto výkon má považovať za neprijateľné ohrozenie bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré môžu zohľadňovať špecifické okolnosti ovplyvňujúce menšie alebo vysoko špecializované organizácie,

doplniť uvedené nariadenie o podrobné pravidlá na ukladanie pokút a pravidelných sankcií a odnímanie uznania organizáciám vykonávajúcim inšpekcie a prehliadky lodí.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 391/2009 sa preto mení takto:

1.

V článku 12 sa vypúšťa odsek 4.

2.

V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a, ktorými sa, bez toho, aby sa rozšíril jej rozsah pôsobnosti, mení príloha I na účely aktualizácie minimálnych kritérií v nej stanovených, a to pri zohľadnení predovšetkým príslušných rozhodnutí Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).“

3.

V článku 14 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví:

a)

kritériá hodnotenia účinnosti pravidiel a postupov, ako aj výkonu uznaných organizácií, pokiaľ ide o bezpečnosť ich klasifikovaných lodí a prevenciu znečisťovania spôsobeného týmito loďami, najmä s prihliadnutím na údaje, ktoré sa nachádzajú v Parížskom memorande o porozumení o štátnej prístavnej kontrole alebo v iných podobných predpisoch;

b)

kritériá určovania prípadov, v ktorých sa takýto výkon má považovať za neprijateľné ohrozenie bezpečnosti alebo životného prostredia, ktoré môžu zohľadňovať špecifické okolnosti ovplyvňujúce menšie alebo vysoko špecializované organizácie.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví podrobné pravidlá ukladania pokút a pravidelných sankcií podľa článku 6 a podľa potreby aj odnímania uznania organizáciám vykonávajúcim inšpekcie a prehliadky lodí podľa článku 7.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 ods. 1 a článku 14 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 1 a článku 14 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*50).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 1 a článku 14 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*50)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

15.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (54)

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 392/2009 ostatným pravidlám Únie a medzinárodným pravidlám by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom:

meniť prílohu I k uvedenému nariadeniu na účely zahrnutia zmien ustanovení Aténskeho dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974 v znení protokolu z roku 2002,

meniť lehoty stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu pre lode triedy B podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (55),

meniť prílohu II k uvedenému nariadeniu na účely zahrnutia zmien ustanovení usmernení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 392/2009 sa preto mení takto:

1.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zmeny príloh

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, ktorými sa mení príloha I k tomuto nariadeniu s cieľom zapracovať zmeny lehôt stanovených v článku 3 ods. 1, článku 4a ods. 1, článku 7 ods. 1 a článku 8 Aténskeho dohovoru na účely zohľadnenia rozhodnutí prijatých podľa článku 23 uvedeného dohovoru.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a do 31. decembra 2016 na základe vhodného hodnotenia vplyvu, ktorými sa menia lehoty stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu pre lode triedy B podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES (*51), pričom zohľadní dôsledky na cestovné a na schopnosť trhu získať cenovo dostupné poistné krytie na požadovanej úrovni s ohľadom na politiku posilnenia práv cestujúcich, ako aj sezónnu povahu niektorých druhov dopravy.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a, ktorými sa mení príloha II s cieľom zahrnúť zmeny ustanovení usmernení IMO.

(*51)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).“"

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*52).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*52)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

Článok 10 sa vypúšťa.

X.   ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

1.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (56)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 141/2000 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o doplnenie uvedeného nariadenia o vymedzenie pojmov „podobný liek“ a „klinická nadradenosť“. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 141/2000 sa preto mení takto:

1.

V článku 8 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10b s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím vymedzenia pojmov ,podobný liek a ,klinická nadradenosť“.

2.

V článku 10a sa vypúšťa odsek 3.

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*53).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*53)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

2.   Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (57)

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2001/18/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohy k uvedenej smernici a doplniť uvedenú smernicu o:

kritériá pre výnimky a informačné požiadavky v súvislosti s uvádzaním určitých typov geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na trh,

minimálne prahové hodnoty, v prípade ktorých nie je nutné výrobky s obsahom náhodných alebo technicky nevyhnutných stôp povolených GMO, ktorý sa nedá vylúčiť, označovať ako GMO,

nižšie prahové hodnoty než 0,9 %, pod ktorými sa požiadavky na označovanie stanovené v tejto smernici neuplatňujú na stopy GMO vo výrobkoch určených na priame spracovanie,

osobitné požiadavky na označovanie pre GMO, ktoré nie sú uvádzané na trh v zmysle uvedenej smernice.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2001/18/ES sa preto mení takto:

1.

Článok 16 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že stanoví kritériá a požiadavky týkajúce sa informácií uvedené v odseku 1, ako aj primerané požiadavky týkajúce sa zhrnutia spisu, a to po konzultácii s príslušným vedeckým výborom. Kritéria a požiadavky na informácie budú také, aby zabezpečili vysokú úroveň bezpečnosti ľudského zdravia a životného prostredia, a budú založené na dostupných vedeckých dôkazoch týkajúcich sa bezpečnosti a skúseností získaných s uvoľnením porovnateľných GMO.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pred prijatím delegovaných aktov podľa odseku 2 Komisia sprístupní návrh verejnosti. Verejnosť môže predložiť pripomienky Komisii do 60 dní. Komisia postúpi akékoľvek takéto pripomienky spolu s analýzou odborníkom uvedeným v článku 29a ods. 4.“

2.

Článok 21 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ ide o výrobky, v prípade ktorých sa nedá vylúčiť obsah náhodných alebo technicky nevyhnutných stôp povolených GMO, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že stanoví minimálne prahové hodnoty, pod ktorými nie je nutné tieto výrobky označovať v súlade s odsekom 1 tohto článku. Prahové hodnoty sa stanovia podľa príslušného výrobku.“

b)

V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že stanoví prahové hodnoty uvedené v tomto odseku prvom pododseku.“

3.

V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a, ktorými sa mení príloha IV prostredníctvom stanovenia osobitných požiadaviek na označovanie uvedených v odseku 1, ktoré nesmú byť duplicitné ani v rozpore s existujúcimi ustanoveniami o označovaní stanovenými v platných právnych predpisoch Únie. Pritom by sa mali náležite zohľadňovať ustanovenia o označovaní, ktoré stanovili členské štáty v súlade s právom Únie.“

4.

Článok 27 sa nahrádza takto:

„Článok 27

Prispôsobenie príloh technickému pokroku

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 29a, ktorými sa menia oddiely C a D prílohy II, prílohy III až VI a oddiel C prílohy VII s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 29a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 2, článku 21 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 2 a článku 27 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 2, článku 21 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 2 a článku 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*54).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 2, článku 21 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 2 a článku 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*54)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6.

V článku 30 sa vypúšťa odsek 3.

3.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (58)

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2001/83/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom:

meniť uvedenú smernicu v súvislosti s niektorou z podmienok, ktoré musia spĺňať homeopatické lieky, aby mohli využívať osobitný zjednodušený registračný postup, ak je to odôvodnené novými vedeckými poznatkami,

meniť uvedenú smernicu v súvislosti s druhmi operácií, ktoré sa považujú za predstavujúce výrobu účinných látok používaných ako vstupné suroviny, a to s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok,

meniť prílohu I k uvedenej smernici na účely zohľadnenia technického a vedeckého pokroku,

doplniť uvedenú smernicu prostredníctvom určenia zásad a usmernení správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2001/83/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 14 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 121a, ktorými sa mení prvý pododsek tretia zarážka, ak je to odôvodnené novými vedeckými poznatkami.“

2.

V článku 46a sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 121a, ktorými sa mení odsek 1 na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku.“

3.

V článku 47 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 121a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že určí princípy a usmernenia správnej výrobnej praxe týkajúcej sa liekov podľa článku 46 písm. f).“

4.

Článok 120 sa nahrádza takto:

„Článok 120

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 121a, ktorými sa mení príloha I na účely zohľadnenia vedeckého a technického pokroku.“

5.

V článku 121 sa vypúšťa odsek 2a.

6.

Článok 121a sa nahrádza takto:

„Článok 121a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 ods. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 ods. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*55).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 ods. 1, článku 22b, článku 23b, článku 46a, článku 47, článku 52b, článku 54a a článku 120 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*55)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (59)

S cieľom dosiahnuť ciele smernice 2002/32/ES by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I a II k uvedenej smernici s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku a doplnenie uvedenej smernice o kritéria prípustnosti pre detoxikačné postupy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2002/32/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 7 ods. 2 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:

„2.   Bezodkladne sa prijme rozhodnutie o tom, či je potrebné prílohy I a II zmeniť. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a, ktorými sa menia tieto prílohy.

Ak sa to v prípade týchto zmien vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 10b.

Pokiaľ Komisia nerozhodla, členský štát môže zachovať opatrenia, ktoré zaviedol.“

2.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a, ktorými sa menia prílohy I a II s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému vývoju.

Ak sa to v prípade týchto zmien vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 10b.“

b)

V odseku 2 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že vymedzí kritériá prípustnosti pre detoxikačné postupy ako doplnok ku kritériám stanoveným pre produkty určené na výživu zvierat, ktoré sa uvedeným postupom podrobili.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 10a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*56).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10b

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 10a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

(*56)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 11 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

5.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (60)

Scieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 178/2002 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o počty a názvy vedeckých pracovných skupín, a doplnenie uvedeného nariadenia o postup, ktorý má úrad uplatniť na žiadosti o vedecké stanovisko úradu a o kritériá na zaradenie určitého inštitútu do zoznamu príslušných organizácií určených členskými štátmi, ako aj o programy pre stanovovanie harmonizovaných požiadaviek na kvalitu a o finančné pravidlá upravujúce akúkoľvek finančnú podporu.

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 178/2002 sa preto mení takto:

1.

V článku 28 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 57a, ktorými sa mení prvý pododsek, pokiaľ ide o počet a názvy vedeckých pracovných skupín, a to so zreteľom na technický a vedecký vývoj a na žiadosť úradu.“

2.

Článok 29 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Na účely uplatňovania tohto článku Komisia po konzultácii s úradom prijme:

a)

delegované akty v súlade s článkom 57a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví postup, ktorý má uplatňovať úrad na žiadosti o vedecké stanovisko;

b)

vykonávacie akty stanovujúce usmernenia upravujúce vedecké hodnotenie látok, výrobkov alebo procesov, ktoré podľa právnych predpisov Únie podliehajú systému predchádzajúceho schvaľovania alebo zápisu do zoznamu tovarov v povoľovacom konaní, najmä ak právne predpisy Únie stanovujú alebo oprávňujú, že žiadateľ má s týmto cieľom predkladať podklady. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 58 ods. 2.“

3.

V článku 36 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 57a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia kritériá na zaradenie inštitútu do zoznamu príslušných organizácií určených členskými štátmi, programy pre stanovovanie harmonizovaných požiadaviek na kvalitu a finančné pravidlá upravujúce akúkoľvek finančnú podporu.“

4.

V kapitole V sa názov oddielu 1 nahrádza takto:

„ODDIEL 1

VYKONÁVANIE DELEGOVANIA PRÁVOMOCI, POSTUP VÝBORU A SPROSTREDKOVATEĽSKÉ POSTUPY“.

5.

Za názvom oddielu 1 sa vkladá tento článok:

„Článok 57a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 4, článku 29 ods. 6 a článku 36 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 28 ods. 4, článku 29 ods. 6 a článku 36 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*57).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 28 ods. 4, článku 29 ods. 6, a článku 36 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*57)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6.

V článku 58 sa vypúšťa odsek 3.

6.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (61)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1830/2003 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o doplnenie uvedeného nariadenia prostredníctvom vytvorenia systému pre vývoj a určenie jedinečných identifikačných znakov pre geneticky modifikované organizmy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1830/2003 sa preto mení takto:

1.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Jedinečné identifikačné znaky

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví a upraví systém pre vývoj a určenie jedinečných identifikačných znakov pre geneticky modifikované organizmy, a to pri zohľadnení vývoja na medzinárodnej scéne.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*58).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*58)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 10 sa vypúšťa odsek 2.

4.

V článku 13 sa vypúšťa odsek 2.

7.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (62)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1831/2003 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I až IV k uvedenému nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku a doplnenie uvedeného nariadenia o predpisy, ktoré umožňujú zjednodušené postupy pre povoľovanie doplnkových látok, ktoré boli povolené na používanie v potravinách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 sa preto mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a, ktorými sa mení príloha IV s cieľom prispôsobiť všeobecné podmienky v nej stanovené technologickému pokroku alebo vedeckému vývoju.“

2.

V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a, ktorými sa mení príloha I s cieľom prispôsobiť dodatočné kritériá a funkčné skupiny kŕmnych doplnkových látok technologickému pokroku alebo vedeckému vývoja.“

3.

V článku 7 ods. 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví predpisy, ktoré umožňujú zjednodušené postupy pre povoľovanie doplnkových látok, ktoré boli povolené na používanie v potravinách.“

4.

V článku 16 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a, ktorými sa mení príloha III s cieľom zohľadniť technologický pokrok a vedecký vývoj.“

5.

V článku 21 sa štvrtý odsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a, ktorými sa mení príloha II.“

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 16 ods. 6 a článku 21 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 16 ods. 6 a článku 21 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*59).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 16 ods. 6 a článku 21 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*59)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

7.

V článku 22 sa vypúšťa odsek 3

8.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (63)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 2065/2003 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu príloh k uvedenému nariadeniu na žiadosť úradu pre vedeckú a/alebo technickú pomoc a doplnenie uvedeného nariadenia o kvalitatívne kritériá pre overené analytické metódy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 2065/2003 sa preto mení takto:

1.

V článku 17 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví kvalitatívne kritériá pre overené analytické metódy uvedené v bode 4 prílohy II vrátane látok, ktoré sa majú merať. V týchto delegovaných aktoch sa zohľadnia dostupné vedecké dôkazy.“

2.

V článku 18 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými mení prílohy na žiadosť úradu pre vedeckú a/alebo technickú pomoc.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 18a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 18 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 18 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*60).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 3 a článku 18 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*60)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

4.

V článku 19 sa vypúšťa odsek 3.

9.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (64)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 853/2004 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy II a III k uvedenému nariadeniu a doplnenie uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o používanie iných látok ako je pitná voda na odstránenie povrchovej kontaminácie produktmi živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o osobitné záruky pre uvádzanie potravín na trh vo Švédsku a Fínsku a pokiaľ ide o výnimky z príloh II a III k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 853/2004 sa preto mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nesmú na odstránenie povrchovej kontaminácie produktov živočíšneho pôvodu používať žiadne látky okrem pitnej vody, alebo ak to nariadenie (ES) č. 852/2004 alebo toto nariadenie povoľuje, čistej vody, ak použitie takejto látky nebolo schválené Komisiou. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia tiež dodržiavať všetky podmienky na použitie, ktoré sa môžu prijať rovnakým postupom. Použitie schválenej látky nesmie ovplyvňovať povinnosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku dodržiavať podmienky podľa tohto nariadenia.“

2.

V článku 8 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa menia odseky 1 a 2 tohto článku s cieľom aktualizovať požiadavky stanovené v týchto odsekoch, a to pri zohľadnení zmien kontrolných programov členských štátov alebo prijatia mikrobiologických kritérií podľa nariadenia (ES) č. 852/2004.“

3.

Článok 9 sa vypúšťa.

4.

V článku 10 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a, ktorými sa menia prílohy II a III. Cieľom týchto zmien bude zabezpečenie a uľahčenie dosahovania cieľov tohto nariadenia, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov, pričom tieto zmeny budú odôvodnené na základe:

a)

skúseností získaných prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a/alebo príslušnými orgánmi, a to najmä pokiaľ ide o vykonávanie systémov založených na HACCP podľa článku 5;

b)

skúseností získaných Komisiou, a to najmä pokiaľ ide o výsledky auditov;

c)

technologického vývoja a jeho praktických dôsledkov a očakávania spotrebiteľov vzhľadom na zloženie potravín;

d)

vedeckého poradenstva, a to najmä nového hodnotenia rizík;

e)

mikrobiologických a teplotných kritérií pre potraviny;

f)

zmien spotrebiteľských zvyklostí.

Zmeny uvedené v prvom pododseku sa týkajú:

a)

požiadaviek týkajúcich sa identifikačného označovania produktov živočíšneho pôvodu;

b)

cieľov postupov založených na zásadách HACCP;

c)

požiadaviek na informácie o potravinovom reťazci;

d)

osobitných hygienických požiadaviek na priestory vrátane dopravných prostriedkov, kde dochádza k výrobe, manipulácii, spracovaniu, skladovaniu alebo distribúcii produktov živočíšneho pôvodu;

e)

osobitných hygienických požiadaviek na operácie spojené s výrobou produktov živočíšneho pôvodu, manipuláciou s nimi, ich spracovaním, skladovaním, dopravou alebo distribúciou;

f)

pravidiel pre prepravu mäsa, pokým je ešte teplé;

g)

zdravotných štandardov alebo kontrol, ak existujú vedecké dôkazy, ktoré poukazujú na to, že sú nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí;

h)

rozšírenia kapitoly IX oddielu VII prílohy III o živé lastúrniky okrem Pectinidae;

i)

špecifikovania kritérií určujúcich, kedy epidemiologické údaje poukazujú na to, že rybárske lovisko nepredstavuje s ohľadom na prítomnosť parazitov zdravotné nebezpečenstvo a kedy môže príslušný orgán následne povoliť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov nezmrazovať produkty rybolovu podľa oddielu VIII kapitoly III časti D prílohy III;

j)

dodatočných zdravotných noriem pre živé lastúrniky v spolupráci s príslušným referenčným laboratóriom Únie vrátane:

i)

hodnôt limitov a analytických metód pre iné morské biotoxíny;

ii)

virologických postupov testovania a virologických štandardov a

iii)

plánov odberu vzoriek, metód a analytických tolerancií, ktoré sa použijú pri kontrole zdravotných noriem.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že udelí výnimky z príloh II a III, a to pri zohľadnení príslušných rizikových faktorov a pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie týchto cieľov tohto nariadenia:

a)

na uľahčenie plnenia požiadaviek stanovených v prílohách zo strany malých podnikov;

b)

na umožnenie pokračovania v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek zo stupňov výroby, spracovania alebo distribúcie potravín;

c)

na prispôsobenie sa potrebám potravinárskych podnikov umiestnených v regiónoch, v ktorých sú vystavené osobitným geografickým prekážkam;

d)

na uľahčenie práce podnikov, ktoré vyrábajú surový materiál, ktorý je určený na výrobu vysoko rafinovaných potravinárskych výrobkov a ktorý bol podrobený ošetreniu zabezpečujúcemu jeho bezpečnosť.“

5.

Článok 11 sa mení takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Bez toho, aby bolo dotknuté všeobecné uplatňovanie článku 9 a článku 10 ods. 1 môže Komisia prijať tieto opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2.“

b)

Body 1, 5, 6, 7 a 8 sa vypúšťajú.

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 3 písm. a) a článku 10 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomocí uvedených v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 3 písm. a) a článku 10 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*61).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 3 písm. a) a článku 10 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*61)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

7.

V článku 12 sa vypúšťa odsek 3.

10.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (65)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 183/2005 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu prílohy I, II a III k uvedenému nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku a doplniť uvedené nariadenie prostredníctvom vymedzenia osobitných mikrobiologických kritérií a cieľov, vyžadovania schválenia prevádzok krmivárskeho podniku a prostredníctvom udelenia výnimiek z príloh I, II a III uvedeného nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 183/2005 sa preto mení takto:

1.

V článku 5 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že vymedzí kritériá a ciele uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku.“

2.

V článku 10 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

schválenie sa vyžaduje prostredníctvom delegovaného aktu, na prijímanie ktorého je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 30a s cieľom doplniť toto nariadenie.“

3.

V článku 27 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30a, ktorými sa menia prílohy I, II a III.“

4.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Odchýlky od príloh I, II a III

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 30a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že udelí výnimky z príloh I, II a III z konkrétnych dôvodov, pod podmienkou, že tieto výnimky nebudú mať vplyv na dosahovanie cieľov tohto nariadenia.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 30a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3, článku 10 bode 3, článku 27 a článku 28 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3, článku 10 bode 3, článku 27 a článku 28 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*62).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 3, článku 10 bodu 3, článku 27 a článku 28 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*62)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6.

V článku 31 sa vypúšťa odsek 3.

11.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (66)

S cieľom dosiahnuť ciele nariadenia (ES) č. 1394/2007 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o zmenu príloh k uvedenému nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému pokroku a vedeckému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Nariadenie (ES) č. 1394/2007 sa preto mení takto:

1.

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25a po porade s agentúrou, ktorými sa menia prílohy s cieľom prispôsobiť ich vedeckému a technickému pokroku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 25a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*63).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*63)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

3.

V článku 26 sa vypúšťa odsek 3.

12.   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (67)

S cieľom ustanoviť rámec pre činnosť Únie na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ pokiaľ ide o technickú zmenu prílohy I až IV k smernici 2009/128/ES s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Smernica 2009/128/ES sa preto mení takto:

1.

V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a, ktorými sa mení príloha I s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.“

2.

V článku 8 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a, ktorými sa mení príloha II s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.“

3.

V článku 14 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a, ktorými sa mení príloha III s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.“

4.

V článku 15 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a, ktorými sa mení príloha IV s cieľom zohľadniť vedecký a technický pokrok.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 20a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*64).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 7, článku 14 ods. 4 a článku 15 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*64)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6.

V článku 21 sa vypúšťa odsek 2.

XI.   DANE A COLNÁ ÚNIA

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (68)

Podľa článku 15 rozhodnutia č. 70/2008/ES je Komisia splnomocnená predĺžiť niektoré lehoty v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES (69). Toto splnomocnenie však Komisia nikdy nevyužila a ďalej ho nepotrebuje. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné udeliť Komisii splnomocnenie. Splnomocnenie v rozhodnutí č. 70/2008/ES by sa preto malo zrušiť a články 15 a 16 uvedeného rozhodnutia by sa mali vypustiť.

Články 15 a 16 rozhodnutia č. 70/2008/ES sa preto vypúšťajú.


(*1)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*3)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*4)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*7)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*8)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*11)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*14)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*15)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*16)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*17)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*18)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*19)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*20)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*21)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*22)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*23)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*24)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*25)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*26)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*27)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*28)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

(*30)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*31)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*32)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*33)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*34)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*35)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*36)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).“

(*37)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*38)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*39)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*40)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*41)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*42)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*43)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*44)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*45)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*46)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*47)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*48)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*49)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*50)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*51)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).“

(*52)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*53)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*54)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*55)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*56)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*57)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*58)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*59)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*60)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*61)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*62)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*63)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(*64)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.““


(1)  Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 1.

(5)  Rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18.

(7)  Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 9.

(8)  Ú. v. ES L 156, 21.6.1990, s. 14.

(9)  Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19.

(10)  Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 6.

(11)  Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

(12)  Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12.

(13)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(14)  Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 13.

(15)  Ú. v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38.

(16)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

(17)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38.

(18)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28.

(19)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46.

(20)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24.

(21)  Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12.

(22)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(23)  Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(25)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36.

(26)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(27)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65.

(28)  Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1.

(29)  Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 28.

(31)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.

(32)  Ú. v. EÚ L 106, 28.4.2009, s. 7.

(33)  Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32.

(35)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

(36)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(37)  Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.

(38)  Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.

(39)  Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35.

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

(41)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(42)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

(43)  Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 22.

(44)  Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4.

(45)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 1.

(46)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 19.

(47)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152.

(48)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28.

(49)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(50)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 1.

(51)  Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13.

(52)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47.

(53)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11.

(54)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 24.

(55)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

(56)  Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1.

(57)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(58)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(59)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(60)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(61)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(62)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(63)  Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1.

(64)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(65)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(66)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121.

(67)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

(68)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21.

(69)  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).


Top