EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1148

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Text s významom pre EHP)

PE/46/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

11.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148

z 20. júna 2019

o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 (3) sa stanovili harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, s cieľom obmedziť ich dostupnosť širokej verejnosti a zabezpečiť náležité ohlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

(2)

Napriek tomu, že nariadenie (EÚ) č. 98/2013 prispelo k zníženiu hrozby, ktorú predstavujú prekurzory výbušnín v Únii, je potrebné posilniť systém kontrol prekurzorov, ktoré sa môžu použiť na výrobu podomácky vyrobených výbušnín. Vzhľadom na množstvo potrebných zmien je v záujme zrozumiteľnosti vhodné nariadenie (EÚ) č. 98/2013 nahradiť.

(3)

Nariadením (EÚ) č. 98/2013 sa obmedzoval prístup k prekurzorom výbušnín a používanie prekurzorov výbušnín členmi širokej verejnosti. Napriek tomuto obmedzeniu však členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť, že členom širokej verejnosti poskytnú prístup k týmto látkam na základe systému povolení a registrácie. Z toho dôvodu sa obmedzenia a kontroly prekurzorov výbušnín v členských štátoch odlišovali a spôsobovali prekážky obchodu v rámci Únie, čím bránili fungovaniu vnútorného trhu. Okrem toho existujúce obmedzenia a kontroly nezabezpečovali dostatočnú úroveň verejnej bezpečnosti, keďže primerane nebránili páchateľom trestných činov v nadobúdaní prekurzorov výbušnín. Hrozba, ktorú predstavujú podomácky vyrobené výbušniny, je stále vysoká a neustále sa vyvíja.

(4)

Systém na predchádzanie nedovolenej výrobe výbušnín by sa preto mal ďalej posilňovať a zharmonizovať vzhľadom na vyvíjajúce sa ohrozenie verejnej bezpečnosti terorizmom a inou závažnou trestnou činnosťou. Takýmto posilňovaním a harmonizáciou by sa okrem toho mal zabezpečiť voľný pohyb prekurzorov výbušnín na vnútornom trhu a mala by sa podporovať hospodárska súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a inovácie, napríklad uľahčením vývoja bezpečnejších chemikálií, ktoré by nahradili prekurzory výbušnín.

(5)

Medzi kritériá, na základe ktorých sa určuje, ktoré opatrenia by sa mali vzťahovať na ktoré prekurzory výbušnín, patrí miera hrozby spojená s daným prekurzorom výbušnín, objem obchodu s príslušným prekurzorom výbušnín a či je možné stanoviť úroveň koncentrácie, pod ktorou by sa prekurzor výbušnín mohol ešte používať na oprávnené účely, na ktoré sa sprístupňuje, a pri ktorej je oveľa menej pravdepodobné, že sa daný prekurzor použije na nedovolenú výrobu výbušnín.

(6)

Členom širokej verejnosti by sa nemalo povoliť nadobúdať, dovážať, držať ani používať určité prekurzory výbušnín v koncentráciách nad úrovňou určitých prahových hodnôt vyjadrených v hmotnostných percentách. Členom širokej verejnosti by sa však malo povoliť nadobúdať, dovážať, držať alebo používať niektoré prekurzory výbušnín v koncentráciách nad uvedenými prahovými hodnotami na oprávnené účely pod podmienkou, že sú držiteľmi príslušného povolenia. Ak je žiadateľ právnická osoba, príslušný orgán členského štátu by mal zohľadniť spoľahlivosť právnickej osoby a akejkoľvek osoby, ktorá koná individuálne alebo ako súčasť orgánu danej právnickej osoby a má v nej vedúce postavenie na základe splnomocnenia právnickej osoby, oprávnenia prijímať rozhodnutia v jej mene alebo oprávnenia vykonávať v nej kontrolu.

(7)

Pre niektoré obmedzené prekurzory výbušnín v koncentráciách nad prahovými hodnotami stanovenými v tomto nariadení neexistuje žiadne oprávnené použitie členmi širokej verejnosti. Vydávanie povolení pre chlorečnan draselný, chloristan draselný, chlorečnan sodný a chloristan sodný by sa preto malo ukončiť. Vydávanie povolení by sa malo povoliť len pre obmedzený počet prekurzorov výbušnín, pre ktoré existuje oprávnené použitie členmi širokej verejnosti. Takéto vydávanie povolení by malo byť obmedzené na koncentrácie, ktoré nepresahujú hornú prahovú hodnotu stanovenú v tomto nariadení. Pri koncentrácii presahujúcej uvedenú hornú prahovú hodnotu prevažuje riziko nedovolenej výroby výbušnín nad zanedbateľným oprávneným používaním uvedených prekurzorov výbušnín členmi širokej verejnosti, v prípade ktorých možno rovnaký účinok dosiahnuť s alternatívami alebo s nižšími koncentráciami uvedených prekurzorov. V tomto nariadení by sa okrem toho malo určiť, aké okolnosti by príslušné orgány mali prinajmenšom zohľadniť pri rozhodovaní o vydaní povolenia. To by malo spolu so vzorom povolenia stanoveným v prílohe III uľahčiť uznávanie povolení vydaných v iných členských štátoch.

(8)

Malo by byť možné, aby sa vzájomné uznávanie povolení vydaných v iných členských štátoch uskutočňovalo dvojstranne alebo mnohostranne s cieľom dosiahnuť ciele jednotného trhu.

(9)

Na účely uplatňovania obmedzení a kontrol podľa tohto nariadenia by hospodárske subjekty, ktoré uskutočňujú predaj profesionálnym používateľom alebo členom širokej verejnosti, ktorí sú držiteľmi povolenia, mali byť schopné vychádzať z informácií sprístupnených v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Každý hospodársky subjekt v dodávateľskom reťazci by preto mal informovať príjemcu regulovaných prekurzorov výbušnín o tom, že sprístupňovanie, dovoz, držba alebo používanie uvedených prekurzorov výbušnín zo strany členov širokej verejnosti podlieha tomuto nariadeniu, a to napríklad nalepením náležitého označenia na balenie, overením toho, či sa náležité označenie nalepilo na balenie, alebo uvedením týchto informácií v karte bezpečnostných údajov vypracovanej v súlade s prílohou II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4).

(10)

Rozdiel medzi hospodárskym subjektom a profesionálnym používateľom spočíva v tom, že hospodárske subjekty sprístupňujú prekurzor výbušnín inej osobe, zatiaľ čo profesionálni používatelia nadobúdajú alebo dovážajú prekurzor výbušnín výhradne na vlastné použitie. Hospodárske subjekty, ktoré uskutočňujú predaj profesionálnym používateľom, iným hospodárskym subjektom alebo členom širokej verejnosti, ktorí majú povolenie, by mali zabezpečiť, aby ich zamestnanci podieľajúci sa na predaji prekurzorov výbušnín boli oboznámení s tým, ktoré z výrobkov, ktoré hospodárske subjekty sprístupňujú, obsahujú prekurzory výbušnín, napríklad tak, že informácie o tom, že výrobok obsahuje prekurzor výbušnín, uvedú v čiarovom kóde výrobku.

(11)

Rozdiel medzi profesionálnymi používateľmi, ktorým by malo byť možné sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín, a členmi širokej verejnosti, ktorým by nemalo byť možné sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín, závisí od toho, či má osoba v úmysle použiť daný prekurzor výbušnín na účely súvisiace so svojím konkrétnym obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane lesníckej, záhradníckej a poľnohospodárskej činnosti vykonávanej bez ohľadu na to, či sú vykonávané na plný úväzok alebo kratší pracovný čas, a nie nevyhnutne v závislosti od veľkosti pozemkov, na ktorých sa uvedená činnosť vykonáva. Hospodárske subjekty by preto nemali sprístupňovať obmedzené prekurzory výbušnín ani fyzickým ani právnickým osobám, ktoré sú profesionálne aktívne v oblastiach, v ktorých sa tieto špecifické obmedzené prekurzory výbušnín nezvyknú používať na profesionálne účely, ako ani fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých činnosti nesúvisia so žiadnym profesionálnym účelom.

(12)

Na zamestnancov hospodárskych subjektov, ktorí sa podieľajú na sprístupňovaní prekurzorov výbušnín, by sa pri používaní týchto prekurzorov výbušnín na osobné účely mali vzťahovať rovnaké pravidlá stanovené v tomto nariadení, aké sa vzťahujú na členov širokej verejnosti.

(13)

Hospodárske subjekty by mali uchovávať údaje o transakciách, aby orgánom zásadne pomohli pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti páchanej s podomácky vyrobenými výbušnými zariadeniami, jej odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní a pri overovaní súladu s týmto nariadením. Na uvedený účel je nevyhnutná identifikácia všetkých aktérov v dodávateľskom reťazci a všetkých zákazníkov, či už ide o členov širokej verejnosti, profesionálnych používateľov alebo hospodárske subjekty. Keďže k nedovolenej výrobe a používaniu podomácky vyrobených výbušnín by mohlo dôjsť až po značne dlhšom čase po predaji prekurzora výbušnín, mali by sa údaje o transakcii uchovávať tak dlho, ako je to potrebné, primerané a vhodné na uľahčenie vyšetrovaní, a to s ohľadom na priemerné intervaly kontrol.

(14)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na hospodárske subjekty, ktoré pôsobia online, a to aj na tie, ktoré pôsobia na online trhoch. Aj hospodárske subjekty pôsobiace online by preto mali vyškoliť svojich zamestnancov a mali by tiež zaviesť vhodné postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií. Okrem toho by obmedzené prekurzory výbušnín mali sprístupňovať len členovi širokej verejnosti v členských štátoch, ktoré si zachovali alebo zaviedli režim povoľovania v súlade s týmto nariadením, a aj to až po overení, že daný člen širokej verejnosti má platné povolenie. Po overení totožnosti potenciálneho zákazníka, napríklad prostredníctvom mechanizmov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (5), by hospodársky subjekt mal overiť, že pre zamýšľanú transakciu bolo vydané povolenie, napríklad fyzickou kontrolou povolenia pri doručení prekurzora výbušnín alebo so súhlasom potenciálneho zákazníka kontaktovaním príslušného orgánu členského štát, ktorý povolenie vydal. Tak ako hospodárske subjekty pôsobiace offline, aj hospodárske subjekty pôsobiace online by mali od profesionálnych používateľov vyžadovať vyhlásenia o konečnom použití.

(15)

Online trhy fungujú len ako sprostredkovatelia medzi hospodárskymi subjektmi na jednej strane a členmi širokej verejnosti, profesionálnymi používateľmi alebo inými hospodárskymi subjektmi na strane druhej. Online trhy by preto nemali byť zahrnuté do vymedzenia pojmu hospodársky subjekt a nemalo by sa od nich vyžadovať, aby dávali pokyny svojim zamestnancom podieľajúcim sa na predaji obmedzených prekurzorov výbušnín, pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, alebo overovali totožnosť a v prípade potreby aj povolenie potenciálneho zákazníka, alebo vyžadovali ďalšie informácie od potenciálneho zákazníka. Vzhľadom na ústrednú úlohu, ktorú online trhy zohrávajú pri transakciách online, a to aj pokiaľ ide o predaj regulovaných prekurzorov výbušnín, by mali informovať ich používateľov, ktorí plánujú sprístupňovať regulované prekurzory výbušnín prostredníctvom ich služieb o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia zrozumiteľným a účinným spôsobom. Okrem toho by online trhy mali prijať opatrenia na to, aby pomohli zabezpečiť, že ich používatelia dodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa overovania, napríklad poskytnutím nástrojov na uľahčenie overovania povolení. Vzhľadom na rastúci význam online trhov pre všetky druhy dodávky a význam tohto zdroja obstarávania, a to aj na teroristické účely, by sa mali na online trhy vzťahovať rovnaké povinnosti týkajúce sa odhaľovania a ohlasovania ako na hospodárskej subjekty, hoci postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií by sa mali zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť špecifickému online prostrediu.

(16)

Povinnosti uložené online trhom v tomto nariadení by nemali predstavovať všeobecnú povinnosť monitorovania. V tomto nariadení by sa mali stanoviť len špecifické povinnosti online trhov, pokiaľ ide o odhaľovanie a ohlasovanie podozrivých transakcií, ktoré sa uskutočňujú na ich webových sídlach alebo prostredníctvom využívania ich počítačových služieb. Online trhy by nemali byť na základe tohto nariadenia brané na zodpovednosť za transakcie, ktoré neboli odhalené napriek tomu, že online trh zaviedol náležité, vhodné a primerané postupy na odhalenie takýchto podozrivých transakcií.

(17)

Týmto nariadením sa hospodárskym subjektom ukladá povinnosť ohlasovať podozrivé transakcie bez ohľadu na to, či je potenciálny zákazník člen širokej verejnosti, profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt. Povinnosti týkajúce sa regulovaných prekurzorov výbušnín vrátane povinnosti ohlasovať podozrivé transakcie by sa mali vzťahovať na všetky látky uvedené v prílohách I a II bez ohľadu na ich koncentráciu. Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by sa však mali vylúčiť výrobky, ktoré obsahujú prekurzory výbušnín len v takom malom množstve a v takých zložitých zmesiach, ktoré spôsobujú, že extrakcia prekurzorov výbušnín je technicky extrémne ťažká.

(18)

S cieľom zlepšiť uplatňovanie tohto nariadenia by hospodárske subjekty aj orgány verejnej moci mali zabezpečiť primeranú odbornú prípravu týkajúcu sa povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. Členské štáty by mali mať kontrolné orgány a mali by organizovať pravidelné činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti, prispôsobené špecifikám jednotlivých odvetví, a mali by udržiavať nepretržitý dialóg s hospodárskymi subjektmi na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca vrátane hospodárskych subjektov pôsobiacich online.

(19)

Výber látok, ktoré páchatelia trestných činov používajú na nedovolenú výrobu výbušnín, sa môže rýchlo meniť. Malo by byť preto možné zahrnúť do povinnosti ohlasovania stanovenej týmto nariadením aj ďalšie látky, ak je to v prípade potreby naliehavé. S cieľom zohľadniť možný vývoj zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadenia úpravou prahových hodnôt, pri ktorých prekročení sa určité látky, ktoré sú obmedzené podľa tohto nariadenia, nemajú sprístupniť členom širokej verejnosti, a zaradením ďalších látok, pri ktorých sa majú ohlasovať podozrivé transakcie, do zoznamu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (6). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(20)

S cieľom venovať pozornosť látkam, ktoré ešte nie sú uvedené v zozname v prílohe I alebo II, ale v súvislosti s ktorými niektorý členský štát nadobudne dôvodné podozrenie, že by sa mohli použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, by sa mala zaviesť ochranná doložka stanovujúca primeraný postup na úrovni Únie. Okrem toho je vzhľadom na špecifické riziká, ktoré sa majú riešiť v tomto nariadení, vhodné umožniť členským štátom za určitých okolností prijať ochranné opatrenia, a to aj v súvislosti s látkami, ktoré už podliehajú opatreniam podľa tohto nariadenia. Okrem toho by sa malo členským štátom umožniť zachovať vnútroštátne opatrenia, o ktorých už informovali Komisiu alebo ktoré už oznámili Komisii v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

(21)

Regulačný rámec by sa zjednodušil začlenením príslušných bezpečnostných obmedzení o sprístupnení dusičnanu amónneho z nariadenia (ES) č. 1907/2006 do tohto nariadenia. Z toho dôvodu by sa príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(22)

V tomto nariadení sa vyžaduje spracúvanie osobných údajov a ich ďalšie poskytnutie tretím stranám v prípade podozrivých transakcií. Takéto spracúvanie a sprístupnenie predstavuje zásah do základného práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov. Preto by sa mala zabezpečiť náležitá ochrana základného práva na ochranu osobných údajov jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú pri uplatňovaní tohto nariadenia. Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (7). Preto by spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vydávaním povolení a ohlasovaním podozrivých transakcií malo prebiehať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 vrátane všeobecných zásad ochrany údajov, ako je zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizácia údajov, správnosť, minimalizácia uchovávania, integrita a dôvernosť a v súlade s požiadavkou náležitým spôsobom rešpektovať práva dotknutej osoby.

(23)

Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia na základe kritérií účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty Únie. Uvedené hodnotenie by malo poskytnúť základ pre posúdenie vplyvu možných ďalších opatrení. Informácie by sa mali získavať pravidelne na účely hodnotenia tohto nariadenia.

(24)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k prekurzorom výbušnín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov obmedzenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)

Nariadenie (EÚ) č. 98/2013 by sa malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, držby a používania látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, s cieľom obmedziť dostupnosť uvedených látok alebo zmesí členom širokej verejnosti a s cieľom zabezpečiť náležité ohlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Týmto nariadením nie sú dotknuté iné prísnejšie ustanovenia práva Únie týkajúce sa látok uvedených v prílohách I a II.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na látky uvedené v prílohách I a II a na zmesi a látky, ktoré obsahujú tieto látky.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

výrobky vymedzené v článku 3 bode 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

b)

pyrotechnické vybavenie vymedzené v článku 3 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ (8);

c)

pyrotechnické výrobky, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva určené na nekomerčné používanie ozbrojenými silami, orgánmi presadzovania práva alebo hasičskými zbormi;

d)

pyrotechnické vybavenie patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ (9);

e)

pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle;

f)

kapsle určené do hračiek;

g)

lieky oprávnene sprístupnené členovi širokej verejnosti na základe lekárskeho predpisu v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„látka“ je látka vymedzená v článku 3 bode 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

2.

„zmes“ je zmes vymedzená v článku 3 bode 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

3.

„výrobok“ je výrobok vymedzený v článku 3 bode 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

4.

„sprístupnenie“ je akékoľvek dodávanie, či už za úhradu alebo bezplatne;

5.

„dovoz“ je akt dovezenia látky na územie členského štátu, či už z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, bez ohľadu na miesto jej určenia v Únii, v rámci ktoréhokoľvek colného režimu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (10) vrátane tranzitu;

6.

„použitie“ je použitie vymedzené v článku 3 bode 24 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

7.

„podozrivá transakcia“ je akákoľvek transakcia týkajúca sa regulovaných prekurzorov výbušnín, pri ktorej po zohľadnení všetkých relevantných okolností existuje dôvodné podozrenie, že daná látka alebo zmes sa má použiť na nedovolenú výrobu výbušnín;

8.

„člen širokej verejnosti“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná na iné účely ako na účely spojené s jej obchodovaním, podnikaním, alebo výkonom povolania;

9.

„profesionálny používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb alebo subjektov, ktoré preukázateľne potrebujú obmedzený prekurzor výbušnín na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti vykonávanej bez ohľadu na to, či je vykonávaná na plný úväzok alebo kratší pracovný čas, a bez ohľadu na veľkosť pozemku, na ktorom sa vykonáva uvedená poľnohospodárska činnosť pod podmienkou, že takéto účely nezahŕňajú sprístupnenie daného obmedzeného prekurzora výbušnín inej osobe;

10.

„hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb alebo subjektov, ktoré sprístupňujú na trhu regulované prekurzory výbušnín, a to buď offline alebo online, ako aj na online trhoch;

11.

„online trh“ je poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, ktorá umožňuje hospodárskym subjektom na jednej strane a členom širokej verejnosti, profesionálnym používateľom alebo iným hospodárskym subjektom na strane druhej uskutočňovať transakcie súvisiace s regulovanými prekurzormi výbušnín prostredníctvom online predaja alebo zmlúv o poskytnutí služby, a to buď na webovom sídle online trhu, alebo na webovom sídle hospodárskeho subjektu, ktorý používa počítačové služby poskytované online trhom;

12.

„obmedzený prekurzor výbušnín“ je látka uvedená v prílohe I s koncentráciou vyššou, ako je zodpovedajúca prahová hodnota stanovená v stĺpci 2 tabuľky v prílohe I vrátane zmesi alebo inej látky, v ktorej sa nachádza látka uvedená na zozname v uvedenej prílohe s koncentráciou vyššou, ako je zodpovedajúca prahová hodnota;

13.

„regulovaný prekurzor výbušnín“ je látka uvedená na zozname v prílohe I alebo II vrátane zmesi alebo inej látky, v ktorej sa nachádza látka uvedená na zozname v uvedených prílohách, s výnimkou homogénnych zmesí viac ako piatich zložiek, v ktorých je koncentrácia každej látky uvedenej na zozname v prílohe I alebo II nižšia ako 1 % hm. %;

14.

„poľnohospodárska činnosť“ je produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu, dojenia, plemenného chovu zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely alebo udržovanie poľnohospodárskej plochy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave podľa článku 94 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (11).

Článok 4

Voľný pohyb

Pokiaľ sa v tomto nariadení alebo v inom právnom akte Únie nestanovuje inak, členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s predchádzaním nedovolenej výrobe výbušnín zakazovať, obmedzovať ani klásť prekážky sprístupňovaniu regulovaných prekurzorov výbušnín.

Článok 5

Sprístupnenie, dovoz, držba a použitie

1.   Obmedzené prekurzory výbušnín sa nesmú sprístupňovať ani dovážať členom širokej verejnosti, a títo ich nesmú mať v držbe ani používať.

2.   Obmedzenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje aj na zmesi obsahujúce chlorečnany alebo chloristany uvedené na zozname v prílohe I, ak celková koncentrácia uvedených látok v zmesi presahuje prahovú hodnotu niektorej z látok stanovenú v stĺpci 2 tabuľky v prílohe I.

3.   Členský štát môže zachovať alebo zaviesť režim povoľovania, ktorý umožňuje, aby sa určité obmedzené prekurzory výbušnín v koncentráciách, ktoré nie sú vyššie ako príslušné horné prahové hodnoty stanovené v stĺpci 3 tabuľky v prílohe I, sprístupňovali členom širokej verejnosti alebo aby ich členovia širokej verejnosti dovážali, držali alebo používali.

V rámci takýchto režimov povoľovania člen širokej verejnosti získa a na požiadanie predloží povolenie na nadobúdanie, dovoz, držbu alebo používanie obmedzených prekurzorov výbušnín. Takéto povolenia vydáva v súlade s článkom 6 príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má daný obmedzený prekurzor výbušnín nadobudnúť, dovážať, držať alebo používať.

4.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky opatrenia, ktoré prijmú na účely vykonávania režimu povoľovania uvedeného v odseku 3. V oznámení sa uvedú obmedzené prekurzory výbušnín, pre ktoré daný členský štát stanovuje režim povoľovania v súlade s odsekom 3.

5.   Komisia zverejní zoznam opatrení, ktoré členské štáty oznámia v súlade s odsekom 4.

Článok 6

Povolenia

1.   Každý členský štát, ktorý vydáva povolenia členom širokej verejnosti, ktorí majú oprávnený záujem nadobudnúť, dovážať, držať alebo používať obmedzené prekurzory výbušnín, stanoví pravidlá vydávania povolení v súlade s článkom 5 ods. 3. Príslušný orgán členského štátu zohľadňuje pri zvažovaní, či vydať povolenie, všetky relevantné okolnosti, najmä:

a)

preukázateľnú potrebu obmedzeného prekurzora výbušnín a oprávnenosť jeho zamýšľaného použitia;

b)

dostupnosť obmedzeného prekurzora výbušnín v nižších koncentráciách alebo alternatívnych látok s podobným účinkom;

c)

spoľahlivosť žiadateľa vrátane informácií o predchádzajúcich odsúdeniach žiadateľa za trestné činy kdekoľvek v rámci Únie;

d)

opatrenia týkajúce sa skladovania navrhované s cieľom zabezpečiť bezpečné uchovávanie obmedzeného prekurzoru výbušnín.

2.   Príslušný orgán zamietne vydať povolenie, ak má dôvodné pochybnosti týkajúce sa oprávnenosti zamýšľaného použitia alebo zámeru člena širokej verejnosti použiť obmedzený prekurzor výbušnín na oprávnený účel.

3.   Príslušný orgán sa môže rozhodnúť obmedziť platnosť povolenia prostredníctvom povolenia jednorazového alebo viacnásobného použitia. Doba platnosti povolenia nepresiahne tri roky. Príslušný orgán môže požadovať od držiteľa povolenia, aby do stanoveného dátumu uplynutia platnosti povolenia preukázal, že naďalej spĺňa podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané. V povolení sa uvádzajú obmedzené prekurzory výbušnín, na ktoré je povolenie vydané.

4.   Príslušný orgán môže od žiadateľov požadovať poplatok za žiadosť o povolenie. Takýto poplatok nesmie presiahnuť náklady na vybavenie žiadosti.

5.   Príslušný orgán môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak má dôvodné podozrenie, že podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, už nie sú splnené. Príslušný orgán bezodkladne informuje držiteľov povolení o akomkoľvek pozastavení alebo zrušení ich povolení okrem prípadov, keď by to ohrozilo prebiehajúce vyšetrovania.

6.   Odvolania proti rozhodnutiu príslušného orgánu a spory týkajúce sa dodržania podmienok povolenia rieši príslušný subjekt, v ktorého pôsobnosti podľa vnútroštátneho práva sú takéto odvolania a spory.

7.   Členský štát môže uznávať povolenia vydané inými členskými štátmi podľa tohto nariadenia.

8.   Členské štáty môžu použiť vzor povolenia uvedený v prílohe III.

9.   Príslušný orgán získava informácie o predchádzajúcich odsúdeniach žiadateľa za trestné činy v iných členských štátoch, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c) tohto článku, prostredníctvom systému zriadeného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV (12). Ústredné orgány uvedené v článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutia poskytujú odpovede na žiadosti o takéto informácie do 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

Článok 7

Informovanie dodávateľského reťazca

1.   Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín inému hospodárskemu subjektu, informuje tento hospodársky subjekt, že nadobúdanie, držba alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín členmi širokej verejnosti alebo dovoz uvedeného prekurzora výbušnín pre členov širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v článku 5 ods. 1 a 3.

Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje regulovaný prekurzor výbušnín inému hospodárskemu subjektu, informuje tento hospodársky subjekt, že nadobúdanie, držba alebo používanie tohto regulovaného prekurzora výbušnín členmi širokej verejnosti alebo dovoz regulovaného prekurzora výbušnín pre členov širokej verejnosti podlieha ohlasovacím povinnostiam podľa článku 9.

2.   Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje regulovaný prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo členovi širokej verejnosti, zabezpečí preukázanie a musí byť schopný preukázať vnútroštátnym kontrolným orgánom uvedeným v článku 11, že jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín sú:

a)

oboznámení s tým, ktoré z výrobkov, ktoré sprístupňuje, obsahujú regulované prekurzory výbušnín;

b)

vyškolení, pokiaľ ide o povinnosti podľa článkov 5 až 9.

3.   Online trh prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli jeho používatelia pri sprístupňovaní regulovaných prekurzorov výbušnín prostredníctvom jeho služieb informovaní o svojich povinnostiach podľa tohto nariadenia.

Článok 8

Overenie pri predaji

1.   Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín členovi širokej verejnosti v súlade s článkom 5 ods. 3, pri každej transakcii overí doklad totožnosti a povolenie dotknutého člena širokej verejnosti v súlade s režimom povoľovania stanoveným členským štátom, v ktorom sa obmedzený prekurzor výbušnín sprístupňuje, a zaznamená množstvo obmedzeného prekurzora výbušnín na povolení.

2.   Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo inému hospodárskemu subjektu, na účely overenia, či je potenciálny zákazník profesionálny používateľ alebo iný hospodársky subjekt, pri každej transakcii požiada o tieto informácie, pokiaľ sa takéto overenie potenciálneho zákazníka nevykonalo v predchádzajúcom období jedného roka pred dátum uvedenej transakcie a transakcia sa podstatne neodchyľuje od predchádzajúcich transakcií:

a)

doklad totožnosti fyzickej osoby oprávnenej zastupovať potenciálneho zákazníka;

b)

obchodovanie, podnikanie alebo povolanie, ako aj meno obchodnej spoločnosti, adresu, identifikačné číslo pre DPH, alebo akékoľvek iné relevantné registračné číslo obchodnej spoločnosti, ak existuje, potenciálneho zákazníka;

c)

zamýšľané použitie obmedzených prekurzorov výbušnín potenciálnym zákazníkom.

Členské štáty môžu použiť vzor vyhlásenia zákazníka uvedený v prílohe IV.

3.   Na účely overenia zamýšľaného použitia obmedzeného prekurzora výbušnín hospodársky subjekt posúdi, či je zamýšľané použitie v súlade s obchodovaním, podnikaním alebo povolaním potenciálneho zákazníka. Hospodársky subjekt môže odmietnuť transakciu, ak má dôvodné pochybnosti o oprávnenosti zamýšľaného použitia alebo úmysle potencionálneho zákazníka použiť obmedzený prekurzor výbušnín na oprávnený účel. Hospodársky subjekt ohlási takéto transakcie alebo pokusy o transakciu v súlade s článkom 9.

4.   Na účely overenia súladu s týmto nariadením a predchádzania a odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín, hospodárske subjekty uchovávajú informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 počas 18 mesiacov od dátumu transakcie. Počas tohto obdobia sú informácie k dispozícii na inšpekciu na základe žiadosti vnútroštátnych kontrolných orgánov alebo orgánov presadzovania práva.

5.   Online trh prijme opatrenia, aby pomohol zabezpečiť, že jeho používatelia pri sprístupňovaní obmedzených prekurzorov výbušnín prostredníctvom jeho služieb dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto článku.

Článok 9

Ohlasovanie podozrivých transakcií, zmiznutí a odcudzení

1.   Na účely predchádzania a odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín hospodárske subjekty a online trhy ohlásia podozrivé transakcie. Hospodárske subjekty a online trhy tak urobia po zohľadnení všetkých okolností, najmä ak potenciálny zákazník koná jedným či viacerými z týchto spôsobov:

a)

zjavne nie je schopný jasne opísať zamýšľané použitie regulovaných prekurzorov výbušnín;

b)

zjavne nepozná zamýšľané použitie regulovaných prekurzorov výbušnín alebo ho nevie vierohodne vysvetliť;

c)

zamýšľa kúpiť regulované prekurzory výbušnín v množstvách, kombináciách alebo koncentráciách neobvyklých pre oprávnené použitie;

d)

nie je ochotný poskytnúť doklad totožnosti, miesto bydliska alebo v prípade potreby status, teda či je profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt;

e)

trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej sumy v hotovosti.

2.   Hospodárske subjekty a online trhy zavedú náležité, vhodné a primerané postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií, ktoré sú prispôsobené konkrétnemu prostrediu, v ktorom sa regulované prekurzory výbušnín sprístupňujú.

3.   Každý členský štát zriadi na účely ohlasovania podozrivých transakcií a zmiznutí a odcudzení značného množstva jedno alebo viacero vnútroštátnych kontaktných miest a jasne uvedie ich telefónne číslo a e-mailovú adresu, formulár na webovej stránke alebo iný účinný nástroj. Vnútroštátne kontaktné miesta sú k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni.

4.   Hospodárske subjekty a online trhy môžu odmietnuť podozrivú transakciu. Ohlásia podozrivú transakciu alebo pokus o podozrivú transakciu do 24 hodín od chvíle, keď sa začali domnievať, že je podozrivá. Pri ohlasovaní takýchto transakcií uvedú totožnosť zákazníka, ak je to možné, a všetky skutočnosti, na základe ktorých sa domnievajú, že transakcia je podozrivá, vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom došlo k podozrivej transakcii alebo pokusu o takúto transakciu.

5.   Hospodárske subjekty a profesionálni používatelia ohlásia zmiznutia a odcudzenia značného množstva regulovaných prekurzorov výbušnín do 24 hodín od odhalenia vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom došlo k zmiznutiu alebo odcudzeniu. Pri rozhodovaní o tom, či je zmiznuté alebo odcudzené množstvo značného rozsahu, zohľadnia, či je množstvo so zreteľom na všetky okolností prípadu neobvyklé.

6.   Členovia širokej verejnosti, ktorí nadobudli obmedzené prekurzory výbušnín v súlade s článkom 5 ods. 3, ohlásia zmiznutia a odcudzenia značného množstva obmedzených prekurzorov výbušnín do 24 hodín od odhalenia vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom došlo k zmiznutiu alebo odcudzeniu.

Článok 10

Odborná príprava a zvyšovanie informovanosti

1.   Členské štáty zabezpečia primerané zdroje na odbornú prípravu a jej poskytovanie pre orgány presadzovania práva, špecialistov prvého zásahu a colné orgány, aby boli tieto pri výkone svojich úloh schopné rozpoznať regulované prekurzory výbušnín, a včas a náležite reagovať na podozrivé činnosti. Členské štáty môžu požiadať Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) zriadenú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 (13) o ďalšiu špecifickú odbornú prípravu.

2.   Členské štáty organizujú najmenej raz ročne činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti prispôsobené špecifikám jednotlivých odvetví, v ktorých sa používajú regulované prekurzory výbušnín.

3.   S cieľom uľahčiť spoluprácu a zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany účinne vykonávali toto nariadenie, organizujú členské štáty pravidelné výmeny medzi orgánmi presadzovania práva, vnútroštátnymi dozornými orgánmi, hospodárskymi subjektmi, online trhmi a zástupcami odvetví, v ktorých sa používajú regulované prekurzory výbušnín. Hospodárske subjekty sú zodpovedné za poskytovanie informácií svojim zamestnancom, pokiaľ ide o spôsob sprístupňovania prekurzorov výbušnín podľa tohto nariadenia, a za zvyšovanie informovanosti zamestnancov v tejto oblasti.

Článok 11

Vnútroštátne kontrolné orgány

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby mali príslušné orgány vykonávajúce inšpekciu a kontrolu riadneho uplatňovania článkov 5 až 9 (ďalej len „vnútroštátne kontrolné orgány“).

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne kontrolné orgány mali zdroje a vyšetrovacie právomoci potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu svojich úloh podľa tohto nariadenia.

Článok 12

Usmernenia

1.   Komisia poskytuje pravidelne aktualizované usmernenia na pomoc aktérom chemického dodávateľského reťazca a príslušným orgánom a s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi. Komisia sa radí so Stálym výborom pre prekurzory o všetkých návrhoch usmernení alebo ich aktualizácii. Usmernenia obsahujú najmä:

a)

informácie o tom, ako vykonávať inšpekcie;

b)

informácie o tom, ako uplatňovať obmedzenia a kontroly podľa tohto nariadenia v súvislosti s regulovanými prekurzormi výbušnín objednanými na diaľku členmi širokej verejnosti alebo profesionálnymi používateľmi;

c)

informácie o možných opatreniach, ktoré majú prijať online trhy na zabezpečenie súladu s týmto nariadením;

d)

informácie o tom, ako si vymieňať relevantné informácie medzi príslušnými orgánmi a vnútroštátnymi kontaktnými miestami a medzi členskými štátmi;

e)

informácie o tom, ako rozpoznať a ohlásiť podozrivé transakcie;

f)

informácie o opatreniach týkajúcich sa skladovania, ktorými sa zabezpečí, aby sa regulovaný prekurzor výbušnín bezpečne uchovával;

g)

iné informácie, ktoré sa považujú za užitočné.

2.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa usmernenia stanovené v odseku 1 pravidelne šírili spôsobom, ktorý príslušné orgány považujú za vhodný v súlade s cieľmi týchto usmernení.

3.   Komisia zabezpečí, aby usmernenia uvedené v odseku 1 boli dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 13

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 14

Ochranná doložka

1.   Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že konkrétna látka, ktorá nie je uvedená v prílohe I alebo II, by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, dovoz, držbu a používanie tejto látky alebo zmesi či látky obsahujúcej túto látku, alebo môže stanoviť, že táto látka podlieha povinnostiam ohlasovania v súlade s článkom 9.

2.   Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že konkrétna látka uvedená v prílohe I by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín v koncentrácii rovnakej alebo nižšej, ako je prahová hodnota stanovená v stĺpci 2 alebo 3 tabuľky v prílohe I, môže ďalej obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, dovoz, držbu a používanie tejto látky tým, že stanoví nižšiu prahovú hodnotu.

3.   Ak má členský štát opodstatnené dôvody na stanovenie prahovej hodnoty, nad ktorú má látka uvedená v prílohe II podliehať obmedzeniam, ktoré sa inak vzťahujú na obmedzené prekurzory výbušnín, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, dovoz, držbu a používanie tejto látky tým, že stanoví uvedenú prahovú hodnotu.

4.   Členský štát, ktorý obmedzí alebo zakáže látky v súlade s odsekom 1, 2 alebo 3, o takýchto obmedzeniach alebo zákazoch ihneď informuje Komisiu a ostatné členské štáty, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

5.   Členský štát, ktorý obmedzí alebo zakáže látku v súlade s odsekom 1, 2 alebo 3, uskutoční činnosti na zvyšovanie informovanosti o takýchto obmedzeniach alebo zákazoch pre hospodárske subjekty a online trhy na svojom území.

6.   Komisia po získaní informácií uvedených v odseku 4 ihneď preskúma, či je potrebné vypracovať zmeny príloh v súlade s článkom 15 ods. 1 alebo vypracovať legislatívny návrh na zmenu príloh. Dotknutý členský štát v prípade potreby zmení alebo zruší svoje vnútroštátne opatrenia, aby zohľadnil akékoľvek takéto zmeny uvedených príloh.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, môže Komisia po porade s dotknutým členským štátom a v prípade potreby s tretími stranami rozhodnúť, že opatrenie prijaté daným členským štátom nie je odôvodnené, a môže požiadať daný členský štát, aby predbežné opatrenie zrušil alebo zmenil. Komisia prijme takéto rozhodnutia do 60 dní od doručenia informácií uvedených v odseku 4. Dotknutý členský štát uskutoční činnosti na zvyšovanie informovanosti o takýchto rozhodnutiach pre hospodárske subjekty a online trhy na svojom území.

8.   Týmto článkom nie sú dotknuté opatrenia, o ktorých členské štáty informovali Komisiu alebo ktoré členské štáty oznámili Komisii pred 1. februárom 2021 podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

Článok 15

Zmeny príloh

1.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 16 na zmenu tohto nariadenia tým, že:

a)

upraví prahové hodnoty v prílohe I v rozsahu, ktorý je potrebný na zohľadnenie vývoja zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín, alebo na základe výskumu a testovania;

b)

doplní látky do prílohy II, ak je to potrebné na zohľadnenie vývoja zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín.

Komisia v rámci prípravy uvedených delegovaných aktov konzultuje s relevantnými zainteresovanými stranami, najmä z oblasti chemického priemyslu a maloobchodného predaja.

Ak sa to vyžaduje v prípade náhlej zmeny v posúdení rizika, pokiaľ ide o zneužitie látok na nedovolenú výrobu výbušnín a z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 17.

2.   Komisia prijme samostatný delegovaný akt v súvislosti s každou úpravou prahových hodnôt v prílohe I a každou novou látkou doplnenou do prílohy II. Každý delegovaný akt vychádza z analýzy, ktorá preukazuje, že zmena by nemala viesť k neprimeranému zaťaženiu hospodárskych subjektov ani spotrebiteľov, pričom sa náležite zohľadnia ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 31. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 15 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 15 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 18

Zmena nariadenia (ES) č. 1907/2006

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa v položke 58. (Dusičnan amónny (AN)) v stĺpci 2 vypúšťajú odseky 2 a 3.

Článok 19

Podávanie správ

1.   Členské štáty do 2. februára 2022 a potom každoročne zasielajú Komisii informácie o:

a)

počte ohlásených podozrivých transakcií, zmiznutí a odcudzení značného množstva;

b)

počte prijatých žiadostí o povolenia v rámci režimu povoľovania, ktoré zachovali alebo zaviedli podľa článku 5 ods. 3, ako aj o počte vydaných povolení a najčastejších dôvodoch odmietnutia vydať povolenie;

c)

činnostiach zameraných na zvyšovanie informovanosti, ako sa uvádza v článku 10 ods. 2;

d)

inšpekciách vykonaných podľa článku 11 vrátane počtu inšpekcií a hospodárskych subjektov, na ktoré sa vzťahujú.

2.   Členské štáty pri zasielaní informácií uvedených v odseku 1 písm. a), c) a d) Komisii rozlišujú medzi správami, činnosťami a inšpekciami, ktoré sa týkajú činností online, a tými, ktoré sa týkajú činností offline.

Článok 20

Program monitorovania

1.   Komisia do 1. augusta 2020 zriadi podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvu tohto nariadenia.

2.   V monitorovacom programe sa stanoví spôsob získavania údajov a iných potrebných dôkazov, ako aj interval ich získavania. Určia sa v ňom opatrenia, ktoré má prijať Komisia a členské štáty v súvislosti so získavaním a analýzou týchto údajov a iných dôkazov.

3.   Členské štáty poskytnú Komisii údaje a iné dôkazy potrebné na monitorovanie.

Článok 21

Hodnotenie

1.   Komisia do 2. februára 2026 vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Článok 22

Zrušenie

1.   Nariadenie (EÚ) č. 98/2013 sa zrušuje s účinnosťou od 1. februára 2021.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie (EÚ) č. 98/2013 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. februára 2021.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 sú povolenia, ktoré boli platne vydané podľa nariadenia (EÚ) č. 98/2013, platné buď do dátumu platnosti pôvodne uvedenej na daných povoleniach, alebo do 2. februára 2022 podľa toho, čo nastane skôr.

4.   Všetky žiadosti o obnovenie povolení uvedených v odseku 3, ktoré boli podané 1. februára 2021 alebo po tomto dátume, sa však podávajú podľa tohto nariadenia.

5.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 sú držba, dovoz a používanie obmedzených prekurzorov výbušnín členmi širokej verejnosti, ktoré boli legálne nadobudnuté pred 1. februárom 2021, povolené do 2. februára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 35.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júna 2019.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(6)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(12)  Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

OBMEDZENÉ PREKURZORY VÝBUŠNÍN

Zoznam látok, ktoré sa nesmú sprístupňovať alebo dovážať členom širokej verejnosti a títo ich nesmú mať v držbe ani používať, či už samostatne alebo v zmesiach či látkach, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia rovnaká alebo nižšia ako prahové hodnoty uvedené v stĺpci 2, a v prípade ktorých sa podozrivé transakcie a zmiznutia a odcudzenia značného množstva majú ohlásiť do 24 hodín:

1.

Názov látky a registračné číslo Chemical Abstract Service (číslo CAS)

2.

Prahová hodnota

3.

Horná prahová hodnota na účely vydávania povolení podľa článku 5 ods. 3

4.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poznámke 1 kapitoly 28 alebo 29 KN (1)

5.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmes bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu podľa iného číselného znaku KN (1)

Kyselina dusičná (číslo CAS 7697-37-2)

3 % hm. %

10 % hm. %

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

peroxid vodíka (číslo CAS 7722-84-1)

12 % hm. %

35 % hm. %

2847 00 00

ex 3824 99 96

kyselina sírová (číslo CAS 7664-93-9)

15 % hm. %

40 % hm. %

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

nitrometán (číslo CAS 75-52-5)

16 % hm. %

100 % hm. %

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

dusičnan amónny (číslo CAS 6484-52-2)

16 % hm. % dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu (4)

Vydávanie povolení je zakázané

3102 30 10 (vo vodnom roztoku)

3102 30 90 (iné)

ex 3824 99 96

chlorečnan draselný (číslo CAS 3811-04-9)

40 % hm. %

Vydávanie povolení je zakázané

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

chloristan draselný (číslo CAS 7778-74-7)

40 % hm. %

Vydávanie povolení je zakázané

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

chlorečnan sodný (číslo CAS 7775-09-9)

40 % hm. %

Vydávanie povolení je zakázané

2829 11 00

ex 3824 99 96

chloristan sodný (číslo CAS 7601-89-0)

40 % hm. %

Vydávanie povolení je zakázané

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 (2). Pokiaľ ide o aktualizované číselné znaky KN, mali by sa konzultovať následné zmeny prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (3)

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 31.10.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  16 % hm. % dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu zodpovedá 45,7 % dusičnanu amónnemu, bez ohľadu na nečistoty.


PRÍLOHA II

PREKURZORY VÝBUŠNÍN PODLIEHAJÚCE OHLASOVANIU

Zoznam látok samostatných alebo v zmesiach alebo v látkach, v prípade ktorých sa podozrivé transakcie a zmiznutia a odcudzenia značného množstva majú ohlásiť do 24 hodín:

1.

Názov látky a registračné číslo Chemical Abstract Service (číslo CAS)

2.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) (1)

3.

Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmesi bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu pod iným číselným znakom KN (1)

hexamín (číslo CAS 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

acetón (číslo CAS 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

dusičnan draselný (číslo CAS 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

dusičnan sodný (číslo CAS 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

dusičnan vápenatý (číslo CAS 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

dusičnan amónno- vápenatý (číslo CAS 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

horčík, prášok (číslo CAS 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

hexahydrát dusičnanu horečnatého (číslo CAS 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

hliník, prášok (číslo CAS 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1925. Pokiaľ ide o aktualizované číselné znaky KN, mali by sa konzultovať následné zmeny prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

(2)  S veľkosťou častíc menej ako 200 μm.

(3)  Ako látka alebo v zmesiach s obsahom 70 % hm. % alebo viac hliníka alebo horčíka.


PRÍLOHA III

VZOR POVOLENIA

Vzor povolenia pre člena širokej verejnosti na nadobúdanie, dovoz, držbu a používanie obmedzených prekurzorov výbušnín, uvedeného v článku 6 ods. 8

Image 1

Text obrazu

Image 2

Text obrazu

PRÍLOHA IV

VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

o konkrétnom použití alebo použitiach obmedzeného prekurzoru výbušnín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 (1)

(vyplňte paličkovým písmom) (*1)

Podpísaný(-á)

Meno a priezvisko (zákazníka):

Doklad totožnosti (číslo, vydávajúci orgán):

Oprávnený zástupca:

Obchodná spoločnosť (zastúpená):

Identifikačné číslo pre DPH alebo iné registračné číslo obchodnej spoločnosti (*2)/Adresa:

_

Obchodovanie/podnikanie/povolanie:

Obchodný názov výrobku:

Obmedzený prekurzor výbušnín

Číslo CAS

Množstvo (kg/liter)

Koncentrácia

Zamýšľané použitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmto vyhlasujem, že obchodný výrobok a látka alebo zmes, ktorú obsahuje, sa použije len na uvedený účel, ktorý je oprávnený a inému zákazníkovi sa predá alebo dodá, len ak daný zákazník vydá podobné vyhlásenie o použití, a v súlade s obmedzeniami stanovenými v nariadení (EÚ) 2019/1148 pre sprístupňovanie členom širokej verejnosti.

Podpis: Meno a priezvisko:

Funkcia: Dátum:


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 1).

(*1)  Môžete doplniť príslušné riadky tabuľky látok.

(*2)  Platnosť identifikačného čísla pre DPH hospodárskeho subjektu môžete overiť na webovom sídle VIES Komisie. V závislosti od vnútroštátnych predpisov o ochrane údajov uvádzajú niektoré členské štáty aj názov a adresu spojenú s danými identifikačným číslom pre DPH, ako sa uvádzajú vo vnútroštátnych databázach.


Top