EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1081

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1081 z 8. marca 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach (Text s významom pre EHP)

C/2019/1786

OJ L 171, 26.6.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1081/oj

26.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1081

z 8. marca 2019,

ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa špecifických požiadaviek na odbornú prípravu personálu na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie príslušnými orgánmi členských štátov na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

(2)

V článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa požaduje, aby všetok personál, ktorý vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti, absolvoval primeranú odbornú prípravu pre svoju oblasť pôsobnosti. V kapitole I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2017/625 sa stanovujú oblasti odbornej prípravy personálu, ktorý vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti.

(3)

V článku 21 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa požaduje, aby príslušné orgány vykonávali úradné kontroly zvierat predložených na hraničných kontrolných staniciach na overenie dodržiavania požiadaviek týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, a najmä pravidiel uplatniteľných na ich prepravu do Únie. Tieto úradné kontroly zahŕňajú kontroly spôsobilosti zvierat na prepravu a kontroly dopravných prostriedkov.

(4)

V článku 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa požaduje, aby počas vykonávania úradných kontrol príslušné orgány prijali potrebné opatrenia, aby sa zabránilo oneskoreniu medzi naložením zvierat a ich odchodom alebo aby sa takéto oneskorenie znížilo na minimum. Ak musia byť zvieratá počas prepravy pozastavené na viac ako dve hodiny, príslušné orgány zabezpečia, aby sa v záujme starostlivosti o zvieratá prijali vhodné opatrenia a v prípade potreby boli zvieratá nakŕmené, napojené, vyložené a ustajnené. Preto je vhodné, aby personál, ktorý pomáha úradnému veterinárnemu lekárovi pri výkone fyzických kontrol zvierat na hraničných kontrolných staniciach, absolvoval osobitnú odbornú prípravu na tento účel.

(5)

V článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že určité kategórie zvierat a tovaru z tretích krajín musia byť predmetom úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie. V súlade s článkom 49 ods. 1 uvedeného nariadenia tieto úradné kontroly zahŕňajú dokladové kontroly, identifikačné kontroly a fyzické kontroly.

(6)

V článku 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že fyzické kontroly vykonáva úradný veterinárny lekár, keď sa tieto kontroly týkajú zvierat, okrem vodných živočíchov, alebo mäsa a jedlých mäsových drobov. Úradnému veterinárnemu lekárovi môže pomáhať personál, ktorý absolvoval odbornú prípravu vo veterinárnej oblasti v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktorý na tento účel určili príslušné orgány. Takisto sa v uvedenom článku stanovuje, že fyzické kontroly vykonáva úradný veterinárny lekár alebo personál, ktorý absolvoval príslušnú odbornú prípravu v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenom nariadení a ktorý na tento účel určili príslušné orgány, keď sa tieto kontroly týkajú vodných živočíchov, produktov živočíšneho pôvodu iných než mäso a jedlé mäsové droby, zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov.

(7)

Personál, ktorý vykonáva fyzické kontroly v rámci úradných kontrol zvierat a určitých kategórií tovaru na hraničných kontrolných staniciach, musí preto absolvovať osobitnú odbornú prípravu na tento účel. Odbornou prípravou by sa malo zabezpečiť, aby sa tieto fyzické kontroly vykonávali s rovnakou mierou spôsobilosti na všetkých hraničných kontrolných staniciach.

(8)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (2) sa stanovuje podrobný študijný program pre veterinárnych lekárov. Tento študijný program zahŕňa témy, ako sú anatómia, patológia, parazitológia, klinická medicína, štátne zverolekárstvo a verejné zdravie, veterinárne právne predpisy, živočíšna výroba a hygiena potravín (inšpekcia a kontrola potravín živočíšneho pôvodu, hygiena potravín, potravinárska technológia a praktická práca vrátane praktickej práce na miestach, kde sa zabíjajú zvieratá a spracúvajú potraviny). Znalosť týchto predmetov je potrebná na kvalifikované vykonávanie fyzických kontrol zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov a vedľajších živočíšnych produktov. Preto je vhodné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy personálu iného než úradných veterinárnych lekárov, aby sa dosiahla požadovaná úroveň odbornosti výkonu. V súčasnosti sa nezdá nutné zaviesť osobitné požiadavky na odbornú prípravu rastlinolekárskych inšpektorov, ktoré by presahovali existujúce požiadavky. Preto nie je potrebné, aby úradní veterinárni lekári a rastlinolekárski inšpektori patrili do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(9)

Členským štátom by sa malo povoliť určiť personál, ktorý, hoci neabsolvoval program odbornej prípravy v súlade s týmto nariadením, absolvoval činnosti odbornej prípravy alebo programy na výmenu personálu uvedené v článku 130 nariadenia (EÚ) 2017/625, pokiaľ tieto činnosti alebo programy pokrývajú rovnaké oblasti, ako sa požaduje v tomto nariadení.

(10)

Rozhodnutím Komisie 93/352/EHS (3) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa určenia úradných zástupcov, ktorí absolvovali osobitnú odbornú prípravu na vykonávanie kontrol rýb na hraničných inšpekčných staniciach nachádzajúcich sa v prístavoch, kde sa vykladajú ryby. Keďže rozsah pôsobnosti uvedeného rozhodnutia pokrýva nariadenie (EÚ) 2017/625 a požiadavky týkajúce sa odbornej prípravy sú stanovené v tomto nariadení, malo by sa uvedené rozhodnutie zrušiť.

(11)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019. Preto by sa aj pravidlá stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na určenie osobitných požiadaviek na odbornú prípravu tohto personálu uvedených v článku 49 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktorý vykonáva fyzické kontroly na hraničných kontrolných staniciach:

a)

personál, ktorý pomáha úradnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní fyzických kontrol zvierat, okrem vodných živočíchov, alebo mäsa a jedlých mäsových drobov;

b)

personál, ktorý vykonáva fyzické kontroly vodných živočíchov, produktov živočíšneho pôvodu iných, než sú produkty uvedené v písmene a), zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na úradných veterinárnych lekárov a na rastlinolekárskych inšpektorov.

Článok 2

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa odbornej prípravy

1.   Personál uvedený v článku 1 ods. 1 písm. a) a písm. b) môže pomáhať úradnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní fyzických kontrol alebo vykonávať fyzické kontroly v súlade s článkom 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, len ak úspešne absolvoval program odbornej prípravy, ktorý spĺňa požiadavky článku 3 tohto nariadenia (program odbornej prípravy).

2.   Príslušné orgány vypracujú a zriadia program odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že sa fyzické kontroly uvedené v článku 1 budú vykonávať s potrebnou úrovňou technickej spôsobilosti a odborných znalostí. Program odbornej prípravy je teoretický, ako aj praktický.

3.   Príslušné orgány vedú záznamy o programe odbornej prípravy v papierovej alebo elektronickej forme pre každého jednotlivca vrátane dátumov, trvania, opisu programu a v náležitých prípadoch osvedčení potvrdzujúcich úspešné absolvovanie programu odbornej prípravy personálom. Príslušné orgány v členskom štáte zabezpečia, aby každá hraničná kontrolná stanica v tomto členskom štáte mala prístup k záznamom o odbornej príprave vedeným v papierovej alebo elektronickej podobe.

Článok 3

Požiadavky týkajúce sa oblastí programu odbornej prípravy

1.   Obsah programu odbornej prípravy sa určuje podľa zvierat a tovaru, pre ktoré sú určené hraničné kontrolné stanice, a úloh a zodpovedností, ktoré sú pridelené personálu.

2.   Program odbornej prípravy pokrýva tieto oblasti:

a)

uplatniteľné právne predpisy Únie týkajúce sa vstupu zvierat a tovaru do Únie vrátane postupov a činností, ktoré sa vykonávajú počas fyzických kontrol a po nich;

b)

všeobecné zásady prehliadok zvierat;

c)

preskúmanie spôsobilosti zvierat na prepravu;

d)

praktické aspekty manipulácie so zvieratami v súlade s právnymi predpismi Únie vrátane opatrení na predchádzanie oneskoreniam na hraničných kontrolných staniciach alebo ich skrátenie a v prípade potreby na nakŕmenie, napojenie, vyloženie a ustajnenie zvierat;

e)

senzorické preskúmanie tovaru;

f)

preskúmanie dopravných prostriedkov a prepravných podmienok vrátane zaobchádzania s teplotne citlivým tovarom (reťazec chladenia) a prepravy zvierat;

g)

identifikácia druhov zvierat, v náležitých prípadoch vrátane identifikácie inváznych nepôvodných druhov vymedzených v článku 3 bode 2. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (4) introdukovaných prostredníctvom zvierat a tovaru;

h)

kontrolné postupy týkajúce sa:

i)

používania vybavenia;

ii)

zavedenia plánov monitorovania;

iii)

postupov odberu vzoriek a laboratórnej analýzy, pokiaľ ide o zvieratá a aspekty zdravia zvierat a verejného zdravia;

i)

metódy výkladu výsledkov laboratórnych skúšok a súvisiace rozhodnutia v súlade s požiadavkami uplatniteľných právnych predpisov Únie;

j)

posudzovanie rizika vrátane získavania údajov v súvislosti so zdravím zvierat a verejným zdravím s cieľom vykonávať vhodne zacielené fyzické kontroly;

k)

zabránenie krížovej kontaminácii a dodržiavanie príslušných noriem pre biologickú bezpečnosť;

l)

požiadavky týkajúce sa označovania tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625;

m)

vyšetrovania a metódy kontrol zamerané na odhalenie podvodných alebo klamlivých obchodných postupov.

Článok 4

Činnosti odbornej prípravy a programy výmeny personálu organizované podľa článku 130 nariadenia (EÚ) 2017/625

Odchylne od článku 2 ods. 1 personál uvedený v článku 1 ods. 1 písm. a) a písm. b) môže pomáhať úradnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní fyzických kontrol alebo vykonávať fyzické kontroly v súlade s článkom 49 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625, ak absolvoval odbornú prípravu v rámci činností odbornej prípravy alebo programov výmeny personálu organizovaných podľa článku 130 nariadenia (EÚ) 2017/625, pokiaľ tieto činnosti alebo programy zahŕňajú obsah a oblasti programu odbornej prípravy uvedené v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 5

Zrušenie

Rozhodnutie 93/352/EHS sa zrušuje.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).

(3)  Rozhodnutie Komisie 93/352/EHS z 1. júna 1993, ktorým sa určujú výnimky zo schvaľovacích podmienok pre pohraničné inšpekčné stanovištia v prístavoch, kde sa vykladajú ryby (Ú. v. ES L 144, 16.6.1993, s. 25).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).


Top