EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/815

zo 17. decembra 2018,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 4 ods. 7

keďže:

(1)

V smernici 2004/109/ES sa vyžaduje, aby emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, zverejňovali svoje ročné finančné správy.

(2)

Emitenti by mali vypracúvať svoje celkové ročné finančné správy vo formáte rozšíriteľného hypertextového značkového jazyka (XHTML). Jazyk XHTML si nevyžaduje zabezpečenie osobitných mechanizmov vo formáte čitateľnom ľudským okom. Jazyk XHTML je ako nechránený elektronický formát vykazovania voľne použiteľný.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (2) sa vyžaduje, aby spoločnosti spravované zákonmi členského štátu, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v ktoromkoľvek členskom štáte, vypracovali svoje konsolidované finančné výkazy (účtovné závierky) v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi, ktoré sa bežne označujú ako medzinárodné štandardy finančného výkazníctva („IFRS“) prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002. V rozhodnutí Komisie 2008/961/ES (3) sa stanovuje, že emitent z tretej krajiny kótovaný v Únii môže takisto zostaviť svoju konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s IFRS, ktoré vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy („IASB“).

(4)

Prijatie a používanie štandardov IFRS sa zameriava na zabezpečenie vysokej úrovne transparentnosti a porovnateľnosti účtovných závierok. S cieľom ešte viac uľahčiť ich dostupnosť, analýzu a porovnateľnosť by konsolidované účtovné závierky v ročných finančných správach vypracovaných buď v súlade so štandardmi IFRS prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 alebo v súlade so štandardmi IFRS vydanými Radou pre medzinárodné účtovné štandardy (ďalej sa obe označujú ako konsolidované účtovné závierky podľa IFRS) mali byť označené pomocou rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo (XBRL). Jazyk XBRL je strojovo čitateľný a umožňuje automatizované využívanie veľkého objemu informácií. Jazyk XBRL je všeobecne akceptovaný, používa sa v mnohých jurisdikciách a je v súčasnosti jediným značkovým jazykom vhodným na označovanie účtovných závierok.

(5)

Na základe analýzy nákladov a prínosov, ktorú vykonal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), sa podporilo použitie jazyka Inline XBRL na začlenenie značiek jazyka XBRL do dokumentov v jazyku XHTML. Preto by sa mala používať technológia Inline XBRL.

(6)

Používanie značkového jazyka XBRL zahŕňa uplatňovanie taxonómie v záujme konvertovania textu čitateľného ľudským okom na strojovo čitateľné informácie. Taxonómia IFRS, ktorú sprístupnila nadácia IFRS, je všeobecne akceptovaná taxonómia vyvinutá na označovanie zverejňovania podľa IFRS. Používanie taxonómie IFRS uľahčuje porovnateľnosť značiek v účtovných závierkach vypracovaných v súlade s IFRS na globálnej úrovni. Základná taxonómia, ktorá sa má používať v prípade jednotného elektronického formátu vykazovania, by mala rovnako vychádzať z taxonómie IFRS a mala by byť jej rozšírením.

(7)

S cieľom zohľadniť akékoľvek budúce prijatie štandardov IFRS podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002, zmeny špecifikácií XBRL, iný technický vývoj alebo rozšírenie štatutárnych požiadaviek na označovanie informácií v ročnej finančnej správe by sa ustanovenia tohto nariadenia mali pravidelne aktualizovať na základe návrhu regulačných technických predpisov vypracovaných orgánom ESMA.

(8)

Taxonómia pre používanie značkového jazyka XBRL je prístupná vo forme radu elektronických súborov XBRL („súbory v súlade s taxonómiou XBRL“), ktoré poskytujú štruktúrované zobrazenie prvkov vytvárajúcich základnú taxonómiu. Emitenti by mali mať v tomto nariadení k dispozícii hierarchiu prvkov a ich vhodný typ údajov v jednoduchej forme čitateľnej ľudským okom. S cieľom uľahčiť prístupnosť, analýzu a porovnateľnosť ročných finančných správ v praxi je veľmi dôležité, aby emitenti používali súbory v súlade s taxonómiou XBRL, ktoré spĺňajú všetky relevantné technické a právne požiadavky. Na ľahšie dosiahnutie tohto cieľa by mal orgán ESMA uverejňovať súbory v súlade s taxonómiou XBRL na svojej webovej lokalite v strojovo čitateľnom a voľne stiahnuteľnom formáte.

(9)

Z dôvodu transparentnosti, dostupnosti, analýzy a porovnateľnosti, ak zákony členských štátov umožňujú alebo vyžadujú označovanie akýchkoľvek častí ročných finančných správ iných ako konsolidované účtovné závierky podľa IFRS, ktoré sú v nich uvedené, by emitenti pri označovaní uvedených častí mali používať značkový jazyk XBRL a vhodnú taxonómiu, ktorú na tento účel poskytuje členský štát, v ktorom majú sídlo.

(10)

Z dôvodov transparentnosti, dostupnosti, analýzy a porovnateľnosti by emitenti mali mať možnosť označovať zverejňovanie vo svojich konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS tak podrobne, ako je to technicky možné. Z rovnakých dôvodov by sa mali stanoviť aj povinné štandardy týkajúce sa minimálnej podrobnosti značiek. So zreteľom na primárne účtovné závierky v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS by sa na uvedené primárne účtovné závierky mal uplatňovať štandard týkajúci sa podrobného označovania, ktorým by boli v plnej miere označované. So zreteľom na poznámky ku konsolidovaným účtovným závierkam podľa IFRS by sa mal štandard blokového označovania uplatňovať vtedy, keď majú byť s použitím jednotlivých prvkov taxonómie označované celé sekcie uvedených poznámok. Požiadavka na blokové označovanie by však nemala obmedzovať diskrečnú právomoc emitentov označovať poznámky ku konsolidovaným účtovným závierkam podľa IFRS s vyššou úrovňou podrobnosti.

(11)

S cieľom uľahčiť účinné uplatňovanie jednotného elektronického formátu vykazovania by sa mali stanoviť podrobné ustanovenia o používaní technológie Inline XBRL. Na pomoc emitentom a softvérovým firmám pri vyvíjaní softvéru na vypracúvanie finančných správ v súlade so štatutárnymi požiadavkami vyplývajúcimi z tohto nariadenia by mal orgán ESMA poskytovať usmernenia k spoločným otázkam, s ktorými stretávajú pri vytváraní prípadových dokumentov v jazyku Inline XBRL.

(12)

V súlade s článkom 4 ods. 7 smernice 2004/109/ES by sa toto nariadenie malo uplatňovať na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za finančné roky, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr. S cieľom uľahčiť bezproblémové vykonávanie finančného vykazovania v strojovo čitateľnom formáte, a najmä umožniť, aby emitenti mali primeraný čas na to, aby si zvykli na používanie technológie XBRL, by sa povinné označovanie poznámok k účtovným závierkam malo uplatňovať len so zreteľom na ročné účtovné závierky za finančné roky, ktoré sa začínajú 1. januára 2022 alebo neskôr.

(13)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Komisii predložil orgán ESMA.

(14)

Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, orgán ESMA pravidelne a úzko spolupracoval s Európskym orgánom pre bankovníctvo a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov s cieľom zohľadniť osobitné charakteristiky bankového sektora, sektora finančného sprostredkovateľa a sektora poisťovníctva a zabezpečiť medziodvetvovú konzistentnosť práce a dosiahnutie spoločných pozícií.

(15)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy, požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) a vykonal testovanie v teréne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa špecifikuje jednotný elektronický formát vykazovania uvedený v článku 4 ods. 7 smernice 2004/109/ES, ktorý majú používať emitenti pri vypracúvaní ročných finančných správ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„základná taxonómia“ je kombinovaný súbor prvkov taxonómie uvedených v prílohe VI a tohto zoznamu odkazov:

a)

základu prepojení (linkbase) prezentácie, v ktorej sa zoskupujú prvky taxonómie;

b)

základu prepojení výpočtu, ktorý vyjadruje aritmetické vzťahy medzi prvkami taxonómie;

c)

základu prepojení značky, v ktorej sa opisuje význam každého prvku taxonómie;

d)

základu prepojení vymedzenia pojmov, v ktorom sa odrážajú rozmerové vzťahy prvkov základnej taxonómie;

2.

„rozšírená taxonómia“ je kombinovaný súbor prvkov taxonómie a nasledujúceho súboru prepojení, pričom oba vytvoril emitent:

a)

základu prepojení prezentácie, v ktorej sa zoskupujú prvky taxonómie;

b)

základu prepojení výpočtu, ktorý vyjadruje aritmetické vzťahy medzi prvkami taxonómie;

c)

základu prepojení značky, v ktorej sa opisuje význam každého prvku taxonómie;

d)

základu prepojení vymedzenia pojmov, ktoré zabezpečuje rozmerovú platnosť výsledného prípadového dokumentu XBRL vo vzťahu k rozšírenej taxonómii;

3.

„konsolidované účtovné závierky podľa IFRS“ sú konsolidované účtovné závierky vypracované v súlade so štandardmi IFRS prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 alebo so štandardmi IFRS uvedenými v článku 1 písm. a) prvom pododseku rozhodnutia 2008/961/ES.

Článok 3

Jednotný elektronický formát vykazovania

Emitenti vypracúvajú celé ročné finančné správy vo formáte XHTML.

Článok 4

Označovanie konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS

1.   Ak ročné finančné správy obsahujú konsolidované účtovné závierky podľa IFRS, emitenti musia uvedené konsolidované účtovné závierky označiť.

2.   Emitenti musia označiť aspoň zverejňovanie špecifikované v prílohe II, ak je toto zverejňovanie prítomné v uvedených konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS.

3.   Emitenti môžu označiť zverejňovanie prezentované v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS iných ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2.

4.   Na značky uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 používajú emitenti značkový jazyk XBRL a taxonómiu, ktorej prvky sú uvedené v základnej taxonómii. Ak v súlade s bodom 4 prílohy IV nie je vhodné použiť prvky v základnej taxonómii, emitenti musia vytvoriť prvky rozšírenej taxonómie, ako sa stanovuje v prílohe IV.

Článok 5

Označovanie iných častí ročných finančných správ

1.   Emitenti so sídlom v členských štátoch môžu označiť všetky časti svojich výročných finančných správ okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 4, ak používajú značkový jazyk XBRL a taxonómiu špecifickú pre uvedené časti a ak túto taxonómiu zabezpečuje členský štát, v ktorom majú sídlo.

2.   Emitenti so sídlom v tretích krajinách nesmú označovať žiadne iné časti svojich ročných finančných správ okrem konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS.

Článok 6

Spoločné pravidlá týkajúce sa značiek

V prípade značiek vypracovaných v súlade s článkami 4 a 5 musia emitenti dodržiavať tieto podmienky:

a)

začlenenie značiek do ročných finančných správ emitentov vo formáte XHTML s použitím špecifikácií jazyka Inline XL uvedených v prílohe III;

b)

požiadavky na označovanie a pravidlá predkladania uvedené v prílohe IV.

Článok 7

Súbory v súlade s taxonómiou XBRL

Orgán ESMA môže uverejniť strojovo čitateľné a stiahnuteľné súbory v súlade s taxonómiou XBRL vychádzajúce zo základnej taxonómie. Uvedené súbory musia byť v súlade s kritériami uvedenými v prílohe V.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na ročné finančné správy obsahujúce účtovné závierky za finančné roky, ktoré sa začínajú 1. januára 2020 alebo neskôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 o používaní národných účtovných štandardov určitých tretích krajín a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva emitentmi cenných papierov v tretích krajinách na zostavovanie ich konsolidovaných účtovných závierok (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 112).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


PRÍLOHA I

Legenda k tabuľkám 1 a 2 prílohy II a k tabuľkám príloh IV a VI

ÚDAJE/TYP ATRIBÚTU/PREFIX

VYMEDZENIE

text block

znamená, že typ prvku je textový blok; používa sa na označenie rozsiahlejších informácií, ako sú poznámky, účtovná politika alebo tabuľky; textové bloky sú nečíselné riadkové položky

text

znamená, že typ prvku je text (sled alfanumerických znakov); používa sa na označenie krátkych slovných informácií; textové prvky sú nečíselné riadkové položky

yyyy-mm-dd

znamená, že typ prvku je dátum; tieto prvky sú riadkové položky a sú nečíselné

X

znamená, že typ prvku je peňažný (číselný údaj v mene deklarovanej vo výkaze); tieto prvky sú číselné riadkové položky

X.XX

znamená, že typ prvku je hodnota v desatinnom čísle (ako napríklad percentuálny podiel alebo hodnota akcie); tieto prvky sú číselné riadkové položky

shares

znamená, že typ prvku je počet akcií; tieto prvky sú číselné riadkové položky

table

znamená začiatok štruktúry vo forme tabuľky, v ktorej riadky a stĺpce prispievajú k vymedzeniu finančnej koncepcie v mieste, kde sa pretínajú

axis

znamená rozmerovú vlastnosť v tabuľkovej štruktúre

member

znamená člen rozmeru na osi

guidance

znamená prvok, ktorý podporuje prehliadanie obsahu taxonómie

role

znamená prvok predstavujúci časť taxonómie, ako je napríklad výkaz o finančnej situácii, výkaz ziskov a strát, každá jednotlivá poznámka atď.

abstract

znamená prvok zoskupovania alebo záhlavie

instant or duration

znamená, že peňažná hodnota predstavuje zásoby (ak ide o okamžitý stav) alebo tok (ak ide o trvanie)

credit or debit

znamená „prirodzenú“ rovnováhu zverejňovania

esef_cor

prefix použitý v tabuľkách v prílohách IV a VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esef_all

prefix použitý v tabuľke v prílohe VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all“

esma_technical

prefix použitý v tabuľke v prílohe VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

prefix použitý v tabuľke v prílohe VI, pokiaľ ide o prvky vymedzené v priestore názvov „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full“


PRÍLOHA II

Povinné značky

1.

Emitenti musia označovať všetky čísla v mene deklarovanej vo výkaze o finančnej situácii, výkaze ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného účtovného výsledku, výkaze zmien vlastného imania a výkaze o peňažných tokoch v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS.

2.

Emitenti musia označovať všetky zverejnenia vykonané v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS alebo prostredníctvom krížového odkazu na iné časti ročných finančných správ za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2020 alebo neskôr, ktoré zodpovedajú prvkom v tabuľke 1 tejto prílohy.

3.

Emitenti musia označovať všetky zverejnenia vykonané v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS alebo prostredníctvom krížového odkazu na iné časti ročných finančných správ za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2022 alebo neskôr, ktoré zodpovedajú prvkom v tabuľke 2 tejto prílohy.

Tabuľka 1

Povinné prvky základnej taxonómie, ktoré majú byť označené za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2020 alebo neskôr

Označenie

Typ údajov a iné atribúty

Odkazy na IFRS

Názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iný spôsob identifikácie

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Vysvetlenie zmeny názvu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iného spôsobu identifikácie od konca predchádzajúceho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Sídlo účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Právna forma účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Krajina založenia

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Adresa sídla účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Hlavné miesto podnikania

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Opis povahy činností účtovnej jednotky a jej hlavných aktivít

text

IAS 1 ods. 138 písm. b)

Názov materskej spoločnosti

text

IAS 1 ods. 138 písm. c), IAS 24 ods. 13

Názov materskej spoločnosti najvyššej úrovne v skupine

text

IAS 24 ods. 13, IAS 1 ods. 138 písm. c)

Tabuľka 2

Povinné prvky základnej taxonómie, ktoré majú byť označené za účtovné obdobie, ktoré sa začne 1. januára 2022 alebo neskôr

Označenie

Type

Odkazy na IFRS

Názov vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iný spôsob identifikácie

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Vysvetlenie zmeny názvu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo iný spôsob identifikácie od konca predchádzajúceho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 51 písm. a)

Sídlo účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Právna forma účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Krajina založenia

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Adresa sídla účtovnej jednotky

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Hlavné miesto podnikania

text

IAS 1 ods. 138 písm. a)

Opis povahy činností účtovnej jednotky a jej hlavných aktivít

text

IAS 1 ods. 138 písm. b)

Názov materskej spoločnosti

text

IAS 1 ods. 138 písm. c), IAS 24 ods. 13

Názov materskej spoločnosti najvyššej úrovne v skupine

text

IAS 24 ods. 13, IAS 1 ods. 138 písm. c)

Životnosť účtovnej jednotky s obmedzenou dobou trvania

text

IAS 1 ods. 138 písm. d)

Vyhlásenie o zhode s IFRS [text block]

text block

IAS 1 ods. 16

Vysvetlenie odklonu od IFRS

text

IAS 1 ods. 20 písm. b), IAS 1 ods. 20 písm. c)

Vysvetlenie finančného účinku odklonu od IFRS

text

IAS 1 ods. 20 písm. d)

Zverejňovanie neistôt týkajúcich sa schopnosti účtovnej jednotky pokračovať v nepretržitej činnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 25

Vysvetlenie skutočnosti a základu pre vypracovanie účtovných závierok, keď neplatí predpoklad nepretržitosti činnosti

text

IAS 1 ods. 25

Vysvetlenie, prečo účtovná jednotka nie je považovaná za podnik s nepretržitou činnosťou

text

IAS 1 ods. 25

Opis dôvodu na uplatňovanie dlhšieho alebo kratšieho obdobia vykazovania

text

IAS 1 ods. 36 písm. a)

Opis skutočnosti, že sumy prezentované v účtovnej závierke nie sú úplne porovnateľné

text

IAS 1 ods. 36 písm. b)

Zverejňovanie reklasifikácií alebo zmien v prezentácii [text block]

text block

IAS 1 ods. 41

Vysvetlenie zdrojov neistoty v odhadoch s významným rizikom, že vyústia do významných úprav

text

IFRIC 14 ods. 10, IAS 1 ods. 125

Zverejňovanie majetku a záväzkov, pri ktorých existuje významné riziko, že vyústia do významných úprav [text block]

text block

IAS 1 ods. 125

Dividendy vykazované ako sumy rozdelené vlastníkom na akciu

X duration

IAS 1 ods. 107

Dividendy navrhované alebo deklarované pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, ale nevykazované ako sumy rozdelené medzi vlastníkov

X duration

IAS 10 ods. 13, IAS 1 ods. 137

Dividendy navrhované alebo deklarované pred schválením účtovnej závierky na zverejnenie, ale nevykazované ako sumy rozdelené medzi vlastníkov na akciu

X.XX duration

IAS 1 ods. 137 písm. a)

Zverejňovanie účtovných úsudkov a odhadov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie časovo rozlíšených výdavkov a ostatných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie opravných položiek úverových strát [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie pridružených podnikov [text block]

text block

IFRS 12 ods. B4 písm. d), IAS 27 ods. 17 písm. b), IAS 27 ods. 16 písm. b)

Zverejňovanie odmien pre audítorov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie schválenia účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných aktív k dispozícii na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie základu konsolidácie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie základu na vypracovanie účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie biologického majetku, poľnohospodárskej výroby v okamihu zberu úrody a štátnych dotácií týkajúcich sa biologického majetku [text block]

text block

IAS 41 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie pôžičiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie podnikových kombinácií [text block]

text block

IFRS 3 časť Zverejnenia

Zverejňovanie peňažných a bankových zostatkov v centrálnych bankách [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie peňazí a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výkazu o peňažných tokoch [text block]

text block

IAS 7 časť Prezentácia výkazu o peňažných tokoch

Zverejňovanie zmien v účtovnej politike [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zmien v účtovnej politike, účtovných odhadov a chýb [text block]

text block

IAS 8 časť Účtovná politika

Zverejňovanie zábezpeky [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nárokov a zaplatených požitkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie záväzkov a podmienených záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie podmienených záväzkov [text block]

text block

IAS 37 ods. 86

Zverejňovanie nákladov na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverového rizika [text block]

text block

Účinný od 1.1.2018 IFRS 7 Úverové riziko, IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dlhových nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odložených akvizičných nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odložených výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odložených daní [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vkladov bánk [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vkladov zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie odpisov a amortizácie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie derivátových finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ukončenia činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dividend [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zisku na akciu [text block]

text block

IAS 33 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie účinku zmien kurzov cudzích mien [text block]

text block

IAS 21 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie zamestnaneckých požitkov [text block]

text block

IAS 19 časť Rozsah pôsobnosti

Zverejňovanie prevádzkových segmentov účtovnej jednotky [text block]

text block

IFRS 8 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie udalostí po období vykazovania [text block]

text block

IAS 10 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nákladov podľa ich povahy [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie majetku z prieskumu a vyhodnocovania [text block]

text block

IFRS 6 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie oceňovania reálnou hodnotou [text block]

text block

IFRS 13 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie reálnej hodnoty finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov z poplatkov a provízií (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných aktív držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nástrojov [text block]

text block

IFRS 7 časť Rozsah pôsobnosti

Zverejňovanie finančných nástrojov v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných nástrojov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných aktív držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie finančných záväzkov držaných na obchodovanie [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie riadenia finančných rizík [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie prvého uplatnenia [text block]

text block

IFRS 1 časť Prezentácia a zverejňovanie

Zverejňovanie všeobecných a administratívnych nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie všeobecných informácií o účtovnej závierke [text block]

text block

IAS 1 ods. 51

Zverejňovanie nepretržitosti činnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie štátnych dotácií [text block]

text block

IAS 20 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie zníženia hodnoty majetku [text block]

text block

IAS 36 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie dane z príjmov [text block]

text block

IAS 12 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie informácií o zamestnancoch [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie informácií o kľúčových riadiacich pracovníkoch [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie poistných zmlúv [text block]

text block

IFRS 4 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie výnosov z poistného [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nehmotného majetku [text block]

text block

IAS 38 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie nehmotného majetku a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úrokových nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úrokových výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úrokových výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zásob [text block]

text block

IAS 2 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie záväzkov investičných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie investičného nehnuteľného majetku [text block]

text block

IAS 40 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie investícií iných ako investície účtované s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie upísaného základného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 27 ods. 17 písm. b), IFRS 12 ods. B4 písm. b), IAS 27 ods. 16 písm. b)

Zverejňovanie lízingových predčasných splátok [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie lízingov [text block]

text block

Účinný od 1.1.2019 IFRS 16 časť Prezentácia, dátum ukončenia platnosti 1.1.2019 IAS 17 Lízingy v účtovných závierkach prenajímateľov, dátum ukončenia platnosti 1.1.2019 IAS 17 časť Lízingy v účtovných závierkach nájomcov, účinný od 1.1.2019 IFRS 16 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie rizika likvidity [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverov a preddavkov bankám [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie úverov a preddavkov zákazníkom [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie trhového rizika [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie hodnoty čistých aktív priraditeľnej držiteľom podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nekontrolných podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dlhodobého majetku držaného na predaj a ukončenia činností [text block]

text block

IFRS 5 časť Prezentácia a zverejňovanie

Zverejňovanie dlhodobého majetku alebo majetku zahrnutého do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držaných na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie cieľov, politík a procesov na riadenie kapitálu [text block]

text block

IAS 1 ods. 134

Zverejňovanie iného majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iného krátkodobého majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iných krátkodobých záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iného dlhodobého majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie ostatných dlhodobých záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iných prevádzkových nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iných prevádzkových výnosov (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie iných prevádzkových výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie preddavkov a iného majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie zisku (straty) z prevádzkových činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nehnuteľností, strojov a zariadení [text block]

text block

IAS 16 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie rezerv [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie reklasifikácie finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vykázaných výnosov zo zmlúv o zhotovení [text block]

text block

Dátum ukončenia platnosti 1.1.2018 IAS 11 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie zaistenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie o spriaznených osobách [text block]

text block

IAS 24 časť Zverejnenia

Zverejňovanie dohôd o spätnom odkúpení a reverzných dohôd [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie nákladov na výskum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie fondov v rámci vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 79 písm. b)

Zverejňovanie viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e), dátum ukončenia platnosti 1.1.2018 IAS 18 časť Zverejňovanie

Zverejňovanie zmlúv o licenciách na poskytovanie služieb [text block]

text block

SIC 29 Konsenzus

Zverejňovanie základného imania, fondov a iných podielov na vlastnom imaní [text block]

text block

IAS 1 ods. 79

Zverejňovanie dohôd o platbách na základe podielov [text block]

text block

IFRS 2 ods. 44

Zverejňovanie podriadených záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie dcérskych spoločností [text block]

text block

IAS 27 ods. 17 písm. b), IFRS 12 ods. B4 písm. a), IAS 27 ods. 16 písm. b)

Zverejňovanie významných účtovných politík [text block]

text block

IAS 1 ods. 117

Zverejňovanie daňových pohľadávok a záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie obchodných a iných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie obchodných a iných pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie výnosov z obchodnej činnosti (nákladov) [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Zverejňovanie vlastných akcií [text block]

text block

IAS 1 ods. 10 písm. e)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných aktív k dispozícii na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa biologického majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na prijaté úvery a pôžičky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa pôžičiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa podnikových kombinácií [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa podnikových kombinácií a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa peňažných tokov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zábezpeky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa prebiehajúcej výstavby [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa podmienených záväzkov a podmienených aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na získanie zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vernostných programov pre zákazníkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa rezerv určených na ukončenie prevádzky, recykláciu a obnovu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa odložených akvizičných nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa odloženej dane z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na odpisy [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ukončenia vykazovania finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa derivátových finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa derivátových finančných nástrojov a zabezpečenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa určovania súčastí peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 7 ods. 46

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ukončenia činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zliav a rabatov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dividend [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zisku na akciu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa emisných práv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zamestnaneckých požitkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na životné prostredie [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnimočných položiek [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výdavkov na prieskum a vyhodnocovanie [text block]

text block

IFRS 6 ods. 24 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa oceňovania reálnou hodnotou [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnosov z poplatkov a provízií a výdavkov na poplatky a provízie [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných výnosov a nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných záruk [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných nástrojov v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa finančných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa prepočtu cudzej meny [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa franchisingových poplatkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa funkčnej meny [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa štátnych dotácií [text block]

text block

IAS 20 ods. 39 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zabezpečenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií držaných do splatnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty finančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zníženia hodnoty nefinančných aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dane z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa poistných zmlúv a súvisiacich aktív, záväzkov, výnosov a nákladov [text block]

text block

IFRS 4 ods. 37 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehmotného majetku a goodwillu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehmotného majetku iného ako goodwill [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa úrokových výnosov a úrokových nákladov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa účtovania investícií do pridružených podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa účtovania investícií do pridružených podnikov a spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa účtovania investícií do spoločných podnikov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investičného nehnuteľného majetku [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa investícií iných ako investície účtované s použitím metódy vlastného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa upísaného základného imania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa lízingov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa úverov a pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa oceňovania zásob [text block]

text block

IAS 2 ods. 36 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa banských aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa banských práv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dlhodobého majetku alebo majetku zahrnutého do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držaných na predaj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dlhodobého majetku alebo majetku zahrnutého do skupín na vyradenie klasifikovaných ako držaných na predaj a ukončenia činností [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa kompenzovania vykazovania finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa ropných a plynárenských aktív [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa aktív v oblasti programovania [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nehnuteľností, strojov a zariadení [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa rezerv [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa reklasifikácie finančných nástrojov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vykazovania rozdielu vo výsledku hospodárenia medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou [text block]

text block

IFRS 7 ods. 28 písm. a)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vykazovania výnosov [text block]

text block

Dátum ukončenia platnosti 1.1.2018 IAS 18 ods. 35 písm. a), IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zaistenia [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa opráv a údržby [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dohôd o spätnom odkúpení a reverzných dohôd [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na výskum a vývoj [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vykazovania segmentov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa zmlúv o licenciách na poskytovanie služieb [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa platobných transakcií na základe podielov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa nákladov na odstraňovanie skrývky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa dcérskych spoločností [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa iných daní ako daň z príjmu [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa požitkov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa obchodných a iných záväzkov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa obchodných a iných pohľadávok [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa výnosov a nákladov z obchodnej činnosti [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa transakcií s nekontrolným podielom [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa transakcií so spriaznenými osobami [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa vlastných akcií [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa warrantov [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)

Opis účtovnej politiky týkajúcej sa pochopenia účtovnej závierky [text block]

text block

IAS 1 ods. 117 písm. b)


PRÍLOHA III

Uplatniteľné špecifikácie Inline XBRL

1.

Emitenti zabezpečujú, aby bol prípadový dokument v jazyku Inline XBRL platný so zreteľom na špecifikáciu XBRL 1.1 a aby bol v súlade s registrom jednotiek XBRL.

2.

Emitenti zabezpečujú, aby boli ich súbory rozšírenej taxonómie v jazyku XBRL platné so zreteľom na špecifikácie XBRL 2.1 a rozmery 1.0 XBRL.

3.

Ak sú súbory taxonómie v jazyku XBRL zbalené v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa balíkov taxonómie, musia emitenti predložiť prípadový dokument v jazyku Inline XBRL a svoje súbory rozšírenej taxonómie v jazyku XBRL ako jediný balík výkazov.

4.

Emitenti zabezpečujú, aby sa v prípadovom dokumente, ako aj v ich rozšírenej taxonómii v jazyku Inline XBRL dodržiavali požiadavky na označovanie a pravidlá predkladania uvedené v prílohe IV.

PRÍLOHA IV

Pravidlá označovania a predkladania

1.

Emitenti zabezpečujú, aby prípadový dokument v jazyku Inline XBRL obsahoval údaje jediného emitenta, tak aby v rôznych kontextoch mali všetky identifikátory subjektu identický obsah.

2.

Emitenti sa v prípadovom dokumente v jazyku Inline XBRL identifikujú s použitím identifikátorov právneho subjektu ISO 17442 v kontexte identifikátorov a schém subjektu v jazyku XBRL.

3.

Emitenti musia pri označovaní zverejnení použiť ten prvok základnej taxonómie, ktorého účtovný význam sa najviac približuje k zverejneniu, ktoré je ním označené. V prípade viacerých možností pri výbere prvkov základnej taxonómie by emitenti mali vybrať prvok s najužším účtovným významom a/alebo rozsahom.

4.

Ak by najbližší prvok základnej taxonómie nevyjadroval správny účtovný význam označovaného zverejnenia podľa požiadaviek v bode 3, musia emitenti prvok rozšírenej taxonómie vytvoriť a použiť ho na označenie príslušného zverejnenia. Vytvorené prvky rozšírenej taxonómie

a)

nesmú uvádzať význam a rozsah žiadneho prvku základnej taxonómie duplicitne;

b)

musia identifikovať tvorcu daného prvku;

c)

musia byť pridelené s vhodným zostatkovým atribútom;

d)

musia mať štandardné označenie v jazyku zodpovedajúcom jazyku ročného finančného výkazu. Odporúča sa doplniť označenia aj v ďalších jazykoch. Všetky označenia musia zodpovedať účtovnému významu a rozsahu opísaných základných podnikateľských koncepcií.

5.

Emitenti zabezpečujú, aby bol každý prvok rozšírenej taxonómie použitý na označenie zverejnenia v ročnom finančnom výkaze zahrnutý aspoň v jednej hierarchii základu prepojení prezentácie a základu prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie.

6.

Emitenti musia používať základ prepojení výpočtu svojich rozšírených taxonómií na dokumentovanie aritmetického vzťahu medzi číselnými prvkami základnej a/alebo rozšírenej taxonómie najmä v prípade aritmetického vzťahu medzi prvkami základnej a/alebo rozšírenej taxonómie z výkazu o finančnej situácii, výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného účtovného výsledku, výkazu zmien vlastného imania a výkazu o peňažných tokoch.

7.

S cieľom identifikovať, ktorej časti účtovnej závierky sa týkajú značky, musia emitenti používať osobitné prvky základnej taxonómie ako počiatočné body príslušných častí účtovnej závierky vo svojich základoch prepojení prezentácie rozšírenej taxonómie. Názvy prvkov, označenia a prefixy uvedených prvkov základnej taxonómie musia byť rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka

Názvy prvkov, označenia a prefixy uvedených základných prvkov

Prefix

Názov prvku

Označenie

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz o finančnej situácii – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz o finančnej situácii

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Miesto vyhradené pre výsledok hospodárenia – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz ziskov a strát, ak sa výkaz ziskov a strát zverejňuje oddelene

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz komplexného výsledku – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz komplexného výsledku, ak sa zverejňuje oddelene alebo keď sú výkaz ziskov a strát a výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku spojené do jediného výkazu.

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz o peňažných tokoch – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz o peňažných tokoch

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Miesto vyhradené pre výkaz zmien vlastného imania – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre výkaz zmien vlastného imania

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Miesto vyhradené pre poznámky, účtovné politiky a povinné prvky základnej taxonómie – táto položka MUSÍ byť použitá ako počiatočný bod pre značky zverejnení v poznámkach k účtovnej závierke

Osobitné prvky základnej taxonómie musia byť takisto zahrnuté do súborov taxonómie XBRL vypracovaných orgánom ESMA.

8.

Emitenti vo svojich rozšírených taxonómiách nesmú nahrádzať označenia ani odkazy na prvky základnej taxonómie. K prvkom základnej taxonómie môže emitent doplniť špecifické označenia.

9.

Emitenti zabezpečujú, aby prvky rozšírenej taxonómie emitenta označujúce výkaz o finančnej situácii, výkaz ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkaz zmien vlastného imania a výkaz o peňažných tokoch v konsolidovaných účtovných závierkach podľa IFRS boli ukotvené k jednému alebo viacerým prvkom základnej taxonómie. Konkrétne:

a)

emitent musí svoj prvok rozšírenej taxonómie ukotviť k prvku základnej taxonómie, ktorého širší účtovný význam a/alebo rozsah je najbližšie k uvedenému prvku rozšírenej taxonómie emitenta. Emitent musí identifikovať vzťah príslušného prvku rozšírenej taxonómie k príslušnému prvku základnej taxonómie vo svojom základe prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie. Prvok rozšírenej taxonómie sa musí javiť ako cieľ vzťahu;

b)

emitent môže svoj prvok rozšírenej taxonómie ukotviť k prvku základnej taxonómie alebo prvku, ktorého užší účtovný význam a/alebo rozsah je najbližšie k príslušnému prvku rozšírenej taxonómie. Emitent musí identifikovať vzťah príslušného prvku rozšírenej taxonómie k príslušnému prvku alebo prvkom základnej taxonómie vo svojom základe prepojení vymedzenia pojmov rozšírenej taxonómie. Prvok rozšírenej taxonómie sa musí javiť ako zdroj vzťahu alebo vzťahov. Ak sa prvok rozšírenej taxonómie skombinuje s viacerými prvkami základnej taxonómie, emitent musí uvedený prvok rozšírenej taxonómie ukotviť ku každému z uvedených prvkov základnej taxonómie s výnimkou každého takého prvku alebo prvkov základnej taxonómie, ktoré sa odôvodnene považujú za nevýznamné.

10.

Bez ohľadu na bod 9 emitent nemusí k inému prvku základnej taxonómie ukotviť ten prvok rozšírenej taxonómie, ktorý sa používa na označovanie výkazu o finančnej situácii, výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku, výkazu zmien vlastného imania alebo výkazu o peňažných tokoch, ktorý je medzisúčtom iných zverejnení v tom istom výkaze.

11.

Emitenti zabezpečujú, aby typ údajov a typ obdobia prvku rozšírenej taxonómie použité na označenie zverejnenia odzrkadľovali účtovný význam označovaného zverejnenia. Emitenti nesmú vymedziť a uplatňovať osobitný typ pre prvok taxonómie, ak je už vhodný typ vymedzený v rámci špecifikácií XBRL alebo v registri typov údajov XBRL.

12.

Pri označovaní zverejnení nesmú emitenti používať číselné prvky taxonómie na označovanie rôznych hodnôt pre daný kontext (subjekt, obdobie a rozmerové členenia), pokiaľ rozdiel nie je výsledkom zaokrúhlenia týkajúceho sa prezentácie tej istej informácie s rôznou škálou na viac ako jednom mieste v tom istom ročnom finančnom výkaze.

13.

Pri označovaní zverejnení musia emitenti používať nečíselné prvky taxonómie tak, aby označovali všetky zverejnenia, ktoré vyhovujú vymedzeniu príslušného prvku. Emitenti nesmú používať značky iba čiastočne alebo selektívne.

14.

Emitenti zabezpečujú, aby prípadový dokument v jazyku Inline XBRL neobsahoval strojový kód.

PRÍLOHA V

Súbory taxonómie XBRL

Súbory taxonómie XBRL uverejnené orgánom ESMA musia:

a)

identifikovať všetky prvky základnej taxonómie ako prvky XBRL;

b)

stanoviť atribúty prvkov základnej taxonómie na základe ich typu podľa ustanovení v prílohe I;

c)

zabezpečiť ľudským okom čitateľné označenia podľa ustanovení v tabuľke prílohy VI, v ktorých je uvedený význam prvkov základnej taxonómie, ako aj odkazy;

d)

vymedziť štruktúry na uľahčenie prehľadávania obsahu taxonómie a pochopenia vymedzenia prvkov základnej taxonómie v kontexte ostatných prvkov základnej taxonómie;

e)

vymedziť vzťah, ktorý emitentom umožní ukotviť prvky rozšírenej taxonómie k prvkom základnej taxonómie;

f)

byť platné na základe špecifikácií XBRL 2.1., špecifikácií rozmerov 1.0 XBRL a zbalené v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa balíkov taxonómie uvedenými v prílohe III;

g)

obsahovať technické informácie potrebné na vyvinutie riešení v oblasti informačných technológií na podporu vypracúvania harmonizovaných ročných finančných výkazov;

h)

identifikovať, ktorých období sa týkajú.


PRÍLOHA VI

Schéma základnej taxonómie

Tabuľka

Schéma základnej taxonómie na označovanie konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS

Prefix

URI názvu/úlohy prvku

Typ a atribúty prvku

Označenie

Označenie na dokumente

Referenčné dokumenty

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien [member]

Tento člen predstavuje nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Účtovné odhady [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 8 ods. 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Účtovné odhady [member]

Tento člen predstavuje majetok, záväzok alebo periodickú spotrebu majetku na základe úprav, ktoré sú výsledkom zhodnotenia súčasného stavu majetku a záväzkov a očakávaných budúcich požitkov a povinností v súvislosti s majetkom a záväzkami Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „účtovné odhady“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 8 ods. 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Účtovný zisk

Výška zisku (straty) za obdobie pred odpočítaním daňových nákladov. [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii), zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod i)

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov

Suma záväzkov, ktoré sa majú zaplatiť za tovar alebo služby, ktoré boli prijaté alebo dodané, ale neboli vyplatené, fakturované alebo formálne odsúhlasené s dodávateľom, vrátane súm splatných pre zamestnancov.

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov; odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako krátkodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov klasifikovaných ako krátkodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako krátkodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako dlhodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov a odložených výnosov klasifikovaných ako dlhodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Časové rozlíšenie nákladov a odložené výnosy klasifikované ako dlhodobé [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov klasifikovaných ako krátkodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov klasifikovaných ako krátkodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Časové rozlíšenie nákladov klasifikovaných ako dlhodobé

Suma časového rozlíšenia nákladov klasifikovaných ako dlhodobé. [Odkaz: časové rozlíšenie nákladov]

bežný postup: IAS 1 ods. 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Časovo rozlíšené príjmy

Výška majetku predstavujúca príjmy, ktoré boli zarobené, ale ešte neboli prijaté.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Akumulované opravné položky k nevymožiteľným pohľadávkam z minimálnych lízingových splátok

Výška akumulovaných opravných položiek k nevymožiteľným pohľadávkam z minimálnych lízingových splátok Minimálne lízingové splátky sú platby počas doby lízingu, ktorých uskutočnenie sa od nájomcu požaduje alebo môže požadovať, s vylúčením podmieneného nájomného, nákladov za služby a daní, ktoré má platiť prenajímateľ a ktoré mu nájomca refunduje, spoločne: a) pre nájomcu, so všetkými sumami zaručenými nájomcom alebo osobou spriaznenou s nájomcom; alebo b) pre prenajímateľa, s akoukoľvek reziduálnou hodnotou garantovanou prenajímateľovi: i) nájomcom; ii) osobou spriaznenou s nájomcom; alebo iii) treťou osobou, ktorá nie je spriaznená s prenajímateľom a ktorá je finančne schopná vyrovnať záväzky podľa záruky.

zverejňovanie: IAS 17 ods. 47 písm. d) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika aktív určených: a) ako výška zmeny reálnej hodnoty, ktorá nie je priraditeľná zmenám trhových podmienok, ktoré zapríčiňujú trhové riziko; alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje výšku zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: úverové riziko [member]; trhové riziko [member]; zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverových derivátov alebo podobných nástrojov súvisiacich s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia. {Odkaz: deriváty [member]; Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných aktív určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku priraditeľné zmenám úverového rizika záväzku

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančných záväzkov, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika záväzkov. {Odkaz: úverové riziko [member]; trhové riziko [member]; zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty finančného záväzku priraditeľné zmenám úverového rizika záväzku}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10 písm. a), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10A písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úveru alebo pohľadávky priraditeľné zmenám úverového rizika finančných aktív

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok, ktoré je priraditeľné zmenám úverového rizika aktív určených: a) ako výška zmeny ich reálnej hodnoty, ktorá nie je priraditeľná zmenám trhových podmienok, ktoré zapríčiňujú trhové riziko; alebo b) použitím alternatívneho spôsobu, o ktorom si účtovná jednotka myslí, že vernejšie prezentuje sumu zmeny jeho reálnej hodnoty, ktorá je priraditeľná zmenám úverového rizika aktíva. {Odkaz: trhové riziko [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulované zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi

Súhrnné zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi. {Odkaz: deriváty [member]; Zvýšenie (zníženie) reálnej hodnoty úverov alebo pohľadávok súvisiacich s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. d) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Kumulované odpisovanie, amortizácia a zníženie hodnoty [member]

Tento člen predstavuje kumulované odpisovanie, amortizáciu a zníženie hodnoty. [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty; odpisy a amortizácia]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 75 písm. b), zverejňovanie: IAS 17 ods. 32 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. c), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. c), zverejňovanie: IAS 41 ods. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Kumulované odpisovanie a amortizácia [member]

Tento člen predstavuje kumulované odpisovanie a amortizáciu. [Odkaz: odpisy a amortizácia]

bežný postup: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 75 písm. b), bežný postup: IAS 17 ods. 32 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. c), bežný postup: IAS 40 ods. 79 písm. c), bežný postup: IAS 41 ods. 54 písm. f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky zahrnutá do účtovnej hodnoty, aktíva

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky, ktorá je zahrnutá do účtovnej hodnoty zabezpečenej položky vykázanej vo výkaze o finančnej situácii ako aktívum. {Odkaz: zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod ii) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky zahrnutá do účtovnej hodnoty, záväzky

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zabezpečenej položky, ktorá je zahrnutá do účtovnej hodnoty zabezpečenej položky vykázanej vo výkaze o finančnej situácii ako záväzok. {Odkaz: zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod ii) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia, aktíva

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá je finančným aktívom oceňovaným reálnou hodnotou pri amortizačných nákladoch a prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia. {Odkaz: Finančné aktíva pri amortizačných nákladoch; zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod v) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia, záväzky

Kumulovaná hodnota úprav zabezpečenia reálnej hodnoty zostávajúca vo výkaze o finančnej situácii pre zabezpečenú položku, ktorá je finančným záväzkom oceňovaným reálnou hodnotou pri amortizačných nákladoch a prestala byť upravovaná o zisky a straty zo zabezpečenia. {Odkaz: finančné záväzky pri amortizačných nákladoch; zabezpečené položky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B písm. a) bod v) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Akumulované zníženie hodnoty [member]

Tento člen predstavuje akumulované zníženie hodnoty. [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty]

bežný postup: IAS 16 ods. 73 písm. d), bežný postup: IAS 17 ods. 32 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. c), bežný postup: IAS 40 ods. 79 písm. c), bežný postup: IAS 41 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H – účinný od 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. 35N – účinný od 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. IG29 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, príklad. IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Kumulované ostatné súčasti komplexného výsledku

Hodnota kumulovaných položiek výnosov a nákladov (vrátane reklasifikačných úprav), ktoré nie sú vykázané vo výsledku hospodárenia, ako sa vyžaduje alebo umožňuje inými IFRS. {Odkaz: štandardy IFRS [member]; ostatné súčasti komplexného výsledku}

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Kumulované ostatné súčasti komplexného výsledku [member]

Tento člen predstavuje ostatné súčasti komplexného výsledku. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Obstarávacie a administratívne náklady týkajúce sa poistných zmlúv

Výška obstarávacích a administratívnych nákladov týkajúcich sa poistných zmlúv {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Reálna hodnota k dátumu nadobudnutia podielu na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu vlastneného nadobúdateľom bezprostredne pred dátumom nadobudnutia

Reálna hodnota k dátumu nadobudnutia nadobúdateľom vlastneného podielu na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu bezprostredne pred dátumom nadobudnutia v prípade podnikovej kombinácie realizovanej vo fázach. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. p) bod i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Prevedené plnenie, reálna hodnota k dátumu nadobudnutia

Reálna hodnota prevedeného plnenia k dátumu nadobudnutia v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Reálna hodnota prevedeného plnenia k dátumu nadobudnutia [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Náklady na transakciu súvisiace s nadobudnutím vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Suma nákladov na transakcie súvisiacich s nadobudnutím vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Náklady súvisiace s nadobudnutím vykazované ako náklady na transakciu vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Suma nákladov súvisiacich s nadobudnutím vykazovaných ako náklady na transakcie, ktoré sú vykazované samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, biologický majetok

Zvýšenie biologického majetku vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; biologický majetok}

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50 písm. e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, odložené akvizičné náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Zvýšenie odložených akvizičných nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv vyplývajúcich z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok a goodwill

Zvýšenie nehmotného majetku a goodwillu vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok a goodwill}

bežný postup: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Zvýšenie nehmotného majetku iného ako goodwill vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, investičný majetok

Zvýšenie investičného majetku vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; investičný majetok}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 76 písm. b), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Akvizície cez podnikové kombinácie, záväzky vyplývajúce z vydaných poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení

Zvýšenie záväzkov vyplývajúcich z poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení vyplývajúcich z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Akvizície cez podnikové kombinácie, iné rezervy

Zvýšenie iných rezerv vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; iné rezervy}

bežný postup: IAS 37 ods. 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Zvýšenie týkajúce sa nehnuteľností, strojov a zariadení vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia}

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e) bod. iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Akvizície cez podnikové kombinácie, aktíva zo zaistenia

Zvýšenie aktív zo zaistenia vyplývajúce z akvizícií cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; aktíva zo zaistenia}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad diskontných sadzieb

Diskontná sadzba použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad diskontných sadzieb [member]

Tento člen predstavuje diskontné sadzby použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier inflácie

Očakávaná miera inflácie, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier inflácie [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery inflácie použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu dôchodkov

Očakávaná miera rastu dôchodkov, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu dôchodkov [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery rastu dôchodkov použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu platov

Očakávaná miera rastu platov, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]; záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Poistno-matematický predpoklad očakávaných mier rastu platov [member]

Tento člen predstavuje očakávané miery rastu platov použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Poistno-matematický predpoklad strednej dĺžky života po odchode do dôchodku

Stredná dĺžka života po odchode do dôchodku, ktorá je použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; Poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Poistno-matematický predpoklad strednej dĺžky života po odchode do dôchodku [member]

Tento člen predstavuje strednú dĺžku života po odchode do dôchodku použitú ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Poistno-matematický predpoklad trendov mier nákladov na zdravotnú starostlivosť

Trend mier nákladov na zdravotnú starostlivosť použitý ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad trendov mier nákladov na zdravotnú starostlivosť [member]

Tento člen predstavuje trendy mier nákladov na zdravotnú starostlivosť použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Poistno-matematický predpoklad mier úmrtnosti

Miera úmrtnosti použitá ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Poistno-matematický predpoklad mier úmrtnosti [member]

Tento člen predstavuje miery úmrtnosti použité ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Poistno-matematický predpoklad veku odchodu do dôchodku

Vek odchodu do dôchodku použitý ako významný poistno-matematický predpoklad na určenie súčasnej hodnoty záväzku zo stanovených požitkov. {Odkaz: záväzok zo stanovených požitkov, pri súčasnej hodnote; poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Poistno-matematický predpoklad veku odchodu do dôchodku [member]

Tento člen predstavuje vek odchodu do dôchodku použitý ako poistno-matematické predpoklady. {Odkaz: poistno-matematické predpoklady [member]}

bežný postup: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Poistno-matematické predpoklady [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Poistno-matematické predpoklady [member]

Tento člen predstavuje všetky poistno-matematické predpoklady Poistno-matematické predpoklady sú nezaujaté a vzájomne porovnateľné najlepšie odhady účtovnej jednotky týkajúce sa demografických a finančných premenných, ktoré určujú konečné náklady poskytovania požitkov po skončení zamestnania. Predstavujú aj štandardnú hodnotu pre os „poistno-matematické predpoklady“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Poistno-matematické zisky (straty) vyplývajúce zo zmien v demografických predpokladoch, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich zo zmien v demografických predpokladoch, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov. Demografické predpoklady sa zaoberajú otázkami ako: a) úmrtnosť; b) miera fluktuácie zamestnancov, zdravotné postihnutie a skorší odchod do dôchodku; c) percentuálny podiel účastníkov programu a závislých osôb, ktoré budú mať nárok na požitky; d) percentuálny podiel účastníkov programu, ktorí si zvolia dostupnú možnosť vyplácania požitkov podľa podmienok programu; a e) miery nárokov na požitky vyplácané z nemocenských programov. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. c) bod ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Poistno-matematické zisky (straty) vyplývajúce zo zmien vo finančných predpokladoch, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku zo stanovených požitkov (majetok) vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich zo zmien v finančných predpokladoch, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov. Finančné predpoklady týkajúce sa položiek, ako sú napríklad: a) diskontná sadzba; b) úrovne požitkov, s výnimkou akýchkoľvek nákladov na požitky, ktoré majú zamestnanci dosiahnuť, a budúce platy; c) v prípade nemocenských požitkov budúce nemocenské náklady vrátane nákladov na správu nárokov (t. j. náklady, ktoré vzniknú pri spracovaní a riešení nárokov, vrátane právnych poplatkov a poplatkov likvidátora nárokov) a d) dane platené v rámci programu z príspevkov súvisiacich so službou pred dátumom vykazovania alebo z požitkov vyplývajúcich z tejto služby. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

zverejňovanie: IAS 19 ods. 141 písm. c) bod iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Poistno-matematické zisky (straty) vznikajúce z úprav vyplývajúcich z praxe, čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov

Zníženie (zvýšenie) čistého záväzku (aktíva) zo stanovených požitkov vyplývajúce z poistno-matematických ziskov (strát) vznikajúcich z úprav vyplývajúcich z praxe, ktoré vedú k preceneniu čistého záväzku zo stanovených požitkov (aktívum). Úpravy vyplývajúce z praxe sa týkajú účinkov rozdielov medzi predchádzajúcimi poistno-matematickými predpokladmi a tým, čo sa skutočne stalo. [Odkaz: čistý záväzok (aktívum) zo stanovených požitkov]

bežný postup: IAS 19 ods. 141 písm. c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Poistno-matematická súčasná hodnota prisľúbených penzijných požitkov

Súčasná hodnota očakávaných platieb penzijným programom súčasným a minulým zamestnancom priraditeľná k už poskytnutej službe.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodatočné opravné položky vykázané vo výsledku hospodárenia, účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív

Výška dodatočných opravných položiek úverových strát finančných aktív vykázaných vo výsledku hospodárenia. [Odkaz: účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív]

bežný postup: IFRS 7 ods. 16 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatočné zverejnenia súm vykázaných k dátumu nadobudnutia pre každú hlavnú triedu nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatočné zverejnenia týkajúce sa účtov časového rozlíšenia pri cenovej regulácii [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatočné informácie o expozícii účtovnej jednotky voči riziku

Dodatočné informácie o expozícii účtovnej jednotky voči riziku, keď kvantitatívne údaje nie sú reprezentatívne.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatočné informácie o povahe a finančnom vplyve podnikovej kombinácie

Dodatočné informácie o povahe a finančnom vplyve podnikových kombinácií potrebné na splnenie cieľov štandardu IFRS 3. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatočné informácie o povahe rizík súvisiacich s podielmi v štruktúrovaných účtovných jednotkách a o zmenách týchto rizík [text block]

Zverejňovanie dodatočných informácií o povahe rizík súvisiacich s podielmi v štruktúrovaných účtovných jednotkách a o zmenách týchto rizík.

zverejňovanie: IFRS 12 ods. B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatočné informácie o dohodách o platbách na základe podielov [text block]

Dodatočné informácie o dohodách o platbách na základe podielov potrebné na uspokojenie požiadaviek na zverejňovanie IFRS 2. {Odkaz: dohody o platbách na základe podielov [member]}

zverejňovanie: IFRS 2 ods. 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatočné informácie [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Dodatočné záväzky, podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii

Suma dodatočných podmienených záväzkov vykázaných v podnikových kombináciách. {Odkaz: Podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii; podnikové kombinácie [member]; podmienené záväzky [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatočné záväzky, podmienené záväzky vykázané v podnikovej kombinácii [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Dodatočný splatený kapitál

Prijatá suma alebo pohľadávka z emisie akcií účtovnej jednotky nad rámec nominálnej hodnoty a sumy prijaté z iných transakcií zahŕňajúcich akcie alebo akcionárov účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatočný vložený kapitál [member]

Tento člen predstavuje sumy prijaté z emisie akcií účtovnej jednotky nad rámec nominálnej hodnoty a sumy prijaté z iných transakcií zahŕňajúcich akcie alebo akcionárov účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Dodatočné rezervy, iné rezervy

Suma vytvorených dodatočných iných rezerv. [Odkaz: iné rezervy]

zverejňovanie: IAS 37 ods. 84 písm. b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatočné rezervy, iné rezervy [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Dodatočné vykazovanie, goodwill

Suma dodatočného vykázaného goodwillu okrem goodwillu zahrnutého do skupiny na vyradenie, ktorý pri nadobudnutí spĺňa kritériá na klasifikáciu ako majetok držaný na predaj v súlade s IFRS 5. {Odkaz: goodwill; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d) bod ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Prírastky z obstaraní, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku, ktoré sú výsledkom obstaraní. [Odkaz: investičný majetok]

zverejňovanie: IAS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Prírastky z nákupov, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku, ktoré sú výsledkom nákupov. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50 písm. b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Prírastky z následných výdavkov vykazovaných ako majetok, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku, ktoré sú výsledkom následných výdavkov vykazovaných ako majetok. [Odkaz: biologický majetok]

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Prírastky následných výdavkov vykazovaných ako majetok, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku, ktoré sú výsledkom následných výdavkov vykazovaných ako majetok. [Odkaz: investičný majetok]

zverejňovanie: IAS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Prírastky, investičný majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení

Zvýšenie záväzkov vznikajúcich z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení vyplývajúcich z prírastkov iných ako cez podnikové kombinácie. {Odkaz: záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení; podnikové kombinácie [member]}

príklad: IFRS 4 ods. IG37 písm. b), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, biologický majetok

Suma prírastkov k biologickému majetku iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; biologický majetok}

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, biologický majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Suma prírastkov k nehmotnému majetku inému ako goodwill iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, investičný majetok

Suma prírastkov k investičnému majetku iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; investičný majetok}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 76 písm. a), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d) bod i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Suma prírastkov k nehnuteľnostiam, strojom a zariadeniam iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia}

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e) bod. i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Prírastky iné ako cez podnikové kombinácie, aktíva zo zaistenia

Suma prírastkov k aktívam zo zaistenia iných ako prírastky nadobudnuté cez podnikové kombinácie. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]; aktíva zo zaistenia}

bežný postup: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Prírastky k neobežným aktívam iným ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, čisté aktíva zo stanovených požitkov a práva vyplývajúce z poistných zmlúv

Suma prírastkov k neobežným aktívam iným ako finančné nástroje, odložené daňové pohľadávky, čisté aktíva zo stanovených požitkov a práva vyplývajúce z poistných zmlúv. {Odkaz: odložené daňové pohľadávky; finančné nástroje, trieda [member]; neobežné aktíva; typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 8 ods. 24 písm. b), zverejňovanie: IFRS 8 ods. 28 písm. e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Prírastky k aktívam s právom na používanie

Suma prírastkov k aktívam s právom na používanie. [Odkaz: aktíva s právom na používanie]

zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53 písm. h) – účinný od 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sídla účtovnej jednotky

Adresa, na ktorej má účtovná jednotka sídlo.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 138 písm. a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa, na ktorej možno získať konsolidovanú účtovnú závierku

Adresa, na ktorej možno získať konsolidovanú účtovnú závierku najvyššej alebo akejkoľvek vyššej materskej spoločnosti účtovnej jednotky, ktoré sú v súlade s IFRS. {Odkaz: konsolidovaný [member]; IFRS [member]}

zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Upravený vážený priemer počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu

Vážený priemer počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu plus vážený priemer počtu kmeňových akcií, ktoré by boli emitované pri konverzii všetkých zrieďujúcich potenciálnych kmeňových akcií na kmeňové akcie. {Odkaz: kmeňové akcie [member]; vážený priemer [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 70 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Úpravy o amortizáciu

Úpravy o amortizáciu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata); odpisy a amortizácia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, bez dane

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, bez dane. {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Úpravy o splatnú daň predchádzajúcich období

Úpravy daňových nákladov (výnosov) vykázaných v období pre splatnú daň predchádzajúcich období.

príklad: IAS 12 ods. 80 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) biologického majetku

Úpravy o zníženie (zvýšenie) biologického majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: biologický majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: derivátové finančné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) finančných aktív držaných na obchodovanie

Úpravy o zníženie (zvýšenie) finančných aktív držaných na obchodovanie na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné aktíva; finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok; klasifikované ako držané na obchodovanie; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) stavu zásob

Úpravy o zníženie (zvýšenie) stavu zásob na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: stav zásob; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov bankám

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov bankám na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úvery a preddavky bankám; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov zákazníkom

Úpravy o zníženie (zvýšenie) úverov a preddavkov zákazníkom na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úvery a preddavky zákazníkom; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: iné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných obežných aktív

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných obežných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: iné obežné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných prevádzkových pohľadávok

Úpravy o zníženie (zvýšenie) iných prevádzkových pohľadávok na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere

Úpravy o zníženie (zvýšenie) dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na vypožičané cenné papiere na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: dohody o spätnom odkúpení a peňažný kolaterál na vypožičané cenné papiere; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) pohľadávok z obchodného styku

Úpravy o zníženie (zvýšenie) pohľadávok z obchodného styku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Úpravy o zníženie (zvýšenie) obchodných a iných pohľadávok

Úpravy o zníženie (zvýšenie) obchodných a iných pohľadávok na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a iné pohľadávky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Úpravy o odložený daňový náklad

Úpravy o odložený daňový náklad na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odložený daňový náklad (výnos); zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Úpravy o odloženú daň predchádzajúcich období

Úpravy daňových nákladov (výnosov) vykázaných v tomto období v súvislosti s odloženou daňou predchádzajúcich období.

bežný postup: IAS 12 ods. 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Úpravy o odpisy a amortizáciu

Úpravy o odpisy a amortizáciu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odpisy a amortizácia; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Úpravy o odpisy, amortizáciu a straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia

Úpravy o odpisy, amortizáciu a straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: strata zo zníženia hodnoty; odpisy a amortizácia; strata zo zníženia hodnoty (zrušenie straty zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Úpravy o odpisy

Úpravy o odpisy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Úpravy o výnosy z dividend

Úpravy o výnosy z dividend na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: výnosy z dividend; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Úpravy o straty (zisky) reálnej hodnoty

Úpravy o straty (zisky) reálnej hodnoty na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Úpravy o finančné náklady

Úpravy o finančné náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné náklady; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Úpravy o finančné výnosy

Úpravy o finančné výnosy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Úpravy o finančné výnosy (náklady)

Úpravy o čisté finančné výnosy alebo náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné výnosy (náklady); zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: pridružené podniky [member]; spoločné podniky [member]; dcérske spoločnosti [member]; investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia nehnuteľností, strojov a zariadení

Úpravy o zisky (straty) z vyradenia nehnuteľností, strojov a zariadení na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata); nehnuteľnosti, stroje a zariadenia vyradenie, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj, biologický majetok

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj biologického majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: biologický majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote derivátov

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny v reálnej hodnote derivátov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: v reálnej hodnote [member]; deriváty [member]; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Úpravy o zisky (straty) zo zmeny reálnej hodnoty, investičný nehnuteľný majetok

Úpravy o zisky (straty) vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty investičného nehnuteľného majetku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: investičný nehnuteľný majetok; zisky (straty) zo zmeny reálnej hodnoty, investičný nehnuteľný majetok; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia, goodwill

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty z goodwillu vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: goodwill; straty zo zníženia hodnoty: straty zo zníženia hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, majetok z prieskumu a vyhodnocovania

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z majetku z prieskumu a vyhodnocovania vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: majetok z prieskumu a vyhodnocovania [member]; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; stav zásob

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) zo stavu zásob vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: stav zásob; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, úvery a preddavky

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z úverov a preddavkov vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z nehnuteľností, zo strojov a zariadení vykázanú vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia, obchodné a iné pohľadávky

Úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) z obchodných a iných pohľadávok vykázané vo výsledku hospodárenia na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a iné pohľadávky; strata zo zníženia hodnoty; úpravy o straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia; straty zo zníženia hodnoty (zrušenie strát zo zníženia hodnoty) vykázané vo výsledku hospodárenia]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Úpravy o náklady na daň z príjmov

Úpravy o náklady na daň z príjmov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) odložených výnosov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) odložených výnosov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: odložené výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov bánk

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov bánk na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: vklady bánk; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov zákazníkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) vkladov zákazníkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: vklady zákazníkov; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) derivátových finančných záväzkov

Úpravy o zníženie (zvýšenie) derivátových finančných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: derivátové finančné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov zo zamestnaneckých požitkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov zo zamestnaneckých požitkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) finančných záväzkov držaných na obchodovanie

Úpravy o zvýšenie (zníženie) finančných záväzkov držaných na obchodovanie na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: finančné záväzky; finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, ktoré spĺňajú vymedzenie držané na obchodovanie; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) poistenia, zaistenia a záväzkov z investičných zmlúv

Úpravy o zvýšenie (zníženie) poistenia, zaistenia a záväzkov z investičných zmlúv na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: záväzky z investičných zmlúv; záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných krátkodobých záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných krátkodobých záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: ostatné krátkodobé záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: ostatné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných prevádzkových záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) ostatných prevádzkových záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere

Úpravy o zvýšenie (zníženie) týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení a peňažnom kolaterále na požičané cenné papiere na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: dohody o spätnom odkúpení a peňažný kolaterál na požičané cenné papiere; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov z obchodného styku

Úpravy o zvýšenie (zníženie) záväzkov z obchodného styku na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Úpravy o zvýšenie (zníženie) obchodných a ostatných záväzkov

Úpravy o zvýšenie (zníženie) obchodných a ostatných záväzkov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: obchodné a ostatné záväzky; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Úpravy o zvýšenie iných rezerv vznikajúcich v dôsledku plynutia času

Úpravy o zvýšenie iných rezerv vyplývajúcich z plynutia času na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: zisk (strata); iné rezervy [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Úpravy o úrokové náklady

Úpravy o úrokové náklady na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úrokové náklady; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Úpravy o úrokové výnosy

Úpravy o úrokové výnosy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: úrokové výnosy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Úpravy týkajúce sa strát (ziskov) z vyradenia neobežných aktív

Úpravy týkajúce sa strát (ziskov) z vyradenia neobežných aktív na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: neobežné aktíva; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Úpravy o rezervy

Úpravy o rezervy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: rezervy; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát)

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Úpravy o platby na základe podielov

Úpravy o platby na základe podielov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Úpravy o nerozdelené zisky pridružených podnikov

Úpravy o nerozdelené zisky pridružených podnikov na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). {Odkaz: pridružené podniky [member]; zisk (strata)}

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Úpravy o nerozdelené zisky investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania

Úpravy o nerozdelené zisky investícií účtovaných s použitím metódy vlastného imania na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: investície účtované s použitím metódy vlastného imania; zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Úpravy o nerealizované kurzové straty (zisky)

Úpravy o nerealizované kurzové straty (zisky) na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20 písm. b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Úpravy na zosúladenie ziskov (strát) iných než zmeny pracovného kapitálu

Úpravy iné než zmeny pracovného kapitálu na zosúladenie ziskov (strát) s čistými peňažnými tokmi z prevádzkových činností (použitými v prevádzkových činnostiach). [Odkaz: zisk (strata)]

bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Súhrnná úprava účtovných hodnôt investícií vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP

Suma súhrnných úprav účtovných hodnôt investícií vykázaných do dcérskych spoločností, spoločných podnikov alebo pridružených podnikov podľa predchádzajúcich GAAP v prvej účtovnej závierke účtovnej jednotky podľa IFRS. {Odkaz: pridružené podniky [member]; účtovná hodnota [member]; spoločné podniky [member]; predchádzajúce GAAP [member]; dcérske spoločnosti [member]; investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov; IFRS [member]}

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 31 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Úprava na strednú trhovú cenu určenú vzájomnou dohodou, významné nezistiteľné vstupy, aktíva

Úprava na strednú trhovú (nezáväznú) cenu použitú ako významný nezistiteľný vstup úrovne 3 pre aktíva. {Odkaz: úroveň 3 hierarchie reálnych hodnôt [member]}

príklad: IFRS 13 ods. B36 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Úprava na strednú trhovú cenu určenú vzájomnou dohodou, významné nezistiteľné vstupy, vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky

Úprava na strednú trhovú (nezáväznú) cenu použitú ako významný nezistiteľný vstup úrovne 3 pre vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky. {Odkaz: úroveň 3 hierarchie reálnych hodnôt [member]; vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky [member]}

príklad: IFRS 13 ods. B36 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Úprava na strednú trhovú cenu určenú vzájomnou dohodou, významné nezistiteľné vstupy, záväzky

Úprava na strednú trhovú (nezáväznú) cenu použitú ako významný nezistiteľný vstup úrovne 3 pre záväzky. {Odkaz: úroveň 3 hierarchie reálnych hodnôt [member]}

príklad: IFRS 13 ods. B36 písm. c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Úprava zisku (straty) o prioritné akcie dividend

Úprava zisku (straty) o prioritné akcie dividend na vypočítanie zisku (straty) priraditeľného kmeňovým akcionárom materskej spoločnosti. {Odkaz: prioritné akcie [member]; zisk (strata)}

príklad: IAS 33 príklad 12 Výpočet a prezentácia základného a zriedeného zisku na akciu (komplexný príklad), príklad: IAS 33 ods. 70 písm. a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administratívne náklady

Suma nákladov, ktoré účtovná jednotka klasifikuje ako administratívne.

príklad: IAS 1 ods. 103, zverejňovanie: IAS 1 ods. 99, zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. b) bod vi)

ifrs-full

Advances

X instant credit

Prijaté preddavky

Suma platieb prijatých za tovar alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť v budúcnosti.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Preddavky prijaté na prebiehajúce zmluvy

Suma preddavkov, ktoré účtovná jednotka prijala pred vykonaním príslušnej práce v rámci zmlúv o zhotovení.

zverejňovanie: IFRIC 15 ods. 21 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, zverejňovanie: IAS 11 ods. 40 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Výdavky na reklamu

Suma výdavkov na reklamu.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Súhrnná úprava účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP [member]

Tento člen predstavuje súhrnnú úpravu účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP. {Odkaz: účtovná hodnota [member]; predchádzajúce GAAP [member]}

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 30 písm. b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Súhrn pokračujúcich a ukončených činností [member]

Tento člen predstavuje súhrn pokračujúcich a ukončených činností. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „pokračujúce a ukončené činnosti“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 časť Prezentácia a zverejnenie

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Súhrnný rozdiel medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia

Súhrnný rozdiel medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou finančných nástrojov, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 28 písm. b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Súhrnné individuálne nepodstatné pridružené podniky [member]

Tento člen predstavuje súhrn pridružených podnikov, ktoré sú individuálne nepodstatné {Odkaz: pridružené podniky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 21 písm. c) bod ii), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Súhrnné individuálne nevýznamné podnikové kombinácie [member]

Tento člen predstavuje súhrn podnikových kombinácií, ktoré sú individuálne nevýznamné. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Súhrnné individuálne nepodstatné spoločné podniky [member]

Tento člen predstavuje súhrn spoločných podnikov, ktoré sú individuálne nepodstatné. {Odkaz: spoločné podniky [member]}

zverejňovanie: IAS 12 ods. 21 písm. c) bod i), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Súhrnné oceňovanie [member]

Tento člen predstavuje všetky typy oceňovania Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „oceňovanie“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Súhrnné časové pásma [member]

Tento člen predstavuje súhrnné časové pásma. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „splatnosť“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 61, zverejňovanie: IAS 17 ods. 31 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 17 ods. 35 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 17 ods. 47 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 17 ods. 56 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IFRS 15 ods. 120 písm. b) bod i) – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 16 ods. 97 – účinný od 1.1.2019, zverejňovanie: IFRS 16 ods. 94 – účinný od 1.1.2019, príklad: IFRS 7 ods. B11, príklad: IFRS 7 ods. B35, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Súhrnné peňazotvorné jednotky, pre ktoré hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti nie je významná [member]

Tento člen predstavuje súhrnné peňazotvorné jednotky, pre ktoré hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti nie je významná. {Odkaz: peňazotvorné jednotky [member]; goodwill; nehmotný majetok iný ako goodwill}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Súhrnné reálne hodnoty [member]

Tento člen predstavuje súhrnné reálne hodnoty. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „reálna hodnota ako reprodukčná cena“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IFRS 1 ods. 30 písm. a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Poľnohospodárska produkcia podľa skupín [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Poľnohospodárska produkcia, skupina [member]

Tento člen predstavuje celú poľnohospodársku produkciu rozdelenú podľa skupín. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „poľnohospodárska produkcia podľa skupín“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: súčasná poľnohospodárska produkcia]

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod ii)

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Lietadlá

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca lietadlá používané pri činnostiach účtovnej jednotky.

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Lietadlá [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich lietadlá používané pri činnostiach účtovnej jednotky. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Lietadlá v rámci finančného lízingu [member]

Tento člen predstavuje lietadlá, ktoré má v rámci finančného lízingu v držbe účtovná jednotka. {Odkaz: lietadlá [member]}

bežný postup: IAS 16 ods. 37 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Letiskové pristávacie práva [member]

Tento člen predstavuje letiskové pristávacie práva.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Všetky úrovne hierarchie reálnych hodnôt [member]

Tento člen predstavuje všetky úrovne hierarchie reálnych hodnôt. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „úrovne hierarchie reálnych hodnôt“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 19 ods. 142, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Všetky ostatné segmenty [member]

Tento člen predstavuje podnikateľské aktivity a prevádzkové segmenty, ktoré sa povinne nevykazujú.

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 115 – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 8 ods. 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Účet opravných položiek na úverové straty finančných aktív

Výška účtu opravných položiek použitých na zaznamenanie znížení hodnoty finančných aktív z dôvodu úverových strát. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 16 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Opravné položky úverových strát [member]

Tento člen predstavuje účet opravných položiek použitých na zaznamenanie znížení hodnoty finančných aktív z dôvodu úverových strát.

bežný postup: IAS 12 ods. 81 písm. g)

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizácia, aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi

Výška amortizácie aktív vykázaných z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. [Odkaz: aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi; amortizácia]

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. b) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizácia, odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Výška amortizácie odložených obstarávacích nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv. {Odkaz: odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv; odpisy a amortizácia; typy poistných zmlúv [member]}

príklad: IFRS 4 ods. IG39 písm. c), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Amortizácia

Výška amortizácie. Amortizácia je systematická alokácia odpisovateľnej hodnoty nehmotného majetku počas doby jeho použiteľnosti.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizácia, nehmotný majetok iný ako goodwill

Výška amortizácie nehmotného majetku iného ako goodwill. [Odkaz: odpisy a amortizácia; nehmotný majetok iný ako goodwill]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e) bod. vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metóda amortizácie, nehmotný majetok iný ako goodwill

Metóda amortizácie použitá na nehmotný majetok iný ako goodwill s určitou dobou použiteľnosti. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill; odpisy a amortizácia]

zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Amortizácia strát (ziskov) vyplývajúcich z nákupu zaistenia

Výška amortizácie odložených strát (ziskov) vyplývajúcich z nákupu zaistenia. [Odkaz: odpisy a amortizácia; zisky (straty) vykázané v hospodárskom výsledku pri nákupe zaistenia]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b) bod ii)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Suma, ktorou finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia súvisiace s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku

Suma, ktorou úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s finančnými aktívami určenými za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia znižujú uvedenú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku. {Odkaz: úvery a pohľadávky; úverové riziko [member]; deriváty [member]; maximálna expozícia voči úverovému riziku; finančné aktíva}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. b) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Suma, ktorou úvery alebo pohľadávky súvisiace s úverovými derivátmi alebo podobnými nástrojmi znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku

Suma, ktorou úverové deriváty alebo podobné nástroje súvisiace s úvermi alebo pohľadávkami znižujú maximálnu expozíciu voči úverovému riziku. {Odkaz: úvery a pohľadávky; úverové riziko [member]; maximálna expozícia voči úverovému riziku; deriváty [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 9 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Suma, o ktorú bol znížený kreditný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške

Suma, o ktorú bol znížený kreditný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške. [Odkaz: kreditné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Suma, o ktorú bol znížený debetný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už ju nie je možné získať späť v plnej výške

Suma, o ktorú bol znížený debetný zostatok na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii, pretože už nie je plne návratný. [Odkaz: debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Suma, o ktorú spätne získateľná suma účtovnej jednotky (skupiny jednotiek) prevyšuje jej účtovnú hodnotu

Suma, o ktorú spätne získateľná suma peňazotvornej jednotky (skupiny jednotiek) prevyšuje jej účtovnú hodnotu. {Odkaz: účtovná hodnota [member]; peňazotvorné jednotky [member]}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 134 písm. f) bod i), zverejňovanie: IAS 36 ods. 135 písm. e) bod i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Suma, o ktorú sa hodnota priradená ku kľúčovému predpokladu musí zmeniť, aby sa spätne získateľná suma účtovnej jednotky rovnala účtovnej hodnote

Suma, o ktorú sa hodnota priradená ku kľúčovému predpokladu musí zmeniť, aby sa spätne získateľná suma účtovnej jednotky rovnala jej účtovnej hodnote. {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IAS 36 ods. 134 písm. f) bod iii), zverejňovanie: IAS 36 ods. 135 písm. e) bod. iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Suma vzniknutá účtovnej jednotke v súvislosti s poskytovaním služieb kľúčových členov manažmentu, ktoré jej poskytuje samostatná riadiaca účtovná jednotka

Suma vzniknutá účtovnej jednotke v súvislosti s poskytovaním služieb kľúčových členov manažmentu, ktoré jej poskytuje samostatná riadiaca účtovná jednotka. {Odkaz: kľúčoví členovia manažmentu účtovnej jednotky alebo materskej spoločnosti [member]; samostatné riadiace účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Hodnota reklasifikácií alebo zmien v prezentácii

Hodnota, ktorá je reklasifikovaná, keď účtovná jednotka zmení klasifikáciu alebo prezentáciu vo svojej účtovnej závierke.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 41 písm. b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Suma prezentovaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku realizovaná pri ukončení vykazovania finančného záväzku

Suma prezentovaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku, ktorá bola realizovaná pri ukončení vykazovania finančných záväzkov v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 10 písm. d) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, prezentovaná vo výsledku hospodárenia ako samostatná riadková položka.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. a) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, novo určené finančné aktíva

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku v súvislosti s novo určenými finančnými aktívami pri uplatnení prístupu zakrytia.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. f) bod i) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, pred zdanením

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku na reklasifikáciu z výsledku hospodárenia pri uplatnení prístupu zakrytia, pred zdanením. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Suma reklasifikovaná z výsledku hospodárenia na ostatné súčasti komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, bez dane

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku na reklasifikáciu z výsledku hospodárenia pri uplatnení prístupu zakrytia, bez dane. [Odkaz: ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 35D písm. b) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Suma vykázaná ako výnos z dohody zahŕňajúcej právnu formu lízingu

Suma vykázaná ako výnos z dohôd zahŕňajúcich právnu formu lízingu.

zverejňovanie: SIC 27 ods. 10 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj. {Odkaz: dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj; iné rezervy; ostatné súčasti komplexného výsledku; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38, príklad: IFRS 5 príklad 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Suma vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulovaná vo vlastnom imaní vzťahujúca sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania vyplývajúcu zo súm, ktoré sú vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku a kumulované vo vlastnom imaní a ktoré sa vzťahujú sa na dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie držané na predaj. [Odkaz: dlhodobý majetok alebo skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj; ostatné súčasti komplexného výsledku]

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38, príklad: IFRS 5 príklad 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma odstránená z rezervy na zabezpečenie peňažných tokov a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zabezpečenie peňažných tokov a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zabezpečenie peňažných tokov]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 6.5.11 písm. d) bod i) – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24E písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty [Odkaz: rezerva na zmenu hodnoty kurzových bázických rozpätí]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 6.5.16 – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv a zahrnutá do prvotných nákladov alebo do inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zmenu hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 6.5.16 – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Suma odstránená z rezervy na zmenu časovej hodnoty opcií a zahrnutá do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty

Suma odstránená z rezervy na zmenu časovej hodnoty opcií a zahrnutá do prvotných nákladov alebo inej účtovnej hodnoty nefinančného aktíva (záväzku) alebo záväznej povinnosti, na ktorú sa uplatňuje účtovanie zabezpečenia reálnej hodnoty. [Odkaz: rezerva na zmenu časovej hodnoty opcií]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 6.5.15 písm. b) bod i) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Suma vykázaná vo výsledku hospodárenia pri uplatnení IFRS 9 v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia

Suma vykázaná vo výsledku hospodárenia uplatnením IFRS 9 v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. d) bod i) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Sumy vyplývajúce z poistných zmlúv [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IFRS 4 časť Zverejňovanie

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Vynaložené sumy, odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv

Zvýšenie odložených obstarávacích nákladov vznikajúcich z poistných zmlúv vyplývajúcich zo súm uvedených vynaložených nákladov. [Odkaz: odložené obstarávacie náklady vyplývajúce z poistných zmlúv]

príklad: IFRS 4 ods. IG39 písm. b), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Sumy záväzkov, transakcie so spriaznenými osobami

Sumy záväzkov vyplývajúcich z transakcií so spriaznenými osobami. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 20, zverejňovanie: IAS 24 ods. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Iné sumy splatné prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými aktívami

Iné sumy splatné prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými finančnými aktívami iné ako nediskontované peňažné odlevy, ktoré by sa mali alebo mohli požadovať na spätné odkúpenie finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo (napr. realizačná cena v prípade opčnej dohody). [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42E písm. d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Sumy pohľadávok, transakcie so spriaznenými osobami

Sumy pohľadávok vyplývajúcich z transakcií so spriaznenými osobami. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

zverejňovanie: IAS 24 ods. 20, zverejňovanie: IAS 24 ods. 18 písm. b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Sumy vykázané k dátumu nadobudnutia pre každú hlavnú triedu nadobudnutého majetku a prevzatých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Sumy vykázané na transakciu vykázanú samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikovej kombinácii

Sumy vykázané na transakciu vykázanú samostatne od nadobudnutia majetku a prevzatia záväzkov v podnikových kombináciách. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. l) bod iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, pred zdanením

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, pred zdanením. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 5.6.5 – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, bez dane

Sumy odstránené z vlastného imania a upravené s ohľadom na reálnu hodnotu finančného aktíva pri reklasifikácii z kategórie oceňovania reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, bez dane. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 9 ods. 5.6.5 – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, pred zdanením

Sumy odstránené z vlastného imania a zahrnuté v počiatočnej obstarávacej hodnote alebo inej účtovnej hodnote nefinančného aktíva (záväzku), ktorého nadobudnutie alebo vznik bolo zabezpečenou veľmi pravdepodobnou očakávanou transakciou, pred zdanením. {Odkaz: účtovná hodnota [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23 písm. e) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným aktívam

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú započítané oproti finančným aktívam. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným aktívam [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným záväzkom

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú započítané oproti finančným záväzkom. [Odkaz: finančné záväzky]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 13C písm. d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítané oproti finančným záväzkom [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Suma, ktorá by bola reklasifikovaná z výsledku hospodárenia do ostatných súčastí komplexného výsledku pri uplatnení prístupu zakrytia, ak by sa pri finančných aktívach neukončilo určenie

Suma, ktorá by bola reklasifikovaná z výsledku hospodárenia do ostatných súčastí komplexného výsledku, ak by sa pri finančných aktívach neukončilo určenie pri uplatnení prístupu zakrytia

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. f) bod ii) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Suma, ktorá by bola vykázaná vo výsledku hospodárenia, ak by sa uplatňoval IAS 39, v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia

Suma, ktorá by bola vykázaná vo výsledku hospodárenia v prípade určených finančných aktív, na ktoré sa uplatňuje prístup zakrytia, ak by sa uplatňoval IAS 39.

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39L písm. d) bod ii) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analýza veku finančných aktív, ktoré sú po splatnosti, ale nemajú zníženú hodnotu [text block]

Analýza veku finančných aktív, ktoré sú po splatnosti, ale nemajú zníženú hodnotu. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 37 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úverových expozícií s použitím externého úverového hodnotiaceho systému [text block]

Zverejnenie analýzy úverových expozícií s použitím externého úverového hodnotiaceho systému. {Odkaz: úverové expozície; externé úverové stupne [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG23 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. 36 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analýza úverových expozícií s použitím interného úverového hodnotiaceho systému [text block]

Zverejnenie analýzy úverových expozícií s použitím interného úverového hodnotiaceho systému. {Odkaz: úverové expozície; interné úverové stupne [member]}

príklad: IFRS 7 ods. IG23 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. 36 písm. c) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analýza finančných aktív, pri ktorých je zníženie hodnoty posúdené individuálne [text block]

Analýza finančných aktív, pri ktorých je zníženie hodnoty posúdené individuálne, vrátane faktorov, ktoré účtovná jednotka posudzovala pri určovaní toho, či je ich hodnota znížená. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analýza výnosov a nákladov [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Oznámenie plánu na ukončenie činnosti [member]

Tento člen predstavuje oznámenie plánu na ukončenie činnosti.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky [member]

Tento člen predstavuje ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky.

príklad: IAS 10 ods. 22 písm. e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Platná sadzba dane

Platná sadzba dane z príjmov.

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Rozloha pôdy využívanej na poľnohospodárstvo

Rozloha pôdy, ktorú účtovná jednotka využíva na poľnohospodárstvo.

bežný postup: IAS 41 ods. 46 písm. b) bod i)

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Dohody zahŕňajúce právnu formu lízingu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: SIC 27 ods. 10 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Dohody zahŕňajúce právnu formu lízingu [member]

Tento člen predstavuje všetky dohody zahŕňajúce právnu formu lízingu. Účtovná jednotka môže napríklad prenajať majetok investorovi a ten istý majetok vziať spätne na lízing, prípadne majetok právoplatne predať a ten istý majetok vziať spätne na lízing. Formy a podmienky jednotlivých dohôd sa môžu značne líšiť. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „dohody zahŕňajúce právnu formu lízingu“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: SIC 27 ods. 10 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Držané dlhové nástroje kryté aktívami

Hodnota držaných dlhových nástrojov krytých aktívami. [Odkaz: držané dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financovanie kryté aktívami [member]

Tento člen predstavuje financovanie kryté aktívami.

príklad: IFRS 12 ods. B23 písm. b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Cenné papiere kryté aktívami, hodnota, ktorá predstavuje reálnu hodnotu aktív programu

Hodnota cenných papierov krytých podkladovými aktívami, ktoré predstavujú reálnu hodnotu programov so stanovenými požitkami. {Odkaz: aktíva programu, v reálnej hodnote; programy so stanovenými požitkami [member]}

príklad: IAS 19 ods. 142 písm. g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Majetok vykázaný ako očakávaná náhrada, podmienené záväzky v podnikovej kombinácii

Hodnota majetku, ktorý bol vykázaný ako očakávaná náhrada podmienených záväzkov vykázaných v podnikovej kombinácii. {Odkaz: podmienené záväzky [member]; očakávaná náhrada, podmienené záväzky v podnikovej kombinácii; podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. c), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Aktívum vykázané ako očakávaná náhrada, iné rezervy

Hodnota majetku, ktorý bol vykázaný ako očakávaná náhrada iných rezerv. [Odkaz: očakávaná náhrada, iné rezervy; iné rezervy]

zverejňovanie: IAS 37 ods. 85 písm. c)

ifrs-full

Assets

X instant debit

Aktíva

Výška zdrojov: a) ovládaných podnikom v dôsledku minulých udalostí; a b) od ktorých sa očakáva, že z nich budú do jednotky plynúť budúce ekonomické úžitky.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 55, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a), zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. b), zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. e), zverejňovanie: IAS 8 ods. 28 písm. c), zverejňovanie: IFRS 8 ods. 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Majetok [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Majetok a záväzky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky, ktoré sú klasifikované ako držané na predaj. {Odkaz: dlhodobý majetok držaný na predaj [member]; záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Majetok a záväzky [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „majetok a záväzky“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: majetok; záväzky]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Majetok a záväzky neklasifikované ako držané na predaj [member]

Tento člen predstavuje majetok a záväzky, ktoré nie sú klasifikované ako držané na predaj. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „majetok a záväzky klasifikované ako držané na predaj“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. {Odkaz: dlhodobý majetok držaný na predaj [member]; záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Majetok a debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii

Hodnota majetku a debetných zostatkov na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii. [Odkaz: majetok; debetné zostatky na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Majetok vznikajúci z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov

Majetok vznikajúci z vyhľadávania nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získa zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenia technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Aktíva vyplývajúce z poistných zmlúv

Hodnota vykazovaných aktív vyplývajúcich z poistných zmlúv. {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b)

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Držaný kolaterál, pri ktorom je povolené ho predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu, v reálnej hodnote

Reálna hodnota držaného kolaterálu, pri ktorom je povolené ho, predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 15 písm. a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Majetok držaný na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností [member]

Tento člen predstavuje majetok držaný na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností. [Odkaz: majetok; záväzky vyplývajúce z finančných činností]

príklad: IAS 7 ods. C Zosúhlasenie záväzkov vyplývajúcich z finančných činností, príklad: IAS 7 ods. 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Majetok po odpočítaní krátkodobých záväzkov

Hodnota majetku po odpočítaní krátkodobých záväzkov.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Majetok po odpočítaní krátkodobých záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Majetok (záväzky) programu požitkov

Hodnota majetku penzijného programu po odpočítaní záväzkov iných ako aktuárska súčasná hodnota prisľúbených penzijných požitkov.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Aktíva získané prevzatím vlastníctva ku kolaterálu alebo získaním práva na iné formy zníženia úverového rizika

Hodnota aktív získaných tým, že účtovná jednotka prevezme vlastníctvo ku kolaterálu, ktorý drží ako zálohu, alebo tým, že má právo na iné formy zníženia úverového rizika (napríklad záruky). {Odkaz: záruky [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 38 písm. a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Majetok programu požitkov

Hodnota majetku držaného penzijnými programami. {Odkaz: programy so stanovenými požitkami [member]}

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. a) bod. i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Majetok iný ako peňažné prostriedky alebo peňažné ekvivalenty v dcérskych spoločnostiach alebo podnikateľských jednotkách nadobudnutý alebo vyradený

Suma majetku iného ako peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 40 písm. d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Aktíva vykázané z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi

Hodnota aktív vykázaných z nákladov vynaložených na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. Náklady na nadobudnutie zmluvy so zákazníkom sú prírastkové náklady na nadobudnutie zmluvy, ktoré by účtovná jednotka nevynaložila, keby zmluva nebola uzavretá. Náklady na plnenie zmluvy so zákazníkom sú náklady, ktoré priamo súvisia so zmluvou alebo očakávanou zmluvou, ktoré účtovná jednotka dokáže presne identifikovať.

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Aktíva vykázané v účtovnej závierke účtovnej jednotky vo vzťahu k štruktúrovaným účtovným jednotkám

Hodnota aktív a záväzkov vykázaných v účtovnej závierke účtovnej jednotky, ktoré sa týkajú jej podielu v štruktúrovaných účtovných jednotkách, {Odkaz: aktíva; nekonsolidované štruktúrované účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 29 písm. a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Kolaterál predaný alebo opätovne použitý na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu, v reálnej hodnote

Reálna hodnota kolaterálu predaného alebo opätovne použitého, pri ktorom je povolené ho predať alebo opätovne použiť na zabezpečenie v prípade, že nedôjde k neplneniu zo strany vlastníka kolaterálu. {Odkaz: v reálnej hodnote [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 15 písm. b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Aktíva, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje

Hodnota prevedených finančných aktív, ktoré účtovná jednotka naďalej plne vykazuje. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Aktíva, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje v rozsahu pokračujúcej angažovanosti

Hodnota prevedených finančných aktív, ktoré účtovná naďalej vykazuje v rozsahu svojej pokračujúcej angažovanosti. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Aktíva, ktorých sa týkajú významné obmedzenia

Hodnota aktív skupiny v konsolidovanej účtovnej závierke, pri ktorých sa na schopnosť prístupu účtovnej jednotky k aktívam alebo ich využívaniu uplatňujú významné obmedzenia (napr. zákonné, zmluvné a regulačné obmedzenia).

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 13 písm. c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Aktíva prevedené na štruktúrované účtovné jednotky, v čase prevodu

Hodnota, v čase prevodu, všetkých aktív prevedených na štruktúrované účtovné jednotky. {Odkaz: nekonsolidované štruktúrované účtovné jednotky [member]}

zverejňovanie: IFRS 12 ods. 27 písm. c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Aktíva vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení

Hodnota aktív vyplývajúcich z vystavených poistných zmlúv a zo zmlúv o zaistení. {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

príklad: IAS 1 ods. 55, príklad: IFRS 4 ods. ods. IG20 písm. b), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Zaistené postúpené aktíva

Hodnota aktív vyplývajúcich zo zmlúv o zaistení, v rámci ktorých účtovná jednotka vystupuje ako poistník.

príklad: IAS 1 ods. 55, príklad: IFRS 4 ods. IG20 písm. c), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. b)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Majetok s významným rizikom významných úprav počas nasledujúceho účtovného obdobia

Hodnota majetku na základe predpokladov, že existuje významné riziko, že počas nasledujúceho účtovného obdobia dôjde k významným úpravám hodnôt uvedeného majetku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 125 písm. b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Pridružené záväzky, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje

Hodnota záväzkov pridružených k prevedeným finančným aktívam, ktoré účtovná jednotka naďalej plne vykazuje. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Pridružené záväzky, ktoré účtovná jednotka naďalej vykazuje v rozsahu pokračujúcej angažovanosti

Hodnota záväzkov pridružených k prevedeným finančným aktívam, ktoré účtovná naďalej vykazuje v rozsahu svojej pokračujúcej angažovanosti. [Odkaz: finančné aktíva]

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 42D písm. f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružené podniky [member]

Tento člen predstavuje účtovné jednotky, na ktoré má investor podstatný vplyv.

zverejňovanie: IAS 24 ods. 19 písm. d), zverejňovanie: IAS 27 ods. 17 písm. b), zverejňovanie: IAS 27 ods. 16 písm. b), zverejňovanie: IFRS 12 ods. B4 písm. d), zverejňovanie: IFRS 4 ods. 39M písm. a) – účinný pri prvom uplatnení IFRS 9

ifrs-full

AtCostMember

member

V obstarávacej cene [member]

Tento člen predstavuje všetky typy oceňovania založeného na obstarávacej cene. Obstarávacia cena je uhradená suma peňazí alebo peňažných ekvivalentov, alebo reálna hodnota inej protihodnoty vynaloženej na účely nadobudnutia majetku v čase jeho obstarania alebo vyhotovovania, alebo prípadne suma priradená tomuto majetku pri prvotnom vykázaní v súlade so špecifickými požiadavkami iných IFRS.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IAS 41 ods. 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

V obstarávacej cene alebo v súlade s IFRS 16 v rámci modelu reálnej hodnoty [member]

Tento člen predstavuje oceňovanie založené na obstarávacej cene alebo štandarde IFRS 16, ak účtovná jednotka na ocenenie triedy aktív používa vo všeobecnosti model ocenenia reálnou hodnotou. {Odkaz: v obstarávacej cene [member]}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 78 – účinný od 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

V obstarávacej cene v rámci modelu reálnej hodnoty [member]

Tento člen predstavuje oceňovanie založené na obstarávacej cene, ak účtovná jednotka vo všeobecnosti používa model reálnej hodnoty na oceňovanie triedy aktív. {Odkaz: v obstarávacej cene [member]}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 78 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

V reálnej hodnote [member]

Tento člen predstavuje oceňovanie na základe reálnej hodnoty. Reálna hodnota je cena, ktorá by sa získala za predaj aktíva alebo bola zaplatená za prevod záväzku pri riadnej transakcii medzi účastníkmi trhu k dátumu ocenenia.

zverejňovanie: IAS 40 ods. 32A, zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 13 ods. 93 písm. a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Odmena pre audítorov

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Odmena pre audítorov [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Odmena pre audítorov za audítorské služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za audítorské služby.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Odmena pre audítorov za iné služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za služby, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Odmena pre audítorov za daňové služby

Výška poplatkov zaplatených alebo splatných audítorom účtovnej jednotky za daňové služby.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Schválené, ale zmluvne neuzavreté kapitálové záväzky

Hodnota kapitálových záväzkov, ktoré účtovná jednotka schválila, ale ku ktorým neuzavrela zmluvu. [Odkaz: kapitálové záväzky]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finančné aktíva k dispozícii na predaj [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Priemerná efektívna sadzba dane

Daňový náklad (výnos) vydelený účtovným ziskom. [Odkaz: účtovný zisk]

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. c) bod ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Priemerný výmenný kurz

Priemerný výmenný kurz, ktorý použila účtovná jednotka. Výmenný kurz je výmenný pomer dvoch mien.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov zamestnaných počas obdobia v účtovnej jednotke.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Priemerná cena zabezpečovacieho nástroja

Priemerná cena zabezpečovacieho nástroja. {Odkaz: zabezpečovacie nástroje [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. b) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Priemerný kurz zabezpečovacieho nástroja

Priemerný kurz zabezpečovacieho nástroja. {Odkaz: zabezpečovacie nástroje [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 23B písm. b) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Zostatky na bežných účtoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na bežných účtoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Zostatky na vkladoch zákazníkov splatných na požiadanie

Hodnota zostatkov na vkladoch zákazníkov splatných na požiadanie držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Zostatky na iných vkladoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na vkladových účtoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Zostatky na termínovaných vkladoch zákazníkov

Hodnota zostatkov na termínovaných vkladoch zákazníkov držaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Zostatky v bankách

Výška peňažných zostatkov držaných v bankách.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Prevzatie aktív bankami

Hodnota prevzatí bankami vykázaných ako aktíva.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Prevzatie záväzkov bankami

Hodnota prevzatí bankami vykázaných ako záväzky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bankové a podobné poplatky

Výška bankových a podobných poplatkov, ktoré účtovná jednotka vykazuje ako náklady.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Bankové zostatky v centrálnych bankách iné ako povinné vklady rezerv

Výška bankových zostatkov držaných v centrálnych bankách iných ako povinné vklady rezerv. [Odkaz: povinné vklady rezerv v centrálnych bankách]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Pôžičky od bánk, nediskontované peňažné toky

Hodnota zmluvných nediskontovaných peňažných tokov vo vzťahu k pôžičkám od bánk. [Odkaz: pôžičky]

príklad: IFRS 7 ods. IG31A – účinný od 1.1.2019, príklad: IFRS 7 ods. B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Držané bankové dlhové nástroje

Hodnota dlhových nástrojov, ktoré emitovala banka, držaných účtovnou jednotkou. [Odkaz: držané dlhové nástroje]

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Iné bankové dohody klasifikované ako peňažné ekvivalenty

Klasifikácia peňažných ekvivalentov predstavujúcich bankové dohody, ktoré účtovná jednotka nezverejňuje samostatne v tom istom výkaze alebo poznámkach. [Odkaz: peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Kontokorentné úvery

Suma, ktorá bola stiahnutá z účtu nad rámec existujúcich peňažných zostatkov. Považuje sa to za krátkodobé predĺženie úveru bankou. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu

Hodnota zisku na akciu, ak je základné a zriedené ocenenie rovnaké. [Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu]

bežný postup: IAS 1 ods. 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu z ukončených činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. [Odkaz: základný a zriedený zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Základný a zriedený zisk (strata) na akciu [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu;

Hodnota zisku alebo straty priraditeľná kmeňovým akcionárom materskej spoločnosti (čitateľ) delená váženým priemerom počtu kmeňových akcií zostávajúcich v obehu (menovateľ) počas obdobia.

zverejňovanie: IAS 33 ods. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu z pokračujúcich činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; pokračujúce činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 33 ods. 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností vrátane čistých zmien v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu z ukončených činností, ktoré zahŕňajú čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. {Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani; ukončené činnosti [member]}

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Základný zisk (strata) na akciu vrátane čistých zmien v zostatkoch účtu časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čistých zmien v súvisiacej odloženej dani

Základný zisk (strata) na akciu, ktorý zahŕňa čisté zmeny v zostatkoch účtu časového rozlíšenia pri cenovej regulácii a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani. [Odkaz: základný zisk (strata) na akciu; čisté zmeny v zostatkoch na účtoch časového rozlíšenia pri cenovej regulácii súvisiace so ziskom alebo stratou a čisté zmeny v súvisiacej odloženej dani]

zverejňovanie: IFRS 14 ods. 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Základný zisk na akciu [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis základu na prideľovanie výnosov od externých zákazníkov jednotlivým krajinám

Opis základu na prideľovanie výnosov od externých zákazníkov jednotlivým krajinám. [Odkaz: výnosy]

zverejňovanie: IAS 8 ods. 33 písm. a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodiaci biologický majetok [member]

Tento člen predstavuje plodiaci biologický majetok. Plodiaci biologický majetok je majetok iný ako biologický majetok určený na spotrebu. {Odkaz: biologický majetok; biologický majetok určený na spotrebu [member]}

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Plodiace rastliny

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca plodiace rastliny. Plodiaca rastlina je živá rastlina, a) ktorá sa používa pri výrobe alebo dodávkach poľnohospodárskej produkcie; b) ktorá bude podľa očakávaní prinášať produkciu dlhšie než jedno obdobie a c) v prípade ktorej je málo pravdepodobné, že sa bude predávať ako poľnohospodárska produkcia, s výnimkou príležitostného predaja odpadu. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodiace rastliny [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich plodiace rastliny. Plodiaca rastlina je živá rastlina, a) ktorá sa používa pri výrobe alebo dodávkach poľnohospodárskej produkcie; b) ktorá bude podľa očakávaní prinášať produkciu dlhšie než jedno obdobie a c) v prípade ktorej je málo pravdepodobné, že sa bude predávať ako poľnohospodárska produkcia, s výnimkou príležitostného predaja odpadu. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

príklad: IAS 16 ods. 37 písm. i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Požitky zaplatené alebo splatné

Hodnota požitkov zaplatených alebo splatných za penzijné programy.

zverejňovanie: IAS 26 ods. 35 písm. b) bod v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Najlepší odhad zmluvných peňažných tokov, ktorých získanie za nadobudnuté pohľadávky sa neočakáva k dátumu nadobudnutia

Najlepší odhad zmluvných peňažných tokov, ktorých získanie za pohľadávky nadobudnuté v podnikových kombináciách sa neočakáva k dátumu nadobudnutia. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. h) bod iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologický majetok

Hodnota živých zvierat alebo rastlín vykázaných ako aktíva.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 41 ods. 50, príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologický majetok, vek [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozčlenený podľa veku. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa veku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologický majetok [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologický majetok podľa veku [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologický majetok podľa skupín [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 41 ods. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologický majetok podľa typu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologický majetok, skupina [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozdelený podľa skupín. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa skupín“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologický majetok [member]

Tento člen predstavuje živé zvieratá alebo rastliny. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 17 ods. 31 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, bežný postup: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biologický majetok použitý ako záruka za záväzky

Biologický majetok použitý ako záruka za záväzky. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 49 písm. a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologický majetok, typ [member]

Tento člen predstavuje celý biologický majetok rozdelený podľa typu. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „biologický majetok podľa typu“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: biologický majetok]

príklad: IAS 41 ods. 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologický majetok, ktorého vlastnícke právo je obmedzené

Hodnota biologického majetku, ktorého vlastnícke právo je obmedzené. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 49 písm. a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Emitované dlhopisy

Hodnota dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Emitované dlhopisy, nediskontované peňažné toky

Výška zmluvných nediskontovaných peňažných tokov vo vzťahu k emitovaným dlhopisom. [Odkaz: emitované dlhopisy]

príklad: IFRS 7 ods. IG31A – účinný od 1.1.2019, príklad: IFRS 7 ods. B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Náklady na prijaté úvery a pôžičky [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizované náklady na prijaté úvery a pôžičky

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov, ktoré sú priamo priraditeľné akvizícii, zhotoveniu alebo výrobe kvalifikovateľného aktíva a ktoré tvoria súčasť nákladov na toto aktívum.

zverejňovanie: IAS 23 ods. 26 písm. a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Vzniknuté náklady na úvery a pôžičky

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Náklady na prijaté úvery a pôžičky vykázané ako náklady

Suma úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov, ktoré sú vykázané ako náklady.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Pôžičky

Výška nesplatených finančných prostriedkov, ktoré je účtovná jednotka povinná zaplatiť.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

pôžičky [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Pôžičky, úpravy podľa základu úrokovej sadzby

Úprava podľa základu (referenčnej sadzby) použitého na výpočet úrokovej sadzby na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pôžičky podľa názvu [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pôžičky podľa názvu [member]

Tento člen predstavuje všetky pôžičky rozčlenené podľa názvu. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „pôžičky podľa názvu“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Pôžičky podľa typu [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Pôžičky, úroková miera

Úroková sadzba na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pôžičky, základ úrokovej sadzby

Základ (referenčná sadzba) použitý na výpočet úrokovej sadzby na pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pôžičky, splatnosť

Splatnosť pôžičiek. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pôžičky, pôvodná mena

Mena, v ktorej sú denominované pôžičky. [Odkaz: pôžičky]

bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Pôžičky vykázané k dátumu nadobudnutia

Suma vykázaná k dátumu nadobudnutia pôžičiek prevzatých v podnikovej kombinácii. {Odkaz: pôžičky; podnikové kombinácie [member]}

bežný postup: IFRS 3 ods. B64 písm. i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Dolná hranica intervalu [member]

Tento člen predstavuje dolnú hranicu intervalu.

príklad: IFRS 13 ods. IE63, príklad: IFRS 13 ods. B6, zverejňovanie: IFRS 14 ods. 33 písm. b), zverejňovanie: IFRS 2 ods. 45 písm. d), bežný postup: IFRS 7 ods. 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Obchodné značky

Výška nehmotného majetku predstavujúceho práva na skupinu doplnkového majetku, napríklad ochrannú známku (alebo servisnú známku) a s ňou súvisiaci obchodný názov, vzorce, recepty a technologickú expertízu. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Názvy obchodných značiek [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku predstavujúceho práva na skupinu doplnkového majetku, napríklad ochrannú známku (alebo servisnú známku) a s ňou súvisiaci obchodný názov, vzorce, recepty a technologickú expertízu. [Odkaz: nehmotný majetok iný ako goodwill]

príklad: IAS 38 ods. 119 písm. a)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Vysielacie práva [member]

Tento člen predstavuje vysielacie práva.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Náklady na poplatky maklérom

Výška nákladov vykázaných za poplatky maklérom účtované účtovnej jednotke.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Výnosy z poplatkov maklérom

Výška výnosov vykázaných za poplatky maklérom účtované účtovnej jednotke.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Budovy

Hodnota nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúca odpisovateľné budovy a podobné stavby na používanie pri činnostiach. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Budovy [member]

Tento člen predstavuje triedu nehnuteľností, strojov a zariadení predstavujúcich odpisovateľné budovy a podobné stavby na používanie pri činnostiach. [Odkaz: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia]

bežný postup: IAS 16 ods. 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Podnikové kombinácie [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Podnikové kombinácie [member]

Tento člen predstavuje transakcie alebo iné udalosti, v rámci ktorých nadobúdateľ ovládne jeden alebo viacero podnikov. Transakcie, ktoré sa niekedy označujú ako „verné fúzie“ alebo „fúzie rovnocenných“, sú takisto podnikovými kombináciami, keďže tento pojem sa používa v IFRS 3.

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Zrušenie vlastných akcií

Výška vlastných akcií zrušených v priebehu obdobia. [Odkaz: vlastné akcie]

bežný postup: IAS 1 ods. 106 písm. d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitálové záväzky

Výška budúcich kapitálových výdavkov, ktoré je účtovná jednotka zaviazaná vynaložiť.

bežný postup: IAS 1 ods. 112 písm. c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitálové záväzky [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Miera kapitalizácie nákladov na úvery a pôžičky spôsobilých na kapitalizáciu

Vážený priemer úrokov a ostatných nákladov, ktoré účtovnej jednotke vznikajú v spojení s požičaním si finančných prostriedkov súvisiacich s úvermi a pôžičkami, ktoré účtovná jednotka v priebehu obdobia nesplatila, inými ako pôžičky realizované s konkrétnym cieľom získať kvalifikovateľné aktívum. {Odkaz: vážený priemer [member]; pôžičky}

zverejňovanie: IAS 23 ods. 26 písm. b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizované výdavky na vývoj [member]

Tento člen predstavuje triedu nehmotného majetku vyplývajúceho z výdavkov na vývoj kapitalizovaných pred začatím komerčnej výroby alebo využívania. Nehmotný majetok sa vykazuje iba vtedy, ak účtovná jednotka môže preukázať všetky tieto okolnosti: a) technickú realizovateľnosť dokončenia nehmotného majetku tak, že bude k dispozícii na používanie alebo predaj; b) svoj zámer dokončiť nehmotný majetok a využívať ho alebo ho predať; c) svoju schopnosť nehmotný majetok využívať alebo predať; d) spôsob, akým bude nehmotný majetok vytvárať pravdepodobné budúce ekonomické úžitky. Účtovná jednotka môže okrem iného preukázať, že existuje trh pre výstupy z nehmotného majetku alebo pre samotný nehmotný majetok, prípadne jeho užitočnosť, ak sa nehmotný majetok má používať interne; e) dostupnosť primeraných technických, finančných a ostatných zdrojov na dokončenie vývoja a na využívanie alebo predaj nehmotného majetku; a f) svoju schopnosť spoľahlivo vyčísliť výdavky, ktoré sa dajú priradiť k nehmotnému majetku počas jeho vývoja.

bežný postup: IAS 38 ods. 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitálová rezerva na spätné odkúpenie

Zložka vlastného imania predstavujúca rezervu na spätné odkúpenie vlastných akcií účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitálová rezerva na spätné odkúpenie [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania predstavujúcu rezervu na spätné odkúpenie vlastných akcií účtovnej jednotky.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitálové požiadavky [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitálové požiadavky [member]

Tento člen predstavuje kapitálové požiadavky, ktorým podlieha účtovná jednotka. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „kapitálové požiadavky“, ak sa nepoužije žiadny iný člen.

zverejňovanie: IAS 1 ods. 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitálová rezerva

Zložka vlastného imania predstavujúca kapitálové rezervy.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitálová rezerva [member]

Tento člen predstavuje zložku vlastného imania predstavujúcu kapitálové rezervy.

bežný postup: IAS 1 ods. 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Účtovná hodnota majetku, akumulované odpisy, amortizácia, straty zo zníženia hodnoty a hrubá účtovná hodnota majetku [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. d), zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e), zverejňovanie: IAS 17 ods. 32 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. c), zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e), zverejňovanie: IAS 40 ods. 76, zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. c), zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d), zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IAS 41 ods. 54 písm. f), zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35I – účinný od 1.1.2018, bežný postup: IFRS 7 ods. IG29 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, bežný postup: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Investičný nehnuteľný majetok účtovaný v obstarávacej cene v rámci modelu reálnej hodnoty v čase predaja

Hodnota investičného nehnuteľného majetku účtovaného v obstarávacej cene v rámci modelu reálnej hodnoty v čase predaja. {Odkaz: v obstarávacej cene v rámci modelu reálnej hodnoty [member]; účtovná hodnota [member]; investičný nehnuteľný majetok}

zverejňovanie: IAS 40 ods. 78 písm. d) bod ii) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Účtovná hodnota [member]

Tento člen predstavuje účtovnú hodnotu, v ktorej sa majetok vykazuje vo výkaze o finančnej situácii (po odpočítaní akýchkoľvek akumulovaných odpisov alebo amortizácie a akumulovaných strát zo zníženia hodnoty). Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „účtovná hodnota majetku, akumulované odpisy, amortizácia a straty zo zníženia hodnoty a hrubá účtovná hodnota majetku“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: odpisy a amortizácia; strata zo zníženia hodnoty]

zverejňovanie: IAS 16 ods. 73 písm. e), zverejňovanie: IAS 17 ods. 32 – dátum ukončenia platnosti 1.1.2019, zverejňovanie: IAS 38 ods. 118 písm. e), zverejňovanie: IAS 40 ods. 76, zverejňovanie: IAS 40 ods. 79 písm. d), zverejňovanie: IAS 41 ods. 50, zverejňovanie: IFRS 3 ods. B67 písm. d), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35H – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 35I – účinný od 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. IG29 písm. a) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018, príklad: IFRS 7 ods. 37 písm. b) – dátum ukončenia platnosti 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Peňažné prostriedky

Výška peňažných prostriedkov a vkladov splatných na požiadanie. [Odkaz: hotovosť]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Peňažné prostriedky [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Preddavkové platby a úvery od spriaznených osôb

Príjmy peňažných prostriedkov z preddavkových platieb a úverov od spriaznených osôb. {Odkaz: spriaznené osoby [member]; prijaté preddavky}

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Preddavkové platby a úvery poskytnuté tretím stranám, klasifikované ako investičné činnosti

Výška preddavkových platieb a úverov poskytnutých tretím stranám (iných ako preddavky a úvery poskytnuté finančnou inštitúciou), klasifikované ako investičné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Preddavkové platby a úvery poskytnuté spriazneným osobám

Odlev peňažných prostriedkov preddavkových platieb a úverov poskytnutých spriazneným osobám. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Peňažné a bankové zostatky v centrálnych bankách

Výška peňažných a bankových zostatkov držaných v centrálnych bankách.

bežný postup: IAS 1 ods. 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty

Výška hotovosti a vkladov splatných na požiadanie spolu s krátkodobými, vysoko likvidnými investíciami, ktoré sú ľahko zameniteľné za známu sumu peňažných prostriedkov a pri ktorých existuje nepatrné riziko zmeny hodnoty. [Odkaz: peňažné prostriedky; peňažné ekvivalenty]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 54 písm. i), zverejňovanie: IAS 7 ods. 45, zverejňovanie: IFRS 12 ods. B13 písm. a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, suma poskytnutá k reálnej hodnote aktív programu

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov predstavuje reálnu hodnotu programov so stanovenými požitkami. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; aktíva programu, v reálnej hodnote; programy so stanovenými požitkami [member]}

príklad: IAS 19 ods. 142 písm. a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty klasifikované ako súčasť skupiny na vyradenie držanej na predaj

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, ktoré sú klasifikované ako súčasť skupiny na vyradenie držanej na predaj. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty držané účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine

Suma významných zostatkov peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov držaných účtovnou jednotkou, ktoré nie sú k dispozícii na použitie v skupine. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, ak sa odlišujú od výkazu o finančnej situácii

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výkaze o peňažných tokoch, ak sa odlišuje od sumy peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov vo výkaze o finančnej situácii. [Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, ak sa odlišujú od výkazu o finančnej situácii [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v dcérskych spoločnostiach alebo podnikateľských jednotkách nadobudnuté alebo vyradené

Suma peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v dcérskych spoločnostiach alebo v iných podnikateľských jednotkách, ktorých ovládanie je dosiahnuté alebo stratené. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]; peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 40 písm. c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty vykázané k dátumu nadobudnutia

Suma vykázaná k dátumu nadobudnutia v prípade peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nadobudnutých v podnikovej kombinácii. {Odkaz: peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty; podnikové kombinácie [member]}

bežný postup: IFRS 3 ods. B64 písm. i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Založený peňažný kolaterál, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítaný oproti finančným záväzkom

Suma založeného peňažného kolaterálu, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktorý nie je započítaný oproti finančným záväzkom. [Odkaz: finančné záväzky]

príklad: IFRS 7 ods. IG40D, príklad: IFRS 7 ods. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Prijatý peňažný kolaterál, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode nezapočítaný oproti finančným aktívam

Suma prijatého peňažného kolaterálu, ktorý podlieha vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktorý nie je započítaný oproti finančným záväzkom. [Odkaz: finančné aktíva]

príklad: IFRS 7 ods. IG40D, príklad: IFRS 7 ods. 13C písm. d) bod ii)

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Peňažné ekvivalenty

Výška krátkodobých, vysoko likvidných investícií, ktoré sú ľahko zameniteľné za známe sumy peňažných prostriedkov a pri ktorých existuje nepatrné riziko zmeny hodnoty.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Peňažné ekvivalenty [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zabezpečenia peňažných tokov [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zabezpečenia peňažných tokov [member]

Tento člen predstavuje zabezpečenia expozície voči premenlivosti v peňažných tokoch, ktoré a) sú priraditeľné konkrétnemu riziku spojenému s vykazovaným aktívom alebo záväzkom (napríklad všetky alebo niektoré budúce splátky úrokov z úveru s premenlivou úrokovou mierou) alebo vysoko pravdepodobnej očakávanej transakcii; a b) mohli by mať vplyv na výsledok hospodárenia. {Odkaz: zabezpečenia [member]}

zverejňovanie: IAS 39 ods. 86 písm. b), zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24A – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24B – účinný od 1.1.2018, zverejňovanie: IFRS 7 ods. 24C – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Peňažné toky z pokračujúcich a ukončených činností [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Peňažné toky zo strateného ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, klasifikované ako investičné činnosti

Súhrnné peňažné toky vznikajúce zo strateného ovládania dcérskych spoločností alebo iných podnikateľských jednotiek, klasifikované ako investičné činnosti. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Peňažné toky zo zníženia (zvýšenia) [použité pri znížení (zvýšení)] viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zníženia (zvýšenia) viazaných peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. [Odkaz: viazané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty]

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Peňažné toky zo zníženia (zvýšenia) [použité v znížení (zvýšení)] krátkodobých vkladov a investícií

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zníženia (zvýšenia) krátkodobých vkladov a investícií.

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Peňažné toky z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov (použité v prieskume a vyhodnocovaní nerastných zdrojov), klasifikované ako investičné činnosti

Peňažné toky z vyhľadávania (použité pri vyhľadávaní) nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získala zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenie technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín, klasifikované ako investičné činnosti.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Peňažné toky z prieskumu a vyhodnocovania nerastných zdrojov (použité v prieskume a vyhodnocovaní nerastných zdrojov), klasifikované ako prevádzkové činnosti

Peňažné toky z vyhľadávania (použité pri vyhľadávaní) nerastných zdrojov zahŕňajúcich nerasty, ropu, zemný plyn a podobné neobnoviteľné zdroje po tom, ako účtovná jednotka získala zákonné práva vykonávať prieskum na konkrétnom území, ako aj určenie technickej vykonateľnosti a komerčnej životaschopnosti ťažby nerastných surovín, klasifikované ako prevádzkové činnosti.

zverejňovanie: IFRS 6 ods. 24 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), ktoré majú za následok zmeny vo veľkosti a v zložení vloženého vlastného imania a pôžičiek účtovnej jednotky.

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z finančných činností účtovnej jednotky (použité pri finančných činnostiach) týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z finančných činností účtovnej jednotky (použité pri finančných činnostiach) týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z finančných činností (použité pri finančných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Peňažné toky zo zvýšenia (zníženia) krátkodobých pôžičiek [použité pri zvýšení (znížení) krátkodobých pôžičiek]

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z dôvodu zníženia (zvýšenia) krátkodobých pôžičiek. [Odkaz: krátkodobé pôžičky]

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Peňažné toky zo zvýšení (znížení) prevádzkovej kapacity [použité pri zvýšení (znížení) prevádzkovej kapacity]

Súhrnná hodnota peňažných tokov, ktoré predstavujú zvýšenia schopnosti účtovnej jednotky vykonávať prevádzkové činnosti (meraná napríklad jednotkami výstupu za deň).

príklad: IAS 7 ods. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Peňažné toky z poistných zmlúv (použité v poistných zmluvách)

Peňažné toky z poistných zmlúv (použité v poistných zmluvách). {Odkaz: typy poistných zmlúv [member]}

zverejňovanie: IFRS 4 ods. 37 písm. b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), ktoré predstavujú obstaranie a vyradenie dlhodobého majetku, a ostatné investície nezahŕňané medzi peňažné ekvivalenty.

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z investičných činností (použité pri investičných činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Peňažné toky zo zachovania prevádzkovej kapacity (použité pri zachovaní prevádzkovej kapacity)

Súhrnná hodnota peňažných tokov, ktoré sú požadované na zachovanie existujúcej schopnosti účtovnej jednotky vykonávať prevádzkové činnosti (napríklad meraná jednotkami výstupu za deň).

príklad: IAS 7 ods. 50 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), ktoré predstavujú hlavné výnosové činnosti účtovnej jednotky, a ostatné činnosti, ktoré nepatria medzi investičné alebo finančné činnosti. [Odkaz: výnosy]

zverejňovanie: IAS 7 ods. 10, zverejňovanie: IAS 7 ods. 50 písm. d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), pokračujúce činnosti

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa pokračujúcich činností. {Odkaz: pokračujúce činnosti [member]; peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach), ukončené činnosti

Peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach) účtovnej jednotky týkajúce sa ukončených činností. {Odkaz: ukončené činnosti [member]; peňažné toky z prevádzkových činností (použité pri prevádzkových činnostiach)}

zverejňovanie: IFRS 5 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach)

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach) účtovnej jednotky.

príklad: IAS 7 ods. A – Výkaz o peňažných tokoch účtovnej jednotky inej ako finančná inštitúcia, príklad: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Peňažné toky z činností (použité pri činnostiach) pred zmenami pracovného kapitálu

Prílev (odlev) peňažných prostriedkov z činností účtovnej jednotky pred zmenami pracovného kapitálu.

príklad: IAS 7 ods. A – Výkaz o peňažných tokoch účtovnej jednotky inej ako finančná inštitúcia, bežný postup: IAS 7 ods. 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Peňažné toky použité pri činnostiach prieskumu a vývoja

Odlev peňažnej hotovosti na činnosti prieskumu a vývoja.

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Peňažné toky použité pri získaní kontroly nad dcérskymi spoločnosťami alebo inými podnikateľskými jednotkami, klasifikované ako investičné činnosti

Súhrnné peňažné toky použité pri získaní kontroly nad dcérskymi spoločnosťami alebo inými podnikateľskými jednotkami, klasifikované ako investičné činnosti. {Odkaz: dcérske spoločnosti [member]}

zverejňovanie: IAS 7 ods. 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Hotovosť

Suma peňažných prostriedkov držaných účtovnou jednotkou. Táto suma nezahŕňa vklady splatné na požiadanie.

bežný postup: IAS 7 ods. 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Odlev peňažných prostriedkov na lízingy

Odlev peňažných prostriedkov na lízingy.

zverejňovanie: IFRS 16 ods. 53 písm. g) – účinný od 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Zaplatené peňažné prostriedky, záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zmlúv o zaistení

Zníženie záväzkov vyplývajúcich z vystavených poistných zmlúv a zmlúv o zaistení vyplývajúcich zo zaplatených peňažných prostriedkov. [Odkaz: záväzky vyplývajúce z vystavených poistných zmlúv a zmlúv o zaistení]

príklad: IFRS 4 ods. IG37 písm. c), príklad: IFRS 4 ods. 37 písm. e)

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Peňažné platby vyplývajúce zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv, klasifikované ako investičné činnosti

Odlev peňažných prostriedkov na zmluvy o futures, forwardové zmluvy, opčné zmluvy a swapové zmluvy okrem prípadov, ak sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú platby klasifikované ako finančné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Peňažné príjmy vyplývajúce zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv, klasifikované ako investičné činnosti

Prílev peňažných prostriedkov zo zmlúv o futures, z forwardových zmlúv, opčných zmlúv a zo swapových zmlúv okrem prípadov, ak sú tieto zmluvy držané na účely predaja alebo obchodovania, alebo ak sú príjmy klasifikované ako finančné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Peňažné príjmy zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých tretím stranám, klasifikované ako investičné činnosti

Prílev peňažných prostriedkov zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých tretím stranám (iných ako preddavky a úvery finančnej inštitúcie), klasifikované ako investičné činnosti.

príklad: IAS 7 ods. 16 písm. f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Peňažné príjmy zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých spriazneným osobám

Prílev peňažných prostriedkov zo splácania preddavkov a úverov poskytnutých spriazneným osobám účtovnej jednotke. {Odkaz: spriaznené osoby [member]}

bežný postup: IAS 7 ods. 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Peňažné výdavky na preddavky a úvery od spriaznených osôb

Výdavky peňažných prostriedkov na splácanie preddavkov a úverov od spriaznených osôb. {Odkaz: spriaznené osoby [member]; prijaté preddavky}

bežný postup: IAS 7 ods. 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Prevedené peňažné prostriedky

Reálna hodnota peňažných prostriedkov prevedených ako plnenie v podnikovej kombinácii, k dátumu nadobudnutia. {Odkaz: podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IFRS 3 ods. B64 písm. f) bod i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi [member]

Tento člen predstavuje všetky kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi. Predstavuje aj štandardnú hodnotu pre os „kategórie aktív vykázaných z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi“, ak sa nepoužije žiadny iný člen. [Odkaz: aktíva vykázané z nákladov na nadobudnutie alebo plnenie zmlúv so zákazníkmi]

zverejňovanie: IFRS 15 ods. 128 písm. a) – účinný od 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie krátkodobých finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie krátkodobých finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategórie finančných aktív [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategórie finančných záväzkov [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategórie dlhodobých finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategórie dlhodobých finančných záväzkov [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategórie spriaznených osôb [axis]

Os tabuľky vymedzuje vzťah medzi členmi domény alebo kategóriami v tabuľke a riadkovými položkami alebo koncepciami, ktoré dopĺňajú tabuľku.

zverejňovanie: IAS 24 ods. 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Zvýšenie (zníženie) vykázanej hodnoty odloženej daňovej pohľadávky pred nadobudnutím

Zvýšenie (zníženie) vykázanej hodnoty odloženej daňovej pohľadávky nadobúdateľa pred nadobudnutím v dôsledku podnikovej kombinácie, ktorou sa zmení pravdepodobnosť realizácie odloženej daňovej pohľadávky nadobúdateľom. {Odkaz: odložené daňové pohľadávky; podnikové kombinácie [member]}

zverejňovanie: IAS 12 ods. 81 písm. j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Zmena hodnoty kurzových bázických rozpätí [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Zmena hodnoty forwardových prvkov forwardových zmlúv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Zmena časovej hodnoty opcií [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Zmeny súhrnného rozdielu medzi reálnou hodnotou pri prvotnom vykázaní a transakčnou cenou, ktorá má byť ešte vykázaná vo výsledku hospodárenia [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Zmeny účtu opravných položiek na úverové straty finančných aktív [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Zvýšenie (zníženie) biologického majetku

Zvýšenie (zníženie) biologického majetku. [Odkaz: biologický majetok]

zverejňovanie: IAS 41 ods. 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Zmeny biologického majetku [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Zmeny podmienených záväzkov vykázaných v podnikovej kombinácii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Zmeny odložených obstarávacích nákladov vyplývajúcich z poistných zmlúv [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Zmeny odloženého daňového záväzku (aktíva) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Zvýšenie (zníženie) vlastného imania

Zvýšenie (zníženie) vlastného imania. [Odkaz: vlastné imanie]

zverejňovanie: IAS 1 ods. 106 písm. d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Zmeny vlastného imania [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis zmien expozície voči rizikám

Opis zmien expozície voči rizikám vyplývajúcim z finančných nástrojov. {Odkaz: finančné nástroje, trieda [member]}

zverejňovanie: IFRS 7 ods. 33 písm. c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Zmeny oceňovania reálnou hodnotou, aktíva [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract