EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0624

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (Text s významom pre EHP)

C/2019/10

OJ L 131, 17.5.2019, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj

17.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/624

z 8. februára 2019

o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 7,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá úradných kontrol a iných úradných činností vykonávaných príslušnými orgánmi členských štátov s cieľom overiť, či sú záležitosti, ako napríklad bezpečnosť potravín, na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie v súlade s právnymi predpismi Únie. Stanovuje sa v ňom najmä povinnosť vykonávať úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu s cieľom overiť súlad s požiadavkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (2), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (3), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4) a nariadení Rady (ES) č. 1099/2009 (5).

(2)

Nariadením (EÚ) 2017/625 sa s účinnosťou od 14. decembra 2019 zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (6). V nariadení (ES) č. 854/2004 sa v súčasnosti stanovujú osobitné pravidlá tákajúce sa organizácie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu s cieľom overiť súlad s požiadavkami nariadení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 1069/2009. Stanovuje sa aj možnosť udeliť určité výnimky z týchto požiadaviek.

(3)

Pravidlami stanovenými v tomto nariadení by sa malo zabezpečiť pokračovanie požiadaviek, ktoré sú v súčasnosti stanovené v nariadení (ES) č. 854/2004, s prihliadnutím na skúsenosti získané od prijatia tohto aktu, ako aj nové vedecké dôkazy a oznámené vnútroštátne pravidlá, s cieľom zabezpečiť pokračovanie v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie potravín.

(4)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje prijímanie delegovaných aktov, ktorými sa určujú kritériá a podmienky pre výnimky z určitých požiadaviek uvedeného nariadenia tak, aby sa prehliadky ante mortempost mortem mohli vykonávať na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára namiesto toho, aby ich úradný veterinárny lekár vykonával alebo na ne dohliadal. Týmito delegovanými aktmi by sa mali stanoviť aj kritériá a podmienky, na základe ktorých môže úradné kontroly vykonávať iný personál vymenovaný príslušnými orgánmi v rozrábkarniach.

(5)

Prehliadka ante mortem má pre ochranu zdravia ľudí, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat zásadný význam, a preto zostáva v zodpovednosti úradného veterinárneho lekára. Niektoré rutinné úlohy v rámci prehliadky ante mortem na bitúnkoch však môže vykonávať úradný veterinárny asistent bez toho, aby sa tým ohrozilo dosahovanie cieľov nariadenia (EÚ) 2017/625 za predpokladu, že sa dodržia určité kritériá a podmienky.

(6)

Najmä ak prehliadku ante mortem vykonal v chove pôvodu úradný veterinárny lekár, mal by sa zaujať pružnejší prístup k prehliadke ante mortem pri príchode na bitúnok a povoliť jej vykonávanie na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára. Ak sa však v chove pôvodu nevykonala žiadna prehliadka ante mortem, malo by byť delegovanie úloh povolené len vtedy, ak sú prehliadky vykonávané pod dohľadom úradného veterinárneho lekára, s výhradou určitých kritérií a podmienok v prípade druhov iných ako hydina a zajacovité.

(7)

V prípade naliehavého zabitia sa prehliadka ante mortem nemôže vykonať na bitúnku. Aby sa zabránilo zbytočnému utrpeniu zvieraťa jeho prevozom na bitúnok a obmedzili sa hospodárske straty pre prevádzkovateľov a zároveň aby sa znížil potravinový odpad, mali by sa stanoviť kritériá a podmienky, ktorými sa umožní vykonať prehliadku ante mortem mimo bitúnku v prípade naliehavého zabitia. Zvieratá, ktoré sú predmetom naliehavého zabitia, môžu byť v prípade priaznivých výsledkov prehliadky mäsa ešte stále vhodné na ľudskú spotrebu. Tieto inšpekcie by mali v prípade naliehavého zabitia mimo bitúnku poskytovať maximálne záruky, že je mäso zvierat vhodné na spotrebu.

(8)

Mohlo by byť efektívnejšie hodnotiť požiadavky týkajúce sa ľudského zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat vykonávaním prehliadok ante mortem v chove pôvodu, a nie na bitúnku. Výnimky z prehliadok ante mortem na bitúnku by sa preto mali povoliť pre všetky druhy za predpokladu splnenia určitých kritérií.

(9)

Zatiaľ čo prehliadky post mortem a audítorské činnosti sú pre ochranu ľudského zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat zásadné, a preto by za ne mal byť zodpovedný úradný veterinárny lekár, niektoré úlohy môže vykonávať úradný veterinárny asistent za predpokladu, že sú splnené dostatočné záruky pre tieto ciele a dodržané určité kritériá a podmienky. Tieto kritériá a podmienky by mali umožniť najmä pokračovanie súčasných postupov v prípade diskontinuálneho zabíjania zvierat na nízkokapacitných bitúnkoch a v nízkokapacitných prevádzkarniach na manipuláciu so zverou.

(10)

Je potrebné vymedziť určité kritériá a podmienky v prípade výnimiek zo základných požiadaviek na prehliadku ante mortempost mortem na bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou. Prahová hodnota výroby je nediskriminačné kritérium zamerané na najmenšie prevádzkarne v súlade s článkom 16 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. Keďže štruktúra týchto prevádzkarní sa v jednotlivých členských štátoch líši, táto prahová hodnota by mala byť založená na počte zvierat, ktoré boli zabité alebo s ktorými sa manipulovalo, resp. na dôkazoch o tom, že prahová hodnota predstavuje obmedzený a pevne stanovený percentuálny podiel mäsa, ktoré sa uvádza na trh. V nariadení (ES) č. 1099/2009 sú vymedzené dobytčie jednotky a na vyjadrenie počtu zvierat určitých druhov v takýchto dobytčích jednotkách sa v ňom stanovujú prepočtové koeficienty. Tieto ustanovenia by sa mali použiť na stanovenie prahových hodnôt a na harmonizáciu výnimiek z určitých požiadaviek založených na veľkosti bitúnku.

(11)

Niektoré úlohy v rozrábkarniach môže vykonávať personál vymenovaný príslušnými orgánmi bez toho, aby boli ohrozené ciele ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, ak sú dodržané určité kritériá a podmienky.

(12)

Úradné kontroly produkcie lastúrnikov sú potrebné na zabezpečenie súladu s kritériami a cieľmi stanovenými v právnych predpisoch Únie. V súlade s časťou A kapitoly II oddielu VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa živé lastúrniky majú zbierať z produkčných oblastí klasifikovaných príslušnými orgánmi, z ktorých tieto orgány zber povolili. V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že sa majú prijať delegované akty stanovujúce kritériá a podmienky určenia prípadov, pokiaľ ide o hrebeňovkovité Pectinidae, morské ulitníky a holotúrie Holothuroidea, keď produkčné oblasti a oblasti sádkovania netreba klasifikovať.

(13)

Malo by sa stanoviť aj miesto, kde sa majú vykonávať úradné kontroly produkcie týchto hrebeňovkovitých Pectinidae, morských ulitníkov a holotúrií Holothuroidea, teda živočíchov, ktoré sa neživia filtráciou vody.

(14)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa takisto stanovuje možnosť stanoviť osobitné výnimky pre úradné kontroly v súvislosti s druhmi sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus), snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus) a snehuľa horská (Lagopus mutus), aby sa umožnilo naďalej uplatňovať dlhoročné miestne tradície a zvyky.

(15)

V súlade s článkom 17 ods. 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 mali členské štáty možnosť prijať vnútroštátne opatrenia s cieľom umožniť pokračovanie v používaní tradičných metód alebo prispôsobiť sa potrebám potravinárskych podnikov s nízkou kapacitou alebo tým, ktoré sú umiestnené v regiónoch, ktoré sú vystavené osobitným geografickým prekážkam. Na tomto základe Švédsko a Fínsko oznámili Komisii a ostatným členským štátom vnútroštátne opatrenia s osobitnými výnimkami z určitých požiadaviek na úradné kontroly mäsa zo sobov a mäsa zo snehúľ. Keďže nariadenie (EÚ) 2017/625 už neumožňuje takéto prispôsobenie prostredníctvom vnútroštátnych opatrení, mali by sa v tomto nariadení stanoviť výnimky z úradných kontrol vzťahujúcich sa na soby a snehule, aby sa umožnilo naďalej uplatňovať dlhoročné miestne tradície a zvyky, ktoré nemajú vplyv na dosiahnutie cieľov nariadenia (EÚ) 2017/625.

(16)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú špecifické minimálne požiadavky na personál vymenovaný príslušnými orgánmi a na úradného veterinárneho lekára a úradného veterinárneho asistenta, ktorí sa zúčastňujú úradných kontrol a určitých iných úradných činností. Stanovujú sa v ňom aj minimálne požiadavky na odbornú prípravu personálu bitúnkov, ktorý sa zúčastňuje úradných kontrol a určitých iných kontrolných činností.

(17)

Mali by sa stanoviť špecifické minimálne požiadavky na úradných veterinárnych lekárov, úradných veterinárnych asistentov a ďalší personál vymenovaný príslušnými orgánmi s cieľom zachovať vysoko účinné a primerané vykonávanie ich úloh, čím sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. Tieto požiadavky by mali zahŕňať špecifické minimálne požiadavky na odbornú prípravu. Mala by sa zabezpečiť dostatočná pružnosť na prispôsobenie požiadavky úlohám, ktoré sa majú vykonávať, pričom by sa mali zohľadňovať pracovné skúsenosti.

(18)

S cieľom zachovať vysoko účinné a primerané vykonávanie ich úloh by sa mali stanoviť aj vhodné minimálne požiadavky na odbornú prípravu personálu bitúnkov, ktorý pomáha pri výkone úloh v súvislosti s úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami stanovenými v nariadení.

(19)

Keďže nariadením (EÚ) 2017/625 sa zrušuje nariadenie (ES) 854/2004 s účinnosťou od 14. decembra 2019, aj toto nariadenie by sa malo uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa vykonávania úradných kontrol uvedených v článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v súvislosti s produktmi živočíšneho pôvodu.

Tieto špecifické pravidlá sa vzťahujú na:

a)

kritériá a podmienky určenia,

i)

kedy možno vykonať prehliadku ante mortem v určitých bitúnkoch pod dohľadom alebo na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

ii)

kedy možno vykonať prehliadku ante mortem mimo bitúnku v prípade naliehavého zabitia;

iii)

kedy možno vykonať prehliadku ante mortem v chove pôvodu;

iv)

záruk, ktoré treba zaviesť na vykonávanie prehliadok post mortem a činností auditu na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) 2017/625;

v)

výnimiek z článku 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o klasifikáciu produkčných oblastí a oblastí sádkovania v súvislosti s hrebeňovkovitými Pectinidae, morskými ulitníkmi a holotúriami Holothuroidea;

vi)

kedy môže úradné kontroly v rozrábkarniach vykonávať personál, ktorý príslušné orgány vymenovali na tento účel a primerane vyškolili;

b)

stanovenie osobitných výnimiek v súvislosti s druhmi sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus), snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus) a snehuľa horská (Lagopus mutus), aby bolo možné pokračovať v dlhoročných miestnych tradíciách a zvykoch;

c)

stanovenie špecifických minimálnych požiadaviek vrátane požiadaviek na odbornú prípravu úradného veterinárneho lekára, veterinárneho asistenta a personál vymenovaný príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie úloh opísaných v článku 18 nariadenia (EÚ) 2017/625;

d)

stanovenie primeraných minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu personálu bitúnku, ktorý pomáha pri vykonávaní úloh opísaných v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„bitúnok“ je bitúnok v zmysle bodu 1.16 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

2.

„chov pôvodu“ je chov, v ktorom boli zvieratá naposledy chované. v prípade polozdomácnených jeleňovitých v zmysle bodu 2 písm. q) prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (7) sem patrí aj zháňanie zvierat na účely výberu jatočných zvierat;

3.

„produkčná oblasť“ je produkčná oblasť podľa vymedzenia v bode 2.5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

4.

„oblasť sádkovania“ je oblasť sádkovania podľa vymedzenia v bode 2.6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

5.

„personál vymenovaný príslušnými orgánmi“ je iná osoba ako úradný veterinárny asistent a úradný veterinárny lekár, ktorá je kvalifikovaná v súlade s týmto nariadením konať v takejto funkcii v rozrábkarniach a ktorej príslušné orgány pridelili vykonávanie konkrétnych činností;

6.

„analýza rizika“ je analýza rizika podľa vymedzenia v článku 3 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (8);

7.

„rozrábkareň“ je rozrábkareň podľa vymedzenia v bode 1.17 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

8.

„hydina“ je hydina podľa vymedzenia v bode 1.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

9.

„zajacovité“ sú zajacovité podľa vymedzenia v bode 1.4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

10.

„prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“ je prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 178/2002;

11.

„domáce kopytníky“ sú domáce kopytníky podľa vymedzenia v bode 1.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

12.

„mäso“ je mäso podľa vymedzenia v bode 1.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

13.

„zver z farmových chovov“ je zver z farmových chovov podľa vymedzenia v bode 1.6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

14.

„konečný spotrebiteľ“ je konečný spotrebiteľ podľa vymedzenia v článku 3 ods. 18 nariadenia (ES) č. 178/2002;

15.

„maloobchod“ je maloobchod podľa vymedzenia v článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002;

16.

„prevádzkareň“ je prevádzkareň podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 852/2004;

17.

„nízkokapacitný bitúnok“ je bitúnok, ktorý ako taký určili príslušné orgány na základe analýzy rizika a v ktorom sa zabíjanie nevykonáva celý pracovný deň, a ak trvá celý pracovný deň, nevykonáva sa každý pracovný deň v týždni;

18.

„nízkokapacitná prevádzkareň na manipuláciu so zverou“ je nízkokapacitná prevádzkareň na manipuláciu so zverou, ktorú ako takú určili príslušné orgány na základe analýzy rizika a v ktorej sa rozrábanie nevykonáva celý pracovný deň, a ak trvá celý pracovný deň, nevykonáva sa každý pracovný deň v týždni;

19.

„dobytčia jednotka“ je dobytčia jednotka podľa vymedzenia v článku 17 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1099/2009;

20.

„malá voľne žijúca zver“ je malá voľne žijúca zver podľa vymedzenia v bode 1.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

21.

„prevádzkareň na manipuláciu so zverou“ je prevádzkareň na manipuláciu so zverou podľa vymedzenia v bode 1.18 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

22.

„expedičné stredisko“ je expedičné stredisko podľa vymedzenia v bode 2.7 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

23.

„lastúrniky“ sú lastúrniky podľa vymedzenia v bode 2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

24.

„spracovanie“ je spracovanie podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) č. 852/2004;

25.

„vnútornosti“ sú vnútornosti podľa vymedzenia v bode 1.12 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

26.

„prvovýroba“ je prvovýroba podľa vymedzenia v článku 3 ods. 17 nariadenia (ES) č. 178/2002;

27.

„chov na produkciu mlieka“ je chov na produkciu mlieka podľa vymedzenia v bode 4.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 3

Kritériá a podmienky, ktorými sa stanovuje, kedy môže vykonať prehliadky ante mortem v niektorých bitúnkoch úradný veterinárny asistent

1.   Odchylne od článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže prehliadku ante mortem vykonávať úradný veterinárny asistent pod dohľadom úradného veterinárneho lekára na druhoch iných ako hydina a zajacovité za predpokladu, že postupy uplatňované na bitúnku spĺňajú tieto kritériá a podmienky:

a)

úlohy v rámci prehliadok ante mortem sú čisto praktickej povahy a týkajú sa len jedného alebo viacerých z týchto krokov:

i)

overenia, či prevádzkovateľ potravinárskeho podniku dodržiava požiadavky týkajúce sa informácií o potravinovom reťazci a identifikačnej kontroly zvieraťa;

ii)

predbežného výberu zvierat vykazujúcich možné abnormality, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie ľudí, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat,

b)

ak úradný veterinárny asistent vykonávajúci prehliadku spozoruje možné abnormality alebo ak má na ne podozrenie, ihneď informuje úradného veterinárneho lekára a úradný veterinárny lekár následne vykoná prehliadku ante mortem osobne a

c)

úradný veterinárny lekár pravidelne overuje, že úradný veterinárny asistent riadne vykonáva svoje úlohy.

2.   Odchylne od článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže prehliadku ante mortem vykonávať v prípade všetkých druhov úradný veterinárny asistent v bitúnkoch na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára, ak sú splnené tieto kritériá a podmienky:

a)

už bola vykonaná prehliadka ante mortem úradným veterinárnym lekárom v chove pôvodu v súlade s článkom 5;

b)

ak úradný veterinárny asistent vykonávajúci prehliadku spozoruje možné abnormality alebo ak má na ne podozrenie, ihneď informuje úradného veterinárneho lekára a úradný veterinárny lekár následne vykoná prehliadku ante mortem osobne

a

c)

úradný veterinárny lekár pravidelne overuje, že úradný veterinárny asistent riadne vykonáva svoje úlohy.

3.   Výnimky stanovené v odseku 1 a 2 sa neuplatňujú:

a)

na zvieratá, ktoré sú naliehavo zabité, ako sa uvádza v oddiele I kapitole VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

b)

na zvieratá podozrivé z choroby alebo stavu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí;

c)

na hovädzie zvieratá zo stád, ktoré neboli úradne prehlásené za stáda bez tuberkulózy alebo úradne potvrdený štatút bez výskytu choroby bol pozastavený;

d)

na hovädzie zvieratá zo stád a ovce a kozy z chovov, ktoré neboli úradne prehlásené za stáda bez brucelózy alebo úradne potvrdený štatút bez výskytu choroby bol pozastavený;

e)

v prípade výskytu ohniska chorôb zvierat u zvierat pochádzajúcich z regiónu v zmysle článku 2 smernice Rady 64/432/EHS (9), v ktorom sa uplatňujú veterinárne obmedzenia v súlade s právnymi predpismi Únie;

f)

na zvieratá, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie kontroly v dôsledku rozšírenia objavujúcich sa chorôb alebo konkrétnych chorôb zo zoznamu Svetovej organizácie pre zdravie zvierat.

Článok 4

Kritériá a podmienky, ktorými sa stanovuje, kedy možno vykonať prehliadku ante mortem mimo bitúnku v prípade naliehavého zabitia

Odchylne od článku 18 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže úradný veterinárny lekár vykonať prehliadku ante mortem mimo bitúnku v prípade naliehavého zabitia len v prípade domácich kopytníkov a na základe splnenia požiadaviek na naliehavé zabitie stanovených v oddiele I kapitoly VI bodoch 1, 2 a 6 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

V prípade zvierat vhodných na zabitie sa vydáva vzor certifikátu zdravia zvierat uvedený v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/628 (10). Certifikát zdravia zvierat musí sprevádzať zvieratá na bitúnok alebo sa v akomkoľvek formáte musí poslať vopred. Všetky poznámky relevantné pre následnú prehliadku mäsa sa zaznamenajú do certifikátu zdravia zvierat.

Článok 5

Všeobecné kritériá a podmienky, ktorými sa stanovuje, kedy možno vykonať prehliadku ante mortem v chove pôvodu

1.   Odchylne od článku 18 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže príslušný orgán povoliť vykonanie prehliadky ante mortem v prípade zvierat určených na zabitie v chove pôvodu v súlade s kritériami a podmienkami stanovenými v odseku 2 a článku 6.

2.   Na všetky druhy sa uplatňujú tieto kritériá a podmienky:

a)

vykoná sa kontrola záznamov alebo dokumentácie v chove pôvodu vrátane overenia informácií o potravinovom reťazci;

b)

ak sa to požaduje, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku sprostredkuje individuálne vyšetrenie zvierat;

c)

súčasťou prehliadky ante mortem v chove pôvodu musí byť fyzické vyšetrenie zvierat na účely určenia, či:

i)

majú chorobu alebo stav, ktorý sa môže preniesť na zvieratá alebo ľudí manipuláciou s mäsom takýchto zvierat alebo jeho konzumáciou, alebo či ich individuálne alebo kolektívne správanie naznačuje výskyt takejto choroby;

ii)

sa u nich prejavujú všeobecné poruchy správania, príznaky choroby alebo abnormality, ktoré môžu spôsobiť, že mäso takýchto zvierat je nevhodné na ľudskú spotrebu;

iii)

existuje dôkaz alebo príčina na podozrenie, že zvieratá môžu obsahovať chemické rezíduá v množstvách, ktoré prekračujú limity stanovené v právnych predpisoch Únie alebo rezíduá zakázaných látok;

iv)

sa u nich prejavujú príznaky naznačujúce problémy týkajúce sa životných podmienok zvierat vrátane nadmerného znečistenia;

v)

sú spôsobilé na prepravu.

d)

kontroly a prehliadky ante mortem v chove pôvodu uvedené v písmenách a), b) a c) vykonáva úradný veterinárny lekár;

e)

zvieratá vhodné na zabitie sa riadne identifikujú a oddelia od ostatných zvierat a posielajú sa na bitúnok priamo z chovu pôvodu;

f)

v prípade zvierat vhodných na zabitie sa vydáva certifikát zdravia zvierat v zmysle prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/628. Certifikát zdravia zvierat musí sprevádzať zvieratá na bitúnok alebo sa v akomkoľvek formáte musí poslať vopred. Všetky poznámky relevantné pre následnú prehliadku mäsa sa zaznamenajú do certifikátu zdravia zvierat.

3.   Na bitúnku sa vykonajú tieto dodatočné kontroly v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2017/625 a článkom 3 tohto nariadenia:

a)

pravidelné overovanie povinnosti prevádzkovateľov potravinárskeho podniku s cieľom zabezpečiť, že zvieratá sú riadne identifikované;

b)

pravidelné overovanie dodržiavania pravidiel dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a pri príchode na bitúnok, ako aj overovanie, či existujú príznaky akéhokoľvek zdravotného stavu, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí alebo zdravie zvierat.

4.   Ak sa zvieratá nezabijú do troch dní, alebo 28 dní v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 5, od dňa vydania certifikátu zdravia zvierat uvedeného v odseku 2 písm. f):

a)

ak zvieratá neboli odoslané z chovu pôvodu na bitúnok, vykoná sa dodatočná prehliadka ante mortem a vydá sa nový certifikát zdravia zvierat;

b)

ak sú zvieratá už na ceste na bitúnok alebo priamo na bitúnku, zabitie sa môže povoliť hneď ako sa posúdi dôvod odkladu, za predpokladu, že zvieratá sa podrobia dodatočnej prehliadke ante mortem v súlade s článkom 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/627 (11).

Článok 6

Špecifické druhové kritériá a podmienky, ktorými sa stanovuje, kedy možno vykonať prehliadku ante mortem v chove pôvodu

1.   Príslušné orgány uplatňujú špecifické kritériá a podmienky stanovené v tomto článku v príslušných prípadoch hydiny a zveri z farmových chovov.

2.   V prípade hydiny chovanej na výrobu paštéty z kačacej alebo husacej pečene („foie gras“) a odloženého pitvania hydiny zabitej v chove pôvodu musí certifikát vyplnený v súlade so vzorom certifikátu zdravia zvierat stanoveným v časti II prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/628 sprevádzať nevypitvané jatočné telá na bitúnok alebo do rozrábkarne, alebo sa musí v akomkoľvek formáte poslať vopred, namiesto certifikátu uvedeného v článku 5 bode 2 písm. f).

3.   V prípade zveri z farmových chovov zabitej v chove pôvodu v súlade s oddielom III bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 musí certifikát vyplnený v súlade so vzorom certifikátu zdravia zvierat stanoveným v časti III prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/628 sprevádzať zvieratá na bitúnok alebo sa musí v akomkoľvek formáte poslať vopred, namiesto certifikátu uvedeného v článku 5 bode 2 písm. f).

4.   V prípade zveri z farmových chovov zabitej v chove pôvodu v súlade s oddielom III bodom 3 písm. a) prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004:

a)

musí certifikát vyplnený v súlade so vzorom certifikátu zdravia zvierat stanoveným v časti IV prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/628 sprevádzať zvieratá na bitúnok alebo sa musí v akomkoľvek formáte poslať vopred, namiesto certifikátu uvedeného v článku 5 bode 2 písm. f);

b)

úradný veterinárny lekár pravidelne overuje, či osoby vykonávajúce zabíjanie a vykrvovanie riadne vykonávajú svoje úlohy.

5.   Odchylne od článku 5 ods. 4 môžu členské štáty povoliť zabitie zveri z farmových chovov do 28 dní od dátumu vydania certifikátu zdravia zvierat uvedeného v článku 5 ods. 2 písm. f), ak:

a)

len malé množstvá mäsa zo zveri z farmových chovov výrobca dodáva priamo konečnému spotrebiteľovi alebo do miestnych maloobchodných prevádzkarní, ktoré ho priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi a

b)

nezabíja sa viac ako 50 zvierat ročne na jeden chov pôvodu.

Článok 7

Kritériá a podmienky na vykonávanie prehliadok post mortem na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára uvedené v článku 18 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625

1.   Prehliadky post mortem uvedené v článku 18 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže vykonávať úradný veterinárny asistent na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára v súlade s kapitolou II prílohy II k tomuto nariadeniu, ak sú splnené tieto kritériá a podmienky:

a)

zabíjanie zveri alebo s manipuláciou s ňou a súvisiace činnosti sa vykonávajú na nízkokapacitnom bitúnku alebo v nízkokapacitnej prevádzkarni na manipuláciu so zverou, kde sa zabíja alebo sa manipuluje s:

i)

menej ako 1 000 dobytčích(-mi) jednotiek(-tkami) ročne alebo

ii)

menej ako 150 000 kusov(-mi) hydiny, zajacovitých a malej voľne žijúcej zveri ročne;

b)

príslušný orgán môže zvýšiť prahové hodnoty stanovené v bode a), ak zabezpečí, že výnimka sa uplatňuje v najmenších bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou, ktoré spĺňajú definíciu nízkokapacitného bitúnku alebo nízkokapacitnej prevádzkarne na manipuláciu so zverou, a ak celková ročná produkcia týchto prevádzkarní nepresahuje 5 % celkového množstva čerstvého mäsa vyrobeného v členskom štáte:

i)

v prípade dotknutých druhov;

ii)

všetkých kopytníkov spolu;

iii)

všetkej hydiny spolu; alebo

iv)

všetkých vtákov a zajacovitých spolu;

v takom prípade príslušné orgány oznámia túto výnimku a dôkazy na jej podporu v súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (12);

c)

dotknutá prevádzkareň má dostatočné zariadenia na skladovanie mäsa s abnormalitami oddelene od ostatného mäsa, kým úradný veterinárny lekár nebude môcť osobne vykonať prehliadku mäsa s abnormalitami;

d)

úradný veterinárny lekár je prítomný v prevádzkarni aspoň raz denne vrátane pravidelnej prítomnosti počas zabíjania a činností s ním spojených;

e)

príslušný orgán zaviedol postup pravidelného hodnotenia výkonu úradných veterinárnych asistentov v týchto prevádzkarniach, ktorý zahŕňa:

i)

monitorovanie individuálneho výkonu;

ii)

overovanie dokumentácie týkajúcej sa zistení kontrol a ich porovnanie s príslušnými jatočnými telami;

iii)

kontroly jatočných tiel v sklade;

f)

príslušný orgán vykonal analýzu rizika, pričom zohľadnil aspoň tieto prvky:

i)

počet zvierat zabitých alebo s ktorými sa manipuluje za hodinu alebo za deň;

ii)

druh a triedu zabitých zvierat alebo zvierat, s ktorými sa manipuluje;

iii)

kapacitu prevádzkarne;

iv)

výkon zabíjania zvierat alebo manipulácie s nimi a súvisiacich činností v minulosti;

v)

účinnosť akýchkoľvek ďalších opatrení v potravinovom reťazci prijatých na zaručenie bezpečnosti potravín získaných zo zvierat určených na zabitie;

vi)

účinnosť postupov založených na analýze nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch (HACCP);

vii)

záznamy z auditu;

viii)

minulé záznamy príslušného orgánu o prehliadkach ante mortempost mortem.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) bodu i) sa použijú prepočtové koeficienty stanovené v článku 17 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1099/2009. V prípade oviec a kôz a v prípade malých zvierat (< 100 kg živej hmotnosti) čeľade Cervidae sa použije prepočtový koeficient 0,05 dobytčej jednotky a v prípade inej veľkej zveri 0,2 dobytčej jednotky.

Článok 8

Vykonávanie prehliadok post mortem úradným veterinárnym lekárom

Prehliadku post mortem vykonáva úradný veterinárny lekár v týchto prípadoch:

a)

zvieratá, ktoré sú naliehavo zabité, ako sa uvádza v oddiele I kapitole VI prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

b)

zvieratá podozrivé z choroby alebo stavu, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí;

c)

hovädzí dobytok zo stád, ktoré neboli vyhlásené za stáda úradne bez výskytu tuberkulózy;

d)

hovädzí dobytok, ovce a kozy zo stád, ktoré neboli úradne vyhlásené za stáda bez výskytu brucelózy;

e)

výskyt ohniska chorôb zvierat, pre ktoré sú stanovené pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat v právnych predpisoch Únie. Toto sa týka zvierat vnímavých na príslušnú konkrétnu chorobu, ktoré pochádzajú z konkrétneho regiónu v zmysle článku 2 ods. 2 písm. p) smernice Rady 64/432/EHS;

f)

ak sú potrebné prísnejšie kontroly, aby sa zohľadnili objavujúce sa choroby alebo konkrétne choroby zo zoznamu Svetovej organizácie pre zdravie zvierat;

g)

v prípade výnimky z načasovania prehliadky post mortem v súlade s článkom 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/627.

Článok 9

Kritériá a podmienky vykonávania audítorských činností na bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou

Audítorské činnosti uvedené v článku 18 ods. 2 písm. d) bod iii) nariadenia (EÚ) 2017/625 môže na bitúnkoch a v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou vykonávať úradný veterinárny asistent na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára, len pokiaľ ide o zber informácií o správnej hygienickej praxi a postupoch založených na HACCP a ak sú v súlade s kapitolou II prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Kritériá a podmienky na vykonávanie úradných kontrol vrátane audítorských činností v rozrábkarniach

Úradné kontroly uvedené v článku 18 ods. 2 písm. d) vrátane audítorských činností v rozrábkarniach môže odchylne od požiadaviek stanovených v článku 18 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625 vykonávať aj iný personál určený príslušnými orgánmi pod podmienkou, že príslušné orgány pravidelne kontrolujú prácu tohto personálu. Vykonávanie týchto činností je podmienené dodržiavaním kapitoly III prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Úradné kontroly hrebeňovkovitých (Pectinidae) a morských ulitníkov a holotúrií (Holothuroidea), teda živočíchov, ktoré sa neživia filtráciou vody a ktorých zber sa uskutočnil v produkčných oblastiach, ktoré nie sú klasifikované v súlade s článkom 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625

Odchylne od článku 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa nevyžaduje klasifikácia produkčných oblastí a oblastí sádkovania v súvislosti so zberom hrebeňovkovitých (Pectinidae), morských ulitníkov a holotúrií (Holothuroidea), ktoré sa neživia filtráciou vody, ak príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly takýchto zvierat na aukčných trhoch rýb, v expedičných strediskách a spracovateľských zariadeniach.

Takýmito úradnými kontrolami sa overuje dodržiavanie:

a)

zdravotných noriem pre živé lastúrniky stanovených v oddiele VII kapitole V prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

b)

špecifických požiadaviek na hrebenatky (Pectinidae) a morské ulitníky a holotúrie (Holothuroidea), teda na živočíchy, ktoré nezískavajú potravu filtráciou vody a ktorých zber sa uskutočnil mimo klasifikovaných produkčných oblastí v zmysle kapitoly IX uvedeného oddielu.

Článok 12

Osobitné výnimky v súvislosti s druhmi sob polárny európsky(Rangifer tarandus tarandus), snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus) a snehuľa horská (Lagopus mutus) v zmysle článku 18 ods. 7 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625

1.   V súlade s článkom 18 ods. 7 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 môžu Švédsko a Fínsko udeliť tieto osobitné výnimky z požiadaviek na úradné kontroly v súvislosti s druhom sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus), ktoré sú stanovené v článku 18 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o oblasti uvedených členských štátov vymenované v prílohe I k tomuto nariadeniu bez toho, aby to malo vplyv na dosiahnutie cieľov daného nariadenia:

a)

odchylne od článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa úradné kontroly nevyžadujú na mäso z druhu sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus), ak ho výrobca priamo dodáva v malých množstvách konečnému spotrebiteľovi alebo do miestnych maloobchodných prevádzkarní, ktoré ho priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi;

b)

odchylne od článku 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 nie je prehliadka ante mortem povinná v prípade túlavých sobov zabitých v jednotlivých prípadoch medzi 1. májom a 30. septembrom;

c)

odchylne od článku 18 ods. 2 písm. c) a ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 môže personál bitúnku, ktorý absolvoval odbornú prípravu primeranú tejto úlohe v súlade s článkom 14, vykonať prehliadku:

i)

brušnej dutiny okrem pečene a obličiek;

ii)

pohlavných orgánov;

iii)

vemena.

2.   Odchylne od článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa úradné kontroly nevyžadujú na mäso z druhov sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus) a snehuľa horská (Lagopus mutus), ak sú zabité slučkovou pascou vo švédskych krajoch Norrbotten, Västerbotten a Jämtland a vo švédskej obci Älvdalen v kraji Dalarna počas zimného obdobia poľovania.

Článok 13

Špecifické požiadavky na úradného veterinárneho lekára, úradného asistenta a personál vymenovaný príslušnými orgánmi

1.   Úradní veterinárni lekári vykonávajúci úlohy stanovené v článku 18 nariadenia (EÚ) 2017/625 musia spĺňať minimálne špecifické požiadavky stanovené v kapitole I prílohy II k tomuto nariadeniu.

Odchylne od pravidiel stanovených v kapitole I v bodoch 1 až 6 prílohy II môžu členské štáty stanoviť špecifické pravidlá pre:

a)

úradných veterinárnych lekárov pracujúcich na čiastočný úväzok, ktorí sú zodpovední za kontrolu malých podnikov alebo len za vykonávanie úradných kontrol v prvovýrobe, najmä kontrol v chovoch výroby mlieka a prehliadok ante mortem mimo bitúnkov a

b)

študentov veterinárstva, ktorí úspešne absolvovali skúšku v predmetoch uvedených v kapitole I bode 3 prílohy II a dočasne pracujú na bitúnku za prítomnosti úradného veterinárneho lekára.

2.   Veterinárni lekári, ktorí už boli vymenovaní za úradných veterinárnych lekárov pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia, musia mať primeranú znalosť predmetov uvedených v kapitole I bode 3 prílohy II k tomuto nariadeniu. Príslušný orgán podľa potreby zabezpečí, aby sa takéto znalosti získali prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.

3.   Úradní veterinárni asistenti vykonávajúci úlohy stanovené v článku 18 nariadenia (EÚ) 2017/625 musia spĺňať minimálne špecifické požiadavky stanovené v kapitole II prílohy II k tomuto nariadeniu.

4.   Personál vymenovaný príslušnými orgánmi, ktorý vykonáva úlohy stanovené v článku 18 nariadenia (EÚ) 2017/625 musí spĺňať minimálne špecifické požiadavky stanovené v kapitole III prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Minimálne požiadavky na odbornú prípravu personálu bitúnku

Personál bitúnku, ktorý pomáha pri výkone úloh súvisiacich s úradnými kontrolami a ďalšími kontrolnými činnosťami v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625, absolvuje odbornú prípravu k spokojnosti príslušných orgánov. Musia spĺňať aj minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v kapitole II prílohy II k tomuto nariadeniu v rozsahu relevantnom pre ich asistenčné úlohy.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303 z 18. 11. 2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(9)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o vzory certifikátov (pozri stranu 101 tohto úradného vestníka).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia pre vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly (pozri stranu 51 tohto úradného vestníka).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

OSOBITNÉ VÝNIMKY NA PREHLIADKU MÄSA ZÍSKANÉHO ZO SOBA (RANGIFER TARANDUS TARANDUS)

Osobitné výnimky uvedené v článku 12 ods. 1 sa uplatňujú len v týchto oblastiach:

a)

Vo Švédsku:

i)

kraj Norrbotten;

ii)

kraj Västerbotten;

iii)

kraj Jämtland;

iv)

kraj Västernorrland;

v)

obec Älvdalen v kraji Dalarna;

vi)

obce Nordanstig, Hudiksvall a Söderhamn v kraji Gävleborg.

b)

Vo Fínsku, v súlade s povolením z 31. decembra 2014:

i)

kraj Laponsko okrem obcí Kemi, Keminmaa a Tornio;

ii)

kraje Severná Ostrobotnia a Kainuu:

obce Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Suomussalmi a Hyrynsalmi,

v obci Oulu: oblasť bývalej obce Yli-Ii a oblasť severne od rieky Kiiminkijoki v bývalej obci Ylikiiminki,

v obci Ii: oblasť bývalej obce Kuivaniemi,

obce Puolanka a Utajärvi: oblasti severne od rieky Kiminkijoki a regionálnej cesty 891 (Hyrynsalmi-Puolanka).


PRÍLOHA II

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA ÚRADNÉHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA, ÚRADNÉHO ASISTENTA A PERSONÁL VYMENOVANÝ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

KAPITOLA I

ÚRADNÝ VETERINÁRNY LEKÁR

1.

Príslušné orgány môžu za úradného veterinárneho lekára vymenovať len tých veterinárnych lekárov, ktorí zložili skúšku, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v bode 3.

2.

Príslušné orgány musia pripraviť skúšku pre kandidátov, ktorí sa uchádzajú o miesto úradného veterinárneho lekára.

3.

Skúškou sa musí preukázať znalosť týchto tém, osobitne zameraných na úlohy úradného veterinárneho lekára, pričom jej rozsah musí byť primeraný východiskovým znalostiam a kvalifikácii veterinárneho lekára, a zároveň sa musí zabrániť akejkoľvek duplicite skúšok vedomostí a zručností požadovaných pre veterinárnych lekárov v súlade s článkom 38 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (1):

a)

vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Únie týkajúce sa ľudského zdravia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a farmaceutických látok;

b)

zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov vrátane globálnych súvislostí: Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, Codex Alimentarius, Svetová organizácia pre zdravie zvierat;

c)

základy spracovania potravín a potravinárskej technológie;

d)

zásady, koncepcie a metódy správnej výrobnej praxe a riadenia kvality;

e)

manažment kvality pred zberom (správna poľnohospodárska prax);

f)

podpora a uplatňovanie zásad hygieny potravín, bezpečnosti súvisiacej s potravinami (správna hygienická prax);

g)

zásady, koncepcie a metódy analýzy rizika;

h)

zásady, koncepcia a metódy HACCP, použitie HACCP v celom potravinovom produkčnom reťazci;

i)

vykonávanie auditov a overovanie dodržiavania požiadaviek uvedených v bodoch a) až h);

j)

prevencia a kontrola nebezpečenstiev pre ľudské zdravie pochádzajúcich z potravinového reťazca;

k)

populačná dynamika infekcií a intoxikácií;

l)

diagnostika v epidemiológii;

m)

systémy monitorovania a dozoru;

n)

princípy a diagnostické využívanie moderných testovacích metód;

o)

informačné a komunikačné technológie, ak sú relevantné ako pracovný nástroj;

p)

spracovanie údajov a uplatňovanie bioštatistiky;

q)

vyšetrovanie ohnísk chorôb prenášaných potravinovým reťazcom u ľudí;

r)

relevantné aspekty týkajúce sa transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE);

s)

dobré životné podmienky zvierat na úrovni výroby, prepravy a zabíjania;

t)

otázky životného prostredia vo vzťahu k potravinárskej výrobe (vrátane nakladania s odpadom);

u)

zásada predbežnej opatrnosti a obavy spotrebiteľov;

v)

zásady odbornej prípravy zamestnancov pracujúcich vo výrobnom reťazci;

w)

zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

x)

aspekty podvodného konania.

Kandidáti môžu získať požadované znalosti základnou odbornou prípravou počas svojho štúdia veterinárnej medicíny alebo absolvovaním odbornej prípravy či praxe po získaní titulu veterinárneho lekára.

Ak príslušné orgány dospejú k uspokojivému záveru, že kandidát získal všetky požadované znalosti počas ukončeného vysokoškolského štúdia alebo prostredníctvom ďalšieho vzdelávania vedúceho k získaniu postgraduálnej kvalifikácie, resp. prostredníctvom praxe či získaním iných kvalifikácií, upustia od požiadavky absolvovať skúšku. Pokiaľ kandidát čiastočne získal požadované vedomosti, príslušné orgány pripravia skúšky odlišné od tých, ktoré sú uvedené v bode 2, s cieľom zohľadniť rôzne profily vzdelania kandidátov.

4.

Úradný veterinárny lekár musí byť schopný multidisciplinárnej spolupráce.

5.

Každý úradný veterinárny lekár musí pred tým, ako začne pracovať samostatne, absolvovať praktickú prípravu počas skúšobnej lehoty v trvaní aspoň 200 hodín. Príslušná odborná príprava počas štúdia veterinárstva sa môže započítať do skúšobnej lehoty. Počas tejto skúšobnej lehoty kandidát pracuje pod dohľadom už vymenovaných úradných veterinárnych lekárov na bitúnkoch, v rozrábkarniach a v chovoch. Odborná príprava sa musí týkať auditu osvedčených hygienických postupov a praktík založených najmä na zásadách HACCP.

6.

Úradný veterinárny lekár musí prostredníctvom pravidelných školení a štúdia odbornej literatúry v oblastiach uvedených v bode 3 sledovať nový vývoj a držať s ním krok. Úradný veterinárny lekár sa musí podľa možnosti každý rok ďalej vzdelávať.

7.

Musí sa uplatňovať vzájomné uznávanie skúšok úradných veterinárnych lekárov medzi členskými štátmi, ak sa odborníci presťahujú do zahraničia alebo sa chcú usadiť v inom členskom štáte. V takom prípade sa skúšky musia obmedziť na témy, ktoré sú zásadné pre ochranu zdravia ľudí a zdravia zvierat v členských štátoch zamestnania, ale neboli zahrnuté do skúšok v členskom štáte pôvodu.

KAPITOLA II

ÚRADNÝ VETERINÁRNY ASISTENT

1.

Úlohy úradného veterinárneho asistenta môžu vykonávať iba osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu a zložili skúšku v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 5.

2.

Príslušné orgány pripravia skúšky uvedené v bode 1. Kandidáti sú oprávnení absolvovať tieto skúšky len vtedy, ak preukážu, že absolvovali:

a)

aspoň 500 hodín odbornej prípravy vrátane minimálne 400 hodín praktickej prípravy, ktoré sa vzťahovali na oblasti uvedené v bode 5 a

b)

akúkoľvek ďalšiu odbornú prípravu, ktorá sa požaduje na to, aby boli úradní veterinárni asistenti schopní vykonávať svoje povinnosti kompetentne.

3.

Praktická odborná príprava uvedená v bode 2 písm. a) sa musí uskutočniť na bitúnkoch, prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a/alebo v rozrábkarniach pod dohľadom úradného veterinárneho lekára.

4.

Odborná príprava a skúšky musia byť zamerané hlavne na červené alebo hydinové mäso. Od osôb, ktoré absolvujú odbornú prípravu pre jednu z týchto dvoch kategórií a uspejú v skúške, sa musí vyžadovať absolvovanie už len skrátenej odbornej prípravy, aby uspeli v skúške z druhej kategórie. Odborná príprava a skúšky sa musia týkať, pokiaľ je to vhodné, voľne žijúcej zveri, zveri z farmových chovov a zajacovitých.

5.

Odborná príprava úradných veterinárnych asistentov a skúšky musia potvrdiť znalosti z týchto oblastí:

a)

vo vzťahu k chovom:

i)

teoretická časť:

profil súvisiaci s organizáciou poľnohospodárstva, výrobných metód, medzinárodnými obchodnými normami pre zvieratá,

správna chovateľská prax,

základná znalosť chorôb, najmä zoonóz spôsobených vírusmi, baktériami a parazitmi,

monitorovanie chorôb, používanie liekov a vakcín, testovanie na rezíduá,

kontroly hygieny a zdravotné prehliadky,

dobré životné podmienky zvierat na farme a počas prepravy,

environmentálne požiadavky – v budovách, na farmách a všeobecne,

príslušné zákony, právne predpisy a správne opatrenia,

obavy spotrebiteľov a kontrola kvality;

ii)

praktická časť:

návštevy rôznych druhov chovov uplatňujúcich rôzne chovné metódy,

návštevy výrobných prevádzkarní,

sledovanie nakladania a vykladania zvierat,

ukážky v laboratóriu,

veterinárne kontroly,

dokumentácia;

b)

vo vzťahu k bitúnkom, prevádzkarniam na manipuláciu so zverou a rozrábkarniam;

i)

teoretická časť:

profil súvisiaci s organizáciou mäsového priemyslu, výrobnými metódami, medzinárodnými obchodnými normami pre potraviny a technológie zabíjania a rozrábania,

základné poznatky o hygiene a správnej hygienickej praxi, a najmä priemyselnej hygiene, hygiene zabíjania, rozrábania a skladovania, hygiene pri práci,

základné znalosti o HACCP a audite postupov založených na HACCP,

dobré životné podmienky zvierat pri ich vykladaní po preprave a na bitúnku,

základné znalosti z anatómie a fyziológie zabitých zvierat,

základné znalosti z patológie zabitých zvierat,

základné znalosti z patologickej anatómie zabitých zvierat,

príslušné znalosti týkajúce sa transmisívnych spongiformných encefalopatií a ďalších dôležitých zoonóz a pôvodcov zoonóz, ako aj dôležitých chorôb zvierat,

znalosť metód a postupov zabíjania, prehliadky, prípravy, balenia do priameho obalu, balenia do druhého obalu a prepravy čerstvého mäsa,

základné znalosti z mikrobiológie,

prehliadka ante mortem,

odber vzoriek a analýza na prítomnosť parazitov rodu Trichinella,

prehliadka post mortem,

administratívne úlohy,

znalosť príslušných zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení,

postup odberu vzoriek,

aspekty podvodného konania;

ii)

praktická časť:

identifikácia zvierat,

kontroly veku,

prehliadka a posúdenie zabíjaných zvierat,

prehliadka ante mortem v bitúnku,

prehliadka post mortem v bitúnku alebo v prevádzkarni na manipuláciu so zverou,

odber vzoriek a analýza na prítomnosť parazitov rodu Trichinella,

určenie živočíšnych druhov zvierat vyšetrením typických častí zvieraťa,

identifikovanie a opis častí zabíjaných zvierat, u ktorých sa vyskytli zmeny,

kontrola hygieny vrátane auditu osvedčených hygienických postupov a postupov založených na HACCP,

zaznamenávanie výsledkov z prehliadky ante mortem,

odber vzoriek,

vysledovateľnosť mäsa,

dokumentácia ako je hodnotenie informácií o potravinovom reťazci a čítanie záznamov.

6.

Príslušné orgány môžu rozhodnúť o znížení nárokov na odbornú prípravu a skúšky, pokiaľ ide o:

a)

teoretickú časť, ak úradný veterinárny asistent preukáže dostatočné vzdelanie, pokiaľ ide o konkrétne zarážky uvedené v bode 5 písm. a) bode i) alebo písm. b) bode i) tejto kapitoly;

b)

praktickú časť, ak úradný veterinárny asistent preukáže dostatočné pracovné skúsenosti, pokiaľ ide o konkrétne zarážky uvedené v bode 5 písm. a) bode ii) alebo písm. b) bode ii) tejto kapitoly;

7.

Úradný veterinárny asistent musí byť schopný multidisciplinárnej spolupráce.

8.

Úradný veterinárny asistent musí prostredníctvom pravidelných školení a štúdia odbornej literatúry sledovať nový vývoj a držať s ním krok. Úradný veterinárny asistent sa musí podľa možnosti každý rok ďalej vzdelávať.

9.

Ak však úradní veterinárni asistenti vykonávajú iba odber vzoriek a skúšanie v súvislosti s vyšetreniami na prítomnosť parazitov rodu Trichinella a mikrobiologickými kritériami, od príslušných orgánov sa vyžaduje, aby im zabezpečili zodpovedajúcu odbornú prípravu na vykonávanie týchto úloh.

10.

Musí sa uplatňovať vzájomné uznávanie skúšok úradných veterinárnych asistentov medzi členskými štátmi, ak sa odborníci presťahujú do zahraničia alebo sa chcú usadiť v inom členskom štáte. V takom prípade sa skúšky musia obmedziť na témy, ktoré sú zásadné pre ochranu zdravia ľudí a zdravia zvierat v členských štátoch zamestnania, ale neboli zahrnuté do skúšok v členskom štáte pôvodu.

KAPITOLA III

PERSONÁL VYMENOVANÝ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

1.

Príslušné orgány môžu vymenovať iba personál, ktorý absolvoval odbornú prípravu a zložil skúšku v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 5 tejto kapitoly.

2.

Príslušné orgány musia pripraviť skúšku uvedenú v bode 1. Kandidáti sú oprávnení absolvovať tieto skúšky len vtedy, ak preukážu, že absolvovali:

a)

aspoň 500 hodín odbornej prípravy vrátane minimálne 400 hodín praktickej prípravy, ktoré sa vzťahovali na oblasti uvedené v bode 5 a

b)

ďalšiu odbornú prípravu, ktorá sa požaduje od personálu vymenovaného príslušnými orgánmi, aby bol schopný vykonávať svoje povinnosti kompetentne.

3.

Praktická odborná príprava uvedená v bode 2 písm. a) sa musí uskutočniť v rozrábkarniach pod dohľadom úradného veterinárneho lekára.

4.

Odborná príprava a skúšky musia byť zamerané hlavne na červené alebo hydinové mäso. Od osôb, ktoré absolvujú odbornú prípravu pre jednu z týchto dvoch kategórií a uspejú v skúške, sa musí vyžadovať absolvovanie už len skrátenej odbornej prípravy, aby uspeli v skúške z druhej kategórie. Odborná príprava a skúšky sa musia týkať, pokiaľ je to vhodné, voľne žijúcej zveri, zveri z farmových chovov a zajacovitých.

5.

Odborná príprava personálu vymenovaného príslušnými orgánmi musí zahŕňať vedomosti o rozrábkarniach potvrdené skúškami v týchto oblastiach:

i)

teoretická časť:

profil súvisiaci s organizáciou mäsového priemyslu, výrobnými metódami, medzinárodnými obchodnými normami pre potraviny a technológiami rozrábania,

podrobné poznatky o hygiene a správnej hygienickej praxi, a najmä o priemyselnej hygiene, hygiene rozrábania a skladovania, hygiene pri práci,

podrobné znalosti o HACCP a audite postupov založených na HACCP,

príslušné znalosti o TSE a iných dôležitých zoonózach a pôvodcoch zoonóz,

znalosť metód a postupov prípravy, balenia do priameho obalu, balenia do druhého obalu a prepravy čerstvého mäsa,

základné znalosti z mikrobiológie,

administratívne úlohy,

znalosť príslušných zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení,

postup odberu vzoriek,

aspekty podvodného konania;

ii)

praktická časť:

prehliadka a posúdenie zabíjaných zvierat,

kontrola hygieny vrátane auditu osvedčených hygienických postupov a postupov založených na HACCP,

odber vzoriek,

vysledovateľnosť mäsa,

dokumentácia.

6.

Príslušné orgány môžu rozhodnúť o znížení nárokov na odbornú prípravu a skúšky, pokiaľ ide o:

a)

teoretickú časť, ak personál vymenovaný príslušnými orgánmi preukáže dostatočné vzdelanie, pokiaľ ide o konkrétne zarážky uvedené v bode 5 písm. i) tejto kapitoly;

b)

praktickú časť, ak personál vymenovaný príslušnými orgánmi preukáže dostatočné pracovné skúsenosti, pokiaľ ide o konkrétne zarážky uvedené v bode 5 písm. ii) tejto kapitoly.

7.

Personál vymenovaný príslušnými orgánmi musí byť schopný multidisciplinárnej spolupráce.

8.

Personál vymenovaný príslušnými orgánmi musí prostredníctvom pravidelných školení a štúdia odbornej literatúry sledovať nový vývoj a držať s ním krok. Personál vymenovaný príslušnými orgánmi sa musí, pokiaľ je to možné, každý rok ďalej vzdelávať.

9.

Musí sa uplatňovať vzájomné uznávanie skúšok ďalšieho personálu vymenovaného príslušnými orgánmi medzi členskými štátmi, ak sa odborníci presťahujú do zahraničia alebo sa chcú usadiť v inom členskom štáte. V takom prípade sa skúšky musia obmedziť na témy, ktoré sú zásadné pre ochranu zdravia ľudí a zdravia zvierat v členských štátoch zamestnania, ale neboli zahrnuté do skúšok v členskom štáte pôvodu.

(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).


Top