EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0071

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/71 z 9. novembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

C/2018/7361

OJ L 16, 18.1.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/71/oj

18.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/71

z 9. novembra 2018,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty znížia výšku priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárovi poskytnúť podľa hlavy III kapitoly 1 uvedeného nariadenia, najmenej o 5 % tej časti sumy, ktorá prekračuje 150 000 EUR. Podľa článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia sa odhadovaný produkt zníženia platieb sprístupní ako dodatočná podpora na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.

(2)

Litva do 1. augusta 2018 Komisii oznámila rozhodnutie o znížení sumy priamych platieb, ako aj odhadovaný produkt zníženia na kalendárny rok 2019.

(3)

Preto je potrebné prispôsobiť prílohu III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a prílohu I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, aby sa v ročných čistých stropoch priamych platieb odrazilo rozhodnutie Litvy. Takisto je potrebné prispôsobiť prílohu I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, aby sa dané rozhodnutie premietlo aj do ročného rozčlenenia podpory Únie na rozvoj vidieka podľa členských štátov.

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:

1.

Položka týkajúca sa Litvy sa nahrádza takto:

Litva

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

247 213 599

264 151 386

1 663 526 240 “

2.

Položka Spolu EÚ-28 sa nahrádza takto:

Spolu EÚ28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 649 599 495

14 337 026 697

14 346 899 509

14 656 460 137

14 675 251 797

100 079 497 365 “

3.

Položka Spolu sa nahrádza takto:

Spolu

5 298 853 700

18 183 668 706

18 683 732 774

14 371 161 305

14 381 035 473

14 690 597 483

14 709 390 553

100 318 439 994 “


PRÍLOHA II

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1307/2013 sa zápis týkajúci sa Litvy nahrádza takto:

„Litva

417,9

442,5

467,1

475,3

483,3

517,0“


Top