EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1995

Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru

ST/8010/2019/INIT

OJ L 310, 2.12.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/oj

2.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 310/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2019/1995

z 21. novembra 2019,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES (3) zmenenej smernicou Rady (EÚ) 2017/2455 (4) sa stanovuje, že ak zdaniteľná osoba uľahčuje prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako sú trhoviská, platformy, portály alebo iné podobné prostriedky, predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín v zásielkach s vlastnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR alebo dodanie tovaru v rámci Spoločenstva zdaniteľnou osobou neusadenou v rámci Spoločenstva nezdaniteľnej osobe, predpokladá sa, že tento tovar prijala a dodala samotná zdaniteľná osoba, ktorá dodanie uľahčuje. Keďže uvedenou smernicou sa jediné dodanie rozdeľuje na dve dodania, treba určiť, ktorému z týchto dodaní by sa malo pripísať odoslanie alebo preprava tovaru na účely riadneho určenia miesta ich dodania. Takisto je potrebné zabezpečiť, aby zdaniteľná udalosť týchto dvoch dodaní nastala v rovnakom čase.

(2)

Keďže zdaniteľná osoba, ktorá prostredníctvom použitia elektronického rozhrania uľahčuje dodanie tovaru určené nezdaniteľnej osobe v Spoločenstve, môže v súlade s platnými pravidlami odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH) zaplatenú dodávateľom, ktorí nie sú usadení v Spoločenstve, existuje riziko, že títo dodávatelia daňovým orgánom nezaplatia DPH. S cieľom vyhnúť sa tomuto riziku by dodania od dodávateľa predávajúceho tovar prostredníctvom použitia elektronického rozhrania mali byť oslobodené od DPH, pričom by dodávateľ mal mať právo na odpočet DPH na vstupe, ktorú zaplatil v súvislosti s nákupom alebo dovozom dodaného tovaru. Na tento účel by dodávateľ mal byť vždy registrovaný v členskom štáte, v ktorom tento tovar nadobudol alebo do ktorého tento tovar doviezol.

(3)

Okrem toho dodávatelia, ktorí nie sú usadení v Spoločenstve a ktorí na predaj tovaru používajú elektronické rozhranie, by mohli skladovať zásoby vo viacerých členských štátoch a okrem predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva by mohli dodávať tovar z týchto zásob nadobúdateľom v tom istom členskom štáte. V súčasnosti sa na takéto dodania nevzťahuje osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci Spoločenstva, ale neusadené v členskom štáte spotreby. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie by tieto zdaniteľné osoby, ktoré uľahčujú dodanie tovaru nezdaniteľným osobám v rámci Spoločenstva prostredníctvom použitia elektronického rozhrania a o ktorých sa predpokladá, že tovar prijali a dodali ony samotné, mali mať tiež možnosť využiť túto osobitnú úpravu na priznanie a platbu DPH za uvedené domáce dodania.

(4)

V záujme zabezpečenia súladu medzi podmienkami platby DPH a dovozného cla pri dovoze tovaru by sa v prípade, že sa používajú osobitné ustanovenia na priznanie a platbu DPH pri dovoze, mala lehota na platbu DPH pri dovoze zosúladiť s lehotou stanovenou v súvislosti s clom v článku 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (5).

(5)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (6) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(6)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

V oddiele 2 kapitoly 1 hlavy V sa dopĺňa tento článok:

Článok 36b

Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a, odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa pripíše dodaniu uskutočnenému uvedenou zdaniteľnou osobou.“

2.

Článok 66a sa nahrádza takto:

Článok 66a

Odchylne od článkov 63, 64 a 65 zdaniteľná udalosť dodania tovaru zdaniteľnou osobou, u ktorej sa predpokladá, že tovar prijala a dodala v súlade s článkom 14a, a dodania tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe nastanú a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď sa platba prijala.“

3.

Vkladá sa tento článok:

Článok 136a

Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a ods. 2, členské štáty oslobodia od dane dodanie tohto tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe.“

4.

V článku 169 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

transakcie, ktoré sú oslobodené od dane v súlade s článkami 136a, 138, 142 alebo 144, článkami 146 až 149, článkami 151, 152, 153 alebo 156, článkom 157 ods. 1 písm. b), článkami 158 až 161 alebo článkom 164,“

5.

V článku 204 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty však nesmú uplatniť možnosť uvedenú v druhom pododseku na zdaniteľnú osobu v zmysle článku 358a bodu 1, ktorá si zvolila osobitnú úpravu pre služby poskytované zdaniteľnými osobami neusadenými v rámci Spoločenstva.“

6.

V článku 272 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zdaniteľné osoby, ktoré neuskutočňujú žiadnu z transakcií uvedených v článkoch 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141,“

7.

Nadpis kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:

„Osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám alebo uskutočňujú predaj tovaru na diaľku alebo určité domáce dodania tovaru“

8.

Názov oddielu 3 kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:

„Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, pre dodania tovaru v rámci členského štátu uskutočnené elektronickými rozhraniami uľahčujúcimi tieto dodania a pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci Spoločenstva, ale neusadené v členskom štáte spotreby“

9.

Článok 369a sa nahrádza takto:

Článok 369a

Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby“ je zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v Spoločenstve, ale nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň na území členského štátu spotreby;

2.

„členský štát identifikácie“ je členský štát, na ktorého území má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, ak nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, je ním členský štát, v ktorom má zriadenú stálu prevádzkareň.

Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ale má tam viac než jednu stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň a v ktorom táto zdaniteľná osoba uvedie, že bude využívať túto osobitnú úpravu. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky.

Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ani tam nemá stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom odoslanie alebo preprava tovaru začína. Ak existuje viac členských štátov, v ktorých odoslanie alebo preprava tovaru začína, zdaniteľná osoba uvedie, ktorý z týchto členských štátov je členským štátom identifikácie. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky;

3.

„členský štát spotreby“ je:

a)

v prípade poskytovania služieb členský štát, v ktorom sa poskytovanie služieb považuje za uskutočnené v súlade s hlavou V kapitolou 3;

b)

v prípade predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva členský štát, v ktorom sa končí odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi;

c)

v prípade dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou uľahčujúcou tieto dodania v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava dodaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, tento členský štát.“

10.

Článok 369b sa nahrádza takto:

Článok 369b

Členské štáty povolia využívať túto osobitnú úpravu týmto zdaniteľným osobám:

a)

zdaniteľnej osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;

b)

zdaniteľnej osobe uľahčujúcej dodania tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, akodoslanie alebo preprava dodávaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;

c)

zdaniteľnej osobe neusadenej v členskom štáte spotreby, ktorá poskytuje služby nezdaniteľnej osobe.

Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetky tieto tovary dodávané, resp. služby poskytované v Spoločenstve dotknutou zdaniteľnou osobou.“

11.

V článku 369e sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ak mu táto osoba oznámi, že už ďalej neuskutočňuje dodania tovaru a neposkytuje služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava;“

12.

Článok 369f sa nahrádza takto:

Článok 369f

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či uskutočnila dodania tovaru a poskytnutia služieb, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava. Daňové priznanie k DPH sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.“

13.

V článku 369g sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.   Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 369d a za každý členský štát spotreby, v ktorom je DPH splatná, celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, uskutočnenými počas zdaňovacieho obdobia:

a)

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;

b)

dodanie tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;

c)

poskytovanie služieb.

Daňové priznanie k DPH musí takisto obsahovať zmeny týkajúce sa predchádzajúcich zdaňovacích období, ako sa stanovuje v odseku 4 tohto článku.

2.   Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, než je členský štát identifikácie, daňové priznanie k DPH musí obsahovať aj celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, za každý členský štát, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje:

a)

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva iný než uskutočnený zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2;

b)

predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a dodanie tovaru v rámci Spoločenstva, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, uskutočnené zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2.

V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene a) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje.

V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene b) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje, ak je k dispozícii.

Daňové priznanie k DPH obsahuje informácie uvedené v tomto odseku rozčlenené podľa členských štátov spotreby.

3.   Ak má zdaniteľná osoba dodávajúca služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, jednu alebo viac stálych prevádzkarní, ktoré sú v inom členskom štáte, ako je členský štát identifikácie, z ktorých poskytuje služby, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza aj celková hodnota bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celková suma zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celková suma splatnej DPH takýchto dodaní za každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým identifikačným číslom danej prevádzkarne, pričom uvedené údaje sa rozčlenia podľa jednotlivých členských štátov spotreby.“

14.

V článku 369zb sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty vyžadujú, aby DPH podľa odseku 1 bola splatná mesačne v lehote na zaplatenie uplatňovanej pre platbu dovozného cla.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. novembra 2019

Za Radu

Predsedníčka

H. KOSONEN


(1)  Stanovisko zo 14. novembra 2019, [(zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)].

(2)  Stanovisko z 15. mája 2019, [(zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)].

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku (Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2017, s. 7).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


Top