EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0354

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/354 zo 4. marca 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

ST/6368/2019/INIT

OJ L 64, 5.3.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/354/oj

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/7


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/354

zo 4. marca 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 5. marca 2014 rozhodnutie 2014/119/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2014/119/SZBP by sa uplatňovanie reštriktívnych opatrení voči určitým osobám, subjektom a orgánom malo predĺžiť do 6. marca 2020, záznam o jednej osobe by sa mal vypustiť a do prílohy by sa mali doplniť informácie o práve na obhajobu a práve na účinnú súdnu ochranu.

(3)

Rozhodnutie 2014/119/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/119/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 5 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 6. marca 2020.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. marca 2019

Za Radu

predseda

A. ANTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2014/119/SZBP sa mení takto:

1.

Oddiel „Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 1“ sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

„A.    Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 1“;

b)

zo zoznamu sa vypúšťa záznam o tejto osobe:

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

2.

Dopĺňa sa tento oddiel:

„B.    Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu

Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa Trestného poriadku Ukrajiny

V článku 42 Trestného poriadku Ukrajiny (ďalej len „trestný poriadok“) sa ustanovuje, že každá osoba podozrivá alebo obvinená v trestnom konaní má právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Patrí sem právo byť informovaný o tom, z akého trestného činu je osoba podozrivá alebo obvinená, právo byť výslovne a včas informovaný o svojich právach podľa trestného poriadku, právo mať pri prvom výsluchu prístup k obhajcovi, právo predkladať žiadosti o procesné úkony a právo napadnúť rozhodnutia, úkony a opomenutia vyšetrovateľa, prokurátora a vyšetrujúceho sudcu. V článku 306 trestného poriadku sa ustanovuje, že sťažnosti proti rozhodnutiam, úkonom alebo opomenutiam vyšetrovateľa alebo prokurátora musí posúdiť vyšetrujúci sudca miestneho súdu v prítomnosti sťažovateľa alebo jeho obhajcu alebo právneho zástupcu. Okrem toho sa v článku 309 trestného poriadku ustanovujú rozhodnutia vyšetrujúcich sudcov, ktoré možno napadnúť odvolaním, pričom ďalšie rozhodnutia môžu byť predmetom súdneho preskúmania počas prípravného konania na súde. Niektoré procesné vyšetrovacie úkony možno navyše vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu alebo súdu (napríklad zhabanie majetku podľa článku 164 a zadržiavacie opatrenia podľa článku 176 trestného poriadku).

Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu jednotlivých osôb na zozname

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Yanukovycha na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä niekoľko súdnych rozhodnutí týkajúcich sa zhabania majetku a rozhodnutie súdu z 1. novembra 2018 udeliť povolenie na zatknutie, predvolanie a predvedenie podozrivej osoby pred súd, ako aj rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 8. októbra 2018, ktorým sa zamieta žiadosť prokuratúry o osobitné vyšetrovanie v rámci prípravného konania v neprítomnosti.

2.   Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Zakharchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 21. mája 2018 a 23. novembra 2018, ktorými sa udeľuje povolenie na zadržanie pána Zakharchenka s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Pshonku na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 12. marca 2018 a 13. augusta 2018, ktorými sa udeľuje povolenie na zadržanie pána Pshonku s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Ratushniaka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 21. mája 2018 a 23. novembra 2018, ktorými sa udeľuje povolenie na zadržanie pána Ratushniaka s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Yanukovycha na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu zo 7. februára 2018, ktorým sa zamieta žiadosť prokuratúry o osobitné vyšetrovanie v rámci prípravného konania v neprítomnosti, niekoľko súdnych rozhodnutí týkajúcich sa zhabania majetku a rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 27. júna 2018, ktorým sa ruší uznesenie prokuratúry o zamietnutí návrhu obhajoby na uzavretie vyšetrovania.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Pshonku na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 12. marca 2018 a 13. augusta 2018, ktorými sa udeľuje povolenie na zadržanie pána Pshonku s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe.

11.   Mykola Yanovych Azarov

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Azarova na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 8. septembra 2018, ktorým sa udeľuje povolenie na osobitné vyšetrovanie v neprítomnosti, ako aj rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu zo 16. augusta 2018, ktorým sa udeľuje povolenia na zadržanie pána Azarova s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe, ako aj niekoľko súdnych rozhodnutí týkajúcich sa zhabania majetku.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Kurchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu zo 7. marca 2018, ktorým sa udeľuje povolenie na osobitné vyšetrovanie v neprítomnosti.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Tabachnyka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 8. mája 2018, ktorým sa udeľuje povolenie na zadržanie pána Tabachnyka s cieľom predviesť ho na súd, aby sa zúčastnil na rozhodovaní o zadržaní vo väzbe.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Arbuzova na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä niekoľko súdnych rozhodnutí týkajúcich sa zhabania majetku, ako aj zrušenie zhabania majetku.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Klymenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 5. októbra 2018, ktorým sa udeľuje povolenie na osobitné vyšetrovanie v neprítomnosti.

18.   Edward Stavytskyi

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Stavytskeho na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to niekoľko súdnych rozhodnutí týkajúcich sa zhabania majetku, rozhodnutie vyšetrujúceho sudcu z 22. novembra 2017, ktorým sa udeľuje povolenie na osobitné vyšetrovanie v neprítomnosti, pokyny prokurátora z 2. januára 2018, aby vyšetrovateľ informoval podozrivé osoby a ich obhajcov o ukončení vyšetrovania v rámci prípravného konania, a skutočnosť, že 8. mája 2018 bola obžaloba postúpená okresnému súdu Sviatoshynskyi v Kyjeve na posúdenie veci samotnej. Z informácií tiež vyplýva, že prokuratúra v minulosti nevydala platné rozhodnutie nezačať vyšetrovanie trestného činu, a príslušné trestné stíhanie preto neporušilo zásadu ne bis in idem.“


Top