EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0009

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/669 zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2019/9)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/669/oj

29.4.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/6


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/669

zo 4. apríla 2019,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2019/9)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Európska centrálna banka (ECB) prijala 19. apríla 2013 rozhodnutie ECB/2013/10 (1), ktoré zaviedlo niekoľko technických noriem vzťahujúcich sa na súčasné, ako aj budúce série eurobankoviek, a ktorým boli presnejšie upravené niektoré pravidlá a postupy týkajúce sa eurobankoviek.

(2)

ECB sa rozhodla uskutočniť úpravy druhej série eurobankoviek, známej pod názvom séria Európa. Šírka bankoviek nominálnej hodnoty 100 eur a 200 eur sa má zmenšiť.

(3)

Rada guvernérov rozhodla 4. mája 2016 vyradiť bankovky nominálnej hodnoty 500 eur zo série Európa.

(4)

Vzhľadom na pristúpenie Chorvátska v roku 2013 je navyše potrebné, aby boli na bankovky nominálnej hodnoty 50, 100 a 200 eur druhej série eurobankoviek doplnené iniciály ECB v chorvátskom jazyku. Majú sa doplniť k prvku výtvarného návrhu, ktorý obsahuje iniciály ECB v zneniach úradných jazykov Európskej únie.

(5)

V záujme jednotnosti by sa hraničná hodnota pre povinnosť predložiť dokumentáciu o pôvode eurobankoviek a označení klienta alebo prípadne konečného vlastníka vymedzeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (2) mala zvýšiť na 10 000 eur. Takýmto zvýšením by sa táto hraničná hodnota zosúladila s hraničnou hodnotou, ktorá podľa smernice (EÚ) 2015/849 platí pre osoby obchodujúce s tovarom vtedy, ak sa platby vykonávajú alebo prijímajú hotovostné vo výške 10 000 EUR alebo viac.

(6)

Je potrebné upraviť, že výmena poškodených bankoviek sa môže vykonať výmenou za bankovky rovnakej hodnoty v akejkoľvek nominálnej hodnote alebo prevodom alebo pripísaním takejto hodnoty na účet žiadateľa. Malo by sa tiež upraviť, že poplatok za výmenu pravých bankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži, sa účtuje aj v prípade, že žiadateľ požiada, aby národná centrálna banka previedla alebo pripísala hodnotu príslušných bankoviek na účet.

(7)

Rozhodnutie ECB/2013/10 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2013/10 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Eurobankovky prvej série zahŕňajú sedem nominálnych hodnôt eurobankoviek v rozsahu od piatich eur od piatich eur do 500 eur. Eurobankovky druhej série zahŕňajú šesť nominálnych hodnôt v rozsahu od piatich eur do 200 eur. Eurobankovky znázorňujú tému “historické obdobia a štýly Európy” s týmito základnými špecifikáciami.

Nominálna hodnota (euro)

Rozmery (prvá séria)

Rozmery (druhá séria)

Prevažujúca farba

Výtvarný návrh

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

sivá

klasický

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

červená

románsky

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

modrá

gotický

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

oranžová

renesančný

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

zelená

barokový a rokokový

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

žltohnedá

železná a sklenená architektúra

500

160 × 82 mm

nemusí sa zahrnúť do druhej série

fialová

moderná architektúra 20. storočia“

b)

Odsek 2 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)

iniciály ECB v zneniach úradných jazykov Európskej únie;

i)

v prípade prvej série eurobankoviek sa iniciály ECB obmedzujú na týchto päť úradných jazykov: BCE, ECB, EZB, EKT a EKP;

ii)

v prípade druhej série eurobankoviek, 1) v prípade nominálnych hodnôt vo výške 5 eur, 10 eur a 20 eur sa iniciály ECB obmedzujú na týchto deväť úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC, 2) v prípade nominálnych hodnôt vo výške 50 eur, 100 eur a 200 eur sa iniciály ECB obmedzujú na týchto desať úradných jazykov: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE a EBC;“;

2.

V článku 3 sa odsek 2 písm. h) nahrádza takto:

„h)

ak inštitúcie a hospodárske subjekty uvedené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 predložia na výmenu poškodené pravé bankovky v hodnote najmenej 10 000 EUR v rámci jednej alebo viacerých transakcií, tieto inštitúcie a hospodárske subjekty predložia dokumentáciu o pôvode bankoviek a označení klienta alebo prípadne konečného vlastníka vymedzeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (*1). Táto povinnosť sa uplatňuje aj v prípade pochybnosti, či sa dosiahla hraničná hodnota 10 000 EUR. Pravidlami uvedenými v tomto odseku nie sú dotknuté žiadne prísnejšie požiadavky týkajúce sa identifikácie a ohlasovania, ktoré prijali členské štáty pri transpozícii smernice (EÚ) 2015/849.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).“;"

3.

V článku 3 sa dopĺňa nový odsek 4:

„4.   Národné centrálne banky môžu uskutočniť výmenu odovzdaním hotovosti v hodnote bankoviek akejkoľvek nominálnej hodnoty, prevodom hodnoty bankoviek na bankový účet žiadateľa, ktorý možno jednoznačne identifikovať prostredníctvom medzinárodného identifikátora čísla platobného účtu (IBAN) vymedzeného v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (*2), alebo pripísaním hodnoty bankoviek na účet žiadateľa v národnej centrálnej banke, pokiaľ to národná centrálna banka považuje za vhodné.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).“;"

4.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Národné centrálne banky účtujú inštitúciám a hospodárskym subjektom uvedeným v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1338/2001 poplatok, ak žiadajú národné centrálne banky v súlade s článkom 3 o výmenu pravých eurobankoviek, ktoré boli poškodené zariadeniami na ochranu proti krádeži. Tento poplatok sa uplatňuje bez ohľadu na to, či národná centrálna banka uskutočňuje výmenu v hotovosti alebo prevodom alebo pripísaním hodnoty bankoviek na účet.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. apríla 2019

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2013/10 z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).


Top