EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0608

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí (Text s významom pre EHP )

C/2018/2274

OJ L 101, 20.4.2018, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/608/oj

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/608

z 19. apríla 2018,

ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou 2014/90/EÚ sa na Komisiu prenášajú vykonávacie právomoci, aby stanovila primerané technické kritériá, pokiaľ ide o konštrukčný návrh, funkčné vlastnosti, pripevnenie a používanie týchto elektronických štítkov.

(2)

Bola vykonaná analýza nákladov a prínosov (2), z ktorej vyplynulo kladné hodnotenie používania elektronických štítkov ako doplnku značky zhody.

(3)

Elektronické štítky vybavenia námorných lodí si nevyžadujú veľké investície, ale prinášajú výhody pre výrobcov, vlastníkov a prevádzkovateľov lodí a orgány dohľadu nad trhom.

(4)

Špecifikácie stanovené v tomto nariadení vychádzajú z porovnania dostupných technológií v rámci analýzy nákladov a prínosov, ako aj z jej návrhov na primeranú štruktúru kódov používaných na identifikáciu vybavenia námorných lodí.

(5)

Z porovnania existujúcich nosičov údajov a štruktúr výmeny údajov v rámci analýzy nákladov a prínosov vyplynulo odporúčanie využívať ako najvhodnejšie technológie kódy matice údajov a rádiofrekvenčnú identifikáciu (ďalej len „RFID“).

(6)

V analýze nákladov a prínosov sa takisto uviedlo, že obmedzená kapacita uchovávania údajov na elektronickom štítku znamená, že informácie na elektronickom štítku musia obsahovať odkaz na databázy, kde možno nájsť podrobnejšie informácie. Kódy matice údajov a rádiofrekvenčná identifikácia (ďalej len „RFID“) uvedené v tomto nariadení obsahujú kľúčové informácie poskytujúce takéto odkazy.

(7)

V dôsledku toho by sa mala používať jedinečná identifikácia vybavenia námorných lodí založená na štandardizovanej štruktúre kódu nezávislej od typu elektronického štítku. Táto identifikácia by mala byť dostatočne pružná, aby umožnila priamy prístup používateľov k väčšine relevantných databáz pre vybavenie námorných lodí.

(8)

Formát kódovania požadovaných informácií na nosiči údajov by mal vychádzať z noriem ISO. Tento formát by mal takisto umožňovať kódovanie dodatočných informácií zo strany výrobcov, najmä preto, že výrobcovia by mali mať možnosť umiestniť na nosič údajov ďalšie bezpečnostné prvky, aby mohli lepšie identifikovať falšované výrobky.

(9)

Vybavenie námorných lodí s elektronickými štítkami, ktoré nahrádzajú značku zhody, by malo byť označené vhodným symbolom, aby sa dalo ľahko vyhľadať pri vizuálnej kontrole.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí („COSS“),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„elektronický štítok“ je označenie rádiofrekvenčnou identifikáciou („RFID“) alebo kódom matice údajov;

2.

„identifikátor aplikácie“ je číselný prefix používaný na vymedzenie významu a formátu jednotlivých kódovaných údajov.

Článok 2

Výrobcovia vybavenia námorných lodí môžu použiť tieto elektronické štítky tak, ako sa uvádza v prílohe:

a)

štítky RFID trvalo pripevnené na vybavení námorných lodí;

b)

opticky čitateľné štítky obsahujúce kódy matice údajov trvalo pripevnené na vybavení námorných lodí alebo

c)

opticky čitateľné štítky obsahujúce kódy matice údajov trvalo vyznačené na vybavení námorných lodí.

Článok 3

Elektronické štítky RFID, ktoré nahrádzajú značku zhody, sú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom uvedeným v bodoch 3.1 alebo 3.2 prílohy, a to buď priamo na štítkoch alebo v ich blízkosti.

Vybavenie námorných lodí s opticky čitateľnými štítkami obsahujúcimi kódy matice údajov, ktoré nahrádzajú značku zhody, sú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom uvedeným v bode 3.3 prílohy, a to buď priamo na štítkoch alebo v ich blízkosti.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Výzva Európskej komisie GR pre mobilitu a dopravu na predloženie ponúk č. MOVE/D2/2015 – 372 V1.0 – „Možnosť zavedenia elektronického štítku ako doplnku alebo náhrady značky zhody na vybavení námorných lodí“.


PRÍLOHA

1.   Identifikácia vybavenia námorných lodí

1.1.

Elektronické štítky pre vybavenie námorných lodí zahŕňajú elektronicky čitateľnú identifikáciu rádiofrekvenčnou identifikáciou („RFID“) alebo opticky čitateľným kódom matice údajov, ktorý obsahuje tieto informácie:

a)

vhodný identifikátor aplikácie v súlade s normou ISO/IEC 15434:2006 a ISO/IEC 15418:2016 využívajúci identifikátor údajov ASC MH10 alebo identifikátor aplikácie GS1;

b)

typ modulu(-ov) posudzovania zhody uvedený v prílohe II k smernici 2014/90/EÚ použitý na posudzovanie zhody [jeden abecedný znak];

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu pridelené Komisiou v súlade s bodom 3.1 prílohy IV k smernici 2014/90/EÚ [4 čísla];

d)

číslo(-a) overenia jednotky (modul G) alebo certifikátov EÚ skúšky typu a zhody s typom (modul B a D, E alebo F) [maximálne 20 alfanumerických znakov].

1.2.

Okrem informácií poskytnutých v súlade s bodom 1.1 môžu elektronické štítky obsahovať aj informácie, ktoré sa týkajú čísla miesta výroby, kód výrobku, číslo šarže alebo sériové číslo a/alebo dodatočné informácie určené výrobcom v súlade s normou ISO/IEC 15434:2006 [s použitím identifikátorov údajov ASC MH10 alebo identifikátorov aplikácie GS1].

1.3.

Príklady:

 

Moduly B + D: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Moduly B + E: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Moduly B + F: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Modul G: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) G 0575 040126.

2.   Elektronické štítky

2.1.   Štítky RFID

Transpondéry RFID sa musia prevádzkovať vo frekvenčnom rozsahu od 860 MHz do 960 MHz v súlade s normou ISO/IEC 18000–6: 2004 typ C.

Elektronický štítok musí byť pevne a trvalo pripevnený na príslušné vybavenie námorných lodí tak, aby sa zabezpečilo, že elektronický štítok bude čitateľný, ako sa určilo, počas očakávanej životnosti vybavenia námorných lodí.

2.2.   Kódy matice údajov

Kódy matice údajov musia byť v súlade s normou ISO/IEC 16022:2006.

Elektronický štítok musí byť vyznačený alebo pevne a trvalo pripevnený na príslušné vybavenie námorných lodí tak, aby sa zabezpečilo, že elektronický štítok bude čitateľný, ako sa určilo, počas očakávanej životnosti vybavenia námorných lodí.

3.   Symboly

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

Top