EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0414

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/414 z 9. januára 2018 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (Text s významom pre EHP )

C/2017/9017

OJ L 75, 19.3.2018, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/414/oj

19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/414

z 9. januára 2018

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

S cieľom umožniť hospodárskym subjektom dobrovoľné používanie elektronických štítkov, uľahčiť dohľad nad trhom a zabrániť falšovaniu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí sa smernicou 2014/90/EÚ udeľuje Komisii právomoc prijímať delegované akty na identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využívať elektronický štítok.

(2)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa ciele smernice 2014/90/EÚ dosiahli jednotne vo všetkých členských štátoch. To sa dosiahne prijatím nariadenia, ktoré poskytne právnu istotu všetkým zainteresovaným stranám vrátane výrobcov vybavenia námorných lodí, príslušných orgánov a výrobcov a prevádzkovateľov lodí. Forma nariadenia zabezpečuje ucelený rámec všetkým účastníkom trhu a je najlepšou možnou zárukou rovnakých podmienok a jednotných podmienok hospodárskej súťaže. Okrem toho zabezpečuje priamu uplatniteľnosť zoznamu konkrétneho vybavenia námorných lodí, ktoré môže využívať elektronický štítok. Použitím nariadenia sa navyše umožní predísť administratívnemu zaťaženiu správ členských štátov, keďže sa nevyžaduje ďalšia transpozícia na vnútroštátnej úrovni.

(3)

Komisia v súlade so smernicou 2014/90/EÚ mala vykonať analýzu nákladov a prínosov spojených s používaním elektronických štítkov ako doplnku alebo náhrady značky zhody.

(4)

Analýza nákladov a prínosov preukázala, že v dôsledku využívania elektronického štítku na označovanie vybavenia námorných lodí by mali mať výrobcovia prospech z lepšieho predchádzania falšovaniu, majitelia a prevádzkovatelia lodí by mali byť schopní ľahšie vysledovať vybavenie a kontrolovať zásoby a orgány dohľadu nad trhom by mali mať úžitok z priameho a ľahkého prístupu k príslušným databázam, čo zlepší kontroly platnosti osvedčení.

(5)

V analýze nákladov a prínosov sa dospelo k záveru, že celkové investície budú v porovnaní s očakávanými prínosmi nízke a že náklady pre orgány a odvetvie sú cenovo dostupné z dôvodu možného postupného dobrovoľného zavádzania. Ďalšími investíciami súkromného a verejného sektora možno dosiahnuť dodatočné výhody.

(6)

Komisia uskutočnila v súvislosti s analýzou nákladov a prínosov niekoľko konzultácií, seminárov a demonštračných projektov s odborníkmi a zainteresovanými stranami členských štátov.

(7)

Zainteresované strany sa počas týchto konzultácií zhodli na tom, že by mohlo byť technicky možné označiť vybavenie námorných lodí, ktoré sa umiestňuje alebo ktoré sa má umiestňovať na palubu lodí EÚ a pre ktoré sa vyžaduje schválenie správneho orgánu vlajkového štátu na základe medzinárodných nástrojov vymedzených v článku 2 smernice 2014/90/EÚ, a to použitím rôznych druhov štítkov. Z tohto dôvodu by sa na takéto vybavenie mal dať využiť elektronický štítok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konkrétne položky vybavenia námorných lodí uvedené v zozname v prílohe k tomuto nariadeniu môžu využívať elektronický štítok.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.


PRÍLOHA

Na označenie položiek v tomto zozname možno využiť elektronický štítok:

1.   Záchranné prostriedky

Číslo a názov položky

MED/1.1

Záchranné kolesá

MED/1.2a

Svetlá označujúce polohu pre záchranné zariadenia:

a)

pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny,

b)

pre záchranné kolesá,

c)

pre záchranné vesty.

MED/1.3

Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi

MED/1.4

Záchranné vesty

MED/1.5

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie spolu SO záchrannou vestou:

a)

potápačský oblek bez vlastnej izolácie,

b)

potápačský oblek s vlastnou izoláciou,

c)

obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.

MED/1.6

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu určené na nosenie BEZ záchrannej vesty:

a)

potápačský oblek bez vlastnej izolácie,

b)

potápačský oblek s vlastnou izoláciou,

c)

obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu.

MED/1.7

Prostriedky tepelnej ochrany

MED/1.8

Padákové svetlice (pyrotechnické)

MED/1.9

Ručné svetlice (pyrotechnické)

MED/1.10

Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)

MED/1.11

Lanové vrhacie vybavenie

MED/1.12

Nafukovacie záchranné plte

MED/1.13

Pevné záchranné plte

MED/1.14

Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte

MED/1.15

Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou

MED/1.16

Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky)

MED/1.17

Záchranné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit):

čiastočne uzavreté,

úplne uzavreté.

b)

voľne spúšťané záchranné člny.

MED/1.18

Pevné pohotovostné člny

MED/1.19

Nafukovacie pohotovostné člny

MED/1.20

Rýchle pohotovostné člny:

a)

nafukovacie,

b)

pevné,

c)

pevné nafukovacie.

MED/1.21

Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)

MED/1.23

Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom

MED/1.24

Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte

(davits)

MED/1.25

Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny

(davits)

MED/1.26

Uvoľňovací mechanizmus pre:

a)

záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom),

b)

záchranné plte (spúšťané voľným pádom),

c)

voľne spúšťané záchranné člny.

MED/1.27

Evakuačné systémy námorných lodí

MED/1.28

Záchranné prostriedky

MED/1.29

Naloďovacie rebríky

MED/1.30

Odrazové materiály

MED/1.33

Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny

(pasívny)

MED/1.36

Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny

MED/1.37

Hnací mimopalubný motor pre pohotovostné člny

MED/1.38

Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch

MED/1.39

Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte

MED/1.41

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny:

a)

záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit),

b)

voľne spúšťané záchranné člny,

c)

záchranné plte,

d)

pohotovostné člny,

e)

rýchle pohotovostné člny.

MED/1.43

Pevné/nafukovacie pohotovostné člny

2.   Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo a názov položky

MED/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

MED/2.2

Detektory styku oleja a vody

MED/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

MED/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

MED/2.6

Odpadové systémy

MED/2.7

Palubné spaľovacie pece

(Spaľovacie pece s výkonom vyšším ako 1 500 kW a do 4 000 kW)

MED/2.8

Palubný snímač NOx podľa technického kódexu NOx z roku 2008

MED/2.10

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

3.   Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo a názov položky

MED/3.1

Základné palubné obloženie

MED/3.2

Prenosné hasiace prístroje

MED/3.3

Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)

MED/3.4

Protipožiarne vybavenie: čižmy

MED/3.5

Protipožiarne vybavenie: rukavice

MED/3.6

Protipožiarne vybavenie: prilba

MED/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

MED/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

MED/3.9

Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť).

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

MED/3.10

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

MED/3.11

Deliace plochy tried A a B, odolnosť voči ohňu:

a)

deliace plochy triedy A,

b)

deliace plochy triedy B.

MED/3.12

Zariadenia brániace priechodu plameňa do nádrží ropných cisternových lodí

MED/3.13

Nehorľavé materiály

MED/3.15

Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu:

a)

umelohmotné potrubie a armatúry,

b)

ventily,

c)

súpravy ohybného potrubia a kompenzátory,

d)

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami.

MED/3.16

Požiarne dvere

MED/3.17

Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí

MED/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia plameňa:

a)

dekoračné obklady,

b)

náterové systémy,

c)

podlahové krytiny,

d)

izolačné kryty potrubia,

e)

adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C,

f)

membrána horľavých kanálov.

MED/3.19

Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

MED/3.20

Čalúnený nábytok

MED/3.21

Posteľná bielizeň

MED/3.22

Požiarne klapky

MED/3.25

Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B

MED/3.26

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy A:

a)

trasy elektrických káblov,

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

MED/3.27

Priechody vedúce cez deliace plochy triedy B:

a)

trasy elektrických káblov,

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

MED/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača).

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

MED/3.29

Požiarne hadice

Nepresakujúce ploché požiarne hadice (rozsah vnútorného priemeru od 25 mm do 52 mm)

MED/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

MED/3.32

Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/3.33

Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/3.34

Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/3.35

Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách

MED/3.36

Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách

MED/3.37

Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách:

a)

trasy elektrických káblov,

b)

potrubia, šachty, kanály atď.

MED/3.38

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

MED/3.39

Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

MED/3.40

Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)

MED/3.41

Pohotovostné núdzové dýchacie zariadenia (EEBD)

MED/3.42

Komponenty systémov inertných plynov

MED/3.43

Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ).

MED/3.44

Protipožiarne vybavenie – záchranné lano

MED/3.45

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

MED/3.46

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy)

MED/3.47

Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory.

MED/3.48

Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na použitie v strojovniach kategórie A.

MED/3.49a

Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory, priestory pre vozidlá a priestory zvláštnej kategórie:

a)

systémy založené na predpisoch podľa položky 4 v obežníku 1430,

b)

systémy založené na výsledkoch podľa položky 5 v obežníku 1430.

MED/3.51

Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne komponenty pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory:

a)

kontrolné a indikačné vybavenie,

b)

napájacie zariadenia,

c)

detektory tepla – bodové detektory,

d)

detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu,

e)

plameňové detektory: bodové detektory,

f)

ručne obsluhované hlásne miesta,

g)

skratové izolátory,

h)

zariadenia vstupu/výstupu,

i)

káble.

MED/3.52

Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje

MED/3.53

Požiarne poplachové zariadenia – zvukové

MED/3.54

Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

MED/3.55

Viacúčelové trysky

(rozprašovacie/prúdové)

MED/3.56

Pevné hasiace hadicové systémy

Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou

MED/3.57

Komponenty stredneexpanzných penových hasiacich systémov – pevné palubné penové systémy pre cisternové lode

MED/3.58

Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí.

MED/3.59

Expanzná pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode

MED/3.60

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín

MED/3.61a

Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov.

MED/3.61b

Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní, nákladových čerpadlových priestorov, priestorov pre vozidlá a ro-ro priestorov, priestorov zvláštnej kategórie a nákladných priestorov.

MED/3.62

Suché chemické práškové hasiace systémy

MED/3.63

Komponenty systémov detekcie dymu s odberom vzorky

MED/3.64

Deliace plochy triedy C

MED/3.65

Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov

MED/3.66

Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov

MED/3.67

Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie

MED/3.68

Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň

MED/3.69

Prenosné monitory vody pre lode postavené od 1. januára 2016 navrhnuté na prepravu piatich alebo viacerých radov kontajnerov na otvorenej palube alebo pod ňou

MED/3.70

Požiarne hadice

Tvarovo stále hadice pre pevné systémy

MED/3.71

Pevné hasiace hadicové systémy

Nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami

4.   Navigačné vybavenie

Číslo a názov položky

MED/4.1

Magnetický kompas

Trieda A pre lode

MED/4.2

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)

MED/4.3

Gyrokompas

MED/4.6

Akustický hĺbkomer

MED/4.7

Vybavenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)

MED/4.9

Indikátor rýchlosti zatáčania

MED/4.14

Vybavenie GPS

MED/4.15

Zariadenie GLONASS

MED/4.16

Systém regulácie kurzu (HCS)

MED/4.18

Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD):

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

MED/4.20

Prístroj udávajúci polohu kormidla

MED/4.21

Prístroj udávajúci otáčky lodnej skrutky

MED/4.22

Prístroj udávajúci náklon lopatiek lodnej skrutky

MED/4.23

Magnetický kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny triedy B

MED/4.29

Zapisovač údajov o plavbe (VDR)

MED/4.30

Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

MED/4.31

Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/4.32

Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)

MED/4.33

Systém riadenia dráhy

(funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti do 30 uzlov)

MED/4.34

Radarové zariadenie CAT 1

MED/4.35

Radarové zariadenie CAT 2

MED/4.36

Radarové zariadenie CAT 3

MED/4.37

Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)

MED/4.38

Radarové zariadenie schválené, s možnosťou zobraziť mapu, konkrétne:

a)

CAT 1C,

b)

CAT 2C,

c)

CAT 1HC,

d)

CAT 2HC.

MED/4.39

Radarový reflektor – pasívny typ

MED/4.40

Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/4.41

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (metóda GNSS)

MED/4.42

Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/4.43

Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá

MED/4.44

Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS

MED/4.46

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)

MED/4.47

Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)

MED/4.49

Pilotný rebrík

MED/4.50

Zariadenie DGPS

MED/4.51

Zariadenie DGLONASS

MED/4.52

Denné signalizačné svetlomety

MED/4.53

Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru

MED/4.54

Kompasový statív (Bearing Device)

MED/4.55

Lokalizačné zariadenie na vyhľadávanie a záchranu (SRLD):

Zariadenie AIS SART

MED/4.56

Zariadenie Galileo

MED/4.57

Poplašný hliadkový systém na navigačnom mostíku (BNWAS)

MED/4.58

Systém na príjem zvuku

MED/4.59

Integrovaný navigačný systém

5.   Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo a názov položky

MED/5.1

Rádiové zariadenie VHF schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

MED/5.2

VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač

MED/5.3

Prijímač NAVTEX

MED/5.4

Prijímač EGC

MED/5.5

HF MSI námorné bezpečnostné informačné vybavenie (prijímač HF NBDP)

MED/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

MED/5.10

Rádiové zariadenie MF schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

MED/5.11

MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač

MED/5.13

Inmarsat-C SES

MED/5.14

Rádiové zariadenie MF/HF schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu.

MED/5.15

MF/HF DSC skenovací strážny prijímač

MED/5.17

Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

MED/5.18

Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

MED/5.19

Inmarsat-F77

6.   Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo a názov položky

MED/6.1

Navigačné svetlá

7.   Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

V tejto kapitole v súčasnosti nie sú žiadne položky.

8.   Vybavenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo a názov položky

MED/8.1

Detektory výšky vodnej hladiny


Top