EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1407

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1407 z 1. augusta 2017, ktorým sa opravuje bulharské, fínske, nemecké, portugalské a španielske znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Text s významom pre EHP )

C/2017/5282

Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1407/oj

2.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1407

z 1. augusta 2017,

ktorým sa opravuje bulharské, fínske, nemecké, portugalské a španielske znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

keďže:

(1)

Bulharské, nemecké a španielske znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 432/2012 (2) obsahuje chybu v tvrdení týkajúcu sa prvého výskytu živiny, látky, potraviny alebo kategórie potravín „Náhrada za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti“ v prílohe.

(2)

Fínske znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012 obsahuje chybu v podmienkach a/alebo obmedzeniach používania potraviny a/alebo doplňujúcich informáciách alebo vo varovaní týkajúcu sa druhého výskytu živiny, látky, potraviny alebo kategórie potravín „Náhrada za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti“ v prílohe.

(3)

Portugalské znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012 obsahuje chybu v podmienkach a/alebo obmedzeniach používania potraviny a/alebo doplňujúcich informáciách alebo vo varovaní týkajúcu sa oboch výskytov živiny, látky, potraviny alebo kategórie potravín „Náhrada za dávku jedla na účely regulácie telesnej hmotnosti“ v prílohe.

(4)

Bulharské, fínske, nemecké, portugalské a španielske znenie nariadenia (EÚ) č. 432/2012 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Ostatných jazykových znení sa táto oprava netýka.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

(netýka sa slovenského znenia)

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1).


Top