EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0892

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

C/2017/1525

OJ L 138, 25.5.2017, p. 57–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj

25.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/892

z 13. marca 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 38, článok 174 ods. 1 písm. d), článok 181 ods. 3 a článok 182 ods. 1 a 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 58 ods. 4 písm. a), článok 62 ods. 2 písm. a) až d) a h) a článok 64 ods. 7 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovujú sa ním nové pravidlá týkajúce sa sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Komisia sa ním takisto splnomocňuje prijímať v tejto súvislosti delegované a vykonávacie akty. Tieto akty by mali nahradiť niektoré z ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 (4). Uvedené nariadenie sa mení delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/891 (5).

(2)

V záujme optimalizácie prideľovania finančných zdrojov a zlepšenia kvality stratégie by sa mali prijať ustanovenia, ktorými sa určí štruktúra a obsah národnej stratégie pre udržateľné operačné programy a vnútroštátneho rámca pre environmentálne opatrenia. Environmentálne opatrenia, ktoré možno zahrnúť do uvedeného vnútroštátneho rámca, a požiadavky, ktoré sa musia splniť, by sa mali stanoviť s cieľom uľahčiť vypracovanie a vykonávanie týchto opatrení.

(3)

Okrem toho by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu operačných programov, dokumentov, ktoré sa majú predkladať, lehôt na predkladanie a období vykonávania operačných programov.

(4)

V záujme správneho uplatňovania schémy pomoci v prípade organizácií výrobcov by sa mali prijať ustanovenia o informáciách, ktoré majú žiadosti o poskytnutie pomoci obsahovať, ako aj o postupoch vyplácania pomoci. S cieľom zabrániť ťažkostiam s finančnými tokmi by organizácie výrobcov mali mať k dispozícii systém vyplácania preddavkov doplnený o primerané zábezpeky. Z podobných dôvodov by mal byť k dispozícii alternatívny systém uhrádzania už vynaložených výdavkov.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že produkciu ovocia a zeleniny nemožno predvídať a výrobky podliehajú skaze, aj nie príliš veľký nadbytok na trhu môže výrazne narušiť trh. Preto treba stanoviť vykonávacie pravidlá týkajúce sa opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

(6)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú členské štáty môžu poskytnúť v tých regiónoch Únie, v ktorých je organizovanosť výrobcov mimoriadne nízka. Mali by sa stanoviť postupy schvaľovania takejto vnútroštátnej pomoci, ako aj postupy Únie pri schvaľovaní a určovaní výšky uhradenej sumy. Okrem toho by sa mala stanoviť aj miera uhradenej sumy.

(7)

Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa druhu a formátu určitých informácií, ktoré sa majú poskytnúť na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 a tohto nariadenia. Uvedené ustanovenia by sa mali vzťahovať na informácie, ktoré poskytujú výrobcovia a organizácie výrobcov členským štátom, ako aj informácie, ktoré poskytujú členské štáty Komisii.

(8)

Mali by sa prijať ustanovenia v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v sektore ovocia a zeleniny.

(9)

Na účely článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 treba stanoviť pravidlá na opravu zrejmých chýb v žiadostiach o pomoc, oznámeniach, požiadavkách alebo žiadostiach.

(10)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa finančných príspevkov od výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov ani medziodvetvových organizácií, pre ktorých sa pravidlá dohodnuté v rámci organizácií alebo združení, ktoré sa považujú v konkrétnej hospodárskej oblasti za reprezentatívne, stali záväznými.

(11)

Mali by sa vypočítať štandardné dovozné hodnoty na základe váženého priemeru priemerných reprezentatívnych cien dovážaných výrobkov, ktoré sa predávajú na dovozných trhoch členských štátov, a to na základe údajov o takýchto cenách a dovážaných množstvách príslušných výrobkov, ktoré členské štáty oznamujú Komisii v zmysle článku 74 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891. Mali by sa prijať ustanovenia pre prípady, keď nie sú pre výrobky daného pôvodu k dispozícii žiadne priemerné reprezentatívne ceny.

(12)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa dovozného cla, ktoré možno uložiť na určité výrobky dodatočne ku clu stanovenému v Spoločnom colnom sadzobníku. Malo by sa prijať ustanovenie, že dodatočné dovozné clo možno uložiť v prípade, ak objemy dovozu príslušných výrobkov prekračujú spúšťacie úrovne určené pre daný výrobok a obdobie uplatňovania. Tovar na ceste do Únie je oslobodený od dodatočného dovozného cla, a preto by sa mali pre takýto tovar prijať osobitné ustanovenia.

(13)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť a uplatňovať sa siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

ODDIEL 1

Úvodné ustanovenie

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, s výnimkou obchodných noriem.

2.   Kapitoly I až V sa uplatňujú len na výrobky sektora ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na takéto výrobky určené výlučne na spracovanie.

ODDIEL 2

Operačné programy

Článok 2

Národná stratégia pre udržateľné operačné programy

Štruktúra a obsah národnej stratégie podľa článku 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia a oprávnené investície

1.   V osobitnom oddiele vnútroštátneho rámca podľa článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uvedú požiadavky stanovené článkom 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (6), ktoré musia environmentálne opatrenia zvolené v rámci operačného programu spĺňať.

Vo vnútroštátnom rámci sa stanoví neúplný zoznam environmentálnych opatrení a ich podmienok uplatniteľných v členskom štáte na účely článku 33 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Zoznam uvedený v druhom pododseku môže obsahovať tieto druhy environmentálnych opatrení:

a)

environmentálne opatrenia, ktoré sú identické so záväzkami týkajúcimi sa agroenvironmentálno-klimatického opatrenia a ekologického poľnohospodárstva podľa článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v uvedenom poradí a ktoré sú stanovené v programe rozvoja vidieka príslušného členského štátu;

b)

investície prospešné pre životné prostredie;

c)

ďalšie opatrenia prospešné pre životné prostredie vrátane tých, ktoré sa netýkajú priamo ani nepriamo konkrétnej parcely, ale súvisia so sektorom ovocia a zeleniny, pod podmienkou, že prispievajú k ochrane pôdy, vody alebo k úspore energie, k zlepšeniu alebo zachovaniu kvality vôd, k ochrane biotopov a biodiverzity, k zmierneniu zmeny klímy a k zníženiu produkcie odpadu alebo zlepšeniu nakladania s odpadom.

Vo vnútroštátnom rámci sa pri každom environmentálnom opatrení podľa tretieho pododseku písmen b) a c) uvedie:

a)

odôvodnenie opatrenia na základe jeho vplyvu na životné prostredie a

b)

vyplývajúci konkrétny záväzok resp. záväzky.

Vnútroštátny rámec musí obsahovať aspoň jedno opatrenie na uplatňovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom.

2.   Environmentálne opatrenia, ktoré sú identické so záväzkami týkajúcimi sa agroenvironmentálno-klimatického opatrenia alebo ekologického poľnohospodárstva a podporovanými v rámci programu rozvoja vidieka, majú rovné trvanie ako uvedené záväzky. Ak trvanie opatrenia prekračuje trvanie pôvodného operačného programu, s opatrením sa pokračuje v nasledujúcom operačnom programe.

Členské štáty však môžu povoliť kratšie trvanie environmentálnych opatrení či dokonca ich prerušenie v riadne odôvodnených prípadoch, a najmä na základe zohľadnenia výsledkov hodnotenia v predposlednom roku vykonávania operačného programu podľa článku 57 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

3.   Investície prospešné pre životné prostredie, ktoré sa realizujú v priestoroch organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov alebo dcérskych spoločností, ktoré spĺňajú požiadavku 90 % podľa článku 22 ods. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, alebo v priestoroch ich členov-výrobcov, sú oprávnené na podporu, ak:

a)

umožnia dosiahnuť zníženie súčasného využívania výrobných vstupov, emisií znečisťujúcich látok alebo odpadov z výrobného procesu alebo

b)

umožnia nahradiť využívanie fosílnych zdrojov energie obnoviteľnými zdrojmi energie alebo

c)

umožnia dosiahnuť zníženie environmentálnych rizík súvisiacich s používaním určitých výrobných vstupov vrátane prípravkov na ochranu rastlín alebo hnojív alebo

d)

povedú k zlepšeniu životného prostredia alebo

e)

súvisia s nevýrobnými investíciami potrebnými na dosiahnutie cieľov z hľadiska záväzku týkajúceho sa agroenvironmentálno-klimatického opatrenia a ekologického poľnohospodárstva, najmä ak tieto ciele súvisia s ochranou biotopov a biodiverzity.

4.   Investície uvedené v odseku 3 písm. a) sú oprávnené na podporu, ak sa nimi na základe výpočtu za obdobie odpisovania investície na daňové účely dosiahne v porovnaní s predtým existujúcou situáciou zníženie najmenej o 15 % v prípade:

a)

využívania výrobných vstupov, ktorými sú neobnoviteľné prírodné zdroje, ako napr. voda alebo fosílne palivá, alebo možných zdrojov znečistenia životného prostredia, ako napr. hnojivá, prípravky na ochranu rastlín alebo určité typy zdrojov energie;

b)

emisií znečisťujúcich látok z výrobného procesu do ovzdušia, pôdy alebo vody alebo

c)

produkcie odpadu vrátane odpadových vôd z výrobného procesu.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty akceptovať investície, ktorými možno na základe výpočtu za obdobie odpisovania investícií na daňové účely dosiahnuť v porovnaní s predtým existujúcou situáciou zníženie o najmenej 7 %, pokiaľ tieto investície majú aspoň jeden dodatočný environmentálny prínos.

Očakávané zníženie a prípadný očakávaný dodatočný environmentálny prínos sa musí preukázať ex-ante prostredníctvom špecifikácií projektov alebo iných technických dokumentov, ktoré majú organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov predložiť v čase predkladania navrhovaného operačného programu alebo zmeny takéhoto programu na schválenie a v ktorých sa uvádzajú výsledky, ktoré by sa realizáciou investície mohli dosiahnuť, ako sa potvrdzuje technickou dokumentáciou alebo kvalifikovaným nezávislým orgánom alebo odborníkom schváleným členským štátom.

Investície zamerané na dosiahnutie zníženia spotreby vody:

a)

musia umožniť zníženie spotreby vody aspoň o 5 % v prípade kvapkového zavlažovania alebo podobných systémov v porovnaní so spotrebou pred uskutočnením investície a

b)

nesmú viesť k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy, pokiaľ celková spotreba vody na zavlažovanie za celý poľnohospodársky podnik, a to vrátane zväčšenej plochy, nepresiahne priemernú spotrebu vody za predchádzajúcich 5 rokov pred uskutočnením investície.

5.   Investície uvedené v odseku 3 písm. b), ktoré pozostávajú zo systémov na výrobu energie, sú oprávnené na podporu, ak množstvo vyrobenej energie nepresahuje sumu, ktorú môže organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, dcérska spoločnosť alebo členovia organizácie výrobcov, ktorí majú prospech z investície, použiť ex-ante na opatrenia týkajúce sa ovocia a zeleniny na ročnej báze.

6.   Investície uvedené v odseku 3 písm. c) a d) sú oprávnené na podporu, ak prispievajú k ochrane pôdy, vody alebo k úspore energie, k zlepšeniu alebo zachovaniu kvality vôd, k ochrane biotopov a biodiverzity, k zmierneniu zmeny klímy a k zníženiu produkcie odpadu alebo zlepšeniu nakladania s odpadom, aj keď sa ich prínos nedá kvantifikovať.

Organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov predloží pri predkladaní navrhovaného operačného programu alebo zmeny takéhoto programu na schválenie dôkaz o očakávanom pozitívnom prínose pre jeden cieľ alebo viacero cieľov v oblasti ochrany životného prostredia. Príslušný vnútroštátny orgán môže vyžadovať, aby sa dôkazy predkladali formou špecifikácií projektu, ktoré potvrdil kvalifikovaný nezávislý subjekt alebo odborník v oblasti životného prostredia.

7.   Na environmentálne opatrenia sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

rôzne environmentálne opatrenia možno kombinovať pod podmienkou, že sú doplnkové a zlučiteľné. Ak sa environmentálne opatrenia okrem investícií do fyzických aktív kombinujú, v úrovni podpory sa zohľadní osobitný ušlý príjem a dodatočné náklady spojené s kombinovaním;

b)

záväzky obmedziť používanie hnojív, prípravkov na ochranu rastlín alebo iných vstupov sa akceptujú iba v prípade, ak možno posúdiť uvedené obmedzenia spôsobom, ktorý poskytuje záruky dodržiavania uvedených záväzkov;

c)

investície prospešné pre životné prostredie uvedené v odseku 3 sú oprávnené na podporu v plnom rozsahu.

Článok 4

Obsah operačných programov

1.   Operačné programy obsahujú:

a)

opis začiatočnej situácie, podľa potreby na základe spoločných východiskových ukazovateľov uvedených v prílohe II bode 5;

b)

ciele programu, ktoré zohľadňujú perspektívu výroby a odbytiská, spolu s vysvetlením, ako má program prispieť k cieľom národnej stratégie a akým spôsobom je zabezpečený jeho súlad s týmito cieľmi, vrátane rovnováhy medzi činnosťami. V opise cieľov sa uvedú merateľné úlohy na uľahčenie monitorovania pokroku, ktorý sa postupne dosahuje pri vykonávaní programu;

c)

navrhované opatrenia vrátane akcií súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;

d)

trvanie programu a

e)

finančné aspekty, konkrétne:

i)

spôsob výpočtu a úroveň finančných príspevkov;

ii)

postup financovania operačného fondu;

iii)

informácie potrebné na opodstatnenie rôznych úrovní príspevkov a

iv)

rozpočet a časový plán akcií na každý rok vykonávania programu.

2.   V operačných programoch sa uvedie:

a)

rozsah, v ktorom sa rôzne opatrenia dopĺňajú a sú v súlade s ostatnými opatreniami, vrátane opatrení financovaných alebo oprávnených na podporu z iných fondov Únie, a najmä v rámci nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a propagačných programov schválených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 (7). V prípade potreby sa špecificky uvedú opatrenia vykonané v rámci predchádzajúcich operačných programov a

b)

skutočnosť, že neprinášajú žiadne riziko duplicitného financovania z fondov Únie.

Článok 5

Dokumenty predkladané spolu s operačným programom

K operačným programom sa priloží:

a)

dôkaz o vytvorení operačného fondu;

b)

písomný záväzok organizácie výrobcov dodržiavať nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, delegované nariadenie (EÚ) 2017/891 a toto nariadenie a

c)

písomný záväzok organizácie výrobcov, že neprijala a neprijme priamo ani nepriamo žiadne iné finančné prostriedky Únie ani vnútroštátne finančné prostriedky v súvislosti s akciami oprávnenými na pomoc v rámci nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v sektore ovocia a zeleniny.

Článok 6

Lehota na predkladanie

1.   Organizácia výrobcov predloží operačné programy na schválenie príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má organizácia výrobcov sídlo, najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú programy vykonávať. Členské štáty však môžu stanoviť aj neskorší deň než 15. september.

2.   Ak právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu vrátane skupiny výrobcov vytvorenej v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo skupiny výrobcov podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 predloží žiadosť o uznanie za organizáciu výrobcov, môže súčasne predložiť na schválenie operačný program uvedený v odseku 1. Podmienkou schválenia operačného programu je udelenie uznania najneskôr do posledného dňa, ktorý je stanovený v článku 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

Článok 7

Obdobia vykonávania operačných programov

1.   Operačné programy sa vykonávajú v rámci jednoročných období od 1. januára do 31. decembra.

2.   Operačné programy schválené do 15. decembra sa vykonávajú od 1. januára nasledujúceho roka.

Vykonávanie programov schválených po 15. decembri sa posunie o jeden rok.

3.   Odchylne od odseku 2, ak sa uplatňuje článok 33 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 34 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, vykonávanie operačných programov schválených v súlade s uvedenými ustanoveniami sa začne najneskôr 31. januára po ich schválení.

ODDIEL 3

Pomoc

Článok 8

Schválená výška pomoci

Členské štáty informujú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov o schválenej výške pomoci najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Odchylne od prvého odseku, ak sa uplatňuje článok 33 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 34 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, členské štáty týmto organizáciám a združeniam oznámia schválenú výšku pomoci do 20. januára roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Článok 9

Žiadosti o poskytnutie pomoci

1.   Organizácie výrobcov predložia žiadosť o poskytnutie pomoci alebo zostatku pomoci príslušnému orgánu členského štátu za každý operačný program, na ktorý sa pomoc žiada, do 15. februára roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada.

2.   K žiadostiam o poskytnutie pomoci sa pripoja sprievodné dokumenty, v ktorých sa uvedie:

a)

požadovaná pomoc;

b)

hodnota predávanej výroby;

c)

finančné príspevky vybrané od svojich členov a príspevky samotnej organizácie výrobcov;

d)

výdavky vzniknuté v súvislosti s operačným programom;

e)

výdavky týkajúce sa predchádzania krízam a krízového riadenia rozdelené podľa akcií;

f)

podiel operačného fondu vynaložený na predchádzanie krízam a krízové riadenie rozdelený podľa akcií;

g)

súlad s článkom 33 ods. 3, článkom 33 ods. 5 prvým pododsekom a článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

h)

písomný záväzok, že neboli prijaté žiadne duplicitné finančné zdroje Únie alebo vnútroštátne finančné zdroje v súvislosti s opatreniami alebo operáciami oprávnenými na pomoc podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v sektore ovocia a zeleniny;

i)

v prípade žiadosti o platbu, ktorá je založená na štandardnej paušálnej sadzbe alebo stupnici jednotkových nákladov uvedenej v článku 31 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, dôkaz o vykonaní príslušnej akcie; a

j)

výročná správa uvedená v článku 21.

3.   Žiadosti o poskytnutie pomoci sa môžu týkať výdavkov, ktoré boli naplánované, ale neboli vynaložené, ak sa preukáže, že:

a)

príslušné akcie sa z dôvodov mimo kontroly príslušnej organizácie výrobcov nemohli vykonať do 31. decembra roka vykonávania operačného programu;

b)

uvedené akcie možno vykonať do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada; a

c)

rovnocenný príspevok od organizácie výrobcov zostane v operačnom fonde.

Pomoc sa zaplatí a zábezpeka zložená v súlade s článkom 11 ods. 2 sa uvoľní len na základe stanoveného oprávnenia na finančnú pomoc a iba pod podmienkou, že dôkaz o vykonaní naplánovaného výdavku podľa prvého pododseku písm. b) tohto odseku sa poskytne do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý bol predmetný výdavok naplánovaný.

4.   Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže príslušný orgán členského štátu prijať žiadosti po dni stanovenom v odseku 1, ak sa vykonali potrebné kontroly a dodržala sa lehota na zaplatenie stanovená v článku 10. Ak sa žiadosti predložia po dni stanovenom v odseku 1, pomoc sa zníži o 1 % za každý deň omeškania žiadosti.

5.   Združenia organizácií výrobcov môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci podľa odseku 1 v mene a na účet len tých svojich členov, ktorí sú organizáciami výrobcov uznanými v tom istom členskom štáte, ktorý udelil uznanie združeniu organizácií výrobcov, a pod podmienkou, že sa za každého člena predložia podporné dokumenty vyžadované podľa odseku 2. Organizácie výrobcov sú konečnými príjemcami pomoci.

6.   Organizácie výrobcov, ktoré sú členmi nadnárodných združení organizácií výrobcov, podávajú žiadosť o pomoc v členskom štáte, v ktorom boli uznané v súvislosti s akciami vykonávanými na území takéhoto členského štátu. Nadnárodné združenia organizácií výrobcov poskytnú kópiu žiadosti členskému štátu, v ktorom sa nachádza ich sídlo.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, nadnárodné združenia organizácií výrobcov môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci v členskom štáte, v ktorom má združenie svoje sídlo, pokiaľ ide o akcie vykonávané na úrovni združenia za predpokladu, že nevzniká žiadne riziko dvojitého financovania.

Článok 10

Vyplácanie pomoci

Členské štáty vyplatia pomoc do 15. októbra roku nasledujúceho po roku vykonávania programu.

Článok 11

Vyplácanie preddavkov

1.   Žiadosti o vyplatenie preddavku možno predkladať podľa rozhodnutia členského štátu buď každé tri mesiace v januári, apríli, júli a októbri, alebo každé štyri mesiace v januári, máji a septembri.

Celková výška preddavkov vyplatených za príslušný rok neprekročí 80 % pôvodne schválenej výšky pomoci na operačný program.

2.   Preddavky sa vyplatia pod podmienkou zloženia zábezpeky zodpovedajúcej 110 % výšky preddavku v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 907/2014 (8).

3.   Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku a lehoty platieb preddavkov.

Článok 12

Čiastkové platby

1.   Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť požiadať o platbu časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už v rámci operačného programu minuli.

2.   Žiadosti možno predkladať kedykoľvek, ale najviac trikrát v každom roku. Priložia sa k nim podporné dokumenty ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

3.   Platby týkajúce sa žiadostí o časť pomoci neprekročia 80 % časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už na príslušné obdobie v rámci operačného programu minuli. Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku čiastočných platieb a lehoty na podávanie žiadostí.

KAPITOLA II

PREDCHÁDZANIE KRÍZAM A KRÍZOVÉ RIADENIE

Článok 13

Vzdelávacie opatrenia a výmena lepších postupov

Členské štáty prijmú ustanovenia o podmienkach, ktoré musia vzdelávacie opatrenia a výmena lepších postupov spĺňať, aby sa mohli považovať za opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

Článok 14

Propagačné a komunikačné opatrenia

1.   Členské štáty prijmú ustanovenia o podmienkach, ktoré musia propagačné a komunikačné opatrenia spĺňať z hľadiska toho, či súvisia s predchádzaním krízam alebo krízovým riadením. Uvedenými ustanoveniami sa v prípade potreby umožní rýchle uplatnenie uvedených opatrení.

2.   Akcie v rámci propagačných a komunikačných opatrení dopĺňajú akékoľvek prebiehajúce propagačné a komunikačné akcie, ktoré nesúvisia s predchádzaním krízam a krízovým riadením, ktoré uplatňuje príslušná organizácia výrobcov vo svojom operačnom programe.

Článok 15

Obchodné normy v prípade výrobkov stiahnutých z trhu

1.   Výrobok stiahnutý z trhu musí spĺňať obchodnú normu pre daný výrobok, ako sa uvádza v hlave II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa obchodnej úpravy a označovania výrobkov. V prípade stiahnutia voľne ložených výrobkov sa musia dodržať minimálne požiadavky pre II. triedu.

Miniatúrny výrobok definovaný v príslušnej norme však spĺňa uplatniteľnú obchodnú normu vrátane ustanovení o obchodnej úprave a označovaní výrobkov.

2.   Ak pre daný výrobok nie je stanovená obchodná norma, musia sa dodržať minimálne požiadavky stanovené v prílohe III. Členské štáty môžu stanoviť dodatočné pravidlá, ktorými doplnia tieto minimálne požiadavky.

Článok 16

Dopravné náklady v prípade bezplatnej distribúcie

1.   Náklady pozemnej dopravy na účely bezplatnej distribúcie výrobkov stiahnutých z trhu sú oprávnené v rámci operačného programu na základe stupnice jednotkových nákladov stanovených podľa vzdialenosti medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania, ako sa uvádza v prílohe IV.

V prípade námornej dopravy členské štáty určia vzdialenosť medzi miestom stiahnutia a miestom konečného dodania. Kompenzácia nesmie prevyšovať náklady pozemnej dopravy po najkratšej trase medzi miestom nakládky a miestom konečného dodania, ak je pozemná doprava možná. Na sumy stanovené v prílohe IV sa uplatní korekčný koeficient vo výške 0,6.

V prípade kombinovanej dopravy sa príslušné náklady na dopravu rovnajú súčtu nákladov, ktoré zodpovedajú vzdialenosti pozemnej dopravy, plus 60 % zo zvýšenia nákladov, ktoré by nastalo v prípade, ak by pozemná doprava zahŕňala celkovú vzdialenosť dopravy, ako sa uvádza v prílohe IV.

2.   Dopravné náklady sa zaplatia tej strane, ktorá skutočne znáša finančné náklady predmetnej dopravnej akcie.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

názvy prijímajúcich organizácií;

b)

množstvo dotknutých výrobkov;

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami a použitý dopravný prostriedok a

d)

vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania.

Článok 17

Náklady na triedenie a balenie v prípade bezplatnej distribúcie

1.   Náklady na triedenie a balenie ovocia a zeleniny stiahnutých z trhu a určených na bezplatnú distribúciu sú oprávnené v rámci operačných programov. V prípade výrobkov predávaných v baleniach menších ako 25 kilogramov čistej hmotnosti sa uplatňujú paušálne sumy stanovené v prílohe V.

2.   Na obaloch výrobkov určených na bezplatnú distribúciu je zobrazený európsky znak spolu s jednou alebo viacerými vetami uvedenými v prílohe VI.

3.   Náklady na triedenie a balenie sa zaplatia organizáciám výrobcov, ktoré uvedené činnosti vykonali.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

názvy prijímajúcich organizácií;

b)

množstvo príslušných výrobkov a

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami, pričom sa uvedie spôsob obchodnej úpravy.

KAPITOLA III

VNÚTROŠTÁTNA FINANČNÁ POMOC

Článok 18

Povolenie vyplatiť vnútroštátnu finančnú pomoc

1.   Členské štáty predložia Komisii žiadosť o povolenie udeliť vnútroštátnu finančnú pomoc podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na operačné programy, ktoré sa majú vykonať v akomkoľvek danom kalendárnom roku do 31. januára toho roka.

K žiadosti sa pripoja dôkazy preukazujúce:

a)

že stupeň organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne je mimoriadne nízky, v súlade s článkom 52 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891;

b)

že sa pomoc poskytuje len na výrobky sektora ovocia a zeleniny vyprodukované v uvedenom regióne a

c)

podrobné údaje o organizáciách výrobcov, výške predmetnej pomoci a podiele finančných príspevkov poskytnutých podľa článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Komisia svojím rozhodnutím schváli alebo odmietne žiadosť do troch mesiacov. Toto obdobie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bola Komisii doručená vyplnená žiadosť od členského štátu. Ak si Komisia nevyžiada doplňujúce informácie v rámci trojmesačnej lehoty, žiadosť sa považuje za úplnú.

Článok 19

Žiadosť o poskytnutie vnútroštátnej finančnej pomoci a jej vyplatenie

1.   Na žiadosti o poskytnutie vnútroštátnej finančnej pomoci a na jej vyplatenie sa mutatis mutandis vzťahujú články 9 a 10.

2.   Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa vyplácania vnútroštátnej finančnej pomoci vrátane možnosti vyplatenia preddavku a čiastočných platieb.

Článok 20

Uhrádzanie vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou

1.   Pred 1. januárom druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa program vykonával, členské štáty môžu Úniu požiadať o uhradenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá bola skutočne vyplatená organizáciám výrobcov.

K žiadosti sa priložia dôkazy preukazujúce, že podmienky stanovené v článku 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 boli splnené v troch z predchádzajúcich štyroch rokov.

Pri výpočte stupňa organizovanosti výrobcov v sektore ovocia a zeleniny sa musí zohľadniť aj hodnota produkcie ovocia a zeleniny skupín výrobcov vytvorených v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Žiadosť o uhradenie vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou musí takisto obsahovať:

a)

podrobné údaje o dotknutých organizáciách výrobcov;

b)

výšku vyplatenej pomoci, ktorá je pre každú organizáciu výrobcov obmedzená do výšky pôvodne povolenej pomoci; a

c)

opis operačného fondu, v ktorom sa uvedie celková suma, finančná pomoc Únie, vnútroštátna finančná pomoc a príspevky organizácií výrobcov a ich členov.

2.   Komisia žiadosť schváli alebo zamietne.

Žiadosť sa zamietne v prípade nedodržania pravidiel o povoľovaní a uhrádzaní vnútroštátnej finančnej pomoci alebo nedodržania pravidiel o organizáciách výrobcov, operačnom fonde a operačných programoch stanovených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 alebo v zmysle uvedeného nariadenia.

3.   V prípade, že Únia uhradenie pomoci schválila, oprávnené náklady sa vykazujú Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (9).

4.   Podiel uhrádzania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou nepresiahne 60 % vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizácii výrobcov. Uhradená suma nepresiahne 48 % finančnej pomoci Únie podľa článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

KAPITOLA IV

INFORMÁCIE, SPRÁVY A KONTROLY

ODDIEL 1

Informácie a správy

Článok 21

Informácie a výročné správy predkladané skupinami výrobcov, organizáciami výrobcov a združeniami organizácií výrobcov a výročné správy predkladané členskými štátmi

1.   Skupiny výrobcov vytvorené v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007, uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov poskytnú na žiadosť príslušného orgánu členského štátu akékoľvek relevantné informácie potrebné na vypracovanie výročnej správy uvedenej v článku 54 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zhromaždenie informácií o počte členov, objeme a hodnote predávanej výroby organizácií výrobcov, ktoré nepredložili operačné programy. Od organizácií výrobcov a skupín výrobcov uvedených v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa vyžaduje, aby poskytli počet členov, objem a hodnotu predávanej výroby.

2.   Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov predkladajú výročné správy o vykonávaní svojich operačných programov spolu so žiadosťami o poskytnutie pomoci.

Uvedené výročné správy sa týkajú:

a)

operačného programu vykonávaného počas predchádzajúceho roka;

b)

hlavných zmien operačného programu a

c)

rozdielov medzi odhadovanou výškou pomoci a požadovanou výškou pomoci.

3.   Vo výročných správach organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov sa uvedú:

a)

úspechy operačného programu založené na ukazovateľoch uvedených v prílohe II a prípadne na dodatočných ukazovateľoch uvedených v národnej stratégii týmto spôsobom:

i)

v každej výročnej správe sa použijú spoločné východiskové ukazovatele a (finančné) ukazovatele vstupov;

ii)

v posledných dvoch rokoch operačného programu sa použijú ukazovatele výsledkov a výstupov a

b)

súhrn hlavných problémov, ktoré nastali pri riadení programu, a opatrení prijatých na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu.

Vo výročnej správe sa podľa možnosti uvedie, aké ochranné opatrenia sa prijali v súlade s národnou stratégiou a pri uplatnení článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na ochranu životného prostredia pred možnými zvýšenými tlakmi pochádzajúcimi z investícií, ktoré sa podporujú v rámci operačného programu.

4.   Vo výročných správach organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov za predposledný rok operačného programu sa uvedie, do akej miery boli splnené ciele programov. V tejto správe sa uvedú aj faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu pri vykonávaní programu, a spôsob, akým sa tieto faktory zohľadnili v súčasnom programe alebo akým spôsobom budú zohľadnené v nasledujúcom operačnom programe.

Členský štát uvedie podrobnosti o prípadoch podľa prvého pododseku vo svojej výročnej správe uvedenej v článku 54 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

ODDIEL 2

Kontroly

Článok 22

Špecifický systém identifikácie

Členské štáty zabezpečia, aby sa na organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov vytvorené v zmysle článku 125e nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatňoval špecifický systém identifikácie, pokiaľ ide o ich žiadosti o poskytnutie pomoci. Tento systém identifikácie je zlučiteľný so systémom identifikácie prijímateľov podľa článku 73 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 23

Postupy podávania žiadostí

Bez toho, aby boli dotknuté články 9, 24 a 25, členské štáty stanovia postupy podávania žiadostí o poskytnutie pomoci, žiadostí o uznanie alebo o schválenie operačných programov, ako aj žiadostí o platbu.

Článok 24

Udelenie uznania

1.   Pred tým, ako členské štáty udelia organizácii výrobcov alebo združeniu organizácií výrobcov uznanie podľa článku 154 ods. 4 písm. a) alebo článku 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, vykonajú administratívne kontroly a kontroly na mieste u organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov s cieľom overiť splnenie kritérií na získanie uznania.

2.   Členské štáty vykonajú administratívne kontroly a kontroly na mieste z hľadiska kritérií na získanie uznania, ktoré sa vzťahujú na všetky uznané organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov, aspoň raz za päť rokov aj v prípade, ak organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov nevykonávajú operačný program.

Článok 25

Schvaľovanie operačných programov a ich zmien

1.   Pred tým, ako členské štáty schvália operačný program podľa článku 33 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontrol na mieste preveria operačný program predložený na schválenie a prípadne žiadosť o zmenu. Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a)

správnosti informácií uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a e), ktoré sa zahrnú do návrhu operačného programu;

b)

súladu programu s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj s národnou stratégiou a vnútroštátnym rámcom;

c)

oprávnenosti akcií a oprávnenosti navrhovaných výdavkov a

d)

konzistentnosti a technickej kvality programu, správnosti odhadov a plánu pomoci a plánovania jeho vykonania.

2.   Kontrolami podľa odseku 1 sa preverí, či:

a)

ciele sú merateľné a dajú sa monitorovať a dosiahnuť prostredníctvom navrhovaných akcií a

b)

činnosti, na ktoré sa pomoc žiada, sú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o štátnu pomoc, rozvoj vidieka a propagačné programy, a s povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v národnej stratégii.

Článok 26

Administratívne kontroly

1.   V rámci postupov súvisiacich s administratívnymi kontrolami sa vyžaduje zaznamenávanie vykonaných operácií, výsledkov overovania a opatrení prijatých v prípade nezrovnalostí.

2.   Pred tým, ako členské štáty poskytnú pomoc, vykonajú administratívne kontroly všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci.

3.   Administratívne kontroly žiadostí o poskytnutie pomoci zahŕňajú v prípade potreby overenie:

a)

výročnej správy o vykonávaní operačného programu zaslanej spolu so žiadosťou o poskytnutie pomoci;

b)

hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a vzniknutých výdavkov;

c)

presnej korelácie nárokovaných výdavkov s dodanými výrobkami a poskytnutými službami;

d)

súladu uskutočnených opatrení s opatreniami zahrnutými v schválenom operačnom programe a

e)

dodržiavania uložených finančných alebo iných stropov a maximálnych súm.

4.   Výdavky vzniknuté v rámci operačného programu musia byť podložené dokladom o platbe. Faktúry sa vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov alebo dcérskej spoločnosti spĺňajúcej požiadavku 90 % podľa článku 22 ods. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 alebo, s výhradou schválenia členským štátom, v mene jedného alebo viacerých jej členov-výrobcov. Faktúry týkajúce sa personálnych nákladov uvedených v bode 2 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891 sa však vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov, dcérskej spoločnosti spĺňajúcej požiadavku 90 % podľa článku 22 ods. 8 uvedeného nariadenia alebo, s výhradou schválenia členským štátom, družstiev, ktoré sú členmi organizácie výrobcov.

Článok 27

Kontroly na mieste týkajúce sa každoročných žiadostí o poskytnutie pomoci

1.   Členské štáty ako doplnok k administratívnym kontrolám vykonajú kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a prípadne ich dcérskych spoločností s cieľom zabezpečiť súlad s podmienkami na získanie uznania, udelenie pomoci alebo zostatku pomoci na príslušný rok, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1.

2.   Kontroly na mieste sa vzťahujú na vzorku, ktorá predstavuje aspoň 30 % z celkovej pomoci, o ktorú sa žiadalo, za každý rok. Návšteva každej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktoré vykonávajú operačný program, sa uskutoční aspoň raz za tri roky.

3.   Členský štát určí, ktoré organizácie výrobcov sa majú kontrolovať, na základe analýzy rizík, ktorá zohľadní tieto kritériá:

a)

výška pomoci;

b)

zistenia kontrol v predchádzajúcich rokoch;

c)

parameter náhodnosti a

d)

iné parametre, ktoré členské štáty určia.

4.   Kontroly na mieste možno vopred ohlásiť za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly.

5.   Kontrola na mieste sa vzťahuje na všetky záväzky a povinnosti organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, jej členov a prípadne dcérskych spoločností, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy a ktoré sa nedali skontrolovať počas administratívnych kontrol. Kontroly na mieste sa týkajú najmä:

a)

splnenia kritérií na získanie uznania pre príslušný rok;

b)

vykonávania akcií a ich súladu so schváleným operačným programom;

c)

vo vzťahu k príslušnému počtu akcií: súladu výdavkov s právnymi predpismi Únie a dodržania lehôt, ktoré sú v nich uvedené;

d)

využívania operačného fondu vrátane výdavkov vykázaných v žiadostiach o vyplatenie preddavku alebo o čiastočné platby, hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a vykázaných výdavkov doložených účtovnými alebo rovnocennými dokladmi;

e)

úplného dodania výrobkov zo strany členov, poskytovanie služieb a skutočného vynaloženia nárokovaných výdavkov;

f)

kontrol druhej úrovne podľa článku 30 v súvislosti s výdavkami na stiahnutia z trhu, zelený zber a neuskutočnenie zberu.

6.   Hodnota predávanej výroby sa overí na základe systému finančného účtovníctva, ktorý je auditovaný a certifikovaný v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty sa môžu na tieto účely rozhodnúť, že vykazovaná hodnota predávanej výroby sa potvrdí rovnakým spôsobom ako údaje finančného účtovníctva.

Kontrolu vykazovanej hodnoty predávanej výroby možno vykonať pred tým, ako sa odovzdá príslušná žiadosť o poskytnutie pomoci, avšak najneskôr do vyplatenia pomoci.

7.   Okrem výnimočných prípadov zahŕňajú kontroly na mieste návštevu miesta, kde sa akcia realizuje, alebo v prípade, ak je akcia nehmotná, návštevu subjektu, ktorý akciu organizuje. Najmä akcie v individuálnych podnikoch členov organizácií výrobcov, ktoré sú vo vzorke uvedenej v odseku 2, sú predmetom aspoň jednej návštevy, ktorou sa má overiť ich vykonávanie.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať takéto návštevy v prípade malých akcií, alebo ak považujú riziko nesplnenia podmienok na prijímanie pomoci resp. nerealizovania operácie za nízke. Príslušné rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa zaznamená. Kritériá analýzy rizík uvedené v odseku 3 sa mutatis mutandis uplatňujú na tento odsek.

8.   Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno započítať na účely dosiahnutia miery kontrol stanovenej v odseku 2.

9.   Výsledky kontrol na mieste sa posúdia s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, sú systematickej povahy, a teda či predstavujú riziko pre iné podobné opatrenia, príjemcov alebo orgány. Na základe tohto posúdenia sa takisto určia príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie skúmanie, ktoré môže byť nutné, ako aj odporúčané nápravné a preventívne opatrenia.

Ak sa na základe kontrol odhalia významné nezrovnalosti v regióne, v časti regiónu alebo v konkrétnej organizácii výrobcov alebo konkrétnom združení organizácií výrobcov, členský štát vykoná dodatočné kontroly počas príslušného roka v tomto regióne alebo v dotknutej organizácii, resp. v dotknutom združení a zvýši percentuálny podiel zodpovedajúcich žiadostí, ktoré sa musia skontrolovať v nasledujúcom roku.

Článok 28

Správy z kontrol na mieste

1.   Z každej kontroly na mieste sa vypracuje podrobná správa, v ktorej sa uvedú minimálne tieto informácie:

a)

režim pomoci a žiadosť, ktorá bola skontrolovaná;

b)

mená a funkcie prítomných osôb;

c)

skontrolované akcie, opatrenia a doklady, vrátane audítorského záznamu a podporných dôkazov, ktoré boli overené;

d)

výsledky kontroly.

2.   Zástupcovi organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov sa poskytne príležitosť podpísať správu, aby tak potvrdil svoju prítomnosť na kontrole a zapísal svoje pripomienky. Ak sa zistia nezrovnalosti, príjemca dostane kópiu správy.

Článok 29

Prvostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.   Členské štáty vykonajú prvostupňové kontroly operácií stiahnutia výrobkov z trhu v každej organizácii výrobcov, pričom uvedené kontroly spočívajú v skontrolovaní dokladov a totožnosti spolu s fyzickým skontrolovaním hmotnosti výrobkov stiahnutých z trhu a kontrolou dodržiavania ustanovení článku 15 v súlade s postupmi stanovenými v hlave II kapitole II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011. Kontrola sa uskutoční po prijatí oznámenia uvedeného v článku 44 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 v lehote stanovenej v súlade s odsekom 2 uvedeného článku.

2.   Prvostupňové kontroly sa vzťahujú na 100 % množstva výrobkov stiahnutých z trhu. Na konci kontroly sa výrobky stiahnuté z trhu, ktoré nie sú určené na bezplatnú distribúciu, denaturujú alebo dodajú spracovateľskému priemyslu pod dohľadom príslušných orgánov za podmienok, ktoré členský štát stanovil v súlade s článkom 46 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

3.   Odchylne od odseku 2, ak sú výrobky určené na bezplatnú distribúciu, môžu členské štáty skontrolovať menší percentuálny podiel, ako je stanovené v uvedenom odseku, za predpokladu, že nie je menší ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka ktorejkoľvek organizácie výrobcov. Kontrolu možno uskutočniť v priestoroch organizácie výrobcov alebo príjemcov výrobkov. V prípade, že sa počas kontroly odhalia nezrovnalosti, členské štáty vykonajú dodatočné kontroly.

Článok 30

Druhostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.   Členské štáty vykonajú na základe analýzy rizík druhostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu v priestoroch organizácie výrobcov a príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu. Predmetom analýzy rizík sú zistenia predchádzajúcich prvostupňových a druhostupňových kontrol a skutočnosť, či organizácia výrobcov má alebo nemá určitú formu postupov zabezpečenia kvality. Na základe tejto analýzy rizík sa pre každú organizáciu výrobcov stanoví minimálna periodicita druhostupňových kontrol.

2.   Druhostupňové kontroly uvedené v odseku 1 sa týkajú:

a)

osobitnej evidencie stavu zásob a účtovnej evidencie, ktoré musia viesť všetky organizácie výrobcov, ktoré vykonajú operácie stiahnutia z trhu počas príslušného hospodárskeho roka;

b)

predávaných množstiev, ktoré sú vykazované v žiadostiach o poskytnutie pomoci, pričom sa skontroluje najmä evidencia stavu zásob, účtovná evidencia a faktúry s cieľom uistiť sa, či sa vyhlásenia zhodujú s účtovnými a daňovými údajmi príslušných organizácií výrobcov;

c)

účtov, najmä pravdivosti čistých príjmov, ktoré organizácie výrobcov uviedli vo svojich žiadostiach o platbu, a primeranosti nákladov na akékoľvek stiahnutie z trhu a

d)

určenia výrobkov stiahnutých z trhu podľa údajov uvedených v žiadostiach o platbu a ich denaturácie.

3.   Každá kontrola zahŕňa vzorku predstavujúcu najmenej 5 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov stiahla z trhu počas daného hospodárskeho roka.

4.   V osobitnej evidencii stavu zásob a účtovnej evidencii podľa odseku 2 písm. a) sa za každý výrobok stiahnutý z trhu uvedú presunuté, v tonách vyjadrené, množstvá:

a)

výroby dodanej členmi organizácie výrobcov a členmi iných organizácií výrobcov v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891;

b)

predaja uskutočneného organizáciou výrobcov s uvedením výrobkov určených na trh s čerstvými výrobkami a výrobkov určených na spracovanie a

c)

výrobkov stiahnutých z trhu.

5.   Kontroly týkajúce sa miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu zahŕňajú.

a)

kontrolu vzorky skladovej evidencie, ktorú vedú príjemcovia, a finančného účtovníctva dotknutých dobročinných organizácií a inštitúcií, ak sa uplatňuje článok 46 ods. 2 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891; a

b)

kontroly dodržiavania príslušných požiadaviek ochrany životného prostredia.

6.   Ak sa druhostupňovými kontrolami zistia nezrovnalosti, členské štáty vykonajú podrobnejšie druhostupňové kontroly za príslušný rok a počas nasledujúceho roka zvýšia periodicitu druhostupňových kontrol v priestoroch organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov.

Článok 31

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Pred tým, ako sa uskutoční zelený zber, členské štáty overia kontrolou na mieste, či predmetné výrobky nie sú poškodené a či sa dotknutá plocha dobre udržiavala. Po zelenom zbere členské štáty overia, či sa zber uskutočnil na celej dotknutej ploche a či pozbierané výrobky boli denaturované.

2.   Pred tým, ako sa uskutoční operácia neuskutočnenia zberu, členské štáty overia kontrolou na mieste, či sa dotknutá plocha dobre udržiavala, či sa už neuskutočnil čiastočný zber a či je výrobok dobre vyzretý a či je celkovo zdravý, bezchybný a predajnej kvality.

Členské štáty sa uistia, že výroba je denaturovaná. Ak to nie je možné, návštevou alebo návštevami na mieste počas obdobia zberu sa uistia, že sa neuskutočňuje žiaden zber.

3.   Ak sa uplatňuje článok 48 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891:

a)

neuplatňuje sa požiadavka stanovená v odseku 2 prvom pododseku tohto článku v súvislosti s neuskutočnením čiastočného zberu a

b)

členské štáty zabezpečia, že rastliny, na ktorých rastie ovocie a zelenina a v prípade ktorých sa nevykonali žiadne opatrenia neuskutočnenia zberu a zeleného zberu, sa nepoužijú na ďalšie výrobné účely v tej istej pestovateľskej sezóne.

4.   Článok 30 ods. 1, 2, 3 a 6 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 32

Nadnárodné organizácie výrobcov

1.   Členský štát, v ktorom má sídlo nadnárodná organizácia výrobcov, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol uvedenej organizácie v súvislosti s operačným programom a operačným fondom a za uplatnenie administratívnych sankcií v prípade, ak sa týmito kontrolami preukázalo nesplnenie povinností.

2.   Ostatné členské štáty, ktoré sú povinné poskytovať administratívnu spoluprácu uvedenú v článku 14 ods. 3 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, vykonávajú také administratívne kontroly a kontroly na mieste, aké vyžaduje členský štát uvedený v odseku 1 tohto článku, a nahlásia mu výsledky. Dodržia lehoty, ktoré členský štát uvedený v odseku 1 stanovil.

3.   V súvislosti s organizáciou výrobcov, operačným programom a operačným fondom sa uplatňujú pravidlá uplatniteľné v členskom štáte uvedenom v odseku 1. V súvislosti s otázkami ochrany životného prostredia, fytosanitárnymi otázkami a opatreniami týkajúcimi sa predchádzania krízam a krízového riadenia sa však uplatňujú pravidlá členského štátu, v ktorom sa predmetné akcie realizujú.

Článok 33

Nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.   Členský štát, v ktorom má sídlo organizácia výrobcov, ktorá je členom nadnárodného zduženia, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol uvedenej organizácie v súvislosti s akciami operačného programu vykonávanými na jeho území a s operačným fondom, ako aj za uplatnenie administratívnych sankcií v prípade, ak sa týmito kontrolami preukázalo nesplnenie povinností.

2.   Členský štát uvedený v odseku 1 úzko spolupracuje s členským štátom, v ktorom má nadnárodné združenie organizácie výrobcov svoje sídlo, a bezodkladne nahlasuje výsledky vykonaných kontrol a prípadné administratívne sankcie, ktoré boli uplatnené.

3.   Členský štát, v ktorom má sídlo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol v súvislosti s akciami operačného programu vykonávanými na úrovni nadnárodného združenia a s operačným fondom nadnárodného združenia, ako aj za uplatnenie administratívnych sankcií v prípade, ak sa týmito kontrolami preukázalo nesplnenie povinností. Zabezpečuje aj koordináciu kontrol a platieb v súvislosti s akciami v rámci operačných programov vykonávaných na území iných členských štátov.

4.   Akcie v rámci operačných programov musia byť v súlade s vnútroštátnymi pravidlami členského štátu, v ktorom sa skutočne vykonávajú.

Článok 34

Kontroly

Bez toho, aby boli dotknuté špecifické ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Únie, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 a tohto nariadenia. Tieto kontroly a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Členské štáty predovšetkým zabezpečia, aby:

a)

sa mohli kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti stanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, respektíve v národnej stratégii alebo vo vnútroštátnom rámci;

b)

príslušné orgány členského štátu zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol a

c)

sa stanovilo, že kontroly majú zabrániť neoprávnenému dvojitému financovaniu opatrení podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v sektore ovocia a zeleniny a podľa iných režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov.

Článok 35

Zrejmé chyby

V prípadoch zrejmých chýb, ktoré príslušný orgán členského štátu zistí, ako sa uvádza v článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, akékoľvek oznámenie, akúkoľvek požiadavku alebo žiadosť podanú členskému štátu podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 alebo tohto nariadenia a akúkoľvek žiadosť o poskytnutie pomoci možno opraviť a upraviť kedykoľvek po ich podaní.

KAPITOLA V

ROZŠÍRENIE PRAVIDIEL

Článok 36

Finančné príspevky

Ak sa členský štát rozhodne podľa článku 165 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, že hospodárske subjekty, ktoré nepatria k organizáciám výrobcov, združeniam organizácií výrobcov alebo medziodvetvovým organizáciám, pre ktoré sú však pravidlá záväzné, musia uhradiť finančný príspevok, členský štát postúpi Komisii informácie potrebné na posúdenie súladu s podmienkami stanovenými v uvedenom článku. Takéto informácie obsahujú najmä základ, z ktorého sa vypočíta príspevok, jeho jednotkovú výšku, predmetné činnosti a súvisiace náklady.

Článok 37

Rozšírenia presahujúce rámec jedného roka

1.   Ak sa rozhodne o uplatnení rozšírenia pravidiel na obdobie dlhšie ako jeden rok, členské štáty overia v súvislosti s každým rokom, či podmienky týkajúce sa reprezentatívnosti stanovené v článku 164 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa plnia počas celého obdobia uplatňovania rozšírenia.

2.   Ak členské štáty zistia, že podmienky už nie sú splnené, odvolajú rozšírenie s účinkom od začiatku nasledujúceho roka.

3.   Členské štáty okamžite informujú Komisiu o odvolaní. Komisia tieto informácie zverejní vhodným spôsobom.

KAPITOLA VI

SYSTÉM VSTUPNÝCH CIEN A DOVOZNÉ CLÁ

Článok 38

Štandardné dovozné hodnoty

1.   V prípade každého výrobku a v prípade období uplatňovania podľa časti A prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891 Komisia určí každý pracovný deň pre každý pôvod štandardnú dovoznú hodnotu rovnajúcu sa váženému priemeru reprezentatívnych cien uvedených v článku 74 uvedeného nariadenia, od ktorého sa odpočíta štandardná suma 5 EUR/100 kg a valorické clá.

2.   Ak je pre výrobky a pre obdobia uplatňovania uvedené v časti A prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891 stanovená štandardná dovozná hodnota v súlade s článkami 74 a 75 uvedeného nariadenia a týmto článkom, jednotková cena podľa článku 142 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (10) sa neuplatňuje. Nahradí sa štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.

3.   Ak pre výrobok daného pôvodu nie je v účinnosti žiadna štandardná dovozná hodnota, uplatňuje sa priemer štandardných dovozných hodnôt platných pre uvedený výrobok.

4.   Počas období uplatňovania stanovených v časti A prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891 zostanú štandardné dovozné hodnoty uplatniteľné, až kým sa nezmenia. Prestanú sa však používať, ak sa Komisii počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov neoznámi žiadna priemerná reprezentatívna cena.

Ak sa v súlade s prvým pododsekom na daný výrobok neuplatňuje žiadna štandardná dovozná hodnota, štandardná dovozná hodnota uplatniteľná na uvedený výrobok sa rovná poslednej priemernej štandardnej dovoznej hodnote.

5.   Odchylne od odseku 1, žiadna štandardná dovozná hodnota nie je uplatniteľná od prvého dňa období uplatňovania stanovených v časti A prílohy VII k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2017/891, ak ju nemožno vypočítať.

6.   Výmenný kurz uplatniteľný na štandardnú dovoznú hodnotu je posledný kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou pred posledným dňom obdobia, za ktoré sa ceny zasielajú.

7.   Štandardné dovozné hodnoty uvedené v eurách Komisia zverejní prostredníctvom TARIC (11).

KAPITOLA VII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ

Článok 39

Výber dodatočného dovozného cla

1.   Dodatočné dovozné clo uvedené v článku 182 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe VII k tomuto nariadeniu. Dodatočné dovozné clo sa uplatňuje, ak množstvo akýchkoľvek výrobkov prepustených do voľného obehu v ktoromkoľvek z období uplatňovania stanovených v uvedenej prílohe prekročí spúšťací objem pre daný výrobok.

2.   Pre každý výrobok uvedený v prílohe VII a počas období stanovených v uvedenej prílohe členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o objemoch prepustených do voľného obehu s použitím metódy dohľadu nad preferenčnými dovozmi podľa článku 55 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.   Dodatočné dovozné clo sa vyberie za množstvá prepustené do voľného obehu po dni uplatnenia uvedeného cla za predpokladu, že:

a)

ich colná hodnota určená v súlade s článkom 74 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 si vyžiada uplatnenie najvyšších osobitných ciel uplatniteľných na dovozy z príslušného miesta pôvodu a

b)

dovoz sa uskutoční počas obdobia uplatňovania dodatočného dovozného cla.

Článok 40

Výška dodatočného dovozného cla

Dodatočné dovozné clo uplatnené v súlade s článkom 39 zodpovedá jednej tretine cla stanoveného pre daný výrobok v Spoločnom colnom sadzobníku.

Avšak v prípade výrobkov, na ktoré sa uplatňuje preferenčné dovozné clo spojené s valorickým clom, dodatočné dovozné clo zodpovedá jednej tretine osobitného cla na daný výrobok, pokiaľ sa uplatňuje článok 39 ods. 2.

Článok 41

Oslobodenie od dodatočného dovozného cla

1.   Od dodatočného dovozného cla je oslobodený tento tovar:

a)

tovar dovezený v rámci colnej kvóty;

b)

tovar, ktorý opustil krajinu pôvodu pred rozhodnutím o uložení dodatočného dovozného cla a je prepravovaný pod hlavičkou prepravného dokladu platného z miesta naloženia v krajine pôvodu do miesta vyloženia v Únii, ktorý bol vystavený pred uplatnením dodatočného dovozného cla.

2.   Zainteresované strany poskytnú dôkaz k spokojnosti colných úradov o tom, že požiadavky odseku 1 písm. b) boli splnené.

Colné úrady môžu tovar považovať za tovar, ktorý opustil krajinu pôvodu predo dňom uplatnenia dodatočného dovozného cla, ak sa poskytne jeden z týchto dokladov:

a)

v prípade námornej dopravy konosament preukazujúci, že sa tovar naložil pred uvedeným dňom;

b)

v prípade železničnej dopravy nákladný list, ktorý železničné orgány krajiny pôvodu prijali pred uvedeným dňom;

c)

v prípade cestnej dopravy prepravná zmluva (CMR) alebo iný prepravný doklad vydaný v krajine pôvodu pred uvedeným dňom, ak sú dodržané podmienky stanovené v dvojstranných alebo mnohostranných dohodách uzavretých v súvislosti s tranzitom Únie alebo spoločným tranzitom;

d)

v prípade leteckej dopravy letecký nákladný list preukazujúci, že letecká spoločnosť prijala tovar pred uvedeným dňom.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (pozri stranu 4 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(10)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(11)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm.


PRÍLOHA I

Štruktúra a obsah národnej stratégie pre udržateľné operačné programy uvedené v článku 2

1.   Trvanie národnej stratégie

Určí členský štát.

2.   Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja, stratégia zvolená na ich splnenie a odôvodnenie zvolených priorít, ako sa uvádza v článku 36 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

2.1.   Analýza situácie

Opis súčasnej situácie sektora ovocia a zeleniny pomocou kvantifikovaných údajov s dôrazom na silné a slabé stránky, nerovnosti, potreby a nedostatky a potenciál rozvoja na základe príslušných spoločných východiskových ukazovateľov stanovených v bode 5 prílohy II a iných prípadných doplňujúcich ukazovateľov. Tento opis sa týka aspoň:

výsledkov v sektore ovocia a zeleniny: silné a slabé stránky sektora, konkurencieschopnosť a potenciál rozvoja organizácií výrobcov,

vplyvu výroby ovocia a zeleniny na životné prostredie (dôsledky, tlaky a prínosy) vrátane hlavných trendov.

2.2.   Stratégia zvolená na riešenie silných a slabých stránok

Opis hlavných oblasti, v ktorých by intervencia mala podľa očakávania priniesť maximálnu pridanú hodnotu:

relevantnosť vytýčených cieľov operačných programov a očakávaných výsledkov a miera, v akej ich možno realisticky dosiahnuť,

vnútorná previazanosť stratégie a existencia vzájomne sa podporujúcich interakcií a možných konfliktov alebo protirečení medzi operačnými cieľmi jednotlivých vybraných akcií,

doplnkovosť a konzistentnosť vybraných akcií s ďalšími vnútroštátnymi alebo regionálnymi akciami a s činnosťami podporovanými prostredníctvom fondov Únie, a najmä s programami rozvoja vidieka a propagačnými programami,

očakávané výsledky a vplyv v porovnaní s východiskovou situáciou, a ich prínos k plneniu cieľov Únie.

2.3.   Vplyv predchádzajúcej národnej stratégie (v prípade potreby)

Opis výsledkov a vplyvu operačných programov vykonávaných v poslednom období.

3.   Ciele operačných programov a ukazovatele výkonu uvedené v článku 36 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Opis druhov akcií vybraných ako oprávnené na podporu (neúplný zoznam), sledované ciele, overiteľné ciele a ukazovatele, ktoré umožňujú posúdiť pokrok pri plnení cieľov, ako aj efektívnosť a účinnosť.

3.1.   Požiadavky týkajúce sa všetkých alebo viacerých druhov akcií

Členské štáty zabezpečia, aby všetky akcie uvedené v národnej stratégii a vo vnútroštátnom rámci boli overiteľné a kontrolovateľné. Ak sa na základe hodnotenia počas vykonávania operačných programov zistí, že požiadavky overiteľnosti a kontrolovateľnosti nie sú splnené, dotknuté akcie sa zodpovedajúcim spôsobom upravia alebo vypustia.

Ak sa podpora poskytuje na základe štandardných paušálnych sadzieb alebo stupníc jednotkových nákladov, členské štáty zabezpečia, aby príslušné výpočty boli primerané a presné a aby sa stanovili vopred na základe spravodlivého, nestranného a overiteľného výpočtu. Environmentálne opatrenia musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 33 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Členské štáty prijmú ochranné opatrenia, ustanovenia a kontroly, ktorým zabezpečia, že akcie vybrané ako oprávnené na podporu nebudú podporované aj ďalšími príslušnými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä prostredníctvom podpory rozvoja vidieka a propagačných programov alebo iných vnútroštátnych alebo regionálnych režimov.

Zavedená účinná ochrana životného prostredia v zmysle článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pred možným zvýšeným zaťažením spôsobeným investíciami, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, a kritériá oprávnenosti, ktoré sa schválili na základe článku 36 ods. 1 uvedeného nariadenia s cieľom zaistiť, aby investície do jednotlivých podnikov, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, zodpovedali cieľom stanoveným v článku 191 ZFEÚ a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie.

3.2.   Osobitné informácie požadované pri druhoch akcií zameraných na dosiahnutie cieľov stanovených alebo uvedených v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (vypĺňajú sa len pre vybrané druhy akcií)

3.2.1.   Nadobudnutie hmotného majetku

druhy investícií oprávnené na podporu,

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu, napr. nájom, lízing,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.2.   Ostatné akcie

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

4.   Určenie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií

Členský štát určí vnútroštátny orgán zodpovedný za riadenie, monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie.

5.   Opis systémov monitorovania a hodnotenia

Ukazovatele výkonu stanovené v národnej stratégii pozostávajú zo spoločných výkonnostných ukazovateľov stanovených v článku 4 a uvedených v prílohe II. V prípadoch, keď sa to považuje za vhodné, sa v národnej stratégii stanovia doplňujúce ukazovatele odrážajúce vnútroštátne alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre vnútroštátne operačné programy.

5.1.   Posúdenie operačných programov a oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov uvedené v článku 36 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Opis požiadaviek a postupov monitorovania a hodnotenia v súvislosti s operačnými programami vrátane oznamovacích povinností organizácií výrobcov.

5.2.   Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie

Opis požiadaviek a postupov monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou.


PRÍLOHA II

Zoznam spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 21 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia a článku 56 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891

Systém spoločných výkonnostných ukazovateľov týkajúcich sa akcií, ktoré realizujú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a ich členovia v rámci operačného programu, nezachytáva bezpodmienečne všetky faktory, ktoré môžu zasiahnuť do výstupov, výsledkov a vplyvu operačného programu a ovplyvňovať ich. V tejto súvislosti by sa mali informácie, ktoré poskytujú spoločné výkonnostné ukazovatele, vykladať v zmysle kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií týkajúcich sa ostatných kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k úspešnosti alebo zlyhaniu realizácie programu.

1.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO PLNENIA (UKAZOVATELE VSTUPOV) (ROČNÉ)

Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele vstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace s prechádzaním krízam a riadením kríz)

d)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Výskum a experimentálna výroba

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Vzdelávacie akcie a akcie zamerané na výmenu informácií o najlepších postupoch (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám a technickej pomoci

Podľa hlavnej riešenej oblasti:

a)

Ekologická výroba

b)

Integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)

Ďalšie environmentálne otázky

d)

Vysledovateľnosť

e)

Kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov

f)

Ďalšie oblasti

Výdavky (v EUR)

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)

Investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh

b)

Vzdelávacie opatrenia a výmena najlepších postupov

c)

Propagácia a komunikácia, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy

d)

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov

e)

Opätovná výsadba ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu

f)

Stiahnutie z trhu

g)

Zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny

h)

Poistenie úrody

Výdavky (v EUR)

Environmentálne opatrenia

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ekologická výroba

d)

Integrovaná výroba

e)

Lepšie využívanie vody alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

f)

Akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii pôdy alebo jej zníženie, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

g)

Akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

h)

Akcie napomáhajúce úsporám energie alebo zvyšujúce efektívnosť využívania energie; prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov

i)

Akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

j)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

Ostatné akcie

a)

Investície do fyzických aktív

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ostatné akcie

Výdavky (v EUR)

2.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV (POSLEDNÉ DVA ROKY OPERAČNÉHO PROGRAMU)

Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele výstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)

Investície do fyzických aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)

Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)

Investície do fyzických aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)

Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)

Investície do fyzických aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)

Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace s prechádzaním krízam a riadením kríz)

Počet vykonaných akcií (1)

d)

Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Výskum a experimentálna výroba

 

Počet podnikov zúčastnených na akciách.

Počet projektov

Vzdelávacie akcie a akcie zamerané na výmenu informácií o najlepších postupoch (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám a technickej pomoci

Podľa hlavnej riešenej oblasti:

a)

Ekologická výroba

b)

Integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)

Ďalšie environmentálne otázky

d)

Vysledovateľnosť

e)

Kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov

f)

Ďalšie oblasti

Počet dní odborného vzdelávania, ktoré účastníci absolvovali

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)

Investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Vzdelávacie opatrenia a výmena najlepších postupov

Počet vykonaných akcií

c)

Propagácia a komunikácia, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy

Počet vykonaných akcií (1)

d)

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov

Počet vykonaných akcií (4)

e)

Opätovná výsadba ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

f)

Stiahnutia z trhu

Počet vykonaných akcií (2)

g)

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Počet vykonaných akcií (3)

h)

Poistenie úrody

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Environmentálne opatrenia

a)

Investície do fyzických aktív (5)

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu (6)

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)

Ekologická výroba

d)

Integrovaná výroba

e)

Lepšie využívanie vody a/alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

f)

Akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii pôdy alebo jej zmenšenie, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

g)

Akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

h)

Akcie napomáhajúce úsporám energie alebo zvyšujúce efektívnosť využívania energie; prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov

i)

Akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

j)

Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách Príslušný počet hektárov

Ostatné akcie

a)

Investície do fyzických aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy nadobudnutia hmotného majetku vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách

c)

Ostatné akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

3.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV (POSLEDNÉ DVA ROKY OPERAČNÉHO PROGRAMU)

Opatrenie

Ukazovatele výsledkov (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony) Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Zmena objemu predávanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitnej „schémy kvality“ (tony) (7)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony) Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Vzdelávacie akcie a výmena najlepších postupov (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám a technickej pomoci

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

 

a)

Investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh

Celkový objem výroby, na ktorú sa vzťahuje riadenie objemov (tony)

b)

Vzdelávacie akcie

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program

c)

Propagácia a komunikácia

Odhadovaná zmena objemu predávanej výroby v prípade výrobkov, ktoré sú predmetom propagačných/komunikačných činností (tony)

d)

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením vzájomných fondov

Celková hodnota zriadeného spoločného fondu (EUR)

e)

Opätovná výsadba ovocných sadov, keď je to potrebné po povinnom vyklčovaní, ktoré sa vykonalo zo zdravotných alebo fytosanitárnych dôvodov na príkaz príslušného orgánu členského štátu

Celková plocha, ktorej sa týka opätovná výsadba ovocných sadov (ha)

f)

Stiahnutia z trhu

Celkový objem výroby, ktorý sa stiahol z trhu (tony)

g)

Zelený zber alebo neuskutočnenie zberu

Celková plocha, ktorej sa týka zelený zber alebo neuskutočnenie zberu (ha)

h)

Poistenie úrody

Celková hodnota poisteného rizika (EUR)

Environmentálne opatrenia

Odhadovaná zmena ročnej spotreby minerálnych hnojív/hektár, podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony/ha)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby vody/hektár (m3/ha)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh na tonu predávanej výroby)

Odhadovaná zmena ročného objemu vzniknutého odpadu (tony)

Ostatné akcie

Zmena celkového objemu predávanej výroby (tony)

Zmena jednotkovej hodnoty predávanej výroby (EUR/kg)

Poznámky: odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.

4.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VPLYVU (POSLEDNÉ DVA ROKY OPERAČNÉHO PROGRAMU)

Opatrenie

Celkové ciele

Ukazovatele vplyvu (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zatraktívňovanie členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena celkovej hodnoty predávanej výroby (EUR)

Zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (8) príslušnej organizácie výrobcov (OV)/príslušného združenia organizácie výrobcov (ZOV) (počet)

Zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Výskum a experimentálna výroba

Vzdelávacie akcie a výmena najlepších postupov (iné ako súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením) a/alebo akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám a technickej pomoci

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Environmentálne opatrenia

Zachovanie a ochrana životného prostredia

 

a)

Kvalita vody

Odhadovaná zmena celkovej spotreby minerálnych hnojív podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony)

b)

Udržateľné využívanie vodných zdrojov

Odhadovaná zmena celkovej spotreby vody (m3)

c)

Zmiernenie klimatických zmien

Odhadovaná zmena celkovej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh)

Ostatné akcie

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zatraktívňovanie členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena celkovej hodnoty predávanej výroby (EUR)

Zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (8) príslušnej OV/ZOV (počet)

Zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

Poznámky: Odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.

5.   SPOLOČNÉ VÝCHODISKOVÉ UKAZOVATELE

Poznámka:

Východiskové ukazovatele sú potrebné pri analýze situácie na začiatku programovacieho obdobia. Niektoré spoločné východiskové ukazovatele majú význam len pre jednotlivé operačné programy na úrovni organizácie výrobcov (napr. objem výroby predávanej za menej ako 80 % priemernej ceny, ktorú OV/ZOV dostáva). Iné spoločné východiskové ukazovatele majú význam aj pre národné stratégie na úrovni členských štátov (napr. celková hodnota predávanej výroby).

Ako všeobecné pravidlo platí, že východiskové ukazovatele sa počítajú ako priemery za tri roky. Ak údaje nie sú dostupné, mali by sa vypočítať aspoň na základe údajov za jeden rok.

Ciele

Východiskové ukazovatele týkajúce sa cieľov

Celkové ciele

Ukazovateľ

Vymedzenie (a merné jednotky)

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Celková hodnota predávanej výroby

Celková hodnota predávanej výroby OV/ZOV (EUR)

Zatraktívňovanie členstva v organizácii výrobcov

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi príslušnej OV/ZOV

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (9) OV/ZOV

Celková plocha, na ktorej členovia príslušnej OV/príslušného ZOV pestujú ovocie a zeleninu

Celková plocha, na ktorej členovia OV/ZOV pestujú ovocie a zeleninu (ha)

Konkrétne ciele

 

 

Podpora koncentrácie ponuky

Celkový objem predávanej výroby

Celkový objem predávanej výroby OV/ZOV (tony)

Podpora výrobkov vyrábaných členmi pri umiestňovaní na trhu

Zabezpečenie toho, aby sa výroba prispôsobila dopytu z hľadiska kvality a množstva

Objem predávanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitnej „schémy kvality“ (10) podľa hlavných druhov príslušných „schém kvality“ (tony)

Zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov

Priemerná jednotková hodnota predávanej výroby

Celková hodnota predávanej výroby / Celkový objem predávanej výroby (EUR/kg)

Podpora znalostí a zlepšovanie ľudského potenciálu

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na odborných školeniach

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program počas posledných troch rokov (počet)

 

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Počet podnikov, členov OV/ZOV, ktoré využívajú poradenské služby (počet)

Ciele

Východiskové ukazovatele týkajúce sa cieľov

Ukazovateľ

Vymedzenie (a merné jednotky)

Konkrétne ciele v oblasti ochrany životného prostredia

Prispievanie k ochrane pôdy

Plocha ohrozená pôdnou eróziou s opatrením proti erózii

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, ohrozená pôdnou eróziou (11) a na ktorej sa vykonávajú protierózne opatrenia (ha)

Prispievanie k zachovaniu a zlepšovaniu kvality vody

Plocha so zníženým využívaním hnojív/lepším hospodárením s hnojivami

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, so zníženým využívaním hnojív alebo s lepším hospodárením s hnojivami (ha)

Prispievanie k udržateľnému využívaniu vodných zdrojov

Plocha, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody (ha)

Prispievanie k ochrane biotopov a biodiverzity a k ochrane krajiny

Ekologická výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva ekologická výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Integrovaná výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva integrovaná výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity a k ochrane krajiny

Plocha, na ktorú sa vzťahujú ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity a k ochrane krajiny (ha)

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien

Vykurovanie skleníkov – energetická efektívnosť

Odhadovaná ročná spotreba energie na vykurovanie skleníkov podľa druhu zdrojov energie (tony/litre/m3/kWh na tonu predávanej výroby)

Znižovanie objemu vzniknutého odpadu

Množstvo alebo objem odpadu

tony/litre/m3


(1)  Každý deň propagačnej kampane sa považuje za jednu akciu.

(2)  Stiahnutie z trhu tohto istého výrobku v rôznych obdobiach roka a stiahnutia z trhu odlišných výrobkov sa považujú za rozdielne akcie. Každá operácia stiahnutia z trhu daného výrobku sa považuje za jednu akciu.

(3)  Zelený zber a neuskutočnenie zberu rôznych výrobkov sa považujú za rozdielne akcie. Zelený zber a neuskutočnenie zberu toho istého výrobku sa považujú za jednu akciu bez ohľadu na počet dní, ktorý zaberú, počet zúčastnených podnikov a počet príslušných parciel alebo hektárov.

(4)  Akcie súvisiace so zriadením rôznych spoločných fondov sa považujú za rozdielne akcie.

(5)  Vrátane nevýrobných investícií spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(6)  Vrátane iných foriem nadobudnutia hmotného majetku spojených so splnením záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(7)  Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód, a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín alebo environmentálne normy a ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Navrhuje sa, aby medzi hlavné druhy „systémov kvality“ patrili: a) certifikovaná ekologická výroba, b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovaná integrovaná výroba, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(8)  Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

(9)  Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

(10)  Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód, a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín alebo environmentálne normy a ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Hlavné druhy „schém kvality“ sa vzťahujú na: a) certifikovanú ekologickú výrobu, b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovanú integrovanú výrobu, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(11)  „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek zvažujúci sa pozemok so sklonom viac ako 10 % bez ohľadu na to, či sa vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.). Ak sú príslušné informácie k dispozícii, členský štát môže namiesto toho použiť túto definíciu: „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek pozemok s predpokladaným úbytkom pôdy vyšším ako miera prirodzenej tvorby pôdy bez ohľadu, či sa vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.).


PRÍLOHA III

Minimálne požiadavky na stiahnutie výrobkov uvedených v článku 15 ods. 2 z trhu

1.

Výrobky sú:

celé,

zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov a poškodenia spôsobeného škodcami,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzej chuti alebo zápachu.

2.

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté a zrelé v závislosti od druhu.

3.

Musia byť charakteristické pre odrodu a obchodný typ.


PRÍLOHA IV

Dopravné náklady v rámci bezplatnej distribúcie uvedené v článku 16 ods. 1

Vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania

Dopravné náklady (EUR/t) (1)

Najviac 25 km

18,20

Viac než 25 km, ale najviac 200 km

41,40

Viac než 200 km, ale najviac 350 km

54,30

Viac než 350 km, ale najviac 500 km

72,60

Viac než 500 km, ale najviac 750 km

95,30

Viac než 750 km

108,30


(1)  Príplatok za dopravu v chladiarenských vozidlách: 8,50 EUR/t.


PRÍLOHA V

Náklady na triedenie a balenie uvedené v článku 17 ods. 1

Výrobok

Náklady na triedenie a balenie (EUR/t)

Jablká

187,70

Hrušky

159,60

Pomaranče

240,80

Klementínky

296,60

Broskyne

175,10

Nektárinky

205,80

Dyne červené

167,00

Karfiol

169,10

Ostatné výrobky

201,10


PRÍLOHA VI

Veta na obaloch výrobkov uvedená v článku 17 ods. 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/… )

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/… ]

Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/… ]

Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/… )

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/… )

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/… ]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/… ]

Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/… )

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/… )

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/… ]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/… ]

Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/… ]

Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/… ]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/… )

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/… ]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/… ]

Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/… ]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/… ]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/… ]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/… )

Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)


PRÍLOHA VII

Výrobky a obdobia uplatňovania dodatočných dovozných ciel uvedených v článku 39

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry, sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Obdobie uplatňovania

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

78.0065

0707 00 05

Uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

78.0085

0709 91 00

Artičoky

od 1. novembra do 30. júna

78.0100

0709 93 10

Cukety

od 1. januára do 31. decembra

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

78.0120

0805 20 10

Klementínky

od 1. novembra do konca februára

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

78.0155

0805 50 10

Citróny

od 1. júna do 31. decembra

78.0160

od 1. januára do 31. mája

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

od 16. júla do 16. novembra

78.0175

0808 10 80

Jablká

od 1. januára do 31. augusta

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

78.0220

0808 30 90

Hrušky

od 1. januára do 30. apríla

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

78.0250

0809 10 00

Marhule

od 1. júna do 31. júla

78.0265

0809 29 00

Čerešne okrem višní

od 16. mája do 15. augusta

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

od 16. júna do 30. septembra

78.0280

0809 40 05

Slivky

od 16. júna do 30. septembra


Top