EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0460

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (Text s významom pre EHP )

C/2017/1657

OJ L 72, 17.3.2017, p. 29–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/460/oj

17.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/29


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/460

zo 16. marca 2017,

ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 11,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 715/2009 treba stanoviť sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu a celoúnijné pravidlá v záujme posilnenia integrácie trhu, zvýšenia bezpečnosti dodávok a podpory prepojenia plynárenských sietí.

(2)

Kľúčovým krokom v dosahovaní týchto cieľov je zvýšenie transparentnosti štruktúr prepravných taríf a postupov ich určovania. Preto treba stanoviť požiadavky na zverejňovanie informácií o určovaní výnosov prevádzkovateľov prepravných sietí a o odvodzovaní jednotlivých prepravných aj neprepravných taríf. Tieto požiadavky by mali užívateľom siete umožniť lepšie pochopiť stanovené tarify za prepravné i neprepravné služby, ako aj spôsob ich určovania a ich minulé i budúce zmeny. Okrem toho by užívatelia siete mali mať možnosť porozumieť nákladom, na ktorých sú prepravné tarify založené, a v primeranej miere tieto tarify predvídať. Požiadavky na transparentnosť stanovené v tomto nariadení ďalej harmonizujú pravidlo stanovené v bode 3.1.2 písm. a) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

(3)

Po zavedení koncepcie vstupno-výstupného systému nariadením (ES) č. 715/2009 už nie sú náklady na prepravu priamo spojené s jednou konkrétnou trasou, keďže vstupnú a výstupnú kapacitu možno kontrahovať osobitne a užívatelia siete si môžu nechať plyn prepraviť z ktoréhokoľvek vstupného do ktoréhokoľvek výstupného bodu. V takomto režime rozhoduje o najefektívnejšom spôsobe prepravy plynu v sieti jej prevádzkovateľ. Preto na zaistenie primeraného zohľadňovania a predvídateľnosti nákladov v tomto systéme musia byť prepravné tarify založené na metodike určovania referenčných cien s konkrétnymi nákladovými faktormi. Mali by sa stanoviť hlavné zásady uplatňovania konzistentnej a transparentnej metodiky určovania referenčných cien. Mala by sa stanoviť povinnosť konzultovať navrhovanú metodiku určovania referenčných cien. Ak je navrhovaná metodika určovania referenčných cien iná, než metodika určovania referenčných cien na základe kapacitne váženej vzdialenosti, táto by mala slúžiť ako alternatíva na porovnanie s navrhovanou metodikou určovania referenčných cien.

(4)

Aby sa predišlo dvojitému spoplatňovaniu prepravy do zásobníkov a z nich, mala by sa v tomto nariadení stanoviť určitá minimálna zľava, ktorá zohľadní všeobecný príspevok tejto infraštruktúry k flexibilite systému a bezpečnosti dodávok. Zásobníky s priamym prístupom do prepravných sietí dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov prepravných sietí v priamo prepojených vstupno-výstupných systémoch alebo s prístupom súčasne do prepravnej aj distribučnej siete umožňujú prepravu plynu medzi priamo prepojenými sieťami. Uplatnenie zľavy na bodoch vstupu zo zásobníkov a bodoch výstupu do zásobníkov v prípadoch, keď sa takéto zásobníky používajú na prepravu plynu medzi priamo prepojenými sieťami, by takýchto užívateľov siete zvýhodnilo v porovnaní s inými užívateľmi siete, ktorí si rezervujú kapacitné produkty bez zľavy na prepojovacích bodoch alebo ktorí zásobníky využívajú na prepravu plynu v rámci danej siete. Týmto nariadením by sa mali zaviesť mechanizmy, ktoré takejto diskriminácii zabránia.

(5)

V záujme podpory bezpečnosti dodávok by sa malo zvážiť udelenie zliav na body vstupu zo zariadení LNG a na body vstupu z a výstupu do infraštruktúry vybudovanej s cieľom ukončiť izoláciu členských štátov z hľadiska ich plynárenských prepravných sietí.

(6)

Prevádzkovatelia prepravných sietí v určitých vstupno-výstupných systémoch prepravujú omnoho viac plynu do iných systémov, než na spotrebu vo vlastnom vstupno-výstupnom systéme. Metodiky určovania referenčných cien by preto mali zahŕňať poistky potrebné na ochranu takýchto nedobrovoľných zákazníkov (captive customers) pred rizikami spojenými s veľkými tranzitnými tokmi.

(7)

Na podporu stability prepravných taríf pre užívateľov siete, zaistenie finančnej stability a predchádzanie škodlivým účinkom na výnosy a cash flow prevádzkovateľov prepravnej siete by sa mali stanoviť zásady zosúhlasenia výnosov.

(8)

Okrem toho by sa mali stanoviť pravidlá princípov tvorby taríf pre trhovo orientovanú realizáciu prírastkovej kapacity v súlade s postupmi stanovenými v článku 26 až 30 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 (2). Ak realizácia prírastkovej kapacity vedie k neopodstatnenej miere krížových dotácií, pričom by nedobrovoľní zákazníci boli vystavení veľkému riziku fluktuácie objemu, malo by toto nariadenie zaviesť mechanizmy na zníženie takéhoto rizika.

(9)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na neoslobodené časti novej významnej infraštruktúry, na ktorú bola podľa článku 36 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (3) udelená výnimka z uplatňovania jej článku 41 ods. 6, 8 a 10. V prípadoch, kde sa na európskej úrovni uznala osobitná povaha prepojení udelením výnimky podľa článku 36 smernice 2009/73/ES alebo inak, mali by mať národné regulačné orgány možnosť rozhodnúť o oslobodení od uplatňovania požiadaviek tohto nariadenia, ak by to ohrozilo efektívnu prevádzku takýchto prepojení.

(10)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel Únie a členských štátov v oblasti hospodárskej súťaže, najmä zákazu obmedzujúcich dohôd (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a zneužívania dominantného postavenia (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Harmonizáciu štruktúr prepravných taríf treba navrhnúť tak, aby sa predišlo uzavretiu nadväzujúcich (dolných) dodávateľských trhov.

(11)

Národné regulačné orgány a prevádzkovatelia prepravných sietí by mali zohľadňovať osvedčené postupy a snahy o harmonizáciu postupov pri vykonávaní tohto nariadenia. V súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4) by mala agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky a národné regulačné orgány zabezpečiť, aby sa pravidlá harmonizovaných štruktúr taríf za prepravu plynu implementovali v celej Únii čo najúčinnejšie.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 51 smernice 2009/73/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje sieťový predpis určujúci pravidlá harmonizovaných štruktúr taríf za prepravu plynu vrátane pravidiel uplatňovania metodiky určovania referenčných cien, súvisiacich požiadaviek na konzultácie a uverejňovanie informácií, ako aj výpočtu vyvolávacích cien produktov štandardnej kapacity.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky vstupné body a všetky výstupné body plynárenských prepravných sietí, s výnimkou kapitol III, V, VI, článku 28, článku 31 ods. 2 a 3 a kapitoly IX, ktoré sa vzťahujú iba na prepojovacie body. Kapitoly III, V, VI, článok 28 a kapitola IX sa vzťahujú na vstupné body z tretích krajín alebo výstupné body do tretích krajín, alebo oboje, ak národný regulačný orgán prijme rozhodnutie uplatňovať na týchto bodoch nariadenie (EÚ) 2017/459.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje v členských štátoch, ktorým bola udelená výnimka podľa článku 49 smernice 2009/73/ES, a to počas trvania danej výnimky.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009, článku 3 nariadenia (EÚ) 2017/459, článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 312/2014 (5), článku 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/703 (6) a článku 2 smernice 2009/73/ES. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„referenčná cena“ je cena za produkt kapacity pre pevnú kapacitu s trvaním jedného roka, ktorá sa uplatňuje na vstupných a výstupných bodoch a používa na stanovenie prepravných taríf založených na kapacite;

2.

„metodika určovania referenčných cien“ je metodika uplatňovaná na tú časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť prepravnými tarifami založenými na kapacite, a je určená na odvodzovanie referenčných cien;

3.

„režim bez cenového stropu“ je regulačný režim, ako napríklad uplatňovanie príjmového stropu, miery návratnosti a fixnej marže (cost plus), v rámci ktorého sa stanovujú povolené výnosy prevádzkovateľa prepravnej siete v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES;

4.

„výnosy z neprepravných služieb“ sú tá časť povolených alebo cieľových výnosov, ktorá sa pokrýva neprepravnými tarifami;

5.

„regulačné obdobie“ je časové obdobie, na ktoré sa stanovujú všeobecné pravidlá povolených alebo cieľových výnosov v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES;

6.

„výnosy z prepravných služieb“ sú tá časť povolených alebo cieľových výnosov, ktorá sa pokrýva prepravnými tarifami;

7.

„prepravné tarify“ sú poplatky, ktoré užívatelia siete platia za poskytnuté prepravné služby;

8.

„vnútrosystémové použitie siete“ je preprava plynu v rámci vstupno-výstupného systému k zákazníkom pripojeným do toho istého vstupno-výstupného systému;

9.

„medzisystémové použitie siete“ je preprava plynu v rámci vstupno-výstupného systému k zákazníkom pripojeným do iného vstupno-výstupného systému;

10.

„homogénna skupina bodov“ je skupina jedného alebo viacerých takýchto bodov: vstupné prepojovacie body, výstupné prepojovacie body, domáce vstupné body, domáce výstupné body, body vstupu zo zásobníkov, body výstupu do zásobníkov, body vstupu zo zariadení na skvapalnený zemný plyn (LNG), body výstupu do zariadení LNG a body vstupu z výrobných zariadení;

11.

„povolené výnosy“ sú suma výnosov z prepravných a neprepravných služieb poskytovaných prevádzkovateľom prepravnej siete za určité časové obdobie v rámci daného regulačného obdobia, na ktoré má prevádzkovateľ prepravnej siete nárok v rámci režimu bez cenového stropu a ktoré sa stanovujú v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES;

12.

„prepravné služby“ sú regulované služby, ktoré prevádzkovateľ prepravnej siete poskytuje v danom vstupno-výstupnom systéme na účely prepravy;

13.

„neprepravné tarify“ sú poplatky, ktoré užívatelia siete platia za poskytnuté neprepravné služby;

14.

„cieľové výnosy“ sú suma očakávaných výnosov z prepravných služieb vypočítaných podľa zásad stanovených v článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009 a očakávaných výnosov z neprepravných služieb za služby poskytnuté prevádzkovateľom prepravnej siete počas určitého časového obdobia v rámci daného regulačného obdobia v režime cenového stropu;

15.

„neprepravné služby“ sú regulované služby poskytované prevádzkovateľom prepravnej siete iné než prepravné služby a iné než služby regulované nariadením (EÚ) č. 312/2014;

16.

„multiplikačný koeficient“ je koeficient uplatnený na príslušnú časť referenčnej ceny s cieľom vypočítať vyvolávaciu cenu produktu inej ako ročnej štandardnej kapacity;

17.

„režim cenového stropu“ je regulačný režim, v rámci ktorého sa stanoví maximálna prepravná tarifa na základe cieľových výnosov v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES;

18.

„nákladový faktor“ je kľúčový určujúci aspekt činnosti prevádzkovateľa prepravnej siete korelovaný s jeho nákladmi, ako napríklad vzdialenosť alebo technická kapacita;

19.

„klaster vstupných alebo výstupných bodov“ je homogénna skupina bodov alebo skupina vstupných bodov alebo výstupných bodov blízko pri sebe, ktoré sa na účely metodiky určovania referenčných cien považujú za jediný vstupný, resp. výstupný bod;

20.

„scenár toku“ je kombinácia vstupného a výstupného bodu, ktorá odráža použitie prepravnej siete podľa pravdepodobných modelov ponuky a dopytu a v ktorej existuje aspoň jedna plynovodná trasa umožňujúca tok plynu do prepravnej siete v príslušnom vstupnom bode a z prepravnej siete v príslušnom výstupnom bode, bez ohľadu na to, či je kapacita zmluvne dohodnutá na danom vstupnom a danom výstupnom bode;

21.

„sezónny faktor“ je faktor odrážajúci výkyvy dopytu počas roka, ktorý možno použiť v kombinácii s príslušným multiplikačným koeficientom;

22.

„pevná splatná cena“ je cena vypočítaná v súlade s článkom 24 písm. b), pričom sa vyvolávacia cena nijako neupravuje;

23.

„tarifné obdobie“ je obdobie, počas ktorého sa uplatňuje konkrétna úroveň referenčnej ceny a ktoré trvá najmenej jeden rok a najviac tak, ako trvá regulačné obdobie;

24.

„regulačný účet“ je účet so súhrnom aspoň nedostatočne a nadmerne pokrytých výnosov z prepravných služieb v režime bez cenového stropu;

25.

„aukčná prémia“ je rozdiel medzi zúčtovacou cenou a vyvolávacou cenou v aukcii;

26.

„plávajúca splatná cena“ je cena vypočítaná podľa článku 24 písm. a), pri ktorej vyvolávacia cena podlieha úpravám ako zosúhlasenie výnosov, úprava povolených výnosov alebo úprava predpokladanej zmluvnej kapacity.

Článok 4

Prepravné a neprepravné služby a tarify

1.   Služba sa považuje za prepravnú službu, ak sú splnené obe tieto kritériá:

a)

náklady na túto službu spôsobujú nákladové faktory tak technickej alebo predpovedanej zmluvnej kapacity, ako aj vzdialenosti;

b)

náklady na túto službu súvisia s investíciami do infraštruktúry, ktorá spadá pod regulačnú bázu aktív na poskytovanie prepravných služieb, a s jej prevádzkou.

Ak ktorékoľvek z kritérií uvedených v písmene a) a b) nie je splnené, danú službu možno zaradiť buď medzi prepravné alebo neprepravné služby na základe záverov z pravidelnej konzultácie prevádzkovateľa(-ov) prepravnej siete alebo národného regulačného orgánu a rozhodnutia národného regulačného orgánu podľa článkov 26 a 27.

2.   Prepravné tarify možno stanoviť tak, aby sa zohľadnili podmienky pre produkty pevnej kapacity.

3.   Výnosy z prepravných služieb sa pokrývajú kapacitnými prepravnými tarifami.

Výnimočne na základe schválenia národného regulačného orgánu možno časť výnosov z prepravných služieb pokryť výlučne týmito komoditnými prepravnými tarifami, ktoré sú určené nezávisle od seba:

a)

poplatok na základe toku, ktorý spĺňa všetky tieto kritériá:

i)

je vyrubený na pokrytie nákladov, ktoré závisia najmä od množstva toku plynu;

ii)

počíta sa na základe predpovedaných a/alebo historických tokov a stanovuje sa tak, aby bol rovnaký na všetkých vstupných bodoch a rovnaký na všetkých výstupných bodoch;

iii)

je vyjadrený peňažne alebo materiálne.

b)

doplnkový poplatok na pokrytie výnosov, ktorý spĺňa všetky tieto kritériá:

i)

je vyrubený na účel riadenia nadmerného a nedostatočného pokrytia výnosov;

ii)

počíta sa na základe predpovedaných a/alebo historických pridelených kapacít a tokov;

iii)

uplatňuje sa na iných než prepojovacích bodoch;

iv)

uplatní sa po tom, čo národný regulačný orgán posúdil, či odráža náklady a aký dosah má na krížové dotácie medzi prepojovacími a inými než prepojovacími bodmi.

4.   Výnosy z neprepravných služieb sa pokrývajú neprepravnými tarifami uplatniteľnými na danú neprepravnú službu. Tieto tarify:

a)

musia odrážať náklady, nesmú byť diskriminačné, musia byť objektívne a transparentné;

b)

sa musia účtovať subjektom, ktoré danú neprepravnú službu využívajú, aby sa minimalizovali krížové dotácie medzi užívateľmi siete v danom členskom štáte a/alebo mimo neho.

Ak majú podľa národného regulačného orgánu z danej neprepravnej služby úžitok všetci užívatelia siete, na náklady tejto služby prispejú všetci užívatelia siete.

Článok 5

Posudzovanie rozdelenia nákladov

1.   Národný regulačný orgán alebo prevádzkovateľ prepravnej siete – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – vykoná nasledujúce posúdenia a uverejní ich ako súčasť záverečnej konzultácie uvedenej v článku 26:

a)

posúdenie rozdelenia nákladov spojené s výnosmi z prepravných služieb, ktoré sa majú pokryť kapacitnými prepravnými tarifami a sú založené výhradne na nákladových faktoroch:

i)

technickej kapacity alebo

ii)

predpovedanej zmluvnej kapacity alebo

iii)

technickej kapacity a vzdialenosti alebo

iv)

predpovedanej zmluvnej kapacity a vzdialenosti;

b)

posúdenie rozdelenia nákladov spojené s výnosmi z prepravných služieb, ktoré sa majú pokryť prípadnými komoditnými prepravnými tarifami a sú založené výhradne na nákladových faktoroch:

i)

množstva tokov plynu alebo

ii)

množstva tokov plynu a vzdialenosti.

2.   V posúdeniach rozdelenia nákladov sa uvedie miera krížových dotácií medzi vnútrosystémovým použitím siete a medzisystémovým použitím siete na základe navrhovanej metodiky určovania referenčných cien.

3.   Posúdenie rozdelenia nákladov uvedené v odseku 1 písm. a) sa vykoná takto:

a)

kapacitné výnosy z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z vnútrosystémového použitia siete na všetkých vstupných a všetkých výstupných bodoch, sa vydelia hodnotou príslušného(-ých) kapacitného(-ých) nákladového(-ých) faktora(-ov) pre vnútrosystémové použitie siete, s cieľom vypočítať pomer kapacít v rámci systému, ktorý je určený ako peňažná jednotka na mernú jednotku – napríklad EUR za MWh/deň – podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Formula sú výnosy určené v peňažnej jednotke (napríklad euro) získané z kapacitných taríf a účtované za vnútrosystémové použitie siete,

 

Formula je hodnota nákladového(-ých) faktora(-ov) súvisiaceho(-ich) s kapacitou pre vnútrosystémové použitie siete, ako napríklad súčet priemerných denných predpovedaných zmluvných kapacít na každom vnútrosystémovom vstupnom bode a vnútrosystémovom výstupom bode alebo klastri bodov, ktorá je vyjadrená v mernej jednotke, ako napríklad MWh/deň;

b)

kapacitné výnosy z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z medzisystémového použitia siete na všetkých vstupných a všetkých výstupných bodoch, sa vydelia hodnotou príslušného(-ých) kapacitného(-ých) nákladového(-ých) faktora(-ov) pre medzisystémové použitie siete, s cieľom vypočítať pomer kapacít medzi systémami, ktorý je určený ako peňažná jednotka na mernú jednotku – napríklad EUR za MWh/deň – podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Formula sú výnosy určené v peňažnej jednotke (napríklad euro) získané z kapacitných taríf a účtované za medzisystémové použitie siete,

 

Formula je hodnota nákladového(-ých) faktora(-ov) súvisiaceho(-ich) s kapacitou pre medzisystémové použitie siete, ako napríklad súčet priemerných denných predpovedaných zmluvných kapacít na každom medzisystémovom vstupnom a výstupom bode alebo klastri bodov, ktorá je vyjadrená v mernej jednotke, ako napríklad MWh/deň;

c)

index porovnania rozdelenia kapacitných nákladov medzi pomery podľa písmen a) a b) vyjadrený v percentách sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Formula

4.   Posúdenie rozdelenia nákladov uvedené v odseku 1 písm. b) sa vykoná takto:

a)

komoditné výnosy z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z vnútrosystémového použitia siete na všetkých vstupných a všetkých výstupných bodoch, sa vydelia hodnotou príslušného(-ých) komoditného(-ých) nákladového(-ých) faktora(-ov) pre vnútrosystémové použitie siete, s cieľom vypočítať komoditný pomer v rámci systému, ktorý je určený ako peňažná jednotka na mernú jednotku – napríklad EUR za MWh – podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Formula sú výnosy určené v peňažnej jednotke (napríklad euro) získané z komoditných taríf a účtované za vnútrosystémové použitie siete,

 

Formula je hodnota nákladového(-ých) faktora(-ov) súvisiaceho(-ich) s komoditou pre vnútrosystémové použitie siete, ako napríklad súčet priemerných denných predpovedaných tokov na každom vnútrosystémovom vstupnom a výstupom bode alebo klastri bodov, ktorá je vyjadrená v mernej jednotke, ako napríklad MWh;

b)

komoditné výnosy z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z medzisystémového použitia siete na všetkých vstupných a všetkých výstupných bodoch, sa vydelia hodnotou príslušného(-ých) komoditného(-ých) nákladového(-ých) faktora(-ov) pre medzisystémové použitie siete, s cieľom vypočítať komoditný pomer medzi systémami, ktorý je určený ako peňažná jednotka na mernú jednotku – napríklad EUR za MWh – podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Formula sú výnosy určené v peňažnej jednotke (napríklad euro) získané z komoditných taríf a účtované za medzisystémové použitie siete,

 

Formula je hodnota nákladového(-ých) faktora(-ov) súvisiaceho(-ich) s komoditou pre medzisystémové použitie siete, ako napríklad súčet priemerných denných predpovedaných tokov na každom medzisystémovom vstupnom a výstupom bode alebo klastri bodov, ktorá je vyjadrená v mernej jednotke, ako napríklad MWh;

c)

index porovnania rozdelenia komoditných nákladov medzi pomery podľa písmen a) a b) vyjadrený v percentách sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Formula

5.   Výnosy z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z vnútrosystémového použitia siete na vstupných bodoch uvedených v odseku 3 písm. a) a odseku 4 písm. a) sa vypočítajú takto:

a)

objem pridelenej kapacity, resp. tokov pripísaných poskytovaniu prepravných služieb pre medzisystémové použitie siete na všetkých vstupných bodoch sa považuje za rovný objemu kapacity, resp. tokov pripísaných poskytovaniu prepravných služieb pre medzisystémové použitie siete na všetkých výstupných bodoch;

b)

kapacita, resp. toky stanovené podľa písmena a) tohto odseku sa použije na výpočet výnosov z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z medzisystémového použitia siete na vstupných bodoch;

c)

rozdiel medzi celkovými výnosmi z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať na vstupných bodoch, a výslednou hodnotou podľa písmena b) tohto odseku je rovný výnosom z prepravných služieb, ktoré sa majú vyzbierať z vnútrosystémového použitia siete na vstupných bodoch.

6.   Ak sa ako nákladový faktor v kombinácii s technickou alebo predpovedanou zmluvnou kapacitou alebo tokmi používa vzdialenosť, použije sa kapacitne, resp. komoditne vážený priemer vzdialenosti. Ak výsledné hodnoty indexov porovnania rozdelenia kapacitných resp. komoditných nákladov v zmysle odseku 3 písm. c), resp. odseku 4 písm. c) prekročia 10 percent, národný regulačný orgán musí tieto výsledné hodnoty vysvetliť v rozhodnutí uvedenom v článku 27 ods. 4.

KAPITOLA II

METODIKY URČOVANIA REFERENČNÝCH CIEN

Článok 6

Uplatňovanie metodiky určovania referenčných cien

1.   Metodiku určovania referenčných cien stanovuje alebo schvaľuje národný regulačný orgán podľa článku 27. Uplatnená metodika určovania referenčných cien sa musí riadiť závermi z pravidelných konzultácií, ktoré vedie v súlade s článkom 26 prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete alebo národný regulačný orgán – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu.

2.   Výsledkom uplatňovania metodiky určovania referenčných cien je referenčná cena.

3.   Na všetky vstupné a výstupné body v danom vstupno-výstupnom systéme sa uplatňuje rovnaká metodika určovania referenčných cien, okrem prípadov uvedených v článkoch 10 a 11.

4.   Uplatňovanie metodiky určovania referenčných cien na všetky vstupné a výstupné body možno upravovať len v súlade s článkom 9 alebo ako výsledok niektorej alebo viacerých z týchto činností:

a)

referenčné porovnanie národným regulačným orgánom, pričom sa referenčné ceny na príslušnom vstupnom alebo výstupnom bode upravia tak, aby výsledné hodnoty zodpovedali konkurenčnej úrovni referenčných cien;

b)

vyrovnanie zo strany prevádzkovateľa(-ov) prepravnej siete alebo národného regulačného orgánu – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – pričom sa rovnaká referenčná cena použije na niektoré alebo všetky body v rámci homogénnej skupiny bodov;

c)

prenastavenie zo strany prevádzkovateľa(-ov) prepravnej siete alebo národného regulačného orgánu – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – pričom sa referenčné ceny na všetkých vstupných a/alebo na všetkých výstupných bodoch upravia buď vynásobením ich hodnôt konštantou alebo pripočítaním či odpočítaním konštanty.

Článok 7

Voľba metodiky určovania referenčných cien

Metodika určovania referenčných cien musí byť v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009 a spĺňať nasledujúce požiadavky. Jej cieľom musí byť:

a)

umožňovať užívateľom siete zopakovať výpočet referenčných cien a s presnosťou ich predpovedať;

b)

zohľadňovať skutočné náklady vzniknuté pri poskytovaní prepravných služieb, prihliadajúc na mieru zložitosti prepravnej siete;

c)

predchádzať diskriminácii a neprimeraným krížovým dotáciám, a to aj zohľadnením posúdení rozdelenia nákladov podľa článku 5;

d)

zaistiť, aby sa výrazná miera rizika fluktuácie objemu spojeného najmä s prepravou cez vstupno-výstupný systém neprenášala na koncových zákazníkov v rámci daného vstupno-výstupného systému;

e)

zaistiť, aby výsledné referenčné ceny nenarúšali cezhraničný obchod.

Článok 8

Metodika určovania referenčných cien na základe kapacitne váženej vzdialenosti

1.   Metodika určovania referenčných cien na základe kapacitne váženej vzdialenosti má tieto parametre:

a)

časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami;

b)

predpovedaná zmluvná kapacita na každom vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov a na každom výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov;

c)

ak možno vstupné body a výstupné body kombinovať v relevantnom scenári toku, najkratšia vzdialenosť plynovodnej trasy medzi vstupným bodom alebo klastrom vstupných bodov a výstupným bodom alebo klastrom výstupných bodov;

d)

kombinácie vstupných bodov a výstupných bodov, ak niektoré vstupné body a niektoré výstupné body možno kombinovať v relevantnom scenári toku;

e)

pomer vstup/výstup uvedený v článku 30 ods. 1) písm. b) bode v) podbode 2 je 50/50.

Ak vstupné body a výstupné body nemožno kombinovať v scenári toku, táto kombinácia vstupných a výstupných bodov sa nezohľadňuje.

2.   Referenčné ceny sa odvodia v tejto postupnosti krokov:

a)

podľa nasledovných príslušných vzorcov sa vypočíta vážená priemerná vzdialenosť za každý vstupný bod alebo každý klaster vstupných bodov a za každý výstupný bod alebo každý klaster výstupných bodov, pričom sa podľa potreby zohľadnia kombinácie uvedené v odseku 1 písm. d):

i)

za vstupný bod alebo klaster vstupných bodov ako súčet súčinov kapacity na každom výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov a vzdialenosti od daného vstupného bodu alebo klastra vstupných bodov ku každému výstupnému bodu alebo klastru výstupných bodov, vydelený súčtom kapacít na každom výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov:

Formula

kde:

 

ADEn je vážená priemerná vzdialenosť za vstupný bod alebo klaster vstupných bodov,

 

CAPEx je predpovedaná zmluvná kapacita na výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov,

 

DEn,Ex je vzdialenosť medzi daným vstupným bodom alebo klastrom vstupných bodov a daným výstupným bodom alebo klastrom výstupných bodov uvedená v odseku 1 písm. c).

ii)

za výstupný bod alebo klaster výstupných bodov ako súčet súčinov kapacity na každom vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov a vzdialenosti do daného výstupného bodu alebo klastra výstupných bodov z každého vstupného bodu alebo klastra vstupných bodov, vydelený súčtom kapacít na každom vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov:

Formula

kde:

 

ADEx je vážená priemerná vzdialenosť za výstupný bod alebo klaster výstupných bodov,

 

CAPEn je predpovedaná zmluvná kapacita na vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov,

 

DEn,Ex je vzdialenosť medzi daným vstupným bodom alebo klastrom vstupných bodov a daným výstupným bodom alebo klastrom výstupných bodov uvedená v odseku 1 písm. c).

b)

podľa nasledovných príslušných vzorcov sa vypočíta váha nákladov za každý vstupný bod alebo každý klaster vstupných bodov a za každý výstupný bod alebo každý klaster výstupných bodov:

 

Formula

 

Formula

kde:

 

Wc,En je váha nákladov za určitý vstupný bod alebo klaster vstupných bodov,

 

Wc,Ex je váha nákladov za určitý výstupný bod alebo klaster výstupných bodov,

 

ADEn je vážená priemerná vzdialenosť za vstupný bod alebo klaster vstupných bodov,

 

ADEx je vážená priemerná vzdialenosť za výstupný bod alebo klaster výstupných bodov,

 

CAPEn je predpovedaná zmluvná kapacita na vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov,

 

CAPEx je predpovedaná zmluvná kapacita na výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov.

c)

pomerom vstup/výstup sa určí tá časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na všetkých vstupných bodoch, a tá časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na všetkých výstupných bodoch;

d)

podľa nasledovných príslušných vzorcov sa vypočíta časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na každom vstupnom bode alebo každom klastri vstupných bodov a na každom výstupnom bode alebo každom klastri výstupných bodov:

 

REn = Wc,En × RΣEn

 

REx = Wc,Ex × RΣEx

kde:

 

Wc,En je váha nákladov za určitý vstupný bod alebo klaster vstupných bodov,

 

Wc,Ex je váha nákladov za určitý výstupný bod alebo klaster výstupných bodov,

 

REn je časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov,

 

REx je časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov,

 

RΣEn je časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na všetkých vstupných bodoch,

 

RΣEx je časť výnosov z prepravných služieb, ktorá sa má pokryť kapacitnými prepravnými tarifami na všetkých výstupných bodoch.

e)

výsledné hodnoty uvedené v písmene d) sa vydelia predpovedanou zmluvnou kapacitou na každom vstupnom bode alebo každom klastri vstupných bodov a na každom výstupnom bode alebo každom klastri výstupných bodov podľa týchto príslušných vzorcov:

 

Formula

 

Formula

kde:

 

TEn je referenčná cena na vstupnom bode alebo na každom vstupnom bode v klastri vstupných bodov,

 

TEx je referenčná cena na výstupnom bode alebo na každom výstupnom bode v klastri výstupných bodov,

 

CAPEn je predpovedaná zmluvná kapacita na vstupnom bode alebo klastri vstupných bodov,

 

CAPEx je predpovedaná zmluvná kapacita na výstupnom bode alebo klastri výstupných bodov.

Článok 9

Úprava taríf na vstupných bodoch zo zásobníkov a výstupných bodoch do zásobníkov a na vstupných bodoch zo zariadení LNG a infraštruktúry na ukončenie izolácie

1.   Na kapacitné prepravné tarify na vstupných bodoch zo zásobníkov a výstupných bodoch do zásobníkov sa uplatní zľava aspoň 50 %, pokiaľ a v rozsahu, v akom sa zásobník pripojený k viac než jednej prepravnej alebo distribučnej sieti nepoužíva na konkurovanie prepojovaciemu bodu.

2.   Na vstupných bodoch zo zariadení LNG, ako aj na vstupných bodoch z a výstupných bodoch do infraštruktúry vybudovanej s cieľom ukončiť izoláciu členských štátov z hľadiska ich plynárenských prepravných sietí možno uplatniť zľavu na príslušné kapacitné prepravné tarify v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávok.

Článok 10

Pravidlá pre vstupno-výstupné systémy v rámci členského štátu, kde pôsobí viac než jeden prevádzkovateľ prepravnej siete

1.   V súlade s článkom 6 ods. 3 musia rovnakú metodiku určovania referenčných cien uplatňovať spoločne všetci prevádzkovatelia prepravnej siete v rámci vstupno-výstupného systému v jednom členskom štáte.

2.   Odchylne od odseku 1 môže v súlade s odsekom 3 národný regulačný orgán rozhodnúť:

a)

že každý prevádzkovateľ prepravnej siete vo vstupno-výstupnom systéme bude uplatňovať rovnakú metodiku určovania referenčných cien samostatne;

b)

odchylne od článku 6 ods. 3 zaviesť pri plánovaní zlučovania vstupno-výstupných systémov medzikroky, ktoré umožnia uplatňovanie odlišných metodík určovania referenčných cien osobitne každým prevádzkovateľom prepravnej siete v rámci daných vstupno-výstupných systémov. V tomto rozhodnutí sa musí uvádzať časové obdobie uplatňovania takýchto medzikrokov. Národný regulačný orgán alebo prevádzkovatelia prepravných sietí – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – vykonajú pred zavedením takýchto medzikrokov posúdenie vplyvu a analýzu nákladov a prínosov.

V dôsledku samostatného uplatňovania odlišných metodík určovania referenčných cien sa náležite upravia výnosy z prepravných služieb zúčastnených prevádzkovateľov prenosových sietí.

3.   V záujme správneho spoločného uplatňovania rovnakej metodiky určovania referenčných cien sa vytvorí účinný mechanizmus kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí.

Rozhodnutie podľa odseku 2 písm. a), resp. b) možno prijať, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

je zavedený účinný mechanizmus kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí, ktorého účelom je:

i)

predchádzať škodlivým účinkom na výnosy zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí z prepravných služieb;

ii)

zabrániť krížovým dotáciám medzi vnútrosystémovým použitím siete a medzisystémovým použitím siete;

b)

takéto osobitné uplatňovanie zaručí, že náklady zodpovedajú nákladom efektívneho prevádzkovateľa prepravnej siete.

4.   Maximálne časové obdobie stanovené v rozhodnutí podľa odseku 2 písm. a), resp. b) je päť rokov od dátumu uvedeného v článku 38 ods. 2 V dostatočnom predstihu pred dátumom stanoveným v danom rozhodnutí môže národný regulačný orgán rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty.

5.   Súbežne so záverečnou konzultáciou podľa článku 26 vedie národný regulačný orgán konzultáciu o zásadách účinného mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí uvedeného v odseku 3 a o jeho dosahu na úrovne taríf. Mechanizmus kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí sa uplatní v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES a uverejní sa spolu s odpoveďami získanými v rámci konzultácie.

6.   Vyvolávacia cena uvedená v článku 22 ods. 1 sa vypočíta podľa tam uvedeného postupu. Ak sa uplatňuje odsek 2, vykonajú sa tieto dva výpočty:

a)

výpočet podľa článku 22 ods. 1 vykoná každý zúčastnený prevádzkovateľ prepravnej siete;

b)

vážený priemer výsledných hodnôt podľa písmena a) sa vypočíta obdobne podľa vzorca stanoveného v článku 22 ods. 1 písm. b).

7.   Všetci prevádzkovatelia prepravných sietí spoločne alebo národný regulačný orgán vedú záverečnú konzultáciu podľa článku 26. Ak sa uplatňuje odsek 2, túto konzultáciu vedie každý prevádzkovateľ prepravnej siete samostatne alebo národný regulačný orgán – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu.

8.   Informácie uvedené v článkoch 29 a 30 sa uverejnia súhrnne za všetkých zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí. Ak sa uplatňuje odsek 2, vykonajú sa tieto dva kroky:

a)

dané informácie sa uverejnia samostatne za každého zúčastneného prevádzkovateľa prepravnej siete;

b)

národný regulačný orgán uverejní informácie o pomere vstup/výstup uvedenom v článku 30 ods. 1 písm. b) bode v) podbode 2 za daný vstupno-výstupný systém.

Článok 11

Pravidlá pre vstupno-výstupné systémy, ktoré zahŕňajú viac než jeden členských štát a v ktorých pôsobí viac než jeden prevádzkovateľ prepravnej siete

Vo vstupno-výstupných systémoch, ktoré zahŕňajú viac než jeden členských štát a v ktorých pôsobí viac než jeden prevádzkovateľ prepravnej siete, možno uplatniť rovnakú metodiku určovania referenčných cien spoločne alebo samostatne, alebo možno samostatne uplatniť rôzne metodiky určovania referenčných cien.

KAPITOLA III

VYVOLÁVACIE CENY

Článok 12

Všeobecné ustanovenia

1.   Pre produkty ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa ako vyvolávacie ceny použijú referenčné ceny. Pre produkty inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa vyvolávacie ceny vypočítajú podľa tejto kapitoly. Pre produkty ročnej aj inej ako ročnej štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu sa vyvolávacie ceny vypočítajú podľa tejto kapitoly. Úroveň multiplikačných koeficientov a sezónnych faktorov stanovená v súlade s článkom 13 a úroveň zliav na produkty štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu stanovená v súlade s článkom 16 sa môže na prepojovacích bodoch líšiť.

2.   Tam, kde sa tarifné obdobia a plynárenské roky nezhodujú, možno uplatniť samostatné vyvolávacie ceny:

a)

na obdobie od 1. októbra do konca aktuálneho tarifného obdobia, resp.

b)

na obdobie od začiatku tarifného obdobia nasledujúceho po aktuálnom tarifnom období do 30. septembra.

3.   Príslušné vyvolávacie ceny zverejnené podľa článku 29 sú záväzné na nasledujúci plynárenský rok alebo po nasledujúcom plynárenskom roku v prípade pevnej splatnej ceny, počínajúc po každoročnej aukcii ročnej kapacity, okrem prípadov, keď:

a)

sa v rámci tarifného obdobia prepočítajú zľavy na produkty mesačnej a dennej štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu, ak sa pravdepodobnosť prerušenia uvedená v článku 16 zmení o viac ako dvadsať percent;

b)

sa v rámci tarifného obdobia prepočíta referenčná cena v dôsledku výnimočných okolností, za ktorých by neupravenie úrovne taríf ohrozilo činnosť prevádzkovateľa prepravnej siete.

Článok 13

Úroveň multiplikačných koeficientov a sezónnych faktorov

1.   Úroveň koeficientov spadá do týchto rozsahov:

a)

v prípade produktov štvrťročnej štandardnej kapacity a produktov mesačnej štandardnej kapacity musí byť úroveň príslušného multiplikačného koeficientu najmenej 1 a najviac 1,5;

b)

v prípade produktov dennej štandardnej kapacity a produktov vnútrodennej štandardnej kapacity musí byť úroveň príslušného multiplikačného koeficientu najmenej 1 a najviac 3. V riadne odôvodnených prípadoch môže byť úroveň príslušných multiplikačných koeficientov menej ako 1 ale viac ako 0, alebo viac ako 3.

2.   Ak sa použijú sezónne faktory, aritmetický priemer súčinov multiplikačného koeficientu platného pre daný produkt štandardnej kapacity a príslušných sezónnych faktorov počas plynárenského roka musí byť v rovnakom rozsahu ako pri úrovni príslušných multiplikačných koeficientov uvedenej v odseku 1.

3.   K 1. aprílu 2023 musí byť maximálna úroveň multiplikačných koeficientov pre produkty dennej a vnútrodennej štandardnej kapacity najviac 1,5, ak agentúra do 1. apríla 2021 vydá odporúčanie v súlade s nariadením (ES) č. 713/2009, že maximálna úroveň multiplikačných koeficientov by sa mala znížiť na túto úroveň. V tomto odporúčaní sa zohľadnia nasledujúce aspekty spojené s používaním multiplikačných koeficientov a sezónnych faktorov pred 31. májom 2019 a od tohto dátumu:

a)

zmeny trendov rezervovania;

b)

vplyv na výnosy z prepravných služieb a ich pokrytie;

c)

rozdiely v úrovni prepravných taríf platných na dve nadväzujúce tarifné obdobia;

d)

krížové dotácie medzi užívateľmi sietí, ktorí si zazmluvnili produkty ročnej a inej ako ročnej štandardnej kapacity;

e)

vplyv na cezhraničné toky.

Článok 14

Výpočet vyvolávacích cien produktov inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu, ak sa neuplatňujú sezónne faktory

Vyvolávacie ceny produktov inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa vypočítajú takto:

a)

v prípade produktov štvrťročnej, mesačnej a dennej štandardnej kapacity podľa tohto vzorca:

Pst = (M × T / 365) × D

kde:

 

Pst je vyvolávacia cena príslušného produktu štandardnej kapacity,

 

M je úroveň multiplikačného koeficientu zodpovedajúceho príslušnému produktu štandardnej kapacity,

 

T je referenčná cena,

 

D je trvanie príslušného produktu štandardnej kapacity vyjadrené v plynárenských dňoch.

V priestupných rokoch sa vzorec upraví tak, že číslo 365 sa nahradí číslom 366.

b)

v prípade produktov vnútrodennej štandardnej kapacity podľa tohto vzorca:

Pst = (M × T / 8760) × H

kde:

 

Pst je vyvolávacia cena produktu vnútrodennej štandardnej kapacity,

 

M je úroveň príslušného multiplikačného koeficientu,

 

T je referenčná cena,

 

H je trvanie produktu vnútrodennej štandardnej kapacity vyjadrené v hodinách.

V priestupných rokoch sa vzorec upraví tak, že číslo 8760 sa nahradí číslom 8784.

Článok 15

Výpočet vyvolávacích cien produktov inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu, ak sa uplatňujú sezónne faktory

1.   Ak sa uplatňujú sezónne faktory, vyvolávacie ceny produktov inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa vypočítajú podľa príslušných vzorcov stanovených v článku 14 a následne sa vynásobia príslušným sezónnym faktorom vypočítaným podľa odsekov 2 až 6.

2.   Metodika stanovená v odseku 3 musí vychádzať z predpovedaných tokov, pokiaľ množstvo toku plynu aspoň mesiac nie je rovné 0. V takom prípade vychádza metodika z predpovedanej zmluvnej kapacity.

3.   Pri produktoch mesačnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa sezónne faktory vypočítajú týmto postupom:

a)

za každý mesiac daného plynárenského roka sa vypočíta vyťaženie prepravnej siete na základe predpovedaných tokov alebo predpovedanej zmluvnej kapacity, a to pomocou:

i)

údajov za individuálny prepojovací bod, ak sa sezónne faktory počítajú za každý prepojovací bod;

ii)

priemerných údajov o predpovedaných tokoch alebo predpovedanej zmluvnej kapacite, ak sa sezónne faktory počítajú za niekoľko alebo všetky prepojovacie body.

b)

výsledné hodnoty uvedené v písmene a) sa sčítajú;

c)

miera vyťaženia sa vypočíta vydelením každej z výsledných hodnôt uvedených v písmene a) výslednou hodnotou uvedenou v písmene b);

d)

každá z výsledných hodnôt uvedených v písmene c) sa vynásobí 12. Ak sú výsledné hodnoty rovné 0, tieto hodnoty sa upravia na niektorú z nasledujúcich hodnôt, podľa toho, čo je nižšie: 0,1 alebo najnižšia z nenulových výsledných hodnôt;

e)

počiatočná úroveň príslušných sezónnych faktorov sa vypočíta umocnením každej z výsledných hodnôt uvedených v písmene d) rovnakou hodnotou, ktorá je najmenej 0 a najviac 2;

f)

vypočíta sa aritmetický priemer súčinov výsledných hodnôt uvedených v písmene e) a multiplikačného koeficientu pre produkty mesačnej štandardnej kapacity;

g)

výsledná hodnota uvedená v písmene f) sa porovná s rozsahom uvedeným v článku 13 ods. 1, pričom platí, že:

i)

ak táto hodnota do rozsahu spadá, potom sa úroveň sezónnych faktorov musí rovnať príslušným výsledným hodnotám uvedeným v písmene e);

ii)

ak je táto hodnota mimo rozsahu, postupuje sa podľa písmena h).

h)

úroveň sezónnych faktorov sa vypočíta ako súčin príslušných výsledných hodnôt uvedených v písmene e) a korekčného faktora, ktorý sa vypočíta takto:

i)

ak je výsledná hodnota uvedená v písmene f) viac než 1,5, korekčný faktor sa vypočíta vydelením čísla 1,5 touto hodnotou;

ii)

ak je výsledná hodnota uvedená v písmene f) menej než 1, korekčný faktor sa vypočíta vydelením čísla 1 touto hodnotou.

4.   Pre produkty dennej a vnútrodennej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa sezónne faktory vypočítajú obdobne podľa krokov stanovených v odseku 3 písm. f) až h).

5.   Pre produkty štvrťročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu sa sezónne faktory vypočítajú týmto postupom:

a)

počiatočná úroveň príslušných sezónnych faktorov sa určí jedným z týchto spôsobov:

i)

ako aritmetický priemer príslušných sezónnych faktorov platných na dané tri mesiace;

ii)

ako minimálne najnižšia a maximálne najvyššia úroveň príslušných sezónnych faktorov platných na dané tri mesiace.

b)

obdobne sa vykonajú kroky uvedené v odseku 3 písm. f) až h) s použitím výsledných hodnôt uvedených v písmene a).

6.   Pri všetkých produktoch inej ako ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu možno výsledky výpočtu uvedeného v odsekoch 3 až 5 zaokrúhliť nahor alebo nadol.

Článok 16

Výpočet vyvolávacích cien pre produkty štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu

1.   Vyvolávacie ceny produktov štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu sa vypočítajú ako súčin vyvolávacích cien príslušných produktov štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu vypočítaných podľa článku 14 alebo 15 (podľa potreby) a rozdielu medzi 100 % a úrovňou zľavy ex ante vypočítanej podľa odsekov 2 a 3.

2.   Zľava ex ante sa vypočíta podľa tohto vzorca:

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %

kde:

 

Diex-ante je úroveň zľavy ex ante,

 

Pro je pravdepodobnosť prerušenia, ktorá je stanovená alebo schválená v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES podľa článku 28 a ktorá sa týka daného typu produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu,

 

A je faktor úpravy stanovený alebo schválený v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES podľa článku 28, ktorého účelom je zohľadniť odhadovanú ekonomickú hodnotu príslušného typu produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu, ktorý sa počíta pre každý, niektoré alebo všetky prepojovacie body a ktorého hodnota je najmenej 1.

3.   Faktor Pro uvedený v odseku 2 sa vypočíta pre každý, niektoré alebo všetky prepojovacie body za každý ponúkaný typ produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu podľa nasledovného vzorca, na základe predpovedaných informácií o zložkách tohto vzorca:

 

Formula

kde:

 

N je očakávaný počet prerušení počas obdobia D,

 

Dint je priemerné trvanie očakávaných prerušení v hodinách,

 

D je celkové trvanie príslušného typu produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu v hodinách,

 

CAPav. int je očakávaný priemerný objem prerušenej kapacity pri každom prerušení, pričom tento objem súvisí s príslušným typom produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu,

 

CAP je celkový objem prerušiteľnej kapacity pre príslušný typ produktu štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu.

4.   Ako alternatívu k uplatňovaniu zľavy ex ante podľa odseku 1 sa môže národný regulačný orgán rozhodnúť uplatňovať zľavu ex post, kde sa užívateľom siete poskytne kompenzácia až po skutočne vzniknutých prerušeniach. Takúto zľavu ex post možno uplatniť iba na prepojovacích bodoch, kde v predošlom plynárenskom roku nedošlo k prerušeniu kapacity v dôsledku fyzického preťaženia.

Kompenzácia ex post vyplatená za každý deň, v ktorom došlo k prerušeniu, sa rovná trojnásobku vyvolávacej ceny produktov dennej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu.

KAPITOLA IV

ZOSÚHLASENIE VÝNOSOV

Článok 17

Všeobecné ustanovenia

1.   Ak a v rozsahu, v akom sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi režimom bez cenového stropu, platia tieto zásady:

a)

nedostatočné alebo nadmerné krytie výnosov z prepravných služieb sa minimalizuje, s náležitým prihliadnutím na potrebné investície;

b)

úroveň prepravných taríf zaistí včasné pokrytie výnosov prevádzkovateľa prepravnej siete z prepravných taríf;

c)

v maximálnej možnej miere sa predchádza výrazným rozdielom v úrovniach prepravných taríf platných na dve nadväzujúce tarifné obdobia.

2.   Ak a v rozsahu, v akom sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi režimom cenového stropu alebo uplatňuje prístup pevnej splatnej ceny stanovený v článku 24 písm. b), nedochádza k žiadnemu zosúhlasovaniu výnosov a všetky riziká spojené s nadmerným alebo nedostatočným pokrytím výnosov kryje výhradne riziková prirážka. V takýchto prípadoch sa neuplatňuje článok 18, článok 19 ods. 1 až 4, ani článok 20

3.   Pri splnení požiadaviek na pravidelné konzultácie podľa článku 26 a po schválení v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES možno podľa tejto kapitoly obdobne zosúhlasiť aj výnosy z neprepravných služieb.

Článok 18

Nedostatočné a nadmerné krytie

1.   Nedostatočné alebo nadmerné krytie výnosov z prepravných služieb je rovné:

 

RA – R

kde:

 

RA sú výnosy skutočne získané v spojení s poskytovaním prepravných služieb,

 

R sú výnosy z prepravných služieb.

Hodnoty RA and R sa pripisujú tomu istému tarifnému obdobiu, a ak je zavedený účinný mechanizmus kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí uvedený v článku 10 ods. 3, musia tento mechanizmus zohľadňovať.

2.   Ak je rozdiel vypočítaný podľa odseku 1 kladný, ide o nadmerné krytie výnosov z prepravných služieb. Ak je tento rozdiel záporný, ide o nedostatočné krytie výnosov z prepravných služieb.

Článok 19

Regulačný účet

1.   Na regulačnom účte sa vedú informácie uvedené v článku 18 ods. 1 za dané tarifné obdobie a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ako napríklad rozdiel medzi očakávanými a skutočnými zložkami nákladov.

2.   Nedostatočne alebo nadmerne kryté výnosy prevádzkovateľa prepravnej siete z prepravných služieb sa pripisujú na regulačný účet, pokiaľ neboli stanovené iné pravidlá v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES.

3.   Ak sa uplatňujú mechanizmy na stimuláciu predaja kapacít na základe rozhodnutia podľa článku 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES, pripisuje sa na regulačný účet iba časť nedostatočného alebo nadmerného krytia výnosov prevádzkovateľa prepravnej siete. V takom prípade si ich zvyšnú časť ponechá, resp. uhradí prevádzkovateľ prepravnej siete.

4.   Každý prevádzkovateľ prepravnej siete používa jeden regulačný účet.

5.   V nadväznosti na rozhodnutie v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES možno prípadnú získanú aukčnú prémiu pripísať na osobitný účet oddelený od regulačného účtu uvedeného v odseku 4. Národný regulačný orgán sa môže rozhodnúť túto aukčnú prémiu použiť na zníženie fyzického preťaženia, alebo ak sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi iba režimom bez cenového stropu, na zníženie prepravných taríf na nasledujúce tarifné obdobie(-ia) podľa článku 20.

Článok 20

Zosúhlasenie regulačného účtu

1.   Úplné alebo čiastočné zosúhlasenie regulačného účtu sa vykoná podľa uplatňovanej metodiky určovania referenčných cien a okrem toho aj použitím prípadného poplatku uvedeného v článku 4 ods. 3 písm. b).

2.   Zosúhlasenie regulačného účtu sa vykoná podľa pravidiel prijatých v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES za príslušné zosúhlasovacie obdobie, teda obdobie, za ktoré sa regulačný účet uvedený v článku 19 zosúhlasuje.

3.   Cieľom zosúhlasenia regulačného účtu je, aby sa nedostatočné krytie výnosov uhradilo prevádzkovateľovi prepravnej siete a aby sa nadmerné krytie výnosov vrátilo užívateľom siete.

KAPITOLA V

OCEŇOVANIE ZOSKUPENEJ KAPACITY A KAPACITY NA VIRTUÁLNYCH PREPOJOVACÍCH BODOCH

Článok 21

Oceňovanie zoskupenej kapacity

1.   Vyvolávacia cena produktu zoskupenej kapacity je rovná súčtu vyvolávacích cien za kapacity, ktoré ho tvoria. Vyvolávacie ceny zodpovedajúcich vstupných a výstupných kapacít sa sprístupnia vo chvíli, keď sa produkt zoskupenej kapacity ponúka a prideľuje na spoločnej rezervačnej platforme uvedenej v článku 37 nariadenia (EÚ) 2017/459.

2.   Výnosy z predaja produktov zoskupenej kapacity zodpovedajúce vyvolávacej cene týchto produktov sa pripíšu príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí takto:

a)

po každej transakcii produktu zoskupenej kapacity;

b)

pomerne vzhľadom na vyvolávacie ceny kapacít, ktoré takýto produkt tvoria.

3.   Aukčná prémia z predaja produktov zoskupenej kapacity sa pripíše podľa zmluvy medzi príslušnými prevádzkovateľmi prepravných sietí, ktorú schvaľuje národný regulačný orgán alebo orgány, pričom schválenie sa udelí najneskôr tri mesiace pred začiatkom každoročných aukcií ročnej kapacity. Ak toto schválenie neudelia všetky zainteresované národné regulačné orgány, aukčná prémia sa príslušným prevádzkovateľom prepravnej siete pripíše rovným dielom.

4.   Ak príslušný prepojovací bod prepája susediace vstupno-výstupné systémy dvoch členských štátov, príslušné národné regulačné orgány poskytnú dohodu uvedenú v odseku 3 agentúre na informačné účely.

Článok 22

Oceňovanie kapacity na virtuálnom prepojovacom bode

1.   Vyvolávacia cena produktu nezoskupenej štandardnej kapacity ponúkaného na virtuálnom prepojovacom bode sa vypočíta podľa jedného z týchto prístupov:

a)

výpočet na základe referenčnej ceny, ak použitá metodika určovania referenčných cien umožňuje zohľadnenie zriadeného virtuálneho prepojovacieho bodu;

b)

ako vážený priemer vyvolávacích cien vypočítaný na základe referenčných cien za každý z prepojovacích bodov, ktoré sú súčasťou takéhoto virtuálneho prepojovacieho bodu, ak použitá metodika určovania referenčných cien neumožňuje zohľadnenie zriadeného virtuálneho prepojovacieho bodu, podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

 

Pst, VIP je vyvolávacia cena daného produktu nezoskupenej štandardnej kapacity na virtuálnom prepojovacom bode,

 

i je prepojovací bod, ktorý je súčasťou virtuálneho prepojovacieho bodu,

 

n je počet prepojovacích bodov, ktoré sú súčasťou virtuálneho prepojovacieho bodu,

 

Pst, i je vyvolávacia cena daného produktu nezoskupenej štandardnej kapacity na prepojovacom bode i,

 

CAPi je technická kapacita, resp. predpovedaná zmluvná kapacita na prepojovacom bode i.

2.   Vyvolávacia cena produktu zoskupenej štandardnej kapacity ponúkaného na virtuálnom prepojovacom bode sa vypočíta podľa článku 21 ods. 1.

KAPITOLA VI

ZÚČTOVACIA CENA A SPLATNÁ CENA

Článok 23

Výpočet zúčtovacej ceny na prepojovacích bodoch

Zúčtovacia cena daného produktu štandardnej kapacity na prepojovacom bode sa vypočíta podľa tohto vzorca:

 

Pcl = PR,au + AP

kde:

 

Pcl je zúčtovacia cena,

 

PR,au je platná vyvolávacia cena produktu štandardnej kapacity uverejnená v čase aukcie produktu,

 

AP je prípadná aukčná prémia.

Článok 24

Výpočet splatnej ceny na prepojovacích bodoch

Splatná cena daného produktu štandardnej kapacity na prepojovacom bode sa vypočíta podľa jedného z týchto vzorcov:

a)

ak sa uplatňuje plávajúca splatná cena:

Pflo = PR,flo + AP

kde:

 

Pflo je plávajúca splatná cena,

 

PR,flo je vyvolávacia cena produktu štandardnej kapacity platná v čase, keď tento produkt možno použiť,

 

AP je prípadná aukčná prémia.

b)

ak sa uplatňuje pevná splatná cena:

Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP

kde:

 

Pfix je pevná splatná cena,

 

PR,y je platná vyvolávacia cena produktu ročnej štandardnej kapacity uverejnená v čase aukcie produktu,

 

IND je pomer zvoleného indexu v čase použitia a rovnakého indexu v čase aukcie produktu,

 

RP je riziková prirážka vyjadrujúca výhody plynúce z istoty vo vzťahu k úrovni prepravnej tarify a táto prirážka musí byť aspoň 0,

 

AP je prípadná aukčná prémia.

Článok 25

Podmienky ponúkania prístupov splatných cien

1.   Ak a v rozsahu, v akom sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi režimom bez cenového stropu, sú podmienky ponúkania prístupov splatných cien takéto:

a)

v prípadoch, keď sa ponúka iba existujúca kapacita:

i)

musí sa ponúknuť prístup plávajúcej splatnej ceny,

ii)

prístup pevnej splatnej ceny sa nepovolí.

b)

ak sa v rámci jednej aukcie alebo alternatívneho mechanizmu prideľovania ponúka zároveň prírastková aj existujúca kapacita:

i)

možno ponúknuť prístup plávajúcej splatnej ceny,

ii)

možno ponúknuť prístup pevnej splatnej ceny, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

(1)

používa sa alternatívny mechanizmus prideľovania stanovený v článku 30 nariadenia (EÚ) 2017/459;

(2)

projekt je zahrnutý na zozname projektov spoločného záujmu Únie v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 (7).

2.   Ak a v rozsahu, v akom sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi režimom cenového stropu, možno ponúknuť prístup plávajúcej splatnej ceny alebo pevnej splatnej ceny, alebo oba.

KAPITOLA VII

POŽIADAVKY NA KONZULTÁCIE

Článok 26

Pravidelné konzultácie

1.   Národný regulačný orgán alebo prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – vykoná jednu alebo viacero konzultácií. Aby bol konzultačný proces účinnejší, podľa možností by sa konzultačný dokument mal zverejniť v angličtine. Záverečná konzultácia pred rozhodnutím uvedeným v článku 27 ods. 4 musí spĺňať požiadavky tohto článku a článku 27 a musí zahŕňať tieto informácie:

a)

opis navrhovanej metodiky určovania referenčných cien, ako aj:

i)

orientačné informácie stanovené v článku 30 ods. 1 písm. a) vrátane:

(1)

odôvodnenia použitých parametrov spojených s technickými vlastnosťami siete;

(2)

zodpovedajúcich informácií o príslušných hodnotách týchto parametrov a použitých predpokladoch.

ii)

hodnotu navrhovaných úprav kapacitných prepravných taríf podľa článku 9;

iii)

orientačné referenčné ceny, ktoré sú predmetom konzultácií;

iv)

výsledky posúdení rozdelenia nákladov podľa článku 5, zložky posúdení a podrobnosti o týchto zložkách;

v)

posúdenie navrhovanej metodiky určovania referenčných cien v súlade s článkom 7;

vi)

ak je navrhovaná metodika určovania referenčných cien iná než metodika určovania referenčných cien s použitím kapacitne váženej vzdialenosti uvedená v článku 8, ich vzájomné porovnanie s uvedením informácií stanovených v bode iii);

b)

orientačné informácie stanovené v článku 30 ods. 1 písm. b) bodoch i), iv) a v);

c)

tieto informácie o prepravných a neprepravných tarifách:

i)

ak sa navrhujú komoditné prepravné tarify uvedené v článku 4 ods. 3:

(1)

spôsob ich stanovovania;

(2)

podiel predpovedaných povolených alebo cieľových výnosov, ktorý sa má týmito tarifami pokryť;

(3)

orientačné komoditné prepravné tarify;

ii)

ak sa navrhujú neprepravné služby pre užívateľov siete:

(1)

metodika určovania taríf za tieto neprepravné služby;

(2)

podiel predpovedaných povolených alebo cieľových výnosov, ktorý sa má týmito tarifami pokryť;

(3)

spôsob zosúhlasenia príslušných výnosov z neprepravných služieb v zmysle článku 17 ods. 3;

(4)

orientačné neprepravné tarify za neprepravné služby pre užívateľov siete;

d)

orientačné informácie stanovené v článku 30 ods. 2;

e)

ak sa v súvislosti s existujúcou kapacitou uvažuje o ponúknutí prístupu pevnej splatnej ceny podľa článku 24 písm. b) v rámci režimu cenového stropu:

i)

navrhovaný index;

ii)

navrhovaný výpočet a to, ako sa použije výnos odvodený z rizikovej prirážky;

iii)

na ktorom prepojovacom bode alebo bodoch a za ktoré tarifné obdobie alebo obdobia sa tento prístup navrhuje;

iv)

proces ponúkania kapacity na prepojovacom bode, ak sa navrhujú prístupy pevnej aj plávajúcej splatnej ceny uvedené v článku 24.

2.   Záverečná konzultácia pred rozhodnutím uvedeným v článku 27 ods. 4 musí trvať aspoň dva mesiace. Konzultačné dokumenty ku ktorejkoľvek z konzultácií uvedených v odseku 1 môžu vyžadovať, aby podnety predložené v rámci konzultácie zahŕňali nedôvernú verziu vhodnú na uverejnenie.

3.   Do jedného mesiaca po ukončení konzultácie prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete alebo národný regulačný orgán – podľa toho, kto uverejňuje konzultačný dokument uvedený v odseku 1 – uverejní podnety prijaté v rámci konzultácie vrátane ich zhrnutia. Aby bol konzultačný proces účinnejší, podľa možností by sa zhrnutie malo poskytnúť v angličtine.

4.   Následné pravidelné konzultácie sa vedú v súlade s článkom 27 ods. 5.

5.   Agentúra po konzultácii s Európskou sieťou prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len ENTSOG) vypracuje vzor konzultačného dokumentu uvedeného v odseku 1. Tento vzor sa sprístupní národným regulačným orgánom a prevádzkovateľom prepravných sietí do 5. júla 2017.

Článok 27

Periodické rozhodovanie národných regulačných orgánov

1.   Pri spustení záverečnej konzultácie podľa článku 26 pred rozhodnutím uvedeným v článku 27 ods. 4 národný regulačný orgán alebo prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – postúpi konzultačné dokumenty agentúre.

2.   Agentúra analyzuje konzultačný dokument s cieľom overiť:

a)

či sa uverejnili všetky informácie uvedené v článku 26 ods. 1;

b)

či prvky konzultované v súlade s článkom 26 vyhovujú týmto požiadavkám:

(1)

či navrhovaná metodika určovania referenčných cien vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 7;

(2)

či sú splnené kritériá určovania komoditných prepravných taríf stanovené v článku 4 ods. 3;

(3)

či sú splnené kritériá určovania neprepravných taríf stanovené v článku 4 ods. 4.

3.   Do dvoch mesiacov po ukončení konzultácie uvedenej v odseku 1 agentúra uverejní a zašle národnému regulačnému orgánu alebo prevádzkovateľovi prepravnej siete – podľa toho, kto uverejnil konzultačný dokument – a Komisii anglické znenie záverov svojej analýzy podľa odseku 2.

Agentúra zachová dôvernosť všetkých citlivých obchodných informácií.

4.   Do piatich mesiacov po ukončení záverečnej konzultácie národný regulačný orgán v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES prijme a zverejní odôvodnené rozhodnutie o všetkých položkách stanovených v článku 26 ods. 1. Pri uverejnení zašle národný regulačný orgán svoje rozhodnutie agentúre i Komisii.

5.   Postup zahŕňajúci záverečnú konzultáciu metodiky určovania referenčných cien v súlade s článkom 26, rozhodnutie národného regulačného orgánu v súlade s odsekom 4, výpočet taríf na základe daného rozhodnutia a uverejnenie daných taríf v súlade s kapitolou VIII možno začať od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a ukončiť sa musí najneskôr 31. mája 2019. Pri tomto postupe sa zohľadnia požiadavky stanovené v kapitolách II, III a IV. Tarify platné na aktuálne tarifné obdobie k 31. máju 2019 platia až do jeho skončenia. Po 31. máji 2019 sa uvedený postup opakuje aspoň každých päť rokov.

Článok 28

Konzultácia o zľavách, multiplikačných koeficientoch a sezónnych faktoroch

1.   Súbežne so záverečnou konzultáciou podľa článku 26 ods. 1 vedie národný regulačný orgán s národnými regulačnými orgánmi všetkých priamo prepojených členských štátov, ako aj s relevantnými zainteresovanými stranami, konzultáciu o:

a)

úrovni multiplikačných koeficientov;

b)

úrovni prípadných sezónnych faktorov a o výpočtoch stanovených v článku 15;

c)

úrovniach zliav stanovených v článku 9 ods. 2 a článku 16.

Po skončení konzultácie sa prijme v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES odôvodnené rozhodnutie o aspektoch uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku. Každý národný regulačný orgán zohľadní stanoviská národných regulačných orgánov priamo prepojených členských štátov.

2.   Následne sa táto konzultácia vedie každé tarifné obdobie od dátumu rozhodnutia uvedeného v odseku 1. Po každej konzultácii a v súlade s článkom 32 písm. a) národný regulačný orgán prijme a uverejní odôvodnené rozhodnutie o aspektoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c).

3.   Pri prijímaní rozhodnutia uvedeného v odsekoch 1 a 2 národný regulačný orgán zohľadní podnety prijaté v rámci konzultácie, ako aj tieto prvky:

a)

pri multiplikačných koeficientoch:

i)

rovnováhu medzi uľahčením krátkodobého obchodu s plynom a poskytovaním dlhodobých signálov pre efektívne investície do prepravnej siete;

ii)

vplyv na výnosy z prepravných služieb a ich pokrytie;

iii)

potrebu predchádzať krížovým dotáciám medzi užívateľmi siete a zvýšiť mieru vyjadrenia nákladov vo vyvolávacích cenách;

iv)

stavy fyzického a zmluvného preťaženia;

v)

vplyv na cezhraničné toky;

b)

pri sezónnych faktoroch:

i)

vplyv na podporu hospodárneho a efektívneho využívania infraštruktúry;

ii)

potrebu zvýšiť mieru vyjadrenia nákladov vo vyvolávacích cenách.

KAPITOLA VIII

POŽIADAVKY NA UVEREJŇOVANIE

Článok 29

Informácie, ktoré sa majú uverejniť pred každoročnou aukciou ročnej kapacity

Za prepojovacie body, a ak sa národný regulačný orgán rozhodne uplatňovať nariadenie (EÚ) 2017/459, aj za body iné ako prepojovacie body, národný regulačný orgán alebo prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – uverejní v súlade s požiadavkami článkov 31 a 32 pred každoročnou aukciou ročnej kapacity tieto informácie:

a)

pri produktoch štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu:

i)

vyvolávacie ceny platné aspoň do konca plynárenského roka, ktorý sa začína po každoročnej aukcii ročnej kapacity;

ii)

multiplikačné koeficienty a sezónne faktory uplatňované na vyvolávacie ceny produktov inej ako ročnej štandardnej kapacity;

iii)

odôvodnenie úrovne multiplikačných koeficientov národným regulačným orgánom;

iv)

odôvodnenie sezónnych faktorov, ak sa uplatňujú.

b)

pri produktoch štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu:

i)

vyvolávacie ceny platné aspoň do konca plynárenského roka, ktorý sa začína po každoročnej aukcii ročnej kapacity;

ii)

vyhodnotenie pravdepodobnosti prerušenia vrátane:

(1)

zoznamu všetkých ponúkaných typov produktov štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu s uvedením príslušných pravdepodobností prerušenia a úrovne uplatňovanej zľavy;

(2)

vysvetlenia výpočtu pravdepodobnosti prerušenia pre každý typ produktu uvedený v podbode 1);

(3)

historických a/alebo predpovedaných údajov použitých na odhad pravdepodobnosti prerušenia uvedený v podbode 2.

Článok 30

Informácie, ktoré sa majú uverejniť pred tarifným obdobím

1.   Národný regulačný orgán alebo prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete – podľa rozhodnutia národného regulačného orgánu – uverejní v súlade s požiadavkami článkov 31 a 32 pred tarifným obdobím tieto informácie:

a)

informácie o parametroch zahrnutých v použitej metodike určovania referenčných cien, ktoré sa týkajú technických vlastností prepravnej siete ako:

i)

technická kapacita na vstupných a výstupných bodoch a súvisiace predpoklady;

ii)

predpovedaná zmluvná kapacita na vstupných a výstupných bodoch a súvisiace predpoklady;

iii)

objem a smer toku plynu za vstupné a výstupné body a súvisiace predpoklady, ako napríklad scenáre dopytu a ponuky pre tok plynu v podmienkach špičky;

iv)

dostatočne podrobné štrukturálne znázornenie prepravnej siete;

v)

ďalšie technické informácie o prepravnej sieti ako dĺžka a priemer potrubí a výkon kompresorových staníc.

b)

tieto informácie:

i)

povolené a/alebo cieľové výnosy prevádzkovateľa prepravnej siete;

ii)

informácie o medziročných zmenách výnosov uvedených v bode i);

iii)

tieto parametre:

(1)

druhy aktív zahrnutých v regulačnej báze aktív a ich súhrnná hodnota;

(2)

náklady na kapitál a metodika ich výpočtu;

(3)

kapitálové výdavky vrátane:

a)

metodík na určenie počiatočnej hodnoty aktív;

b)

metodík na precenenie aktív;

c)

vysvetlenia vývoja hodnoty aktív;

d)

dĺžky a súm odpisovania pre každý druh aktív.

(4)

prevádzkové výdavky;

(5)

stimulačné mechanizmy a ciele v oblasti efektívnosti;

(6)

inflačné indexy.

iv)

výnosy z prepravných služieb;

v)

tieto pomery výnosov uvedených v bode iv):

(1)

pomer kapacita/komodita, teda rozčlenenie výnosov na tie z kapacitných prepravných taríf a tie z komoditných prepravných taríf;

(2)

pomer vstup/výstup, teda rozčlenenie výnosov na tie z kapacitných prepravných taríf na všetkých vstupných bodoch a tie z kapacitných prepravných taríf na všetkých výstupných bodoch;

(3)

pomer vnútrosystémového/medzisystémového použitia, teda rozčlenenie výnosov na výnosy z vnútrosystémového použitia siete na vstupných i výstupných bodoch a výnosy z medzisystémového použitia siete na vstupných i výstupných bodoch, vypočítané podľa článku 5.

vi)

ak a v rozsahu, v akom sa prevádzkovateľ prepravnej siete riadi režimom bez cenového stropu, tieto informácie o zosúhlasení regulačného účtu v spojení s predošlým tarifným obdobím:

(1)

skutočne získané výnosy, nedostatočné alebo nadmerné krytie povolených výnosov a jeho časť pripísaná na regulačný účet a jeho prípadné čiastkové účty;

(2)

zosúhlasovacie obdobie a použité stimulačné mechanizmy.

vii)

zamýšľané použitie aukčnej prémie.

c)

tieto informácie o prepravných a neprepravných tarifách vrátane relevantných informácií o ich odvodení:

i)

ak sa uplatňujú, komoditné prepravné tarify uvedené v článku 4 ods. 3;

ii)

ak sa uplatňujú, neprepravné tarify za neprepravné služby uvedené v článku 4 ods. 4;

iii)

referenčné a iné ceny uplatňované na iných bodoch než tých, ktoré sú uvedené v článku 29.

2.   Okrem toho sa uverejnia tieto informácie o prepravných tarifách:

a)

vysvetlenie:

i)

rozdielu medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby v aktuálnom tarifnom období a tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie;

ii)

odhadovaného rozdielu medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby v tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie, a v každom tarifnom období zvyšku regulačného obdobia.

b)

aspoň zjednodušený a pravidelne aktualizovaný tarifný model spolu s vysvetlením jeho použitia, ktorý užívateľom siete umožní vypočítať prepravné tarify na aktuálne tarifné obdobie a odhadnúť ich možný vývoj po jeho skončení.

3.   Za body vyňaté z definície príslušných bodov podľa bodu 3.2 ods. 1 písm. a) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009 sa informácie o výške predpovedanej zmluvnej kapacity a predpovedanom množstve toku plynu uverejnia v súlade s bodom 3.2 ods. 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

Článok 31

Spôsob uverejnenia

1.   Informácie uvedené v článkoch 29 a 30 sa uverejnia v súlade s článkom 32 formou odkazu na webovú stránku príslušného subjektu na platforme uvedenej v bode 3.1.1 ods. 1 písm. h) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

Tieto informácie sa sprístupnia verejnosti bezplatne a bez akýchkoľvek obmedzení použitia. Uverejnia sa:

a)

tak, aby sa dali ľahko použiť;

b)

v zrozumiteľnej, ľahko prístupnej a nediskriminačnej forme;

c)

v stiahnuteľnom formáte;

d)

v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu a pokiaľ nie je jedným z úradných jazykov daného členského štátu angličtina, podľa možností aj v angličtine.

2.   Za prepojovacie body sa na platforme uvedenej v bode 3.1.1 ods. 1 písm. h) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009 uverejnia tieto informácie:

a)

v rovnakom čase, ako podľa článku 29, vyvolávacie ceny produktov štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu a produktov štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu;

b)

v rovnakom čase, ako podľa článku 30, prípadný poplatok na základe toku uvedený v článku 4 ods. 3 písm. a).

3.   Informácie podľa odseku 2 sa musia uverejniť:

a)

v súlade s odsekom 1 písm. a) až c);

b)

v angličtine;

c)

formou štandardizovanej tabuľky, ktorá musí obsahovať aspoň tieto informácie:

i)

príslušný prepojovací bod;

ii)

smer toku plynu;

iii)

názvy príslušných prevádzkovateľov prepravných sietí;

iv)

čas začiatku a konca daného produktu;

v)

či je kapacita pevná alebo prerušiteľná;

vi)

označenie produktu štandardnej kapacity;

vii)

platná tarifa za kWh/h a za kWh/deň v miestnej mene a v eurách, pričom:

(1)

ak je použitá jednotka kapacity kWh/h, informácia o platnej tarife za kWh/deň je nezáväzná, a naopak;

(2)

ak je miestna mena iná než euro, informácia o platnej tarife v eurách je nezáväzná.

Okrem toho musí takáto štandardizovaná tabuľka v rovnakom čase, ako podľa článku 30, zahŕňať simuláciu všetkých nákladov na prietok 1 GWh/deň/rok za každý prepojovací bod v miestnej mene a v eurách, pričom platí bod vii) podbod 2.

4.   Ak sa informácie uvedené v odseku 2 líšia od príslušných informácií uvedených v odseku 1, rozhodujúce sú príslušné informácie uvedené v odseku 1.

Článok 32

Lehota na uverejnenie

Lehota na uverejnenie informácií stanovených v článkoch 29 a 30 je:

a)

v prípade informácií stanovených v článku 29 najneskôr tridsať dní pred každoročnou aukciou ročnej kapacity;

b)

v prípade informácií stanovených v článku 30 najneskôr tridsať dní pred príslušným tarifným obdobím;

c)

v prípade aktualizácie príslušných prepravných taríf v rámci daného tarifného obdobia v zmysle článku 12 ods. 3 okamžite po schválení v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES.

Pri každej aktualizácii prepravných taríf sa uvedú informácie o dôvodoch zmeny ich výšky. Ak sa uplatňuje článok 12 ods. 3 písm. b), poskytne sa aj aktualizovaná správa podľa článku 29 písm. b) za príslušné typy produktov štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu.

KAPITOLA IX

PRÍRASTKOVÁ KAPACITA

Článok 33

Tarifné zásady pre prírastkovú kapacitu

1.   Minimálnou cenou, pri ktorej prevádzkovatelia prepravných sietí akceptujú žiadosť o prírastkovú kapacitu, je referenčná cena. Na výpočet ekonomického testu sa referenčné ceny odvodzujú tak, že sa do metodiky určovania referenčných cien zahrnú relevantné predpoklady spojené s ponukou prírastkovej kapacity.

2.   Ak sa pri prírastkovej kapacite uvažuje o ponúknutí prístupu pevnej splatnej ceny podľa článku 24 písm. b), vyvolávacia cena uvedená v článku 24 písm. b) musí byť založená na predpokladaných investičných a prevádzkových nákladoch. Po sprevádzkovaní prírastkovej kapacity sa táto vyvolávacia cena upraví pomerne k rozdielu (či už kladnému alebo zápornému) medzi predpokladanými a skutočnými investičnými nákladmi.

3.   Ak by pridelenie všetkej prírastkovej kapacity za referenčnú cenu neprinieslo dostatočné výnosy na pozitívny výsledok ekonomického testu, možno v prvej aukcii alebo alternatívnom mechanizme prideľovania, kde sa prírastková kapacita ponúka, použiť povinnú minimálnu prémiu. Povinnú minimálnu prémiu možno uplatniť aj v ďalších aukciách, kde sa ponúka pôvodne nepredaná zvyšná kapacita alebo kde sa ponúka kapacita, ktorá bola pôvodne vyčlenená podľa článku 8 ods. 8 a 9 nariadenia (EÚ) 2017/459. Rozhodnutie o tom, či a v akých aukciách uplatňovať povinnú minimálnu prémiu, sa prijme v súlade s článkom 41 ods. 6 písm. a) smernice 2009/73/ES.

4.   Výška povinnej minimálnej prémie musí umožniť pozitívny výsledok ekonomického testu pri výnosoch vzniknutých z ponúkanej kapacity v rámci prvej aukcie alebo alternatívneho mechanizmu prideľovania, kde sa prírastková kapacita ponúkne. Rozpätie úrovne povinnej minimálnej prémie v závislosti od očakávanej pridelenej kapacity sa predloží príslušným národným regulačným orgánom na schválenie v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/459.

5.   Povinná minimálna prémia schválená národným regulačným orgánom sa pripočíta k referenčnej cene produktov zoskupenej kapacity na príslušných prepojovacích bodoch a pripíše sa výhradne tým prevádzkovateľom prepravných sietí, ktorým príslušný národný regulačný orgán povinnú minimálnu prémiu schválil. Týmto štandardným princípom pripisovania povinnej minimálnej prémie nie je dotknuté rozdelenie prípadnej dodatočnej aukčnej prémie v zmysle článku 21 ods. 3 alebo alternatívna dohoda medzi zúčastnenými národnými regulačnými orgánmi.

KAPITOLA X

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Metodiky a parametre používané na stanovenie povolených alebo cieľových výnosov prevádzkovateľov prepravných sietí

1.   Do 6. apríla 2019 agentúra uverejní správu o metodikách a parametroch používaných na stanovenie povolených alebo cieľových výnosov prevádzkovateľov prepravných sietí. Správa bude vychádzať minimálne z parametrov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. b) bode iii).

2.   Národné regulačné orgány predložia agentúre podľa postupov, ktoré agentúra stanoví, všetky potrebné informácie o metodikách a parametroch používaných na stanovenie povolených alebo cieľových výnosov prevádzkovateľov prepravných sietí.

Článok 35

Existujúce zmluvy

1.   Týmto nariadením nie sú dotknuté úrovne prepravných taríf vyplývajúce zo zmlúv alebo rezervácií kapacít uzavretých pred 6. aprílom 2017, pokiaľ sa v týchto zmluvách alebo rezerváciách kapacít nepredpokladá žiadna zmena výšky kapacitných a/alebo komoditných prepravných taríf okrem prípadnej indexácie.

2.   Zmluvné ustanovenia o prepravných tarifách a rezervácie kapacít uvedené v odseku 1 sa po uplynutí ich platnosti neobnovia, nepredĺžia ani neodložia.

3.   Prípadné zmluvy alebo informácie o rezerváciách kapacít uvedené v odseku 1 zašle prevádzkovateľ prepravnej siete národnému regulačnému orgánu na informačné účely do 6. mája 2017.

Článok 36

Monitorovanie vykonávania

1.   S cieľom pomôcť agentúre v jej monitorovacích povinnostiach podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009 ENTSOG v súlade s článkom 8 ods. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 715/2009 monitoruje a analyzuje, ako prevádzkovatelia prepravných sietí vykonávajú toto nariadenie. ENTSOG najmä zabezpečuje úplnosť a správnosť všetkých príslušných informácií, ktoré majú poskytnúť prevádzkovatelia prepravných sietí. ENTSOG predloží uvedené informácie agentúre v týchto lehotách:

a)

do 31. marca 2018, pokiaľ ide o požiadavky kapitoly VIII;

b)

do 31. marca 2020, pokiaľ ide o všetky ostatné ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí predložia ENTSOG všetky informácie, ktoré ENTSOG požaduje na plnenie svojich povinností podľa odseku 1, v týchto lehotách:

a)

do 31. decembra 2017, pokiaľ ide o požiadavky kapitoly VIII;

b)

do 31. decembra 2019, pokiaľ ide o všetky ostatné ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Cyklus monitorovania vykonávania stanovený v odsekoch 1 a 2 sa v nasledujúcich rokoch opakuje na základe príslušných žiadostí Komisie.

4.   ENTSOG a agentúra musia zachovávať dôvernosť citlivých obchodných informácií.

5.   Do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia agentúra uverejní správu o uplatňovaní metodík určovania referenčných cien v členských štátoch.

Článok 37

Právomoc udeľovať výnimky

1.   Národné regulačné orgány môžu na požiadanie subjektu prevádzkujúceho prepojenie, ktoré bolo vyňaté z pôsobnosti článkov 41 ods. 6, 8 a 10 smernice 2009/73/ES v súlade s článkom 36 danej smernice alebo sa naň vzťahovala podobná výnimka, spoločne udeliť takémuto subjektu výnimku z uplatňovania jedného alebo viacerých článkov tohto nariadenia v súlade s odsekmi 2 až 6 tohto článku, ak by uplatňovanie daných článkov na takýto subjekt malo jeden alebo viacero z nasledujúcich nepriaznivých vplyvov. Ak by:

a)

neumožňovalo efektívny obchod s plynom a hospodársku súťaž;

b)

nestimulovalo investície do novej kapacity alebo do údržby aktuálnej úrovne kapacity;

c)

neprimerane narúšalo cezhraničný obchod;

d)

narúšalo hospodársku súťaž s ostatnými prevádzkovateľmi infraštruktúry, ktorí ponúkajú podobné služby ako dané prepojenie;

e)

nebolo možné vzhľadom na osobitnú povahu prepojení.

2.   Subjekt, ktorý žiada o výnimku podľa odseku 1, v žiadosti zahrnie podrobné odôvodnenie a všetky podklady – podľa potreby vrátane analýzy nákladov a prínosov – preukazujúce, že je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až e).

3.   Príslušné národné regulačné orgány žiadosť o výnimku spoločne posúdia a rozhodnú o nej v úzkej spolupráci. Ak relevantné národné regulačné orgány výnimku udelia, v rozhodnutiach uvedú dĺžku jej trvania.

4.   Národné regulačné orgány svoje rozhodnutia o udelení takýchto výnimiek oznámia agentúre a Komisii.

5.   Národné regulačné orgány môžu výnimku odňať, ak už neplatia príslušné okolnosti alebo dôvody na jej udelenie (alebo oboje), alebo na základe odôvodneného odporúčania agentúry alebo Komisie odňať výnimku pre neopodstatnenosť.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od nadobudnutia účinnosti.

3.   Kapitoly VI a VIII sa však uplatňujú od 1. októbra 2017. Kapitoly II, III a IV sa uplatňujú od 31. mája 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 15).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov (Ú. v. EÚ L 113, 1.5.2015, s. 13).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).


Top