EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0801

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/801 z 8. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie [oznámené pod číslom C(2017) 2894]

C/2017/2894

OJ L 120, 11.5.2017, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/801/oj

11.5.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/801

z 8. mája 2017,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie

[oznámené pod číslom C(2017) 2894]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

V prípade huby Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre rod (Citrus)], ktorá sa po schválení nového kódu nomenklatúry húb Medzinárodným botanickým kongresom vedie pod označením Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ďalej len „Phyllosticta citricarpa“, ide o škodlivý organizmus, ktorý je uvedený v časti A oddiele I písm. c) bode 11 prílohy II k smernici 2000/29/ES. Jeho výskyt v Únii nie je známy. Je pôvodcom čiernej škvrnitosti citrusov a predstavuje výrazné nebezpečenstvo pre pestovanie citrusov v Únii.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/715 (2) sa stanovujú opatrenia týkajúce sa ovocných plodov Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a ich hybridov, iných ako ovocné plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka (ďalej len „špecifikované ovocné plody“), s pôvodom v Brazílii, Južnej Afrike alebo Uruguaji, na zabránenie zavlečeniu organizmu Phyllosticta citricarpa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie.

(3)

Od prijatia uvedeného rozhodnutia členské štáty od mája do októbra 2016 opakovane hlásili prípady zachytenia z dôvodu prítomnosti Phyllosticta citricarpa zistenej pri dovozných kontrolách špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne.

(4)

Komisia tieto opakované prípady zachytenia posúdila a dospela k záveru, že certifikácia rastlín v Argentíne v dostatočnej miere nezaručuje neprítomnosť Phyllosticta citricarpa. Preto sú rastlinolekárske ochranné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Argentíne, nedostatočné na to, aby zabránili zavlečeniu Phyllosticta citricarpa do Únie.

(5)

Z toho dôvodu by sa mali na zavedenie uvedených ovocných plodov do Únie vzťahovať určité požiadavky. Uvedené požiadavky by mali byť rovnaké ako požiadavky na špecifikované ovocné plody s pôvodom v Južnej Afrike a Uruguaji a mali by sa uplatňovať na špecifikované ovocné plody určené na účely iné ako priemyselné spracovanie na šťavu, ako aj na špecifikované ovocné plody určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že v prípadoch zachytenia špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne išlo o rôzne druhy a odrody, nevyžadujú sa dodatočné skúšky na latentnú infekciu, ako sa to stanovuje v prípade špecifikovaných ovocných plodov Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia“ s pôvodom v Južnej Afrike a Uruguaji.

(7)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali uplatňovať od 5. júna 2017, aby sa vnútroštátnym organizáciám na ochranu rastlín, zodpovedným úradným orgánom a dotknutým prevádzkovateľom poskytol dostatočný čas na prispôsobenie novým požiadavkám.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/715 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike a Uruguaji na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie.“

2.

V článku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

„špecifikované ovocné plody“ sú ovocné plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy, iné ako ovocné plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka.“

3.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Odchylne od časti A oddielu I bodu 16.4 písm. c) a d) prílohy IV k smernici 2000/29/ES sa špecifikované plody s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike alebo Uruguaji, iné ako plody určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu, zavádzajú do Únie v súlade s článkami 4 až 7 tohto rozhodnutia.“

4.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Zavedenie špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne do Únie

Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne musia byť vybavené rastlinolekárskym osvedčením uvedeným v článku 13 ods. 1 bode ii) prvom pododseku smernice 2000/29/ES, ktoré v rubrike ‚Dodatkové vyhlásenie‘ zahŕňa tieto prvky:

a)

vyhlásenie, že špecifikované ovocné plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo podrobené ošetreniam proti organizmu Phyllosticta citricarpa, a tieto ošetrenia sa vykonali vo vhodnom čase od začiatku posledného vegetačného cyklu;

b)

vyhlásenie, že na mieste pestovania sa počas vegetačného obdobia vykonala primeraná úradná kontrola a že v špecifikovaných ovocných plodoch sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky organizmu Phyllosticta citricarpa;

c)

vyhlásenie, že v období medzi doručením ovocných plodov a ich balením v baliarni sa odobrala vzorka z najmenej 600 ovocných plodov každého druhu na 30 ton alebo z časti daného množstva, ktorá sa v najväčšej možnej miere vybrala na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa, a všetky ovocné plody vo vzorke, ktoré vykazovali príznaky, boli otestované a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivého organizmu.“

5.

V článku 6 sa názov a odsek 1 nahrádzajú takto:

„Článok 6

Požiadavky týkajúce sa kontrol špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji v rámci Únie

1.   Špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji sa podrobia vizuálnej kontrole na mieste vstupu alebo na mieste určenia stanovenom v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES (*1). Uvedené kontroly sa vykonávajú na vzorkách najmenej 200 ovocných plodov každého druhu špecifikovaných ovocných plodov na dávku s hmotnosťou 30 ton alebo časť daného množstva, vybratých na základe akýchkoľvek možných príznakov organizmu Phyllosticta citricarpa.

(*1)  Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16).“"

6.

V článku 7 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

v prípade špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Južnej Afrike a Uruguaji sa okrem splnenia podmienok uvedených v písmenách a) a b) zachovali podrobné informácie o ošetrení pred zberom úrody a po ňom.“

7.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Odchylne od časti A oddielu I bodu 16.4 písm. d) prílohy IV k smernici 2000/29/ES špecifikované ovocné plody s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike alebo Uruguaji určené výlučne na priemyselné spracovanie na šťavu sa zavádzajú do Únie a pohybujú v rámci Únie len v súlade s článkami 9 až 17 tohto rozhodnutia.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 5. júna 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/715 z 11. mája 2016, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa určitých ovocných plodov s pôvodom v určitých tretích krajinách na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Únie a jeho šíreniu v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 125, 13.5.2016, s. 16).


Top