EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0758

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/758 zo 4. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP)

C/2016/0536

OJ L 126, 14.5.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/758/oj

14.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/758

zo 4. februára 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1315/2013 sa stanovuje možnosť upraviť orientačné mapy transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) predĺženej do konkrétnych susedných krajín na základe dohôd na vysokej úrovni medzi Úniou a dotknutými susednými krajinami týkajúcich sa sietí dopravnej infraštruktúry.

(2)

Na samite 6 krajín západného Balkánu vo Viedni bola 27. augusta 2015 odsúhlasená dohoda na vysokej úrovni medzi Úniou a krajinami západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko) o úprave orientačného rozšírenia máp súhrnnej siete TEN-T, ako aj o určení spojení základnej siete na mapách súhrnnej siete. Dohoda sa týka trás železničných a cestných sietí, ako aj prístavov a letísk. Úpravou orientačných máp súhrnnej siete, a najmä určením orientačnej základnej siete by sa Únii umožnilo lepšie zamerať spoluprácu s krajinami západného Balkánu, a to aj z hľadiska finančnej podpory.

(3)

V rámci spoločného výboru zriadeného Dohodou o Európskom hospodárskom priestore sa 30. októbra 2015 dosiahla dohoda na vysokej úrovni medzi Úniou a Islandom a Nórskom o úprave orientačného rozšírenia máp súhrnnej siete TEN-T v týchto krajinách. Úprava sa týka niekoľkých úprav máp siete ciest, prístavov a letísk, aby presnejšie zodpovedali vytýčeniu orientačnej siete TEN-T podľa metodiky TEN-T (2).

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  SWD(2013) 542 final.


PRÍLOHA

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 sa mení takto:

1.

Bod 11.1 sa nahrádza takto:

Image

2.

Bod 11.2 sa nahrádza takto:

Image

3.

Bod 11.3 sa nahrádza takto:

Image

4.

Bod 11.4 sa nahrádza takto:

Image

5.

Bod 13.1 sa nahrádza takto:

Image

6.

Bod 13.2 sa nahrádza takto:

Image

7.

Bod 13.3 sa nahrádza takto:

Image

8.

Bod 13.4 sa nahrádza takto:

Image

Top