EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0920

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/920 z 20. mája 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

OJ L 154, 11.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/920/oj

11.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 154/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/920

z 20. mája 2016

o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 16 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada poverila 3. decembra 2010 Komisiu, aby začala rokovania s vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „Spojené štáty“) o dohode o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania.

(2)

Rokovania s vládou Spojených štátov sa ukončili a znenie dohody bolo parafované 8. septembra 2015.

(3)

Zámerom dohody je stanoviť komplexný rámec zásad a záruk ochrany údajov pre prípady, keď sa osobné informácie prenášajú medzi Spojenými štátmi na jednej strane a Európskou úniou alebo jej členskými štátmi na strane druhej na účely presadzovania práva v trestných veciach. Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, a tým posilniť spoluprácu medzi zmluvnými stranami. Hoci dohoda nie je sama osebe právnym základom pre akýkoľvek prenos osobných informácií do Spojených štátov, dopĺňa v prípade potreby záruky ochrany údajov uvedené v existujúcich a budúcich dohodách o prenose údajov alebo vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa takéto prenosy povoľujú.

(4)

Únia má právomoc vo vzťahu k všetkým ustanoveniam dohody. Únia najmä prijala smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (1) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov. Prenosy uskutočňované členskými štátmi sú podmienené primeranými zárukami podľa článku 37 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice.

(5)

V súlade s článkom 6a Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané pravidlami stanovenými v dohode, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov členskými štátmi pri vykonávaní činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly 4 alebo 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, ak Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané pravidlami upravujúcimi formy justičnej spolupráce v trestných veciach alebo policajnej spolupráce, v rámci ktorých sa musia dodržiavať ustanovenia stanovené v dohode.

(6)

V súlade s článkami 2 a 2a Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Dánsko nie je viazané pravidlami stanovenými v dohode, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov členskými štátmi pri vykonávaní činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly 4 alebo 5 hlavy V tretej časti ZFEÚ, ani nepodlieha ich uplatňovaniu.

(7)

Oznámenie podľa článku 27 dohody, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, Írsko alebo Dánsko, by sa malo uskutočniť v súlade s postavením uvedených členských štátov podľa príslušných ustanovení práva Únie a na základe úzkej konzultácie s uvedenými štátmi.

(8)

Dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním s výhradou jej uzavretia (2).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. mája 2016

Za Radu

predseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(2)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o uzavretí dohody.


Top