EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0769

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/769 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

OJ L 127, 18.5.2016, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/769/oj

18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/21


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/769

z 21. apríla 2016

o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Únia je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „dohovor“) od jeho schválenia v roku 1981 (1).

(2)

Únia je stranou Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) od jeho schválenia 19. februára 2004 (2).

(3)

Strany protokolu začali rokovať v roku 2007 s cieľom ďalej zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj aktualizáciou zoznamu príslušných látok a emisných limitov vzťahujúcich sa na určité spaľovne odpadov.

(4)

V roku 2009 strany prítomné na 27. zasadnutí Výkonného orgánu dohovoru prijali konsenzom rozhodnutia 2009/1, 2009/2 a 2009/3, ktorými sa mení protokol.

(5)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2009/3 nadobudli platnosť a účinnosť na základe zrýchleného postupu stanoveného v článku 14 ods. 4 protokolu.

(6)

Zmeny uvedené v rozhodnutiach 2009/1 a 2009/2 si vyžadujú prijatie stranami protokolu v súlade s článkom 14 ods. 3 protokolu.

(7)

Únia už prijala nástroje týkajúce sa otázok, na ktoré sa vzťahujú zmeny protokolu, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (3).

(8)

Zmeny protokolu uvedené v rozhodnutiach 2009/1 a 2009/2 by sa preto mali v mene Únie prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) sa týmto prijímajú v mene Únie.

Zmeny protokolu v znení, ktoré sa uvádza v článku 1 rozhodnutia 2009/1 a článku 1 rozhodnutia 2009/2 Výkonného orgánu dohovoru, sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do právomoci Únie, listinu o prijatí podľa článku 14 ods. 3 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. apríla 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti zmien protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutia 2009/1Výkonného orgánu dohovoru

A.   Článok 1

Odsek 12 sa nahrádza takto:

„‚Nový stacionárny zdroj‘ znamená akýkoľvek stacionárny zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala po uplynutí dvoch rokov od dátumu nadobudnutia platnosti pre zmluvnú stranu:

a)

tohto protokolu alebo

b)

zmena tohto protokolu, ktorá vzhľadom na stacionárny zdroj buď zavádza nové emisné limity v časti II prílohy IV, alebo zavádza kategóriu v prílohe VIII, do ktorej patrí zdroj.

Rozhodnutie, či ide o podstatnú zmenu alebo nie, je plne v kompetencii vnútroštátnych orgánov, pričom sa berú do úvahy také faktory ako environmentálne prínosy tejto zmeny.“

B.   Článok 3

1.

V článku 3 v odseku 5 písm. b) bode i) a odseku 5 písm. b) bode iii) protokolu sa slová:

„pre ktorý Príloha V identifikuje najlepšiu dostupnú techniku“

nahrádzajú slovami:

„pre ktorý usmernenia prijaté zmluvnými stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

2.

Bodkočiarka na konci odseku 5 písm. b) bodu iv) sa mení na bodku.

3.

Odsek 5 písm. b) bod v) sa vypúšťa.

C.   Článok 13

Slová „Prílohy V a VII majú“ sa nahrádzajú slovami „Príloha V má“.

D.   Článok 14

1.

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Zmeny tohto protokolu a príloh I až IV, VI a VIII sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu a pre strany, ktoré ich prijali, nadobudnú účinnosť deväťdesiatym dňom odo dňa, keď dve tretiny strán, ktoré boli stranami v čase prijatia zmien, uložia u depozitára svoje listiny o ich prijatí. Zmeny nadobudnú účinnosť pre každú ďalšiu stranu deväťdesiatym dňom odo dňa, keď táto strana uloží svoju listinu o prijatí zmien. Tento odsek platí s výhradou nižšie uvedených odsekov 5a a 5b.“

2.

V odseku 4 sa slová „Prílohám V a VII“ nahrádzajú slovami „prílohe V“ a slová „tieto stanú platnými“ sa nahrádzajú slovami „príloha V stane platnou“.

3.

V odseku 5 sa slová „alebo VII“ vypúšťajú a slová „týmto Prílohám“ sa nahrádzajú slovami „prílohe V“.

4.

po odseku 5 sa doplnia tieto odseky:

„5a.   Pre strany, ktoré ho prijali, nahrádza postup stanovený v nasledujúcom odseku 5b postup stanovený vo vyššie uvedenom odseku 3, pokiaľ ide o zmeny príloh I až IV, VI a VIII.

5b.

a)

Zmeny príloh I až IV, VI a VIII sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takejto prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami nasledujúceho písmena b);

b)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh I až IV, VI a VIII, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. Depozitár bezodkladne upovedomí ostatné strany o prijatí takéhoto oznámenia. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou.

c)

žiadna zmena príloh I až IV, VI a VIII nenadobudne účinnosť, ak súhrnný počet šestnásť alebo viac strán buď:

i)

predložil oznámenie v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného písmena b), alebo

ii)

neprijal postup stanovený v tomto odseku a zatiaľ neuložil listinu o prijatí v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného odseku 3.“

E.   Článok 16

Za odsek 2 sa dopĺňa tento nový odsek:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že pokiaľ ide o zmeny príloh I až IV, VI a VIII, nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 14 ods. 5 b.“

F.   Príloha I

1.

V zázname pre látku DDT, sa podmienky (očíslované 1 a 2) pre vylúčenie výroby vypúšťajú a nahrádzajú slovom „žiadne“ a slová „okrem tých, ktoré sú uvedené v Prílohe II“ v podmienkach pre použitie sa vypúšťajú.

2.

V zázname pre látku heptachlór sa podmienky pre použitie vypúšťajú a nahrádzajú slovom „žiadne“.

3.

V zázname pre látku hexachlórbenzén sa podmienky pre výrobu a použitie vypúšťajú a príslušne nahrádzajú slovom „žiadne“.

4.

Záznamy pre tieto látky sa dopĺňajú vložením týchto riadkov v príslušnom abecednom poradí:

„Hexachlórbutadién

CAS: 87-68-3

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne


Hexachlórcyklohexány (HCH) (CAS: 608-731) vrátane lindánu (CAS: 58-89-9

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne, s výnimkou gama izoméru HCH (lindánu), ktorý sa používa ako topický insekticíd na účely verejného zdravia. Takéto použitia sa prehodnotia na základe tohto protokolu v roku 2012 alebo jeden rok po nadobudnutí platnosti zmeny, podľa toho, čo nastane neskôr.

Hexabrómdifenyléter (a) a heptabrómdifenyléter (a)

Výroba

žiadne

Použitie

1.

Strana môže povoliť recykláciu tovarov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, a použitie a konečnú likvidáciu tovarov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, za predpokladu, že sa recyklácia a konečná likvidácia vykonáva environmentálne prijateľným spôsobom a nevedie k zhodnocovaniu ktorejkoľvek z týchto látok na účely jej opakovaného použitia.

2.

Počnúc rokom 2013 a potom každé štyri roky, kým sa uvedené podmienky nezrušia alebo sa inak neskončí ich platnosť, výkonný orgán vyhodnotí pokrok strán pri dosahovaní konečného cieľa vylúčiť tieto látky obsiahnuté v tovaroch a preskúma, či je ešte táto podmienka, ktorej platnosť sa skončí v každom prípade najneskôr v roku 2030, stále potrebná.

Tetrabrómdifenyléter (b) a pentabrómdifenyléter (b)

Výroba

žiadne

Použitie

1.

Strana môže povoliť recykláciu tovarov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, a použitie a konečnú likvidáciu tovarov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať niektorú z týchto látok, za predpokladu, že sa recyklácia a konečná likvidácia vykonáva environmentálne prijateľným spôsobom a nevedie k zhodnocovaniu ktorejkoľvek z týchto látok na účely jej opakovaného použitia.

2.

Počnúc rokom 2013 a potom každé štyri roky, kým sa uvedené podmienky nezrušia alebo sa inak neskončí ich platnosť, výkonný orgán vyhodnotí pokrok strán pri dosahovaní konečného cieľa vylúčiť tieto látky obsiahnuté v tovaroch a preskúma, či je ešte táto podmienka, ktorej platnosť sa skončí v každom prípade najneskôr v roku 2030, stále potrebná.


Pentachlórbenzén

CAS: 608-93-5

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne


Perfluóroktánsulfonát (PFOS) (c)

Výroba

žiadne, okrem výroby na účely a) – c) uvedené ďalej v texte a a) – e) uvedené v prílohe II

Použitie

žiadne, okrem týchto použití a použití a) – e) v prílohe II:

a)

chrómovanie, chrómová anodizácia a reverzné leptanie do roku 2014;

b)

bezprúdové nanášanie vrstvy nikel-polytetrafluóretylénu do roku 2014;

c)

leptanie plastových substrátov pred ich metalizáciou do roku 2014;

d)

hasiace peny, ale iba vtedy, ak boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009

Vzhľadom na hasiace peny:

i)

strany by sa mali snažiť vylúčiť do roku 2014 hasiace peny obsahujúce PFOS, ktoré boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009, a predložia správu výkonnému orgánu v roku 2014 o pokroku, ktorý v tejto oblasti dosiahli;

ii)

na základe správ strán a bodu i) výkonný orgán v roku 2015 posúdi, či by používanie hasiacich pien obsahujúcich PFOS, ktoré boli vyrobené alebo sa používali do 18. decembra 2009, malo podliehať dodatočným obmedzeniam.“

5.

Záznam pre látku PCB sa vypúšťa a nahrádza týmto riadkom:

„Polychlórované bifenyly (PCB) (d)

Výroba

žiadne

Použitie

žiadne. Pokiaľ ide o PCB používané k dátumu vykonávania, strany:

1.

Vyvinú rozhodné úsilie zamerané na:

a)

čo najskoršie vylúčenie používania identifikovateľných PCB v zariadeniach (napr. transformátoroch, kondenzátoroch alebo iných elektrických zariadeniach obsahujúcich zvyškové kvapalné zásoby) obsahujúcich PCB v objeme väčšom ako 5 dm3 s koncentráciou 0,05 % PCB alebo vyššou, ale najneskôr do 31. decembra 2010, alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii najneskôr do 31. decembra 2015;

b)

environmentálne prijateľnú likvidáciu alebo dekontamináciu:

všetkých kvapalných PCB uvedených v písmene a) a ďalších kvapalných PCB obsahujúcich viac ako 0,005 % PCB, nenachádzajúcich sa v zariadeniach, ale najneskôr do 31. decembra 2015, alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii najneskôr do 31. decembra 2020;

všetkých kvapalných PCB uvedených v odseku 2 písm. a) najneskôr do 31. decembra 2029;

c)

environmentálne prijateľnú dekontamináciu alebo zneškodňovanie zariadení uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a).

2.

Snažia sa:

a)

čo najskôr určiť a odstrániť z použitia zariadenia (napr. transformátory, kondenzátory alebo iné nádoby obsahujúce kvapalné zásoby) obsahujúce viac ako 0,005 % PCB v objeme väčšom ako 0,05 dm3, ale najneskôr 31. decembra 2025;

b)

určiť iné tovary obsahujúce viac ako 0,005 % PCB (napr. plášte káblov, tvrdený tesniaci materiál a predmety s náterom) a riadiť ich v súlade s článkom 3 ods. 3

3.

Zabezpečujú, aby sa zariadenia opísané v odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) nevyvážali alebo nedovážali na iné účely, než je environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom.

4.

Na zníženie expozície a rizika s cieľom kontrolovať používanie PCB podporujú:

a)

používanie PCB iba v nepoškodených zariadeniach, v ktorých nedochádza k úniku, a iba v oblastiach, kde sa riziko uvoľnenia do životného prostredia môže minimalizovať a rýchlo napraviť;

b)

nepoužívanie PCB v zariadeniach v oblastiach spojených s výrobou alebo spracovaním potravín alebo krmiva;

keď sa používajú PCB v obývaných oblastiach vrátane škôl a nemocníc prijímajú všetky primerané opatrenia na zabránenie elektrických porúch, ktoré by mohli spôsobiť požiar, a pravidelne vykonávajú kontrolu úniku zo zariadení.“

6.

Poznámka pod čiarou (a) na konci prílohy I sa vypúšťa.

7.

Na konci prílohy I sa dopĺňajú tieto poznámky pod čiarou:

„(a)

„Hexabrómdifenyléter a heptabrómdifenyléter“ je 2,2′,4,4′,5,5′- hexabrómdifenyléter (BDE-153, CAS č.: 68631-49-2), 2,2′, 4,4′, 5,6′- hexabrómdifenyléter (BDE-154, CAS č.: 207122-15-4), 2,2′, 3,3′, 4,5′- heptabrómdifenyléter (BDE-175, CAS č.: 446255-22-7), 2,2′, 4′, 5′- heptabrómdifenyléter (BDE-183, CAS č.: 207122-16-5) a iné hexa- a heptabrómdifenylétery prítomné v komerčnom oktabrómdifenyléteri.

(b)

„tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter“ je 2,2′,4,4′- tetrabrómdifenyléter (BDE-47, CAS č.: 40088-47-9) a 2,2′,4,4′,5- pentabrómdifenyléter (BDE-99, CAS č.: 32534-81-9) a iné tetra- a pentabrómdifenylétery prítomné v komerčnom pentabrómdifenyléteri.

(с)

perfluóroktánsulfonát (PFOS) sú látky vymedzené s molekulovým vzorcom C8F17SO2X, kde X = OH, kovová soľ, halid, amid alebo iné deriváty vrátane polymérov.

(d)

„polychlórované bifenyly“ sú aromatické zlúčeniny tvorené tak, že vodíkové atómy molekuly bifenylu (dve benzénové jadrá spojené jednoduchou väzbou uhlík uhlík) môžu byť nahradené až desiatimi atómami chlóru.“

G.   Príloha II

1.

Záznamy o látkach DDT, HCH a PCB v tabuľke nachádzajúcej sa za prvým odsekom prílohy II sa vypúšťajú.

2.

Vložením tohto riadku v príslušnom abecednom poradí sa dopĺňa záznam pre túto látku:

„Látka

Požiadavky

Obmedzenie používania

Podmienky

Perfluóroktánsulfonát (PFOS) (1)

a)

fotorezistentné alebo antireflexné nátery pre fotolitografické postupy;

b)

fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

c)

prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie (VI) a zvlhčovače v kontrolovaných systémoch na elektrolytického pokovovania;

d)

hydraulické kvapaliny pre leteckú techniku;

e)

určité zdravotnícke pomôcky (napr. vrstvy z kopolyméru etyléntetrafluóretylénu (ETFE) a výroba ETFE neprepúšťajúceho röntgenové lúče, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a CCD farebné filtre).

Strany by mali prijať opatrenia na vylúčenie týchto použití, keď budú k dispozícii vhodné alternatívy.

Najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky, podáva každá strana, ktorá používa tieto látky, správy o dosiahnutom pokroku pri ich vylučovaní a predkladá informácie o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základe týchto správ sa tieto obmedzené použitia prehodnotia.

H.   Príloha III

1.

Text v položke „Referenčný rok“ pre každú z látok uvedených v prílohe III sa vypúšťa a nahrádza takto:

„1990 alebo alternatívny rok od roku 1985 do roku 1995 vrátane alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii alternatívny rok od roku 1985 do roku nadobudnutia platnosti protokolu pre stranu, ktorý uvedie strana pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení“

2.

V zázname pre látku hexachlórbenzén sa za názov látky dopĺňa tento text: „CAS: 118-74-1“.

3.

Vložením tohto riadku na konci tabuľky sa dopĺňa záznam pre látku PCB:

„PCB (c)

2005 alebo alternatívny rok od roku 1995 do roku 2010 vrátane alebo pre krajiny s ekonomikou v transformácii alternatívny rok od roku 1995 do roku nadobudnutia platnosti protokolu pre stranu, ktorý uvedie strana pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení“

4.

Za poznámku pod čiarou (b) sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(c)

Polychlórované bifenyly vymedzené v prílohe I vytvorené a neúmyselne uvoľnené z antropogénnych zdrojov.“

I.   Príloha IV

1.

Na konci odseku 2 v zátvorkách sa slovo „a“ vypúšťa a dopĺňajú sa slová „a pre daný obsah kyslíka“.

2.

Odsek 3 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom:

„3.

Emisné limity sa vzťahujú na normálne prevádzkové podmienky. V prípade vsádzkových postupov sa emisné limity vzťahujú na priemerné úrovne zaznamenané počas celého vsádzkového postupu vrátane napr. predhrievania, vykurovania a chladenia.“

3.

V odseku 4 sa slovo „platnými“ dopĺňa pred slovo „normami“ a slovo „napríklad“ sa dopĺňa pred slovo „Európskou“.

4.

Odsek 6 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom a poznámkou pod čiarou:

„6.

Emisie PCDD/F sú uvedené v celkových ekvivalentoch toxicity (TEQ) (1). Hodnoty faktora toxickej ekvivalencie, ktoré sa použijú na účely tohto protokolu, musia byť v súlade s platnými medzinárodnými normami vrátane hodnôt faktora toxickej ekvivalencie cicavcov Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2005 pre PCDD/F.

(1)  Celkový ekvivalent toxicity (TEQ) je operačne definovaný súčtom produktov koncentrácie každej zlúčeniny vynásobeným hodnotou jej faktora toxickej ekvivalencie (TEF) a predstavuje odhad celkovej činnosti 2,3,7,8-TCDD zmesi. Skratka pre celkový ekvivalent toxicity bola predtým TE.“"

5.

Odsek 7 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto textom a poznámkou pod čiarou:

„7.

Nasledujúce hraničné hodnoty, vzťahujúce sa na 11 % koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platia pre nasledujúce typy spaľovní:

 

Tuhý komunálny odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 3 tony za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

0,1 ng TEQ/m3

 

Tuhý zdravotnícky odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 1 tonu za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdroj:

0,5 ng TEQ/m3

 

Nebezpečný odpad (existujúci stacionárny zdroj spaľujúci viac než 1 tonu za hodinu a každý nový stacionárny zdroj)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdro

0,2 ng TEQ/m3

 

Priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný (2)  (3)

Nový stacionárny zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Existujúci stacionárny zdroj:

0,5 ng TEQ/m3

(2)  Vrátane spaľovní odpadovej biomasy, ktorá môže obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy v dôsledku úpravy pomocou prípravkov na ochranu dreva alebo náterov a ktorá obsahuje najmä odpadovú biomasu pochádzajúcu zo stavieb a demolácií, ale s výnimkou spaľovní, v ktorých sa upravuje iba iná odpadová biomasa."

(3)  Krajiny s ekonomikou v transformácii môžu vylúčiť spoluspaľovanie priemyselného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v priemyselných procesoch, keď sa tento odpad používa ako prídavné palivo, ktoré poskytuje až 10 % energie.“"

6.

Za odsek 7 sa dopĺňajú tieto nové odseky:

„8.

Táto hraničná hodnota, ktorá sa vzťahuje na 16 % koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platí pre aglomeračné zariadenia:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Táto hraničná hodnota, ktorá sa vzťahuje na skutočnú koncentráciu O2 v odpadnom plyne, platí pre tento zdroj:

Sekundárna výroba ocele – elektrické oblúkové pece s kapacitou viac ako 2,5 tony za hodinu roztavenej ocele na ďalšie spracovanie:

0,5 ng TEQ/m3

J.   Príloha VI

1.

Existujúci text prílohy sa označuje ako odsek 1

2.

V písmene a) sa za slová „tohto Protokolu“ dopĺňajú slová „pre danú stranu“.

3.

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„pre existujúce stacionárne zdroje:

i)

osem rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pre danú stranu. V prípade potreby môže byť toto obdobie pre určité stacionárne zdroje predĺžené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o amortizačné obdobie; alebo

ii)

pre stranu, ktorá je krajinou s ekonomikou v transformácii, až pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pre túto stranu.“

4.

Na konci prílohy sa dopĺňa tento nový odsek:

„2.

Časové harmonogramy pre uplatnenie emisných limitov a najlepších dostupných techník, ktoré boli aktualizované alebo zavedené vďaka zmene tohto protokolu, sú:

a)

pre nové stacionárne zdroje: dva roky po dátume nadobudnutia platnosti príslušnej zmeny pre danú stranu;

b)

pre existujúce stacionárne zdroje:

i)

osem rokov po nadobudnutí platnosti príslušnej zmeny pre danú stranu alebo

ii)

pre stranu, ktorá je krajinou s ekonomikou v transformácii, až pätnásť rokov po nadobudnutí platnosti príslušnej zmeny pre túto stranu.“

K.   Príloha VIII

1.

V druhej vete časti I sa pred slová „prílohe V“ dopĺňajú slová „usmerňovacom dokumente uvedenom“.

2.

Opis kategórie 1 v tabuľke v časti II sa vypúšťa a nahrádza takto: „Spaľovne odpadu vrátane spoločného spaľovania komunálneho, nebezpečného odpadu, odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, zdravotníckeho odpadu a splaškového kalu.“

3.

Do tabuľky v časti II sa dopĺňajú tieto nové kategórie:

„13

Špecifické chemické výrobné procesy, z ktorých sa neúmyselne uvoľňujú perzistentné organické látky, ide najmä o výrobu chlórfenolov a chlóranilu.

14

Tepelné procesy v metalurgickom priemysle, postupy založené na použití chlóru.“


(1)  perfluóroktánsulfonát (PFOS) sú látky vymedzené s molekulovým vzorcom C8F17S02X, kde X = OH, kovová soľ, halid, amid alebo iné deriváty vrátane polymérov.“


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutia 2009/2 Výkonného orgánu dohovoru

A.   Príloha I

1.

Záznamy pre tieto látky sa dopĺňajú vložením týchto riadkov v príslušnom abecednom poradí:

„Polychlórované naftalény (PCN)

Výroba

Žiadne

Použitie

žiadne

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom (d)

Výroba

žiadne, okrem výroby pre použitia uvedené v prílohe II

Použitie

žiadne, okrem použití uvedených v prílohe II“

2.

Na konci prílohy I sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(d)

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom sú chlórované alkány s dĺžkou uhlíkového reťazca – od 10 do 13 atómov uhlíka a stupňom chlorácie viac než 48 % hmotnosti.“

B:   Príloha II

1.

Záznam pre túto látku sa dopĺňa vložením tohto riadku v príslušnom abecednom poradí:

„Chlórované parafíny s krátkym reťazcom (b)

a)

gumené spomaľovače horenia v dopravníkových pásoch používané v ťažobnom priemysle;

Strany by mali prijať opatrenia na vylúčenie týchto použití, keď budú k dispozícii vhodné alternatívy.

b)

spomaľovače horenia používané v tesniacich materiáloch pri stavbe priehrad.

Najneskôr v roku 2015 a potom každé štyri roky podáva každá strana, ktorá používa tieto látky, správy o dosiahnutom pokroku pri ich vylučovaní a predkladá informácie o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základe týchto správ sa tieto obmedzené použitia prehodnotia.“

2.

Na konci prílohy II sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:

„(b)

Chlórované parafíny s krátkym reťazcom sú chlórované alkány s dĺžkou uhlíkového reťazca – od 10 do 13 atómov uhlíka a stupňom chlorácie viac než 48 % hmotnosti.“


Top