EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0768

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

OJ L 127, 18.5.2016, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/768/oj

18.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/8


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/768

z 21. apríla 2016

o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Únia je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „dohovor“) od jeho schválenia v roku 1981 (1).

(2)

Únia je stranou Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) od jeho schválenia 4. apríla 2001 (2).

(3)

Strany protokolu otvorili v roku 2009 rokovania, ktorých rozsah bol rozšírený v roku 2010, s cieľom ďalej zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, a to aj aktualizáciou emisných limitov v súvislosti s emisiami látok znečisťujúcich ovzdušie v mieste zdroja.

(4)

V roku 2012 strany prítomné na 31. zasadnutí Výkonného orgánu dohovoru prijali konsenzom rozhodnutia 2012/5 a 2012/6, ktorými sa mení protokol.

(5)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/6 nadobudli platnosť a účinnosť na základe zrýchleného postupu stanoveného v článku 13 ods. 4 protokolu.

(6)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/5 si vyžadujú prijatie stranami protokolu v súlade s článkom 13 ods. 3 protokolu.

(7)

Únia už prijala nástroje týkajúce sa otázok, na ktoré sa vzťahujú zmeny protokolu, vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (3).

(8)

Zmeny protokolu uvedené v rozhodnutí 2012/5 by sa preto mali v mene Únie prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „protokol“) sa týmto prijímajú v mene Únie.

Zmeny protokolu v znení, ktoré sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru, sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie, pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do právomoci Únie, listinu o prijatí podľa článku 13 ods. 3 protokolu (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. apríla 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 40.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti zmien protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


ZMENY PROTOKOLU

uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru

a)   Článok 1

1.

V odseku 10 sa slová „: i) tohto protokolu alebo ii) dodatku k prílohe I alebo II, keď sa stacionárny zdroj stáva subjektom ustanovení tohto protokolu len na základe skutočností uvedených v tomto dodatku“ nahrádzajú slovami „pre stranu tohto protokolu. Strana sa môže rozhodnúť, že stacionárny zdroj, ktorý už schválil príslušný vnútroštátny orgán v čase nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, nebude považovať za nový stacionárny zdroj, ak sa jeho stavba alebo podstatná zmena začala v priebehu piatich rokov od tohto dátumu.“

2.

Za odsek 11 sa dopĺňa tento nový odsek 12:

„12.   Pojmy „tento protokol“ a „protokol“ znamenajú Protokol z roku 1998 o ťažkých kovoch v znení občasných zmien.“

b)   Článok 3

3.

V odseku 2 sa slovo „Každá“ nahrádza slovami „S výhradou odsekov 2a a 2b každá“.

4.

V odseku 2 písm. a) sa slová „pre ktoré príloha III určuje najlepšie dostupné techniky“ nahrádzajú slovami „pre ktoré usmernenia prijaté stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

5.

V odseku 2 písm. a) sa slová „pre ktoré príloha III určuje najlepšie dostupné techniky“ nahrádzajú slovami „pre ktoré usmernenia prijaté stranami na zasadnutí výkonného orgánu určujú najlepšie dostupné techniky“.

6.

Za odsek 2 sa vkladajú sa tieto nové odseky 2a a 2b:

„2a.   Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové kategórie zdrojov, môže uplatňovať limity platné pre „jestvujúci stacionárny zdroj“ na akýkoľvek zdroj v tejto novej kategórií, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.

2b.   Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové limity platné pre „nový stacionárny zdroj“, môže naďalej uplatňovať predtým platné limity na akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

7.

V odseku 5:

a)

sa slová „, pričom strany v geografickom rozsahu EMEP ako minimum používajú metodiky určené riadiacim orgánom EMEP a strany mimo geografického rozsahu EMEP ako smernice používajú metodiky vypracované podľa pracovného plánu výkonného orgánu.“ vypúšťajú a nahrádzajú bodkou „.“.

b)

Za prvú vetu sa dopĺňa tento text:

„Strany v rámci geografického rozsahu EMEP používajú metodiky uvedené v usmerneniach pripravených riadiacim orgánom EMEP a prijatých stranami na zasadnutí výkonného orgánu. Strany na území mimo geografického rozsahu EMEP používajú ako usmernenia metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci pracovného plánu výkonného orgánu.“

8.

Na konci článku 3 sa dopĺňa tento nový odsek 8:

„8.   Každá strana by sa mala aktívne podieľať na programoch v rámci dohovoru týkajúcich sa účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie a na programoch na monitorovanie a modelovanie atmosféry.“

c)   Článok 3a

9.

Dopĺňa sa tento nový článok 3a:

„Článok 3a

Pružné prechodné opatrenia

1.   Bez ohľadu na článok 3 ods. 2 písm. c) a ods. 2 písm. d) môže strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu, od 1. januára 2014 a 31. decembra 2019 uplatňovať pružné prechodné opatrenia na uplatňovanie najlepších dostupných techník a emisných hodnôt na jestvujúce stacionárne zdroje v osobitných kategóriách stacionárnych zdrojov za podmienok uvedených v tomto článku.

2.   Každá strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, uvedie vo svojej listine o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu tieto údaje:

a)

osobitné kategórie stacionárnych zdrojov uvedených v prílohe II, pre ktoré sa strana rozhodla uplatňovať pružné prechodné opatrenia, za predpokladu, že sa nemôžu uviesť viac ako štyri takéto kategórie;

b)

stacionárne zdroje, ktorých výstavba alebo posledná podstatná zmena, ktoré sa začali pred rokom 1990 alebo alternatívnym rokom v období rokov 1985 – 1995 vrátane, určeným stranou pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, ktoré sú oprávnené na pružné prechodné opatrenia uvedené v odseku 5 a

c)

plán vykonávania v súlade s odsekmi 3 a 4, v ktorom bude stanovený harmonogram úplného vykonania uvedených ustanovení.

3.   Strana uplatňuje ako minimum najlepšie dostupné techniky na jestvujúce stacionárne zdroje v kategóriách 1, 2, 5 a 7 prílohy II najneskôr do ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, alebo 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 5.

4.   Strana nesmie v žiadnom prípade uplatňovanie najlepších dostupných techník alebo emisných limitov na jestvujúce stacionárne zdroje odložiť na obdobie po 31. decembri 2030.

5.   Pokiaľ ide o zdroje alebo zdroje uvedené v súlade s odsekom 2 písm. b), strana môže rozhodnúť, a to najneskôr do ôsmich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu, alebo 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr, že takýto zdroj alebo takéto zdroje budú zatvorené. Zoznam takýchto zdrojov sa uvedie ako súčasť ďalšej správy strany podľa odseku 6. Požiadavky na uplatňovanie najlepších dostupných techník a emisných limitov sa však nebudú vzťahovať na žiadny takýto zdroj alebo zdroje za predpokladu, že zdroj alebo zdroje sú zatvorené najneskôr do 31. decembra 2030. Na každý takýto zdroj alebo zdroje, ktoré nebudú k tomuto dátumu zatvorené, musí strana potom uplatňovať najlepšie dostupné techniky a emisné limity na nové zdroje v príslušnej kategórii zdroja.

6.   Strana, ktorá sa rozhodne uplatňovať pružné prechodné opatrenia podľa tohto článku, predkladá výkonnému tajomníkovi Komisie každé tri roky správu o svojom pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní najlepších dostupných techník a emisných limitov na stacionárne zdroje v kategóriách stacionárnych zdrojov určených podľa tohto článku. Výkonný tajomník Komisie poskytne tieto trojročné správy výkonnému orgánu.“

d)   Článok 7

10.

V odseku 1 písm. a):

a)

bodkočiarka na konci odseku „;“ sa nahrádza slovami „. Okrem toho:“

a

b)

vkladajú sa tieto nové body i) a ii):

„i)

keď strana uplatňuje odlišné stratégie zníženia emisií podľa článku 3 ods. 2 písm. b), c) alebo d), predkladá dokumentáciu o použitých stratégiách a svojom plnení požiadaviek týchto odsekov;

ii)

keď strana usúdi, že niektoré emisné limity špecifikované v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. d) nie sú technicky ani ekonomicky realizovateľné, túto skutočnosť oznámi a odôvodní;“.

11.

Písmeno b) v odseku 1 sa nahrádza takto:

„b)

každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP pravidelne prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie informuje EMEP o úrovniach emisií ťažkých kovov uvedených v prílohe I s použitím metodík uvedených v usmerneniach pripravených riadiacim orgánom EMEP a prijatých stranami na zasadnutí výkonného orgánu. Strany mimo geografického rozsahu EMEP poskytujú dostupné informácie o úrovniach emisií ťažkých kovov uvedených v prílohe I. Každá strana poskytuje aj informácie o úrovniach emisií látok uvedených v prílohe I za referenčný rok stanovený v uvedenej prílohe;“.

12.

Za odsek 1 písm. b) sa dopĺňajú tieto nové písmená:

„c)

každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP by mala prostredníctvom výkonného tajomníka Komisie predkladať výkonnému orgánu dostupné informácie o svojich programoch na sledovanie účinkov znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a životné prostredie a programoch na monitorovanie a modelovanie atmosféry s použitím usmernení prijatých výkonným orgánom;

d)

strany na územiach mimo geografického rozsahu EMEP by mali sprístupniť podobné informácie ako informácie uvedené v písmene c), ak ich o to požiada výkonný orgán.“

13.

V odseku 3:

a)

slová „V dostatočnom čase pred každoročným stretnutím výkonného orgánu EMEP poskytne“ sa nahrádzajú slovami „Na požiadanie výkonného orgánu a v súlade s harmonogramom, o ktorom rozhodne, poskytne EMEP“;

b)

za slovo „EMEP“ sa vkladajú slová „a iné pomocné orgány“;

c)

za slovo „poskytne“ sa vkladá slovo „relevantné“.

e)   Článok 8

14.

Slová „EMEP pri použití vhodných modelov a meraní a v dostatočnom čase pred každoročným stretnutím Výkonného orgánu poskytne“ sa nahrádzajú slovami „Na požiadanie výkonného orgánu a v súlade s harmonogramom, o ktorom rozhodne, poskytne EMEP a jeho technické orgány a strediská s použitím vhodných modelov a meraní“.

f)   Článok 10

15.

V odseku 4:

a)

slová „pripravia pracovný plán“ sa nahrádzajú slovom „zvážia“;

b)

za slovo „zvážia“ sa dopĺňajú slová „prípravu pracovného plánu“;

c)

vypúšťajú sa slová „na zníženie emisií ťažkých kovov do atmosféry, uvedených v prílohe I“.

g)   Článok 13

16.

V odseku 3:

a)

slová „a príloh I, II, IV, V a VI“ sa nahrádzajú slovami „iné ako zmeny príloh III a VII“;

b)

slová „keď dve tretiny strán“ sa nahrádzajú slovami „keď dve tretiny tých strán, ktoré boli stranami v čase ich prijatia“.

17.

V odseku 4 sa slovo „deväťdesiatich“ nahrádza číselným údajom „180“.

18.

V odseku 5 sa slovo „deväťdesiatich“ nahrádza číselným údajom „180“.

19.

Za odsek 5 sa vkladajú tieto nové odseky 5a a 5b:

„5a.   Pre strany, ktoré danú zmenu prijali, sa postup stanovený v odseku 5 nahrádza postupom stanoveným v odseku 3 v súvislosti so zmenami príloh II, IV, V a VI.

5b.   Zmeny príloh II, IV, V a VI sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takej prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a):

a)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh II, IV, V a VI, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou;

b)

žiadna zmena príloh II, IV, V a VI nenadobudne platnosť, ak súhrnný počet 16 alebo viac strán buď:

i)

predložilo oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a), alebo

ii)

neprijalo postup stanovený v tomto odseku a zatiaľ neuložilo listinu o prijatí v súlade s ustanoveniami odseku 3.“

h)   Článok 15

20.

Za odsek 2 sa dopĺňa tento nový odsek 3:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že v súvislosti so zmenou príloh II, IV, V a VI nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 13 ods. 5b.“

i)   Príloha II

21.

V tabuľke v podpoložke II sa slová „olova a zinku“ v prvom riadku v rámci opisu kategórie 5 nahrádzajú slovami „olovených, zinkových, kremíkových a feromangánových zliatín“.

j)   Príloha IV

22.

Číslo „1.“ sa dopĺňa pred prvý odsek.

23.

V písmene a) sa za slovo „protokolu“ vkladajú slová „pre danú stranu“.

24.

V písmene b):

a)

v prvej vete slová „osem rokov“ sa nahrádzajú slovami „dva roky“;

b)

na konci prvej vety sa za slovo „protokolu“ vkladajú slová „pre danú stranu, alebo 31. decembra 2020, podľa toho, čo nastane neskôr.“;

c)

posledná veta sa vypúšťa.

25.

Na konci prílohy sa vkladajú tieto nové odseky 2 a 3:

„2.

Bez ohľadu na odsek 1, ale s výhradou odseku 3, strana dohovoru, ktorá sa stane stranou tohto protokolu od 1. januára 2014 a 31. decembra 2019, môže pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto protokolu vyhlásiť, že predĺži časový harmonogram uplatnenia emisných limitov podľa článku 3 ods. 2 písm. d) až na 15 rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu.

3.

Strana, ktorá prijala rozhodnutie podľa článku 3a tohto protokolu v súvislosti s určitou kategóriou stacionárneho zdroja, nesmie zároveň urobiť vyhlásenie podľa odseku 2 vzťahujúce sa na rovnakú kategóriu zdroja.“

k)   Príloha V

26.

Príloha V sa nahrádza týmto textom:

„PRÍLOHA V

Emisné limity pre znižovanie emisií z veľkých stacionárnych zdrojov

1.

Pre znižovanie emisií ťažkých kovov sú dôležité dva typy emisných limitov:

a)

hodnoty pre určité ťažké kovy alebo skupiny ťažkých kovov a

b)

hodnoty pre tuhé častice vo všeobecnosti.

2.

Emisné limity pre tuhé častice v princípe nemôžu nahradiť špecifické emisné limity pre kadmium, olovo a ortuť, pretože množstvo kovov súvisiacich s emisiami tuhých častíc sa líši od jedného procesu k druhému. Dodržiavanie týchto limitov však významne prispieva k celkovému znižovaniu emisií ťažkých kovov. Naviac monitorovanie tuhých častíc je vo všeobecnosti menej nákladné ako monitorovanie jednotlivých druhov a kontinuálne monitorovanie jednotlivých ťažkých kovov vo všeobecnosti nie je únosné. Preto emisné limity pre tuhé častice majú veľký praktický význam a sú vo väčšine prípadov uvedené aj v tejto prílohe na doplnenie špecifických emisných limitov pre kadmium alebo olovo alebo ortuť.

3.

Oddiel A sa vzťahuje na strany iné ako Spojené štáty americké. Oddiel B sa vzťahuje na Spojené štáty americké.

A.   Strany iné ako Spojené štáty americké

4.

Len v tomto oddiele „prach“ znamená hmotnosť častíc akéhokoľvek tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlených v plynnej fáze za podmienok v mieste odberu vzorky, ktoré môžu byť získané filtráciou za stanovených podmienok po odbere reprezentatívnej vzorky plynu, ktorá sa má analyzovať, a ktoré zostanú pred filtrom a na filtri po vysušení za stanovených podmienok.

5.

Na účely tohto oddielu „emisný limit“ (ELV) alebo „emisná hodnota“ znamená množstvo prachu a špecifických ťažkých kovov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, obsiahnuté v odpadových plynoch zo zariadenia, ktoré sa nesmie prekročiť. Ak nie je uvedené inak, emisný limit sa bude počítať ako hmotnosť znečisťujúcej látky na objem odpadového plynu (vyjadrená v mg/m3) pri štandardných podmienkach teploty a tlaku pre suchý plyn (objem pri 273,15 K, 101,3 kPa). Vzhľadom na obsah kyslíka v odpadovom plyne sa uplatňujú hodnoty uvedené pre vybrané kategórie veľkých stacionárnych zdrojov. Riedenie s cieľom zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch nie je dovolené. Limity sa nevzťahujú na ukončenie prevádzky, nábeh a údržbu zariadenia.

6.

Emisie sa vo všetkých prípadoch monitorujú meraním alebo výpočtami, ktoré dosahujú minimálne rovnakú presnosť. Súlad s emisnými limitmi sa overuje kontinuálnymi alebo diskontinuálnymi meraniami alebo akoukoľvek inou technicky vhodnou metódou vrátane overených metód výpočtu. Merania príslušných ťažkých kovov sa vykonávajú aspoň raz za tri roky pre každý priemyselný zdroj. Prihliada sa na usmerňovacie dokumenty o metódach merania a výpočtov, ktoré prijali strany na zasadnutí výkonného orgánu. V prípade kontinuálnych meraní sa súlad s emisným limitom dosiahne vtedy, keď potvrdený mesačný priemer emisií neprekročí ELV. V prípade diskontinuálnych meraní alebo iných vhodných postupov stanovenia alebo výpočtu sa súlad s ELV dosiahne vtedy, keď stredná hodnota založená na príslušnom počte meraní v reprezentatívnych podmienkach neprekročí hodnotu emisnej normy. Na účely overenia sa môže zohľadniť nepresnosť metód merania. Nepriame monitorovanie látok je možné aj prostredníctvom parametrov súčtu/kumulatívnych parametrov (napr. prachu ako parametra súčtu pre ťažké kovy). V niektorých prípadoch môže určitá technika na znižovanie emisií zabezpečiť zachovanie alebo splnenie hodnoty/emisného limitu.

7.

Monitorovanie príslušných znečisťujúcich látok a merania prevádzkových parametrov, ako aj zabezpečovanie kvality automatizovaných systémov a referenčných meraní určených na kalibráciu týchto systémov sa vykonávajú v súlade s normami CEN. Ak nie sú dostupné normy CEN, použijú sa normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje rovnocennej vedeckej kvality.

Spaľovacie zariadenia (kotly a výhrevné telesá) s menovitým tepelným príkonom prekračujúcim 50 MWth  (1) (príloha II, kategória 1)

8.

Emisné limity pre emisie prachu v prípade spaľovania tuhých a kvapalných palív iných ako biomasa a rašelina (2):

Tabuľka 1

Druh paliva

Tepelný príkon (MWth)

ELV pre prach (mg/m3)  (1)

Pevné palivá

50 – 100

Nové zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

30 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

100 – 300

Nové zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

25 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

> 300

Nové zariadenia:

10 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Existujúce zariadenia:

20 (čierne a hnedé uhlie a iné tuhé palivá)

Kvapalné palivá

50 – 100

Nové zariadenia:

20

Existujúce zariadenia:

 

30 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

Kvapalné palivá

100 – 300

Nové zariadenia:

20

Existujúce zariadenia:

 

25 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

> 300

Nové zariadenia:

10

Existujúce zariadenia:

 

20 (vo všeobecnosti)

 

50 (spaľovanie zvyškov destilácie a premeny v rafinériách z rafinácie surovej ropy na vlastnú spotrebu v spaľovacích zariadeniach)

9.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa spaľovacích zariadení uvedených v odseku 8:

a)

strana sa môže odchýliť od povinnosti dodržať ELV stanovené v odseku 8 v týchto prípadoch:

i)

v prípade spaľovacích zariadení, ktoré normálne používajú plynné palivo a ktoré musia výnimočne použiť iné palivá z dôvodu náhleho prerušenia dodávky plynu a na tieto účely musia byť vybavené zariadením na čistenie odpadových plynov;

ii)

v prípade existujúcich spaľovacích zariadení, ktoré nepracujú dlhšie ako 17 500 prevádzkových hodín od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023;

b)

ak sa spaľovacie zariadenie rozšíri o najmenej 50 MWth, pre rozšírenú časť, ktorej sa týka zmena, budú platiť ELV stanovené v odseku 8 pre nové zariadenia. ELV sa vypočíta ako priemer vážený podľa skutočného tepelného príkonu existujúcej i novej časti zariadenia;

c)

strany zaistia, aby sa prijali ustanovenia týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade poruchy alebo havárie zariadenia na znižovanie emisií;

d)

v prípade spaľovacieho zariadenia, ktoré súbežne používa dve palivá alebo viac palív, sa ELV stanoví ako vážený priemer ELV pre jednotlivé palivá na základe tepelného príkonu poskytovaného jednotlivými palivami.

Primárny a sekundárny železiarsky a oceliarsky priemysel (príloha II, kategórie 2 a 3)

10.

Emisné limity pre emisie prachu:

Tabuľka 2

Činnosť

ELV pre prach (mg/m3)

Aglomeračná úpravňa

50

Peletizačné zariadenie

20 pre mletie, drvenie a sušenie

15 pre všetky ostatné kroky procesu

Vysoká pec: ohrievače vetra

10

Výroba a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch

30

Elektrická výroba a liatie ocele

15 (existujúce)

5 (nové)

Zlievarne železa (príloha II, kategória 4)

11.

Emisné limity pre emisie prachu zo zlievarní železa:

Tabuľka 3

Činnosť

ELV pre prach (mg/m3)

Zlievarne železa:

všetky pece (kuplové, indukčné, rotačné) všetky formy (stratené, trvalé)

20

Valcovanie za tepla

20

50, keď nemožno použiť vrecový filter z dôvodu prítomnosti vlhkých dymov

Výroba a spracovanie medi, zinku a kremíkomangánových a feromangánových zliatín vrátane IS pecí (príloha II, kategórie 5 a 6)

12.

Emisné limity pre emisie prachu v prípade výroby a spracovania medi, zinku a kremíkomangánových a feromangánových zliatín:

Tabuľka 4

 

ELV pre prach (mg/m3)

Výroba a spracovanie neželezných kovov

20

Výroba a spracovanie olova (príloha II, kategórie 5 a 6)

13.

Emisný limit pre emisie prachu z výroby a spracovania olova:

Tabuľka 5

 

ELV pre prach (mg/m3)

Výroba a spracovanie olova

5

Cementársky priemysel (príloha II, kategória 7)

14.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby cementu:

Tabuľka 6

 

ELV pre prach (mg/m3)  (2)

Zariadenia na výrobu cementu, pece, mlyny a chladiarne slinku

20

Zariadenia na výrobu cementu, pece, mlyny a chladiarne slinku využívajúce spoluspaľovanie odpadu

20

Sklársky priemysel (príloha II, kategória 8)

15.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby skla:

Tabuľka 7

 

ELV pre prach (mg/m3)  (3)

Nové zariadenia

20

Existujúce zariadenia

30

16.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby skla: 5 mg/m3.

Výroba chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (príloha II, kategória 9)

17.

Existujúce zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku prostredníctvom ortuťových článkov sa musia konvertovať na technológiu bez využitia ortuti alebo zavrieť do 31. decembra 2020; v období do konverzie sa uplatňuje hodnota ortuti uvoľnenej zo zariadenia do ovzdušia 1 g/Mg (3) produkčnej kapacity chlóru.

18.

Nové zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku musia fungovať bez ortuti.

Spaľovanie odpadu (príloha II, kategórie 10 a 11)

19.

Emisný limit pre emisie prachu zo spaľovania odpadu:

Tabuľka 8

 

ELV pre prach (mg/m3)  (4)

Spaľovanie komunálneho odpadu, odpadu, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný, nebezpečného odpadu a zdravotníckeho odpadu

10

20.

Emisný limit pre emisie prachu zo spaľovania odpadu: 0,05 mg/m3.

21.

Emisný limit pre emisie ortuti zo spoluspaľovania odpadu v zdrojových kategóriách 1 a 7: 0,05 mg/m3.

B.   Spojené štáty americké

22.

Emisné limity pre znižovanie emisií tuhých častíc a/alebo špecifických ťažkých kovov zo stacionárnych zdrojov v nasledujúcich kategóriách stacionárnych zdrojov a zdroje, ktorých sa týkajú, sú uvedené v týchto dokumentoch:

a)

oceliarne: elektrické oblúkové pece – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AA a Subpart AAa;

b)

malé spaľovne komunálneho odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

c)

výroba skla – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;

d)

parné generátory na výrobu elektriny – 40 C.F.R. Part 60, Subpart D a Subpart Da;

e)

priemyselné, obchodné a inštitucionálne parné generátory – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db a Subpart Dc;

f)

spaľovne komunálneho odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart E, Subpart Ea a Subpart Eb;

g)

spaľovne nemocničného, zdravotníckeho a infekčného odpadu – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

h)

portlandský cement – 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

i)

sekundárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;

j)

pece s kyslíkovým konvertorom – 40 C.F.R. Part 60, Subpart N;

k)

zariadenia na výrobu ocele v kyslíkových konvertoroch (po 20. januári 1983) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Na;

l)

primárne medené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

m)

primárne zinkové huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

n)

primárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

o)

zariadenia na výrobu ferozliatin – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Z;

p)

iné spaľovne pevného odpadu (po 9. decembri 2004) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE;

q)

sekundárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

r)

spaľovne nebezpečného odpadu – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

s)

výroba portlandského cementu – 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

t)

primárna meď – 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;

u)

primárne olovené huty – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;

v)

zlievarne železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

w)

integrovaná výroba železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

x)

zariadenia na výrobu ocele v elektrických oblúkových peciach – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY;

y)

zlievarne železa a ocele – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZ;

z)

primárne medené huty (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEE;

aa)

sekundárne medené huty (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF;

bb)

primárne neželezné kovy (miestne zdroje): zinok, kadmium a berýlium – 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;

cc)

výroba skla (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSSS;

dd)

sekundárne huty na neželezné kovy (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;

ee)

výroba ferozliatin (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY;

ff)

zlievarne hliníka, medi a neželezných kovov (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ;

gg)

normy výkonnosti pre zariadenia na prípravu a spracovanie uhlia – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;

hh)

priemyselné, komerčné, inštitucionálne a výhrevné telesá – 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDD;

ii)

priemyselné, komerčné a inštitucionálne kotly (miestne zdroje) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJJJJJ;

jj)

zariadenia vyrábajúce chlór a zásady elektrolýzou soľného roztoku využívajúce ortuťové články – 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIIII

a

kk)

normy výkonnosti pre komerčné a priemyselné spaľovne pevného odpadu, ktorých výstavba sa začala po 30. novembri 1999 alebo pre ktoré sa úprava alebo obnova začala po 1. júni 2001 – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC.“

l)   Príloha VI

27.

V odseku 1:

a)

slová „Ak nie je v tejto prílohe ustanovené inak, do“ sa vypúšťajú a nahrádzajú slovom „Do“;

b)

slová „šiestich mesiacov po dátume“ sa vypúšťajú;

c)

za slovo „protokolu“ sa vkladajú slová „pre danú stranu“.

28.

Odsek 3 sa vypúšťa.

29.

V odseku 4 sa pred slovo „strana“ vkladá „Bez ohľadu na odsek 1“.

30.

V odseku 5 sa úvodná veta pred písmenom a) nahrádza týmto textom:

„Každá strana najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre danú stranu dosahuje úrovne koncentrácií, ktoré nepresahujú:“


(1)  Menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia sa vypočíta ako súčet príkonu všetkých jednotiek pripojených k spoločnému komínu. Pri výpočte celkového menovitého tepelného príkonu sa neberú do úvahy samostatné jednotky s hodnotou nižšou ako 15 MWth.

(2)  ELV neplatia obzvlášť pre:

zariadenia využívajúce biomasu a rašelinu ako jediný zdroj paliva,

zariadenia, v ktorých sa produkty spaľovania používajú na priame vykurovanie, sušenie alebo inú úpravu predmetov alebo materiálov,

zariadenia na dodatočné spaľovanie určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ktoré nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,

zariadenia na regeneráciu katalyzátorov katalytického krakovania,

zariadenia na premenu sírovodíka na síru,

reaktory používané v chemickom priemysle,

pece s koksovými batériami,

kaupre,

regeneračné kotly v rámci zariadení na výrobu celulózy,

spaľovne odpadu a

zariadenia zásobované energiou vyrobenou naftovými, benzínovými alebo plynovými motormi alebo spaľovacími turbínami bez ohľadu na použité palivo.

(1)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné palivá.

(2)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 10 %.

(3)  Emisné limity sa vzťahujú na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 8 % pre nepretržité tavenie a 13 % pre prerušované tavenie.

(3)  1 Mg = 1 tona.

(4)  Emisný limit sa vzťahuje na obsah kyslíka, ktorý predstavuje 11 %.


Top