EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Text s významom pre EHP)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1850

z 13. októbra 2015,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1007/2009 povoľuje, za konkrétnych podmienok, uvádzanie na trh takých výrobkov z tuleňov, ktoré pochádzajú z lovov vykonávaných komunitami Inuitov a inými komunitami pôvodného obyvateľstva. Takisto povoľuje uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh v prípade, ak má dovoz výrobkov z tuleňov príležitostný charakter a pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 737/2010 (2) sa stanovili podrobné pravidlá uvádzania výrobkov z tuleňov na trh podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1775 (3), ktorým sa mení článok 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 737/2010 s účinnosťou od dátumu uplatňovania tohto nariadenia. Je preto potrebné stanoviť opatrenia na vykonávanie článku 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009 v znení zmien.

(4)

Je vhodné stanoviť, aby sa subjekty, ktoré spĺňajú určité požiadavky, zaradili na zoznam uznaných orgánov vydávajúcich osvedčenia potvrdzujúce dodržiavanie podmienok na uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh.

(5)

Mali by sa vypracovať vzory osvedčenia a ich kópie s cieľom uľahčiť správu a overovanie osvedčení.

(6)

Mali by sa stanoviť postupy na kontrolu osvedčení. Tieto postupy by mali byť čo najjednoduchšie a najpraktickejšie bez toho, aby ohrozovali dôveryhodnosť a konzistentnosť kontrolného systému.

(7)

Malo by sa umožniť používanie elektronických systémov, aby sa uľahčila výmena údajov medzi príslušnými úradmi, Komisiou a uznanými orgánmi.

(8)

Spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v osvedčeniach, by malo byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(9)

Keďže toto nariadenie stanovuje podobné pravidlá vykonávania článku 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009 zmeneného nariadením (EÚ) 2015/1775, ktoré sa uplatňuje od 18. októbra 2015, malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(10)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá pre uvádzanie výrobkov z tuleňov na trh a pre dovoz výrobkov z tuleňov na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009.

Článok 2

Osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín

1.   Výrobky z tuleňov na osobné účely cestujúcich alebo ich rodín sa môžu dovážať, iba ak je splnená ktorákoľvek z týchto požiadaviek:

a)

výrobky z tuleňov cestujúci nosia na sebe, prenášajú ich alebo sa tieto výrobky nachádzajú v ich osobnej batožine,

b)

výrobky z tuleňov sa nachádzajú sa v osobnom vlastníctve fyzickej osoby, ktorá prenáša miesto svojho obvyklého bydliska z tretej krajiny do Únie,

c)

výrobky z tuleňov získali títo cestujúci v tretej krajine a doviezli ich neskôr, pričom cestujúci pri príchode na územie Únie predložia colným orgánom dotknutého členského štátu tieto dokumenty:

i)

písomné oznámenie o dovoze,

ii)

doplňujúci dokument preukazujúci, že tieto výrobky sa získali v dotknutej tretej krajine.

2.   Na účely ods. 1 písm. c) písomné oznámenie a doplňujúci dokument colné úrady potvrdia a vrátia cestujúcim. Pri dovoze sa oznámenie a doplňujúci dokument predložia colným úradom spolu s colným vyhlásením týkajúcim sa príslušných výrobkov.

Článok 3

Uznané orgány

1.   Subjekt sa zapíše do zoznamu uznaných orgánov, ak preukáže, že spĺňa tieto požiadavky:

a)

má právnu subjektivitu,

b)

je schopný overiť, že požiadavky podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009 sú splnené,

c)

je schopný vykonávať funkcie vydávania a spravovania osvedčení uvedených v článku 4 ods. 1, ako aj spracovania a archivácie záznamov,

d)

je schopný plniť svoje funkcie tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov,

e)

je schopný monitorovať plnenie požiadaviek stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009,

f)

je schopný odobrať osvedčenia uvedené v článku 4 ods. 1 alebo pozastaviť ich platnosť v prípade neplnenia požiadaviek tohto nariadenia a prijať opatrenia s cieľom informovať príslušné orgány a colné orgány svojho členského štátu,

g)

podlieha nezávislým auditom tretej strany,

h)

funguje na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

2.   Aby bol subjekt zapísaný do zoznamu uvedeného v odseku 1, musí Komisii predložiť žiadosť spolu s dokumentmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek stanovených v odseku 1.

3.   Na konci každého obdobia podávania správ predloží uznaný orgán Komisii správy z auditu vypracované nezávislou treťou osobou uvedenou v odseku 1 písm. g).

Článok 4

Osvedčenia

1.   V prípade, že sú splnené podmienky uvádzania na trh uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009, uznaný orgán na základe žiadosti vydá osvedčenia v súlade so vzormi uvedenými v prílohe.

2.   Uznaný orgán doručí osvedčenie žiadateľovi a počas troch rokov uchováva jeho kópiu na účely vedenia záznamov.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 2, ak sa výrobok z tuleňa uvedie na trh, originál osvedčenia sa odovzdá s výrobkom z tuleňa v čase uvedenia na trh. Žiadateľ si môže ponechať kópiu osvedčenia.

4.   Číslo osvedčenia sa uvedie na každej nasledujúcej faktúre.

5.   Výrobok z tuleňa sprevádzaný osvedčením vydaným v súlade s odsekom 1 sa považuje za výrobok, ktorý je v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1007/2009.

6.   Prijatie colného vyhlásenia na prepustenie výrobku z tuleňa do voľného obehu podľa článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (7) podlieha predloženiu osvedčenia vydaného v súlade s odsekom 1 tohto článku. Bez toho, aby bol dotknutý článok 77 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92, colné orgány si vo svojej evidencii ponechajú kópiu osvedčenia.

7.   V prípade pochybností o pravosti alebo správnosti osvedčenia vydaného v súlade s odsekom 1, ako aj v prípade, že je potrebná ďalšia konzultácia, colné orgány a ďalšie úradné osoby zabezpečujúce dodržiavanie predpisov sa obrátia na príslušný orgán určený príslušným členským štátom v súlade s článkom 6. Tento príslušný orgán rozhodne, aké opatrenia treba prijať.

Článok 5

Formát osvedčení

1.   Osvedčenia uvedené v článku 4 ods. 1 majú papierovú alebo elektronickú podobu.

2.   V prípade elektronického osvedčenia sa v čase uvedenia výrobku z tuleňa na trh k nemu pripojí tlačená verzia.

3.   Osvedčenia sa používajú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné formality týkajúce sa uvádzania na trh.

4.   Príslušný orgán určený v súlade s článkom 6 môže požadovať, aby sa osvedčenie preložilo do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa výrobok má uviesť na trh.

Článok 6

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát určí jeden alebo niekoľko príslušných orgánov zodpovedných za tieto úlohy:

a)

overenie osvedčení pre dovezené výrobky z tuleňov na žiadosť colných orgánov podľa článku 4 ods. 7,

b)

kontrola vydávania osvedčení uznanými orgánmi zriadenými a pôsobiacimi v danom členskom štáte,

c)

uchovávanie kópie osvedčenia vydaného pre výrobky z tuleňov pochádzajúce z lovu na tulene v danom členskom štáte.

2.   Členské štáty oznámia Komisii príslušné orgány určené v súlade s odsekom 1.

3.   Komisia na svojom webovom sídle sprístupní zoznam príslušných orgánov určených v súlade s odsekom 1. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Článok 7

Elektronické systémy na výmenu a zaznamenávanie údajov

1.   Príslušné orgány môžu na výmenu a evidenciu údajov v osvedčeniach používať elektronické systémy.

2.   Členské štáty zohľadňujú komplementaritu, kompatibilitu a interoperabilitu elektronických systémov uvedených v odseku 1.

Článok 8

Ochrana pri spracúvaní osobných údajov

Týmto nariadením nie je dotknutá úroveň ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Únie a členských štátov, a najmä sa ním nemenia povinnosti a práva ustanovené v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa zabezpečuje predovšetkým vzhľadom na zverejnenie a sprístupnenie osobných údajov v osvedčení.

Článok 9

Prechodné ustanovenia

Osvedčenia vydané uznaným orgánom v súlade s nariadením (EÚ) č. 737/2010 pred 18. októbrom 2015 zostávajú po tomto dátume v platnosti.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. októbra 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. októbra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 216, 17.8.2010, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/1775 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 737/2010 (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2015, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).


PRÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Vysvetlivky

Všeobecné:

Vyplňte veľkým písmom.

Rámček 1.

Vydávajúci orgán

Uveďte názov a adresu uznaného orgánu, ktorý vydáva osvedčenie.

Rámček 2.

Na účely vydávajúcej krajiny

Miesto na účely vydávajúcej krajiny.

Rámček 3.

Číslo osvedčenia

Uveďte číslo vydaného osvedčenia.

Rámček 4.

Krajina uvedenia na trh

Uveďte krajinu, v ktorej sa plánuje prvé uvedenie výrobku z tuleňa na trh Európskej únie.

Rámček 5.

Kód ISO

Uveďte dvojpísmenový kód krajiny uvedenej v rámčeku 4.

Rámček 6.

Obchodná charakteristika výrobku z tuleňa

Uveďte obchodnú charakteristiku výrobkov z tuleňa. Charakteristika je v súlade s údajmi v rámčeku 7.

Rámček 7.

Vedecký názov

Uveďte vedecký(-é) názov(-vy) druhu(-ov) tuleňa(-ov) použitých vo výrobku. V prípade, že výrobok pozostáva z viacerých druhov, uvedie sa každý druh v osobitnom riadku.

Rámček 8.

Položka HS

Uveďte sa štvormiestny alebo šesťmiestny číselný kód komodity podľa harmonizovaného systému opisu a kódovania.

Rámček 9.

Krajina nadobudnutia

Uveďte krajinu, v ktorej boli tulene použité vo výrobku nadobudnuté z voľnej prírody.

Rámček 10.

Kód ISO

Uveďte dvojpísmenový kód krajiny uvedenej v rámčeku 9.

Rámček 11.

Čistá hmotnosť

Uveďte celkovú hmotnosť v kg. Celková hmotnosť je vymedzená ako čistá hmotnosť výrobkov z tuleňov bez obalu alebo bezprostredného balenia, okrem podložiek, oddeľovačov, nálepiek atď.

Rámček 12.

Počet jednotiek

Uveďte počet jednotiek, ak to je vhodné.

Rámček 13.

Charakteristické znaky

V prípade potreby uveďte všetky charakteristické znaky, ako číslo dávky alebo číslo nákladného listu.

Rámček 14.

Jedinečný identifikátor

Uveďte akékoľvek identifikátory vysledovateľnosti, ktoré sú uvedené na výrobku.

Rámček 15.

Podpis a odtlačok pečiatky vydávajúceho uznaného orgánu

Do rámčeka sa podpíše oprávnená úradná osoba, uvedie miesto a dátum, a rámček sa označí úradnou pečiatkou vydávajúceho uznaného orgánu.

Rámček 16.

Potvrdenie colných orgánov

Colný orgán uvedie číslo colného vyhlásenia a pripojí podpis a odtlačok pečiatky.


Top