EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1342

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1342 z 22. apríla 2015, ktorým sa mení metodika klasifikácie produktov podľa činností uvedenej v prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (Text s významom pre EHP)

C/2015/2590

OJ L 207, 4.8.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1342/oj

4.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/35


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1342

z 22. apríla 2015,

ktorým sa mení metodika klasifikácie produktov podľa činností uvedenej v prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Európsky systém účtov zavedený nariadením (EÚ) č. 549/2013 (ESA 2010) predstavuje systém národných a regionálnych účtov, ktorého cieľom je splniť požiadavky hospodárskej, sociálnej a regionálnej politiky Únie.

(2)

Príloha k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (2), ktorým sa stanovuje klasifikácia produktov podľa činností (CPA), bola prijatá s cieľom zohľadniť požiadavky Únie v oblasti štatistiky. Bola nahradená nariadením Komisie (EÚ) č. 1209/2014 (3).

(3)

Odkazy na klasifikáciu produktov podľa činností (CPA) v Európskom systéme účtov (ESA 2010) by mali byť v súlade s novou klasifikáciou zavedenou nariadením Komisie (EÚ) č. 1209/2014.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 549/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha A k nariadeniu (EÚ) č. 549/2013 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 336, 22.11.2014, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha A k nariadeniu (ES) č. 549/2013 sa mení takto:

1.

„CPA Rev. 2“ a „CPA 2008“ sa nahrádzajú takto:

„CPA“.

2.

[Zmena v prílohe 7.1 sa netýka slovenského znenia.]

3.

Kapitola 23 sa mení takto:

a)

v tabuľke P*3 sa položka „Ťažba a dobývanie; produkty priemyselnej výroby; elektrina, plyn, voda a odpadové hospodárstvo; stavby a stavebné práce“ nahrádza týmto odsekom:

„Ťažba a dobývanie; produkty priemyselnej výroby; elektrická energia, plyn, para a klimatizovaný vzduch; dodávka vody; kanalizácia, odpadové hospodárstvo a ozdravovacie služby; stavby a stavebné práce“;

b)

tabuľka P*10 sa mení takto:

i)

položka „Ťažba a dobývanie; produkty priemyselnej výroby; elektrina, plyn, voda a odpadové hospodárstvo“ sa nahrádza takto:

„Ťažba a dobývanie; produkty priemyselnej výroby; elektrická energia, plyn, para a klimatizovaný vzduch; dodávka vody; kanalizácia, odpadové hospodárstvo a ozdravovacie služby“;

ii)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

iii)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

iv)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

v)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

vi)

položka „Umelecké, zábavné a rekreačné služby, oprava výrobkov pre domácnosti a ostatné služby“ sa nahrádza takto:

„Umelecké, zábavné a rekreačné služby; ostatné služby; služby domácností ako zamestnávateľov; nediferencované činnosti domácností produkujúce výrobky a služby pre vlastné použitie; služby exteritoriálnych organizácií a združení“;

c)

tabuľka P*38 sa mení takto:

i)

položka „Textílie, odevy a kožiarske výrobky“ sa nahrádza takto: „Textílie, odevy a kožiarske a súvisiace výrobky“;

ii)

položka „Výrobky z dreva a papiera a tlačové služby“ sa nahrádza takto: „Výrobky z dreva a papiera a služby tlače a reprodukcie“;

iii)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

iv)

položka „Výrobky z gumy a plastov“ sa nahrádza takto:

„Výrobky z gumy a plastu“;

d)

tabuľka P*64 sa mení takto:

i)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

ii)

[táto zmena sa netýka slovenského znenia];

e)

v tabuľke P*88 sa položka „Výrobky z gumy a plastov“ nahrádza takto:

„Výrobky z gumy a plastu“.


Top