EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1100

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 zo 7. júla 2015 o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy (Text s významom pre EHP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1100/oj

9.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1100

zo 7. júla 2015

o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (1), a najmä na jej článok 15 ods. 6,

keďže:

(1)

Na účely monitorovania trhu železničnej dopravy sa článkom 15 ods. 5 smernice 2012/34/EÚ ukladá členským štátom povinnosť podávať správy o využívaní sietí a vývoji rámcových podmienok v odvetví železničnej dopravy.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, by mala Komisia každé dva roky podať správu Európskemu parlamentu a Rade o záležitostiach uvedených v článku 15 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ.

(3)

Členské štáty poskytujú Komisii potrebné informácie dobrovoľne už niekoľko rokov. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť a porovnateľnosť údajov predložených členskými štátmi je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a formátu týchto údajov.

(4)

Týmto nariadením sa zavádza dotazník, ktorý majú členské štáty každoročne vyplniť na účely monitorovania technických a ekonomických podmienok a vývoja trhu v odvetví železničnej dopravy v Únii.

(5)

Pri zhromažďovaní údajov požadovaných v dotazníku by členské štáty mali spolupracovať so sociálnymi partnermi, používateľmi, regulačnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni.

(6)

Pri rozhodovaní o obsahu údajov, ktoré sa majú v dotazníku uviesť, berie Komisia do úvahy zdroje existujúcich údajov a údaje, ktoré už boli poskytnuté v rámci súčasných povinností podávať správy s cieľom minimalizovať dodatočnú záťaž pre odvetvie železničnej dopravy a členské štáty. Komisia najmä využíva tam, kde je to možné, údaje predložené podľa týchto právnych aktov:

nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 (2), pokiaľ ide o údaje týkajúce sa investícií do železničnej infraštruktúry,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (3), pokiaľ ide o údaje týkajúce sa objemu prepravy v železničnej sieti a údaje o nehodách,

nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 (4), a najmä prílohy I a II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa osobnej železničnej dopravy,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (5), pokiaľ ide o uverejňovanie ročných správ železničných podnikov týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb, a

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 (6), pokiaľ ide o súpis majetku, ktorý majú vypracovať členské štáty na účely monitorovania a hodnotenia prístupnosti systému železníc Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

(7)

Európska sieť železničných regulačných orgánov by mala byť úzko zapojená do realizácie povinností podávať správy podľa článku 15 smernice 2012/34/EÚ, ako aj do aktualizácie metodiky zberu údajov.

(8)

Dotazník uvedený v prílohe by sa mal používať na účely zhromažďovania údajov od roku podávania správ 2015. Počas prvých dvoch rokov podávania správ je potrebné prechodné obdobie, vzhľadom na to, že členské štáty možno budú musieť po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia upraviť existujúce mechanizmy na zber údajov. S cieľom vyhnúť sa nesprávnemu výkladu je dôležité, aby počas tohto prechodného obdobia členské štáty informovali Komisiu o rozdieloch v obsahu alebo formáte údajov v príslušných častiach dotazníka.

(9)

Na požiadanie príslušného železničného podniku, a ak je to odôvodnené potrebou obchodného tajomstva, môžu členské štáty predložiť Komisii údaje požadované v bode 7 dotazníka v pseudonymizovanej podobe.

(10)

Údaje zhromaždené podľa tohto nariadenia by mali byť k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám, s výnimkou prípadov, keď tomu bráni ochrana obchodného tajomstva.

(11)

Metodiky, vymedzenia pojmov a metódy zhromažďovania údajov sa v priebehu času môžu vyvíjať v dôsledku technického a vedeckého pokroku. Vzhľadom na vývoj na trhu železničnej dopravy a zlepšenia dostupnosti údajov bude možno potrebné buď zúžiť alebo rozšíriť rozsah dotazníka. Príloha k tomuto nariadeniu by sa preto mala pravidelne aktualizovať s cieľom zohľadniť tento vývoj v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 62 ods. 3 smernice 2012/34/EÚ.

(12)

Komisia viedla konzultácie so sociálnymi partnermi a používateľmi z odvetvia železničnej dopravy prostredníctvom pracovnej skupiny pre monitorovanie trhu železničnej dopravy. Konzultácie viedla aj s Európskou sieťou železničných regulačných orgánov.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 62 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje obsah a formát údajov, ktoré majú predkladať Komisii členské štáty v rámci ich povinnosti podávať správy na účely monitorovania trhu železničnej dopravy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (7), článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (8) a článku 3 smernice 2012/34/EÚ.

Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„poplatky za prístup na trať“ sú poplatky za minimálny prístupový balík uvedený v bode 1 prílohy II k smernici 2012/34/EÚ;

b)

„vysokorýchlostná doprava“ je železničná osobná doprava, ktorá je uskutočňovaná vysokorýchlostnými železničnými koľajovými vozidlami vrátane vlakov s vozňami s výkyvnými skriňami, ktoré jazdia rýchlosťou minimálne 200 km/h aspoň v určitom úseku trate; používanie infraštruktúry vysokorýchlostných železníc nie je vždy potrebné;

c)

„konvenčná diaľková doprava“ je osobná železničná doprava iná ako mestská, prímestská, regionálna alebo vysokorýchlostná doprava;

d)

„stanica“ je miesto na železnici, z ktorého vlaky osobnej železničnej dopravy môžu odchádzať a na ktorom môžu zastavovať alebo končiť;

e)

„terminál nákladnej dopravy“ je miesto vybavené na prekládku a skladovanie rôznych intermodálnych prepravných jednotiek, ak aspoň jeden z druhov dopravy je železničná doprava;

f)

„celková náhrada od štátu“ je v kontexte zmluvných dohôd celková suma, ktorú sa štát zaviazal uhradiť manažérovi infraštruktúry vo forme financovania počas celého zmluvného obdobia;

g)

„kontrolný orgán“ je orgán, ktorý podľa vnútroštátnych právnych predpisov overuje dodržiavanie zmluvnej dohody zo strany manažéra infraštruktúry;

h)

„koľaj“ je pár koľajníc, po ktorých sa môžu pohybovať železničné vozidlá;

i)

„vyhradená vysokorýchlostná trať“ je trať špeciálne vybudovaná tak, aby na svojich hlavných úsekoch umožňovala cestovať rýchlosťou vo všeobecnosti rovnou alebo vyššou než 250 km/h; môže zahŕňať prípojné úseky, kde sa rýchlosť zníži, aby sa zohľadnili miestne podmienky;

j)

„uzol“ je dôležitý bod v železničnej sieti, kde sú vzájomne prepojené viaceré železničné trate;

k)

„medzinárodná osobná doprava“ je osobná doprava, pri ktorej vlak prekročí aspoň jednu hranicu členského štátu a v rámci ktorej sa vykonáva preprava cestujúcich medzi stanicami umiestnenými v rôznych štátoch;

l)

„vnútroštátna osobná doprava“ je osobná doprava prevádzkovaná výlučne na území jedného členského štátu;

m)

„vnútroštátna nákladná doprava“ je nákladná doprava prevádzkovaná výlučne na území jedného členského štátu;

n)

„prideľovanie trasy“ je rozhodnutie o pridelení individuálnej vlakovej trasy resp. trás na prevádzku; pridelenie trasy pre každú vlakovú dopravu prevádzkovanú v rámci pravidelnej dopravy sa považuje za samostatné pridelenie trasy;

o)

„plánovaná vlaková trasa“ je trasa pridelená podľa pravidiel plánovania stanovených v článku 45 smernice 2012/34/EÚ;

p)

„vlaková trasa ad hoc“ je trasa pridelená na základe žiadosti o trasu, ako je uvedené v článku 48 smernice 2012/34/EÚ;

q)

„zamietnutie pridelenia trasy“ je žiadosť o pridelenie trasy, ktorú manažér infraštruktúry zamietol v náväznosti na koordinačný proces stanovený v článku 46 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ; každé odrieknutie vlakovej dopravy prevádzkovanej v rámci pravidelnej dopravy sa považuje za zamietnutie pridelenia trasy;

r)

„údržba“ znamená neinvestičné výdavky, ktoré manažérovi infraštruktúry vznikajú v súvislosti s udržaním stavu a kapacity existujúcej infraštruktúry;

s)

„obnovy“ sú kapitálové výdavky na závažnú náhradu existujúcej infraštruktúry, ktoré nemenia jej celkovú výkonnosť;

t)

„modernizácia“ sú kapitálové výdavky na závažnú úpravu existujúcej infraštruktúry, ktoré zlepšia jej celkovú výkonnosť;

u)

„nová infraštruktúra“ sú kapitálové výdavky na projekty výstavby nových zariadení infraštruktúry;

v)

„verejné prostriedky“ sú v kontexte výdavkov na infraštruktúru finančné prostriedky pochádzajúce priamo z verejných investičných príspevkov;

w)

„vlastné prostriedky“ sú prostriedky z príjmov, ktoré zabezpečili manažéri infraštruktúry alebo prevádzkovatelia servisných zariadení prostredníctvom poplatkov za prístup a iným spôsobom;

x)

„príjmy“ sú všetky poplatky vybrané za poskytovanie služieb železničnej dopravy počas obdobia podávania správ; nezahŕňajú iné príjmy, ako sú príjmy zo stravovacích zariadení, služby spojené s prevádzkou staníc a služby poskytované vo vlaku;

y)

„tranzit“ je doprava cez určitú krajinu medzi miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu, pričom obidve tieto miesta sú mimo územia tejto krajiny;

z)

„vnútroštátna železničná doprava“ je každý pohyb železničných vozidiel na území jednej krajiny, bez ohľadu na to, v ktorom štáte sú vozidlá registrované;

aa)

„meškanie“ je časový rozdiel medzi časom uvedeným v cestovnom poriadku vlaku a skutočným časom, keď vlak prechádza konkrétnym miestom na svojej trase, kde sú zaznamenávané údaje o jazde vlaku;

bb)

„odrieknutá doprava“ znamená odrieknutie vlaku v prevádzkovej fáze z dôvodov súvisiacich so železničnou dopravou vrátane nezastavenia v plánovanej stanici, ak je vlak presmerovaný, alebo nahradenia železničnej dopravy cestnou dopravou;

cc)

„priemerná rýchlosť podľa cestovného poriadku“ je rýchlosť vypočítaná vydelením celkovej dĺžky trasy jej predpokladaným časom trvania podľa cestovného poriadku;

dd)

„náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme“ sú finančné príspevky, ktoré počas vykazovaného obdobia poskytuje priamo alebo nepriamo príslušný orgán z verejných prostriedkov na prevádzkovanie železničnej dopravy v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme;

ee)

„obchodné služby“ sú všetky služby osobnej dopravy, ktoré nepatria do rozsahu služieb poskytovaných v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme;

ff)

„hlavný železničný podnik“ je najväčší podnik z hľadiska osobokilometrov alebo tonokilometrov;

gg)

„aktívna licencia“ je licencia udelená železničnému podniku, ktorý začal a nezastavil prevádzku v období stanovenom členským štátom v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ;

hh)

„pasívna licencia“ je licencia udelená železničnému podniku, ktorý nezačal alebo zastavil prevádzku v období stanovenom členským štátom v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ, a licencia, ktorá bola pozastavená alebo zrušená;

ii)

„poplatok za získanie licencie“ je každý poplatok, ktorý si licenčný orgán účtuje, pokiaľ ide o spracovanie žiadosti;

jj)

„čas na získanie licencie“ je čas medzi dátumom predloženia úplnej žiadosti o licenciu a dátumom konečného rozhodnutia;

kk)

„ekvivalenty plného pracovného času“ znamenajú celkový počet hodín vrátane nadčasu, odpracovaných v zamestnaní počas roka, vydelený priemerným počtom odpracovaných hodín za rok v zamestnaní na plný úväzok;

ll)

„zriaďovacia stanica“ je miesto alebo jeho časť vybavená väčším množstvom koľají alebo iným zariadením na rozraďovanie železničných vozidiel vrátane posunovania.

Článok 3

Zbieranie a predkladanie údajov

1.   Každý rok do 31. decembra predkladajú členské štáty Komisii údaje uvedené v dotazníku, ktorý je súčasťou prílohy, za predchádzajúci rok.

2.   Každý členský štát predkladá Komisii údaje o železničnej doprave na svojom území.

3.   Pokiaľ železničný podnik pôsobí vo viac ako jednom členskom štáte, poskytuje vnútroštátnym orgánom samostatné údaje za každý členský štát, v ktorom pôsobí.

4.   Členské štáty môžu získať potrebné údaje z kombinácie týchto zdrojov:

a)

povinných prieskumov;

b)

administratívnych údajov vrátane údajov zozbieraných štatistickými úradmi a inými orgánmi;

c)

štatistických odhadov s vysvetlením použitých metód;

d)

údajov poskytnutých príslušnými odvetvovými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami; a

e)

štúdií ad hoc.

Subjekty, ktoré majú k dispozícii príslušné údaje, ich poskytujú na požiadanie.

5.   S cieľom pomôcť členským štátom zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť údajov môže Komisia vypracovať metodické usmernenia pri zohľadnení najlepších postupov prijatých vnútroštátnymi orgánmi a odbornými organizáciami v odvetví železničnej dopravy.

6.   Členské štáty predkladajú údaje Komisii prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý sprístupní Komisia na svojej webovej stránke.

7.   Členské štáty a Komisia rešpektujú obchodné tajomstvo, pokiaľ ide o informácie, ktoré sú im poskytnuté.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich mechanizmy zberu údajov umožnili oznamovanie údajov v obsahu a formáte vymedzenom v prílohe na podávanie správ najneskôr do roku 2017. Ak členské štáty zistili značné ťažkosti pri zosúlaďovaní mechanizmov zberu údajov alebo vyjadrili obavy, pokiaľ ide o význam alebo nevyhnutnosť určitých kategórií údajov, posúdi sa potreba úpravy danej prílohy.

2.   Ak počas prechodného obdobia nemôžu členské štáty poskytnúť údaje v obsahu a formáte vymedzenom v prílohe, musia oznámiť údaje v najbližšom dostupnom formáte a pri predkladaní údajov označiť nezrovnalosti.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 130, 15.6.1970, s. 4).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).


PRÍLOHA

DOTAZNÍK O MONITOROVANÍ TRHU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

Podkladové informácie

Členský štát

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Obdobie podávania správ: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Zodpovedný orgán:

Kontaktná e-mailová adresa:

Členské štáty, ktorých národnou menou nie je euro, by na prevod peňažných hodnôt zo svojej meny na euro mali použiť priemerný výmenný kurz v období podávania správ. Použitý výmenný kurz by mal byť uvedený tu.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Otázky označené hviezdičkou (*) sú nepovinné.

Ak oznamovacie povinnosti v tejto prílohe odkazujú na železničné podniky, nevzťahujú sa na železničné podniky, ktoré prevádzkujú len mestskú, prímestskú alebo regionálnu dopravu na miestnych a regionálnych nezávislých sieťach, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ.

1.   Spoplatnenie infraštruktúry

1.1.   Priemerné poplatky za prístup na trať na vlakokilometer pre rôzne kategórie vlakov

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte. Ak nie je možné vypočítať aritmetický priemer, môže sa uviesť odhad poplatkov za prístup na trať pre rôzne kategórie vlakov. Metóda použitá na výpočet alebo odhad poplatkov za prístup na trať by sa mala vysvetliť v kolónke 1.5 (1).

Kategória vlaku

(iba ak sa používa v členskom štáte podávajúcom správu)

Poplatok za prístup na trať bez príplatkov

(v EUR/vlakokilometer)

Osobná doprava:

Osobný vlak vykonávajúci prímestskú a regionálnu dopravu

☐☐☐,☐☐

Osobný vlak vykonávajúci konvenčnú diaľkovú dopravu

☐☐☐,☐☐

Osobný vlak vykonávajúci vysokorýchlostnú dopravu na vyhradených vysokorýchlostných tratiach

☐☐☐,☐☐

Nákladná doprava:

Nákladný vlak s hrubou tonážou 1 000 t

☐☐☐,☐☐

Nákladný vlak s hrubou tonážou 1 600 t

☐☐☐,☐☐

Nákladný vlak s hrubou tonážou 6 000 t

☐☐☐,☐☐

1.2.   Príjmy, ktoré manažérom infraštruktúry plynú z poplatkov za infraštruktúru, stanice a terminály

Musia sa vykazovať iba poplatky, ktoré vybrali manažéri infraštruktúry. Patria sem poplatky vybrané za zariadenia na staniciach a terminály nákladnej dopravy, ktoré vlastnia alebo spravujú manažéri infraštruktúry.

 

Príjmy

(v tis. EUR)

Osobná doprava:

Celkové príjmy z poplatkov za prístup na trať vrátane príplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy zo staničných poplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Staničné poplatky pre prímestské a regionálne vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Staničné poplatky pre konvenčné diaľkové vlaky a vysokorýchlostné vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iné poplatky vybrané od cestujúcich prevádzkovateľmi vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladná doprava:

Celkové príjmy z poplatkov za prístup na trať vrátane príplatkov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy zo poplatkov za terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Iné poplatky vybrané od prevádzkovateľov nákladných vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové príjmy vybrané manažérmi infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Hlavné charakteristiky zmluvných dohôd uzavretých podľa článku 30 ods. 2 smernice 2012/34/EÚ

Manažér infraštruktúry

(meno/názov)

Dĺžka siete, na ktorú sa dohoda vzťahuje

(v km)

Dátum začatia

Dátum ukončenia

Boli dohodnuté ukazovatele výkonnosti (2) ?

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

Celková náhrada od štátu (v tis. EUR)

Existuje orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie zmluvy?

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

(meno/názov)

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ÁNO ☐ NIE

 

1.4.   Znižovanie hlučnosti

Existujú záväzné pravidlá (platné alebo ktoré majú byť zavedené), ktoré zaväzujú prevádzkovateľov železničnej dopravy a/alebo manažérov infraštruktúry prijať opatrenia na zníženie vystavenia obyvateľstva hlučnosti zo železničnej dopravy? Tieto opatrenia by mohli zahŕňať obmedzenia objemu dopravy, protihlukové bariéry alebo poplatky za prístup na trať odstupňované podľa hluku, ktorých účelom je urýchliť dodatočné vybavenie nákladných vozňov „tichými“ brzdovými klátikmi.

☐ ÁNO ☐ NIE

Ak áno, uveďte prosím podrobnosti.

1.5.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky k týmto bodom:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Vysvetlite, ako boli vypočítané priemerné poplatky za prístup na trať na vlakokilometer v tabuľke 1.1 vrátane uvedenia všetkých zložiek poplatkov.

Uveďte, či sa na vykázané poplatky za prístup na trať uplatňujú aj príplatky.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte použitý prístup.

Uveďte, či boli použité poplatky za prístup na trať odstupňované podľa ERTMS (3).

 

2.   Prideľovanie kapacity

2.1.   Preťažené úseky infraštruktúry

Uveďte prosím nasledujúce informácie týkajúce sa preťažených úsekov podľa vymedzenia v článku 47 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o situáciu na konci obdobia podávania správ.

Celková dĺžka tratí ovplyvnených preťažením (v km)

☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Vyhradené vysokorýchlostné trate (v km)

☐☐☐☐☐☐

Koridory nákladnej železničnej dopravy (v km)

☐☐☐☐☐☐

 

Počet preťažených uzlov

☐☐☐

2.2.   Prioritná doprava

Uveďte poradie (1 znamená najvyššiu prioritu) železničných služieb, pri ktorých musí členský štát podávajúci správu stanoviť priority na prideľovanie kapacity infraštruktúry, napr. v rámci plánovania a koordinačného procesu a v prípade dočasného obmedzenia kapacity alebo poruchy. Ak sa na niektorú z uvedených služieb pravidlá priority nevzťahujú, vyplňte prosím kolónku krížikom („x“).

Doprava uskutočňovaná v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Vnútroštátna vysokorýchlostná doprava

Iná vnútroštátna osobná doprava

Medzinárodná osobná doprava

Vnútroštátna nákladná doprava

Medzinárodná nákladná doprava

Iné

Uveďte podrobnejšie:

2.3.   Úspešné pridelenia trasy a zamietnuté pridelenia trasy pre rôzne služby

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte. Uveďte prosím tieto informácie týkajúce sa situácie po plánovaní a koordinačných procesoch uvedených v článkoch 45 a 46 smernice 2012/34/EÚ.

Doprava

Plánované vlakové trasy

Vlakové trasy ad hoc

Úspešné pridelenie trasy

(počet)

Zamietnuté pridelenie trasy

(počet)

Úspešné pridelenie trasy

(počet)

Zamietnuté pridelenie trasy

(počet)

Osobná doprava celkom:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna konvenčná diaľková doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

vnútroštátna vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

medzinárodná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladná doprava celkom:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnútroštátna nákladná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Medzinárodná nákladná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Trasy, ktoré pridelili jednotné kontaktné miesta koridorov železničnej nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte stručný opis prioritných kritérií použitých manažérmi infraštruktúry pri prideľovaní trás vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa tieto kritériá uplatňujú, napr. v rámci plánovania a koordinačného procesu a v prípade dočasného obmedzenia kapacity alebo poruchy.

Uveďte, či bol uplatnený poplatok za nedostatok kapacity, ako je uvedené v článku 31 ods. 4 smernice 2012/34/EÚ.

Uveďte, či boli pripravené a implementované plány na zvýšenie kapacity, ako je uvedené v článku 51 smernice 2012/34/EÚ.

 

3.   Výdavky na infraštruktúru

Uveďte výdavky, ktoré vznikli manažérom hlavnej železničnej infraštruktúry a iným vlastníkom staníc a terminálov nákladnej dopravy počas obdobia podávania správ. Na rozdrobených trhoch môže byť rozsah podávania správ obmedzený na výdavky vlastníkov hlavných staníc a terminálov nákladnej dopravy (4). V prípade intramodálnych staníc a terminálov uveďte len tú časť výdavkov, ktorá sa týka železničnej dopravy.

3.1.   Prehľad výdavkov na železničnú infraštruktúru

(v tis. EUR)

 

Údržba

Obnovy

Modernizácia

Nová infraštruktúra

Konvenčné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vyhradené vysokorýchlostné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdavky

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Zdroj financovania pre výdavky na rôzne zložky infraštruktúry  (5)

(v tis. EUR)

 

Verejné prostriedky

Finančné prostriedky z EÚ

Vlastné prostriedky

Existujúca infraštruktúra vrátane veľkých staníc a terminálov nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nová infraštruktúra

Konvenčné a vyhradené vysokorýchlostné trate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veľké terminály nákladnej dopravy

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdavky

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte odkaz na vnútroštátnu stratégiu rozvoja železničnej infraštruktúry uverejnenú podľa článku 8 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ.

 

4.   Príjmy a objem prepravy

4.1.   Príjmy a objem osobnej a nákladnej dopravy

S cieľom zabezpečiť, aby objem dopravy zodpovedal vykazovaným príjmom, v tejto tabuľke by sa mali uvádzať len príjmy zo železničnej dopravy na území členského štátu. V prípade potreby sa môžu použiť štatistické odhady. Ak ešte nie sú dostupné oficiálne štatistiky o objeme prepravy, môžu sa uviesť predbežné hodnoty, ktoré sa neskôr upravia.

Osobná doprava:

Celkové príjmy železničných podnikov z dopravných služieb (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnútroštátnej dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem medzinárodnej dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitnej dopravy (*) (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Príjmy zo záväzkov služby vo verejnom záujme a obchodných služieb a objemy záväzkov služby vo verejnom záujme a obchodných služieb

Doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme:

Príjmy z cestovného (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme (v tis. EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem dopravy (v mil. osobokilometrov)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obchodné služby:

Príjmy z cestovného (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem dopravy (v mil. osobokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Nákladná doprava:

Celkové príjmy železničných podnikov z dopravných služieb (v tis. EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnútroštátnej dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem medzinárodnej dopravy (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitnej dopravy (*) (v mil. tonokilometrov)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Uveďte, či sú uvedené hodnoty príjmu zo železničnej dopravy na území daného členského štátu vykazované ako konkrétne údaje alebo odhady. Pokiaľ sa použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte, či v prípade vstupných údajov existovali nejaké rozdiely alebo nezrovnalosti.

 

5.   Kvalita železničnej dopravy

Tabuľky by sa mali vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte.

5.1.   Presnosť a odrieknutia osobnej dopravy

Osobná doprava:

Celkový počet dopravných služieb

Počet vlakov prichádzajúcich načas

(meškanie 5 minút alebo menej)

Počet odrieknutých vlakov

Prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenčná diaľková doprava a vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Presnosť a odrieknutie nákladnej dopravy  (8)

Nákladná doprava:

Celkový počet dopravných služieb

Počet vlakov prichádzajúcich načas

(meškanie 15 minút alebo menej)

Počet odrieknutých vlakov

Vnútroštátna doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Medzinárodná doprava

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Priemerná rýchlosť nákladnej dopravy podľa cestovného poriadku (*)

Nákladná doprava:

Priemerná rýchlosť podľa cestovného poriadku (km/h)

Vnútroštátna doprava

☐☐☐

Medzinárodná doprava

☐☐☐

5.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Vysvetlite, ako sa meralo „meškanie“ vlaku (napr. len na konečnej zastávke alebo ako priemer všetkých plánovaných zastávok podľa cestovného poriadku).

Uveďte odkazy na správy o výkonnosti a prieskumy spokojnosti uverejnené správnou radou koridoru nákladnej železničnej dopravy podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (9).

Uveďte odkaz na akékoľvek iné nedávne prieskumy kvality nákladnej a osobnej dopravy.

 

6.   Záväzky služby vo verejnom záujme

6.1.   Objem dopravy a náhrada za dopravu uskutočňovanú v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme v rôznych segmentoch trhu

Tabuľka by sa mala vyplniť len pre kategórie vlakov prevádzkované vo vykazujúcom členskom štáte.

 

Objem dopravy

(v mil. osobokilometrov)

Objem dopravy (v tis. vlakokilometrov)

Náhrada za záväzok služby vo verejnom záujme (10) (v tis. EUR)

Spolu

Z toho:

zadané prostredníctvom verejnej súťaže

priamo zadané

Doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme celkom:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Prímestská a regionálna doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenčná diaľková doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vysokorýchlostná doprava

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Z toho:

Medzinárodná doprava vykonávaná v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Prístup k železničným koľajovým vozidlám v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Uveďte prosím tieto informácie týkajúce sa každej zmluvy o službách vo verejnom záujme zadanej počas obdobia podávania správ.

 

Opis (regióny alebo trate, ktoré sú predmetom služby)

Doba trvania (roky)

Zmluvný objem (v tis. vlakokilometrov)

Prevádzkovateľ (meno/názov)

Bola zmluva výsledkom verejnej súťaže?

Opatrenia na poskytovanie železničných koľajových vozidiel

Vymedzené v špecifikácii verejnej súťaže?

Opis (11)

1.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

2.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

3.

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

 

 

 

 

☐ ÁNO ☐ NIE

☐ ÁNO ☐ NIE

 

6.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

 

7.   Stupeň otvorenia trhu

Zoznam železničných podnikov, ktoré majú podiel na trhu 1 % alebo viac. Ak existuje viac ako desať podnikov s podielom na trhu 1 % alebo viac, uveďte len zoznam 10 najväčších. Podiel na trhu, ktorý pripadá ostatným železničným podnikom, sa môže uviesť ako celkový údaj v kolónke „ostatné“.

Ak sa z dôvodov obchodného tajomstva nemôže uviesť názov železničného podniku, použite prosím pseudonymy, napr. „ŽP 1“, „ŽP 2“. Ak by to však nestačilo na ochranu obchodného tajomstva, môžu sa ďalej spojiť podiely na trhu železničného podniku, s výnimkou hlavného alebo etablovaného železničnému podniku.

7.1.   Trh osobnej dopravy – doprava v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade služieb v rámci záväzkov služby vo verejnom záujme

(percentuálny podiel)  (12)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Trh osobnej dopravy – obchodné služby

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade obchodných služieb

(percentuálny podiel)  (13)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Trh nákladnej dopravy

Železničný podnik

(názov alebo pseudonym)

Podiel na trhu v prípade nákladnej dopravy

(percentuálny podiel)  (14)

Hlavný alebo etablovaný železničný podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Iné železničné podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatné:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte, či počas obdobia podávania správ vstúpili na trh osobnej alebo nákladnej dopravy nejaké nové veľké železničné podniky.

 

8.   Stupeň harmonizácie a legislatívny vývoj (*)

Informácie o miere harmonizácie právnych predpisov má Komisia už k dispozícii, keďže členské štáty oznamujú Komisii, ako transponovali právne predpisy.

Tento oddiel umožňuje členským štátom vyjadriť sa k všetkým nedoriešeným otázkam týkajúcim sa trhu EÚ so železničnou dopravou alebo vývoja vnútroštátnych právnych predpisov o železničnej doprave.

8.1.   Ďalšie poznámky (*):

 

9.   Udeľovanie licencií

9.1.   Počet licencií vydaných železničným podnikom  (15)

Počet aktívnych licencií na začiatku obdobia podávania správ (A)

☐☐☐☐

Počet licencií, ktoré boli pozastavené alebo zrušené počas obdobia podávania správ (16) (B)

☐☐☐☐

Počet udelených licencií počas obdobia podávania správ (C)

☐☐☐☐

Počet aktívnych licencií na konci obdobia podávania správ (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Počet pasívnych licencií na konci obdobia podávania správ

☐☐☐☐

9.2.   Poplatky a čas potrebný na získanie licencie

Priemerný poplatok na získanie licencie (v EUR)

☐☐☐☐☐☐

Priemerný čas na získanie licencie (kalendárne dni)

☐☐☐

9.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

 

10.   Zamestnanosť a sociálne podmienky

10.1.   Zamestnanci v odvetví železničnej dopravy podľa pohlavia a vekovej skupiny

Uveďte tieto informácie v súvislosti so situáciou na konci obdobia podávania správ. Ak niektorý podnik poskytuje aj služby pre iné odvetvia ako odvetvie železničnej dopravy, môže údaj o počte zamestnancov vychádzať z odhadu podielu celkového počtu zamestnancov zapojených do poskytovania služieb týkajúcich sa železničnej dopravy.

 

Spolu

(ekvivalenty plného pracovného času)

Muži (v %)

Ženy (v %)

 

< 30 rokov (v%)

30 – 50 rokov (v%)

> 50 rokov (v%)

Celkový počet zamestnancov v etablovaných alebo iných hlavných železničných podnikoch (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov iných železničných podnikov

☐☐☐☐☐☐

 

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐☐☐☐

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov hlavnej infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov inej infraštruktúry

☐☐☐☐☐☐

 

Zamestnanci iných spoločností poskytujúcich služby súvisiace so železničnou dopravou (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Z toho:

 

Stanice (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Terminály nákladnej dopravy (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba železničných koľajových vozidiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba infraštruktúry (*)

☐☐☐☐☐☐

Špecializované výcvikové organizácie (*)

☐☐☐☐☐☐

Prenajímanie rušňovodičov vlakov (*)

☐☐☐☐☐☐

Dodávky energie (*)

☐☐☐☐☐☐

Služby čistenia a upratovania železničných koľajových vozidiel (*)

☐☐☐☐☐☐

Iné (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Zamestnanci podľa typu zmluvy

Uveďte tieto informácie v súvislosti so situáciou na konci obdobia podávania správ.

 

Zmluvy na dobu neurčitú

A (19)

(v %)

Zmluvy na dobu určitú

B

(v %)

 

Zmluvy na čiastočný úväzok

(v %)

Učni a stážisti

(v %)

Celkový počet zamestnancov v etablovaných alebo iných hlavných železničných podnikoch (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Z toho:

Rušňovodiči

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zamestnancov v rámci manažérov hlavnej infraštruktúry

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Pokiaľ sa na zhromažďovanie údajov použili vzorky alebo odhady, stručne opíšte tento prístup.

Uveďte podrobnosti o programoch odbornej prípravy alebo činnostiach zameraných na zamestnancov železníc.

Uveďte, či príslušný orgán využil právo podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1370/2007 (21), pokiaľ ide o práva zamestnancov a sociálne normy platné pre poskytovateľov služby vo verejnom záujme.

Ak boli v tabuľke 10.1 vykázané údaje o „zamestnancoch iných spoločností poskytujúcich služby súvisiace so železničnou dopravou“, stručne vysvetlite, ktoré spoločnosti boli zahrnuté.

 

11.   Servisné zariadenia

11.1.   Vlastníctvo a riadenie hlavných servisných zariadení

Na účely tohto dotazníku sú servisnými zariadeniami zariadenia podľa vymedzenia v prílohe II k smernici 2012/34/EÚ. Uveďte prosím počet zariadení prevádzkovaných každým typom vlastníka alebo prevádzkovateľa.

Zariadenie infraštruktúry

Vlastníctvo

Prevádzkovateľ

Etablovaný železničný podnik a spoločnosti, ktoré s ním súvisia (22)

Iné spoločnosti

Etablovaný železničný podnik a spoločnosti, ktoré s ním súvisia

Iné spoločnosti

Manažéri infraštruktúry

Železničné podniky

Integrované spoločnosti (23)

Štátna správa (24)

Iné

Manažéri infraštruktúry

Železničné podniky

Integrované spoločnosti

Štátna správa

Iné

Celkový počet staníc

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 25 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 10 000 až 25 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom viac ako 1 000 až 10 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denným objemom menej ako 1 000 cestujúcich

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Terminály nákladnej dopravy

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Zriaďovacie stanice

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Zariadenia na údržbu

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Námorné a vnútrozemské prístavné zariadenia napojené na železničnú dopravu

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Čerpacie zariadenia

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Počet sťažností týkajúcich sa servisných zariadení

Uveďte počet sťažností na prístup k zariadeniam, výšku poplatkov alebo kvalitu poskytovanej dopravy.

Sťažnosti, ktoré v súčasnosti spracúva regulačný orgán

☐☐☐

Rozhodnutia o sťažnostiach počas obdobia podávania správ

☐☐☐

11.3.   Opis sťažnosti

Uveďte prosím krátky a všeobecný opis hlavných prípadov (maximálne desať), v prípade ktorých sa prijalo rozhodnutie počas obdobia podávania správ. Uveďte, či na základe niektorej sťažnosti vznikli pochybnosti o výklade európskeho acquis v oblasti železničnej dopravy a navrhnite opatrenia na nápravu situácie.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Ďalšie poznámky (*):

Uveďte prosím akékoľvek ďalšie pripomienky vrátane týchto bodov:

Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 4 nariadenia poskytnite informácie v prípade, že údaje nie sú plne v súlade s požadovaným obsahom a/alebo formátom.

Uveďte, či sa v konkrétnych prípadoch konzultovali regulačné orgány iných členských štátov.

 


(1)  Vzhľadom na rôznorodosť možných prístupov, ktoré by sa pri výpočte poplatkov za prístup na trať mohli uplatniť, je možné, že údaje, ktoré rôzne členské štáty uvedú v tejto tabuľke, nemusia byť nevyhnutne porovnateľné a budú užitočné najmä na monitorovanie trendov v každom členskom štáte.

(2)  Ako je uvedené v bode 3 prílohy V k smernici 2012/34/EÚ.

(3)  Európsky systém riadenia železničnej dopravy.

(4)  Na účely tohto dotazníka sa stanice s denným objemom cestujúcich presahujúcim 10 000 cestujúcich v pracovný deň považujú za „veľké stanice“, a terminály nákladnej dopravy s kapacitou viac ako 100 000 kontajnerov ročne alebo viac ako 1 miliónov ton ročne sa považujú za „veľké terminály nákladnej dopravy“.

(5)  Celkové výdavky uvedené v tabuľkách 3.1 a 3.2 by vo všeobecnosti mali byť približne rovnaké.

(6)  Údaje, ktoré sa tu uvádzajú, by mali byť zhodné s údajmi uvedenými v tabuľke 6.1. Platby za koncesie, ktoré prevádzkovateľ platí verejnému orgánu, by sa mali považovať za „negatívne“ náhrady za záväzok služby vo verejnom záujme.

(7)  Údaje, ktoré sa tu uvádzajú, by mali byť zhodné s údajmi uvedenými v tabuľke 6.1.

(8)  Len pre dopravu podľa cestovného poriadku.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

(10)  Platby za koncesie, ktoré prevádzkovateľ platí verejnému orgánu, by sa mali považovať za „negatívnu“ náhradu za záväzok služby vo verejnom záujme.

(11)  Dohodnuté opatrenia na poskytovanie železničných koľajových vozidiel pre každú zmluvu, napr. koľajové vozidlá vlastnené, dotované alebo zaručené verejným obstarávateľom, poskytnuté železničným podnikom alebo prenajaté.

(12)  Na základe osobokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(13)  Na základe osobokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(14)  Na základe tonokilometrov na vnútroštátnom území počas obdobia podávania správ. Celková suma v tomto stĺpci by mala byť 100 %.

(15)  Členské štáty už nebudú povinné vypĺňať tento oddiel, akonáhle budú informácie o licenciách železničných podnikov k dispozícii všetkým členským štátom v databáze interoperability a bezpečnosti Európskej železničnej agentúry (ERADIS).

(16)  Okrem licencií, ktoré sa stali opätovne aktívnymi počas obdobia podávania správ.

(17)  Rozsah vykazovaných údajov by mal pokrývať aspoň 50 % trhu (na základe osobokilometrov a tonokilometrov).

(18)  Ak nie sú zahrnutí vo vyššie uvedenom počte zamestnancov železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry.

(19)  A + B = 100 %.

(20)  Rozsah vykazovaných údajov by mal pokrývať aspoň 50 % trhu (na základe osobokilometrov a tonokilometrov).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(22)  Vrátane manažérov integrovanej infraštruktúry a holdingových spoločností.

(23)  Vrátane nových železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, ktorí sú súčasťou integrovanej spoločnosti.

(24)  Vnútroštátna, regionálna alebo miestna správa


Top