EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0171

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/171 zo  4. februára 2015 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom Text s významom pre EHP

OJ L 29, 5.2.2015, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/171/oj

5.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/171

zo 4. februára 2015

o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (1), a najmä na jej článok 17 ods. 5,

keďže:

(1)

Komisia vo svojom odporúčaní zo 7. apríla 2004 o používaní spoločného európskeho formátu pre licenčné dokumenty vydávané v súlade so smernicou Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom (2) odporučila používať štandardný formát pre licenčné dokumenty vydávané vnútroštátnymi licenčnými orgánmi.

(2)

Podľa článku 23 smernice 2012/34/EÚ licencie vydané vnútroštátnymi licenčnými orgánmi sú platné na celom území Únie. Vnútroštátne licenčné orgány by mali informovať Európsku železničnú agentúru o licenciách, ktoré boli vydané, pozastavené, zrušené, alebo zmenené, a agentúra by o tom mala informovať ostatné členské štáty. Spoločný vzor licencie uľahčí prácu vnútroštátnym licenčným orgánom a Európskej železničnej agentúre a umožní jednoduchší prístup k informáciám o licenciách od všetkých zainteresovaných strán, predovšetkým od licenčných orgánov ostatných členských štátov a manažérov infraštruktúry.

(3)

Všetky potrebné informácie, ktoré potvrdzujú, že danému železničnému podniku boli pravidelne udeľované licencie na určitý druh služieb železničnej dopravy, možno uviesť na štandardizovanom dokumente. Štandardný vzor licenčného dokumentu by uľahčil uverejňovanie všetkých podstatných informácií o licenciách na webovej lokalite Európskej železničnej agentúry. Štandardný formát by sa v budúcnosti mohol upraviť na základe skúseností s jeho používaním a vývoja potrieb ďalších informácií o licenciách.

(4)

Podmienky, za ktorých môžu byť splnené požiadavky uvedené v článku 22 smernice 2012/34/EÚ týkajúce sa krytia zodpovednosti za škodu, sa môžu medzi členskými štátmi líšiť v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov. Dôkaz, že železničný podnik spĺňa tieto vnútroštátne požiadavky, by mal byť uvedený v prílohe k licenčnému dokumentu. Na tento účely by sa mal použiť štandardný vzor tejto prílohy. V prípade, že železničný podnik chce vykonávať svoje činnosti v dvoch alebo viacerých členských štátoch, krytie zodpovednosti za škodu pre každý z týchto členských štátov by sa malo uviesť v dodatočnej prílohe, ktorú by mal poskytnúť licenčný orgán v ďalšom členskom štáte, v ktorom chce železničný podnik pôsobiť.

(5)

Licenčné orgány môžu znížiť svoje administratívne náklady, výšku licenčných poplatkov a skrátiť čas na vynesenie rozhodnutia o žiadosti o licenciu, ak si rýchlo vymenia potrebné údaje s ďalšími orgánmi a inými verejnými alebo súkromnými subjektmi.

(6)

Z dôvodu slabého pohybu na trhu sa stáva, že niektoré členské štáty neprijímajú žiadne rozhodnutia týkajúce sa licencií za celý rok alebo viacero po sebe nasledujúcich rokov. Vysoké poplatky súčasne môžu predstavovať pre železničné podniky prekážku vstupu na trh.

(7)

Železničné podniky, ktoré žiadajú o vydanie novej licencie, by nemali mať menej priaznivé podmienky udeľovania licencií než železničné podniky, ktoré už pôsobia na trhu.

(8)

Zbytočná administratívna záťaž uvalená na licenčné orgány a podniky by sa mala znížiť tým, že sa požiadavky prísne obmedzia na podmienky stanovené v smernici 2012/34/EÚ.

(9)

Licenčné orgány nemajú žiadnu povinnosť požadovať od železničného podniku licenčný poplatok. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že zavedú takýto poplatok za prácu vykonanú licenčnými orgánmi pri preskúmaní žiadosti. V takom prípade by licenčný poplatok nemal byť diskriminačný, mal by sa účinne vyberať od všetkých podnikov žiadajúcich o licenciu a mal by byť založený na skutočnej pracovnej záťaži licenčného orgánu. Ak licenčný poplatok prekročí sumu 5 000 EUR, licenčný orgán by mal uviesť v platobnej zmenke k poplatku počet osobohodín a výdavky.

(10)

V snahe o vytvorenie rovnakých podmienok pre železničné podniky sa smernicou 2012/34/EÚ zrušili určité ustanovenia, ktoré nie sú zlučiteľné s podmienkami silnejúceho trhu/so sprísnenými trhovými podmienkami, podľa ktorých železničné podniky musia byť poistené alebo musia mať primerané záruky podľa trhových podmienok. Licenčné orgány by sa mali vyzvať, aby v spolupráci s ďalšími orgánmi členských štátov overili vykonávanie revidovaných podmienok.

(11)

Udelenie licencie železničnému podniku by nemalo byť podmienené tým, že podnik musí byť držiteľom bezpečnostného osvedčenia podľa článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (3).

(12)

Nové železničné podniky sú dôležité pre hospodársku súťaž, no môžu mať praktické ťažkosti pri zabezpečovaní záznamov o svojej finančnej spôsobilosti, ktorá im umožňuje stanoviť reálne odhady na obdobie 12 mesiacov podľa článku 20 ods. 1 a 2 smernice 2012/34/EÚ. Podobne v prípade, keď zákonodarcovia EÚ vytvorili pre určitých menších leteckých dopravcov možnosť zjednodušeného dokazovania podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (4), môže postup na získanie licencie zohľadniť tieto praktické ťažkosti zmiernením postupu preukazovania finančnej spôsobilosti pre železničné podniky, ktoré žiadajú o licenciu.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 62 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú podrobnosti používania spoločného vzoru licenčného dokumentu. Okrem toho sa ním zabezpečujú určité aspekty postupu udeľovania licencie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

„Licenčný dokument“ je na účely tohto nariadenia vyplnený a riadne podpísaný spoločný vzor, stanovený v prílohe I a II k tomuto nariadeniu, ktorý sa predloží Európskej železničnej agentúre.

Článok 3

Používanie spoločného vzoru ako licenčného dokumentu

1.   Licencie vydávané v súlade s kapitolou III smernice 2012/34/EÚ využívajú štandardný formát stanovený v prílohe I a II k tomuto nariadeniu.

V prípade vydania novej licencie licenčný orgán pridelí číslo oznámenia licencie ES v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, tzv. európske identifikačné číslo (EIN) v zmysle dodatku 2 k rozhodnutiu Komisie 2007/756/ES (5).

Zakaždým, keď je licencia udelená, zmenená spôsobom podstatným pre licenčný dokument, pozastavená alebo nahradená dočasnou licenciou, licenčný orgán vypracuje licenčný dokument na základe tohto formátu.

2.   Licenčné orgány informujú Európsku železničnú agentúru v súlade s článkom 24 ods. 8 smernice 2012/34/EÚ, pričom poskytnú kópiu licenčného dokumentu, ako sa stanovuje v komunikačnom protokole medzi nimi.

3.   Informácie týkajúce sa finančného krytia zodpovednosti za škodu podľa článku 22 smernice 2012/34/EÚ sa uvedú v prílohe k licenčnému dokumentu, pričom sa použije štandardný formát stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu. Orgán vydávajúci licenciu pripojí prílohu k licenčnému dokumentu. Táto príloha sa označí číslom jeden (1).

4.   Licenčný orgán v konkrétnom členskom štáte alebo manažér infraštruktúry môže prostredníctvom informácií uvedených v prílohách o zodpovednosti, ako sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu, overiť, či krytie zodpovednosti za škody prijaté železničným podnikom a schválené ďalšími licenčnými orgánmi je v tomto konkrétnom členskom štáte dostatočné. Ak licenčný orgán rozhodne, že úroveň krytia nie je dostatočná, môže od železničného podniku požadovať, aby si zaobstaral dodatočné krytie. Železničný podnik licenčnému orgánu poskytne požadované informácie o svojom krytí.

5.   Potom, ako orgán uzná krytie za dostatočné, informuje Európsku železničnú agentúru aktualizáciou existujúcej prílohy, ktorú oznámil licenčný orgán rovnakého členského štátu, alebo pridaním ďalšej prílohy k licencii, a to pomocou štandardného formátu v prílohe II k tomuto nariadenia, a danú prílohu označí ďalším číslom v poradí (2, 3, 4 atď.).

6.   V každej prílohe o zodpovednosti sa uvedie suma, rozsah, ako napríklad územný rozsah alebo druhy služieb, dátum začiatku platnosti krytia a v relevantných prípadoch aj dátum skončenia jeho platnosti. Číslo oznámenia licencie sa uvedie v každej prílohe s cieľom určiť jednoznačnú súvislosť so železničným podnikom, ktorému sa udeľuje licencia. Keď licenčný orgán dostane informácie o zmene týkajúcej sa krytia zodpovednosti za škody, vypracuje aktualizovanú prílohu a odovzdá túto prílohu Európskej železničnej agentúre.

Článok 4

Licenčné poplatky

Členské štáty môžu za preskúmanie každej žiadosti požadovať licenčný poplatok. Licenčné poplatky sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom.

Článok 5

Určité aspekty týkajúce sa požiadaviek na krytie zodpovednosti za škody a primerané záruky

1.   Licenčný orgán uverejní minimálnu požadovanú úroveň krytia, a to aj v prípade, ak je výška takého krytia stanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Licenčný orgán nesmie požadovať, aby krytie nadobudlo účinnosť skôr, ako železničný podnik začne svoju vlakovú prevádzku.

3.   Licenčný orgán, ktorý vydal licenciu, najneskôr do 25. augusta 2015 požiada všetky železničné podniky, ktorým bola vydaná licencia, o predloženie dôkazov o výške a rozsahu ich existujúceho krytia zodpovednosti za škody v prípade nehôd, okrem prípadov, keď železničné podniky majú uzatvorenú poistnú zmluvu, alebo keď orgán už má tieto informácie k dispozícii. Orgán môže takéto dôkazy od železničných podnikov žiadať aj v prípade, že má pochybnosti, či ich krytie spĺňa požiadavky uvedené v článku 22 smernice 2012/34/EÚ.

4.   V prípade, že podnik nepreukáže, že je primerane poistený, ale preukáže, že má primerané záruky na krytie svojich záväzkov, licenčný orgán, prípadne po konzultácii s regulačným orgánom, preskúma, či podmienky, podľa ktorých podnik získal takéto záruky, zodpovedajú trhovým podmienkam, ktoré by mal akýkoľvek iný podnik s rovnakou úrovňou bonity a expozície.

5.   Ak licenčný orgán pozastaví platnosť licencie v súlade s článkom 24 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ, alebo udelí dočasnú licenciu podľa článku 24 ods. 3 uvedenej smernice, informuje o tom všetky príslušné orgány uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (6), o ktorých vie, že s nimi železničný podnik uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb. Ak má licenčný orgán pochybnosti o zlučiteľnosti záruk na krytie zodpovednosti podniku s pravidlami Únie v oblasti štátnej pomoci, môže potrebné informácie odovzdať orgánom zodpovedným za kontrolu takých pravidiel štátnej pomoci.

Článok 6

Súvislosť s bezpečnostnými osvedčeniami

1.   Udelenie licencie nesmie byť podmienené tým, či je podnik držiteľom bezpečnostného osvedčenia uvedeného v článku 10 smernice 2004/49/ES.

2.   Ak je podnik držiteľom bezpečnostného osvedčenia, licenčný orgán pri udeľovaní licencie neoveruje požiadavky týkajúce sa bezpečnostného osvedčenia.

Článok 7

Určité aspekty postupu udeľovania licencie

1.   Licenčný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje podnik, že dokumentácia je úplná, alebo požiada o doplňujúce informácie. Táto lehota sa môže vo výnimočných okolnostiach predĺžiť o dva týždne, o čom bude podnik informovaný. Licenčný orgán po doručení doplňujúcich informácií najneskôr do jedného mesiaca informuje podnik, či je dokumentácia úplná.

2.   Licenčný orgán môže požadovať len dokumenty uvedené v kapitole III smernice 2012/34/EÚ, alebo dokumenty vyžadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Licenčný orgán uverejní zoznam všetkých dokumentov a ich obsah a nebude od podnikov požadovať žiadne ďalšie dokumenty. Ak sa zoznam aktualizuje a uverejní, podniky sa stále môžu spoľahnúť na predchádzajúci zoznam, pokiaľ ide o žiadosti, ktoré predložili pred aktualizáciou.

3.   V prípade podnikov s ročnými príjmami z činností železničnej dopravy nižšími ako 5 miliónov EUR môže licenčný orgán považovať požiadavku týkajúcu sa schopnosti podniku plniť skutočné a potenciálne povinnosti počas obdobia 12 mesiacov od začiatku prevádzky podľa článku 20 ods. 1 smernice 2012/34/EÚ za splnenú, ak podnik preukáže, že jeho čistý kapitál je aspoň 100 000 EUR alebo suma dohodnutá s regulačným orgánom. Licenčný orgán túto sumu zverejní.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 16. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 37.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2007/16/ES z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2007, s. 30).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).


PRÍLOHA I

Štandardný formát pre licenčný dokument

Image

Image


PRÍLOHA II

Štandardný formát prílohy o zodpovednosti k železničnej licencii

Image

Image


Top